ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 9 septembrie 2022
  Ținând cont de faptul că proiectele de infrastructură de transport și proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor sunt proiecte strategice, finanțate din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare națională care contribuie la dezvoltarea economică a României pe termen lung,
  finanțarea acestora este asigurată din politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, precum și din mecanismul de redresare și reziliență, iar în prezent este necesară accesarea fondurilor externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027, destinate transporturilor în valoare de peste 9,2 miliarde de euro, în vederea contractării unor proiecte situate pe coridorul IV de transport transeuropean,
  având în vedere faptul că investițiile în domeniul gestionării deșeurilor municipale finanțate din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea națională contribuie la atingerea țintelor pentru conformare cu Pachetul privind economia circulară (PEC) în conformitate cu măsurile identificate în Planul național de gestionare a deșeurilor (PNGD), în planurile județene de gestionare a deșeurilor (PJGD) și Planul de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București (PGDMB),
  finanțarea acestora este asigurată din politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, precum și din mecanismul de redresare și reziliență, fiind necesar ca investițiile aflate într-un stadiu avansat al procesului de pregătire să fie finanțate cu prioritate. Prin Programul Dezvoltare durabilă se creează premisele finanțării sectorului de deșeuri printr-o alocare financiară de aproximativ 500 milioane de euro.
  Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură în domeniul transporturilor sunt investiții publice de importanță strategică pentru România de a căror implementare depinde dezvoltarea economică a României, conectivitatea autorităților publice locale la coridoarele de transport europene, atragerea de investitori, precum și crearea de locuri de muncă,
  luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură de transport, aflate în pregătire, au prevăzută finanțarea pentru perioada de programare 2021-2027 în Programul Transport, parte din politica de coeziune pentru următoarea perioadă de programare, precum și cele care sprijină consolidarea capacității administrative a autorității de management pentru Programul Transport, precum și faptul că până la acest moment Programul Transport în cadrul căruia sunt alocate fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea acestora nu este încă aprobat, se impune reglementarea unor măsuri tranzitorii care să permită derularea fără întrerupere a acestora.
  Ținând cont de necesitatea de demarare cât mai rapidă a lucrărilor aferente unor proiecte majore în domeniul transporturilor, mai ales a proiectelor de infrastructură de transport rutier care sunt situate pe coridorul IV de transport transeuropean, dar și a proiectelor de infrastructură feroviară care sunt situate pe coridorul IV de transport feroviar, precum și de consecințele negative ale neaprobării ordonanței de urgență, ce țin în principal de imposibilitatea semnării contractelor de finanțare și efectuarea plăților în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă pentru proiecte cu valori foarte mari pentru care la acest moment au fost asigurate credite de angajament în cadrul POIM 2014-2020 în vederea semnării contractelor de achiziție, însă nu se pot asigura credite bugetare pentru începerea efectivă a lucrărilor,
  luând în considerare faptul că prezenta ordonanță de urgență răspunde necesității consolidării capacității administrative pentru implementarea proiectelor aferente Programului Transport, corelate cu prioritățile foii de parcurs privind creșterea capacității administrative, precum și susținerii sistemului de management și control al programului, prin asigurarea de personal calificat, capabil să gestioneze eficient proiecte complexe, să sprijine managementul programului și măsurile de informare și publicitate ale acestuia,
  având în vedere că necesitatea dezvoltării și modernizării infrastructurii spitalicești, precum și dotarea acesteia cu echipamente medicale constituie o prioritate la nivel național pentru a asigura servicii publice de calitate destinate populației, dar și pentru a asigura intervenții în timp real atunci când situația o impune prin unitățile de primiri urgențe, dar și prin secțiile de terapie intensivă,
  ținând cont că pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii spitalicești, dar și a infrastructurii prespitalicești au fost alocate fonduri în valoare de 3,8 miliarde de euro, prin Politica de coeziune, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, pentru dezvoltarea de infrastructuri spitalicești noi de natura spitalelor regionale/județene de urgență, pentru care este necesară demararea urgentă a implementării,
  având în vedere necesitatea asigurării unei comunicări eficiente la nivelul autorităților de management, privind sursele de finanțare aferente programelor operaționale din perioada de programare 2021-2027, este necesară o viziune/strategie comună privind instrumentele de comunicare, precum și colectarea tuturor informațiilor/datelor privind proiectele de comunicare la nivelul unei singure structuri de specialitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Astfel Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate, va asigura avizarea tuturor proiectelor din domeniul comunicării, de la nivelul autorităților de management, și va centraliza datele privind implementarea proiectelor de comunicare, necesare asigurării unui mesaj clar, concis și uniform privind oportunitățile de finanțare aferente perioadei de programare 2021-2027.
  Luând în considerare necesitatea dezvoltării unui portofoliu de proiecte matur în domeniile regenerare urbană, mobilitate urbană, infrastructură rutieră de interes județean și specializare inteligentă,
  având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru proiectele care vor fi finanțate din Programul Transport, se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de ordonator principal de credite, ca, prin autoritatea de management, ulterior transmiterii în sistemul pentru managementul fondurilor Uniunii Europene, denumit în continuare SFC, să introducă anexele nr. 3/24/24 și 3/24/25 la bugetul acestuia, precum și creditele de angajament și creditele bugetare în limita valorilor aferente priorității 1 - Îmbunătățirea conectivității primare rutiere, priorității 2 - Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere, priorității 3 - Creșterea siguranței rutiere, priorității 4 - Creșterea eficienței căilor ferate române, priorității 5 - Creșterea atractivității transportului feroviar de călători, priorității 6 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane, priorității 7 - Dezvoltarea transportului naval și multimodal, priorității 8 - Asistența tehnică.(2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Transport, pentru perioada de programare 2021-2027, să evalueze cererile de finanțare depuse de beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Transport pentru conformitate administrativă și evaluare tehnico-economică și să încheie contracte/decizii de finanțare pentru proiectele specifice priorităților prevăzute la alin. (1) după regulile specifice Programului operațional Infrastructură mare/Programului operațional Asistență tehnică.(3) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Transport, pentru perioada de programare 2021-2027, să acorde avize de principiu pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare în vederea stabilirii creditelor de angajament și creditelor bugetare, să încheie contracte de finanțare/decizii de finanțare pentru proiectele finanțate din Programul Transport, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(4) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Transport să autorizeze cheltuieli și să efectueze plăți aferente contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare încheiate în condițiile alin. (2), cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.(5) După aprobarea Programului Transport, proiectele prevăzute la alin. (2) sunt reevaluate potrivit regulilor de eligibilitate și cadrului legal și procedural aferente programului aprobat prin Decizia Comisiei Europene și în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, urmând să se încheie acte adiționale la contractele de finanțare/deciziile de finanțare pentru a reglementa eventualele modificări ale contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare ca urmare a aprobării programului.(6) Cheltuielile efectuate de către beneficiarii eligibili ai programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și autorizate de către Autoritatea de management al Programului Transport sunt declarate către Comisia Europeană după aprobarea Programului Transport prin decizie a Comisiei Europene, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale acestuia.(7) În bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, se cuprind categoriile de cheltuieli generate de implementarea proiectelor prevăzute la alin. (2). Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, în documentele Programului Transport și sunt prevăzute în bugetele aferente proiectelor depuse odată cu cererile de finanțare.(8) Sumele decontate în cadrul contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se virează la bugetul de stat de către autoritatea de management într-un cont de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, după autorizarea cheltuielilor de către autoritatea de management, conform contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare încheiate în cadrul Programului Transport.(9) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Transport, pentru perioada de programare 2021-2027, să încheie contracte de finanțare cu unitățile administrativ-teritoriale care au parteneriate încheiate cu beneficiarii menționați la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(10) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Transport, pentru perioada de programare 2021-2027, să încheie contracte de finanțare pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare obiectivelor de investiții în domeniul infrastructurii de transport cu unitățile administrativ-teritoriale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul II
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din Legea nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru proiectele de infrastructură de deșeuri și pentru proiectele de îmbunătățire a sistemului de răspuns la risc, se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite, ca, prin autoritatea de management, ulterior transmiterii în SFC a Programului Dezvoltare durabilă, să introducă anexa nr. 3/54/25 la bugetul acestuia, precum și creditele de angajament și creditele bugetare în limita valorilor aferente priorității 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, acțiunea 1.2 - Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară și priorității 3 - Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor, acțiunii 3.2 - Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc.(2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021-2027, să evalueze pentru conformitate administrativă și evaluare tehnico-economică cererile de finanțare, depuse de către beneficiarii proiectelor de infrastructură de deșeuri și de beneficiarii proiectelor de îmbunătățire a sistemului de răspuns la risc, și să încheie contracte de finanțare pentru proiectele specifice priorităților prevăzute la alin. (1) după regulile specifice Programului operațional Infrastructură mare.(3) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Dezvoltare durabilă să acorde avizul de principiu beneficiarilor proiectelor propuse la finanțare pentru proiectele eferente acțiunii 3.2 - Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc din cadrul priorității 3 - Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor, pentru formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului, în vederea includerii în bugetele proprii a creditelor de angajament și creditelor bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii.(4) Se autorizează Autoritatea de management al Programului dezvoltare durabilă să autorizeze cheltuieli și să efectueze plăți aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile alin. (2), cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.(5) După aprobarea Programului Dezvoltare durabilă, proiectele prevăzute la alin. (1) sunt reevaluate potrivit regulilor de eligibilitate și cadrului legal și procedural aferente noului program și în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, urmând să se încheie acte adiționale la contractele de finanțare pentru a reglementa eventualele modificări ale contractelor de finanțare ca urmare a aprobării programului.(6) Cheltuielile efectuate de către beneficiarii eligibili ai programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și autorizate de către Autoritatea de management al Programului Dezvoltare durabilă sunt declarate către Comisia Europeană după aprobarea Programului Dezvoltare durabilă prin decizie a Comisiei Europene, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale acestuia.(7) În bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, se cuprind categoriile de cheltuieli generate de implementarea proiectelor prevăzute la alin. (2). Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, în documentele Programului Dezvoltare durabilă și sunt prevăzute în bugetele aferente proiectelor depuse odată cu cererile de finanțare.(8) Categoriile de cheltuieli efectuate în implementarea proiectelor, dar care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Dezvoltare durabilă, rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(9) Categoriilor de cheltuieli a căror neeligibilitate este stabilită în sarcina beneficiarilor proiectelor prin decizii ale autorităților și instanțelor competente în acest sens pot fi suportate de la bugetul de stat prin legi speciale. (10) Sumele decontate în cadrul contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se virează la bugetul de stat de către autoritatea de management într-un cont de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, după autorizarea cheltuielilor de către autoritatea de management, conform contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Dezvoltare durabilă.(11) Contractelor de finanțare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență le sunt aplicabile prevederile legale privind cererile de plată, cererile de prefinanțare și cererile de rambursare în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.(12) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operațional Infrastructură mare, pentru perioada de programare 2014-2020, să evalueze pentru conformitate administrativă și tehnico-economică și să încheie contracte de finanțare pentru proiecte cu o valoare mai mică de 50 milioane euro, care constituie/reprezintă una sau mai multe componente/etape ce vor fi integrate în sisteme de management integrat al deșeurilor.(13) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021-2027, să continue finanțarea componentelor/ etapelor prevăzute la alin. (12), precum și să finanțeze alte componente/etape necesare punerii în funcțiune a sistemelor de management integrat al deșeurilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
  a) componenta/etapa să facă parte dintr-un proiect aferent unui sistem de management integrat al deșeurilor;
  b) beneficiarii proiectelor să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului;
  c) proiectul să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului.


