SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 8 septembrie 2020Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 septembrie 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.060/2.857/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.
  1. Dispoziții generale1.1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.1.2. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MFE prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AM POC).1.3. Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA), în parteneriat cu agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (denumit în continuare parteneriat), este administratorul schemei pentru implementarea măsurilor 1-3, detaliate la pct. 6.1.4. Ajutorul se acordă în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.2. Baza legală2.1. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu secțiunea 3.1 „Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale“ din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în 4.04.2020, și prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 3156 final], publicată în 5.05.2020, precum și prin Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19^1, publicată în 29.06.2020.
  ^1 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_3rd_amendment_temporary_framework_ro.pdf
  2.2. Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.2.3. Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene;– Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);– Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările ulterioare, așa cum au fost aprobate de Comisie.
  3. Definiții3.1. administrator al schemei de ajutor de stat - MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, în baza contractului de finanțare încheiat cu MFE prin AM POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu prezenta schemă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AM POC;3.2. beneficiarul ajutorului de stat - IMM/PFA/CMI/ONG (organizație neguvernamentală), cu activitate economică care primește ajutorul de stat, prin intermediul administratorului de schemă;3.3. persoană fizică autorizată - PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;3.4. cabinet medical individual - CMI - unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. În cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;3.5. întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 187/1 din 26.06.2014;3.6. întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situații: (i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;3.7. contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, și administratorul schemei în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, respectiv administrator al schemei, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POC 2014-2020;3.8. contract de finanțare al ajutorului de stat - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între administratorul schemei, în calitate de administrator al schemei, pe de o parte, și întreprindere, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme, pe de altă parte. 4. Forma ajutorului4.1. Ajutorul de stat se acordă după cum urmează:
  a) microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activității curente sub formă de sumă forfetară, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;
  b) granturi pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activității curente, sub formă de sumă forfetară în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;
  c) granturi pentru investiții în activități productive, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014.
  5. Durata și bugetul schemei5.1. Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.5.2. Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 935.750.500 euro, din care 765.870.000 euro FEDR și 169.880.500 euro fonduri de la bugetul de stat, împărțit între cele 3 măsuri după cum urmează:
  • Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei a sumei de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 15.000.000 euro fonduri de la bugetul de stat;
  • Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 307.500.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat.
  • Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive: echivalentul în lei al sumei de 478.250.500 euro, din care 415.870.000 euro fonduri europene, 62.380.500 euro cofinanțare de la bugetul de stat. Bugetul pentru această măsură se împarte între cele 8 regiuni ale României, după cum urmează: 15% pentru regiunea București - Ilfov, iar 85% pentru restul de 7 regiuni (Nord-Vest, Vest, Centru, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est) și între cele 7 regiuni alocarea se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori - populația și suprafața.
  5.3. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafoanelor de la pct. 6, 7 și 8 este cursul INFOREURO valabil în luna lansării apelului de proiecte.
  6. Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate și cheltuieli eligibile
  Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro/beneficiar de ajutor de stat, acordabil o singură dată, într-o singură tranșă, sub formă de cost unitar. 6.2. Beneficiarii de ajutor de stat ai măsurii 1 sunt:
  a) IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
  b) PFA, ONG cu activitate economică în domeniile de activitate cuprinse în anexa nr. 1;
  c) persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular-anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz.
  6.3. Beneficiarii ajutorului de stat îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și următoarele criterii de eligibilitate specifice:
  a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 1.02.2020;
  b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la pct. 6.2 lit. b) și c);
  c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
  6.4. Beneficiarii măsurii 1 pot utiliza alocările pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
  e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
  f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice;
  h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.
  6.5. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 50.000.

  Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru6.6. Valoarea ajutorului se stabilește astfel:
  a) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
  (la 18-09-2020, sintagma: pentru IMM-urile/ONG-urile care a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.060 din 8 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )

  b) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro;
  (la 18-09-2020, sintagma: pentru IMM-urile/ONG-urile care a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.060 din 8 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )

  c) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
  (la 18-09-2020, sintagma: pentru IMM-urile/ONG-urile a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.060 din 8 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  6.7. Beneficiarii măsurii 2 sunt IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației, care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și criteriile de eligibilitate specifice:
  (la 18-09-2020, sintagma: sunt IMM-urile/ONG-urile care a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.060 din 8 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )

  a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
  b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse conform legii;
  c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  d) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului. 6.8. Beneficiarii pot utiliza măsura 2 pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta schemă de ajutor de stat;
  b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;
  d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
  e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
  f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
  g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct în vederea reluării activității curente a beneficiarului finanțării;
  h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.
  6.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 100.500.

  Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive6.10. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei cuprinse între 50.000 și 200.000 euro. 6.11. Beneficiarii măsurii 3 sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și criteriile de eligibilitate specifice:
  a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
  b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
  c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
  e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București-Ilfov de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
  f) se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preț, respectiv a studiilor de piață, notelor justificative etc., care să ateste rezonabilitatea costurilor investiției pentru care solicită ajutor de stat.
  6.12. Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții care se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE sunt incluse în anexa nr. 4. 6.13. Cheltuielile eligibile finanțate temporar în cadrul măsurii 3 sunt pentru:
  a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea prestării de servicii;
  b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.
  6.14. Principalele tipuri de cheltuieli sunt:
  a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv echipamente TIC, utilaje, software, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
  b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
  c) cheltuieli pentru echipamente, inclusiv echipamente TIC, software, tehnologie, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și specific, articole de inventar pentru active fixe pentru unități de producție/servicii existente și brevete de imobilizări necorporale, mărci de produse, software necesare pentru desfășurarea activității.
  6.15. Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/ reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la pct. 6.14 lit. a) și c). 6.16. Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la pct. 6.13 lit. a) și c).6.17. Beneficiarii care desfășoară activități în domeniul serviciilor de transport pot finanța următoarele categorii de cheltuieli:
  a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
  b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestuia;
  c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.
  6.18. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 15.000.6.19. Criteriile de eligibilitate generale pentru beneficiarii care solicită finanțare în cadrul măsurilor prezentei scheme de ajutor de stat sunt următoarele:
  a) nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, ale Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER), cu excepția PFA și CMI;
  b) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;
  c) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.
  7. Cumulul ajutoarelor de stat7.1. Beneficiarii măsurilor 1 și 2 capital de lucru pot accesa și măsura 3.7.2. Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa și alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), inclusiv INVESTIMM, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 800.000 euro.7.3. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, furnizorul/administratorul schemei trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activități.8. Domeniu de aplicare8.1. Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în sectoare de activitate, după cum urmează:– măsura 1 - sprijină întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu excepția sectoarelor menționate la pct. 9.2, PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, precum și PFA-urile și ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1; – măsura 2 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 2;– măsura 3 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 3.8.2. Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:
  a) activități legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
  b) activități de jocuri de noroc și pariuri.
  8.3. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea și comercializarea produselor agricole este condiționat de a nu fi transmis parțial sau integral producătorilor primari și nu este fixat pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de către întreprinderile în cauză.8.4. Derogările de la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 120.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.8.5. În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activități, că plafonul relevant este respectat și că suma maximă posibilă nu este depășită în total.8.6. Plafoanele de ajutor și maximele de cumul stabilite în cadrul acestor măsuri se aplică indiferent dacă sprijinul pentru proiect este finanțat integral din resurse de stat sau finanțat parțial de Uniunea Europeană.8.7. Ajutorul din cadrul sistemului de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul nr. 702/2014 sau în Regulamentul nr. 1.388/2014.8.8. Beneficiarii finali ai măsurii sunt toate IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menționate la pct. 8.1. Cu toate acestea, băncile și alte instituții financiare nu sunt beneficiari finali eligibili.
  9. Implementarea schemei9.1. Informațiile referitoare la modalitatea de implementare a prezentei scheme se detaliază în ghidurile solicitantului asociate apelurilor de proiecte pe care AM POC urmează să le lanseze.9.2. Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronică, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde:
  a) documentația juridică a beneficiarului de fonduri nerambursabile (după caz, act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrul comerțului, certificat constatator), verificată automat de sistemul informatic;
  b) documentația financiară (situația financiară aferentă anului 2019 depusă la administrația financiară, ultima balanță de verificare încheiată la data depunerii cererii sau declarația unică în cazul PFA), verificată automat de sistemul informatic;
  c) documentația tehnică în cazul investițiilor în activități productive, respectiv plan de afaceri în format simplificat;
  d) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se află în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile menționate la pct. 6.4, 6.8 și 6.14; nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate; privind încadrarea în categoria de IMM (verificarea se va face ex-post, pe bază de eșantion, de către parteneriat); privind cofinanțarea și/sau menținerea locurilor de muncă, după caz;
  e) declarația pe propria răspundere a beneficiarului^2 privind faptul că:(i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;(ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;(iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și(iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
  ^2 Recomandarea Comisiei din 14.07.2020 privind acordarea de sprijin financiar de către stat întreprinderilor din Uniune condiționează absența legăturilor către jurisdicții necooperante.

