ACORD din 11 decembrie 1997
între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind promovarea şi protejarea reciproca a investitiilor
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 iunie 1998



  Guvernul României şi Guvernul Georgiei, denumite în cele ce urmeaza părţi contractante,
  dorind sa intensifice cooperarea economica în avantajul reciproc al ambelor state,
  intentionand sa creeze şi sa menţină condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante,
  recunoscand necesitatea promovarii şi protejarii investitiilor straine în scopul cresterii prosperitatii economice a ambelor state,
  au convenit cele ce urmeaza:

  Articolul 1

  Definitii
  În sensul acestui acord:
  (1) Termenul investitor se referă, în legătură cu fiecare parte contractantă, la:
  a) persoane fizice care, în conformitate cu legea acelei părţi contractante, sunt considerate a fi cetatenii ei;
  b) persoane fizice, incluzând societăţi comerciale, corporatii, asociaţii de afaceri şi alte organizaţii, care sunt constituite sau altfel organizate, în mod corespunzător, în conformitate cu legea acelei părţi contractante, şi îşi au sediul împreună cu activităţile economice efective pe teritoriul aceleiasi părţi contractante.
  (2) Termenul investiţie va desemna orice fel de active investite de către investitorii unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în conformitate cu legile şi regulamentele acesteia din urma, şi va include, în special, dar nu exclusiv:
  a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale, cum ar fi: servituti, ipoteci, sechestre, gajuri;
  b) acţiuni, părţi sociale sau orice alt fel de participare la societăţi comerciale;
  c) drepturi de creanta sau orice alte drepturi privind prestatii care au o valoare economica;
  d) drepturi de proprietate intelectuala, cum sunt: drepturi de autor, brevete, desene sau modele industriale, marci de comert sau de serviciu, nume comerciale, know-how şi goodwill, precum şi orice alte drepturi similare recunoscute de legile părţilor contractante;
  e) concesiuni în conformitate cu legea, incluzind concesiuni privind prospectarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale, precum şi alte drepturi acordate prin lege, prin contract sau prin hotărârea autorităţilor, în conformitate cu legea.
  Orice modificare a formei în care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investiţie.
  (3) Termenul venituri înseamnă sumele produse de o investiţie şi include, în special, dar nu exclusiv: profituri, dividende, dobanzi, castiguri de capital, redevente, management şi asistenţa tehnica sau alte onorarii, indiferent de forma în care este platit venitul.
  (4) Termenul teritoriu desemneaza teritoriul statului fiecarei părţi contractante, inclusiv marea sa teritoriala, precum şi zona economica exclusiva, asupra cărora statul respectiv, în concordanta cu legislatia sa şi cu dreptul international, îşi exercită suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdictia.


  Articolul 2

  Promovare şi admitere
  (1) Fiecare parte contractantă va promova, pe cat posibil, investiţiile efectuate pe teritoriul sau de către investitorii celeilalte părţi contractante şi va admite aceste investitii în conformitate cu legile şi regulamentele sale.
  (2) Dacă o parte contractantă a admis o investiţie efectuata pe teritoriul sau de către investitori ai celeilalte părţi contractante, ea va acorda, în conformitate cu legile şi regulamentele sale, autorizatiile necesare în legătură cu acea investiţie, inclusiv autorizatiile pentru angajarea de personal de conducere şi tehnic, la alegerea lor, indiferent de cetatenie.


  Articolul 3

  Protejare şi tratament
  (1) Fiecare parte contractantă va proteja, pe teritoriul sau, investiţiile efectuate, în conformitate cu legile şi regulamentele sale, de investitorii celeilalte părţi contractante şi nu va afecta prin măsuri nerezonabile sau discriminatorii managementul, întreţinerea, folosinţă, fructificarea, extinderea, vanzarea sau lichidarea acestor investitii. În particular, fiecare parte contractantă sau autorităţile sale competente vor emite autorizatiile necesare, menţionate la art. 2 paragraful (2) din acest acord.
  (2) Fiecare parte contractantă va asigura un tratament just şi echitabil, pe teritoriul sau, investitiilor investitorilor celeilalte părţi contractante. Acest tratament nu va fi mai puţin favorabil decat cel acordat de fiecare parte contractantă investitiilor efectuate pe teritoriul sau de investitorii proprii sau decat cel acordat de fiecare parte contractantă investitiilor efectuate pe teritoriul sau de către investitorii oricărui stat tert, dacă acest din urma tratament este mai favorabil.
  (3) Tratamentul natiunii celei mai favorizate nu va fi interpretat ca obligaţie a unei părţi contractante de a extinde asupra investitorilor şi investitiilor celeilalte părţi contractante avantajele rezultate din orice uniune vamala sau economica existenta sau viitoare, zona de comert liber sau organizaţie economica regionala, la care oricare dintre părţile contractante este sau devine membra. Acest tratament nu se va referi nici la vreun avantaj pe care oricare parte contractantă îl acorda investitorilor unui stat tert, în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri pe bază de reciprocitate, referitoare la impozitare.


