ORDONANTA nr. 12 din 29 ianuarie 1998 (**republicată**) (*actualizata*)
privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
(actualizata până la data de 1 ianuarie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 7 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004;
  **) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999 (aprobata prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001), dandu-se textelor o noua numerotare.
  Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 122 din 19 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, şi a mai fost modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 21 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998 (abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999), respinsa prin Legea nr. 200 din 20 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 25 aprilie 2001, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999 (aprobata prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001) şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177 din 26 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000 (suspendata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000) respinsa prin Legea nr. 223 din 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001).

  Articolul 1

  (1) Actele şi serviciile notariale, care se indeplinesc de către notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevăzute la pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (2) Sunt scutite de taxe de timbru actele şi serviciile notariale prevăzute la pct. II din anexa şi la art. 2 alin. (2). Ministerul Finanţelor Publice poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de plată a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 2

  (1) Pentru actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor din comunele şi oraşele unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevăzute la pct. I (15 şi 16) din anexa.
  (2) Actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor, de unele institutii sau de agenti economici, în cazul în care actele se depun la acestia, sunt scutite de taxe de timbru.


  Articolul 3

  Taxele de timbru se datorează de persoanele fizice şi de persoanele juridice care solicită indeplinirea actelor şi a serviciilor notariale.


  Articolul 4

  (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic. Dacă exista o disproportie vadita între valoarea declarata de părţi şi valoarea de circulatie, notarul va amana autentificarea actului până la stabilirea valorii de circulatie, prin expertiza efectuata la cererea Camerei notarilor publici, pe cheltuiala acesteia; în acest caz, autentificarea se taxeaza la valoarea astfel stabilita.
  (2) Autentificarea actelor de instrainare între vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic, dar nu mai puţin decat taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilita de organele fiscale în a caror raza teritoriala contribuabilii îşi au domiciliul sau sediul.
  (3) Autentificarea oricăror alte acte de instrainare, al caror obiect este evaluabil în bani, se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic, dar nu mai puţin de 25.000 lei.


  Articolul 5

  (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagera şi obligaţia de întreţinere pe viaţa se taxeaza, după caz, la valoarea rentei sau a intretinerii pe 10 ani.
  (2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dacă sunt evaluabile în bani, se taxeaza potrivit pct. I (9) din anexa.


  Articolul 6

  (1) Este nula vanzarea prin care părţile se înţeleg, printr-un act secret, să se plateasca un pret mai mare decat cel care se declara în actul autentic.
  (2) Nulitatea prevăzută la alin. (1) se extinde atât asupra actului secret, cat şi asupra actului autentic.
  (3) Dispozitiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul contractului de închiriere, având ca obiect un bun imobil, prin care părţile au convenit, printr-un act secret, să se plateasca o chirie mai mare decat cea care se declara în actul autentic care se înregistrează la organul fiscal teritorial.
  (4) Taxa de timbru plătită, după caz, la valoarea pretului sau a chiriei declarate în actul autentic nu se restituie.


  Articolul 7

  (1) Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se platesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii şi Consemnatiuni.
  (2) Persoanele juridice platesc taxele de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza careia îşi au sediul fiscal.


  Articolul 8

  Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se pot incasa şi de notarul public, care are obligaţia de a le varsa la bugetul de stat în condiţiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonante.


  Articolul 9

  Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se datorează anticipat, cu excepţia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datorează până la eliberarea certificatului de mostenitor.


  Articolul 10

  Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, în condiţiile şi cu destinaţia prevăzute de lege pentru taxele judiciare de timbru.


  Articolul 11

  Taxele de timbru prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei, la iniţiativa Ministerului Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 12

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi vor intra în vigoare o dată cu prezenta ordonanţă.


  Articolul 13

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai în ceea ce priveste taxele de timbru pentru activitatea notariala), precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata şi modificata prin Legea nr. 105/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995.