  f) dovada cofinanțării pentru măsurile 2 și 3.
  9.3. Măsurile 1 și 2 sunt selectate automatizat pe baza unei liste de verificare, pe baza criteriilor specifice menționate la pct. 6.2 și 6.3 pentru măsura 1 și la pct. 7.2. pentru măsura 2.9.4. În baza documentației prezentate, se verifică încadrarea solicitărilor în condițiile prezentei scheme și se încheie contractele de finanțare a ajutorului de stat prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, în limita bugetului alocat.
  10. Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea10.1. AM POC are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul și valoarea contractelor semnate, precum și sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afișate în timp real. 10.2. AM POC, respectiv MFE trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.10.3. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.10.4. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.10.5. AM POC are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, iar parteneriatul, în calitate de administrator al schemei, are obligația încărcării contractelor de finanțare a ajutorului de stat, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.10.6. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.10.7. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.10.8. Până la 31 decembrie 2020, MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.11. Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat11.1. Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul celor 3 măsuri din prezenta schemă de ajutor de stat se vor face pentru AM POC de către administratorul schemei. 11.2. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile pentru măsurile 1 și 2 se face pe un eșantion de 1% în scopul validării metodologiei de stabilire a sumei forfetare.11.3. În situația în care furnizorul de ajutor de stat constată că beneficiarii finali și/sau beneficiarii de finanțare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale contractului de finanțare, AM POC solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările si completările ulterioare. 11.4. În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, recuperarea ajutorului de stat se realizează de către AM POC potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.12. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de stat.

  Anexa nr. 1

  la schema de ajutor de stat
  Domenii de activitate eligibile pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică
  [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 „Microgrant pentru capital de lucru“


  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1629

  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite

  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1811

  Tipărirea ziarelor

  1812

  Alte activități de tipărire n.c.a.

