HOTĂRÂRE nr. 369 din 25 mai 2017privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 8 iunie 2017
  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, cu sediul în municipiul Galați, Str. Portului nr. 54, județul Galați, și cu puncte de lucru în municipiul Tulcea, Str. Portului nr. 34A, județul Tulcea, în comuna Pojejena, satul Pojejena, nr. 334, județul Caraș-Severin, în municipiul Giurgiu, Piața Centrală, pavilion 2 Pescărie, județul Giurgiu, în comuna Corbu, satul Corbu, Str. Principală nr. 310A, județul Constanța, în comuna Ghidici, str. Mihai Viteazu nr. 144, județul Dolj, ca instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești
  (la 12-06-2023, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 8 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 12 iunie 2023 )


  Articolul 2
  (1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați este constituit din bunuri aflate în domeniul public și privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum și din bunuri proprii, datorii și alte active, potrivit situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, pot fi închiriate cu avizul de oportunitate al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“.(3) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitație publică, în condițiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat și o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al institutului.(4) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați administrează suprafețe de teren din domeniul public al statului indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.7 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pisciculturii și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:
  a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0112 - Cultivarea orezului; clasa 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 - Cultivarea strugurilor; clasa 0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; grupa 014 - Creșterea animalelor; clasa 0147 - Creșterea păsărilor; grupa 015 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); clasa 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); grupa 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală;
  b) diviziunea 03 - Pescuitul și acvacultura; grupa 031 - Pescuitul; clasa 0311 - Pescuitul maritim; clasa 0312 - Pescuitul în ape dulci; grupa 032 - Acvacultura; clasa 0321 - Acvacultură maritimă; clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci;
  c) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 102 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor; clasa 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor; grupa 106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon; clasa 1061 - Fabricarea produselor de morărit; grupa 108 - Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate; clasa 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
  d) diviziunea 18 - Tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor; grupa 181 - Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi; clasa 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
  e) diviziunea 20 - Fabricarea substanțelor și a produselor chimice; grupa 204 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie; clasa 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă);
  f) diviziunea 35 - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; grupa 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice; clasa 3511 - Producția de energie electrică;
  g) diviziunea 43 - Lucrări speciale de construcții; grupa 431 - Lucrări de demolare și de pregătire a terenului; clasa 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
  h) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor; clasa 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne; clasa 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
  i) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 472 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate; clasa 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
  j) diviziunea 49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte; grupa - 494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; clasa – 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
  k) diviziunea 52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări;
  l) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 - Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5819 - Alte activități de editare;
  m) diviziunea 68 - Tranzacții imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  n) diviziunea 70 - Activități de management și de consultanță în management; grupa 702 - Activități de consultanță în management; clasa 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
  o) diviziunea 71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică; grupa 712 - Activități de testări și analize tehnice; clasa 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
  p) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
  q) diviziunea 74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; grupa 749 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; clasa 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice;
  r) diviziunea 75 - Activități veterinare; grupa 750 - Activități veterinare; clasa 7500 - Activități veterinare;
  s) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
  ș) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 - Alte forme de învățământ; clasa 8559 - Alte forme de învățământ;
  t) diviziunea 93 - Activități sportive, recreative și distractive; grupa 931 - Activități sportive; clasa 9319 - Alte activități sportive.

  (la 12-06-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 8 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 12 iunie 2023 )


  Articolul 4

  Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Finanțarea activității Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7
  (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați conduce evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați și se depun la Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 8
  (1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, reorganizat, se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale statutului personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activități cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.


  Articolul 9

  Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați este de 110.


  Articolul 10
  (1) Veniturile și cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe IonescuȘișești“, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de acesta.


  Articolul 11
  (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ–teritorială este înregistrat fiscal.(2) Operațiunile de încasări și plăți în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați.


  Articolul 12
  (1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură – Galați se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, la propunerea consiliului de administrație.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 13
  (1) Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați este asigurată de:
  a) consiliul de administrație, format din 5 membri;
  b) director general.
  (2) Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișești“, președintele consiliului științific și directorul general al unității, care este și președintele consiliului de administrație, și un specialist în domeniu, din cadrul unității. Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“. Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al consiliului de administrație, acesta beneficiază de o indemnizație lunară stabilită conform prevederilor art. 34 lit. a) teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Conducerea executivă a institutului este asigurată de director, numit prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești“, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare. (4) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, care constituie anexă la contractul individual de muncă.(5) Persoana care ocupă funcția de director are funcția de bază la institut, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(6) Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați.


  Articolul 14

  Activitatea științifică a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați este coordonată de un consiliu științific al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă de consiliul de administrație al institutului, în condițiile legii.


