LEGE nr. 79 din 12 martie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 26 martie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 61 din 29 august 2002 privind colectarea creanţelor bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se abroga.
  2. La articolul 7, litera b) a alineatului (2) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:
  "b) administratorii, asociaţii, actionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credinţa, sub orice formă, a bunurilor mobile şi imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social.
  (3) Pentru obligaţiile bugetare restante ale societăţii comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii şi persoanele care exercită sau au exercitat administrarea şi conducerea societăţii şi care:
  a) au determinat, cu rea-credinţa, acumularea de obligaţii bugetare restante pe o perioadă de 12 luni într-un interval de 2 ani consecutivi;
  b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silită."
  3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Răspunderea asociaţilor şi acţionarilor la societăţile comerciale debitoare se stabileşte potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Răspunderea prevăzută la art. 7 alin. (2) şi (3) se stabileşte în conformitate cu procedura prevăzută de prezenta ordonanţă pentru obligaţiile bugetare datorate şi neachitate după data de 1 ianuarie 2003."
  5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Exercitarea de către plătitori a căilor de atac la organele competente ale creditorilor bugetari, cu privire la stabilirea obligaţiilor bugetare, nu suspenda obligaţia acestora de plată. La cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, autorităţile administraţiei publice, prin organul competent în soluţionarea contestaţiilor, vor dispune suspendarea obligaţiei de plată a creanţelor bugetare, până la soluţionarea contestaţiei, cu constituirea unei garanţii la nivelul sumei contestate."
  6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor bugetare debitorii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. Dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."
  7. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Cota penalitatilor de întârziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat."
  8. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit de la buget plătitorii au dreptul la dobânda după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau compensare, după caz. Aceasta prevedere este aplicabilă şi în cazul impozitului pe venit."
  9. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cazul în care cererea de compensare sau restituire, după caz, precum şi documentaţia anexată care sta la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentaţiei complete."
  10. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru sumele de rambursat aferente operaţiunilor efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru care, potrivit reglementărilor legale în materie, nu se face control anticipat, plătitorii au dreptul la dobânda după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire."
  11. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Veniturile din dobânzile prevăzute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil."
  12. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul plăţii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poştal, pentru obligaţiile bugetare cu termen de plată fix sau stabilit sub forma de interval, obligaţia bugetară se considera plătită la data creditarii contului curent general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României."
  13. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 48 de ore de la data debitarii contului titularului, atrage pentru banca prestatoare dobânzi şi penalităţi la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 şi art. 17 alin. (1), în favoarea titularului de cont".
  14. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - Măsurile asiguratorii dispuse atât de creditorii bugetari, cat şi de instanţele judecătoreşti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi."
  15. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanta bugetară, măsurile asiguratorii pot fi înfiinţate şi asupra bunurilor deţinute de către debitor în proprietate comuna cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta."
  16. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - Împotriva actelor prin care se dispun şi se aduc la îndeplinire măsurile asiguratorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 124."
  17. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 55. - (1) La cererea organului de executare băncile, organele de poliţie, instituţiile care gestionează registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercită profesii libere, desfăşurate în mod independent în condiţiile legii, sunt obligate sa furnizeze de îndată în scris datele şi informaţiile solicitate, în vederea aplicării procedurii de executare silită, precum şi pentru luarea altor măsuri privind stingerea creanţelor bugetare, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel, fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume."
  18. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:
  "(2^1) Ministerul Finanţelor Publice, la cererea celorlalţi creditori bugetari, va transmite acestora datele deţinute în temeiul prevederilor alin. (1)."
  19. La articolul 57, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv în scopul colectării creanţelor bugetare şi cu respectarea obligaţiei prevăzute la art. 163."
  20. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - În absenta debitorului sau dacă acesta refuza accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar poate să pătrundă în acestea în prezenta unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a 2 martori majori. Dispoziţiile art. 58 alin. (2) şi (3) sunt aplicabile."
  21. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) În cazul sumelor urmaribile reprezentând venituri şi disponibilitati în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectiva."
  22. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 65. - (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresa care va fi trimisa prin scrisoare recomandată, cu dovada de primire, terţului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi."
  23. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Judecarea contestaţiei se face de urgenta şi cu precădere."
  24. La articolul 93, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Înaintea valorificării bunurilor acestea vor fi evaluate. În acest scop organul de executare va apela la organe şi persoane de specialitate, a căror selectare nu este supusă reglementărilor privind achiziţiile publice şi care sunt obligate să îşi îndeplinească atribuţiile ce le revin în acest sens."
  25. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:
  "(2^1) Organul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de rata inflaţiei."
  26. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Atunci când se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare."
