HOTĂRÂRE nr. 78 din 27 ianuarie 2005 (*actualizata*)
privind organizarea şi functionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
(actualizata până la data de 31 martie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 15 februarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 520 din 9 iunie 2005; HOTĂRÂREA nr. 625 din 23 iunie 2005; HOTĂRÂREA nr. 902 din 4 august 2005; ORDONANTA nr. 17 din 26 ianuarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 401 din 29 martie 2006.
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Ministerul Culturii şi Cultelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care elaboreaza şi asigura aplicarea strategiei şi politicilor în domeniile culturii şi artei, cultelor şi cinematografiei şi care elaboreaza, în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor are sediul în municipiul Bucureşti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.


  Articolul 2

  În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor asigura respectarea şi promovarea libertatilor şi drepturilor fundamentale, consacrate de Constitutia României şi de tratatele şi conventiile internationale la care România este parte, în ceea ce priveste:
  a) libertatea de expresie şi de creatie;
  b) sansele egale şi accesul liber la cultura;
  c) participarea la viaţa culturala, inclusiv la formularea politicilor culturale;
  d) libertatea constiintei şi a credintelor religioase.


  Articolul 3

  Ministerul Culturii şi Cultelor îşi desfăşoară activitatea pe baza urmatoarelor principii fundamentale:
  a) cultura şi libertatile culturale reprezinta un element esential al dezvoltării umane;
  b) creativitatea culturala este o sursa a progresului uman;
  c) cultura este un factor important al dezvoltării durabile;
  d) cultura este un factor al cresterii calităţii vietii şi al asigurarii coeziunii sociale;
  e) cultele religioase recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor.


  Articolul 4

  În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective generale:
  a) cresterea gradului de acces şi de participare la cultura;
  b) promovarea diversitatii şi prezervarea identitatilor culturale;
  c) promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minoritatilor;
  d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial;
  e) promovarea şi dezvoltarea creatiei contemporane şi susţinerea creatorilor;
  f) susţinerea circulaţiei operelor şi a creatiilor, promovarea dialogului intercultural şi a creatiei culturale în circuitul mondial de valori;
  g) sprijinirea mobilitatii creatorilor şi artistilor, precum şi a specialistilor din domeniul culturii;
  h) stimularea vietii culturale în cadrul comunitatilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii;
  i) susţinerea participării comunitatilor la dezvoltarea societatii cunoasterii, prin asumarea de către instituţiile publice de cultura a functiilor de centre de acces universal la informatie;
  j) proiectarea unui sistem specific de protecţie sociala pentru creatori şi artisti;
  k) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;
  l) formarea şi specializarea resurselor umane din sectorul culturii;
  m) promovarea de programe şi proiecte în domeniul educatiei adulţilor;
  n) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege.


