ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 12 noiembrie 1999
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 15 noiembrie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1999, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 48 se completează cu alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:
  "(6) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar la compania naţionala, la societăţile naţionale şi la societăţile comerciale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă acestea pot fi reorganizate, prin hotărâre a Guvernului, în noi companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale, după caz, capitalul social iniţial fiind subscris şi integral vărsat de statul român, ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor.
  (7) În funcţie de condiţiile locale pot fi înfiinţate societăţi comerciale de transport feroviar public de călători, care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societăţile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atribuţiile şi patrimoniul acestora.
  (8) Personalului preluat de noile companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale, precum şi personalului excedentar i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 51 şi 52."
  2. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - În perioada în care statul este acţionar majoritar se pot efectua transferuri de active şi de orice alte elemente patrimoniale între compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului transporturilor, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora."


  Articolul 2

  Prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 se aplică în mod corespunzător şi companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale ce se vor înfiinţa în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----