HOTĂRÂRE nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează normele și criteriile de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, conservării și valorificării resurselor turistice.


  Articolul 2

  Se atestă ca stațiune turistică de interes național sau local, după caz, localitatea ori partea unei localități care dispune de resurse naturale și antropice și care îndeplinește cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3
  (1) Atestarea stațiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, la solicitarea autorităților administrației publice locale, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Atestarea ca stațiune turistică nu schimbă rangul localității stabilit în condițiile legii.


  Articolul 4
  (1) Autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, și documentația pentru atestarea stațiunii turistice, care trebuie să cuprindă:
  a) monografia turistică;
  b) documentațiile de urbanism în perioada de valabilitate, avizate și aprobate conform competențelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia și/sau, după caz, planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia;
  (la 07-03-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 68 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 )

  c) fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru stațiunile turistice de interes național și conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru stațiunile turistice de interes local;
  d) studii și documente care să argumenteze atestarea stațiunii turistice și a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
  (2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale:
  a) considerații generale privind poziția geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu și factori naturali de risc;
  b) analiza potențialului turistic în funcție de tipul stațiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;
  c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice și de agrement, informații privind circulația turistică.


  Articolul 5

  Documentația pentru atestarea stațiunii turistice se depune la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea stațiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întrunește toate criteriile pentru a fi atestată ca stațiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale va informa în scris, în același termen, autoritatea administrației publice locale interesată.


  Articolul 6
  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile locale care au în administrare localități sau părți de localități atestate ca stațiuni turistice de interes local, respectiv național au obligația de a depune fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.(2) Nedepunerea fișei stațiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de stațiune turistică al localității sau părții de localitate atestate ca stațiune turistică.


  Articolul 7

  În scopul unei mai bune informări a turiștilor și pentru îmbunătățirea cadrului de protejare, conservare și valorificare a resurselor turistice, localitățile ori părți ale acestora, atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naționale și județene cu panouri indicatoare, la intrarea în stațiunea turistică.


  Articolul 8
  (1) Achiziționarea panourilor indicatoare se realizează de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află stațiunea turistică, în condițiile legii.(2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% și maro pantone 291 C 100%, având conținutul: "Stațiune turistică de interes național" sau "Stațiune turistică de interes local", după caz, și se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localității.(3) Consiliile locale au obligația de a monta și de a întreține panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).


  Articolul 9
  (1) Stațiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.(2) Autoritatea administrației publice locale are obligația de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.(3) Veniturile obținute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local și promovării acestuia, precum și finanțării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 10
  (1) Centrele naționale de informare și promovare turistică sunt servicii specializate care funcționează în subordinea consiliilor locale și județene, după caz, și în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.(2) Sediile centrelor naționale de informare și promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităților, pe străzi cu circulație intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turiști.(3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 11
  (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale propune retragerea atestării unei stațiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care stațiunea turistică atestată conform legislației anterioare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Evaluarea îndeplinirii normelor și criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.


  Articolul 12

  Localitățile sau părțile unor localități atestate ca stațiuni turistice de interes național ori local, conform legislației anterioare privind atestarea stațiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a stațiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 14

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 13 august 2008.
  Nr. 852.

  Anexa nr. 1

  Nr.
  crt.


  Criterii obligatorii de atestare
  a stațiunii turistice


  Stațiune
  de interes
  național

  Stațiune
  de interes
  local

  Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului

  1.

  Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți

  x

  x

  2.  Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și
  valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol,
  lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere
  calitativ și cantitativ
  x
  x

  3.


  Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo-
  gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate
  cu legislația în vigoare, după caz  x  x

  Accesul și drumurile spre/în stațiune

  4.

  Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație

  x

  x

  5.

  Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau
  autogara care o deservește


  x


  x

  Utilități urban-edilitare

  6.

  Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru
  urgențe medicale


  x


  -

  7.

  Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe
  medicale


  -


  x

  8.

  Punct farmaceutic

  x

  x

  9.

  Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă

  x

  x

  10.

  Apă curentă

  x

  x

  11.

  Canalizare

  x

  x

  12.

  Energie electrică

  x

  x

  13.


  Număr minim de locuri în structuri de primire turistice
  clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile
  3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor  500  100

  14.


  Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să
  dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică -
  salvamar și posturi de prim ajutor.  x  x

  15.

  Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare
  montană - salvamont.


  x


  x

  16.

  Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări
  (drumuri pietonale, locuri de promenadă)


  x


  x

  17.

  Terenuri de joacă pentru copii

  x

  x

  Informare și promovare turistică

  18.

  Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare
  și informare, tipărite pe suport electronic sau web site


  x


  x

  19.

  Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a
  zonei


  x


  x

  Nr.
  crt.

  Criterii suplimentare de atestare
  a stațiunii turistice

  Punctaj acordat

  1.


  Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de
  dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiunea
  turistică.  10

  2.

  Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

  10

  3.

  Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii:
  bancă, schimb valutar, agenție de turism


  10

  4.

  Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu
  minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune


  30

  5.

  Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor
  legale în vigoare


  20

  6.

  Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor
  minerale terapeutice


  20

  7.

  Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații
  construite, săli pentru întreținere (fitness)


  10

  8.  Parc amenajat  5 puncte pentru
  fiecare,
  maximum
  30 de puncte

  9.  Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este
  cazul


  5 puncte
  pentru fiecare,
  maximum
  30 de puncte

  10.

  Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este
  cazul


  30

  11.

  Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic,
  tenis, fotbal etc.)


  15

  12.  Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru
  practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de
  schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.

  10 puncte
  pentru fiecare,
  maximum 50
  de puncte

  13.  Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter
  de repetabilitate pe bază de calendar


  10 puncte
  pentru fiecare,
  maximum 30
  de puncte

  14.

  Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent
  care să deservească exclusiv centrul


  30

  15.


  Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire
  turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare
  turistică  20

  16.

  Canalizare centralizată

  50

  Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes național - 135 de puncte.
  Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes local - 90 de puncte.


  Anexa nr. 2

  CERERE
  de atestare ca stațiune turistică de interes național/local (după caz)
  (model)
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE
  Domnule ministru,
  Consiliul Local ........., județul ......., vă înaintează documentația prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, în vederea atestării ca stațiune turistică de interes național/local (după caz) a localității .........................
  Reprezentantul consiliului local,
  ..................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..................................
  Data ........................... .


  Anexa nr. 3

  FIȘA
  stațiunii turistice de interes național
  Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.

  Nr.
  crt.

  Criterii obligatorii de atestare
  a stațiunii turistice

  Criterii
  obliga-
  torii

  Sunt înde-
  plinite
  Da/Nu

  Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului

  1.

  Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți

  x


  2.  Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și
  valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol,
  lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere
  calitativ și cantitativ
  x

  3.


  Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo-
  gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate
  cu legislația în vigoare, după caz  x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune


  4.

  Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație

  x


  5.

  Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau
  autogara care o deservește


  x  Utilități urban-edilitare

  6.

  Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru
  urgențe medicale


  x  7.

  Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe
  medicale


  -  8.

  Punct farmaceutic

  x


  9.

  Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă

  x


  10.

  Apă curentă

  x


  11.

  Canalizare

  x


  12.

  Energie electrică

  x


  Structuri de primire turistice și de agrement

  13.


  Număr minim de locuri în structuri de primire turistice
  clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile
  3-5 stele /flori, cu excepția campingurilor  500
  14.


  Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie
  să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică -
  salvamar și posturi de prim ajutor.  x
  15.

  Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare
  montană - salvamont


  x  16.

  Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări
  (drumuri pietonale, locuri de promenadă)


  x  17.

  Terenuri de joacă pentru copii

  x


  Informare și promovare turistică

  18.

  Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare
  și informare, tipărite pe suport electronic sau web site


  x  19.

  Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și
  a zonei


  x  Nr.
  crt.


  Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice

  Punctaj
  acordat

  Punctaj
  îndeplinit

  1.


  Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele
  de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiu-
  nea turistică.  10
  2.

  Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

  10


  3.

  Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii:
  bancă, schimb valutar, agenție de turism


  10  4.


  Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totala
  egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în
  stațiune  30
  5.

  Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform
  normelor legale în vigoare


  20  6.

  Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea
  resurselor minerale terapeutice


  20  7.

  Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații
  construite, săli pentru întreținere (fitness)


  10  8.
  Parc amenajat
  5 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum 30
  de puncte


  9.
  Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă
  este cazul  5 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum 30
  de puncte


  10.

  Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă
  este cazul


  30  11.

  Amenajări și dotări pentru pentru practicarea sporturilor
  (agrement nautic, tenis, fotbal etc. )


  15  12.
  Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții
  pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin
  o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu
  corespunzătoare.

  10 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum 50
  de puncte


  13.
  Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu
  caracter de repetabilitate pe bază de calendar  10 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum 30
  de puncte


  14.

  Centre de informare și promovare turistică, cu personal
  permanent care să deservească exclusiv centrul


  30  15.


  Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de
  primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de
  informare și promovare turistică  20
  16.

  Canalizare centralizată

  50


  17.
  Total
  Sunt
  necesare
  minimum
  135 de
  puncte.


  Președintele consiliului local,
  ..................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..................................
  Data
  ..................................