  Articolul 5

  În indeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii şi Cultelor are urmatoarele atribuţii principale:
  1. elaboreaza, cu consultarea şi participarea autorităţilor publice interesate, a operatorilor culturali şi societatii civile, strategii, programe naţionale şi direcţii de actiune pentru fiecare domeniu din sfera sa de competenţa;
  2. sprijina şi finanţează, în condiţiile legii, proiecte, programe şi acţiuni culturale în toate domeniile culturii şi artei;
  3. asigura buna functionare a sistemului sau instituţional, în aplicarea principiilor subsidiaritatii şi proportionalitatii;
  4. elaboreaza ori, după caz, avizeaza proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul specific de activitate sau având incidenţa cu acesta;
  5. initiaza şi negociaza, în condiţiile legii, incheierea de conventii, acorduri şi alte înţelegeri internationale în domeniul sau de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;
  6. initiaza şi dezvolta parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu structurile societatii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor oferite de instituţiile şi asezamintele de cultura, în vederea satisfacerii nevoilor culturale şi educative ale publicului;
  7. sprijina, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, buna functionare şi activitatea instituţiilor şi a asezamintelor de cultura aflate în subordinea autorităţilor judetene sau locale;
  8. promovează drepturile şi interesele creatorilor, artistilor şi specialistilor din domeniul culturii;
  9. asigura, cu respectarea legislaţiei în vigoare, colaborarea şi consultarea cu sindicatele şi patronatul din domeniile sale de activitate, precum şi cu alte structuri ale societatii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidenţa asupra sectorului culturii şi pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;
  10. asigura, în condiţiile legii, relatiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităţi, pentru armonizarea initiativelor legislative şi a masurilor administrative din domeniile sale de interes;
  11. asigura promovarea programelor şi proiectelor din domeniul sau de activitate, într-un sistem competitional deschis, pe baza principiilor transparentei şi primordialitatii valorii;
  12. elaboreaza norme, normative şi metodologii pentru domeniul sau de activitate, obligatorii pentru toate instituţiile şi asezamintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;
  13. coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate, numeste şi revoca, în condiţiile legii, conducerile acestora;
  14. asigura dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor din subordinea sa şi formarea profesionala a angajatilor acestora;
  15. propune Guvernului masurile pentru descentralizarea administrativa şi financiară a instituţiilor din subordine;
  16. initiaza proiecte de acte normative pentru înfiinţarea sau reorganizarea unor institutii din subordine, avizeaza, în condiţiile legii, înfiinţarea sau reorganizarea instituţiilor şi a asezamintelor publice de cultura, indiferent de subordinea acestora;
  17. aproba, potrivit legii, preţuri şi tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi oferite de instituţiile din subordinea sa;
  18. asigura, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenţa sa de aprobare, potrivit legii;
  19. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administraţiei publice sub autoritatea caruia funcţionează agentii economici din domeniul sau de activitate;
  20. colaboreaza cu instituţiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare şi pentru prelucrarea acestora;
  21. initiaza, organizeaza şi sustine, în condiţiile legii, concursuri interne şi internationale, tabere, rezidente de creatie şi interpretare, precum şi alte manifestari similare;
  22. acorda, în condiţiile legii, burse, granturi de studii şi calatorie, premii şi distinctii pentru toate domeniile sale de activitate şi sprijina participarea oamenilor de cultura şi a artistilor români la manifestari similare din strainatate;
  23. colaboreaza cu autorităţile şi instituţiile din sectorul educational pentru dezvoltarea programelor de invatamant artistic şi diversificarea ofertei de specializari necesare domeniului culturii;
  24. colaboreaza cu structurile din sistemul educational pentru realizarea de programe de educatie artistica şi de dezvoltare a abilitatilor creative, în scopul cresterii nivelului de receptare a actului artistic, cu precadere în randul tinerilor;
  25. propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publică pentru organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii şi cultelor, cu respectarea normelor legale.


