LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Fac parte integrantă din drum: ampriza și zonele de siguranță, suprastructura și infrastructura drumului, podurile, podețele, șanțurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile și alte lucrări de artă, construcțiile de apărare, protecție și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, stațiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreținerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, sistemele inteligente de transport și instalațiile aferente, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între autostradă și/sau drum și bretelele de acces, sistemele pentru protecția mediului, terenurile și plantațiile din zona drumului și perdelele de protecție, mai puțin zonele de protecție.2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) De asemenea, se consideră ca făcând parte din drum districtele, cantoanele, pepinierele, centrele de întreținere și coordonare și orice alte construcții, amenajări sau instalații destinate apărării, exploatării sau operării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente, precum și sistemele de captare, pompare și evacuare a apelor pluviale care deservesc drumurile, cu excepția acelora care fac parte, potrivit prevederilor legale, din capitatul social al unor companii naționale, societăți comerciale cu capital de stat sau pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru companiile naționale și societățile comerciale cu capital de stat.1^2. La articolul 2, alineatul (5) se abrogă.3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^1

  Din punctul de vedere al capacității portante, drumurile se clasifică astfel:
  a) R = drumuri reabilitate, la care masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 1 din anexele nr. 2 și 3;
  b) NR = drumuri nereabilitate, la care masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 2 din anexele nr. 2 și 3;
  c) M = drumuri modernizate, la care masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 3 din anexele nr. 2 și 3;
  d) P = drumuri pietruite, la care masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 4 din anexele nr. 2 și 3.
  4. La articolul I punctul 3, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Drumurile de interes național aparțin proprietății publice a statului și cuprind drumurile naționale, care asigură legăturile cu capitala țării, cu reședințele de județ, cu obiectivele de interes național, între ele, precum și cu țările vecine, și pot fi clasificate ca:
  a) autostrăzi - drumuri de mare capacitate și viteză, rezervate exclusiv circulației autovehiculelor, care nu deservesc proprietățile riverane, prevăzute cu două căi unidirecționale separate printr-o zonă mediană având cel puțin două benzi de circulație pe sens și bandă de staționare de urgență, cu intersecții denivelate și acces limitat, intrarea și ieșirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate;
  b) drumuri expres - drumuri accesibile numai prin noduri sau intersecții reglementate care pot fi interzise anumitor categorii de utilizatori și vehicule și pe care oprirea și staționarea pe partea carosabilă sunt interzise;
  c) drumuri internaționale «E» - drumuri deschise traficului internațional, a căror încadrare ca drumuri «E» se stabilește în conformitate cu prevederile Acordului european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR);
  d) drumuri naționale principale:(i) drumuri naționale care asigură legătura capitalei țării cu orașele reședință de județ, legăturile dintre acestea, precum și cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a României;(ii) alte drumuri naționale pe care la ultimul recensământ de circulație s-a înregistrat un volum de trafic mediu zilnic anual mai mare de 3.500 vehicule fizice/24 de ore sau mai mare de 4.500 vehicule etalon autoturisme/24 de ore;
  e) drumuri naționale secundare - restul drumurilor naționale care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-d).
  (2) Pentru a fi încadrate în categoria drumurilor de interes național, drumurile trebuie să îndeplinească criteriile funcționale și ale volumului de trafic mediu zilnic anual impus de normele și standardele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, pentru cel puțin clasa tehnică III.(3) Clasificarea drumurilor de interes național se face de către Ministerul Transporturilor.(4) Propunerile de clasificare a drumurilor de interes național în categoria drumurilor internaționale «E» se fac de către Ministerul Transporturilor.(5) Clasificarea drumurilor internaționale «E» se stabilește potrivit Acordului european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR).
  5. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Drumurile de interes național, județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac parte și sunt considerate continue și atunci când traversează localitățile, servind totodată și ca străzi.(2) Modificarea traseelor acestora în traversarea localităților se poate face numai cu acordul administratorului drumului considerat continuu, în concordanță cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes național se va obține acordul Ministerului Transporturilor.
  6. La articolul I punctul 6, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor intervenite potrivit art. 8 și 12, se vor actualiza anexele la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Actualizarea anexelor prevăzute la alin. (1) se va face prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Transporturilor pentru drumurile de interes național și/sau al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în funcție de competența de administrare.
  7. La articolul I, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 8^1 și 8^2, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) lucrări de defrișare de păduri de pe versanții împăduriți adiacenți drumului; pentru astfel de lucrări, administratorul domeniului silvic va solicita acordul administratorului drumului.
  8^2. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Deținătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligați ca în perioada 1 noiembrie-31 martie a fiecărui an să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie.(2) Realizarea prevederilor alin. (1) trebuie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole și să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri.
  8. La articolul I punctul 9, alineatele (4) și (6) ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța dintre axa drumului și gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naționale, de minimum 12 m pentru drumurile județene și de minimum 10 m pentru drumurile comunale.
  ...........................................................................(6) Extinderea intravilanului localității în lungul drumului național, cu excepția sectoarelor de drum aflate între indicatoarele rutiere de intrare/ieșire în/din localitate, se poate face numai cu condiția realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul național, care să preia traficul generat de obiectivele locale și care să debușeze în drumul național numai în intersecții amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilități și pentru traficul pietonal, pentru bicicliști, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.
  9. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20