  Articolul III
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din Legea nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru proiectele de investiții în infrastructura unităților sanitare publice, se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite, ca prin autoritatea de management, ulterior transmiterii în SFC a Programului Sănătate, să introducă anexa nr. 3/54/25 la bugetul acestuia, precum și creditele de angajament și creditele bugetare în limita valorilor aferente următoarelor priorități:
  a) prioritatea: 1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive;
  b) prioritatea: 2. Servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate;
  c) prioritatea: 4. Investiții pentru construirea spitalelor regionale/județene de urgență;
  d) prioritatea: 7. Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant.
  (2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Sănătate, pentru perioada de programare 2021-2027, să evalueze pentru conformitate administrativă și evaluare tehnico-economică cererile de finanțare depuse de către beneficiarii proiectelor de infrastructură a unităților sanitare și să încheie contracte de finanțare pentru proiectele specifice priorităților prevăzute la alin. (1) după regulile specifice Programului Sănătate.(3) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Sănătate să acorde avizul de principiu beneficiarilor proiectelor propuse la finanțare aferente priorităților prevăzute la alin. (1), pentru formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului, în vederea includerii în bugetele proprii a creditelor de angajament și creditelor bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii.(4) Se autorizează Autoritatea de management al Programului Sănătate să autorizeze cheltuieli și să efectueze plăți aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.(5) După aprobarea Programului Sănătate, proiectele prevăzute la alin. (2) sunt reevaluate potrivit regulilor de eligibilitate și cadrului legal și procedural aferente noului program și în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, urmând să se încheie acte adiționale la contractele de finanțare pentru a reglementa eventualele modificări ale contractelor de finanțare ca urmare a aprobării programului.(6) Cheltuielile efectuate de către beneficiarii eligibili ai programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență autorizate de către Autoritatea de management al Programului Sănătate sunt declarate către Comisia Europeană după aprobarea Programului Sănătate prin decizie a Comisiei Europene, cu respectarea regulilor de eligibilitate a acestuia.(7) În bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, se cuprind categoriile de cheltuieli generate de implementarea proiectelor prevăzute la alin. (2). Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, în documentele Programului Sănătate și sunt prevăzute în bugetele aferente proiectelor depuse odată cu cererile de finanțare.(8) Categoriile de cheltuieli efectuate în implementarea proiectelor, dar care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate, rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat, cu excepția categoriilor de cheltuieli a căror neeligibilitate este stabilită în sarcina beneficiarilor proiectelor prin decizii ale autorităților și instanțelor competente în acest sens.(9) Sumele decontate în cadrul contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se virează la bugetul de stat de către autoritatea de management într-un cont de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, după autorizarea cheltuielilor de către autoritatea de management, conform contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Sănătate.(10) Contractelor de finanțare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență le sunt aplicabile prevederile legale privind cererile de plată, cererile de prefinanțare și cererile de rambursare în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.


