ORDIN nr. 1.209 din 20 octombrie 2014
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.209 din 20 octombrie 2014
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 669 din 2 octombrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 octombrie 2014  Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B./8.897/2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G./1.637/2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:
  - titlului VIII - "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
  - Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
  - Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1, punctul I - Componenta prescriere se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  2. La anexa nr. 2, capitolul II, la punctul I "Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere", litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, adresa cabinetului medical sau a unităţii medicale, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei;"


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2014.
  *
  Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 din Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 356 din 22 decembrie 2012.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  Preşedintele
  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea


  Anexa
  *Font 9*
      I. Componenta prescriere
      Serie ............. Număr .............. [] MF ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
      1. Unitate medicală [] AMBULATORIU ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
      .......................................... [] SPITAL ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
      Adresa ................................... [] ALTELE ....... ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
      CUI .............. ROMÂNIA [] MF-MM ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
      CAS-Contract/convenţie ........./.........
      Telefon/Fax medic prescriptor(cu prefixul
      de ţară) .................................
      Email medic prescriptor ..................
      [] Aprobat Comisie ............../........
   _______________________________________________________________________________________
      2. Aigurat FO/RC ........... [] Salariat [] Revoluţionar
                                                      [] Co-asigurat [] Handicap
      Nume ..................................... [] Liber [] PNS ........
      Prenume .................................. profesionist [] Ajutor social
      CID/CNP [] Copil (<18 ani) [] Şomaj
      CE ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ [] Elev/Ucenic/ [] Personal
      PASS └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Student contractual
      Data naşterii ..../...../.... (18-26 ani) [] Card European
      Sexul M [] F [] Cetăţenie ┌─┬─┐ [] Gravidă/Lehuză (CE)
                                      └─┴─┘ [] Pensionar [] Acorduri
                                                      [] Veteran internaţionale
                                                      [] 0-700 lei/lună [] Alte categorii
                                                                            ..............
   _______________________________________________________________________________________
      3. Diagnostic/Cod Diag. ............................................................
                              ............................................................
                              ............................................................
   _______________________________________________________________________________________
      4. Dată prescriere ..../..../....
  ┌─────┬─────┬───┬─────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┐
  │Pozi-│Cod │Tip│ Denumire comună internaţională/│D.S.│Cantitate│ Număr │% Preţ│Listă│
  │ţia │diag.│dg.│Denumire comercială/Forma │ │ (UT) │ zile │ref. │ │
  │ │ │ │Farmaceutică/Concentraţie │ │ │tratament│ │ │
  ├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
  │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
  │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴─────┴───┴─────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┘
  ┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Poziţia│ 5. Justificarea medicală prescriere denumire comercială │
  ├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  ├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Nume şi parafă medic prescriptor ┌──────────┐
    ................................ │ L.S. │
                                                                          │ Unitate │
    Semnătură medic prescriptor ................ │ │
                                                                          └──────────┘
    Foloseşte-ţi drepturile!
    Alege să fii corect informat
    La întocmirea reţetei, solicită medicului precizări privind preţurile
    medicamentelor recomandate
   _______________________________________________________________________________________
    Acest document a fost înregistrat cu numărul ............/.......... în Sistemul
    Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS.
    Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr.
    455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1259/2001 de către: ................ cu
    certificatul numărul ............ din data ...... emis de .........- furnizor de
    servicii de certificare acreditat conform legii.
    Acest document a fost imprimat folosind aplicaţia ......... dezvoltată de .......

  __________