  Ministerul Transporturilor este organul administrației publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor de interes național.
  10. La articolul I punctul 10, articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 21
  (1) Ministerul Transporturilor este administratorul drumurilor de interes național, direct sau prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care își realizează atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță în condițiile contractului de concesiune încheiat între acestea. Pentru drumurile naționale și autostrăzile nou-construite, administrarea se poate realiza de către Ministerul Transporturilor și prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condițiile legii.(2) Sectoarele de drumuri naționale, incluzând și lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor sunt în administrarea consiliilor locale respective.(3) Pe sectoarele de drumuri naționale aflate în administrarea consiliilor locale nu se pot impune restricții de mase sau dimensiuni fără avizul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și acordul poliției rutiere.(4) Avizul și acordul prevăzute la alin. (3) se eliberează numai în cazul în care administratorul sectorului de drum respectiv a asigurat variantă ocolitoare pentru vehiculele restricționate.(5) Administratorul unui drum național care traversează un municipiu poate aplica tarife doar atunci când există variantă ocolitoare pentru drumul național respectiv deschisă circulației publice pe direcția de mers și numai pentru vehiculele care tranzitează municipiul.(6) Aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (5) se poate realiza numai în cazul în care administratorul drumului respectiv asigură modalități de încasare permanentă a tarifelor, prin mai multe mijloace de plată, precum și informarea publică privind aceste modalități și mijloace.(7) În cazul modificării, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/reședințelor de județ, limitele sectoarelor de drumuri naționale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifică în mod corespunzător, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, cu actualizarea inventarului bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea acestuia.(8) În cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor, se va păstra continuitatea drumului național, indiferent de limitele intravilanului municipiilor.(9) Pentru efectuarea operațiunilor de administrare în temeiul alin. (2), în condițiile prevăzute la art. 22^1, lucrările de reparare, reabilitare sau modernizare se realizează de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(10) Lucrările de reparare, întreținere, reabilitare sau modernizare a sectoarelor de drum care nu sunt prevăzute la alin. (2), în condițiile art. 22^1, se realizează de către administratorul care a preluat temporar drumul.(11) În cazul restricțiilor instituite ca urmare a unor lucrări de reparații sau de altă natură, administratorul drumului restricționat va stabili varianta alternativă locală cu acordul administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele alternative. În cazul restricționării ca urmare a unor situații de urgență sau de forță majoră, varianta alternativă locală se stabilește fără acordul prealabil al administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele respective.(12) Varianta alternativă locală prevăzută la alin. (11) se asimilează, din punctul de vedere al maselor maxime admise, drumului restricționat, dacă acesta este încadrat într-o categorie superioară conform art. 5^1.(13) Administratorii sectoarelor de drum de pe varianta alternativă locală au obligația să asigure circulația vehiculelor în conformitate cu alin. (12), fără a impune tarife de utilizare suplimentare.
  11. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:10^1. Articolul 22^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22^1
  (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes național și european, cu acordul autorităților administrației publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor de interes național sectoare de drum situate în intravilanul/extravilanul unor localități, în vederea realizării lucrărilor respective.(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor programelor naționale de realizare a proiectelor prioritare de interes județean și de interes local, cu acordul autorităților administrației publice locale, se preiau de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după caz, sectoare de drum de interes județean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localități, în vederea realizării lucrărilor respective.(3) Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localități pot fi preluate temporar în administrarea autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului.(4) Autoritatea administrației publice locale care preia în administrare un sector de drum potrivit alin. (3) are obligația respectării următoarelor condiții:
  a) să nu modifice traseul drumului și să nu impună restricții de circulație fără acordul administratorului inițial al drumului;
  b) să respecte normele de proiectare și de execuție cel puțin pentru categoria drumului care a fost preluat;
  c) să aibă acordul prealabil de la administratorul inițial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau modernizare;
  d) să inițieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  e) să realizeze, cu avizul administratorului inițial al drumului, autorizarea amplasamentelor și/sau acceselor la zona drumului;
  f) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacității portante, fără acordul administratorului inițial al drumului;
  g) să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuție a lucrărilor și obligațiile în vederea realizării.
  (5) Orice alte condiții suplimentare față de cele prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite de comun acord între administratorul drumului care predă și autoritatea administrației publice locale.(6) În cazul în care autoritatea administrației publice locale care a preluat drumul nu respectă condițiile prevăzute la alin. (4), administratorul inițial al drumului are dreptul să solicite preluarea administrării drumului.(7) La recepția lucrărilor vor fi cooptați ca membri și reprezentanți ai administratorului inițial al drumului, care urmează să preia în administrare sectorul de drum.(8) După recepția finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităților administrației publice locale de care au aparținut.(9) După emiterea certificatului de urbanism pentru infrastructura rutieră, autoritățile emitente ale acestuia vor impune prin avizele și autorizațiile eliberate ulterior pentru terțe persoane obligativitatea obținerii avizului beneficiarului infrastructurii rutiere respective.(10) Odată emise avizele, acordurile sau autorizațiile necesare executării de lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier, autoritățile sau persoanele juridice emitente nu le vor mai putea revoca, modifica sau completa în lipsa solicitării exprese a administratorului infrastructurii rutiere, pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii acestora.(11) Orice avize, acorduri sau autorizații emise, revocate, modificate sau completate în lipsa solicitării exprese a administratorului infrastructurii rutiere, așa cum este prevăzut la alin. (10), sunt nule de drept și atrag răspunderea administrativă, contravențională, civilă sau penală, după caz, a reprezentanților autorității sau persoanei juridice emitente.
  12. La articolul I punctul 11, articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) Intersecțiile dintre drumuri se realizează denivelat sau la același nivel, în funcție de categoriile drumurilor și de traficul rutier, cu respectarea legislației în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfășoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecției.(2) Întreținerea bretelelor de la intersecțiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreținere a acestuia sunt în sarcina deținătorului.(3) Pasajele peste autostrăzi cu rampele aferente, care asigură continuitatea drumurilor peste pasaj, cu excepția pasajelor private, rămân în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., iar întreținerea curentă a suprastructurii drumurilor peste pasaj rămân în grija administratorului acestuia.(4) Se interzice amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și în zonele de siguranță, precum și pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții.(5) Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri, afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.(6) Mijloacele de publicitate sau reclamă, prevăzute la alin. (5), existente sau în curs de execuție, pentru care nu s-au obținut acordul prealabil și autorizația administratorului drumului de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, se vor desființa de către deținători, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administratorul drumului, respectiv de la data la care administratorul drumului a notificat că a luat la cunoștință de amplasarea lor.(7) Pentru asigurarea vizibilității în curbe și evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcărilor în interiorul și în exteriorul curbelor periculoase.(8) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță:
  a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție;
  b) în afara localității, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție.
  (9) Se interzice obturarea vizibilității indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcțiilor, instalațiilor, panourilor publicitare, plantațiilor rutiere și a oricăror alte obstacole.
  13. La articolul I punctul 14, articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 35
  (1) În funcție de programele de transport aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităților administrației publice locale, cu stații amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane.(2) Amplasarea stațiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane se stabilește de către autoritățile administrației publice locale cu avizul administratorului drumului și al poliției rutiere.(3) Semnalizarea stațiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane și amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan și de către consiliile județene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului și al poliției rutiere.(4) Locurile de parcare și spațiile pentru servicii vor fi dotate cu utilități, inclusiv cu telefonie pentru apel de urgență, de către administratorul spațiului respectiv, conform categoriei funcționale a drumului public și normativelor în vigoare.
  14. La articolul I punctul 15, articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 37
  (1) Pentru descongestionarea traficului în localități, protecția mediului și sporirea siguranței circulației pe rețeaua de drumuri expres, drumuri internaționale «E» și drumuri naționale se realizează variante ocolitoare, situate, de regulă, în afara intravilanului localităților, pe baza studiilor de trafic.(2) Accesul spre variantele ocolitoare prevăzute la alin. (1) se realizează numai prin intermediul unor drumuri care debușează în intersecții amenajate corespunzător volumelor de trafic.(3) După finalizarea variantelor ocolitoare ale localităților, sectoarele de drumuri naționale incluzând și lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, situate în intravilanul localităților respective vor fi trecute prin hotărâre a Guvernului în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află, după caz.(4) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3), în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile județene sau, după caz, unitățile administrativ-teritoriale locale sunt obligate să preia drumurile menționate la alin. (3) prin proces-verbal de predare-preluare.(5) În cazurile în care consiliile județene sau unitățile administrativ-teritoriale refuză preluarea drumurilor prevăzute la alin. (3), predarea operează de drept, cu toate obligațiile legale care decurg din aceasta.(6) Se interzice deschiderea de căi de acces direct în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la rețeaua de drumuri publice prin intersecții amenajate corespunzător volumelor de trafic.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se pot deschide căi de acces direct în variantele ocolitoare pentru amenajările rutiere având destinația de parcări securizate, care să asigure în condiții de securitate oprirea, staționarea și efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor și directivelor Uniunii Europene în vigoare. Accesul la amenajările rutiere se va realiza respectând elementele geometrice prevăzute în normativele de proiectare în vigoare.(8) Autoritățile administrației publice locale au obligația ca în documentațiile de urbanism să prevadă, cu acordul administratorului drumului, intersecțiile pentru accesul la variantele ocolitoare.(9) Accesul la zonele funcționale din afara localităților care sunt în vecinătatea drumurilor de interes național se realizează numai prin drumuri colectoare, în care debușează drumul colector respectiv, construite de către investitori și/sau autoritățile administrației publice locale în condițiile stabilite de administratorul drumului.
  15. La articolul I punctul 16, alineatul (3) al articolului 38 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Întreținerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăți către drumurile de rang superior revine administratorilor drumurilor colectoare.16. La articolul I punctul 18, alineatele (3) și (4) ale articolului 40 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Masele și dimensiunile maxime admise pe un drum, prevăzute în anexele nr. 2 și 3, se mențin pe sectoarele drumului respectiv pe toată durata în care se execută lucrări de întreținere, reparații, modernizare, reabilitare sau consolidare.(4) Lista drumurilor publice cu masele maxime admise în circulație și caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere pentru care masele și dimensiunile maxime admise sunt cele pentru categoriile de drum prevăzute în anexele nr. 2 și 3 se stabilește și se actualizează prin ordin al ministrului transportului pentru drumurile de interes național și prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru drumurile de interes județean și de interes local și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.17. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:18^1. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 40^1