  Articolul IV

  Prevederile art. I-III se aplică proiectelor care nu implică măsuri de natura ajutorului de stat. În toate celelalte cazuri vor fi îndeplinite, în prealabil, procedurile din domeniul ajutorului de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul V
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește rolul de coordonator național al comunicării și diseminării informațiilor referitoare la accesarea fondurilor europene și asigurarea transparenței informațiilor publice din sectorul finanțărilor externe aferente Politicii de Coeziune și Planului național de redresare și reziliență al României.(2) În îndeplinirea acestui rol, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este sprijinit în activitatea sa de toate celelalte instituții/organisme implicate în gestionarea fondurilor europene, cu rol de autoritate de management, organism intermediar și/sau coordonator de reforme/investiții.(3) În exercitarea acestui rol, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene elaborează strategia de comunicare și diseminare a informațiilor publice referitoare la accesarea fondurilor europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Finanțarea proiectelor ce au ca obiectiv comunicarea și diseminarea informațiilor referitoare la accesarea fondurilor europene și asigurarea transparenței informațiilor publice în domeniul fondurilor europene se realizează de către autoritățile de management, organismele intermediare și/sau coordonatorii de reforme/investiții, din fonduri nerambursabile, cu condiția obținerii avizului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin direcția de specialitate, în calitate de coordonator național al comunicării și diseminării informațiilor.(5) Autoritățile de management, organismele intermediare și/sau coordonatorii de reforme/investiții au obligația ca la elaborarea ghidurilor solicitantului, aprobate prin ordin al ministrului de resort, pentru finanțarea operațiunilor ce au ca obiectiv comunicarea și diseminarea informațiilor referitoare la accesarea fondurilor europene și asigurarea transparenței informațiilor publice în domeniul fondurilor europene, să obțină avizul prevăzut la alin. (4).(6) Autoritățile de management, organismele intermediare și/sau coordonatorii de reforme/investiții au obligația de a raporta lunar către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național al comunicării și diseminării informațiilor referitoare la accesarea fondurilor europene și asigurarea transparenței informațiilor publice din sectorul finanțărilor externe aferente Politicii de Coeziune și Planului național de redresare și reziliență al României, date, indicatori de performanță în comunicare, mesaje în vederea unei analize coordonate la nivel național, precum și în vederea folosirii acestora în ajustarea periodică a strategiei menționate.(7) Procedura de emitere a avizului prevăzut la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(8) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin direcția de specialitate, poate fi cooptat partener în toate proiectele structurilor prevăzute la alin. (2) în cadrul proiectelor ce au ca obiectiv comunicarea și diseminarea informațiilor referitoare la accesarea fondurilor europene și asigurarea transparenței informațiilor publice în domeniul fondurilor europene.(9) Prevederile alineatelor de mai sus sunt aplicabile autorităților de management pentru programele finanțate în perioada de programare 2021-2027.


