ORDIN nr. 385 din 23 februarie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea utilizării machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
(actualizat până la data de 4 octombrie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 209 din 21 martie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 385 din 23 februarie 2011
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 176 din 31 mai 2012; ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare nr. Cs.A. 2.978/2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 791/2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  - titlul II şi titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;
  - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1.591/1.110/2010pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012,
  în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă utilizarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, finanţate în anii 2011 şi 2012 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform anexelor nr. 1 şi 2.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, conform anexei nr. 3.


  Articolul 3

  Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi), precum şi centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă


  Anexa 1
  UNITATEA SANITARĂ: ...................................
  1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere
  Raportare pentru ......................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012.)
  TABELUL 1.1.1 - SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 9*
  ┌──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┐
  │ Nr. persoane │ │ Nr. total │ Cheltuieli cu │ Cheltuieli │ │
  │ infectate │Nr. persoane│ beneficiari │medicamente pentru│cu medicamente │Cheltuieli │
  │ HIV/SIDA │cu tratament│cărora li s-au│persoane infectate│pentru persoane│ totale │
  │cărora li s-au│postexpunere│ eliberat │ HIV/SIDA cărora │ cu tratament │medicamente│
  │ eliberat │ │ medicamente │ li s-au eliberat │ postexpunere │ │
  │ medicamente │ │ │ medicamente │ │ │
  ├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3=C1+C2 │ C4 │ C5 │ C6=C4+C5 │
  ├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────┘

  TABELUL 1.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  *Font 9*
  ┌──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐
  │Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
  │ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul│
  │perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare │ perioadei de │
  │ │ │ │ raportare │
  ├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤
  └──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘

  C3 = C6 din tabelul 1.1.1
  UNITATEA SANITARĂ: ...................................
  1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE:
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
  Raportare pentru ..................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010)
  TABELUL 1.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ŞI RADIOLOGICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────┬───────┬──────┐
  │ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │ │ │ Cheltuieli cu medicamentele │ │ Total │ Total │ │ │
  │ eliberat medicamente │Total │ Nr. │ Nr. │ │ │ cheltuieli │ cheltuieli │Total │ │
  ├───────────┬──────────┬───────┤bolnavi│examene│examene├───────────┬──────────┬────────┤Total │cu materiale│cu materiale│cheltu-│Total │
  │ Total │ Total │ │cărora │bacteri│radio- │ Total │ Total │ │chel- │ sanitare │ sanitare │ieli cu│chel- │
  │ bolnavi cu│ bolnavi │Bolnavi│li s-au│ologice│logice │ bolnavi cu│bolnavi cu│Bolnavi │tuieli│ pentru │ pentru │materi-│tuieli│
  │tuberculoză│ cu │ cu │elibe- │ │ │tuberculoză│tratament │ cu │ cu │ examene │ examene │ale sa-│ │
  │categoria I│tratament │tubercu│rat │ │ │categoria I│indivi- │tubercu-│medi- │ bacterio- │radiologice │nitare │ │
  │ II, III │indivi- │ loză │medica-│ │ │ II, III │dualizat │ loză │camen-│ logice │ │ │ │
  │(regim I, │dualizat, │ MDR │mente │ │ │(regim I, │din care: │ MDR │ te │ │ │ │ │
  │ II, III) │din care: │ │ │ │ │ II, III) │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+ │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │C10= │ C11 │ C12 │ C13= │ C14= │
  │ │ │ │ C2 │ │ │ │ │ │C7+C8 │ │ │ C11+ │ C10+ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C12 │ C13 │
  ├───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┴────────┴──────┴────────────┴────────────┴───────┴──────┘

  TABELUL 1.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ŞI MATERIALELOR SANITARE (LEI)
  *Font 7*
  ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐
  │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale │
  │ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc│
  │ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul │
  │perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de │
  │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │
  ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │
  ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘

  C3 = C10 din tabelul 1.2.1
  C7 = C13 din tabelul 1.2.1
  UNITATEA SANITARĂ: ...................................
  3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE:
  3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
  Raportare pentru .......................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 3.1.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 8*
  ┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐
  │ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │Cheltuieli cu medicamentele, pentru:│ │
  │ eliberat medicamente │Total bolnavi│ │ │
  ├─────────┬─────────────┬─────────────┤ pentru care ├─────────┬────────────┬─────────────┤Cheltuieli │
  │ Terapie │ Medicamente │ Medicamente │s-au eliberat│ Terapie │Medicamente │ Medicamente │ totale │
  │standard │cu aprobarea │cu aprobarea │ medicamente │standard │cu aprobarea│cu aprobarea │ │
  │ │comisiei CAS │comisiei CNAS│ │ │comisiei CAS│comisiei CNAS│ │
  ├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
  ├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘

  TABELUL 3.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  ┌───────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
  │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în │
  │ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul│
  │ perioadei de │ cursul perioadei │ cursul perioadei │ perioadei de │
  │ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │
  ├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └───────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

  C3 = C8 din tabelul 3.1.1
  UNITATEA SANITARĂ: ...................................
  3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE:
  3.2. Subprogramul de monitorizare a 4evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT
  Raportare pentru .....................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 3.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE MONITORIZAŢI PRIN PET-CT ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  ┌─────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────┐
  │Nr. de bolnavi cu │ Număr │Cheltuieli pentru bolnavii cu │
  │afecţiuni oncologice │investigaţiice │afecţiuni oncologice monitorizaţi │
  │monitorizaţi prin PET-CT │ │ prin PET-CT │
  ├─────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │
  ├─────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  └─────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────┘

  UNITATEA SANITARĂ: ...................................
  4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear şi proteze auditive)
  Raportare pentru .....................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 4.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 8*
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Nr. bolnavi cu surditate beneficiari de: │ Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru: │
  ├───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┼───────────────────┬────────────┬───────┬─────────┤
  │Implant cohlear│Proteză BAHA│ VIBRANT │ TOTAL │Implanturi cohleare│Proteze BAHA│VIBRANT│ TOTAL │
  ├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ +C7 │
  ├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴─────────┘

  TABELUL 4.2.- SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)
  *Font 9*
  ┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
  │ │Valoare materiale│Valoare materiale│Valoare materiale │Valoare materiale│
  │ │sanitare în stoc │sanitare intrate │sanitare consumate│sanitare în stoc │
  │ Materiale │ la începutul │ în cursul │ în cursul │ la sfârşitul │
  │ sanitare │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │
  │ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │Implanturi │ │ │ │ │
  │cohleare │ │ │ │ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │Proteze BAHA │ │ │ │ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │Proteză VIBRANT │ │ │ │ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

  C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.1
  C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.1
  C3 protezăă VIBRANT = C7 din tabelul 4.1
  C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.1
  UNITATEA SANITARĂ: ....................................
  5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
  Raportare pentru ......................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 5.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 8*
  ┌───────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat│ │ Cheltuieli cu medicamentele, │Cheltuieli │
  │ medicamente, pe tip de terapie │ Nr. │ pentru: │ totale cu │
  ├────────┬───────────┬──────────────┤total bolnavi├──────────┬──────────┬──────────────┤medicamente│
  │Insulină│ ADO │ADO + insulină│ │ Insulină │ ADO │ADO + insulină│ │
  ├────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
  ├────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘

  TABELUL 5.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  ┌─────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
  │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în │
  │ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul │
  │ perioadei de │ cursul perioadei │cursul perioadei│ perioadei de │
  │ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │
  ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └─────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘

  C3 = C8 din tabelul 5.1
  TABELUL 5.3 - SITUAŢIA BOLNAVILOR EVALUAŢI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
  │ Număr bolnavi cu diabet zaharat │ Cheltuieli pentru evaluarea │
  │ evaluaţi prin dozarea HbA1c │ bolnavilor prin dozarea HbA1c │
  ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │
  ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

  UNITATEA SANITARĂ: ...............................
  6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
  Scleroză multiplă (6.1)
  Raportare pentru .................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 6.1.1. SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │
  │ medicamente: │ │
  ├──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
  │Interferon│Interferon│Glatiramer│Natalizumab│ TOTAL │Interferon│Interferon│Glatiramer│Natalizumab│ TOTAL │
  │ beta 1a │ beta 1b │ acetat │ │ │ beta 1a │ beta 1b │ acetat │ │ │
  ├────┬─────┼─────┬────┼──────────┼───────────┤ ├────┬─────┼─────┬────┼──────────┼───────────┤ │
  │Avo-│Rebif│Beta │Exta│Copaxone │ Tysabri │ │Avo-│Rebif│Beta │Exta│Copaxone │ Tysabri │ │
  │nex │ │feron│via │ │ │ │nex │ │feron│via │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────┼─────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │C7=C1+...+C6│ C8 │ C9 │ C10 │ C11│ C12 │ C13 │C14=C8+..+C13│
  ├────┼─────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────┼─────┼─────┼────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴────────────┴────┴─────┴─────┴────┴──────────┴───────────┴─────────────┘