  Tarifele prevăzute de prezenta ordonanță se constituie ca venituri proprii pentru proiectarea, administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor publice, astfel:
  a) ale administratorului drumului pe care se circulă, pentru tarifele suplimentare de utilizare;
  b) ale administratorului drumurilor de interes național, pentru tarifele suplimentare de acces;
  c) ale administratorului drumului care a emis acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului pentru amplasarea, accesul și utilizarea zonei drumului.
  18. La articolul I punctul 19, articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 41
  (1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise în circulație prevăzute în anexele nr. 2 și 3.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3, se poate efectua numai în baza autorizației speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată în prealabil, fără discriminare, în condițiile stabilite prin norme privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni care depășesc limitele maxime admise, aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului afacerilor interne.(3) AST este documentul prin care administratorul drumului stabilește traseul ce urmează a fi parcurs, condițiile de efectuare a transportului și tarifele datorate.(4) AST se eliberează de administratorul drumului pe care se circulă. Prin excepție, AST se eliberează de administratorul drumurilor de interes național și pentru alte categorii de drumuri care nu sunt în administrarea sa și care fac parte din traseu împreună cu categoria drumurilor de interes național, în condițiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).(5) AST este documentul necesar pentru circulația vehiculelor rutiere cu depășiri ale maselor maxime admise și/sau ale dimensiunilor maxime admise, valabil pentru numerele de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor, pentru caracteristicile tehnice, traseul, sensul, perioada și condițiile de circulație înscrise în AST.(6) AST se eliberează pentru:
  a) transporturi a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înțelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării și care, din cauza dimensiunilor și masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele și/sau dimensiunile maxime admise;
  b) vehicule care depășesc constructiv masele și/sau dimensiunile maxime admise;
  c) transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depășită cel puțin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise și sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:(i) masa totală să fie de cel mult 50,0 tone;(ii) masa pe axe să nu depășească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la alin. (8);(iii) lungimea să nu depășească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;(iv) lățimea să nu depășească 3,0 metri;(v) să nu fie depășită înălțimea maximă admisă;
  d) transporturi pentru care nu se depășesc masele maxime autorizate constructiv ale vehiculelor.
  (7) Pe lângă încărcătură indivizibilă se pot transporta și alte tipuri de încărcături, dacă nu se depășește masa maximă ce poate fi autorizată pe axe prevăzută la alin. (8).(8) Masele maxime pe axe care pot fi autorizate pot depăși în circulație masele maxime admise pe axe cu cel mult:
  a) 3,5 tone, pentru axa simplă;
  b) 6,0 tone, pentru axa dublă (tandem);
  c) 7,0 tone, pentru axa triplă (tridem).
  (9) AST se poate elibera și pentru vehiculele care depășesc masele pe axe prevăzute la alin. (8), dacă se transportă mărfuri indivizibile pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului, care să respecte masele maxime pe axe conform alin. (8), în baza unui proiect de transport.(10) Proiectul de transport se întocmește dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
  a) masa totală mai mare sau egală cu 120 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa E de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;
  b) masa totală mai mare sau egală cu 100 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa I de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;
  c) masa totală mai mare sau egală cu 80 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa II de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;
  d) masele pe axe mai mari decât cele prevăzute la alin. (8), condiționat de respectarea prevederilor alin. (9);
  e) dacă există restricții de circulație ale căror valori sunt mai mici decât masa totală a transportului.
  (11) Studiul de traseu se întocmește dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
  a) lungime mai mare sau egală cu 50,0 metri, pentru drumurile reabilitate și cele nereabilitate;
  b) lungime mai mare sau egală cu 40,0 metri, pentru drumurile modernizate;
  c) lungime mai mare sau egală cu 25,0 metri, pentru drumurile pietruite;
  d) lățime mai mare sau egală cu 7,0 metri, pentru drumurile reabilitate;
  e) lățime mai mare sau egală cu 6,0 metri, pentru drumurile nereabilitate;
  f) lățime mai mare sau egală cu 5,0 metri, pentru drumurile modernizate;
  g) lățime mai mare sau egală cu 4,0 metri, pentru drumurile pietruite;
  h) înălțime mai mare sau egală cu 5,0 metri;
  i) lungime mai mare sau egală cu 30,0 metri și lățime mai mare sau egală cu 5,0 metri, pentru drumurile reabilitate și pentru cele nereabilitate;
  j) lungime mai mare sau egală cu 25,0 metri și lățime mai mare sau egală cu 4,0 metri, pentru drumurile pietruite;
  k) dacă există restricții de circulație ale căror valori sunt mai mici decât cele ale transportului;
  l) dacă raza interioară sau raza exterioară a coroanei de virare a vehiculului este mai mare decât raza interioară sau raza exterioară a curbei.
  (12) În proiectul de transport se vor menționa posibilitatea și condițiile de circulație și pentru celelalte mase și/sau dimensiuni care depășesc limitele maxime admise și sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (10).(13) În studiul de traseu se vor menționa posibilitatea și condițiile de circulație și pentru celelalte valori care depășesc dimensiunile maxime admise și sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (11).(14) Condițiile pentru întocmirea proiectului de transport și studiului de traseu pot fi modificate prin normele prevăzute la alin. (2).(15) Proiectul de transport și studiul de traseu se întocmesc în condițiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2) și constituie anexa la AST.(16) Circulația vehiculelor cu nerespectarea numerelor de înmatriculare sau de înregistrare ale vehiculelor, a caracteristicilor tehnice, a traseului, a sensului, a perioadei înscrise în AST se consideră circulație fără AST.(17) În cazul circulației cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise fără AST ori cu nerespectarea AST, responsabilitatea revine, după caz:
  a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
  b) persoanei fizice sau juridice care folosește vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situația în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
  c) deținătorului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) și b) nu pot fi identificate;
  d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) și c) nu pot fi identificate;
  e) expeditorului, conform responsabilităților care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare.
  (18) Circulația vehiculelor cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise pentru care s-au eliberat AST-uri este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală și în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 și 22,00. Prin excepție, emitentul AST poate autoriza circulația vehiculelor în perioadele restricționate, în condițiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).(19) Lucrările de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalațiilor aeriene sau subterane, precum și orice alte lucrări necesare efectuării transporturilor cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, cuprinse în proiectul de transport sau în studiul de traseu prevăzut la alin. (15), revin persoanei fizice sau persoanei juridice înscrise în AST.(20) Execuția lucrărilor prevăzute la alin. (19) se aprobă de administratorul drumului respectiv, în condițiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).(21) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (2) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcție de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de categoria drumului și de lungimea traseului care urmează să fie parcurs.(22) Tarifele prevăzute la alin. (21) și excepțiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice și se aprobă:
  a) prin ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes național;
  b) prin hotărâre a consiliilor județene, pentru drumurile de interes județean;
  c) prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor județene, pentru drumurile de interes local;
  d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, în cazul drumurilor de interes local din municipiul București;
  e) prin hotărâre a consiliului local sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru drumurile naționale care traversează municipiile, inclusiv reședințele de județ, la care nivelul maxim al tarifelor este cel stabilit prin ordinul prevăzut la lit. a).
  (23) Vehiculul care circulă cu depășirea maselor și/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoțire autorizat, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
  a) lățime mai mare de 3,2 metri și mai mică sau egală cu 4,5 metri;
  b) lungime mai mare de 25,0 metri și mai mică sau egală cu 30,0 metri;
  c) înălțime mai mare de 4,5 metri;
  d) masă totală mai mare de 80,0 tone.
  (24) Pentru situațiile prevăzute la alin. (23) lit. a) și b), vehiculul care asigură însoțirea pe autostrăzi va circula în spate.(25) Vehiculul care circulă cu depășirea masei totale și/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoțit de două autovehicule de însoțire autorizate, care să circule unul în fața și celălalt în spatele acestuia, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
  a) lățime mai mare de 4,5 metri;
  b) lungime mai mare de 30,0 metri;
  c) înălțime mai mare de 4,5 metri sau masă totală mai mare de 80,0 tone, dacă vehiculul circulă pe autostrăzi.
  (26) Vehiculul care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoțit suplimentar de un echipaj al poliției rutiere, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
  a) lățime mai mare de 5,0 metri;
  b) lungime mai mare de 40,0 metri;
  c) înălțime mai mare de 5,0 metri;
  d) masă totală mai mare de 80,0 tone.
  (27) În situația în care două sau mai multe vehicule cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise circulă în convoi, lungimea acestuia nu va depăși 75 metri.(28) Lungimea convoiului prevăzut la alin. (27) se calculează prin însumarea lungimilor vehiculelor componente și a unei distanțe de câte 10 metri între ele.(29) Convoiul prevăzut la alin. (27) trebuie să fie însoțit de două autovehicule de însoțire autorizate care să circule unul în fața și celălalt în spatele acestuia, precum și de un echipaj al poliției rutiere.(30) În situațiile prevăzute la alin. (27) se eliberează AST pentru fiecare vehicul în parte cu nominalizarea tuturor numerelor de înmatriculare ale vehiculelor care alcătuiesc convoiul.(31) Vehiculele care circulă cu depășirea maselor și/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu lămpile de semnalizare stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozitive suplimentare reflectorizant-fluorescente în condițiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).(32) Autovehiculele de însoțire trebuie să respecte condițiile privind dotarea, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pe cele stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).(33) Condițiile privind efectuarea însoțirii vehiculelor care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin normele prevăzute la alin. (2).(34) Condițiile privind autorizarea operatorilor economici, a persoanelor și a autovehiculelor care efectuează însoțirea vehiculelor care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin normele prevăzute la alin. (2).
  19. La articolul I punctul 20, articolul 41^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 41^1
  (1) Pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în alte state, care fac obiectul prevederilor acordurilor rutiere bilaterale încheiate cu alte state, administratorul drumurilor de interes național aplică tarife suplimentare de acces la rețeaua de drumuri de interes național, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale respective, încheiate cu statele în care sunt înmatriculate sau înregistrate vehiculele și coroborate cu reglementările naționale în vigoare. Tarifele suplimentare de acces la rețeaua de drumuri de interes național se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.(2) În baza unei solicitări scrise a reprezentantului administratorului drumurilor de interes național, poliția de frontieră nu va permite intrarea ori ieșirea în/din România în cazul în care pentru vehiculele aflate în trafic internațional nu se respectă prevederile prezentei ordonanțe.(3) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (2) se stabilește prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului afacerilor interne.
  20. La articolul I punctul 21, litera e) a articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) ocuparea, sub orice formă, a părții carosabile, a acostamentului, a zonei de siguranță a podurilor, a stațiilor mijloacelor de transport în comun, a spațiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a șanțurilor, a trotuarelor, a pistelor și a zonelor de siguranță ale drumului, precum și afectarea stării de curățenie a acestora;
  21. La articolul I punctul 22, litera i) a articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins:i) degradarea și/sau distrugerea elementelor de siguranță ale drumului, a dotărilor și a dispozitivelor de semnalizare;22. La articolul I punctul 23, alineatele (1)-(3) și (5) ale articolului 44 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 44
  (1) Administratorii drumurilor pot institui restricții temporare, parțiale sau totale de circulație, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliției rutiere și a utilizatorilor.(2) Pentru protecția unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricții de circulație, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele și intervalele orare, masele și/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, după caz, și al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliției rutiere și a utilizatorilor.(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică pentru restricțiile cauzate de forță majoră și condiții meteo deosebite.
