ORDONANŢA nr. 95 din 27 august 1998 (*actualizată*)
privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
(actualizată la data de 1 februarie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Autoritatea Feroviară Română - AFER, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Autoritatea Feroviară Română - AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, desemnat să asigure, în principal, inspecţia de stat şi controlul de siguranţa a circulaţiei în transportul feroviar şi cu metroul, activitatea specifică de registru feroviar, licenţierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea şi supravegherea tehnica a furnizorilor interni de produse şi servicii în domeniul feroviar, organizarea examenelor şi emiterea atestatelor, certificatelor şi licenţelor, după caz, pentru personalul din siguranţa circulaţiei, cercetarea evenimentelor şi accidentelor feroviare.
  (3) Autoritatea Feroviară Română - AFER va asigura, de asemenea:
  a) respectarea condiţiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar transeuropean convenţional pe teritoriul României; aceste condiţii privesc proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, reconstruirea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor acestui sistem, precum şi calificările profesionale şi condiţiile de sănătate şi de securitate a personalului care contribuie la exploatarea sistemului;
  b) respectarea condiţiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar transeuropean de mare viteza pe teritoriul României; aceste condiţii privesc proiectele atât pentru construirea, reconstruirea, cât şi pentru exploatarea infrastructurii şi a materialului rulant, care vor contribui la funcţionarea acestui sistem.
  ----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 21 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 2

  Abrogat.
  ----------
  Art. 2 a fost abrogat de pct. 151 al art. 1 din LEGEA nr. 412 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 11 iulie 2002.


  Articolul 3

  (1) Se înfiinţează Autoritatea Rutieră Română - ARR, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, instituţie publică care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Rutier din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Autoritatea Rutieră Română - ARR este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi controlul, în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere şi remorcilor, precum şi al îndeplinirii condiţiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind condiţiile de siguranţa a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului, licenţierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice şi reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 4

  Instituţiile publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe pot desfăşura şi alte activităţi stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 5

  Sediile instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 pot fi schimbate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 6

  (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1-3 se finanţează integral din venituri extrabugetare obţinute din prestaţii şi servicii specifice, pe baza de tarife stabilite de consiliile de conducere ale acestor instituţii publice şi aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Cheltuielile privind investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanta naţionala, precum şi cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, efectuate de instituţia publica prevăzută la art. 1, se pot finanta din surse proprii, credite bancare si, în completare, de la bugetul de stat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 21 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 7

  (1) Conducerea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 revine unui consiliu de conducere, compus din 7-9 persoane, al cărui preşedinte este şi director general.
  (2) Membrii consiliului de conducere se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  ----------
  Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  ----------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 8

  Salarizarea personalului instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.


  Articolul 9

  Atribuţiile fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1-3, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi modalităţile de preluare a personalului se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili şi regimul juridic al bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", preluate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum şi cel al bunurilor aflate în administrarea instituţiilor publice care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.


  Articolul 10

  Prezenta ordonanţa intra în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Dăianu
  -----------