  Anexă

   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ŞI A │
   │ ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU │
   ├───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
   │ │ NIVELURILE AJUSTATE │ NIVELURILE AJUSTATE │
   │ Extras din norma juridica │ PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │
   │ │ - lei - │ - lei - │
   ├───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤
   │ LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE │
   ├───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
   │ 1. Autentificarea actelor în- │ x │ x │
   │tre vii, translative ale drep- │ │ │
   │tului de proprietate şi ale │ │ │
   │altor drepturi reale ce au ca │ │ │
   │obiect bunuri imobile, inclusiv│ │ │
   │actele ce au ca obiect consti- │ │ │
   │tuirea ca aport la capitalul │ │ │
   │social al dreptului de propri- │ │ │
   │etate sau al altui drept real │ │ │
   │asupra bunurilor imobile se │ │ │
   │taxeaza la valoarea stabilita │ │ │
   │potrivit art. 4 alin.(1), după │ │ │
   │cum urmeaza: │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │a) până la 128.000.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 3%, dar nu mai puţin de │ 3%, dar nu mai puţin de │
   │ anul 2004 │ 257.000 lei │ 275.000 lei │
   │a) până la 136.960.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │b) de la 128.000.001 lei la │ │ │
   │257.200.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 3.850.000 lei + 2% │ 4.120.000 lei + 2% │
   │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│
   │b) de la 136.960.001 lei la │ 128.000.000 lei │ 136.960.000 lei │
   │274.990.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │c) de la 257.000.001 lei la │ │ │
   │513.000.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 6.420.000 lei + 1,5% │ 6.870.000 lei + 1,5% │
   │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│
   │c) de la 274.990.001 lei la │ 257.000.000 lei │ 274.990.000 lei │
   │548.910.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │d) de la 513.000.001 lei la │ │ │
   │2.566.000.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 10.260.000 lei + 1% │ 10.978.000 lei + 1% │
   │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│
   │d) de la 548.910.001 lei la │ 513.000.000 lei │ 548.910.000 lei │
   │2.745.620.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │e) de la 2.566.000.001 lei la │ │ │
   │5.133.000.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 30.790.000 lei + 0,75% │ 32.945.000 lei + 0,75% │
   │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│
   │e) de la 2.745.620.001 lei la │ 2.566.000.000 lei │ 2.745.910.000 lei │
   │5.492.310.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │f) peste 5.133.000.001 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 50.050.000 lei + 0,5% │ 53.554.000 lei + 0,5% │
   │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│
   │f) peste 5.492.310.001 lei │ 5.133.000.000 lei │ 5.492.310.000 lei │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 2. Autentificarea testamente- │ 77.000 │ 83.000 │
   │lor │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 3. Autentificarea actelor de │ 257.000 │ 275.000 │
   │partaj │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 4. Autentificarea actelor de │ 77.000 │ 83.000 │
   │lotizare (parcelare) │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 5. Autentificarea actelor de │ 103.000 │ 111.000 │
   │garantie, inclusiv a contrac- │ │ │
   │telor de ipoteca │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 6. Autentificarea contracte- │ 0,5% din valoarea bunu- │ 0,5% din valoarea bunu- │
   │lor de comodat şi închiriere │rilor declarate de părţi │rilor declarate de părţi │
   │de bunuri │sau, după caz, din cuan- │sau, după caz, din cuan- │
   │ │tumul chiriei declarate │tumul chiriei declarate │
   │ │ de părţi, dar nu mai │ de părţi, dar nu mai │
   │ │ puţin de │ puţin de │
   │ │ 128.000 lei │ 137.000 lei │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 7. Autentificarea procurilor │ 51.000 │ 55.000 │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 8. Autentificarea oricăror │ 0,5% din valoarea decla-│ 0,5% din valoarea decla-│
   │alte acte al caror obiect este │rata de părţi, dar nu mai│rata de părţi, dar nu mai│
   │evaluabil în bani, necuprinse │ puţin de │ puţin de │