  1813

  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814

  Legătorie și servicii conexe

  1820

  Reproducerea înregistrărilor

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

  2680

  Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

  3212

  Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

  3213

  Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

  3220

  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3230

  Fabricarea articolelor pentru sport

  3240

  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

  3250

  Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

  3299

  Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4761

  Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  4762

  Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

  4763

  Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate

  4778

  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

  5811

  Activități de editare a cărților

  5812

  Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

  5813

  Activități de editare a ziarelor

  5814

  Activități de editare a revistelor și periodicelor

  5819

  Alte activități de editare

  5821

  Activități de editare a jocurilor de calculator

  5829

  Activități de editare a altor produse software

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

  5911

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5912

  Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5913

  Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

  5914

  Proiecția de filme cinematografice

  5920

  Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

  6010

  Activități de difuzare a programelor de radio

  6020

  Activități de difuzare a programelor de televiziune

  61. TELECOMUNICAȚII

  6110

  Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

  6120

  Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  6201

  Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

  6203

  Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

  6209

  Alte activități de servicii privind tehnologia informației

  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

  6311

  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  6312

  Activități ale portalurilor web

  6391

  Activități ale agențiilor de știri

  6399

  Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

  72. CERCETARE-DEZVOLTARE

  7220

  Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

  7311

  Activități ale agențiilor de publicitate

  7312

  Servicii de reprezentare media

  7320

  Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  7410

  Activități de design specializat

  7420

  Activități fotografice

  7430

  Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

  7722

  Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

  85. ÎNVĂȚĂMÂNT

  8510

  Învățământ preșcolar

  8520

  Învățământ primar

  8551

  Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

  8552

  Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  8553

  Școli de conducere (pilotaj)

  8559

  Alte forme de învățământ n.c.a.

  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  9001

  Activități de interpretare artistică (spectacole)

  9002

  Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003

  Activități de creație artistică

  9004

  Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

  9101

  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  9102

  Activități ale muzeelor

  9103

  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

  9104

  Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

  9313

  Activități ale bazelor sportive

  9319

  Activități ale cluburilor sportive

  9321

  Bâlciuri și parcuri de distracții

  9329

  Alte activități recreative și distractive n.c.a.


  Anexa nr. 2

  la schema de ajutor de stat
  Lista domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“


  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

  1011

  Prelucrarea și conservarea cărnii

  1012

  Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

  1013

  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

  1020

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  1031

  Prelucrarea și conservarea cartofilor

  1032

  Fabricarea sucurilor de fructe și legume

  1039

  Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

  1051

  Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1629

  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1811

  Tipărirea ziarelor

  1812

  Alte activități de tipărire n.c.a.

  1813

  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814

  Legătorie și servicii conexe

  1820

  Reproducerea înregistrărilor

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

  2680

  Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

  3212

  Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

  3213

  Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

  3220

  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3230

  Fabricarea articolelor pentru sport

  3240

  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

  3250

  Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

  3299

  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4761

  Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  4762

  Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

  4763

  Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate

  4778

  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

  4910

  Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

  4920

  Transporturi de marfă pe calea ferată

  4931

  Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

  4932

  Transporturi cu taxiuri

  4939

  Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

  4941

  Transporturi rutiere de mărfuri

  4942

  Servicii de mutare

  50. TRANSPORTURI PE APĂ

  5010

  Transporturi maritime și costiere de pasageri

  5020

  Transporturi maritime și costiere de marfă

  5030

  Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

  5040

  Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

  51. TRANSPORTURI AERIENE

  5110

  Transporturi aeriene de pasageri

  5121

  Transporturi aeriene de marfă

  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

  5210

  Depozitări

  5221

  Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

  5222

  Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

  5223

  Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

  5224

  Manipulări

  5229

  Alte activități anexe transporturilor

  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE

  5510

  Hoteluri și alte facilități de cazare similare

  5520

  Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

  5530

  Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

  5590

  Alte servicii de cazare

  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE

  5610

  Restaurante

  5621

  Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

  5629

  Alte servicii de alimentație n.c.a.

  5630

  Baruri și alte activități de servire a băuturilor

  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

  5811

  Activități de editare a cărților

  5812

  Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

  5813

  Activități de editare a ziarelor

  5814

  Activități de editare a revistelor și periodicelor

  5819

  Alte activități de editare

  5821

  Activități de editare a jocurilor de calculator

  5829

  Activități de editare a altor produse software

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

  5911

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5912

  Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5913

  Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

  5914

  Proiecția de filme cinematografice

  5920

  Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

  6010

  Activități de difuzare a programelor de radio

  6020

  Activități de difuzare a programelor de televiziune

  61. TELECOMUNICAȚII

  6110

  Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

  6120

  Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  6201

  Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

  6203

  Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

  6209

  Alte activități de servicii privind tehnologia informației

  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

  6311

  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  6312

  Activități ale portalurilor web

  6391

  Activități ale agențiilor de știri

  6399

  Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

  72. CERCETARE-DEZVOLTARE

  7220

  Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

  7311

  Activități ale agențiilor de publicitate

  7312

  Servicii de reprezentare media

  7320

  Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice

  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  7410

  Activități de design specializat

  7420

  Activități fotografice

  7430

  Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING

  7711

  Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

  7722

  Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)

