HOTĂRÂRE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 13 ianuarie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 24 alin. (19) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificației și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  București, 30 noiembrie 2004.
  Nr. 2.139.

  ANEXĂ

  CATALOGUL
  privind clasificarea și duratele normale de
  funcționare a mijloacelor fixe
  I. Dispoziții generale1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie și duratele normale de funcționare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.2. Durata normala de funcționare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecința, durata normala de funcționare este mai redusa decât durata de viața fizica a mijlocului fix respectiv.3. Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase și subclase, iar pentru unele și în familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în trei grupe principale și anume:– Grupa 1 - Construcții;– Grupa 2 - Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații;– Grupa 3 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.
  Catalogul se aplică în mod unitar de către agenții economici, persoanele juridice fără scop patrimonial cât și de către instituțiile publice, asigurând determinarea în mod unitar a amortizării capitalului imobilizat în active corporale.
  4. În prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achiziționat se utilizează sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minima și una maxima, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcționare cuprinsa între aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de funcționare a mijlocului fix rămâne neschimbata până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funcțiune.
  II. Modul de utilizare a catalogului1. Catalogul cuprinde următoarele informații necesare identificării mijlocului fix și stabilirii duratei normale de funcționare:
  a) codul de clasificare;
  b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei și a familiei, după caz, mijloacelor fixe amortizabile;
  c) limita minima și limita maxima a duratei normale de funcționare, în ani.
  2. Pentru stabilirea duratei normale de funcționare a unui mijloc fix se caută succesiv în clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa și familia, după caz.
  De exemplu:
  a) Pentru a stabili durata normala de funcționare a mijlocului fix "gara" se va caută în clasificare:– grupa 1. Construcții;– subgrupa 1.3 Construcții pentru transporturi, posta și telecomunicații;– clasa 1.3.1 Clădiri pentru transporturi: autogari, gări,...
  Astfel la codul 1.3.1 se găsește o durată normala de funcționare cuprinsa între 32 - 48 ani. La punerea în funcțiune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normala de funcționare în limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani.
  În acest caz mijlocul fix gara este definit drept clădire.
  Pentru evitarea confuziilor se precizează ca o clădire reprezintă o construcție sub forma de incinta închisa, în care se desfășoară o activitate umana de locuire, de producție, de învățământ, de sănătate, de cultura, de agrement, de servicii, de administrație, de cult, de transport (gara), de posta și telecomunicații.

  b) Pentru a stabili durata normala de funcționare a infrastructurii unui drum cu îmbrăcăminte de beton asfaltic se va caută în clasificare:– grupa 1. Construcții;– subgrupa 1.3 Construcții pentru transporturi, posta și telecomunicații;– clasa 1.3.7 Infrastructura drumuri (publice, industriale, ...) ...;– subclasa 1.3.7.2 Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic .....
  Astfel la codul 1.3.7.2 se citește o durată normala de funcționare cuprinsa între 20 - 30 ani, limite între care se poate stabili, numai la punerea în funcțiune, durata normala de funcționare a mijlocului fix.

  c) Pentru o moara din industria cimentului durata normala de funcționare se găsește astfel:– grupa 2. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații;– subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje......);– clasa 2.1.17 Mașini, utilaje și instalații comune care funcționează ....;– subclasa 2.1.17.2 Mașini .......... pentru prelucrarea mecanica a .........., mori;– familia 2.1.17.2.1 - morile din industria cimentului.
  Pentru codul 2.1.17.2.1 se citește din catalog o durată normala de funcționare cuprinsa între 12 - 18 ani, limite între care se poate stabili, la punerea în funcțiune, durata normala de funcționare a mijlocului fix.
  3. Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, la noul catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, se vor avea în vedere următoarele:– Grupa 1 "Construcții" corespunde cu vechea grupa 1 "Construcții";– Grupa 2 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații" include vechile grupe: grupa 2 "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru); grupa 3 "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare"; grupa 4 "Mijloace de transport"; grupa 5 "Animale și plantații";– Grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" corespunde cu vechea grupa 6 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale".4. În anexa la catalog, se prezintă Dicționarul de corespondenta între codurile de clasificare și duratele normale de funcționare prevăzute în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 și cele din prezentul catalog, care va asigura o încadrare corecta a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu.5. Pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniu, a căror valoare de intrare nu a fost recuperata integral pe calea amortizării până la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de funcționare rămase pot fi recalculate cu ajutorul relației:

   
  DR
   

   
  =
   

   
  (1 -
   

  DC
  ------)
  DV

   
  x DN
   

  în care:
  DR - durata normala de funcționare rămasa, în ani;
  DC - durata normala de funcționare consumata până la 31 decembrie 2004, în ani;
  DV - durata normala de funcționare după vechiul catalog aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, în ani;
  DN - durata normala de funcționare stabilita între limitele minime și maxime prevăzute în noul catalog, în ani.