  ..........................................................................(5) Informarea prealabilă a utilizatorilor prevăzută la alin. (1) și (2) se realizează de administratorii drumurilor publice prin mijloace mass-media și prin afișare pe site-ul propriu a datelor actualizate.
  23. La articolul I punctul 24, articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 45
  (1) În cazul în care drumurile deschise circulației publice sunt afectate de producerea unor situații de urgență sau în caz de forță majoră, administratorii acestora iau măsuri pentru închiderea sectoarelor de drum respective în vederea restabilirii circulației, informând cu privire la închiderea acestor sectoare, precum și la posibilele trasee ocolitoare.(2) În cazul în care aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesită ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autoritățile administrației publice locale și cu deținătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectați să se stabilească conform dispozițiilor legale în vigoare.(3) În urma unor accidente rutiere, calamități naturale sau în alte cazuri de forță majoră, degajarea părții carosabile poate fi asigurată și de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la inițiativa acestuia.(4) În cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecințe și degradarea și/sau distrugerea elementelor care fac parte integrantă din drum, administratorul drumului va fi notificat de:
  a) poliția rutieră cu privire la daunele consemnate în procesul-verbal de constatare;
  b) societatea de asigurări emitentă a poliței de asigurare RCA sau CASCO, care instrumentează dosarul de daună.
  (5) În cazul nerespectării de către societățile de asigurări a prevederilor alin. (4), administratorul drumului va sesiza Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea sancționării acestora.(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmește și transmite contravenientului și/sau a societății de asigurări, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (4), un proces-verbal care va conține un deviz cu contravaloarea reparațiilor și/sau a daunelor produse, contravenientul/societatea de asigurări, după caz, având obligația să o achite în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și în cazul în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligației de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, cu lanțuri sau cu alte echipamente antiderapante omologate, pe sectoarele de drum pe care acestea sunt obligatorii.(8) Contravenientul poate contesta procesul-verbal ce conține devizul cu contravaloarea reparațiilor și/sau a daunelor, conform prevederilor legale în vigoare.
  24. La articolul I punctul 25, articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 46
  (1) Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, fără a periclita siguranța circulației, sunt obligatorii, pe lângă autorizația de construire, după caz, acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.(2) Condițiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public, precum și condițiile privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin:
  a) ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes național, cu excepția sectoarelor de drumuri naționale situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ care sunt în administrarea consiliilor locale;
  b) hotărâre a consiliului județean, cu respectarea legislației în vigoare, pentru drumurile de interes județean;
  c) hotărâre a consiliului local, cu avizul consiliului județean, pentru drumurile de interes local;
  d) hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pentru drumurile din municipiul București.
  (3) Obligația și responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, precum și responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public.(4) În lipsa autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrările prevăzute la alin. (1). În caz contrar, administratorul drumului notifică beneficiarul lucrării/obiectivului să desființeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data primirii notificării și să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului poate desființa lucrările prevăzute la alin. (1) sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.(5) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul nerespectării condițiilor prevăzute în autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, precum și în cazul în care beneficiarul nu achită tariful pentru utilizarea și accesul în zona drumului.(6) Este interzisă practicarea activităților comerciale de orice fel în ampriza drumului și în zona de siguranță a drumurilor de interes național situate în afara municipiilor/reședințelor de județ, cu excepția locurilor destinate acestui scop.(7) Pentru practicarea activităților comerciale în afara zonei de siguranță de pe drumurile de interes național situate în afara municipiilor/reședințelor de județ este obligatorie obținerea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public.(8) Acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcție și/sau destinație a obiectivului. Schimbarea funcției și/sau a destinației obiectivului de către titularul autorizației de amplasare și/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.(9) Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul are obligația încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public și plata tarifelor corespunzătoare.(10) Contractul prevăzut la alin. (9) se încheie odată cu eliberarea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, cu excepția cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea și accesul în zona drumului.(11) Autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe toată durata existenței lucrării sau construcției, în condițiile respectării prevederilor alin. (8) și (9).(12) Utilizarea căilor de acces, a refugiilor auto, a platformelor carosabile sau a altora asemenea, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, este interzisă deținătorilor obiectivelor deservite de aceste amenajări.(13) În cazul schimbării categoriei funcționale și administrativ-teritoriale a unui drum, amplasamentele și căile de acces existente pentru care a fost emisă autorizație de amplasare și/sau de acces la zona drumului pentru categoria de drum inițială, autorizația își păstrează valabilitatea dacă se respectă prevederile alin. (8) și (9).(14) În cazul schimbării categoriei funcționale și administrativ-teritoriale a unui drum, amplasamentele și căile de acces existente pentru care nu a fost emisă autorizație de amplasare și/sau de acces la zona drumului pentru categoria de drum inițială trebuie autorizate în condițiile respectării prezentei ordonanțe.
  25. La articolul I, punctul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:26. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 47
  (1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităților se interzice amplasarea oricăror construcții care generează un trafic suplimentar la o distanță mai mică de 50,0 m de la marginea părții carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres și al drumurilor internaționale "E", respectiv de 30,0 m pentru celelalte drumuri de interes național și județean. Prin construcții care generează trafic suplimentar se au în vedere unități productive, complexe comerciale, depozite angro, unități tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidențiale, parcuri industriale, precum și orice alte obiective și/sau construcții asemănătoare în care se desfășoară activități economice.(2) Căile de acces la autostrăzi se realizează conform prevederilor normativului de proiectare al autostrăzilor extraurbane și reglementărilor administratorului drumului.(3) Pe rețeaua de drumuri expres și autostrăzi se pot deschide căi de acces pentru amenajările rutiere având destinația de parcări securizate, care să asigure, în condiții de securitate, oprirea, staționarea și efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor și directivelor Uniunii Europene în vigoare. Accesul la amenajările rutiere se va realiza respectând elementele geometrice prevăzute în normativele de proiectare în vigoare.(4) În zona mediană a autostrăzilor și a separatorilor de sens a celorlalte drumuri publice, precum și în zona intersecțiilor sunt interzise amplasarea și realizarea supraterană a oricăror instalații, construcții, lucrări și altele asemenea, cu excepția instalațiilor destinate întreținerii drumurilor și siguranței circulației.(5) Construcțiile prevăzute în afara localităților și care nu se încadrează în categoria celor care generează trafic suplimentar, așa cum acestea sunt definite la alin. (1), se vor amplasa în afara zonei de protecție a drumului.(6) Construcțiile sau instalațiile temporare ale Ministerului Apărării Naționale, care au caracter de urgență, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obțină ulterior, în cazul în care construcțiile sau instalațiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.(7) Pentru utilizarea amprizei și a zonei de siguranță a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcții, instalații și/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile și de control, precum și pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare și acces în zona drumului.(8) Obligația și responsabilitatea privind construcția, întreținerea și repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor și a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public.(9) Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (7):
  a) amplasarea și lucrările care se realizează în zona de protecție;
  b) rețelele care asigură, total sau parțial pentru consumul casnic, servicii de utilități publice de apă, canalizare, gaze și electricitate, exclusiv racordurile și branșamentele, amplasate în ampriza și în zona de siguranță;
  c) racordurile și branșamentele de la rețelele prevăzute la lit. b) până la utilizatorii persoane fizice, amplasate în ampriza și în zona de siguranță.
  (10) Administratorul drumului stabilește tarife pentru utilizarea și accesul în zona drumului și excepțiile de la plata acestora, care se aprobă prin:
  a) ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes național, cu excepția sectoarelor de drumuri naționale situate în intravilanul municipiilor/reședințelor de județ care sunt în administrarea consiliilor locale;
  b) hotărâre a consiliului județean, pentru drumurile de interes județean;
  c) hotărâre a consiliului local, cu avizul consiliului județean, pentru drumurile de interes local;
  d) hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, în cazul drumurilor de interes local din municipiul București.
  (11) Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalații asemănătoare pe stâlpii din zona drumului, având alte destinații decât distribuirea de energie electrică, este obligatorie obținerea acordului și autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului de la administratorul drumului. Pentru obținerea acordului prealabil și a autorizației, beneficiarul trebuie să prezinte, în cuprinsul documentației tehnice aferente, și acordul proprietarului stâlpului.(12) Obligația și responsabilitatea privind respectarea prevederilor alin. (11) revin beneficiarului și proprietarului stâlpului.(13) Deținătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcțiilor, ai căilor de acces, ai utilităților de orice fel sau ai instalațiilor acceptate prin acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligați ca în termen de 60 de zile de la primirea înștiințării să execute, pe cheltuiala lor și fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației.(14) Responsabilitatea obligațiilor prevăzute la alin. (13) revine beneficiarilor înscriși în acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului.(15) În cazul nerespectării prevederilor alin. (13), administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.(16) În cazul devierii/relocării/mutării rețelelor electrice de înaltă, medie și joasă tensiune, datorită lucrărilor de execuție în vederea realizării de autostrăzi și drumuri naționale, administratorii drumurilor sunt scutiți de la obținerea dreptului de uz și servitute pentru deținătorii acestor rețele.(17) Plata contravalorii lucrărilor pentru protejarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalațiilor, utilităților, rețelelor electrice și/sau amenajărilor hidrotehnice, petroliere sau de îmbunătățiri funciare, aflate în zonele afectate de trasee de autostrăzi și drumuri naționale, se va realiza la valoarea de inventar reactualizată a bunurilor respective.(18) Orice alte sume care depășesc contravaloarea lucrărilor, stabilite conform prevederilor alin. (17) conținute în devizele de lucrări întocmite, vor fi suportate de către deținătorii respectivelor instalații, utilități, rețele sau amenajări, după caz.(19) Pentru realizarea prevederilor alin. (17), deținătorii au obligația efectuării lucrărilor într-un termen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi mai mic de 30 de zile.(20) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (19), administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.(21) Administratorul drumului este obligat să notifice deținătorii de construcții, panouri publicitare, căi de acces, utilități sau instalații autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum și termenul în care aceștia sunt obligați să le desființeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează:
  a) cu cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuție impune desființarea, mutarea sau modificarea, pentru construcții autorizate cu caracter definitiv;
  b) cu cel puțin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcțiilor acceptate cu caracter provizoriu.
  26. La articolul I, punctul 27 se abrogă.27. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 48 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Lucrările edilitare în extravilan, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se amplasează în afara zonei de siguranță și numai cu acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public ale administratorului drumului.28. La articolul I punctul 30, articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 50