  Articolul 6

  (1) În indeplinirea rolului şi a obiectivelor sale, Ministerul Culturii şi Cultelor are urmatoarele atribuţii specifice:
  1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Roman, în colaborare cu Academia Română şi cu alte institutii interesate, după caz, activitatea şi programele institutelor culturale ale României din strainatate, promovează şi sustine programele şi proiectele culturale derulate de acestea.
  2. numeste şi elibereaza din functie, prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor, ministrului afacerilor externe şi al presedintelui Institutului Cultural Roman, în condiţiile legii, directorii şi directorii adjuncţi ai institutelor culturale ale României din strainatate;
  3. avizeaza numirile şi eliberarile din functie ale personalului diplomatic cu atribuţii în domeniul culturii;
  4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Roman, înfiinţarea de noi institute culturale ale României în strainatate;
  5. promovează şi sustine, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale cu participarea diasporei româneşti şi colaboreaza în acest scop cu autorităţi, institutii, organizaţii neguvernamentale sau cu alte entităţi;
  6. stabileste, împreună cu Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice, Comisia Naţionala de Arheologie şi Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor, Strategia naţionala în domeniul patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil;
  7. elaboreaza norme, normative şi metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legii;
  8. coordonează activităţile de cercetare, proiectare, evidenta, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, şi le finanţează potrivit legii;
  9. coordonează activitatea de atestare a expertilor şi a specialistilor în domeniile specifice proiectarii, restaurarii, conservarii şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional imobil;
  10. avizeaza, potrivit legii, constituirea agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea şi executarea de lucrari asupra monumentelor istorice;
  11. coordonează activitatea de acreditare a expertilor, conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil;
  12. colaboreaza cu autorităţile publice centrale şi locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaste, a respecta şi a pune în valoare patrimoniul cultural naţional;
  13. colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi avizarea, împreună cu Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice şi cu Comisia Naţionala de Arheologie, după caz, a programelor şi planurilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se gasesc monumente istorice;
  14. acţionează, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, sustrase sau exportate ilicit;
  15. avizeaza temele de proiectare şi solutiile arhitecturale şi de arta monumentala, cu consultarea organizaţiilor profesionale şi de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de arta monumentala care se realizează din bugetele publice;
  16. contribuie la crearea cadrului juridic şi instituţional prin care să se asigure pastrarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a artei şi culturii minoritatilor naţionale din România;
  17. sustine programe pentru promovarea, protejarea şi revitalizarea culturii traditionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
  18. promovează şi coordonează, în condiţiile legii, programe de formare în domeniul mestesugurilor şi ocupatiilor traditionale;
  19. coordonează activitatea de atestare a artistilor liber-profesionisti, a traducatorilor, precum şi activitatea de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic;
  20. suspenda sau retrage, după caz, avizele şi/sau atestatele acordate, în cazul nerespectarii de către titulari a actelor normative în vigoare;
  21. colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile de specialitate şi cu organizaţiile din domeniu pentru formarea şi perfectionarea profesionala a personalului din aparatul propriu şi al serviciilor deconcentrate, precum şi din instituţiile publice de cultura;
  22. organizeaza şi sustine, în condiţiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregatire;
  23. editeaza publicatii de specialitate şi de informare pentru domeniile sale de competenţa;
  24. coordonează, asigura şi urmareste, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare şi realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale şi de investitii din domeniul sau de activitate;
  25. aproba Strategia de dezvoltare a cinematografiei naţionale, elaborata de Centrul Naţional al Cinematografiei;
  26. elaboreaza, în cooperare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, Strategia naţionala în domeniul audiovizualului;
  27. sprijina, în condiţiile legii, protectia drepturilor de autor şi ale artistilor interpreţi;
  28. asigura relatiile statului cu toate cultele religioase legal recunoscute din România;
  29. sprijina toate cultele religioase legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare şi functionare a acestora, în vederea participării lor la viaţa sociala şi spirituala a tarii, şi mediaza situaţiile litigioase;
  30. acorda asistenţa cultelor religioase, în condiţiile legii, pentru solutionarea problemelor specifice;
  31. analizeaza cererile de înfiinţare a noi culte religioase, întocmeşte documentatiile cerute de lege şi face propuneri în vederea recunoasterii acestora;
  32. formuleaza propuneri pentru recunoasterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalţi ierarhi şi a celor asimilati acestora, la solicitarea cultelor religioase;
  33. gestioneaza resursele financiare publice alocate pentru completarea surselor necesare în vederea salarizarii personalului clerical şi laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învăţământul teologic neintegrat în învăţământul de stat, potrivit legii;
  34. colaboreaza cu sistemul educational şi avizeaza, alaturi de autorităţile publice cu competenţe în domeniul învăţământului, planurile de invatamant şi programele analitice elaborate de cultele religioase recunoscute oficial;
  35. sprijina cultele religioase în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţa religioasa şi sociala în armata, penitenciare, spitale, în camine de batrani, case de copii şi în alte institutii, precum şi în familii care se confrunta cu nevoi speciale;
  36. sprijina cultele religioase în activitatea de evidenta, pastrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în proprietatea sau în folosinţă cultelor, în condiţiile legii;
  37. organizeaza, în colaborare cu cultele religioase şi cu instituţiile specializate din tara şi/sau din strainatate, activităţi periodice de instruire şi de perfectionare profesionala a personalului de specialitate care asigura conservarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în condiţiile legii;
  38. organizeaza şi sprijina, în condiţiile legii, activităţi şi manifestari pentru cunoasterea şi promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a marturiilor de arta şi de arhitectura religioasa, atât în tara, cat şi în strainatate, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicari şi prin promovarea turismului cultural-religios;
  39. acorda sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru:
  a) construirea şi repararea lacasurilor de cult, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrari;
  b) consolidarea şi punerea în valoare a bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul eclezial, aflate în proprietatea sau în posesia ori în folosinţă cultelor religioase, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor tehnice care stau la baza acestor lucrari, în condiţiile legilor specifice;
  c) întreţinerea şi functionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;
  d) susţinerea unor acţiuni religioase având caracter naţional sau international, realizate de conducerile cultelor religioase din România;
  e) dezvoltarea şi susţinerea activităţii de cercetare şi analiza a fenomenului religios, potrivit legii;
  f) susţinerea activităţii de asistenţa sociala, organizata de cultele religioase în spitale, centre de plasament, camine de batrani şi/sau în alte institutii, precum şi a activităţilor privind reinsertia sociala a persoanelor defavorizate şi marginalizate, potrivit legii;
  40. urmareste respectarea aplicarii legislaţiei, în colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului şi cu autorităţile administraţiei publice locale, cu privire la producerea şi valorificarea, în exclusivitate de către cultele religioase, a unor articole şi bunuri specifice.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 7

  Pentru realizarea obiectivelor şi pentru indeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice, pentru conceperea şi punerea în aplicare de politici şi acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Culturii şi Cultelor va actiona în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu institutii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societatii civile şi ale mediului de afaceri, din tara şi din strainatate.