  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ

  7911

  Activități ale agențiilor turistice

  7912

  Activități ale tur-operatorilor

  7990

  Alte servicii de rezervare și asistență turistică

  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

  8230

  Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

  85. ÎNVĂȚĂMÂNT

  8510

  Învățământ preșcolar

  8520

  Învățământ primar

  8531

  Învățământ secundar general

  8532

  Învățământ secundar, tehnic sau profesional

  8541

  Învățământ superior nonuniversitar

  8542

  Învățământ superior universitar

  8551

  Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

  8552

  Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  8553

  Școli de conducere (pilotaj)

  8559

  Alte forme de învățământ n.c.a.

  8560

  Activități de servicii suport pentru învățământ

  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  9001

  Activități de interpretare artistică (spectacole)

  9002

  Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003

  Activități de creație artistică

  9004

  Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

  9101

  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  9102

  Activități ale muzeelor

  9103

  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic

  9104

  Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale

  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

  9329

  Alte activități recreative și distractive n.c.a.


  Anexa nr. 3

  la schema de ajutor de stat
  Domenii de activitate eligibile în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiții în activități productive“


  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

  1011

  Prelucrarea și conservarea cărnii

  1012

  Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

  1013

  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

  1020

  Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

  1031

  Prelucrarea și conservarea cartofilor

  1032

  Fabricarea sucurilor de fructe și legume

  1039

  Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

  1041

  Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

  1042

  Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

  1051

  Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

  1052

  Fabricarea înghețatei

  1061

  Fabricarea produselor de morărit

  1062

  Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

  1071

  Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

  1072

  Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

  1073

  Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare

  1081

  Fabricarea zahărului

  1082

  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

  1083

  Prelucrarea ceaiului și cafelei

  1084

  Fabricarea condimentelor și ingredientelor

  1085

  Fabricarea de mâncăruri preparate

  1086

  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

  1089

  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

  1091

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

  1092

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

  11. FABRICAREA BĂUTURILOR

  1107

  Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

  13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE

  1310

  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

  1320

  Producția de țesături

  1330

  Finisarea materialelor textile

  1391

  Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

  1392

  Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

  1393

  Fabricarea de covoare și mochete

  1394

  Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

  1395

  Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

  1396

  Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

  1399

  Fabricarea altor articole textile n.c.a.

  14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

  1411

  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

  1412

  Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

  1413

  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

  1414

  Fabricarea de articole de lenjerie de corp

  1419

  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

  1420

  Fabricarea articolelor din blană

  1431

  Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

  1439

  Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

  15. TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘI MAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTELOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI; PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURILOR

  1511

  Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

  1512

  Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

  1520

  Fabricarea încălțămintei

  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1610

  Tăierea și rindeluirea lemnului

  1621

  Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

  1622

  Fabricarea parchetului asamblat în panouri

  1623

  Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

  1624

  Fabricarea ambalajelor din lemn

  1629

  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

  17. FABRICAREA HÂRTIEI ȘI PRODUSELOR DIN HÂRTIE

  1711

  Fabricarea celulozei

  1712

  Fabricarea hârtiei și cartonului

  1721

  Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

  1722

  Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

  1723

  Fabricarea articolelor de papetărie

  1724

  Fabricarea tapetului

  1729

  Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1811

  Tipărirea ziarelor

  1812

  Alte activități de tipărire n.c.a.