  Anexa nr. 4

  FIȘA
  stațiunii turistice de interes local
  Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.

  Nr.
  crt.

  Criterii obligatorii de atestare
  a stațiunii turistice

  Criterii
  obliga-
  torii

  Sunt înde-
  plinite
  Da/Nu

  1.

  Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți

  x


  2.  Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și
  valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol,
  lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere
  calitativ și cantitativ
  x

  3.


  Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo-
  gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate
  cu legislația în vigoare, după caz  x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune

  4.

  Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație

  x


  5.

  Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau
  autogara care o deservește


  x  Utilități urban - edilitare

  6.

  Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe
  medicale


  x  7.

  Punct farmaceutic

  x


  8.

  Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă

  x


  9.

  Apă curentă

  x


  10.

  Canalizare

  x


  11.

  Energie electrică

  x


  Structuri de primire turistice și de agrement

  12.


  Număr minim de locuri în structuri de primire turistice
  clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile
  3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor  100
  13.


  Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie
  să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică-
  salvamar și posturi de prim ajutor.  x
  14.

  Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare
  montană-salvamont


  x  15.

  Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări
  (drumuri pietonale, locuri de promenadă)


  x  16.

  Terenuri de joacă pentru copii

  x


  Informare și promovare turistică

  17.

  Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare
  și informare tipărite pe suport electronic sau web site


  x  18.

  Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și
  a zonei


  x  Nr.
  crt.


  Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice

  Punctaj
  acordat

  Punctaj
  îndeplinit

  1.


  Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele
  de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiune
  turistică.  10
  2.

  Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

  10


  3.

  Spații comerciale și pentru activități de prestări de
  servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism


  10  4.


  Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală
  egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în
  stațiune  30
  5.

  Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform
  normelor legale în vigoare


  20  6.

  Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea
  resurselor minerale terapeutice


  20  7.

  Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații
  construite, săli pentru întreținere (fitness)


  10  8.

  Parc amenajat

  5 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum
  30 de
  puncte  9.

  Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă
  este cazul
  5 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum
  30 de
  puncte  10.

  Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice,
  dacă este cazul


  30  11.

  Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement
  nautic, tenis, fotbal etc.)


  15  12.

  Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții
  pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin
  o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu
  corespunzătoare.


  10 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum
  50 de
  puncte  13.

  Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu
  caracter de repetabilitate pe bază de calendar
  10 puncte
  pentru
  fiecare,
  maximum
  30 de
  puncte  14.

  Centre de informare și promovare turistică, cu personal
  permanent care să deservească exclusiv centrul


  30  15.


  Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de
  primire turistică cu funcțiuni de cazare și centrul de
  informare și promovare turistică  20
  16.

  Canalizare centralizată

  50


  17.
  Total
  Punctaj
  minim
  necesar
  90 de
  puncte


  Președintele consiliului local,
  ....................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ....................................
  Data ...............................