  Deținătorii de construcții, amenajări, căi de acces, instalații sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligați să execute revizia periodică și repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului și siguranța circulației. Aceștia sunt obligați să prezinte documentele solicitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60.
  29. La articolul I punctul 31, alineatele (2) și (3) ale articolului 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi căi de acces sau orice alte intervenții asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.(3) Realizarea prevederilor alin. (1) și (2) nu trebuie să afecteze construcțiile și instalațiile subterane și/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, până la expirarea termenului prevăzut la art. 47 alin. (21).30. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:31^1. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 51^1
  (1) În conformitate cu prevederile art. 51, titularii acordurilor petroliere și persoanele juridice interesate în concesionarea de activități miniere au obligația de a obține acordul administratorului drumului în cazurile prevăzute la art. 51 alin. (2), după cum urmează:
  a) titularii acordurilor petroliere, pentru documentațiile tehnice privind lucrările petroliere pentru care este necesară, conform legii, obținerea autorizației de construire, anterior transmiterii acestor documentații tehnice la Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
  b) persoanele juridice interesate de obținerea permisului de exploatare minieră, pentru fișa de instituire a perimetrului temporar de exploatare, anterior transmiterii solicitării de verificare de către Agenția Națională de Resurse Minerale a disponibilității perimetrului temporar de exploatare;
  c) persoanele juridice interesate de obținerea licenței de concesiune pentru explorare/exploatare minieră, anterior solicitării de organizare a concursului public de ofertă pentru concesionarea de activități miniere;
  d) persoanele juridice interesate de obținerea licenței de dare în administrare pentru explorare sau exploatare minieră, după caz, pentru fișa de instituire a perimetrului de exploatare, anterior cererii de dare în administrare.
  (2) Titularii acordurilor petroliere și persoanele juridice interesate în concesionarea de activități miniere au obligația de a respecta condițiile din acordul emis de administratorul drumului.(3) Deținătorii cu orice titlu ai construcțiilor, utilităților sau instalațiilor executate cu nerespectarea condițiilor din acordul prevăzut la alin. (1) sunt obligați ca în termenul stabilit de administratorul drumului să execute, pe cheltuiala lor și fără nicio despăgubire, demolarea sau mutarea acestora.
  31. La articolul I punctul 32, articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 52
  (1) Proiectarea, construcția sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulației publice se face potrivit legislației în vigoare de către cei interesați, în baza acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces eliberate de administratorul drumului public și cu avizul poliției rutiere.(2) Repararea, întreținerea și exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulației publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părții care a încheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (9)-(11).
  32. La articolul I punctul 33, articolul 53 se abrogă.33. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:34^1. La articolul 57, partea introductivă și litera g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 57

  Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limitele competențelor lor, coordonează din punct de vedere tehnic și metodologic întreaga rețea de drumuri deschise circulației publice. În această calitate au următoarele atribuții:
  ..........................................................................
  g) elaborează, în condițiile legii, programe anuale și de perspectivă privind construcția, modernizarea, repararea, întreținerea, exploatarea și administrarea drumurilor;
  34. La articolul I punctul 36, litera m) a articolului 57 se abrogă.35. La articolul I, după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, cu următorul cuprins:36^1. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 58

  În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 57, Ministerul Transporturilor sau Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după caz, elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care dețin drumuri deschise circulației publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administrației publice locale și dreptul de proprietate.
  36. La articolul I punctul 38, alineatele (1)-(3) ale articolului 60 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 60
  (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonanțe se efectuează de către personalul cu atribuții de control pe rețeaua de drumuri publice și în punctele de trecere a frontierei de stat a României.(2) Controlul privind circulația autovehiculelor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, poate fi efectuat și în locurile în care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau staționate pe drumurile publice din România.(3) În cazul în care locul prevăzut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, în condiții impuse de echipamente de control și de siguranță rutieră, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezența personalului cu atribuții de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevăzute la art. 41 alin. (17), până în cel mai apropiat spațiu care permite efectuarea verificărilor.
  37. La articolul I punctul 39, articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 61
  (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu constituie infracțiune potrivit legii penale, și se sancționează după cum urmează:
  a) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (3), art. 22^1 alin. (9) și (10), art. 25, 26, art. 27 alin. (1), (2) și (4)-(9), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 35, art. 37 alin. (2) și (6)-(9), art. 38 alin. (3) și (4), art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4) și (5), art. 45, art. 46 alin. (1) și (3)-(12), art. 47 alin. (1), (2), (4), (5), (8), (11), (13) și (14), art. 48, 50, art. 51 alin. (2) și (4), art. 52 și ale art. 54 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;
  b) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) și (2), cu avertisment sau, după caz, cu amendă. Sancțiunile contravenționale pentru depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise se clasifică gradual, în funcție de gravitatea contravenției, în contravenții minore, grave și foarte grave.
  Sancțiunile respective se aplică după cum urmează:(i) pentru depășirea masei totale maxime admise sau depășirea masei totale autorizate prin AST:
  Contravenții minore:– până la 5%, inclusiv - de la 1.500 lei la 1.800 lei, dacă depășirea se constată din documentele de transport.
  La constatarea masei totale prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST și nu se aplică sancțiuni contravenționale dacă masa totală maximă admisă sau masa totală autorizată prin AST este depășită cu cel mult 5%.

  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.800 lei la 2.000 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 2.000 lei la 2.400 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% - de la 2.400 lei la 2.600 lei;– cu mai mult de 25% - de la 8.000 lei la 10.000 lei;
  (ii) pentru depășirea maselor maxime admise pe axe sau depășirea maselor pe axe autorizate prin AST:
  La constatarea masei pe axe prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST și nu se aplică sancțiuni contravenționale dacă masa maximă admisă pe axe sau masa pe axe autorizată prin AST este depășită cu cel mult 4%.– axa simplă:
  Contravenții minore:– cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 150 lei la 300 lei.
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 300 lei la 900 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 900 lei la 6.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 6.000 lei la 19.000 lei;– cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;
  – axa dublă:
  Contravenții minore:– cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 240 lei la 1.200 lei.
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.200 lei la 3.300 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 3.300 lei la 10.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 10.000 lei la 18.000 lei;– cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;
  – axa triplă:
  Contravenții minore:– cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 210 lei la 1.000 lei.
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.000 lei la 4.500 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 4.000 lei la 13.500 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 13.500 lei la 25.000 lei;– cu mai mult de 30% - de la 25.000 lei la 30.000 lei;
  (iii) pentru depășirea dimensiunilor maxime admise sau depășirea dimensiunilor autorizate prin AST:– lungime:
  La constatarea lungimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST și nu se aplică sancțiuni contravenționale dacă lungimea maximă admisă sau lungimea autorizată prin AST este depășită cu cel mult 1%.
  Contravenții minore:– cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5%, inclusiv - de la 150 lei la 250 lei.
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 400 lei la 500 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 800 lei la 1.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei;
  – lățime:
  La constatarea lățimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST și nu se aplică sancțiuni contravenționale dacă lățimea maximă admisă sau lățimea autorizată prin AST este depășită cu cel mult 2%.
  Contravenții minore:– cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 5% - de la 300 lei la 400 lei.
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 400 lei la 600 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 800 lei la 1.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei.
  – înălțime:
  La constatarea înălțimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST și nu se aplică sancțiuni contravenționale dacă înălțimea maximă admisă sau înălțimea autorizată prin AST este depășită cu cel mult 1 cm.
  La constatarea înălțimii prin măsurare se eliberează AST fără plata tarifelor suplimentare și nu se aplică sancțiuni contravenționale dacă înălțimea maximă admisă sau înălțimea autorizată prin AST este depășită cu mai mult de 1 cm, dar nu mai mult de 1%.
  Contravenții minore:– cu mai mult de 1 cm, dar nu mai mult de 1%, inclusiv - avertisment verbal.
  Contravenții grave:– cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% - de la 300 lei la 500 lei;– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.500 lei la 2.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 3.000 lei la 4.000 lei;– cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei.
  Amenda se aplică în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (17);

  c) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (18), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicată conducătorului auto și personalului de însoțire specializat;
  d) nerespectarea condițiilor înscrise în proiectul de transport sau studiul de traseu, cu excepția celor privind lucrările prevăzute la art. 41 alin. (19), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (17);
  e) efectuarea transportului fără realizarea lucrărilor prevăzute la art. 41 alin. (19), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice înscrise în AST;
  f) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (23)-(26) și (29), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (17);
  g) însoțirea vehiculelor care depășesc masa totală și/sau dimensiunile maxime admise, fără AST, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată personalului de însoțire specializat;
  h) însoțirea vehiculelor care depășesc masa totală și/sau dimensiunile înscrise în AST, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată personalului de însoțire specializat;
  i) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (31) și (32), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată întreprinderii/ operatorului economic specializat;
  j) însoțirea transportului de către o persoană fizică neautorizată, cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice;
  k) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire și/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoți vehiculul personalului cu atribuții de control în vederea cântăririi și/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum și refuzul de a prezenta personalului cu atribuții de control documentele privind transportul, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto;
  l) sustragerea de la control, obstrucționarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuții de control, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto;
  m) încălcarea restricțiilor instituite potrivit art. 44 alin. (1) și (2), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, aplicată conducătorului auto.
  (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenționale prevăzute, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  38. La articolul I punctul 40, articolele 61^1 și 61^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 61^1
  (1) Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale conform prevederilor art. 61 alin. (1) lit. b), c), e)-k) vehiculul va fi imobilizat de către personalul cu atribuții de control, în condiții de siguranță și securitate a transportului, și se procedează la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.(2) În cazul în care la locul constatării contravenției nu se găsește un spațiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiții de siguranță în circulație, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spațiu corespunzător se efectuează pe cheltuiala contravenientului.(3) Pe perioada imobilizării, dispusă conform prevederilor alin. (2), atât vehiculul, cât și marfa sau persoanele transportate, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului.(4) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terților de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum și pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și de îndeplinirea condițiilor pentru continuarea transportului.(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), imobilizarea vehiculului nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii și mărfuri perisabile, sub temperatură controlată, și a transporturilor speciale de mărfuri periculoase.(6) Odată cu aplicarea sancțiunilor contravenționale se pot aplica sancțiuni administrative personalului de însoțire specializat și/sau operatorului economic specializat, în condițiile stabilite prin normele prevăzute la art. 41 alin. (2).(7) În cazul în care, pe parcursul efectuării însoțirii transporturilor cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de însoțire specializat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 45.(8) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contravenției, devenite titlu executoriu, se comunică în scris Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de către instituția din care face parte personalul cu atribuții de control, menționând numele și prenumele contravenientului, numărul documentului de identitate și al procesului-verbal de constatare a contravenției, precum și amenda datorată, pentru a fi luate în evidență și a fi condiționată de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau deținute de contravenient, după caz.(9) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenționale se aplică în toate cazurile conducătorului auto.


  Articolul 61^2

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe se fac de către:
  a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, potrivit competențelor stabilite prin reglementările în vigoare;
  b) poliția rutieră;
  c) personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la punctele de trecere a frontierei de stat;
  d) personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pe rețeaua de drumuri de interes național pentru prevederile care nu intră în sfera de competență a personalului cu atribuții de control prevăzut la lit. a);
  e) personalul administratorilor drumurilor de interes județean și de interes local, potrivit competențelor stabilite prin reglementările în vigoare.
  39. La articolul I, după punctul 40 se introduc patru noi puncte, punctele 40^1-40^4, cu următorul cuprins:40^1. După articolul 61^2 se introduce un nou articol, articolul 61^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 61^3

  Pentru sumele provenite din amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice și juridice se aplică prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  40^2. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 62

  Prevederile art. 61 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  40^3. Articolul 63 se abrogă.40^4. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 64

  Dispozițiile prevăzute la art. 2, art. 24-27, art. 30, 31 și art. 38 se aplică și drumurilor de utilitate privată, deschise circulației publice.
  40. La articolul I punctul 41, articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 66

  Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
  41. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul II
  (1) Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte sau după intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, sunt obligați să facă demersurile în vederea obținerii acestora și încheierii contractului de utilizare și acces în zona drumului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) dețin acord prealabil și autorizație de amplasare și/sau de acces în zona drumului public și nu au încheiat cu administratorul drumului contract pentru utilizarea și accesul în zona drumului public, sunt obligați să facă demersurile în vederea încheierii contractului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Anexele nr. 1-4 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul III

  Anexa nr. 5 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul IV

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor, pentru drumurile de interes național, și ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru drumurile județene și comunale, vor modifica și completa Reglementarea tehnică privind proiectarea și dotarea locurilor de parcare, oprire și staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităților, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.264/2004, cu modificările ulterioare, în mod corespunzător modificărilor și completărilor dispuse prin prezenta lege.