  Articolul 4

  Transferul liber
  (1) Fiecare parte contractantă pe teritoriul careia s-au efectuat investitii de către investitorii celeilalte părţi contractante va garanta acelor investitori, după plata tuturor obligaţiilor lor fiscale şi a altora similare, transferul liber al părţilor în legătură cu aceste investitii, în special al:
  a) veniturilor, conform art. 1 paragraful (3) din acest acord;
  b) sumelor provenind din împrumuturi contractate sau din alte obligaţii contractuale asumate pentru investiţie; şi
  c) sumelor rezultate din vanzarea totala sau parţială, din înstrăinarea sau din lichidarea unei investitii.
  (2) Fără a tine seama de prevederile paragrafului (1) al prezentului articol, oricare parte contractantă poate, în împrejurări economice şi financiare excepţionale, sa impuna restrictii de schimb valutar şi în conformitate cu legile şi cu regulamentele sale (şi potrivit Statutului Fondului Monetar International).
  (3) Dacă nu s-a convenit altfel cu investitorul, transferurile se vor efectua în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare ale părţii contractante pe teritoriul careia s-a efectuat investitia, la cursul de schimb aplicabil la data transferului.


  Articolul 5

  Despăgubire pentru expropriere şi pierderi
  (1) Nici una dintre părţile contractante nu va lua fie direct, fie indirect, măsuri de expropriere, naţionalizare sau alte măsuri având aceeasi natura sau cu acelasi efect (menţionate în continuare ca expropriere) împotriva investitiilor investitorilor celeilalte părţi contractante, decat dacă masurile sunt luate în interes public - asa cum s-a stabilit prin lege, pe o baza nediscriminatorie şi în conformitate cu procedura legala - şi cu condiţia să fie luate prin acordarea unei despăgubiri efective şi adecvate. Aceasta despăgubire va corespunde valorii reale a investitiei expropriate la momentul imediat anterior exproprierii sau înainte ca exproprierea iminenta sa devina cunoscuta public, indiferent care dintre situaţii survine prima. Cuantumul despăgubirii, inclusiv dobânda, se va stabili în valută convertibila şi se va plati, fără intarziere, investitorului indreptatit sa o primeasca. Sumele rezultate vor fi, în mod liber şi prompt, transferabile.
  (2) Investitorii uneia dintre părţile contractante ale caror investitii au suferit pierderi datorita razboiului sau oricărui alt conflict armat, revolutie, stării de urgenta sau rebeliunii, care au avut loc pe teritoriul celeilalte părţi contractante, vor beneficia, din partea acesteia din urma, de un tratament în conformitate cu art. 3 paragraful (2) din acest acord. Ei vor fi indreptatiti, în toate cazurile, la despăgubiri.


  Articolul 6

  Investitii anterioare acordului
  Prezentul acord se va aplica, de asemenea, şi investitiilor de pe teritoriul unei părţi contractante, efectuate, în conformitate cu legile şi regulamentele sale, de către investitorii celeilalte părţi contractante, anterior intrarii în vigoare a acestui acord. Totusi acordul nu se va aplica în cazul diferendelor care au aparut înainte de intrarea sa în vigoare.


  Articolul 7

  Alte obligaţii
  (1) Dacă legislatia oricarei părţi contractante indreptateste investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante la un tratament mai favorabil decat cel prevăzut de acest acord, respectiva legislatie va prevala acestui acord, în măsura în care este mai favorabila.
  (2) Fiecare parte contractantă va respecta orice alta obligaţie pe care şi-a asumat-o privind investiţiile efectuate pe teritoriul sau de investitorii celeilalte părţi contractante.


  Articolul 8

  Principiul subrogarii
  Dacă oricare parte contractantă sau agentia desemnata de ea face plati unuia dintre investitorii săi, pe baza unei garantii financiare împotriva riscurilor necomerciale, cu privire la o investiţie de pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceasta din urma va recunoaste, în virtutea principiului subrogarii, transferul oricărui drept sau titlu al acestui investitor către prima parte contractantă sau către agentia desemnata de ea. Cealalta parte contractantă va fi indreptatita sa deduca taxele şi celelalte obligaţii cu caracter public, datorate şi platibile de către investitor.