  Anexa nr. 5

  LISTA
  localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local

  I. Stațiuni turistice de interes național:

  1. Amara

  - județul Ialomița

  2. Azuga

  - județul Prahova

  3. Bușteni

  - județul Prahova

  4. Buziaș

  - județul Timiș

  5. Băile Govora

  - județul Vâlcea

  6. Băile Felix

  - județul Bihor

  7. Băile Herculane

  - județul Caraș-Severin

  8. Băile Olănești

  - județul Vâlcea

  9. Băile Tușnad

  - județul Harghita

  10. Borsec

  - județul Harghita

  11. Borșa

  - județul Maramureș

  12. Câmpulung Moldovenesc

  - județul Suceava

  13. Cap Aurora

  - județul Constanța

  14. Călimănești-Căciulata

  - județul Vâlcea

  15. Costinești

  - județul Constanța

  16. Covasna

  - județul Covasna

  17. Dâmbovicioara

  - județul Argeș

  18. Eforie Nord

  - județul Constanța

  19. Eforie Sud

  - județul Constanța

  20. Geoagiu-Băi

  - județul Hunedoara

  21. Gura Humorului

  - județul Suceava

  22. Jupiter

  - județul Constanța

  23. Mamaia

  - județul Constanța

  24. Mangalia

  - județul Constanța

  25. Moneasa

  - județul Arad

  26. Neptun-Olimp

  - județul Constanța

  27. Poiana Brașov

  - județul Brașov

  28. Predeal

  - județul Brașov

  29. Pucioasa

  - județul Dâmbovița

  30. Râșnov

  - județul Brașov

  31. Slănic

  - județul Prahova

  32. Saturn

  - județul Constanța

  33. Sinaia

  - județul Prahova

  34. Sângeorz-Băi

  - județul Bistrița-Năsăud

  35. Slănic-Moldova

  - județul Bacău

  36. Sovata

  - județul Mureș

  37. Sucevița

  - județul Suceava

  38. Târgu Ocna

  - județul Bacău

  39. Târgu Neamț

  - județul Neamț

  40. Techirghiol

  - județul Constanța

  41. Vatra Dornei

  - județul Suceava

  42. Venus

  - județul Constanța

  43. Voineasa

  - județul Vâlcea

  44. Zona Mamaia Nord, orașul Năvodari

  - județul Constanța

  45. Zona Parâng - Petroșani

  - județul Hunedoara

  46. Zona Peștera - Padina, comuna Moroeni

  - județul Dâmbovița

  47. Zona turistică a municipiului Piatra-Neamț

  - județul Neamț

  II. Stațiuni turistice de interes local:

  1. 1 Mai

  - județul Bihor

  2. Albac

  - județul Alba

  3. Albeștii de Muscel (Bughea de Sus)

  - județul Argeș

  4. Arieșeni

  - județul Alba

  5. Balvanyos

  - județul Covasna

  6. Baia de Fier

  - județul Gorj

  7. Bazna

  - județul Sibiu

  8. Bălțătești

  - județul Neamț

  9. Băile Homorod

  - județul Harghita

  10. Băile Turda

  - județul Cluj

  11. Băile Băița

  - județul Cluj

  12. Bârsana

  - județul Maramureș

  13. Boghiș

  - județul Sălaj

  14. Botiza

  - județul Maramureș

  15. Bran

  - județul Brașov

  16. Breaza

  - județul Prahova

  17. Cacica

  - județul Suceava

  18. Carei

  - județul Satu Mare

  19. Călacea

  - județul Timiș

  20. Cheia

  - județul Prahova

  21. Cisnădie

  - județul Sibiu

  22. Cârțișoara

  - județul Sibiu

  23. Colibița

  - județul Bistrița-Năsăud

  24. Crivaia

  - județul Caraș-Severin

  25. Dorna Candrenilor

  - județul Suceava

  26. Durău

  - județul Neamț

  27. Fundu Moldovei

  - județul Suceava

  28. Harghita-Băi

  - județul Harghita

  29. Horezu

  - județul Vâlcea

  30. Izvoru Mureșului

  - județul Harghita

  31. Lacu Roșu

  - județul Harghita

  32. Lacu Sărat

  - județul Brăila

  33. Lipova

  - județul Arad

  34. Livada

  - județul Satu Mare

  35. Moieciu

  - județul Brașov

  36. Moisei

  - județul Maramureș

  37. Negrești-Oaș

  - județul Satu Mare

  38. Novaci

  - județul Gorj

  39. Ocna Sibiului

  - județul Sibiu

  40. Ocna Șugatag

  - județul Maramureș

  41. Oncești

  - județul Maramureș

  42. Păltiniș

  - județul Sibiu

  43. Pârâul Rece

  - județul Brașov

  44. Poiana Stampei

  - județul Suceava

  45. Pojorâta

  - județul Suceava

  46. Polovragi

  - județul Gorj

  47. Praid

  - județul Harghita

  48. Rodna

  - județul Bistrița-Năsăud

  49. Săcelu

  - județul Gorj

  50. Sărata Monteoru

  - județul Buzău

  51. Secu

  - județul Caraș-Severin

  52. Semenic

  - județul Caraș-Severin

  53. Snagov

  - județul Ilfov

  54. Solca

  - județul Suceava

  55. Sângeorgiu de Mureș

  - județul Mureș

  56. Stâna de Vale

  - județul Bihor

  57. Straja

  - județul Hunedoara

  58. Soveja

  - județul Vrancea

  59. Tășnad

  - județul Satu Mare

  60. Timișu de Sus

  - județul Brașov

  61. Tinca

  - județul Bihor

  62. Trei Ape

  - județul Caraș-Severin

  63. Vama Buzăului

  - județul Brașov

  64. Vălenii de Munte

  - județul Prahova

  65. Vața de Jos

  - județul Hunedoara

  66. Vișeu de Sus

  - județul Maramureș

  67. Zona Băile Banffy (municipiul Toplița)

  - județul Harghita

  68. Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej)

  - județul Cluj

  69. Zona Fântânele

  - județul Cluj

  70. Zona Moinești Băi (municipiul Moinești)

  - județul Bacău

  71. Zona Muntele Băișorii

  - județul Cluj

  72. Zona Șuior - Baia Sprie

  - județul Maramureș

  (la 23-11-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 916 din 15 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )

  -------