  Articolul VI

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 14 iulie 2022, se modifică după cum urmează:1. Articolul V se abrogă.2. La articolul VI, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul VI
  (1) Pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată care au încheiate contracte de finanțare sau au fost depuse și se află în evaluare în cadrul Programului operațional Infrastructură mare pentru realizarea de proiecte de infrastructură de apă și apă uzată și au prevăzute cheltuieli neeligibile ca urmare a încadrării proiectelor de apă uzată aferente aglomerărilor sub 2.000 de locuitori echivalenți în categoria de cheltuieli neeligibile sau pentru acele aglomerări sub 2.000 de locuitori echivalenți care au fost eliminate din cadrul proiectelor în procesul de pregătire a proiectelor, între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reformă, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de agenție de implementare, se încheie acord de implementare pentru alocarea de fonduri din Planul național de redresare și reziliență al României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare.
  3. La articolul VII, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

  Articolul VII
  (1) Operatorii regionali, în calitate de beneficiari eligibili ai Programului operațional Infrastructură mare, pot depune cereri de finanțare pentru implementarea de proiecte destinate digitalizării și producerii de energie verde din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul unor apeluri de proiecte distincte. Pentru proiectele destinate producerii de energie verde, operatorii regionali pot solicita finanțare cu condiția îndeplinirii calității de prosumator și numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(2) Pentru proiectele de digitalizare și producere de energie verde se alocă în cadrul priorității de investiții prevăzute la alin. (1) suma de 100.000.000 de euro fonduri externe nerambursabile, la care se adaugă cofinanțarea națională în valoare de 17.647.058 de euro, din Programul operațional Infrastructură mare, axa 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, obiectiv specific nr. 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației cu posibilitatea de supracontractare în limitele prevăzute la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este autoritate de management POIM și are calitate de ordonator principal de credite.


  Articolul VII

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins:
  k) regenerare urbană - tipuri de intervenții finanțate prin intermediul Programului operațional Regional 2014-2020 în cadrul priorităților de investiție europene 6e) Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea terenurilor industriale dezafectate, inclusiv zonele de reconversie, reducerea poluării aerului și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului, 9b) Furnizarea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din zonele urbane și rurale și 9d) Efectuarea de investiții în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea comunității.
  2. La articolul 3, alineatele (15) și (16) se abrogă.3. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) costul: are în vedere reechilibrarea contractuală și constă în suportarea de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile a diferenței dintre evoluția reală a costurilor din construcții față de evoluția prognozată la momentul datei de referință, de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, a indicatorilor specifici de costuri sau, după caz, a indicatorilor similari specifici pentru furnizarea de bunuri și prestarea de servicii de realizare a studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice. Pentru a determina aceste costuri necesare reechilibrării prețului contractului se vor aplica formulele prevăzute la art. 17 sau, după caz, la art. 31;
  4. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 30

  Pentru procedurile de atribuire ce vor fi inițiate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pot include în documentațiile de atribuire a contractelor din domeniile de infrastructură de transport local, județean, național sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri, rețele sau sisteme centralizate de termoficare, din domeniul reabilitării zonei costiere și a infrastructurii navigabile, din domeniile eficiență energetică, educație, regenerare urbană, precum și pentru proiectele din domeniul de infrastructură spitalicească și ambulatorie formula de ajustare a prețurilor prevăzută la art. 31.
  5. La articolul 32, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Elementele de cost semnificative pentru proiectele din domeniile de infrastructură de transport local și județean, domeniul reabilitării zonei costiere și a infrastructurii navigabile, din domeniile eficiență energetică, educație și regenerare urbană se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de proiect de infrastructură și se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului investițiilor și proiectelor europene.(4) Elementele de cost semnificative pentru proiectele din domeniul de infrastructură spitalicească și ambulatorie se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de proiect de infrastructură prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului investițiilor și proiectelor europene.6. La articolul 43, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) În condițiile în care, în baza prevederilor art. 37, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor folosi pentru reechilibrarea contractuală formula de ajustare a prețurilor prevăzută la art. 31 alin. (1), calculul impactului financiar, în lei, fără TVA, prevăzut la art. 43 alin. (1) lit. e) se va realiza utilizând formula de la art. 31 alin. (1) și va fi reflectat în consecință în calculele prevăzute la art. 43 alin. (2) și (3).


  Articolul VIII

  Ordinele prevăzute la art. VII pct. 5 se aprobă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul IX

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 18 iulie 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera j) va avea următorul cuprins:
  j) întreprinderi mari - întreprinderile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se încadrează în definiția întreprinderilor mici și mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv întreprinderi care au un număr de salariați mai mare de 250, o cifră de afaceri anuală netă mai mare de 50 de milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate, respectiv nu se încadrează în prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și, respectiv, nu se încadrează în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Beneficiarii investițiilor în măsuri de eficiență energetică, de utilizare a surselor regenerabile de energie sunt:
  a) întreprinderile mari, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. j), cu excepția întreprinderilor care solicită finanțare pentru activitățile enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;
  b) IMM-urile și microîntreprinderile, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014.
  3. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:
  a) investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție, de servicii ale IMM-urilor și întreprinderilor mari, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe. Nu sunt eligibile pentru măsuri de eficiență energetică sediile în care se desfășoară activități economice situate în blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale. De asemenea sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanțare;
  4. La articolul 6, partea introductivă va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  Pentru investițiile specifice prevăzute la art. 5 lit. a) sunt incluse următoarele categorii de cheltuieli eligibile:
  5. La articolul 11, literele i)-m) vor avea următorul cuprins:
  i) deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice, în funcție de tipul de finanțare solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;
  j) prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și, ulterior, de menținut pe o durată de minimum 5 ani după expirarea datei de implementare a proiectului. În situația IMMurilor sau întreprinderilor mari înființate în anul 2021, analiza energetică se va baza pe date previzionate conform consumurilor înregistrate ulterior datei de înființare și va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar;
  k) prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul;
  l) investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minimum 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe baza analizei energetice. În situația în care nu se realizează economii de energie de cel puțin 10%, proiectul este declarat neeligibil;
  m) beneficiarul desfășoară activitatea de producție/prestări servicii, cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice, și nu solicită finanțare pentru activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  6. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Se autorizează Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare să propună spre aprobarea comitetului de monitorizare criteriile de selecție pentru finanțarea proiectelor de investiții prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. După aprobarea de către comitetul de monitorizare al Programului operațional Infrastructură mare se vor publica în vederea implementării prin ghidul solicitantului, care se va aproba prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene în termen de 30 de zile de la data aprobării criteriilor de către comitetul de monitorizare al Programului operațional Infrastructură mare. Acestea includ, după caz:
  a) reducerea consumului de energie - RCE: TEP/an;
  b) valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu - VSER: [Euro/kW instalat];
  c) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - RGES: t_Co2;
  d) modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 [%];
  e) rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 [%].
  7. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.8. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

