DECRET nr. 418 din 31 octombrie 1952
pentru naţionalizarea farmaciilor particulare
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 16 din 16 mai 1953
  Articolul 1

  Se naţionalizeaza toate farmaciile particulare în funcţiune sau care şi-au încetat funcţiunea parţial sau total, fără a avea autorizaţie de închidere, în conformitate cu tabelul anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.
  ________ Notă *) Anexele vor fi difuzate prin grija Ministerului Sănătăţii.
  Farmaciile prevăzute în tabelul anexa sînt considerate naţionalizate, chiar dacă sînt indicate parţial sau inexact sau dacă şi-au schimbat denumirea sau adresa. Se naţionalizeaza prin prevederile prezentului decret şi farmaciile particulare identificate pe teren care au fost omise din tabelul anexa.
  Farmaciile naţionalizate trec în proprietatea statului ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini, în administrarea O.F.R. Centrofarm ale regiunilor respective, tutelate de Ministerul Sănătăţii. Proprietarii şi dirigintii de farmacii ai farmaciilor naţionalizate îşi încetează activitatea şi funcţiile pe data publicării decretului de faţa, rămînînd la dispoziţia organelor ce vor lua în primire, pentru predare, inventariere şi orice informaţii necesare.


  Articolul 2

  Odată cu farmaciile se naţionalizeaza orice instalaţii, mobilier, materiale consumabile (medicamente, material sanitar) instrumentar, mijloace de transport, localurile, etc., care servesc în mod permanent activităţii farmaciilor naţionalizate sau altui proprietar şi sînt deţinute şi utilizate în folosul farmaciei, sub orice titlu.


  Articolul 3

  În data publicării prezentului decret, nici o farmacie nu va putea instraina, nici în total şi nici în parte şi nici muta ulilajul, instalaţiile, mobilierul materialele consumabile (medicamente, material sanitar), instrumentar, sub orice titlu ar fi deţinute, fără autorizaţia Ministerului Sănătăţii, sub sancţiunile prevăzute de lege. Înstrăinările sau contractările avînd ca obiect cele menţionate, în alineatul precedent, sînt nule de drept, nulitatea fiind de ordine publică şi putând fi invocată din oficiu şi de oricine.


  Articolul 4

  Prin efectul naţionalizarii farmaciilor, trec în proprietatea statului: bunurile imobile şi mobile, corporale şi incorporale, precum - terenuri, clădiri, instalaţii sanitare, hârtii de valoare, cambii, numerar, sume datorate farmaciei accesorii, materiale sanitare şi farmaceutice. Prin efectul prezentului decret, farmaciile naţionalizate se substitue în toate drepturile vechilor farmacii.


  Articolul 5

  Se pedepsesc cu munca silnica dela 5 la 10 ani şi confiscarea întregii averi, acei care, indiferent prin ce mijloace, cu, intent vor zădărnici sau incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută în prezentul decret, vor tăinui parte din patrimoniul instituţiilor sau vor vătăma, nimici, instraina, muta, exporta sau micşora prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse naţionalizarii. Cu aceeaşi pedeapsa, se vor sanctiona şi acei care intentionat vor prezenta organelor statului, date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.


  Articolul 6

  Se pedepsesc cu închisoare corecţională dela 4 la 10 ani şi cu amendă dela 2.500 la 25.000 lei; funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentului decret, care nu vor executa sau vor zădărnici executarea însărcinărilor ce le revin potrivit prevederilor lui.


  Articolul 7

  Ministerul Sănătăţii, prin instrucţiuni speciale, va stabili procedura de urmat pentru efectuarea operaţiunii de naţionalizare.
  ────────────