  De exemplu:
  O rampa de încărcare-descarcare are o durată normala de funcționare după vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durată de funcționare consumata DC = 24 ani și o durată normala de funcționare după noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normala de funcționare rămasa se determina astfel:

   
  DR
   

   
  =
   

   
  (1
   

   
  -
   

  24
  ----)
  40

   
  x
   

   
  30
   

   
  =
   

   
  12 ani
   

  În acest caz valoarea rămasa neamortizata pentru acest mijloc fix va fi recuperata în următorii 12 ani.
  6. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea și duratele de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, la noul Catalog privind clasificarea și duratele de funcționare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I, pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de funcționare în cadrul plajei indicate în catalog, cu posibilitatea reclasificarii unor mijloace fixe care nu s-au regăsit în vechiul catalog și pot fi asimilate altor grupe în noul catalog.
  III. Alte precizări1. Pentru mijloacele fixe noi achiziționate după data de 1 ianuarie 2005 se vor înscrie duratele normale de funcționare conform prevederilor din noul catalog.
  Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinata și în funcție de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcționare prevăzut în cărțile tehnice, pentru cele achiziționate după data de 1 ianuarie 2004.
  În acest caz, amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numărul de kilometri sau numărul de ore de funcționare prevăzute în cărțile tehnice, rezultând astfel amortizarea/km, sau pe ora de funcționare.
  Amortizarea lunara se determina prin înmulțirea numărului de kilometri parcurși sau a numărului de ore de funcționare efectuate în fiecare luna cu amortizarea/km, sau pe ora de funcționare.
  2. Investițiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și sa conducă la obținerea de beneficii economice viitoare.
  Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreținere și funcționare.
  În cazul clădirilor, investițiile efectuate trebuie să asigure protecția valorilor umane și materiale și îmbunătățirea gradului de confort și ambient sau reabilitarea și modernizarea termica a acestora.
  Amortizarea acestor investii se face fie pe durata normala de utilizare rămasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu până la 10% sau în cazul instituțiilor publice până la 20%. Dacă cheltuielile ulterioare se fac după expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de către o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
  Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea stării inițiale sunt considerate cheltuieli de reparații.
  3. În cazul mijloacelor fixe achiziționate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii în funcțiune, durata normala de utilizare rămasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de funcționare rămasa.
  În cazul mijloacelor fixe achiziționate cu durata normala de funcționare expirată sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de funcționare se stabilește de către o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
  4. Menținerea în funcțiune a mijloacelor fixe care pot afecta protecția vieții, a sănătății și a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian și naval, mașini de construcții și de gospodărie comunala, mașini de ridicat etc.) după expirarea duratei normale de funcționare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecție tehnica abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.5. Pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizării aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normala de utilizare rămasa, începând cu luna următoare repunerii în funcțiune a acestora sau se diminuează capitalurile proprii la data scoaterii din funcțiune.6. Fondurile bibliotecilor, muzeelor și arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe.
  Bunurile prevăzute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizări financiare - alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu.
  7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță naționala, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, clasificarea și duratele normale de funcționare.
  În aceleași condiții va fi aprobata și clasificarea și duratele normale de funcționare pentru mijloacele fixe care se utilizează de către persoanele juridice, autorizate în condițiile legii, sa desfășoare activități specifice sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță naționala.
  CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA ȘI DURATELE NORMALE
  DE FUNCȚIONARE A MIJLOACELOR FIXE

    CODUL     
     DE       
  CLASIFICARE

   
            DENUMIREA ACTIVELOR FIXE                         
   

  DURATE NORMALE
  DE FUNCȚIONARE
     - ANI -   

     0        

                      1                                      

          2    

                                  Grupa 1. CONSTRUCȚII                                     

  1.1.        

  Construcții industriale                                    

   

  1.1.1.      

  Clădiri industriale în afară de clădirile din:             

       40-60   

  1.1.1.1.    
   

  - industria alimentară, industria materialelor de          
  construcții, industria metalurgică și industria siderurgică;

       28-42   
   

  1.1.1.2.    