  Articolul 24

  Prin măsurile de producere a energiei din surse regenerabile reglementate de prezenta ordonanță de urgență se finanțează următoarele categorii de investiții:
  a) investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale și/sau comercializării, după caz. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția biomasei;
  b) investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, pentru consumul propriu al autorităților publice locale.
  9. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

  Articolul 25

  Pentru investițiile prevăzute la art. 24 lit. a) sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
  a) cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile - pentru ambele tipuri de intervenții, respectiv pentru comercializare sau pentru consum propriu al autorităților publice locale;
  b) cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile - pentru ambele tipuri de intervenții, respectiv pentru comercializare sau pentru consum propriu al autorităților publice locale;
  c) cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de unități, capacități de cogenerare, trigenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei, în cazul energiei electrice rețeaua este până la punctul de preluare în sistemul național, și instalațiile aferente - numai pentru intervenția privind consumul propriu al autorităților publice locale;
  d) cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național - pentru ambele tipuri de intervenții, respectiv pentru comercializare sau pentru consum propriu al autorităților publice locale.
  10. La articolul 28, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Se autorizează Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare să propună spre aprobarea comitetului de monitorizare criteriile de selecție, pentru finanțarea proiectelor de investiții în producția de energie verde prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. După aprobarea de către comitetul de monitorizare al Programului operațional Infrastructura mare, acestea se vor publica în vederea implementării prin ghidul solicitantului, care se vor aproba prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de 30 de zile de la data aprobării criteriilor de către comitetul de monitorizare al Programului operațional Infrastructura mare. Acestea includ, după caz:
  a) valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu;
  b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  c) durata de utilizare a capacității de producție instalată;
  d) indicele de utilizare a terenului decontaminat/neproductiv în suprafața totală a proiectului utilizat pentru producerea de energie verde, ca de exemplu cele cu destinația inițială de halde de zgură/contaminate și altele asemenea utilizate pentru producerea de energie verde;
  e) măsuri de eficiență energetică implementate pe conturul proiectului anterior depunerii cererii de finanțare;
  f) utilizarea surselor regenerabile de energie mai puțin utilizate.
  (2) Proiectele de investiții în producerea de energie din surse regenerabile sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului apelului de proiecte și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. La punctaje egale, departajarea se face în funcție de punctajul obținut la criteriul C1) din anexa nr. 2. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obținut la criteriul următor.


  Articolul X

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 18 iulie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 21 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare extinderii/diversificării capacităților de producție existente.
  2. La articolul 21 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Verificarea îndeplinirii calității de IMM, astfel cum este prevăzut la art. 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, a beneficiarului se realizează de către AM POC.3. La articolul 26, alineatele (4)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În urma verificării automate în platforma IMM RECOVER a condițiilor prevăzute la art. 25 alin. (1), lit. a), b), d), f), precum și a calculului punctajelor, aferent criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 5, AM POC poate semna contracte de finanțare cu beneficiarii selectați.(5) Acordarea finanțării se va face pe baza criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 5 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 50 de puncte.(6) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 50 de puncte nu sunt admise la finanțare.4. La articolul 27, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente unei investiții inițiale sau unei investiții inițiale pentru o nouă activitate economică, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
  a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiții inițiale;
  b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
  c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
  d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

  .............................(3) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
  a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
  b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe, altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;
  c) cheltuieli privind achiziționarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcțiilor anexe, precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare, a celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
  d) cheltuieli privind achiziționarea, repararea, modernizarea, alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;
  e) investițiile în producția de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu;
  f) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 23.
  5. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 30
  (1) După întocmirea listei beneficiarilor de fonduri, precum și după soluționarea contestațiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile transmit toate informațiile necesare încheierii contractului de finanțare.
  6. La anexa nr. 2, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  În cadrul asistenței tehnice care vizează măsura de acordare de sprijin pentru nou-născuți prin tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sunt eligibile următoarele cheltuieli:
  În condițiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin programul operațional se pot finanța cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistența tehnică, auditul, informarea, măsurile de control și evaluarea:
  a) cheltuieli pentru întărirea capacității administrative a diferitelor autorități cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea acestui program operațional:1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea măsurilor pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, conform legislației în vigoare;2. cheltuieli pentru îmbunătățirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferințelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului, pentru personalul angajat în cadrul instituției beneficiarului și al organizațiilor partenere implicat în implementarea măsurii;3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul angajat în cadrul instituției beneficiarului și al organizațiilor partenere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu evitarea dublei finanțări;4. cheltuieli cu achiziția de echipamente IT și de birotică, materiale consumabile și accesorii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcțiile-suport, pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și pentru organizațiile partenere implicate în implementarea măsurii;5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziția de licențe și softuri, precum și servicii ITC pentru implementarea eficientă a programului pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru unitățile de implementare a proiectelor și pentru organizațiile partenere implicate în implementarea măsurii;6. cheltuieli cu dezvoltarea și mentenanța sistemului IT care sprijină operarea POAD pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;7. cheltuieli ocazionate de realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea programului pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;8. cheltuieli ocazionate de plata chiriei aferente locațiunilor imobilelor cu destinații de sedii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcțiile-suport, pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;9. costuri indirecte;
  b) cheltuieli pentru vizibilitate, informare și comunicare:1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de autoritatea de management;2. cheltuieli pentru implementarea de activități de informare și promovare;
  c) cheltuieli pentru controlul și auditul operațiunilor:1. cheltuieli de sprijinire a activității de control la nivelul autorității de management;2. cheltuieli de sprijinire a verificării la fața locului;3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;4. cheltuieli cu auditul programului;
  d) cheltuieli pentru evaluarea programului operațional:1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;2. costuri financiare ale procesului de evaluare.
  7. La anexa nr. 2, după articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 3^1
  (1) Organizațiile partenere pot depune cerere de finanțare de asistență tehnică pentru cheltuielile eligibile prevăzute în mod explicit la art. 3 lit. a) pct. 2-5, în limita a 10% din valoarea cererii de finanțare depuse de către beneficiarul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru implementarea măsurii pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic și sub rezerva obținerii avizului Comisiei Europene.(2) Cheltuielile cu achiziția de echipamente IT, cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziția de licențe și softuri, precum și servicii ITC nu pot depăși 20% din bugetul total eligibil al cererii de finanțare de asistență tehnică menționată la alin. (1).