  Articolul V
  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toate drumurile de interes național ce nu îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi trecute prin hotărâre a Guvernului în proprietatea publică a județului, respectiv a unității administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află, după caz. Fac excepție drumurile de interes național prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta se afla în vigoare la data de 10 septembrie 2014, precum și drumurile de interes național care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei deschise traficului internațional de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.(2) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile județene sau, după caz, unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să preia drumurile prevăzute la alin. (1) prin semnarea unui proces-verbal de predare-primire.(3) În cazurile în care consiliile județene sau unitățile administrativ-teritoriale refuză preluarea drumurilor prevăzute la alin. (1), predarea operează de drept, cu toate obligațiile legale care decurg din aceasta.(4) Sectoarele de drum de interes județean sau local necesare realizării obiectivelor de interes național sau care asigură legături cu puncte de trecere a frontierei se vor prelua în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., prin hotărâre a Guvernului, fără a fi necesar acordul autorității administrației publice județene sau locale.


  Articolul VI

  Prevederile art. 27 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, intră în vigoare la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul VII

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul afacerilor interne și autoritățile administrației publice locale, după caz, vor elabora și actualiza ordinele și hotărârile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege.


  Articolul VIII

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 9 iulie 2015.
  Nr. 198.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997)
  Limitele zonei drumului
  a) Zonele de siguranță ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:– 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;– 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;– 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 5,00 m inclusiv;– 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare de 5,00 m.
  b) Zonele de siguranță ale podului, care includ și suprafețe de teren aflate sub pod, sunt:– 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);– la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).
  c) Zonele de siguranță ale drumurilor cu versanți (defilee) cu înălțimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.
  d) Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile zonei drumului, conform tabelului următor:

  Categoria drumului
   

  Autostrăzi
   

  Drumuri
  naționale

  Drumuri
  județene

  Drumuri
  comunale

  Distanța de la marginea
  exterioară a zonei de
  siguranță până la marginea
  zonei drumului (m)

   
   
   
  50

   
   
   
  22

   
   
   
  20

   
   
   
  18

  e) Zona drumului reprezintă distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecție.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997)
  Mase și dimensiuni maxime admise în circulație și
  caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere
  Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor și dimensiunilor maxime admise:
  R = drumuri reabilitate;
  NR = drumuri nereabilitate;
  M = drumuri modernizate;
  P = drumuri pietruite.
  Prin vehicul se înțelege orice autovehicul rutier având cel puțin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorca sau remorca tractată de acesta.

   

   

  R

  NR

  M

  P

  0.

  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)

  1.1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lungime

  Autovehicul, altul decât autobuz

  12,00

  12,00

  12,00

  12,00

  Remorcă

  12,00

  12,00

  12,00

  12,00

  Vehicul articulat

  16,50

  16,50

  16,50

  16,50

  Tren rutier

  18,75

  18,75

  18,75

  18,75

  Autobuz cu două axe

  13,50

  13,50

  13,50

  13,50

  Autobuz cu mai mult de două axe

  15,00

  15,00

  15,00

  15,00

  Autobuz cu remorcă

  18,75

  18,75

  18,75

  18,75

  Autobuz articulat

  18,75

  18,75

  18,75

  18,75

  1.2.

  Lățime

  a)
   

  Orice vehicul, cu excepția celor
  frigorifice având caroseria izotermă

   
  2,55

   
  2,55

   
  2,55

   
  2,55

  b)
   

  Vehicul frigorific având caroseria
  izotermă

   
  2,60

   
  2,60

   
  2,60

   
  2,60

  1.3.

  Înălțime (orice vehicul)

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  1.4.
   
   

  Suprastructurile demontabile și unitățile de transport standardizate, cum
  ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2,
  1.3, 1.6, 1.7, 1.8 și 4.4.

  1.4.a.
   
   

  Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detașabile exterioare,
  cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste
  dispozitive, nu trebuie să depășească lungimea maximă prevăzută la pct.1.1.

  1.5.
   
   

  Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă
  posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu rază exterioară de
  12,5 m și o rază interioară de 5,3 m.

  1.5.a.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cerințe suplimentare pentru autobuze
   
  Cu vehiculul în staționare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un
  plan vertical tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior.
  În cazul unui vehicul articulat, cele două părți rigide ale acestuia
  trebuie să fie în același aliniament cu planul. Atunci când vehiculul
  intră, după o traiectorie liniară, pe suprafața descrisă la pct. 1.5, nicio
  parte a vehiculului nu trebuie să depășească acest plan vertical cu mai
  mult de 0,6 m.

  1.6.
   
   

  Distanța maximă între axa pivotului de
  cuplare al semiremorcii și partea din
  spate a semiremorcii

   
   
  12,00

   
   
  12,00

   
   
  12,00

   
   
  12,00

  1.7.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Distanța maximă măsurată paralel cu axa
  longitudinală a trenului rutier din
  punctul extern aflat cel mai în față
  al zonei de încărcare, din spatele
  cabinei, până la punctul cel mai din
  spate al remorcii din ansamblu, minus
  distanța din partea din spate a
  autovehiculului și partea din față a
  remorcii

   
   
   
   
   
   
   
   
  15,65

   
   
   
   
   
   
   
   
  15,65

   
   
   
   
   
   
   
   
  15,65

   
   
   
   
   
   
   
   
  15,65

  1.8.
   
   
   
   
   

  Distanța maximă măsurată paralel cu axa
  longitudinală a trenului rutier din
  punctul extern aflat cel mai în față
  al zonei de încărcare, din spatele
  cabinei, până la punctul cel mai din
  spate al remorcii din ansamblu

   
   
   
   
   
  16,40

   
   
   
   
   
  16,40

   
   
   
   
   
  16,40

   
   
   
   
   
  16,4

  2.

  MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)

  2.1.

  Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule

  2.1.1.

  Remorcă cu două axe

  18,00

  17,00

  17,00

  16,00

  2.1.2.

  Remorcă cu 3 axe

  24,00

  22,00

  22,00

  20,00

  2.2.

  Ansamblu de vehicule

  2.2.1.

  Tren rutier cu 5 sau 6 axe

  a)
   

  Autovehiculul cu două axe cu remorcă
  cu 3 axe

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  b)
   

  Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două
  sau 3 axe

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  2.2.2.

  Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe

  a)
   

  Autovehicul cu două axe cu semiremorcă
  cu 3 axe

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  b)
   

  Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu
  două sau 3 axe

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  c)
   
   
   

  Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu
  două sau 3 axe care transportă un
  container ISO de 40 de picioare într-o
  operațiune de transport combinat

   
   
   
  44,00

   
   
   
  42,00

   
   
   
  40,00

   
   
   
  40,00

  2.2.3.
   
   

  Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un
  autovehicul cu două axe și o remorcă
  cu două axe

   
   
  36,00

   
   
  36,00

   
   
  36,00

   
   
  34,00

  2.2.4.
   

  Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe și o
  semiremorcă cu două axe, dacă distanța (d) dintre axele semiremorcii este:

  2.2.4.1.
   

  mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai
  mică sau egală cu 1,8 m

   
  36,00

   
  36,00

   
  36,00

   
  34,00

  2.2.4.2.

  mai mare de 1,8 m

  36,00*)

  36,00

  36,00

  34,00

  2.3.

  Autovehicule

  2.3.1.

  Autovehicul cu două axe

  18,00

  17,00

  16,00

  16,00

  2.3.2.
   

  Autovehicul cu 3 axe
   

  25,00/
  26,00**)

  22,00/
  24,00**)

   
  22,00

   
  22,00

  2.3.3.
   

  Autovehicul cu 4 axe, dintre care două
  axe de direcție

  30,00/
  32,00**)

   
  30,00

   
  30,00

   
  28,00

  2.4.