  - industria chimică.                                       

       24-36   

  1.1.2.      
   

  Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție,
  hale de montaj, etc.) în afară de:                         

       16-24   
   

  1.1.2.1.    

  - barăci, șoproane, etc.                                   

        8-12   

  1.1.3.      
   

  Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare,
  stații de conexiuni, în afară de:                          

       40-60   
   

  1.1.3.1.    

  - construcții speciale metalice;                           

       32-48   

  1.1.3.2.    

  - construcții speciale din beton                           

       24-36   

  1.1.4.      

  Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice, în afară de:

       32-48   

  1.1.4.1.    

  - clădirea reactorului                                     

       24-36   

  1.1.5.      

  Piste și platforme                                         

   

  1.1.5.1.    

  - din beton;                                               

       24-36   

  1.1.5.2.    

  - din balast, macadam.                                     

       16-24   

  1.1.6.      
   

  Sonde de țiței, gaze, sare și platforme marine de foraj    
  și extracție.                                              

   
   

  1.1.6.1.    

  - sonde de țiței, gaze și sare                             

        8-12   

  1.1.6.2.    

  - platforme marine de foraj și extracție                   

       24-36   

  1.1.7.      

  Turnuri de extracție minieră.                              

       24-36   

  1.1.8.      

  Puțuri de mină, galerii, planuri înclinate și rampe de puț.

       20-30   

  1.1.9.      
   

  Structuri de susținere, estacade și culoare pentru         
  transportoare cu bandă.                                    

       24-36   
   

  1.1.10.     

  Rampe de încărcare-descărcare.                             

       25-35   

  1.1.11.     
   
   

  Construcții miniere subterane: pentru personal; gări și    
  remize; stații de pompare; stații de compresoare; canale   
  pentru aeraj; buncăre; suitori-coborâtori; etc.            

       20-30   
   
   

  1.1.12.     

  Coșuri de fum și turnuri de răcire                         

       24-36   

  1.1.13.     

  Iazuri pentru decantarea sterilului                        

       12-48   

  1.1.14.     

  Camere de fum, de desprăfuire, de uscare,                  

       28-42   

  1.1.15.     
   

  Lucrări de construcții de decopertă pentru exploatări      
  miniere                                                    

        8-12   
   

  1.1.16.     
   

  Poligoane de încercări experimentale în aer liber sau în   
  încăperi închise.                                          

       12-18   
   

  1.1.17.     
   

  Alte construcții industriale neregăsite în cadrul          
  subgrupei 1.1.                                             

       24-36   
   

  1.2.        

  Construcții agricole                                       

   

  1.2.1.      

  Clădiri agrozootehnice                                     

       24-36   

  1.2.2.      
   

  Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane,    
  cabane)                                                    

        8-12   
   

  1.2.3.      
   

  Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții
  de compostare).                                            

       16-24   
   

  1.2.4.      

  Silozuri pentru furaje                                     

       24-36   

  1.2.5.      

  Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor.     

       28-42   

  1.2.6.      

  Pătule pentru depozitarea porumbului.                      

       20-30   

  1.2.7.      
   

  Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor,      
  padocuri.                                                  

       20-30   
   

  1.2.8.      
   

  Heleștee, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje;    
  jgheaburi etc. pentru piscicultura.                        

       24-36   
   

  1.2.9.      

  Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole.          

       32-48   

  1.2.10.     

  Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării:                   

   

  1.2.10.1.   

  - din zidărie, beton, metal sau lemn și sticlă.            

       16-24   

  1.2.10.2.   

  - construcție ușoară din lemn și folie din masă plastică.  

        2-4    

  1.2.11.     
   

  Alte construcții agricole neregăsite în cadrul             
  subgrupei 1.2.                                             

   
       16-24   

  1.3.        

  Construcții pentru transporturi poștă și telecomunicații   

   

  1.3.1.      
   
   

  Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, stații pentru 
  metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje,    
  ateliere, în afară de:                                     

       32-48   
   
   

  1.3.1.1.    

  - clădiri ușoare cu structură metalică                     

       16-24   

  1.3.2.      

  Infrastructură pentru transport feroviar cu:               

   

  1.3.2.1.    

  - ecartament normal și larg.                               

       40-60   

  1.3.2.2.    

  - ecartament normal pentru metrou.                         

       32-48   

  1.3.2.3.    

  - ecartament îngust, inclusiv forestier.                   

       28-42   

  1.3.2.4.    