  Articolul XI

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 29 mai 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 18, alineatul (1), literele d) și e) vor avea următorul cuprins:
  d) să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 2.000.000 euro și 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior;
  e) să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 2.000.000 euro și 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior;
  4. La articolul 19, alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
  d) să aibă o valoare estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului între 10.000.000 euro și 65.000.000 euro.
  5. La articolul 19, alineatele (4) și (5) se abrogă.


  Articolul XII
  (1) Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 18 iulie 2022, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență și va avea conținutul prevăzut în aceasta.(2) Anexele nr. 3-5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 720 din 18 iulie 2022, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-4 la prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul sănătății,
  Aurel-George Mohan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 8 septembrie 2022.
  Nr. 122.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022)I. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROIECTE DE INVESTIȚII ÎN ENERGIE VERDE ÎN SCOPUL COMERCIALIZĂRII:
  Criteriul C1*): Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie (VSER) - 30p:
  Modalitatea de calcul:
  VSER = VAS/Pi [Euro/kW instalat]
  Unde:– VSER = Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie, pe baza analizei energetice;– VAS = Cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect;– Pi = Putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții;

  Punctaj acordat:
  X = Valoarea cea mai mică a contribuției din fonduri nerambursabile solicitată raportată la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie (Euro/kW instalat)– VSER > 130% * X - 10 p;– 130% * X ≥ VSER > 120% * X - 15 p;– 120% * X ≥ VSER > 110% * X - 20 p;– 110% * X ≥ VSER > 100% * X - 25 p;– VSER = X - 30 p

  Criteriul C2*): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 30 p):
  Modalitatea de calcul:
  GESr - GES1
  RGES = ───────────── [%][t_CO2]
  GESr

  Unde:– RGES = reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe baza analizei energetice;– GESr = emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2] în scenariul de referință, fără implementarea proiectului;– GES1 = emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2] , pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;

  Punctaj acordat:– RGES ≤ 30% - 15 p;– 30% < RGES ≤ 40% - 20 p;– 40% < RGES ≤ 50% - 25 p;– RGES > 50% - 30 p;

  Criteriul C3*): Durata de utilizare a capacității de producție instalată (Du - 20 p):
  Modalitatea de calcul:
  Du = Q/Cp
  Unde:– Du = reprezintă numărul de ore de funcționare la putere maximă a capacităților instalate;– Q = reprezintă producția anuală de energie verde realizată cu ajutorul echipamentelor de producție sau a capacităților de producție realizate prin intermediul investițiilor;– Cp = capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu ajutorul investiției realizate;

  Punctaj acordat:– Du ≤ 1000 h/an - 5 p;– 1000 h/an < Du ≤ 1500 h/an - 10 p;– 1500 h/an < Du ≤ 2500 h/an - 15 p;– peste 2500 h/an - 20 p;

  Criteriul C4*: Indicele de utilizare a terenului decontaminat/neproductiv în suprafața totală a proiectului utilizate pentru producerea de energie verde (ca de exemplu cele cu destinația inițială de halde de zgură/contaminate și altele asemenea utilizate pentru producerea de energie verde) (Iu - 20 p)
  Modalitatea de calcul:
  Iu = Sd/St [%]
  Unde:– Iu = Indicele de utilizare a terenului decontaminat/neproductiv– Sd = Suprafața de teren decontaminat/neproductiv, ca de exemplu cele cu destinația inițială de halde de zgură/contaminate și altele asemenea utilizate pentru producerea de energie verde– St = Suprafața de teren utilizate pentru producerea de energie verde

  Punctaj acordat:– Iu < 50% - 10 p;– 50% ≤ Iu < 100% - 15 p;– Iu ≤ 100% - 20 p;

  *) Aplicațiile de finanțare pentru proiectele de investiții în energie verde vor fi însoțite în mod obligatoriu de analiza energetică a proiectului, împreună cu calculele energetice și justificările aferente care vor stabili valorile calculate pentru criteriile anterioare.
  II. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROIECTE DE INVESTIȚII ÎN ENERGIE VERDE PENTRU CONSUM PROPRIU:
  Criteriul C1*): Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER) - 30 p:
  Modalitatea de calcul:
  VSER = VAS/Pi [ Euro/kW instalat]
  Unde:– VSER = Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu, pe baza analizei energetice;– VAS = cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect;– Pi = putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții;

  Punctaj acordat:
  X = Valoarea cea mai mică a contribuției din fonduri nerambursabile solicitată raportată la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (Euro/kW instalat)– VSER > 120% * X - 15 p;– 120% * X ≥ VSER > 110% * X - 20 p;– 110% * X ≥ VSER > 100% * X - 25 p;– VSER = X - 30 p

  Criteriul C2*): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 30 p):
  Modalitatea de calcul:
  GESr - GES1
  RGES = ───────────── [%][t_CO2]
  GESr

  Unde:– RGES = reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe baza analizei energetice;– GESr = emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2] în scenariul de referință, fără implementarea proiectului;– GES1 = emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;

  Punctaj acordat:– RGES ≤ 30% - 15 p;– 30% < RGES ≤ 40% - 20 p;– 40% < RGES ≤ 50% - 25 p;– RGES > 50% - 30 p;