  Articolul 9

  Reglementarea diferendelor dintre o parte contractantă şi un investitor al celeilalte părţi contractante
  (1) În scopul reglementarii diferendelor cu privire la investitii dintre o parte contractantă şi un investitor al celeilalte părţi contractante, vor avea loc consultari între părţile interesate, în vederea solutionarii cazului, pe cat posibil, pe cale amiabila.
  (2) Dacă aceste consultari nu conduc la o solutie, în termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre solutionare:
  a) instanţei judecătorești competente a părţii contractante pe teritoriul careia s-a efectuat investitia; sau
  b) Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (I.C.S.I.D.), instituit prin Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii între state şi persoane ale altor state, deschisa spre semnare la Washington la 18 martie 1965; sau
  c) unui tribunal arbitral ad-hoc, care, dacă nu s-a convenit altfel între părţile la diferend, va fi constituit pe baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).
  (3) Fiecare parte contractantă consimte prin aceasta sa supuna orice diferend relativ la o investiţie concilierii sau arbitrajului international.
  (4) Partea contractantă care este parte la diferend nu va invoca niciodata, pe durata procedurilor privind diferendele relative la investitii, ca aparare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despăgubire în cadrul unui contract de asigurare care acopera integral sau parţial paguba ori pierderea suferita.


  Articolul 10

  Reglementarea diferendelor dintre părţile contractante
  (1) Diferendele dintre părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui acord vor fi solutionate pe cai diplomatice.
  (2) Dacă cele doua părţi contractante nu pot ajunge la o înţelegere în termen de 12 luni de la declanşarea diferendului dintre ele, diferendul, la cererea oricarei părţi contractante, va fi supus unui tribunal arbitral format din trei membri. Fiecare parte contractantă va numi un arbitru, iar cei doi arbitri vor numi un presedinte, care va fi cetatean al unui stat tert.
  (3) Dacă una dintre părţile contractante nu şi-a numit arbitrul şi nu a dat curs invitatiei celeilalte părţi contractante sa faca aceasta numire, în termen de doua luni, arbitrul va fi numit, la cererea acelei părţi contractante, de către preşedintele Curtii Internationale de Justiţie.
  (4) Dacă ambii arbitri nu pot ajunge la o înţelegere privind alegerea presedintelui, în termen de doua luni de la numirea lor, acesta din urma va fi numit, la cererea oricarei părţi contractante, de către preşedintele Curtii Internationale de Justiţie.
  (5) Dacă, în cazurile specificate la paragrafele (3) şi (4) ale acestui articol, preşedintele Curtii Internationale de Justiţie este impiedicat să îşi exercite functia respectiva sau dacă este cetatean al oricarei părţi contractante, numirea se va face de către vicepresedinte, iar dacă acesta din urma este impiedicat sa o faca sau dacă este cetatean al oricarei părţi contractante, numirea se va face de către judecatorul cu cea mai mare functie din cadrul Curtii, care nu este cetatean al vreuneia dintre părţile contractante.
  (6) Sub rezerva altor dispozitii date de părţile contractante, tribunalul îşi va stabili propria procedura.
  (7) Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile pentru arbitrul pe care l-a numit şi pentru reprezentarea sa în procedurile arbitrale. Cheltuielile pentru presedinte şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de către părţile contractante.
  (8) Hotărârile tribunalului sunt definitive şi obligatorii pentru fiecare parte contractantă.


  Articolul 11

  Prevederi finale
  (1)Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data la care părţile contractante îşi vor fi notificat reciproc ca au fost indeplinite procedurile legale pentru intrarea în vigoare a acestui acord. El va rămâne în vigoare pe o perioadă initiala de 10 ani. Dacă o notificare oficiala de denuntare nu este transmisa cu 6 luni înainte de expirarea acestui termen, acordul va fi considerat ca reinnoit, în aceleasi condiţii, pentru noi perioade de 10 ani.
  (2) În cazul unei notificari oficiale de denuntare a acestui acord, prevederile art. 1-10 vor continua să fie în vigoare pentru o perioadă de inca 10 ani pentru investiţiile efectuate înainte de a se transmite notificarea oficiala.
  Drept pentru care subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat acest acord.
  Semnat la Bucureşti la 11 decembrie 1997, în doua exemplare originale, în limbile română, georgiana şi engleza, fiecare text fiind egal autentic. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleza va prevala.
  Pentru Guvernul
  României,
  Daniel Daianu,
  ministrul finanţelor
  Pentru Guvernul
  Georgiei,
  Konstantin Zaldastanishvili,
  ministrul comerţului şi al
  relatiilor economice externe
  -----------