  - ecartament îngust minier.                                

       12-18   

  1.3.3.      

  Infrastructură și stații de tramvaie.                      

       24-36   

  1.3.4.      

  Rețele electrice de contact pentru tracțiune electrică:    

   

  1.3.4.1.    

  - pentru linii de cale ferată.                             

       24-36   

  1.3.4.2.    

  - pentru linii de tramvaie și troleibuze.                  

       20-30   

  1.3.4.3.    

  - pentru linii de cale ferată minieră.                     

       12-18   

  1.3.5.      
   
   
   
   

  Construcții pentru transport feroviar: peroane; treceri de 
  nivel; port-gabarit; cheiuri de încărcare-descărcare;      
  pentru alimentare și revizie locomotive; canale de         
  coborât osii; fundații de plăci turnante și pod basculă;   
  canale de zgură, etc.:                                     

       24-36   
   
   
   
   

  1.3.6.      

  Aparate de cale.                                           

        4-6    

  1.3.7.      
   
   
   

  Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole),   
  alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile           
  necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete,              
  marcaje, semne de circulație):                             

   
   
   
   

  1.3.7.1.    
   

  - cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau        
  macadam.                                                   

       16-24   
   

  1.3.7.2.    
   

  - cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe          
  fundație suplă.                                            

       20-30   
   

  1.3.7.3.    

  - cu îmbrăcăminte din beton de ciment.                     

       28-42   

  1.3.7.4.    

  - Infrastructură drumuri forestiere                        

       24-36   

  1.3.8.      
   

  Piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru 
  avioane și autovehicole. Construcții aeroportuare.         

       32-48   
   

  1.3.9.      

  Cheiuri, estacade și docuri pentru nave.                   

       40-60   

  1.3.10.     

  Cale pentru montarea și lansarea navelor:                  

   

  1.3.10.1.   

  - File din lemn.                                           

       12-18   

  1.3.10.2.   

  - File din beton, beton armat.                             

       32-48   

  1.3.11.     

  Canale pentru navigație.                                   

       40-60   

  1.3.12.     

  Construcții accesorii pentru transport rutier, aerian, naval

       24-36   

  1.3.13.     
   

  Linii de funiculare pentru exploatări miniere și           
  industriale:                                               

   
   

  1.3.13.1.   

  - pe stâlpi din lemn.                                      

       12-18   

  1.3.13.2.   

  - pe stâlpi din metal sau beton armat.                     

       24-36   

  1.3.14.     
   

  Linii funiculare pentru personal; stații și construcții de 
  protecție:                                                 

   
   

  1.3.14.1.   

  - cu telecabine, telegondole sau teleschiuri.              

       20-30   

  1.3.14.2.   

  - multilifturi pentru schi.                                

        9-15   

  1.3.15.     

  Linii funiculare forestiere de tip ușor.                   

        4-6    

  1.3.16.     

  Planuri înclinate supraterane.                             

       24-36   

  1.3.17.     
   

  Poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi   
  feroviare și rutiere; viaducte:                            

   
   

  1.3.17.1.   

  - din lemn.                                                

        8-12   

  1.3.17.2.   

  - din zidărie, beton armat sau metal.                      

       32-48   

  1.3.18.     

  Tunele.                                                    

       40-60   

  1.3.19.     
   
   

  Clădiri pentru poștă, telecomunicații: centrale telefonice,
  stații de emisie radio, studiouri pentru radio,            
  televiziune, etc.                                          

       36-54   
   
   

  1.3.20.     
   

  Linii și cabluri aeriene de telecomunicații (stâlpi,       
  circuite, cabluri, traverse, console, etc).                

        9-15   
   

  1.3.21.     
   

  Rețele și canalizații subterane de comunicații urbane și   
  interurbane, în afară de:                                  

       16-24   
   

  1.3.21.1.   
   

  - Suport de transmisiuni de telecomunicații pe sisteme de  
  cabluri cu fibră optică (submarine, subfluviale).          

        8-12   
   

  1.3.22.     
   

  Platforme, turnuri și piloni metalici pentru antene de     
  radiotelefonie, telefonie mobilă, radio și TV.             

        9-15   
   

  1.3.23.     

  Cabine telefonice.                                         

        4-6    

  1.3.24.     
   

  Construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații  
  (barăci, magazii, șoproane, cabane).                       

        8-12   
   

  1.3.25.     
   

  Alte construcții pentru transporturi, poștă și             
  telecomunicații neregăsite în cadrul subgrupei 1.3.        