  27. La articolul 94, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(2) În sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile şi/sau imobile se face prin:
  a) înţelegerea părţilor;
  b) vânzare directa;
  c) vânzare la licitaţie;
  d) vânzare în regim de consignaţie, numai în cazul bunurilor mobile;
  e) alte modalităţi admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitaţii, agenţii imobiliare sau societăţi de brokeraj, după caz.
  ..............................................................
  (4) Vânzarea directa se poate face de îndată după sechestrarea bunurilor, dacă acestea sunt supuse pericolului degradării sau alterarii, după caz."
  28. La articolul 95, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 95. - (1) Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor se realizează de debitorul însuşi, cu acordul organului de executare, astfel încât să se asigure o recuperare corespunzătoare a creanţelor bugetare. Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au făcut şi nivelul de acoperire a creanţelor bugetare, indicând numele şi adresa potenţialului cumpărător, precum şi termenul în care acesta din urma va achită preţul propus."
  29. La articolul 96, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 96. - (1) Valorificarea bunurilor prin vânzare directa se poate realiza în următoarele cazuri:
  a) pentru bunurile prevăzute la art. 94 alin. (4);
  b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitaţie, dacă se recuperează integral creanta bugetară;
  c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitaţie sau după finalizarea ei, dacă bunul nu a fost vândut şi o persoană oferă cel puţin preţul de evaluare."
  30. La articolul 97, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Publicitatea vânzării se realizează prin afişarea anunţului privind vânzarea la sediul organului de executare, al primăriei în a carei raza teritorială se afla bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile şi prin anunţuri într-un cotidian naţional de larga circulaţie, într-un cotidian local, în pagina de Internet, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.
  (3) Vor fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul licitaţiei şi debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum şi titularii drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul urmărit."
  31. La articolul 101, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 101. - (1) Preţul de pornire al licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia licitaţie."
  32. La articolul 107, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) La a treia licitaţie creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 50% din preţul de evaluare."
  33. La articolul 116, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:
  "(7) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică a statului conform prezentei ordonanţe au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, debitorul persoana juridică va fi obligat la plata sumelor stinse prin aceasta modalitate."
  34. Articolul 126 va avea următorul cuprins:
  "Art. 126. - Contestaţia se introduce la judecătoria în a carei raza teritorială se afla sediul organului de executare şi se judeca în procedura de urgenta."
  35. La articolul 131, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Pentru obligaţiile bugetare ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din evidenta curenta şi trecerea ei într-o evidenta separată."
  36. La articolul 133, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 133. - (1) Organul de executare este obligat ca pentru creanţele bugetare datorate de comercianţi societăţi comerciale, cooperative de consum ori cooperative meşteşugăreşti sau persoane fizice sa ceara instanţelor judecătoreşti competente începerea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, în condiţiile legii."
  37. La articolul 134, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În vederea executării silite a bunurilor urmărite, creditorul bugetar poate solicita judecătorului-sindic luarea în posesie a acestora. Judecătorul-sindic poate dispune ca administratorul sau lichidatorul sa predea creditorului bugetar bunul în vederea valorificării."
  38. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei prin posta sunt suportate de fiecare creditor bugetar."
  39. La articolul 140, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii în orice alt mod a datoriei;"
  40. Denumirea titlului IX va avea următorul cuprins:
  "Infracţiuni şi contravenţii"
  41. După denumirea titlului IX se introduc articolele 150^1 şi 150^2 cu următorul cuprins:
  "Art. 150^1. - Sustragerea, substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) şi art. 76 alin. (3) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  Art. 150^2. - Reţinerea şi nevărsarea de către plătitorii obligaţiilor bugetare a sumelor reprezentând impozit pe salarii şi venituri asimilate salariilor, impozit pe dividende şi impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate în România, în cel mult 30 de zile de la scadenta, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei."
  42. La articolul 155, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Sumele confiscate, precum şi cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, mai puţin cheltuielile impuse de aducerea la îndeplinire şi de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, conform legii."
  43. Articolul 159 va avea următorul cuprins:
  "Art. 159. - (1) Creditorul bugetar poate constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, după caz, prin reţinerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silită potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară şi faliment.
  (2) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu şi din unităţile subordonate creditorilor bugetari, care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar şi va fi aprobat prin ordine ale acestora."
  44. La articolul 168, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Pentru celelalte impozite cu reţinere la sursa, calculate şi reţinute de plătitori la data plăţii veniturilor, termenul de plată este data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a plătit venitul."
  45. Articolul 169 va avea următorul cuprins:
  "Art. 169. - Sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată, datorate de instituţiile publice pentru prestări de servicii constând în închirieri şi/sau concesiuni de bunuri imobile, care până la data de 31 mai 2002 nu au fost facturate beneficiarilor şi nu au fost achitate la bugetul de stat, se anulează, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Bucureşti, 12 martie 2003.
  Nr. 79.
  ──────────────────