  1813

  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814

  Legătorie și servicii conexe

  1820

  Reproducerea înregistrărilor

  20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE

  2041

  Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

  2042

  Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice

  21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE

  2110

  Fabricarea produselor farmaceutice de bază

  2120

  Fabricarea preparatelor farmaceutice

  22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

  2211

  Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

  2219

  Fabricarea altor produse din cauciuc

  2221

  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

  2222

  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

  2223

  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

  2229

  Fabricarea altor produse din material plastic

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2311

  Fabricarea sticlei plate

  2312

  Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

  2313

  Fabricarea articolelor din sticlă

  2314

  Fabricarea fibrelor din sticlă

  2319

  Fabricarea de sticlărie tehnică

  2320

  Fabricarea de produse refractare

  2331

  Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

  2332

  Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2342

  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

  2343

  Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

  2344

  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  2351

  Fabricarea cimentului

  2352

  Fabricarea varului și ipsosului

  2361

  Fabricarea produselor din beton pentru construcții

  2362

  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

  2363

  Fabricarea betonului

  2364

  Fabricarea mortarului

  2365

  Fabricarea produselor din azbociment

  2369

  Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

  2370

  Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

  2391

  Fabricarea de produse abrazive

  2399

  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

  25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII

  2511

  Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

  2512

  Fabricarea de uși și ferestre din metal

  2521

  Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

  2529

  Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

  2530

  Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

  2550

  Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

  2561

  Tratarea și acoperirea metalelor

  2562

  Operațiuni de mecanică generală

  2571

  Fabricarea produselor de tăiat

  2572

  Fabricarea articolelor de feronerie

  2573

  Fabricarea uneltelor

  2591

  Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

  2592

  Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

  2593

  Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

  2594

  Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

  2599

  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

  2611

  Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

  2612

  Fabricarea altor componente electronice

  2620

  Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

  2630

  Fabricarea echipamentelor de comunicații

  2640

  Fabricarea produselor electronice de larg consum

  2651

  Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

  2652

  Producția de ceasuri

  2660

  Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

  2670

  Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

  2680

  Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor

  27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

  2711

  Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

  2712

  Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității

  2720

  Fabricarea de acumulatori și baterii

  2731

  Fabricarea de cabluri cu fibră optică

  2732

  Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

  2733

  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

  2740

  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

  2751

  Fabricarea de aparate electrocasnice

  2752

  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

  2790

  Fabricarea altor echipamente electrice

  28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.

  2811

  Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

  2812

  Fabricarea de motoare hidraulice

  2813

  Fabricarea de pompe și compresoare

  2814

  Fabricarea de articole de robinetărie

  2815

  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

  2821

  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

  2822

  Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

  2823

  Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

  2824

  Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

  2825

  Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

  2829

  Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

  2830

  Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

  2841

  Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

  2849

  Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

  2891

  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

  2892

  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

  2893

  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

  2894

  Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

  2895

  Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

  2896

  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

  2899

  Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

  29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR

  2910

  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

  2920

  Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

  2931

  Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

  2932

  Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

  30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT

  3011

  Construcția de nave și structuri plutitoare

  3012

  Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement

  3020

  Fabricarea materialului rulant

  3091

  Fabricarea de motociclete

  3092

  Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

  3099

  Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

  31. FABRICAREA DE MOBILĂ

  3101

  Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

  3102

  Fabricarea de mobilă pentru bucătării

  3103

  Fabricarea de saltele și somiere

  3109

  Fabricarea de mobilă n.c.a.

  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.