       20-30   
   

  1.4.        

  Construcții hidrotehnice                                   

   

  1.4.1.      
   
   

  Baraje și construcții accesorii baraje (ecluze, deversoare,
  porturi și fronturi de așteptare, disipatoare de energie,  
  goliri de fund, canale de derivație).                      

       40-60   
   
   

  1.4.2.      
   
   

  Diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a      
  curenților), consolidări de maluri, praguri; pinteni;      
  anrocamente și căsoaie; cleonaje:                          

   
   
   

  1.4.2.1.    

  - din fascine; lemn cu bolovan sau piatră;                 

       16-24   

  1.4.2.2.    
   

  - din piatră brută; blocuri de beton; zidărie de piatră;   
  beton armat.                                               

       24-36   
   

  1.4.3.      

  Canale de aducțiune.                                       

       40-60   

  1.4.4.      

  Pereuri.                                                   

       24-36   

  1.4.5.      
   

  Construcții hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
  oceanografice, platforme meteorologice; în afară.          

       32-48   
   

  1.4.5.1.    

  - construcții ușoare.                                      

        8-12   

  1.4.6.      

  Lacuri artificiale de acumulare                            

       40-60   

  1.4.7.      
   

  Alte construcții hidrotehnice neregăsite în cadrul         
  subgrupei 1.4.                                             

       24-36   
   

  1.5.        

  Construcții pentru afaceri, comerț, depozitare.            

   

  1.5.1.      

  Centre de afaceri.                                         

       40-60   

  1.5.2.      
   

  Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare și     
  distribuție. Magazine.                                     

       32-48   
   

  1.5.3.      
   
   

  Construcții pentru depozitarea mărfurilor de larg consum,  
  a mărfurilor industriale, a materialelor de construcții    
  și a produselor agricole.                                  

       24-36   
   
   

  1.5.4.      
   

  Construcții pentru depozitarea și comercializarea          
  produselor  petrolifere (benzinării, etc).                 

       20-30   
   

  1.5.5.      
   

  Construcții pentru depozitarea explozibililor, carburanților
  și lubrifianților.                                         

       20-30   
   

  1.5.6.      
   

  Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni,     
  materiale pulverulente (ciment, var, ipsos), etc.          

       20-30   
   

  1.5.7.      

  Rezervoare și bazine pentru depozitare, în afară de:       

       20-30   

  1.5.7.1.    

  - rezervoare pentru depozitare cu protecție catodică       

       32-48   

  1.5.8.      

  Depozite frigorifice pentru alimente. Ghețării.            

       20-30   

  1.5.9.      

  Platforme pentru depozitare și activități comerciale.      

       20-30   

  1.5.10.     
   

  Tancuri, rezervoare, bidoane și butoaie pentru depozitarea 
  băuturilor.                                                

       24-36   
   

  1.5.11.     

  Rampe de încărcare.                                        

       20-30   

  1.5.12.     
   

  Construcții ușoare pentru afaceri, comerț, depozitare      
  (barăci, magazii, șoproane, etc.).                         

        8-12   
   

  1.5.13.     

  Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor și datelor.  

       20-30   

  1.5.14.     
   

  Alte construcții pentru afaceri, comerț, depozitare        
  neregăsite în cadrul subgrupei 1.5.                        

       16-24   
   

  1.6.        

  Construcții de locuințe și social-culturale.               

   

  1.6.1.      

  Clădiri de locuit, hoteluri și cămine, în afară de:        

       40-60   

  1.6.1.1.    
   

  - clădiri pentru locuințe sociale, moteluri și cămine      
  amplasate în centre industriale. WC publice.               

       32-48   
   

  1.6.2.      
   
   

  Construcții pentru învățământ; știință; cultură și artă;   
  ocrotirea sănătății; asistență socială; cultură fizică și  
  agrement, în afară de:                                     

       40-60   
   
   

  1.6.2.1.    

  - case de sănătate, băi publice și baze de tratament.      

       28-42   

  1.6.3.      

  Împrejmuiri din:                                           

   

  1.6.3.1.    

  - lemn;                                                    

        8-12   

  1.6.3.2.    

  - zidărie, beton armat, metal.                             

       20-30   

  1.6.4.      

  Clădiri administrative.                                    

       40-60   

  1.6.5.      

  Construcții pentru centrale termice și puncte termice      

       24-36   

  1.6.6.      

  Construcții suport pentru panouri de afișare și publicitate.