  Articolul 8

  Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii şi Cultelor este abilitat să solicite şi sa primeasca informaţii şi date de la autorităţile administraţiei publice, de la institutii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul sau de competenţa.


  Articolul 9

  (1) Structura organizatorica a Ministerului Culturii şi Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se mai pot organiza, în condiţiile legii, servicii sau birouri, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari.
  (2) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii şi personalul aferent cabinetului ministrului culturii şi cultelor.
  (3) Atribuţiile şi modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare, care se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (4) Ministrul culturii şi cultelor poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu şi la fundamentarea deciziilor de specialitate.


  Articolul 10

  (1) Conducerea Ministerului Culturii şi Cultelor se exercită de către ministrul culturii şi cultelor.
  (2) Ministrul culturii şi cultelor conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii şi Cultelor şi îl reprezinta în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice, institutii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din tara sau din strainatate.
  (3) Ministrul culturii şi cultelor este ordonator principal de credite.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul culturii şi cultelor emite ordine şi instrucţiuni.
  (5) În indeplinirea atribuţiilor sale ministrul culturii şi cultelor este ajutat de trei secretari de stat şi de un secretar general.
  (6) Ministrul culturii şi cultelor poate dispune, în condiţiile legii, exercitarea temporara de către alti demnitari sau functionari a unor atribuţii prevăzute prin Regulamentul de organizare şi functionare a Ministerului Culturii şi Cultelor.


  Articolul 11

  (1) Secretarii de stat se subordoneaza ministrului culturii şi cultelor şi indeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta.
  (2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, potrivit anexei nr. 1 şi regulamentului de organizare şi functionare a ministerului.


  Articolul 12

  Secretarul general este subordonat ministrului culturii şi cultelor şi indeplineste atribuţiile prevăzute prin lege şi sarcinile stabilite de acesta.


  Articolul 13

  (1) Ministrul culturii şi cultelor numeste şi revoca presedintii şi specialistii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale de Arheologie, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, precum şi ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii, potrivit legii.
  (2) Fondurile necesare funcţionarii comisiilor se suporta din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în condiţiile legii.
  (3) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în condiţiile legii, indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii şi Cultelor.


  Articolul 14

  (1) La nivelul judetelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează directiile judetene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (2) Directiile judetene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt conduse de un director executiv, care este functionar public, potrivit legii.


  Articolul 15

  (1) Directiile judetene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, au urmatoarele atribuţii principale:
  1. indeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural naţional;
  2. colaboreaza cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;
  3. participa la realizarea activităţilor de observare şi de control asupra acţiunilor care pot de nastere la încălcări ale legislaţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi constata, în condiţiile legii, incalcarile acesteia;
  4. avizeaza, în condiţiile legii, numirea sau eliberarea conducătorilor instituţiilor publice cultural-artistice de importanţa locala şi judeteana;
  5. avizeaza, potrivit legii, înfiinţarea, reorganizarea sau desfiintarea instituţiilor publice de cultura şi a asezamintelor culturale care funcţionează sub autoritatea consiliilor judetene sau locale;
  6. finanţează, în condiţiile legii, programe, proiecte şi acţiuni culturale, în situaţii de urgenta;
  7. sprijina, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii şi cultelor;
  8. initiaza şi sprijina, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a traditiilor şi obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor şi meseriasilor în domeniul artizanatului şi mestesugurilor traditionale;
  9. editeaza sau sprijina, în condiţiile legii, publicatii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei;
  10. solicita şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la institutii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
  11. controlează respectarea indeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
  12. indeplinesc, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul cultelor;
  13. indeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi cultelor.
  (2) Organizarea şi functionarea direcţiilor judetene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decat cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.


  Articolul 16

  (1) Unitatile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Structura organizatorica, statele de functii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, dacă legea nu dispune altfel.


  Articolul 17

  (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Memorie Culturala îşi schimba denumirea în "CIMEC - Institutul de Memorie Culturala", institutie publică de cultura, cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii.
  (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul Naţional Roman pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale îşi schimba denumirea în "Comitetul Naţional pentru Dezvoltare Culturala", institutie publică de cultura, cu personalitate juridica, finanţată integral din bugetul de stat.


  Articolul 18

  (1) Ministerul Culturii şi Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfa şi persoane, cu un consum lunar mediu de carburanti de 400 litri, şi un autoturism, cu un consum mediu lunar de carburanti de 350 litri.


  Articolul 19

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 20

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Monica Octavia Musca
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2005.
  Nr. 78.