  TABELUL 6.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  *Font 9*
  ┌───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
  │ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în │
  │ Medicament │stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul│
  │ │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ perioadei de │
  │ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │
  ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
  │Avonex │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
  │Rebif │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
  │Betaferon │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
  │Extavia │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
  │Copaxone │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
  │Tysabri │ │ │ │ │
  ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

  C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.
  C3 Rebif = C9 din tabelul 6.1.1.
  C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.
  C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.
  C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.
  C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.
  C3 Total= C14 din tabelul 6.1.1.
  UNITATEA SANITARĂ: .............................................
  6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
  Hemofilie, talasemie (6.2)
  Raportare pentru ..............................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 6.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
  │ medicamente pentru: │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────┬─────────┤ Total ├─────────────────────────────────────┬─────────┤ │
  │ Hemofilie │ │ bolnavi │ Hemofilie │ │ │
  ├────────────┬─────────────────┬─────────┤ │beneficiari├────────────┬──────────────┬─────────┤ │Cheltuieli│
  │ Fără │ Cu intervenţie │ Total │ │în luna de │ Fără │Cu intervenţie│ Total │ │ totale │
  │intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ raportare │intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ │
  │chirurgicală│ majoră │ cu │ │ │chirurgicală│majoră pentru │ cu │ │ │
  │ majoră │pentru artropatii│hemofilie│ │ │ majoră │ artropatii │hemofilie│ │ │
  │ │ invalidante │ │ │ │ │ invalidante │ │ │ │
  ├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
  │ C1 │ C2 │C3=C1+C2 │ C4 │ C5=C3+C4 │ C6 │ C7 │C8=C6+C7 │ C9 │C10=C8+C9 │
  ├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

  TABELUL 6.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  ┌───────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┐
  │ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │medicamente în│
  │Medicamente│stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │ stoc la │
  │ pentru: │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ sfârşitul │
  │ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ perioadei de │
  │ │ │ │ │ raportare │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │Hemofilie │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │Talasemie │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └───────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┘

  C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.2.1
  C3 talasemie = C9 din tabelul 6.2.1
  C3 total = C10 din tabelul 6.2.1
  UNITATEA SANITARĂ: .............................................
  6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
  Alte boli rare (6.3) - medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis
  Raportare pentru ..............................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  Tabel 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru: │
  ├──────────────┬──────────────┬───────────┬─────┬─────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────┬────────────┤
  │ Boli │ Boli │ │ │ │ │Muco- │Muco- │Afibri-│Sindrom│HTPA│Epidermoliză│
  │neurologice │neurologice │Osteogeneză│Boala│Boala│Tirozinemie│polizaha-│polizaha-│nogene-│ de │ │ buloasă │
  │degenerative/ │degenerative/ │imperfectă │Fabry│Pompe│ │ridoză │ridoză │mie │imuno- │ │ │
  │inflamator- │inflamator- │ │ │ │ │tip II │tip I │conge- │defici-│ │ │
  │imune forme │imune forme │ │ │ │ │(sindro- │(sindro- │nitală │enţă │ │ │
  │ cronice │ acute │ │ │ │ │mul │mul │ │primară│ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Hunter) │Hurler) │ │ │ │ │
  ├──────────────┼──────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────┼────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11│ C12 │
  ├──────────────┼──────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────┴──────────────┴───────────┴─────┴─────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────┴────────────┘

  --------------
  Tabelul 6.3.1. din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 1 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabel 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare pentru boli rare: │
  ├──────────────┬──────────────┬───────────┬─────┬─────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────┬────────────┬───────┤
  │ Boli │ Boli │ │ │ │ │Muco- │Muco- │Afibri-│Sindrom│HTPA│Epidermoliză│Total │
  │neurologice │neurologice │Osteogeneză│Boala│Boala│Tirozinemie│polizaha-│polizaha-│nogene-│ de │ │ buloasă │cheltu-│
  │degenerative/ │degenerative/ │imperfectă │Fabry│Pompe│ │ridoză │ridoză │mie │imuno- │ │ │ieli │
  │inflamator- │inflamator- │ │ │ │ │tip II │tip I │conge- │defici-│ │ │ │
  │imune forme │imune forme │ │ │ │ │(sindro- │(sindro- │nitală │enţă │ │ │ │
  │ cronice │ acute │ │ │ │ │mul │mul │ │primară│ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Hunter) │Hurler) │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼──────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────┼────────────┼───────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11│ C12 │C13=C1+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │...+C12│
  ├──────────────┼──────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────┼────────────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────┴──────────────┴───────────┴─────┴─────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────┴────────────┴───────┘

  --------------
  Tabelul 6.3.2. din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 1 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabel 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)
  *Font 8*
  ┌──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
  │ │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
  │ │medicamentelor/│medicamentelor/│medicamentelor/│medicamentelor/│
  │ Medicamente pentru: │materialelor │materialelor │materialelor │materialelor │
  │ │sanitare în │sanitare intra-│sanitare consu-│sanitare în │
  │ │stoc la începu-│te în cursul │mate în cursul │stoc la sfârşi-│
  │ │tul perioadei │ perioadei │perioadei de │tul perioadei │
  │ │de raportare │de raportare │ raportare │de raportare │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Boli neurologice degenerative/│ │ │ │ │
  │inflamator-imune forme │ │ │ │ │
  │cronice │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Boli neurologice degenerative/│ │ │ │ │
  │inflamator-imune forme acute │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Osteogeneză imperfectă │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Boala Fabry │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Boala Pompe │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Tirozinemie │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Mucopolizaharidoză tip II │ │ │ │ │
  │(sindromul Hunter) │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Mucopolizaharidoză tip I │ │ │ │ │
  │(sindromul Hurler) │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Afibrinogenemie congenitală │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Sindrom de imunodeficienţă │ │ │ │ │
  │primară │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │HTPA │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │Epidermoliză buloasă │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

  C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 6.3.2
  C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 6.3.2
  C3 Osteogeneză imperfectă = C3 din tabelul 6.3.2
  C3 Boala Fabry = C4 din tabelul 6.3.2
  C3 Boala Pompe = C5 din tabelul 6.3.2
  C3 Tirozinemie = C6 din tabelul 6.3.2
  C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) = C7 din tabelul 6.3.2
  C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) = C8 din tabelul 6.3.2
  C3 Afibrinogenemie congenitală = C9 din tabelul 6.3.2
  C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C10 din tabelul 6.3.2
  C3 HTPA = C11 din tabelul 6.3.2
  C3 Epidermoliză buloasă = C12 din tabelul 6.3.2
  C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2
  --------------
  Tabelul 6.3.3. din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 1 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.
  UNITATEA SANITARĂ: ...................................
  8. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE
  Raportare pentru .....................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 8.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 8*
  ┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐
  │ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat │Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
  │ medicamente pentru: │ │ │
  ├───────────┬────────────┬────────────┬───────────┼───────────┬────────────┬────────────┤ │
  │ │ Guşă prin │ Guşă prin │ │ │ Guşă prin │ Guşă prin │Cheltuieli │
  │ │tireomegalie│tireomegalie│ │ │tireomegalie│tireomegalie│ totale │
  │Osteoporoză│ datorată │ datorată │ Total │Osteoporoză│ datorată │ datorată │ │
  │ │carenţei de │proliferării│ │ │carenţei de │proliferării│ │
  │ │ iod │ maligne │ │ │ iod │ maligne │ │
  ├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
  ├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

  TABELUL 8.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  ┌──────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐
  │ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ │ medicamente │ medicamente │ medicamente │ medicamente │
  │ Medicamente │ în stoc la │ intrate în │ consumate în │ în stoc la │
  │ pentru: │ începutul │ cursul │ cursul │ sfârşitul │
  │ │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │perioadei de │
  │ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │
  ├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
  │Osteoporoză │ │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
  │Guşă carenţă iod │ │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
  │Guşă proliferare │ │ │ │ │
  │malignă │ │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
  │TOTAL │ │ │ │ │
  └──────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┘