  3212

  Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

  3213

  Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

  3220

  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3230

  Fabricarea articolelor pentru sport

  3240

  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

  3250

  Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

  3299

  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

  33. REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR

  3311

  Repararea articolelor fabricate din metal

  3312

  Repararea mașinilor

  3313

  Repararea echipamentelor electronice și optice

  3314

  Repararea echipamentelor electrice

  3315

  Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

  3316

  Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

  3317

  Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

  3319

  Repararea altor echipamente

  3320

  Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

  35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

  3511

  Producția de energie electrică

  3512

  Transportul energiei electrice

  3513

  Distribuția energiei electrice

  3514

  Comercializarea energiei electrice

  3521

  Producția gazelor

  3522

  Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

  3523

  Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

  3530

  Furnizarea de abur și aer condiționat

  36. CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI

  3600

  Captarea, tratarea și distribuția apei

  37. COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE

  3700

  Colectarea și epurarea apelor uzate

  38. COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE

  3811

  Colectarea deșeurilor nepericuloase

  3821

  Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

  3832

  Recuperarea materialelor reciclabile sortate

  41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI

  4120

  Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

  42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL

  4211

  Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

  4212

  Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

  4213

  Construcția de poduri și tuneluri

  4221

  Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

  4222

  Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

  4291

  Construcții hidrotehnice

  4299

  Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.

  43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII

  4311

  Lucrări de demolare a construcțiilor

  4312

  Lucrări de pregătire a terenului

  4313

  Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

  4321

  Lucrări de instalații electrice

  4322

  Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

  4329

  Alte lucrări de instalații pentru construcții

  4331

  Lucrări de ipsoserie

  4332

  Lucrări de tâmplărie și dulgherie

  4333

  Lucrări de pardosire și placare a pereților

  4334

  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

  4339

  Alte lucrări de finisare

  4391

  Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

  4399

  Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

  45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4511

  Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare

  4519

  Comerț cu alte autovehicule

  4520

  Întreținerea și repararea autovehiculelor

  4531

  Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

  4532

  Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile

  4540

  Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

  46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE

  4618

  Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

  4641

  Comerț cu ridicata al produselor textile

  4642

  Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

  4644

  Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

  4645

  Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

  4647

  Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat

  4649

  Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

  4669

  Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

  4690

  Comerț cu ridicata nespecializat

  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

  4719

  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare

  4729

  Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate

  4741

  Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

  4743

  Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate

  4759

  Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

  4761

  Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

  4762

  Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

  4775

  Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

  4778

  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  4791

  Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

  4910

  Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

  4920

  Transporturi de marfă pe calea ferată

  4931

  Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

  4932

  Transporturi cu taxiuri

  4939

  Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

  4941

  Transporturi rutiere de mărfuri

  4942

  Servicii de mutare

  4950

  Transporturi prin conducte

  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

  5210

  Depozitări

  5221

  Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

  5222

  Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

  5223

  Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

  5224

  Manipulări

  5229

  Alte activități anexe transporturilor

  53. ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER

  5310

  Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

  5320

  Alte activități poștale și de curier

  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE

  5510

  Hoteluri și alte facilități de cazare similare

  5520

  Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

  5530

  Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

  5590

  Alte servicii de cazare

  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE

  5610

  Restaurante

  5621

  Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

  5629

  Alte servicii de alimentație n.c.a.

