HOTĂRÂRE nr. 873 din 9 noiembrie 2018privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra unui imobil-teren și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 13 noiembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 869 și art. 874 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă dreptul de folosință gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra imobilului-teren prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 372/2015 privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România.


  Articolul 2

  Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 asupra căruia se revocă dreptul de folosință gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Se aprobă trecerea imobilului-teren prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.


  Articolul 4

  Predarea-preluarea imobilului-teren transmis potrivit prevederilor art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între Muftiatul Cultului Musulman din România, Secretariatul de Stat pentru Culte și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  La anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 847^2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 847^3, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Denumirea imobilului și adresa

  Teren - mp -

  Temei legal

  „847^3

  Teren - Bd. Expoziției nr. 22-30, sector 1

  11.295

  Hotărârea Guvernului nr. 873/2018“


  Articolul 6

  Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, operează modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 9 noiembrie 2018.
  Nr. 873.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului-teren asupra căruia încetează dreptul de folosință gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România
  și care trece din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  în proprietatea privată a statului și în administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“


  Nr. MFP

  Cod clasificație

  Adresa imobilului care se transmite

  Persoana juridică în folosința gratuită a căreia se află imobilul

  Persoana juridică care are în administrare imobilul

  Persoana juridică căreia i se transmite imobilul

  Caracteristicile tehnice ale imobilului

  160658

  8.30

  București, Bd. Expoziției nr. 22-30, sector 1

  Muftiatul Cultului Musulman din România CIF 2985358

  Secretariatul de Stat pentru Culte CIF 26429279

  Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555

  Teren cu nr. CF 262698, nr. cadastral 262698, în suprafață de 11.295 mp Valoare de inventar: 17.212.608,63 lei

  ----