  C3 osteoporoză = C5 din tabelul 8.1
  C3 guşă carenţă iod = C6 din tabelul 8.1
  C3 guşă proliferare malignă = C7 din tabelul 8.1
  C3 TOTAL = C8 din tabelul 8.1
  UNITATEA SANITARĂ: ...................................
  9. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE
  Raportare pentru ......................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  Tabel 9.1. Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului
  *Font 7
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────────┬────┬────┐
  │ │ │ │ Nr. de │ │ │
  │ Nr. de endoproteze │ │ │bolnavi cu│ │ │
  │ │ │ │ implant │Nr. │ │
  │ │ │ │ segmentar│de │ │
  │ │ │ │de coloană│bol-│Nr. │
  ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤ Nr.│ Nr. ├────┬──┬──┤navi│to- │
  │ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │ de │ de │ │ │ │tra-│tal │
  │pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │TOTAL│bol-│bol- │To- │c │a │taţi│ de │
  │teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│ENDO-│navi│navi │tal │o │d │prin│bol-│
  │to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │PRO- │ cu │ cu │din │p │u │chi-│navi│
  │tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │TEZE │endo│endo-│care│i │l │rur-│pro-│
  │şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│menta-│cimen-│men- │sare │cimen-│ │ lă │cot │ │ │pro-│pro- │ │i │ţ │gie │gram│
  │ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │lă │tată │tată │cotil│tată │ │umăr│ │ │ │teze│teze │ │ │i │spi-│ │
  │men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │genun-│REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │ │ │tumo-│ │ │ │nală│ │
  │tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│chi │ ZIE │ ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │ │ │rale │ │ │ │ │ │
  │ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ţie │ │ │ │poste-│poste-│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │con- │ │ │ │rioa- │rioa- │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │geni-│ │ │ │ră │ră │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──┼──┼────┼────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18│ C19 │C20=│C │C │C23 │C24=│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │ │C21+│21│22│ │C18+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │ │C22 │ │ │ │C19+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C20+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C23 │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──┼──┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴──┴──┴────┴────┘

  --------------
  Tabelul 9.1. din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 2 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabel 9.2. Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)
  *Font 7
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬─────┬─────┐
  │ │ │Cheltuieli│ │ │
  │ Cheltuieli pentru endoproteze │ │ pentru │ │ │
  │ │ │ implant │ │ │
  │ │ │segmentar │Chel-│ │
  │ │ │de coloană│tu- │ │
  ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤Chel-├────┬──┬──┤ieli │ │
  │ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │tu- │ │ │ │pen- │Chel-│
  │pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │Total│ieli │To- │ │ │tru │tu- │
  │teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│chel-│pen- │tal │c │a │chi- │ieli │
  │to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │tu- │tru │din │o │d │rur- │to- │
  │tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │ieli │endo-│care│p │u │gie │tale │
  │şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│menta-│cimen-│men- │sare │cimen-│ │ lă │cot │ │pen- │pro- │ │i │l │spi- │pro- │
  │ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │lă │tată │tată │cotil│tată │ │umăr│ │ │tru │teze │ │i │ţ │nală │gram │
  │men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │genun-│REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │endo-│tumo-│ │ │i │ │ │
  │tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│chi │ ZIE │ ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │pro- │rale │ │ │ │ │ │
  │ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │teze │ │ │ │ │ │ │
  │ │ţie │ │ │ │poste-│poste-│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │con- │ │ │ │rioa- │rioa- │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │geni-│ │ │ │ră │ră │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼─────┼─────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18 │C19=│C │C │C22 │C23= │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │C20+│20│21│ │C17+ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │C21 │ │ │ │C18+ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C19+ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C22 │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼─────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴──┴──┴─────┴─────┘

  NOTĂ:
  Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în col. C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi cimentului utilizat pentru implantarea acestora.
  --------------
  Tabelul 9.2. din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 2 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabel 9.3. Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)
  *Font 7*
  ┌────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
  │ │ Valoarea materialelor │ Valoarea materialelor │Valoarea materialelor│Valoarea materialelor │
  │ Materiale sanitare │sanitare în stoc la începu│sanitare intrate în cursul│sanitare consumate în│ sanitare în stoc la │
  │ │tul perioadei de raportare│ perioadei de raportare │ cursul perioadei de │sfârşitul perioadei de│
  │ │ │ │ raportare │ raportare │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
  │endoproteze + ciment│ │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
  │endoproteze tumorale│ │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
  │implant segmentar │ │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
  │chirurgie spinală │ │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

  C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2
  C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2
  C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2
  C3 chirurgie spinală = C22 din tabelul 9.2
  C3 TOTAL = C23 din tabelul 9.2
  NOTĂ:
  Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.
  --------------
  Tabelul 9.3. din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 2 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabel 9.4. Situaţia numărului de endoproteze, implanturi segmentare de coloană şi sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
  *Font 7
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────┐
  │ │ Număr de │ │ │
  │ Număr de endoproteze │implanturi│ │ │
  │ │segmentare│ │ │
  │ │de coloană│ │ │
  ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┼────┬──┬──┤ Număr de │ Nu- │
  │ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │ │ │ │sisteme de │ măr │
  │pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │Total│To- │ │ │sinteză şi │ de │
  │teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│endo-│tal │c │a │ recon- │endo-│
  │to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │pro- │din │o │d │ strucţie │pro- │
  │tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │teze │care│p │u │vertebrală/│teze │
  │şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│mentală│cimen-│menta-│sare │cimen-│ │ lă │cot │ │ în │ │i │l │ discală │tumo-│
  │ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │genun-│tată │tă │cotil│tată │ │umăr│ │ │luna │ │i │ţ │ │rale │
  │men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │ chi │REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │ de │ │ │i │ │ │
  │tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│ │ ZIE │ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │ra- │ │ │ │ │ │
  │ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │por- │ │ │ │ │ │
  │ │ţie │ │ │ │poste-│poste-│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │tare │ │ │ │ │ │
  │ │con- │ │ │ │rioa- │rioa- │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │geni-│ │ │ │ră │ră │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼───────────┼─────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18│C │C │ C21 │ C22 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │19│20│ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼───────────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴──┴──┴───────────┴─────┘

  NOTĂ:
  Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar, respectiv un sistem de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală = ansamblul necesar rezolvării unui caz.
  --------------
  Tabelul 9.4. din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 2 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
  UNITATEA SANITARĂ: ...................................
  10. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
  Tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic (10.2)
  Raportare pentru ..................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 10.2.1 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATAŢI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE
  ┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │Nr. de bolnavi cu transplant hepatic│ │
  │ trataţi pentru recidiva hepatitei │ Cheltuieli pentru medicamente │
  │ cronice cu imunoglobulină │ │
  │ antihepatică │ │
  ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │
  ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

  TABELUL 10.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  *Font 9*
  ┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
  │Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
  │ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul │
  │perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│ perioadei de │
  │ │ │ │ raportare │
  ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

  C3 = C2 din tabelul 10.2.1
  UNITATEA SANITARĂ: .............................................
  11. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
  Raportare pentru ................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 11.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │
  ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │
  │Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli │
  │dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale │
  │conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │
  │ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ on-line│ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

  TABELUL 11.2 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN CENTRELE-PILOT ŞI ALTE UNITĂŢI PRIVATE
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │
  ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │
  │Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli │
  │dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale │
  │conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │
  │ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ on-line│ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

  UNITATEA SANITARĂ:...............................
  12. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENŢEI HEPATICE
  Raportare pentru .......................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABELUL 12.1 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI TRATAŢI PRIN EPURARE EXTRAHEPATICĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE
  ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │ Nr. bolnavi trataţi prin epurare │ Cheltuieli pentru epurare │
  │ extrahepatică │ extrahepatică │
  ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │
  ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  TABELUL 12.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE (LEI)
  *Font 7*
  ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐
  │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale │
  │ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc│
  │ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul │
  │perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de │
  │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │
  ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │
  ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘

  C3+C7 = C2 din tabelul 12.1
  UNITATEA SANITARĂ .............
  Raportare pentru ....(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)....
  SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI
  aferenţi programelor/subprogramelor naţionale
  de sănătate cu scop curativ
  *Font 7*
  ┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ Indicatorii fizici │ Indicatorii de eficienţă │
  │ Programul/Subprogramul├───────────────────────────────────────┬───────┼────────────────────────────────────────┬───────┤
  │ de sănătate │ Denumirea indicatorului fizic │Valoare│ Denumirea indicatorului de eficienţă │Valoare│
  │ │ │ (nr.) │ │ (lei) │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Subprogramul de │Număr de persoane infectate cu HIV/SIDA│ │cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat │ │
  │tratament al persoane- │tratate │ │ │ │
  │lor cu infecţie HIV/ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │SIDA şi tratamentul │Număr de persoane postexpunere tratate │ │cost mediu/persoană tratată postexpunere│ │
  │postexpunere │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Subprogramul de │Număr de bolnavi de tuberculoză trataţi│ │cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat │ │
  │tratament al bolnavilor│ │ │ │ │
  │cu tuberculoză │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Subprogramul de │Număr de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav tratat │ │
  │tratament al bolnavilor│oncologice trataţi │ │ │ │
  │cu afecţiuni oncologice│ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Subprogramul de moni- │Numărul de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/investigaţie PET-CT │ │
  │torizare a evoluţiei │oncologice monitorizaţi prin PET-CT │ │ │ │
  │bolii la pacienţii cu │ │ │ │ │
  │afecţiuni oncologice │ │ │ │ │
  │prin PET-CT │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu implant cohlear │ │cost mediu/bolnav cu implant cohlear │ │
  │tratament al surdităţii├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │prin proteze auditive │Număr de bolnavi cu proteză BAHA │ │cost mediu/bolnav cu proteză BAHA │ │
  │implantabile ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │(implant cohlear şi │Număr de bolnavi cu proteză VIBRANT │ │cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT │ │
  │proteze auditive) │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │cost mediu/bolnav tratat │ │
  │diabet zaharat │trataţi │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Numărul de bolnavi cu diabet zaharat │ │cost mediu/bolnav cu diabet zaharat │ │
  │ │evaluaţi prin dozarea HbA1c │ │evaluat prin dozarea HbA1c │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză │ │
  │ │multiplă trataţi │ │multiplă tratat │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Numărul de bolnavi cu hemofilie, fără │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie, fără │ │
  │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu hemofilie care │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie cu │ │
  │Programul naţional de │necesită intervenţii chirurgicale │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │
  │diagnostic şi tratament│majore pentru artropatii invalidante │ │ │ │
  │pentru boli rare ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu talasemie │ │cost mediu/bolnav cu talasemie │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu boli neurologice │ │cost mediu/bolnav cu boli neurologice │ │
  │ │degenerative/inflamator-imune forme │ │degenerative/inflamator-imune forme │ │
  │ │cronice │ │cronice │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu boli neurologice │ │cost mediu/bolnav cu boli neurologice │ │
  │ │degenerative/inflamator-imune forme │ │degenerative/inflamator-imune forme │ │
  │ │acute │ │acute │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu osteogeneză │ │cost mediu/bolnav cu osteogeneză │ │
  │ │imperfectă │ │imperfectă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu boala Fabry │ │cost mediu/bolnav cu boala Fabry │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu boala Pompe │ │cost mediu/bolnav cu boala Pompe │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu tirozinemie │ │cost mediu/bolnav cu tirozinemie │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză │ │cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză │ │
  │ │tip II (sindrom Hunter) │ │tip II (sindrom Hunter) │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză │ │cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză │ │
  │ │tip I (sindrom Hurler) │ │tip I (sindrom Hurler) │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu afibrinogenemie │ │cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie │ │
  │ │congenitală │ │congenitală │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu sindrom de │ │cost mediu/bolnav cu sindrom de │ │
  │ │imunodeficienţă primară │ │imunodeficienţă primară │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr total de bolnavi cu HTPA trataţi │ │cost mediu/bolnav cu HTPA │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu epidermoliză │ │cost mediu/bolnav cu epidermoliză │ │
  │ │buloasă │ │buloasă │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu osteoporoză │ │cost mediu/bolnav cu osteoporoză │ │
  │boli endocrine ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu guşă prin │ │cost mediu/bolnav cu guşă prin │ │
  │ │tireomegalie datorată carenţei de iod │ │tireomegalie datorată carenţei de iod │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu guşă prin │ │cost mediu/bolnav cu guşă prin │ │
  │ │tireomegalie datorată proliferării │ │tireomegalie datorată proliferării │ │
  │ │maligne │ │maligne │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav endoprotezat │ │
  │ortopedie │articulare endoprotezaţi │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu endoprotezare │ │cost mediu/bolnav cu endoprotezare │ │
  │ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu implant segmentar │ │cost mediu/bolnav cu implant segmentar │ │
  │ │de coloană, din care: │ │de coloană │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi copii │ │cost mediu/copil cu implant │ │
  │ │ │ │segmentar de coloană │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi adulţi │ │cost mediu/adult cu implant │ │
  │ │ │ │segmentar de coloană │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu transplant │ │cost mediu/bolnav tratat pentru │ │
  │transplant de organe, │hepatic trataţi pentru recidiva │ │recidiva hepatitei cronice cu VHB │ │
  │ţesuturi şi celule de │hepatitei cronice cu VHB │ │ │ │
  │origine umană │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/şedinţă de hemodializă │ │
  │supleere a funcţiei │hemodializă convenţională │ │convenţională │ │
  │renale la bolnavii cu ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │insuficienţă renală │Număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare │ │
  │cronică │hemodiafiltrare intermitentă on-line │ │intermitentă on-line │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ │
  │ │dializă peritoneală continuă │ │peritoneală continuă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ │
  │ │dializă peritoneală automată │ │peritoneală automată │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi trataţi prin epurare │ │cost mediu/bolnav tratat prin epurare │ │
  │terapie intensivă a │extrahepatică │ │extrahepatică │ │
  │insuficienţei hepatice │ │ │ │ │
  └───────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────┴───────┘

  -------------
  Primul tabel "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ" din anexa 1 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 3 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.
  -------------
  Tabelul al doilea "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ" din anexa 1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012.


  Anexa 2
  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .....................
  1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere
  Raportare pentru ..............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului
  sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
  programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012.)
  TABEL 1.1.1. SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 9*
  ┌──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┐
  │ Nr. persoane │ │ Nr. total │ Cheltuieli cu │ Cheltuieli │ │
  │ infectate │Nr. persoane│ beneficiari │medicamente pentru│cu medicamente │Cheltuieli │
  │ HIV/SIDA │cu tratament│cărora li s-au│persoane infectate│pentru persoane│ totale │
  │cărora li s-au│postexpunere│ eliberat │ HIV/SIDA cărora │ cu tratament │medicamente│
  │ eliberat │ │ medicamente │ li s-au eliberat │ postexpunere │ │
  │ medicamente │ │ │ medicamente │ │ │
  ├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3=C1+C2 │ C4 │ C5 │ C6=C4+C5 │
  ├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────┘

  TABEL 1.1.2. SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  *Font 9*
  ┌──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐
  │Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
  │ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul│
  │perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare │ perioadei de │
  │ │ │ │ raportare │
  ├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤
  └──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘

  C3 = C6 din tabelul 1.1.1
  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .....................
  1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză
  Raportare pentru .............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului
  sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABEL 1.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ŞI RADIOLOGICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────┬───────┬──────┐
  │ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │ │ │ Cheltuieli cu medicamentele │ │ Total │ Total │ │ │
  │ eliberat medicamente │Total │ Nr. │Nr. de │ │ │ cheltuieli │ cheltuieli │Total │ │
  ├───────────┬──────────┬───────┤bolnavi│examene│examene├───────────┬──────────┬────────┤Total │cu materiale│cu materiale│cheltu-│Total │
  │ Total │ Total │ │cărora │bacteri│radio- │ Total │ Total │ │chel- │ sanitare │ sanitare │ieli cu│chel- │
  │ bolnavi cu│ bolnavi │Bolnavi│li s-au│ologice│logice │ bolnavi cu│bolnavi cu│Bolnavi │tuieli│ pentru │ pentru │materi-│tuieli│
  │tuberculoză│ cu │ cu │elibe- │ │ │tuberculoză│tratament │ cu │ cu │ examene │ examene │ale sa-│ │
  │categoria I│tratament │tubercu│rat │ │ │categoria I│indivi- │tubercu-│medi- │ bacterio- │radiologice │nitare │ │
  │ II, III │indivi- │ loză │medica-│ │ │ II, III │dualizat, │ loză │camen-│ logice │ │ │ │
  │(regim I, │dualizat, │ MDR │mente │ │ │(regim I, │din care: │ MDR │ te │ │ │ │ │
  │ II, III │din care: │ │ │ │ │ II, III │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+ │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │C10= │ C11 │ C12 │ C13= │ C14= │
  │ │ │ │ C2 │ │ │ │ │ │C7+C8 │ │ │ C11+ │ C10+ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C12 │ C13 │
  ├───────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼───────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┴────────┴──────┴────────────┴────────────┴───────┴──────┘

  TABEL 1.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ŞI MATERIALELOR SANITARE (LEI)
  *Font 7*
  ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐
  │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale │
  │ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc│
  │ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul │
  │perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de │
  │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │
  ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │
  ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘

  C3 = C10 din tabelul 1.2.1
  C7 = C13 din tabelul 1.2.1
  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................
  3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
  3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
  Raportare pentru .............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului
  sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABEL 3.1.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente │ Total │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
  ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤bolnavi├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ │
  │terapie standard │medicamente cu │medicamente cu │pentru │terapie standard │medicamente cu │medicamente cu │Cheltuieli │
  │ │aprobarea │aprobarea │ care │ │aprobarea │aprobarea │totale │
  │ │comisiei CAS │comisiei CNAS │ s-au │ │comisiei CAS │comisiei CNAS │ │
  ├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┤elibe- ├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┤ │
  │uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│rat │uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│ │
  │tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│medica-│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│ │
  │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │mente │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │ │
  │tare │deschis│ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │ │
  ├─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ C1 │ C2 │ C3│ C4 │ C5 │C6 │ C7 │ C8 │ C9│ C10 │ C11 │ C12 │C13│ C14 │ C15 │C16│ C17 │ C18 │C19│C20=C13+C16│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ = │ │ │ = │ │ │ = │ +C19 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C11│ │ │C14│ │ │C17│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ + │ │ │ + │ │ │ + │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C12│ │ │C15│ │ │C18│ │
  ├─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴───────┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴───────────┘

