LEGE Nr. 24 din 6 aprilie 1995
privind reinfiintarea comunei Poienile Izei, judeţul Maramures
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Localitatea Poienile Izei din componenta comunei Botiza, judeţul Maramures, se declara comuna, urmînd a purta denumirea "Poienile Izei".


  Articolul 2

  Consiliul Judeţean Maramures împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget local al comunei Botiza între cele doua comune.
  De la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Poienile Izei vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, potrivit legii, în limita prevederilor aprobate, în anul 1995, pe ansamblul judeţului Maramures.
  Bugetele locale ale celor două comune se vor elabora şi se vor aproba în conformitate cu reglementările legale în vigoare, inclusiv Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995.
  Toate operaţiunile de preluare-predare se vor face pe bază de protocoale încheiate între primării celor două comune şi vor fi confirmate de delegaţia permanenta a Consiliului Judeţean Maramures.


  Articolul 3

  Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Poienile Izei, judeţul Maramures, rezolvarea problemelor curente se va asigura de cei doi împuterniciţi ai prefectului, numiţi prin ordin al acestuia, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de către un secretar, numit de prefect, în condiţiile legii.
  Salarizarea imputernicitilor prefectului şi a secretarului consiliului se va face potrivit prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 40/1991, republicată.


  Articolul 4

  Actele de stare civilă întocmite în localitatea Poienile Izei, judeţul Maramures, sunt şi rămân valabile.


  Articolul 5

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României se modifica în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  --------------------------------