  Articolul 15

  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați are în dotare un parc auto format din: 3 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator, un autoturism de teren, o autoutilitară, o navă pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare pe ape interioare și maritime și o ambarcațiune cu motor cu destinație specială - cercetare științifică.
  (la 12-06-2023, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 8 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 12 iunie 2023 )


  Articolul 16

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 17

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  a) se modifică denumirea bunului cu nr. M.F. 108407, conform datelor de identificare prevăzute la pct. 1 poziția a treia din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
  b) se actualizează valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan

  București, 25 mai 2017.
  Nr. 369.

  Anexa nr. 1

  Bunurile din domeniul public și privat al statului, aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați - C.U.I. 1640830
  1. Bunurile din domeniul public al statului

  Nr.
  MFP

  Codul de
  clasifi-
  care

  Denumirea


  Descrierea tehnică pe scurt


  Adresa


  Valoarea de
  inventar
  - lei -

  108393  8.28.10  Stație mecanizată tipizată pentru
  reproducere artificială Brateș


  Construcție tip hală din beton
  armat cu închidere din zidărie,
  regim de înălțime tip P,
  suprafața construită - 650 mp

  Județul Galați
  Tarla 129, parcela 450 Brateș  462.828


  108403

  8.28.10

  Compartimentare bazine Ferma de
  cercetare și dezvoltare Brateș

  Construcție specială - lucrări
  hidrotehnice, terasamente

  Județul Galați
  Tarla 12, parcela 450 Brateș

  68.343

  108407
  8.29.08
  Clădire sediu ICDEAPA Galați
  Corp B  Clădire P + demisol, structura
  de rezistență și închidere de
  zidărie, învelitori cu șarpantă
  Suprafața desfășurată - 469 mp

  Județul Galați, municipiul
  Galați Str. Portului nr. 2-4  6.624
  108412  8.28.10  Bazin de decantare - Baza de
  cercetare și microproducție
  piscicolă Brateș

  Construcție specială - Lucrare
  hidrotehnică în debleu cu
  taluze protejate cu pereți de
  dale.

  Județul Galați
  Tarla 12, Brateș


  20.135  108416

  8.28.10

  Platformă portuară Galați

  Construcție specială-platformă
  Suprafața construită - 3.500 mp

  Județul Galați, municipiul
  Galați Str. Portului nr. 54

  319

  108425


  8.28.10


  Dig compartimentare, baza de
  genofonduri Cotu-Chiului -
  construcție specială

  Lucrare hidrotehnică -
  terasamente

  Județul Galați Cotu-Chiului


  36.107


  108428

  8.28.10

  Compartimentare bazine
  prematurare, Baza de cercetare și
  microproducție piscicolă Brateș
  - construcție specială


  Lucrări hidrotehnice,
  terasamente și instalații prin
  conducte metalice îngropate  Județul Galați
  Tarla 12, Brateș
  87.293

  108432

  8.28.10

  Stație de pompe, baza de
  genofonduri Cotu-Chiului

  Platformă betonată în debleu
  dotată cu instalație de pompare

  Județul Galați
  Cotu-Chiului

  154.310

  108435  8.28.10  Dig de apărare, baza de
  genofonduri Cotu-Chiului


  Lucrare hidrotehnică;
  terasamente cu protecție din
  dale de beton în zonele
  periculoase

  Județul Galați
  Râul Prut km 36-38


  451.030  108437

  8.28.10

  Canton muncitori Cotu-Chiului
  (2 corpuri)

  Construcție din cărămidă,
  Suprafața construită - 35 mp

  Județul Galați
  Cotu-Chiului

  806

  108439
  8.29.08
  Clădire sediu ICDEAPA Galați
  Corp A  Clădire P+1 cu structură de
  rezistență din beton și
  închideri din zidărie,
  învelitori cu șarpantă,
  suprafața desfășurată - 469 mp

  Județul Galați,
  municipiul Galați
  Str. Portului nr. 2-4


  12.538
  108440


  8.28.10


  Magazie furaje - Baza de
  cercetare și microproducție
  piscicolă Brateș

  Construcție din cărămidă,
  suprafața construită - 648 mp

  Județul Galați,
  municipiul Galați Tarla 12,
  parcela 450

  39.022


  108441


  8.28.10


  Clădire stație pompe - bază de
  cercetare și microproducție
  piscicolă Brateș

  Construcție specială din beton,
  suprafața desfășurată - 85,5 mp

  Județul Galați, municipiul
  Galați Tarla 12, Brateș

  89.600


  108442


  8.28.10


  Clădire stație de incubație -
  Baza de cercetare și
  microproducție piscicolă Brateș

  Construcție tip hală din beton,
  regim de înălțime tip P,
  suprafața construită - 715 mp

  Județul Galați, municipiul
  Galați Tarla 12, Brateș

  48.266


  108445

  8.28.10

  Pepiniera Piscicolă Brateș

  Incintă îndiguită și
  compartimentată (320 ha)
  compusă din luciu apă
  S = 292 ha, din care: bazine
  creștere - 198,2 ha, bazine
  iernat - 59,2 ha, bazine
  parcare - 0,3 ha, bazine
  reproducere - 30 ha și
  terasamente (diguri) și
  canale 28 ha