  TABEL 3.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  ┌───────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
  │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în │
  │ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul│
  │ perioadei de │ cursul perioadei │ cursul perioadei │ perioadei de │
  │ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │
  ├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └───────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

  C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 3.1.1
  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................
  3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
  3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT
  Raportare pentru .............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului
  sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABEL 3.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU MONITORIZARE ACTIVĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  ┌────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐
  │Nr. bolnavi cu afecţiuni│ Număr │Cheltuieli pentru bolnavii cu │
  │oncologice monitorizaţi │investigaţii│afecţiuni oncologice prin PET-CT│
  │prin PET-CT │ │ │
  ├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │
  ├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  └────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘

  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................
  4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PTOTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ŞI PROTEZE AUDITIVE)
  Raportare pentru .............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului
  sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABEL 4.1. - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 8*
  ┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Nr. de bolnavi cu surditate beneficiari de: │ Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru: │
  ├───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┼───────────────────┬────────────┬───────┬─────────┤
  │ │ │ proteze │ │ │ │proteze│ │
  │implant cohlear│proteză BAHA│ VIBRANT │ TOTAL │implanturi cohleare│proteze BAHA│VIBRANT│ TOTAL │
  ├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ +C7 │
  ├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴─────────┘

  TABEL 4.2. SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)
  *Font 9*
  ┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
  │ │Valoare materiale│Valoare materiale│Valoare materiale │Valoare materiale│
  │ │sanitare în stoc │sanitare intrate │sanitare consumate│sanitare în stoc │
  │ Materiale │ la începutul │ în cursul │ în cursul │ la sfârşitul │
  │ sanitare │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │
  │ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │implanturi │ │ │ │ │
  │cohleare │ │ │ │ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │proteze BAHA │ │ │ │ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │proteză VIBRANT │ │ │ │ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

  C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.1
  C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.1
  C3 VIBRANT = C7 din tabelul 4.1
  C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.1
  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................
  5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
  Raportare pentru .............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului
  sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABEL 5.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI, PE TIPURI DE TERAPIE, ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe │ │ │ │
  │ tip de terapie │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
  ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ │
  │ insulină │ ADO │ADO + insulină │Nr. │ insulină │ ADO │ADO + insulină │Cheltuieli │
  ├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┤to- ├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┼─────┬───────┬───┤totale cu │
  │uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│tal │uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│uni- │farma- │to-│medicamente│
  │tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│bol-│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│tăţi │cii cu │tal│ │
  │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │navi│sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │sani-│circuit│ │ │
  │tare │deschis│ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │tare │deschis│ │ │
  ├─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ C1 │ C2 │ C3│ C4 │ C5 │C6 │ C7 │ C8 │ C9│ C10│ C11 │ C12 │C13│ C14 │ C15 │C16│ C17 │ C18 │C19│C20=C13+C16│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ = │ │ │ = │ │ │ = │ +C19 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C11│ │ │C14│ │ │C17│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ + │ │ │ + │ │ │ + │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C12│ │ │C15│ │ │C18│ │
  ├─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴────┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴───────────┘

  TABEL 5.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  ┌─────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
  │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în │
  │ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul │
  │ perioadei de │ cursul perioadei │cursul perioadei│ perioadei de │
  │ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │
  ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └─────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘

  C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 5.1
  TABEL 5.3. - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU DIABET ZAHARAT AUTOMONITORIZAŢI ŞI A BOLNAVILOR EVALUAŢI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICOZILATE (HbA1c) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7*
  ┌────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┐
  │ Număr bolnavi cu diabet zaharat │ Număr bolnavi │ Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet │ Cheltuieli │
  │trataţi cu insulină automonitorizaţi│ cu diabet │ zaharat trataţi cu insulină │ pentru │
  │ │ zaharat evaluaţi │ automonitorizaţi │ evaluarea │
  ├────────────────┬───────────────────┤prin dozarea HbA1c├─────────────────┬────────────────────┤ bolnavilor │
  │ copii │ adulţi │ │ copii │ adulţi │prin dozarea│
  │ │ │ │ │ │ HbA1c │
  ├────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │
  ├────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  └────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴────────────┘

  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ....................................
  6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
  Scleroză multiplă (6.1)
  Raportare pentru .............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului
  sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABEL 6.1.1. SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │
  │ eliberat medicamente: │ │
  ├─────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬───────┼─────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬───────┤
  │ interferon │ interferon │glatiramer│ │ │ interferon │ interferon │glatiramer│ │ │
  │ beta 1a │ beta 1b │ acetat │natalizumab│ TOTAL │ beta 1a │ beta 1b │ acetat │natalizumab│ TOTAL │
  ├──────┬──────┼─────────┬───────┼──────────┼───────────┤ ├──────┬──────┼─────────┬───────┼──────────┼───────────┼───────┤
  │Avonex│Rebif │Betaferon│Extavia│ Copaxone │ Tysabri │ │Avonex│Rebif │Betaferon│Extavia│ Copaxone │ Tysabri │ │
  ├──────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │C7=C1+ │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14=C8+│
  │ │ │ │ │ │ │..+C6 │ │ │ │ │ │ │..+C13 │
  ├──────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────┴──────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────┴───────┘

  TABEL 6.1.2. SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)
  ┌───────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┐
  │ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │medicamente în│
  │Medicament │stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │ stoc la │
  │ │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ sfârşitul │
  │ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ perioadei de │
  │ │ │ │ │ raportare │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │Avonex │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │Rebif │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │Betaferon │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │Extavia │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │Copaxone │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │Tysabri │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └───────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┘

  C3 Avonex = C8 din tabelul 6.1.1.
  C3 Rebif = C9 din tabelul 6.1.1.
  C3 Betaferon = C10 din tabelul 6.1.1.
  C3 Extavia = C11 din tabelul 6.1.1.
  C3 Copaxone = C12 din tabelul 6.1.1.
  C3 Tysabri = C13 din tabelul 6.1.1.
  C3 Total = C14 din tabelul 6.1.1.
  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..................................
  6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
  Hemofilie, talasemie (6.2)
  Raportare pentru .............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului
  sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
  nr. 1.591/1.110/2010.)
  TABEL 6.2.1. SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
  │ medicamente pentru: │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────────┬─────────┤ Total ├─────────────────────────────────────┬─────────┤ │
  │ Hemofilie │ │ bolnavi │ Hemofilie │ │ │
  ├────────────┬─────────────────┬─────────┤ │beneficiari├────────────┬──────────────┬─────────┤ │Cheltuieli│
  │ fără │ cu intervenţie │ Total │ │în luna de │ fără │cu intervenţie│ Total │ │ totale │
  │intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ raportare │intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ │
  │chirurgicală│ majoră │ cu │ │ │chirurgicală│majoră pentru │ cu │ │ │
  │ majoră │pentru artropatii│hemofilie│ │ │ majoră │ artropatii │hemofilie│ │ │
  │ │ invalidante │ │ │ │ │ invalidante │ │ │ │
  ├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
  │ C1 │ C2 │C3=C1+C2 │ C4 │ C5=C3+C4 │ C6 │ C7 │C8=C6+C7 │ C9 │C10=C8+C9 │
  ├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

  TABEL 6.2.2. SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)
  ┌───────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┐
  │ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │medicamente în│
  │Medicamente│stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │ stoc la │
  │ pentru: │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ sfârşitul │
  │ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ perioadei de │
  │ │ │ │ │ raportare │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │hemofilie │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │talasemie │ │ │ │ │
  ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └───────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┘

  C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.2.1
  C3 talasemie = C9 din tabelul 6.2.1
  C3 total = C10 din tabelul 6.2.1
  Casa de Asigurări de Sănătate ..................
  6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
  Alte boli rare (6.3) - medicamente eliberate prin farmacii cu circuit închis
  Raportare pentru .............................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  Tabel 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  *Font 7*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru: │
  ├─────────────┬─────────────┬───────────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────┬───────┤
  │ Boli │ Boli │ │ │ │ │Mucopoli- │Mucopoli- │ Afribino- │Sindrom de│HTPA│Epider-│
  │neurologice │neurologice │Osteogeneză│Boala│Boala│Tirozi-│zaharidoză│zaharidoză│ genemie │ imuno- │ │moliză │
  │degenerative/│degenerative/│imperfectă │Fabry│Pompe│nemie │ tip II │ tip I │congenitală│deficienţă│ │buloasă│
  │inflamator- │inflamator- │ │ │ │ │(sindromul│(sindromul│ │ primară │ │ │
  │imune forme │imune forme │ │ │ │ │ Hunter) │ Hurler) │ │ │ │ │
  │ cronice │ acute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼───────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │C11 │ C12 │
  ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────────┴─────────────┴───────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────┴───────┘

