HOTĂRÂRE nr. 1.487 din 9 septembrie 2004
privind achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 20 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 alin. (4) şi (4 1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 şi al art. 36 alin. (4) lit. c) şi d) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările ulterioare, şi al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  În vederea îmbunătăţirii performanţei şi a eficientizării serviciilor medicale, se abilitează Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ca în anul 2004 să organizeze achiziţia de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, pe un lot de centre-pilot, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  (1) Contractele de furnizare a serviciilor medicale se încheie între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii declaraţi câştigători în urma desfăşurării procedurii de achiziţie.
  (2) Valoarea contractelor încheiate potrivit alin. (1) se asigură, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la subcapitolul "Medicamente şi materiale specifice utilizate în spital şi ambulatoriu pentru unele boli cronice şi specialităţi clinice, pe bază de programe" şi de la subcapitolul "Servicii medicale spitaliceşti".


  Articolul 3

  Pe durata derulării contractelor, care într-o primă etapă este de un an, furnizorii desemnaţi câştigători dobândesc, în condiţiile legii, un drept de folosinţă gratuită a spaţiilor şi a terenului aferent acestora din cadrul unităţilor sanitare în care urmează să aibă loc furnizarea serviciilor medicale respective.


  Articolul 4

  În funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării procedurii de achiziţie a serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, contractele încheiate se pot prelungi prin acte adiţionale pentru anii următori, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv, iar procedura de achiziţie se poate extinde şi la celelalte centre de dializă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 5

  Centrele-pilot, precum şi centrele cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri se vor stabili prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Bucureşti, 9 septembrie 2004.
  Nr. 1.487.
  ----------