ORDIN nr. 465 din 21 iulie 2004
pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C6-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 307/2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 4 august 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,
  având în vedere referatul de aprobare prezentat,
  ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Prescripţia tehnică PT C6-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 307/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 17 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:
  1. Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:
  "1.3.2. Standarde
  Standardele sunt menţionate în anexa A.
  Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii. În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."
  2. Din anexa A se elimină standardele STAS 867-66, STAS 868-65, STAS 869-49, STAS 4578-54 şi STAS 6525-62.


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Andrei Grigorescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 iulie 2004.
  Nr. 465.
  ______________