  --------------
  Tabelul 6.3.1. din anexa 2 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 4 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabel 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  *Font 7*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Cheltuieli cu medicamente/materiale sanitare pentru boli rare: │
  ├─────────────┬─────────────┬───────────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┬────┬───────┬───────┤
  │ Boli │ Boli │ │ │ │ │Mucopoli- │Mucopoli- │Afribino-│Sindrom│HTPA│Epider-│ Total │
  │neurologice │neurologice │Osteogeneză│Boala│Boala│Tirozi-│zaharidoză│zaharidoză│ genemie │ de │ │moliză │ chel- │
  │degenerative/│degenerative/│imperfectă │Fabry│Pompe│nemie │ tip II │ tip I │ conge- │imuno- │ │buloasă│tuieli │
  │inflamator- │inflamator- │ │ │ │ │(sindromul│(sindromul│ nitală │ defi- │ │ │ │
  │imune forme │imune forme │ │ │ │ │ Hunter) │ Hurler) │ │cienţă │ │ │ │
  │ cronice │ acute │ │ │ │ │ │ │ │primară│ │ │ │
  ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼───────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │C11 │ C12 │C13=C1+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │...+C12│
  ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────────┴─────────────┴───────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴────┴───────┴───────┘

  --------------
  Tabelul 6.3.2. din anexa 2 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 4 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabel 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)
  *Font 8*
  ┌──────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐
  │ │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
  │ │medicamentelor/ │medicamentelor/ │medicamentelor/ │medicamentelor/ │
  │ Medicamente pentru: │ materialelor │ materialelor │ materialelor │ materialelor │
  │ │sanitare în stoc│sanitare intrate│sanitare consu- │sanitare în stoc│
  │ │ la începutul │ în cursul │ mate în cursul │ la sfârşitul │
  │ │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │
  │ │ raportare │ raportate │ raportare │ raportare │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Boli neurologice degenerative/│ │ │ │ │
  │inflamator-imune forme cronice│ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Boli neurologice degenerative/│ │ │ │ │
  │inflamator-imune forme acute │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Osteogeneză imperfectă │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Boala Fabry │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Boala Pompe │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Tirozinemie │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Mucopolizaharidoză tip II │ │ │ │ │
  │(sindromul Hunter) │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Mucopolizaharidoză tip I │ │ │ │ │
  │(sindromul Hurler) │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Afibrinogenemie congenitală │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Sindrom de imunodeficienţă │ │ │ │ │
  │primară │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │HTPA │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │Epidermoliză buloasă │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └──────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘

  C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 6.3.2
  C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 6.3.2
  C3 Osteogeneză imperfectă = C3 din tabelul 6.3.2
  C3 Boala Fabry = C4 din tabelul 6.3.2
  C3 Boala Pompe = C5 din tabelul 6.3.2
  C3 Tirozinemie = C6 din tabelul 6.3.2
  C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C7 din tabelul 6.3.2
  C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C8 din tabelul 6.3.2
  C3 Afibrinogenemie congenitală = C9 din tabelul 6.3.2
  C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C10 din tabelul 6.3.2
  C3 HTPA = C11 din tabelul 6.3.2
  C3 Epidermoliză buloasă = C12 din tabelul 6.3.2
  C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2
  --------------
  Tabelul 6.3.3. din anexa 2 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 4 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabelul 6.3.4. Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat │ Cheltuieli cu medicamentele pentru: │ │
  │ medicamente pentru: │ pentru: │ │
  ├────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────┼────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────┤ Cheltuieli │
  │Mucovis-│Mucovis- │Scleroză │Epidermoliză│ Sindrom │Mucovis-│Mucovis- │Scleroză │Epidermoliză│ Sindrom │ totale │
  │cidoză │cidoză │laterală │ buloasă │ Prader │cidoză │cidoză │laterală │ buloasă │ Prader │ │
  │ copii │adulţi │amiotrofică │ │ Willi │ copii │adulţi │amiotrofică │ │ Willi │ │
  ├────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │C11=C6+...+C10│
  ├────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴──────────────┘

  Casa de Asigurări de Sănătate .......................
  8. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE
  Raportare pentru ...........................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  Tabelul 8.1. Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)
  *Font 8*
  ┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐
  │ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat │ Cheltuieli cu medicamentele pentru: │ │
  │ medicamente pentru: │ │Cheltuieli │
  ├───────────┬────────────┬────────────┬───────────┼───────────┬────────────┬────────────┤ totale │
  │Osteoporoză│Guşa prin │Guşa prin │ Total │Osteoporoză│Guşa prin │Guşa prin │ │
  │ │tireomegalie│tireomegalie│ │ │tireomegalie│tireomegalie│ │
  │ │datorata │datorată │ │ │datorata │datorată │ │
  │ │carenţei │proliferării│ │ │carenţei │proliferării│ │
  │ │de iod │maligne │ │ │de iod │maligne │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
  ├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

  Tabelul 8.2. Situaţia stocului de medicamente (lei)
  *Font 9*
  ┌────────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────┐
  │ │Valoare medicamente │ Valoare │ Valoare │ Valoare medicamente │
  │Medicamente pentru: │în stoc la începutul│medicamente │medicamente │în stoc la sfârşitul │
  │ │ perioadei de │intrate în │ consumate │ perioadei de │
  │ │ raportare │ cursul │ în cursul │ raportare │
  │ │ │perioadei de│perioadei de│ │
  │ │ │ raportare │ │ │
  ├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
  │osteoporoză │ │ │ │ │
  ├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
  │guşa carenţă iod │ │ │ │ │
  ├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
  │guşa proliferare │ │ │ │ │
  │malignă │ │ │ │ │
  ├────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └────────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────┘

  C3 osteoporoză = C5 din tabelul 8.1.
  C3 guşă carenţă iod = C6 din tabelul 8.1.
  C3 guşă proliferare malignă = C7 din tabelul 8.1.
  C3 TOTAL = C8 din tabelul 8.1.
  Casa de Asigurări de Sănătate ............
  9. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE
  Raportare pentru ...........................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  Tabel 9.1. Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului
  *Font 7
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬──────────┬────┬────┐
  │ │ │ │ Nr. de │ │ │
  │ Nr. de endoproteze │ │ │bolnavi cu│ │ │
  │ │ │ │ implant │Nr. │ │
  │ │ │ │ segmentar│de │ │
  │ │ │ │de coloană│bol-│Nr. │
  ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤ Nr.│ Nr. ├────┬──┬──┤navi│to- │
  │ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │ de │ de │ │ │ │tra-│tal │
  │pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │TOTAL│bol-│bol- │To- │c │a │taţi│ de │
  │teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│ENDO-│navi│navi │tal │o │d │prin│bol-│
  │to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │PRO- │ cu │ cu │din │p │u │chi-│navi│
  │tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │TEZE │endo│endo-│care│i │l │rur-│pro-│
  │şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│menta-│cimen-│men- │sare │cimen-│ │ lă │cot │ │ │pro-│pro- │ │i │ţ │gie │gram│
  │ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │lă │tată │tată │cotil│tată │ │umăr│ │ │ │teze│teze │ │ │i │spi-│ │
  │men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │genun-│REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │ │ │tumo-│ │ │ │nală│ │
  │tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│chi │ ZIE │ ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │ │ │rale │ │ │ │ │ │
  │ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ţie │ │ │ │poste-│poste-│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │con- │ │ │ │rioa- │rioa- │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │geni-│ │ │ │ră │ră │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──┼──┼────┼────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18│ C19 │C20=│C │C │C23 │C24=│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │ │C21+│21│22│ │C18+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │ │C22 │ │ │ │C19+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C20+│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C23 │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼──┼──┼────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴──┴──┴────┴────┘

  --------------
  Tabelul 9.1. din anexa 2 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 5 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabelul 9.2. Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)
  *Font 7
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬─────┬─────┐
  │ │ │Cheltuieli│ │ │
  │ Cheltuieli pentru endoproteze │ │ pentru │ │ │
  │ │ │ implant │ │ │
  │ │ │segmentar │Chel-│ │
  │ │ │de coloană│tu- │ │
  ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤Chel-├────┬──┬──┤ieli │ │
  │ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │tu- │ │ │ │pen- │Chel-│
  │pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │Total│ieli │To- │ │ │tru │tu- │
  │teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│chel-│pen- │tal,│c │a │chi- │ieli │
  │to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │tu- │tru │din │o │d │rur- │to- │
  │tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │ieli │endo-│care│p │u │gie │tale │
  │şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│ men- │cimen-│men- │sare │cimen-│ │ lă │cot │ │pen- │pro- │ │i │l │spi- │pro- │
  │ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │ tală │tată │tată │cotil│tată │ │umăr│ │ │tru │teze │ │i │ţ │nală │gram │
  │men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │ ge- │REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │endo-│tumo-│ │ │i │ │ │
  │tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│nunchi│ ZIE │ ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │pro- │rale │ │ │ │ │ │
  │ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │teze │ │ │ │ │ │ │
  │ │ţie │ │ │ │poste-│poste-│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │con- │ │ │ │rioa- │rioa- │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │geni-│ │ │ │ră │ră │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼─────┼─────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18 │C19=│C │C │C22 │C23= │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │C20+│20│21│ │C17+ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │C21 │ │ │ │C18+ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C19+ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C22 │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼─────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴──┴──┴─────┴─────┘