  Anexa 1

      Numărul maxim de posturi: 177
      (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)
                                  STRUCTURA ORGANIZATORICA
                              a Ministerului Culturii şi Cultelor
    ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
  ..│ Directia relatii │ │Compartimentul │..
  . │ internationale, │ ┌────────────────┐ │Audit public intern │ .
  . │ reglementari europene, │ ┌──┤ MINISTRU │ └─────────────────────┘ .
  ..│ armonizare ├─┤ ├────────────────┤ ┌─────────────────────┐ .
  . └────────────────────────┘ │ │ Cabinet ├────┤Oficiul Juridic, │ .
  . ┌────────────────────────┐ │ └──────┬─────────┘ │ control │..
  ..│ Compartimentul ├─┘ │ └─────────────────────┘ .
  . │ Informaţii publice │ │ .
  . └────────────────────────┘ │ .
  .......................................│..................... .
                                         │ . .
                                         │ . .
                                         │ . .
          ┌──────────────────────────────┼────────────┬───────.──────────┐ .
          │ │ │ . │ .
  ┌───────┴────────────┐┌────────────────┴─┐┌─────────┴──────┐. ┌───────┴─┐ .
  │Secretar de stat ││Secretar de stat ││Secretar de stat│...│Secretar │.....
  │ ││ │└┬───────────────┘. │general │
  └┬───────────────────┘├──────────────────┘ │ . ├─────────┘
   │ │ │ . │
   │....................│....................│................. │
   │ │ │ ┌──────────────┐ │ ┌─────────────┐
   │ ┌─────────────────┐│ ┌─────────────────┐├──┤ Directia │ │ │Directia │
   ├─┤Directia generală││ │Directia generală││ │Relatii culte │ ├─┤Buget,finante│
   │ │Patrimoniu │├─┤Creatie contem- ││ └──────────────┘ │ │ dezvoltare │
   │ │cultural naţional││ │porana,diversita-││ ┌──────────────┐ │ └─────────────┘
   │ ├─────────────────┘│ │te culturala ││ │Serviciul │ │ ┌─────────────┐
   │ │ ┌───────────────┐│ ├─────────────────┘└──┤Asistenţa, │ │ │Serviciul │
   │ ├─┤Serviciu ││ │ ┌───────────────┐ │invatamant │ │ │Managementul │
   │ │ │Monumente ││ │ │Serviciul │ └──────────────┘ ├─┤resurselor │
   │ │ │istorice ││ ├─┤Artele │ │ │ umane │
   │ │ └───────────────┘│ │ │Spectacolului │ │ └─────────────┘
   │ │ ┌───────────────┐│ │ └───────────────┘ │┌──────────────┐
   │ │ │Biroul Muzee, ││ │ ┌───────────────┐ ││Compartimentul│
   │ ├─┤colectii, ││ │ │Serviciul │ ││ Servicii │
   │ │ │garantii gu- ││ ├─┤Cultura │ └┤deconcentrate │
   │ │ │vernamentale ││ │ │minoritatilor │ │parteneriate │
   │ │ └───────────────┘│ │ └───────────────┘ │teritoriale │
   │ │ ┌───────────────┐│ │ ┌───────────────┐ └──────────────┘
   │ ├─┤Compartimentul ││ │ │Biroul Cultura │
   │ │ │ Arheologie ││ │ │scrisa, lectura│
   │ │ └───────────────┘│ └─┤ publică │
   │ │ ┌───────────────┐│ └───────────────┘
   │ │ │Compartimentul ││
   │ └─┤Patrimoniu ││
   │ │imaterial ││
   │ └───────────────┘│
   ├──────────────────┐┌┴─────────────────┐
   │Compartimentul ││Compartimentul │
   │Arte vizuale, ││Relatii cu patro- │
   │ arhitectura ││natul, sindicatele│
   └──────────────────┘│societatea civila │
                       └──────────────────┘


  Anexa 2

  UNITATILE
  care funcţionează în subordinea, sub
  autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor
  ori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor
  --------------
  *) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii şi cultelor.
  --------------
  ---------------
  Nr. crt. 25 din Cap. II al anexei nr. 2 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 520 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iunie 2005.
  Nr. crt. 19 din anexa nr. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 625 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2005.
  Nr. crt. 4^1 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost introdus de art. 11 din HOTĂRÂREA nr. 902 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005.
  Nr. crt. 20^1 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost introdus de art. 5 din ORDONANTA nr. 17 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006.
  Nr. crt. 2^1 din Capitolul I al anexei nr. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 401 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006.
  Nota din Capitolul I al anexei nr. 2 a fost modificata de pct. 2 al art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 401 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006.
  -------------