  Autobuz articulat cu 3 axe

  28,00

  28,00

  26,00

  26,00

  3.

  MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE AXE (în tone)

  3.1.
   
   

  Axa simplă

  Axa simplă nemotoare

  10,00

  10,00

  8,00

  7,50

  3.2.
   
   

  Axa dublă (tandem) a remorcilor și semiremorcilor

  Suma maselor pe axele componente, dacă distanța (d) dintre ele este:

  3.2.1.

  mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m)

  11,00

  11,00

  11,00

  11,00

  3.2.2.
   

  mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai
  mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3 m)

   
  16,00

   
  16,00

   
  15,00

   
  14,00

  3.2.3.
   

  mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai
  mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8 m)

   
  18,00

   
  17,00

   
  16,00

   
  15,00

  3.2.4.

  mai mare sau egală cu 1,8 m (1,8 m ≤ d)

  20,00

  20,00

  16,00

  15,00

  3.3.
   
   

  Axa triplă (tridem) a remorcilor și semiremorcilor
   
  Suma maselor pe axele componente, dacă distanța (d) dintre ele este:

  3.3.1.

  mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3 m)

  21,00

  21,00

  19,00

  16,50

  3.3.2.
   

  mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau
  egală cu 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4 m)

   
  24,00

   
  22,00

   
  20,00

   
  18,00

  3.4.

  Axa simplă motoare

  3.4.1.
   

  Axa motoare a vehiculelor la care se
  face referire la pct. 2.2.1 și 2.2.2

   
  11,50

   
  10,00

   
  9,00

   
  8,00

  3.4.2.
   
   

  Axa motoare a vehiculelor la care se
  face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4,
  2.3 și 2.4

   
   
  11,50

   
   
  10,00

   
   
  9,00

   
   
  8,00

  3.5.
   
   

  Axa dublă (tandem) a autovehiculelor

  Suma maselor pe axele componente, dacă distanța (d) dintre ele este:

  3.5.1.

  mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m)

  11,50

  10,00

  10,00

  10,00

  3.5.2.
   
   

  mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai
  mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3 m)
   

   
  16,00
   

   
  15,00
   

  14,00/
  15,00
  ***)

   
  13,00
   

  3.5.3.
   
   

  mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai
  mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8 m)
   

  18,00/
  19,00**)
   

  17,00/
  18,00
  ***)

   
  16,00
   

   
  15,00
   

  4.

  ALTE CONDIȚII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR

  4.1.
   
   
   
   

  Pentru toate vehiculele
  Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori
  ansamblu de vehicule va fi de cel puțin 25% din masa totală cu încărcătură
  a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt
  utilizate în trafic internațional.

  4.2.
   
   

  Trenuri rutiere
  Distanța dintre axa din spate a unui autovehicul și axa din față a remorcii
  va fi de cel puțin 3,0 m.

  4.3.
   
   
   

  Masa maximă admisă în funcție de ampatament
  Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate
  depăși de cinci ori distanța, exprimată în metri, dintre axele extreme ale
  autovehiculului.

  4.4.
   
   

  Semiremorci
  Distanța măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare și orice
  punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depășească 2,04 m.

  Axa dublă (tandem) - combinația de două axe având între ele o distanță de cel mult 1,8 m.
  Axa triplă (tridem) - combinația de 3 axe având între ele distanța de cel mult 1,4 m, inclusiv.
  Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.
  Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră cu roți jumelate, numai dacă toate roțile axelor componente sunt jumelate. Notă
  *) Plus o limită de 2 tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone și masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone și axa motoare este prevăzută cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.
  **) Se aplică în cazul în care axa motoare este prevăzută cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este prevăzută cu roți jumelate și masa maximă a fiecărei axe nu depășește 9,5 tone.
  ***) Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997)
  Mase și dimensiuni maxime admise în circulație și
  caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere,
  altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2
  Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor și dimensiunilor maxime admise:
  R = drumuri reabilitate;
  NR = drumuri nereabilitate;
  M = drumuri modernizate;
  P = drumuri pietruite.
  Prin vehicul se înțelege orice autovehicul rutier având cel puțin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorca sau remorca tractată de acesta.

   

   

  R

  NR

  M

  P

  0.

  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)

  1.1.
   
   
   
   
   
   

  Lungime

  Autovehicul, altul decât autobuz

  12,00

  12,00

  12,00

  12,00

  Vehicul articulat

  16,50

  16,50

  16,50

  16,50

  Tren rutier

  18,75

  18,75

  18,75

  18,75

  1.2.

  Lățime

  a)
   

  Orice vehicul, cu excepția celor
  frigorifice având caroseria izotermă

   
  2,55

   
  2,55

   
  2,55

   
  2,55

  b)
   

  Vehicul frigorific având caroseria
  izotermă

   
  2,60

   
  2,60

   
  2,60

   
  2,60

  1.3.

  Înălțime (orice vehicul)

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  2.

  Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone)

  2.1.

  Autovehicul

  2.1.1.
   

  Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel
  prevăzut în anexa nr. 2

   
  30,00

   
  30,00

   
  30,00

   
  28,00

  2.1.2.

  Autovehicul cu mai mult de 4 axe

  40,00

  40,00

  40,00

  38,00

  2.2.

  Ansamblu de vehicule

  2.2.1.

  Tren rutier

  2.2.1.1.
   

  Autovehicul cu două axe cu remorcă cu
  o axă

   
  28,00

   
  28,00

   
  26,00

   
  26,00

  2.2.1.2.
   

  Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o
  axă

   
  35,00

   
  35,00

   
  35,00

   
  33,00

  2.2.1.3.
   

  Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o
  axă

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  2.2.1.4.
   

  Autovehicul cu două axe cu remorcă cu
  4 axe

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  2.2.1.5.
   

  Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu
  două axe

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  2.2.1.6.

  Tren rutier cu mai mult de 6 axe

  40,00

  40,00

  40,00

  38,00

  2.2.2.

  Vehicul articulat

  2.2.2.1.
   

  Autovehicul cu două axe cu semiremorcă
  cu o axă

   
  28,00

   
  28,00

   
  26,00

   
  26,00

  2.2.2.2.
   

  Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu
  o axă

   
  35,00

   
  35,00

   
  35,00

   
  33,00

  2.2.2.3.
   

  Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu
  o axă

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  2.2.2.4.
   

  Autovehicul cu două axe cu semiremorcă
  cu 4 axe

   
  40,00

   
  40,00

   
  40,00

   
  38,00

  2.2.2.5.

  Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe

  40,00

  40,00

  40,00

  38,00

  3.

  Axă triplă (tridem) a autovehiculelor, nemotoare

  3.1.

  mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3 m)

  21,00

  21,00

  19,00

  16,50

  3.2.
   

  mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau
  egală cu 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4 m)

   
  24,00

   
  22,00

   
  20,00

   
  18,00

  Axă dublă (tandem) - combinația de două axe având între ele o distanță de cel mult 1,8 m.
  Axă triplă (tridem) - combinația de 3 axe având între ele distanța de cel mult 1,4 m, inclusiv.
  Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997)
  Vitezele de proiectare pentru diferite clase tehnice
  ale drumurilor publice

  Clasa tehnică a
  drumurilor publice
   

  Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune

  șes

  deal

  munte

  I

  140

  120

  100

  II

  120

  100

  80

  III

  100

  80

  60

  IV

  80

  60

  50

  V

  60

  50

  40

  Vitezele de proiectare reduse pentru diferite clase tehnice
  ale drumurilor publice

  Clasa tehnică a
  drumurilor publice
   

  Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune

  șes

  deal

  munte

  I

  120

  100

  80

  II

  100

  80

  60

  III

  80

  60

  50

  IV

  60

  60

  40

  V

  50

  40

  30

  NOTE:1. Viteza de proiectare este viteza care se alege la construcția unui drum nou, la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea unui drum existent, în vederea determinării caracteristicilor geometrice care să permită fiecărui vehicul să poată circula cu viteza respectivă, în siguranță.2. Viteza de proiectare redusă este viteza care poate fi redusă în cazuri excepționale pe sectoare de drum cu lungime limitată, în condiții grele de desfășurare a traseului și/sau acolo unde condițiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectării resurselor istorice și estetice și pentru evitarea unor lucrări costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic.3. Încadrarea drumurilor publice în clase tehnice se stabilește prin norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

  ------