  Criteriul C3*): Durata de utilizare a capacității de producție instalată (Du - 20 p):
  Modalitatea de calcul:
  Du = Q/Cp [h/an]
  Unde:– Du = reprezintă numărul de ore de funcționare la putere maximă a capacităților instalate;– Q = reprezintă producția anuală de energie verde realizată cu ajutorul echipamentelor de producție sau a capacităților de producție realizate prin intermediul investițiilor;– Cp = capacitatea instalată a echipamentelor puse în funcțiune cu ajutorul investiției realizate;

  Punctaj acordat:– Du ≤ 1000 h/an - 10 p;– 1000 h/an < Du ≤ 1500 h/an - 15 p;– peste 1500 h/an - 20 p;
  NB Având în vedere faptul că prin proiect se urmărește acoperirea consumului propriu de energie la nivelul APL-urilor, cantitatea de energie produsă va trebui să fie justificată în raport cu necesarul de energie pentru consum propriu, astfel încât cererea de energie să fie mai mare sau egală cu cantitatea de energie verde produsă

  Criteriul C4*): Măsuri de eficiență energetică implementate pe conturul proiectului anterior depunerii cererii de finanțare (15 p)
  Modalitatea de calcul:1. Dacă solicitantul solicită finanțare doar pentru acoperirea consumului de energie electrică aferent iluminatului public și a implementat măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică pentru iluminat public - 5 p2. Dacă solicitantul solicită finanțare doar pentru acoperirea consumului de energie electrică aferent clădirilor publice și a implementat măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică în clădiri publice - 10 p3. Dacă solicitantul solicită finanțare doar pentru acoperirea consumului de energie electrică aferent atât iluminatului public, cât și pentru clădiri publice și a implementat atât măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică pentru iluminat public, cât și pentru clădiri publice - 15 p4. Dacă solicitantul nu a implementat sau nu are în curs de implementare măsuri de eficiență energetică la nivelul proiectului propus pentru finanțare anterior depunerii cererii de finanțare - 0 p

  Criteriul C5*): Utilizarea SER mai puțin utilizate (5 p)
  Punctaj acordat:– Dacă prin proiect se propune utilizarea SER (de ex. geotermal, biogaz) - 5 p
  *) Aplicațiile de finanțare pentru proiectele de investiții în energie verde vor fi însoțite în mod obligatoriu de analiza energetică a proiectului, împreună cu calculele energetice și justificările aferente care vor stabili valorile calculate pentru criteriile anterioare.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022)
  Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiții
  acordate sub forma de ajutor de stat

  08

  ALTE ACTIVITĂȚI EXTRACTIVE (SECȚIUNEA B)

  0812

  Extracția pietrisului si nisipului

  09

  ACTIVITĂȚI DE SERVICII ANEXE EXTRACȚIEI (SECȚIUNEA B)

  0990

  Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

  10

  INDUSTRIA ALIMENTARĂ (SECȚIUNEA C)

  1011

  Productia si conservarea carnii

  1012

  Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

  1013

  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

  1020

  Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

  1031

  Prelucrarea si conservarea cartofilor

  1032

  Fabricarea sucurilor de fructe si legume

  1039

  Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

  1041

  Fabricarea uleiurilor si grasimilor

  1042

  Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare

  1051

  Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

  1052

  Fabricarea inghetatei

  1061

  Fabricarea produselor de morarit

  1062

  Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

  1071

  Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

  1072

  Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

  1073

  Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare

  1081

  Fabricarea zaharului

  1082

  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

  1083

  Prelucrarea ceaiului si cafelei

  1084

  Fabricarea condimentelor si ingredientelor

  1085

  Fabricarea de mancaruri preparate

  1086

  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

  1089

  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

  1091

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

  1092

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

  1106

  Fabricarea malțului

  1107

  Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

  1721

  Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1610

  Tăierea și rindeluirea lemnului

  1621

  Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

  1622

  Fabricarea parchetului asamblat în panouri

  1623

  Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

  22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

  2211

  Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

  2219

  Fabricarea altor produse din cauciuc

  2221

  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

  2222

  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

  2223

  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2311

  Fabricarea sticlei plate

  2312

  Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

  2313

  Fabricarea articolelor din sticlă

  2314

  Fabricarea fibrelor din sticlă

  2319

  Fabricarea de sticlărie tehnică

  2320

  Fabricarea de produse refractare

  2331

  Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

  2332

  Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2342

  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

  2343

  Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

  2344

  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  2351

  Fabricarea cimentului

  2352

  Fabricarea varului și ipsosului

  2361

  Fabricarea produselor din beton pentru construcții

  2362

  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

  2363

  Fabricarea betonului

  2364

  Fabricarea mortarului

  2365

  Fabricarea produselor din azbociment

  2369

  Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

  2370

  Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

  2391

  Fabricarea de produse abrazive

  2399

  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

  25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII

  2511

  Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

  2512

  Fabricarea de uși și ferestre din metal

  2521

  Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

  2529

  Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

  2530

  Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

  2550

  Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

  2561

  Tratarea și acoperirea metalelor

  2562

  Operațiuni de mecanică generală

  2571

  Fabricarea produselor de tăiat

  2572

  Fabricarea articolelor de feronerie

  2573

  Fabricarea uneltelor

  2591

  Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

  2592

  Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

  2593

  Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

  2594

  Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

  2599

  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

  27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

  2711

  Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

  2712

  Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității

  2720

  Fabricarea de acumulatori și baterii

  2731

  Fabricarea de cabluri cu fibră optică

  2732

  Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

  2733

  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

  2740

  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

  2751

  Fabricarea de aparate electrocasnice

  2752

  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

  2790

  Fabricarea altor echipamente electrice

  28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.

  2811

  Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

  2812

  Fabricarea de motoare hidraulice

  2813

  Fabricarea de pompe și compresoare

  2814

  Fabricarea de articole de robinetărie

  2815

  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

  2821

  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

  2822

  Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

  2892

  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

  42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL

  4211

  Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

  4212

  Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

  4213

  Construcția de poduri și tuneluri

  4221

  Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

  4222

  Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

  4291

  Construcții hidrotehnice

  4299

  Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.