   │la pct. 1-8 │ 128.000 lei │ 137.000 lei │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 9. Autentificarea actelor │ 257.000 │ 275.000 │
   │constitutive ale societatilor │ │ │
   │comerciale, precum şi a actelor│ │ │
   │de modificare a acestora │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 10. Autentificarea actelor │ 103.000 │ 111.000 │
   │constitutive ale societatilor │ │ │
   │agricole, precum şi a actelor │ │ │
   │de modificare a acestora │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 11. Autentificarea actelor │ 103.000 │ 111.000 │
   │constitutive ale statutelor a- │ │ │
   │sociatiilor fără scop patrimo- │ │ │
   │nial şi ale fundatiilor, inclu-│ │ │
   │siv a actelor de modificare │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 12. Autentificarea oricăror │ 15.000 │ 16.000 │
   │alte acte al caror obiect este │ │ │
   │neevaluabil în bani │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 13. Intocmirea actelor de │ 257.000 │ 275.000 │
   │protest al cambiilor, cecurilor│ │ │
   │şi al altor titluri la ordin │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 14. Legalizarea semnaturilor, │ 51.000 │ 55.000 │
   │a specimenelor de semnatura şi │ │ │
   │a sigiliilor, dare de data cer-│ │ │
   │ta, certificarea unor fapte, │ │ │
   │pentru fiecare act │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 15. Legalizarea de copii de pe│ 15.000 │ 16.000 │
   │inscrisurile prezentate de │ │ │
   │părţi sau din arhiva notarului │ │ │
   │public, pentru fiecare copie │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 16. Legalizarea traducerii de │ 26.000 │ 28.000 │
   │către notarul public autorizat │ │ │
   │sau legalizarea semnaturii │ │ │
   │traducatorului, pentru fiecare │ │ │
   │exemplar │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 17. Primirea în depozit a în- │ 15.000 │ 16.000 │
   │scrisurilor şi documentelor pe │ │ │
   │timp de un an sau fractiune de │ │ │
   │un an, pentru fiecare exemplar │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 18. Eliberari de duplicate de │ 26.000 │ 28.000 │
   │actele notariale şi reconsti- │ │ │
   │tuiri de acte originale │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 19. Taxa asupra succesiunilor,│ x │ x │
   │după valoarea acestora, se sta-│ │ │
   │bileste astfel: │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │a) până la 51.000.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 3%, dar nu mai puţin de │ 3%, dar nu mai puţin de │
   │ anul 2004 │ 51.000 lei │ 55.000 lei │
   │a) până la 54.570.000 lei │ pentru fiecare │ pentru fiecare │
   │ - plafon valoric pentru │ mostenitor │ mostenitor │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │b) de la 51.000.001 lei la │ │ │
   │257.200.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 1.540.000 lei + 2% │ 1.648.000 lei + 2% │
   │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│
   │b) de la 54.570.001 lei la │ 51.000.000 lei │ 54.570.000 lei │
   │274.990.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │c) de la 257.000.001 lei la │ │ │
   │513.000.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 5.650.000 lei + 1 % │ 6.046.000 lei + 1 % │
   │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│
   │c) de la 274.990.001 lei la │ 257.000.000 lei │ 274.990.000 lei │
   │548.910.000 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │d) peste 513.000.001 lei │ │ │
   │ - plafon valoric pentru │ 8.213.000 lei + 0,5% │ 8.788.000 lei + 0,5% │
   │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│
   │d) peste 548.910.001 lei │ 513.000.000 lei │ 548.910.000 lei │
   │ - plafon valoric pentru │ │ │
   │ anul 2005 │ │ │
   ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │ 20. Efectuarea oricăror altor │ 15.000 │ 16.000 │
   │acte notariale necuprinse la │ │ │
   │pct. 11-18, pentru fiecare act │ │ │
   └───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

  ---------------
  Anexa nr. 1 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002 (respectiv, de NORMELE METODOLOGICE din 13 noiembrie 2002 cuprinse în aceasta hotărâre).
  Anexa nr. 1 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 3 iunie 2003.
  Anexa nr. 1 a fost modificata de pct. III al anexei din HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.
  Anexa nr. 1 a fost modificata de pct. III al anexei din HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.
  --------------