  NOTĂ:
  Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în col. C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.
  --------------
  Tabelul 9.2. din anexa 2 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 5 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabelul 9.3. Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)
  *Font 7*
  ┌────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
  │ │Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│
  │ Materiale sanitare │ în stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ în stoc la sfârşitul │
  │ │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
  │ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
  │endoproteze + ciment│ │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
  │endoproteze tumorale│ │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
  │implant segmentar │ │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
  │chirurgie spinală │ │ │ │ │
  ├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
  │TOTAL: │ │ │ │ │
  └────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘

  C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2.
  C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2.
  C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2.
  C3 chirurgie spinală = C22 din tabelul 9.2.
  C3 TOTAL = C23 din tabelul 9.2.
  NOTĂ:
  Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.
  --------------
  Tabelul 9.3. din anexa 2 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 5 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.
  Tabelul 9.4. Situaţia numărului de endoproteze şi implanturi segmentare de coloană şi sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
  *Font 7
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────┐
  │ │ Număr de │ │ │
  │ Număr de endoproteze │implanturi│ │ │
  │ │segmentare│ │ │
  │ │de coloană│ │ │
  ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┼────┬──┬──┤ Număr de │ Nu- │
  │ │pro- │pro- │pro- │ │pro- │pro- │ │ │pro- │ele- │pro- │pro-│ │ │ │ │ │ │ │sisteme de │ măr │
  │pro-│teză │teză │teză │pro- │teză │teză │prote-│pro- │teză │mente│teză │teză│pro-│pro-│alte │Total│To- │ │ │sinteză şi │ de │
  │teză│to- │to- │bipo-│teză │totală│totală│ ză │teză │totală│de │totală│to- │teză│teză│endo-│endo-│tal,│c │a │ recon- │endo-│
  │to- │tală │tală │lară │Moore│genun-│genun-│unicom│totală│ şold │ran- │genun-│tală│par-│to- │pro- │pro- │din │o │d │ strucţie │pro- │
  │tală│şold │şold │şold │ │ chi │ chi │părţi-│ şold │neci- │for- │ chi │umăr│ţia-│tală│teze │teze │care│p │u │vertebrală/│teze │
  │şold│ci- │neci-│ci- │ │cimen-│cimen-│ men- │cimen-│men- │sare │cimen-│ │ lă │cot │ │ în │ │i │l │ discală │tumo-│
  │ci- │men- │men- │men- │ │tată │tată │ tală │tată │tată │cotil│tată │ │umăr│ │ │luna │ │i │ţ │ │rale │
  │men-│tată │tată │tată │ │ fără │ cu │ ge- │REVI- │REVI- │ şi │REVI- │ │ │ │ │ de │ │ │i │ │ │
  │tată│tip │ │ │ │stabi-│stabi-│nunchi│ ZIE │ ZIE │me- │ ZIE │ │ │ │ │ ra- │ │ │ │ │ │
  │ │luxa-│ │ │ │lizare│lizare│ │ │ │tafi-│ │ │ │ │ │por- │ │ │ │ │ │
  │ │ţie │ │ │ │poste-│poste-│ │ │ │zodi-│ │ │ │ │ │tare │ │ │ │ │ │
  │ │con- │ │ │ │rioa- │rioa- │ │ │ │afi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │geni-│ │ │ │ră │ră │ │ │ │zară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tală │ │ │ │ │ │ │ │ │femur│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼───────────┼─────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │C13 │C14 │C15 │ C16 │C17= │ C18│C │C │ C21 │ C22 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│ │19│20│ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C16 │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼───────────┼─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴──┴──┴───────────┴─────┘

  NOTĂ:
  Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar, respectiv un sistem de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală = ansamblul necesar rezolvării unui caz.
  --------------
  Tabelul 9.4. din anexa 2 a fost înlocuit cu tabelul corespunzător din anexa 5 la ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.
  Casa de Asigurări de Sănătate .......
  10. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ - Tratamentul stării posttransplant
  Raportare pentru ................................................................................................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  Tabelul 10.1. Situaţia bolnavilor cu stare posttransplant
  ┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ Nr. bolnavi cu transplant │ │
  │ cărora li s-au eliberat medicamente│ Cheltuieli cu medicamente │
  │ pentru starea posttransplant │ pentru starea posttransplant │
  ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │
  ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

  Casa de Asigurări de Sănătate .......
  10. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
  Tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic (10.2) ..................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)
  Tabelul 10.2.1. Situaţia numărului de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice şi a cheltuielilor aferente
  ┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ Nr. bolnavi cu transplant │ │
  │ hepatic trataţi pentru recidiva │ Cheltuieli pentru medicamente │
  │ hepatitei cronice cu │ │
  │ imunoglobulină antihepatitică B │ │
  ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │
  ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

  Tabelul 10.2.2. Situaţia stocului de medicamente (lei)
  *Font 9*
  ┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
  │Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
  │ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul │
  │perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│ perioadei de │
  │ │ │ │ raportare │
  ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
  ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

  C3 = C2 din tabelul 10.2.1.
  Casa de Asigurări de Sănătate
  11. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
  Raportare pentru ..........................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110.2010.)
  Tabelul 11.1. Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei) în sectorul public
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │
  ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │
  │Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli │
  │dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale │
  │conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │
  │ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ │
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

  Tabelul 11.2. Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei) în centrele pilot şi alte unităţi private
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │
  ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │
  │Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli │
  │dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale │
  │conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │
  │ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ on-line│ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

  Tabelul 11.3. Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei) cumulat la nivelul CAS
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
  │ Nr. bolnavi dializaţi │ Nr. │ Nr. │ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu: │ │
  ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┤şedinţe│şedinţe ├────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │
  │Hemo- │Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Total│hemo- │hemodia-│Hemodia-│Hemodia- │ Dializă │ Dializă │ Cheltuieli │
  │dializă │filtrare │peritoneală│peritoneală│ │dializă│filtrare│liză │filtrare │peritoneală│peritoneală│ totale │
  │conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │conven-│intermi-│conven- │intermiten-│ continuă │ automată │ │
  │ţională │tă on-line │ │ │ │ţională│ tentă │ţională │tă on-line │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ on-line│ │ │ │ │ │
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │C12=C8+..+C11│
  ├────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

  C6 = C6 din tabelul 11.1 + C6 din tabelul 11.2.
  C7 = C7 din tabelul 11.1 + C7 din tabelul 11.2.
  C8 = C8 din tabelul 11.1 + C8 din tabelul 11.2.
  C9 = C9 din tabelul 11.1 + C9 din tabelul 11.2.
  C10 = C10 din tabelul 11.1 + C10 din tabelul 11.2.
  C11 = C11 din tabelul 11.1 + C11 din tabelul 11.2.
  C12 = C12 din tabelul 11.1 + C12 din tabelul 11.2.
  Casa de Asigurări de Sănătate
  12. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TERAPIE INTENSIVĂ A INSUFICIENŢEI HEPATICE
  Raportare pentru .........................................................
  (Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110.2010.)
  Tabelul 12.1.Situaţia numărului de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică şi a cheltuielilor aferente
  ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │ Nr. de pacienţi trataţi prin epurare │ Cheltuieli pentru epurare │
  │ extrahepatică │ extrahepatică │
  ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ C1 │ C2 │
  ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  Tabelul 12.2. Situaţia stocului de medicamente şi materiale sanitare (lei)
  *Font 7*
  ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐
  │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
  │medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale │
  │ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc│
  │ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul │
  │perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de │
  │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │
  ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │
  ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘

  C3+C7 = C2 din tabelul 11.1.
  CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................
  Raportare pentru .....(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.).....
  SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI
  aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
  *Font 7*
  ┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ Indicatorii fizici │ Indicatorii de eficienţă │
  │ Programul/Subprogramul├───────────────────────────────────────┬───────┼────────────────────────────────────────┬───────┤
  │ de sănătate │ Denumirea indicatorului fizic │Valoare│ Denumirea indicatorului de eficienţă │Valoare│
  │ │ │ (nr.) │ │ (lei) │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Subprogramul de │Număr de persoane infectate cu HIV/SIDA│ │cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat │ │
  │tratament al persoane- │tratate │ │ │ │
  │lor cu infecţie HIV/ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │SIDA şi tratamentul │Număr de persoane postexpunere tratate │ │cost mediu/persoană tratată postexpunere│ │
  │postexpunere │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Subprogramul de │Număr de bolnavi de tuberculoză trataţi│ │cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat │ │
  │tratament al bolnavilor│ │ │ │ │
  │cu tuberculoză │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Subprogramul de │Număr de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav tratat │ │
  │tratament al bolnavilor│oncologice trataţi │ │ │ │
  │cu afecţiuni oncologice│ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Subprogramul de moni- │Numărul de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/investigaţie PET-CT la bolnav│ │
  │torizare a evoluţiei │oncologice monitorizaţi prin PET-CT │ │cu afecţiuni oncologice monitorizat │ │
  │bolii la pacienţii cu │ │ │ │ │
  │afecţiuni oncologice │ │ │ │ │
  │prin PET-CT │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu implant cohlear │ │cost mediu/bolnav cu implant cohlear │ │
  │tratament al surdităţii├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │prin proteze auditive │Număr de bolnavi cu proteză BAHA │ │cost mediu/bolnav cu proteză BAHA │ │
  │implantabile ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │(implant cohlear şi │Număr de bolnavi cu proteză VIBRANT │ │cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT │ │
  │proteze auditive) │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │cost mediu/bolnav tratat │ │
  │diabet zaharat │trataţi │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Numărul de bolnavi cu diabet zaharat │ │cost mediu/bolnav cu diabet zaharat │ │
  │ │evaluaţi prin dozarea HbA1c │ │evaluat prin dozarea HbA1c │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de copii cu diabet zaharat │ │cost mediu/copil cu diabet zaharat │ │
  │ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de adulţi cu diabet zaharat │ │cost mediu/adult cu diabet zaharat │ │
  │ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu scleroză │ │cost mediu/bolnav cu scleroză │ │
  │ │multiplă trataţi │ │multiplă tratat │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Numărul de bolnavi cu hemofilie, fără │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie, fără │ │
  │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu hemofilie care │ │cost mediu/bolnav cu hemofilie, cu │ │
  │Programul naţional de │necesită intervenţii chirurgicale │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │
  │diagnostic şi tratament│majore pentru artropatii invalidante │ │ │ │
  │pentru boli rare ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu talasemie │ │cost mediu/bolnav cu talasemie │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu boli neurologice │ │cost mediu/bolnav cu boli neurologice │ │
  │ │degenerative/inflamator-imune forme │ │degenerative/inflamator-imune forme │ │
  │ │cronice │ │cronice │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu boli neurologice │ │cost mediu/bolnav cu boli neurologice │ │
  │ │degenerative/inflamator-imune forme │ │degenerative/inflamator-imune forme │ │
  │ │acute │ │acute │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu osteogeneză │ │cost mediu/bolnav cu osteogeneză │ │
  │ │imperfectă │ │imperfectă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu boala Fabry │ │cost mediu/bolnav cu boala Fabry │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu boala Pompe │ │cost mediu/bolnav cu boala Pompe │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu tirozinemie │ │cost mediu/bolnav cu tirozinemie │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză │ │cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză │ │
  │ │tip II (sindrom Hunter) │ │tip II (sindrom Hunter) │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză │ │cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză │ │
  │ │tip I (sindrom Hurler) │ │tip I (sindrom Hurler) │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu afibrinogenemie │ │cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie │ │
  │ │congenitală │ │congenitală │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu sindrom de │ │cost mediu/bolnav cu sindrom de │ │
  │ │imunodeficienţă primară │ │imunodeficienţă primară │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr total de bolnavi cu HTPA trataţi │ │cost mediu/bolnav cu HTPA │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de copii cu mucoviscidoză │ │cost mediu/copil cu mucoviscidoză │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de adulţi cu mucoviscidoză │ │cost mediu/adult cu mucoviscidoză │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu scleroză laterală │ │cost mediu/bolnav cu scleroză laterală │ │
  │ │amiotrofică │ │amiotrofică │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu epidermoliză │ │cost mediu/bolnav cu epidermoliză │ │
  │ │buloasă │ │buloasă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu sindromul Prader │ │cost mediu/bolnav cu sindromul Prader │ │
  │ │Willi │ │Willi │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu osteoporoză │ │cost mediu/bolnav cu osteoporoză │ │
  │boli endocrine ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu guşă prin │ │cost mediu/bolnav cu guşă prin │ │
  │ │tireomegalie datorată carenţei de iod │ │tireomegalie datorată carenţei de iod │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu guşă prin │ │cost mediu/bolnav cu guşă prin │ │
  │ │tireomegalie datorată proliferării │ │tireomegalie datorată proliferării │ │
  │ │maligne │ │maligne │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu afecţiuni │ │cost mediu/bolnav endoprotezat │ │
  │ortopedie │articulare endoprotezaţi │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu endoprotezare │ │cost mediu/bolnav cu endoprotezare │ │
  │ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi cu implant segmentar │ │cost mediu/bolnav cu implant segmentar │ │
  │ │de coloană, din care: │ │de coloană │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Numărul de bolnavi copii │ │cost mediu/copil cu implant │ │
  │ │ │ │segmentar de coloană │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi adulţi │ │cost mediu/adult cu implant │ │
  │ │ │ │segmentar de coloană │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi trataţi pentru │ │cost mediu/bolnav tratat pentru │ │
  │ │stare posttransplant │ │stare posttransplant │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi cu transplant │ │cost mediu/bolnav tratat pentru │ │
  │transplant de organe, │hepatic trataţi pentru recidiva │ │recidiva hepatitei cronice cu VHB │ │
  │ţesuturi şi celule de │hepatitei cronice cu VHB │ │ │ │
  │origine umană │ │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/şedinţă de hemodializă │ │
  │supleere a funcţiei │hemodializă convenţională │ │convenţională │ │
  │renale la bolnavii cu ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │insuficienţă renală │Număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare │ │
  │cronică │hemodiafiltrare intermitentă on-line │ │intermitentă on-line │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ │
  │ │dializă peritoneală continuă │ │peritoneală continuă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │Număr de bolnavi trataţi prin │ │cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ │
  │ │dializă peritoneală automată │ │peritoneală automată │ │
  ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
  │Programul naţional de │Număr de bolnavi trataţi prin epurare │ │cost mediu/bolnav tratat prin epurare │ │
  │terapie intensivă a │extrahepatică │ │extrahepatică │ │
  │insuficienţei hepatice │ │ │ │ │
  └───────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────┴───────┘

  --------------
  Tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ" din anexa 2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 632 din 14 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012.


  Anexa 3
  METODOLOGIA
  transmiterii rapoartelor aferente
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
  Unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ şi farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi) transmit caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale rapoarte privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, după caz.
  1. Unităţile sanitare
  1.1. Unităţile sanitare raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor de medicamente şi materiale sanitare specifice, pe baza evidenţei tehnico-operative.
  1.2. Rapoartele se transmit în format electronic conform structurii Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) şi pe suport hârtie, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
  1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
  2. Farmaciile cu circuit deschis
  2.1. Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, Sindromul Prader Willi) raportează caselor de asigurări de sănătate date, conform obligaţiilor prevăzute în contractele/actele adiţionale la contractele încheiate cu acestea.
  2.2. Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt prelucrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru a se obţine informaţiile necesare completării machetelor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
  2.3. Prelucrarea datelor menţionate la pct. 2.2 se realizează utilizând SIUI şi are ca rezultat, pentru fiecare program/subprogram pentru care medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu circuit deschis.
  3. Centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de dializă raportează caselor de asigurări de sănătate datele, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu completările ulterioare.
  4. Casele de asigurări de sănătate
  4.1. Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram, realizările pe fiecare unitate sanitară (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare, verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare, cumulat pe farmaciile cu circuit deschis, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.
  4.2. Pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică casele de asigurări de sănătate monitorizează datele pe fiecare unitate sanitară din sectorul public (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare, verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare din sectorul public, pe fiecare centru-pilot şi pe fiecare furnizor privat de servicii de dializă (conform rapoartelor transmise de centrele-pilot/furnizor privat de servicii de dializă, verificate şi validate), centralizat pentru centrele-pilot şi furnizori privaţi de servicii de dializă, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.
  4.3. Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate rapoarte centralizate la nivel de casă de asigurări de sănătate, pe fiecare program/subprogram, privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
  4.4. Rapoartele menţionate la pct. 4.3 se transmit de către toate casele de asigurări de sănătate pe suport hârtie, conform machetelor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
  4.5. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
  4.6. Trimestrial, în primele 30 de zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care se face raportarea trimestrială, una dintre persoanele de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă cu programele de sănătate şi implicată în completarea, analiza şi transmiterea rapoartelor va prezenta personal Direcţiei programe de sănătate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate raportarea aferentă trimestrului respectiv, în original, şi va participa la analiza şi evaluarea indicatorilor raportaţi.
  5. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
  5.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate primeşte, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de asigurări de sănătate.
  5.2. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate, indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurări de sănătate şi centralizat la nivel naţional.
  5.3. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite trimestrial, în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii trimestrului, Serviciului programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate cu scop curativ finanţat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, transmişi de casele de asigurări de sănătate.
  ---------------