  5630

  Baruri și alte activități de servire a băuturilor

  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE

  5811

  Activități de editare a cărților

  5812

  Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

  5813

  Activități de editare a ziarelor

  5814

  Activități de editare a revistelor și periodicelor

  5819

  Alte activități de editare

  5821

  Activități de editare a jocurilor de calculator

  5829

  Activități de editare a altor produse software

  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ

  5911

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5912

  Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune

  5913

  Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

  5914

  Proiecția de filme cinematografice

  5920

  Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME

  6010

  Activități de difuzare a programelor de radio

  6020

  Activități de difuzare a programelor de televiziune

  61. TELECOMUNICAȚII

  6110

  Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

  6120

  Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

  6130

  Activități de telecomunicații prin satelit

  6190

  Alte activități de telecomunicații

  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

  6201

  Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

  6203

  Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul

  6209

  Alte activități de servicii privind tehnologia informației

  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE

  6311

  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  6312

  Activități ale portalurilor web

  6391

  Activități ale agențiilor de știri

  6399

  Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

  71. ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ

  7111

  Activități de arhitectură

  7112

  Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

  7120

  Activități de testări și analize tehnice

  72. CERCETARE-DEZVOLTARE

  7211

  Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

  7219

  Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

  7220

  Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI

  7311

  Activități ale agențiilor de publicitate

  7312

  Servicii de reprezentare media

  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

  7410

  Activități de design specializat

  7420

  Activități fotografice

  7430

  Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  73. ACTIVITĂȚI VETERINARE

  7500

  Activități veterinare

  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ

  7911

  Activități ale agențiilor turistice

  7912

  Activități ale tur-operatorilor

  7990

  Alte servicii de rezervare și asistență turistică

  81. ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI

  8110

  Activități de servicii suport combinate

  8121

  Activități generale de curățenie a clădirilor

  8122

  Activități specializate de curățenie

  8129

  Alte activități de curățenie

  8130

  Activități de întreținere peisagistică

  85. ÎNVĂȚĂMÂNT

  8510

  Învățământ preșcolar

  8520

  Învățământ primar

  8531

  Învățământ secundar general

  8532

  Învățământ secundar, tehnic sau profesional

  8541

  Învățământ superior nonuniversitar

  8542

  Învățământ superior universitar

  8551

  Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

  8552

  Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  8553

  Școli de conducere (pilotaj)

  8559

  Alte forme de învățământ n.c.a.

  8560

  Activități de servicii suport pentru învățământ

  86. ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ

  8610

  Activități de asistență spitalicească

  8621

  Activități de asistență medicală generală

  8622

  Activități de asistență medicală specializată

  8623

  Activități de asistență stomatologică

  8690

  Alte activități referitoare la sănătatea umană

  87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CU CAZARE

  8710

  Activități ale centrelor de îngrijire medicală

  8730

  Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

  8790

  Alte activități de asistență socială, cu cazare, n.c.a.

  88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂRĂ CAZARE

  8891

  Activități de îngrijire zilnică pentru copii

  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  9001

  Activități de interpretare artistică (spectacole)

  9002

  Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003

  Activități de creație artistică

  9004

  Activități de gestionare a sălilor de spectacole

  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE

  9101

  Activități ale bibliotecilor și arhivelor

  9102

  Activități ale muzeelor

  9103

  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE

  9311

  Activități ale bazelor sportive

  9312

  Activități ale cluburilor sportive

  9313

  Activități ale centrelor de fitness

  9319

  Alte activități sportive

  9321

  Bâlciuri și parcuri de distracții

  9329

  Alte activități recreative și distractive n.c.a.

  95. REPARAȚII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC

  9511

  Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

  9512

  Repararea echipamentelor de comunicații

  9521

  Repararea aparatelor electronice de uz casnic

  9522

  Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină

  9523

  Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

  9524

  Repararea mobilei și a furniturilor casnice

  9525

  Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

  9529

  Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

  96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

  9601

  Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană

  9602

  Coafură și alte activități de înfrumusețare

  9604

  Activități de întreținere corporală

  9609

  Alte activități de servicii n.c.a.


  Anexa nr. 4

  la schema de ajutor de stat
  CRITERII DE SELECȚIE
  la finanțare a proiectelor de investiții aferente măsurii 3

  a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte
  Indicatori economico-financiari:
  • RIR: < 5% - 10 puncte
  • RIR: ≥ 5,01% și < 7,5% - 15 puncte
  • RIR: ≥ 7,51% - 25 puncte

  b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte
  • peste 35% - 35 puncte
  • ≥ 25% și < 35% - 30 puncte
  • ≥ 20% și < 25% - 20 puncte
  • > 15% și < 20% - 10 puncte

  b2) Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte - se calculează după cum urmează:
  • peste 45% - 35 puncte
  • ≥ 40% și < 45% - 30 puncte
  • ≥ 35% și < 40% - 20 puncte
  • > 30% și <35% - 10 puncte

  c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare - 30 puncte
  • ≤ 3 - 30 puncte
  • > 3 și ≤ 4 - 15 puncte
  • > 4 - 5 puncte

  d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte
  • Sold negativ - 10 puncte
  • Sold pozitiv - 0 puncte
  NOTĂ:
  Pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică cu privire la valoarea exporturilor și importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.

  -----