  43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII

  4313

  Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

  52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

  5210

  Depozitări


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022)
  Intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat

  Codul NUTS

  Denumirea regiunii NUTS

  Intensitatea maximă a ajutorului

  ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

  MICROÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI MICI

  RO11

  Nord-Vest

  RO111

  Bihor

  50%

  60%

  RO112

  Bistrița-Năsăud

  60%

  70%

  RO113

  Cluj

  50%

  60%

  RO114

  Maramureș

  60%

  70%

  RO115

  Satu Mare

  60%

  70%

  RO116

  Sălaj

  60%

  70%

  RO12

  Centru

  RO121

  Alba

  60%

  70%

  RO122

  Brașov

  50%

  60%

  RO123

  Covasna

  50%

  60%

  RO124

  Harghita

  50%

  60%

  RO125

  Mureș

  50%

  60%

  RO126

  Sibiu

  50%

  60%

  RO12

  Nord-Est

  RO211

  Bacău

  70%

  75%

  RO212

  Botoșani

  70%

  75%

  RO213

  Iași

  60%

  70%

  RO214

  Neamț

  70%

  75%

  RO215

  Suceava

  70%

  75%

  RO216

  Vaslui

  70%

  75%

  RO22

  Sud-Est

  RO221

  Brăila

  70%

  75%

  RO222

  Buzău

  70%

  75%

  RO223

  Constanța

  60%

  70%

  RO224

  Galați

  70%

  75%

  RO225

  Vrancea

  70%

  75%

  RO226

  Tulcea

  70%

  75%

  RO31

  Sud-Muntenia

  RO311

  Argeș

  60%

  70%

  RO312

  Călărași

  70%

  75%

  RO313

  Dâmbovița

  60%

  70%

  RO314

  Giurgiu

  60%

  70%

  RO315

  Ialomița

  70%

  75%

  RO316

  Prahova

  70%

  75%

  RO317

  Teleorman

  70%

  75%

  RO41

  Sud-Vest Oltenia

  RO411

  Dolj

  70%

  75%

  RO412

  Gorj

  70%

  75%

  RO413

  Mehedinți

  70%

  75%

  RO414

  Olt

  70%

  75%

  RO415

  Vâlcea

  70%

  75%

  RO42

  Vest

  RO421

  Arad

  40%

  50%

  RO422

  Caraș-Severin

  50%

  60%

  RO423

  Hunedoara

  50%

  60%

  RO424

  Timiș

  40%

  50%

  Codul NUTS

  Denumirea regiunii NUTS

  Intensitatea maximă a ajutorului

  RO322

  Ilfov (parțial)

  ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

  MICROÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI MICI


  Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone "c" care nu sunt predefinite: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni.

  45%

  55%


  Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone "c" care nu sunt predefinite: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon.

  55%

  65%


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022)
  Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții
  I) Rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021 - 30 puncte
  Se determină cu formula de calcul:
  Pi_op2021
  R_pr op = ─────────── [%]
  CA_2021
  – Pi_op2021- reprezintă profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor– CA_2021 - reprezintă cifra de afaceri netă realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021

  Punctajul se calculează astfel:
  a) Dacă rata profitului operațional este între 0% și 10% (0% ≤ R(pr op) ≤ 10%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 3 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul R(pr op) = Valoarea R(pr op) x 3,00 puncte
  b) Dacă rata profitului operațional se situează peste 10% (Valoarea R(pr op) > 10), se acordă 30 puncte;
  II) Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021 - 30 puncte
  Se determină cu formula de calcul:
  CU_2021
  R_CU = ────────── [%]
  CA_2021
  – CU_2021 - reprezintă costurile cu utilitățile realizate potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor– CA_2021 - reprezintă cifra de afaceri netă realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021

  Punctajul se calculează astfel:
  a) Dacă rata costului cu utilitățile este între 0% și 10% (0% ≤ R(CU) ≤ 10%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 3 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul R(CU) = Valoarea R(CU) x 3 puncte
  b) Dacă rata costului cu utilitățile este de peste 10% (Valoarea R(CU) > 10%), se acordă 30 de puncte;
  III) Rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiului financiar 2021 - 15 puncte
  Se determină cu formula de calcul:
  Pi_net
  R_fd utilizate = ─────────────────── [%]
  Capitalul propriu

  Pi_net - reprezintă profitul net realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor
  Capitalul propriu - totalul capitalurilor proprii la data de 31.12.2021 potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor

  Punctajul se calculează astfel:
  a) Dacă rentabilitatea capitalului propriu este între 0% și 30% (0% ≤ R(rd utilizate) ≤ 30%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 0,50 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul R(fd utilizate) = Valoarea R(fd utilizate) x 0,50 puncte
  b) Dacă rentabilitatea capitalului propriu este de peste 30% (Valoarea R(fd utilizate) > 30%), se acordă 15 puncte
  IV) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică / Banca Națională a României - 5 puncte
  ● Sold negativ - 5 puncte;
  ● Sold pozitiv - 0 puncte
  V) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului - cifra de afaceri netă împărțită la numărul mediu de angajați (anul de referință este 2021, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2021) - 20 puncte:
  Se determină cu formula de calcul:
  W_(n+3) - W_2021
  Delta W = ──────────────────────
  W_2021

  Unde:
  Delta W - reprezintă variația productivității muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului și productivitatea din anul referință al proiectului, respectiv anul 2021;
  W_(n+3) - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul trei de implementare a proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri netă realizată în anul 3 de implementare a proiectului și numărul de angajați prevăzuți pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajați luați în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul referință 2021;
  W_2021 - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2021 și se determină ca raport între cifra de afaceri netă din anul 2021 și numărul mediu de angajați deținuți de IMM-uri în anul 2021

  Punctajul se calculează astfel:
  a) Dacă creșterea productivității muncii este între 0% și 15% (0% ≤ Delta W ≤ 15%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 1,333 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul Delta W = Valoarea Delta W x 1,333 puncte
  b) Dacă rata profitului operațional se situează peste 15% (Valoarea Delta W > 15), se acordă 20 puncte.

  -----