  Județul Galați, municipiul
  Galați Tarla 12, Brateș
  2.647.487

  108448  8.28.10  Clădire sediu. Baza de cercetare
  și microproducție piscicolă
  Brateș

  Construcție din zidărie de
  cărămidă, regim de înălțime
  tip P, suprafața construită
  - 361 mp

  Județul Galați, municipiul
  Galați Tarla 12, Brateș


  40.744  108452


  8.28.10


  Atelier Prototipuri utilaje
  pentru mecanizarea operațiilor în
  pescuit

  Clădire P + 2, Suprafața
  construită - 774 mp; suprafața
  desfășurată - 1.496 mp

  Județul Galați, municipiul
  Galați Str. Portului nr. 54

  64.080


  108463

  8.05.03

  Total suprafață

  441,53 ha

  Județul Galați, municipiul
  Galați Str. Portului nr. 2


  40.878.841


  TOTAL


  45.108.373
  2. Bunurile din domeniul privat al statului

  Nr.
  crt.


  Grupa


  Denumirea

  Valoarea de
  inventar - lei -


  Situația juridică

  1.

  1

  Construcții

  211.727

  în administrare

  2.

  2

  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

  1.271.474

  în administrare

  3.

  3

  Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor
  umane și materiale și alte active corporale


  270.831


  în administrare  TOTAL

  1.754.032

  2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1

  Nr.
  crt.  Denumirea bunului


  Nr.
  cadastral


  Nr. carte
  funciară  Adresa


  Suprafața
  construită
  desfășurată
  - mp -

  Suprafața
  terenului
  - mp -

  Valoarea
  contabilă
  - lei -

  1.

  Baracă metalică pază

  -

  -

  Bază experimentală Brateș, județul Galați,
  tarla 129, parcela 450 Brateș


  200


  -


  1.579

  2.

  Racord rețea electrică

  -

  -

  Bază experimentală Brateș, județul Galați,
  tarla 129, parcela 450 Brateș


  Lungime: 40 m


  -


  1.780

  3.


  Instalație electrică
  de alimentare


  -


  -

  Baza experimentală Cotu Chiului comuna
  Foltești, județul Galați, tarla 71,
  parcela 433/2  Lungime: 2.100 m  -  23.402

  4.


  Canton pază dig


  -


  -


  Baza experimentală Cotu Chiului comuna
  Foltești, județul Galați, tarla 71,
  parcela 433/2  128,40  -  2.415

  5.


  Dig compartimentare
  bazine


  -


  -

  Baza experimentală Cotu Chiului comuna
  Foltești, județul Galați, tarla 71,
  parcela 433/2  450  -  6.493

  6.

  Magazie pentru
  materiale


  -


  -

  Str. Portului nr. 2-4 Galați, județul
  Galați


  20


  -


  2.035

  7.

  Magazie metalică

  -

  -

  Platforma Combinatului Chimic Săvinești,
  comuna Săvinești, județul Neamț


  246,30


  -


  1.180

  8.

  Hală fabricație

  -

  -

  Platforma Combinatului Chimic Săvinești,
  comuna Săvinești, județul Neamț


  450


  -


  172.843


  TOTAL


  211.727


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică,
  Pescuit și Acvacultură - Galați -
  C.U.I. 1640830, care pot fi închiriate

  Nr. MFP


  Codul de
  clasifi-
  care

  Denumirea


  Descrierea tehnică pe scurt


  Adresa


  108407
  (parțial)


  8.29.08

  Clădire sediu ICDEAPA
  Galați Corp B

  Clădire P + demisol, structura de rezistență
  și închidere de zidărie, învelitori cu șarpantă
  Suprafața desfășurată - 100 mp

  Județul Galați, municipiul Galați
  Str. Portului nr. 2-4

  108416
  (parțial)

  8.28.10

  Platformă portuară
  Galați

  Construcție specială - platformă pietruită
  Suprafața construită - 500 mp

  Județul Galați, municipiul Galați
  Str. Portului nr. 54

  108439
  (parțial)

  8.29.08


  Clădire sediu ICDEAPA
  Galați Corp A

  Clădire P+1 cu structură de rezistență din
  beton și închideri din zidărie, învelitori cu
  șarpantă, suprafața desfășurată - 280 mp

  Județul Galați, municipiul Galați
  Str. Portului nr. 2 - 4

  108452
  (parțial)


  8.28.10  Atelier Prototipuri
  utilaje pentru
  mecanizarea operațiilor
  în pescuit

  Clădire P + 2, Suprafața construită - 774 mp;
  suprafața desfășurată - 78 mp


  Județul Galați, municipiul Galați
  Str. Portului nr. 54


  -----