LEGE nr. 123 din 27 mai 2008
pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Definiţii


  Articolul 1

  În sensul prezentei legi, prin alimentaţie sănătoasă se înţelege acel mod de alimentaţie dovedit ştiinţific a fi optim creşterii, dezvoltării şi menţinerii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor în colectivităţi.


  Articolul 2

  În cuprinsul dispoziţiilor prezentei legi, sub denumirea aliment nerecomandat preşcolarilor şi şcolarilor se înţelege un aliment cu un aport substanţial de compuşi cu efect dăunător sănătăţii, ca grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari, în detrimentul compuşilor cu efect benefic, cum ar fi fibre, vitamine, minerale.


  Articolul 3

  În sensul prezentei legi, prin colectivităţi se înţelege toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare, inclusiv centrele de vacanţă, unităţi ce asigură servicii similare, creşele şi unităţile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului şcolar.


  Articolul 4

  Unităţile care asigură prepararea şi distribuirea alimentelor către colectivităţile prevăzute la art. 3 sunt obligate să respecte prevederile prezentei legi.


  Capitolul II Principii şi norme de bază


  Articolul 5

  În cadrul general al asigurării bunăstării cetăţenilor, statul recunoaşte importanţa deosebită a sănătăţii populaţiei.


  Articolul 6

  Deprinderea de către cetăţeni a unei alimentaţii sănătoase este o componentă majoră a sănătăţii publice.


  Articolul 7

  Prezenta lege afirmă rolul statului, al societăţii civile şi al cetăţenilor în promovarea unei alimentaţii sănătoase în rândul tinerei generaţii.


  Articolul 8

  Dreptul societăţii civile şi al cetăţenilor de a se implica în elaborarea strategiilor şi metodologiilor prezentei legi este garantat.


  Capitolul III Reglementări principale


  Articolul 9

  Instituţiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează şi difuzează lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, după cum urmează:
  a) Ministerul Sănătăţii Publice întocmeşte şi actualizează lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, conform recomandărilor specialiştilor în nutriţie;
  b) inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti preiau lista prevăzută la lit. a) şi o comunică tuturor unităţilor de învăţământ, mai puţin creşelor;
  c) creşelor li se comunică lista direct de către Ministerul Sănătăţii Publice.


  Articolul 10

  În incinta unităţilor de învăţământ sunt interzise prepararea, comercializarea şi distribuirea oricăror alimente conţinute în lista prevăzută la art. 9 lit. a).


  Articolul 11

  Meniurile servite în cantinele sau locaţiile asimilate cu cantinele din colectivităţi sunt avizate de către personalul medical şi aprobate de către conducătorul unităţii.


  Capitolul IV Reglementări suplimentare


  Articolul 12

  Campaniile de promovare a alimentaţiei sănătoase în colectivităţi se derulează cu acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.


  Articolul 13

  Programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului vor cuprinde teme privind formarea unui comportament alimentar sănătos la copii şi adolescenţi.


  Articolul 14

  Programele de formare şi perfecţionare a cadrelor din învăţământul preşcolar, şcolar, gimnazial şi liceal vor conţine noţiuni cu caracter ştiinţific privitoare la alimentaţia sănătoasă şi promovarea acesteia prin activitatea de învăţământ.


  Capitolul V Sesizarea, constatarea şi sancţionarea încălcărilor legii


  Articolul 15

  Constatarea încălcărilor prezentei legi şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.


  Articolul 16

  Constituie contravenţii încălcarea dispoziţiilor art. 9-12 şi se sancţionează conform reglementărilor în vigoare.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 17

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 27 mai 2008.
  Nr. 123.
  ___________