        6-10   

  1.6.7.      
   

  Construcții pentru turnuri de ceas, turnuri de pază și alte
  amenajări asemănătoare.                                    

        9-15   
   

  1.6.8.      
   

  Alte construcții de locuințe și social-culturale neregăsite
  în cadrul subgrupei 1.6.                                   

       20-30   
   

  1.7.        

  Construcții pentru transportul energiei electrice.         

   

  1.7.1.      
   

  Rețele de alimentare, de iluminat și linii de transport    
  a energiei electrice:                                      

   
   

  1.7.1.1.    

  - aeriene pe stâlpi din lemn.                              

        9-15   

  1.7.1.2.    

  - aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat.          

       32-48   

  1.7.1.3.    

  - subterane.                                               

       12-18   

  1.7.2.      

  Instalații electrice de forță:                             

   

  1.7.2.1.    

  - aeriene sau aparente.                                    

        9-15   

  1.7.2.2.    

  - îngropate.                                               

        9-15   

  1.7.2.3.    

  - în tub, canal sau tunel de protecție.                    

       24-36   

  1.7.3.      
   

  Alte construcții pentru transportul energiei electrice     
  neregăsite în cadrul subgrupei 1.7.                        

       16-24   
   

  1.8.        
   

  Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și        
  îmbunătățiri funciare.                                     

   
   

  1.8.1.      

  Puțuri săpate sau forate.                                  

      24-36    

  1.8.2.      

  Drenuri pentru alimentări cu apă.                          

      24-36    

  1.8.3.      

  Captări și prize de apă.                                   

      32-48    

  1.8.4.      

  Canale pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor.       

      32-48    

  1.8.5.      

  Galerii pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor.      

      32-48    

  1.8.6.      
   
   

  Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările;  
  rețele de distribuție. Galerii subterane pentru instalații 
  tehnico-edilitare.                                         

      24-36    
   
   

  1.8.7.      

  Conducte pentru canalizare, în afară de:                   

      32-48    

  1.8.7.1.    

  - conducte tehnologice pentru ape acide.                   

      12-18    

  1.8.8.      

  Stații de tratare, de neutralizare și de epurare a apelor. 

      24-36    

  1.8.9.      

  Castele de apă.                                            

      32-48    

  1.8.10.     
   

  Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; câmpuri
  de irigare și infiltrare, în afară de:                     

      16-24    
   

  1.8.10.1.   

  - canale de irigații.                                      

      24-36    

  1.8.11.     

  Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei.      

      40-60    

  1.8.12.     

  Stații de pompare și separare a apei, în afară de:         

      32-48    

  1.8.12.1.   

  - stații de pompare plutitoare                             

      16-24    

  1.8.13.     
   

  Construcții și instalații tehnologice pentru alimentare    
  cu apă și canalizare.                                      

      32-48    
   

  1.8.14.     

  Construcții ușoare (barăci, magazii, șoproane, etc).       

       8-12    

  1.8.15.     
   

  Alte construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și   
  îmbunătățiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8.  

      24-36    
   

  1.9.        
   
   

  Construcții pentru transportul și distribuția petrolului,  
  gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat         
  și pentru termoficare.                                     

   
   
   

  1.9.1.      
   
   

  Conducte magistrale pentru transportul produselor          
  petrolifere, gazelor și a lichidelor industriale, inclusiv 
  traversările și instalațiile tehnologice, în afară de:     

      20-30    
   
   

  1.9.1.1.    
   

  - conducte magistrale pentru transportul produselor        
  petroliere prevăzute cu protecție catodică.                

      40-60    
   

  1.9.2.      

  Conducte de termoficare.                                   

   

  1.9.2.1.    

  - aeriene sau în canale de protecție vizitatele.           

      20-30    

  1.9.2.2.    

  - în canale nevizitabile.                                  

      16-24    

  1.9.3.      
   
   
   

  Conducte, branșamente și instalații tehnologice pentru     
  distribuția gazelor, produselor petroliere și a lichidelor 
  industriale, apă sărată, din exteriorul și interiorul      
  construcțiilor.                                            

      12-18    
   
   
   

  1.9.4.      
   
   
   

  Alte construcții pentru transportul și distribuția         
  petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului       
  comprimat și pentru termoficare, neregăsite în             
  cadrul subgrupei 1.9.                                      

      16-24    
   
   
   

  1.10.       

  Alte construcții neregăsite în cadrul grupei 1.            

      24-36    

        GRUPA 2  INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE ȘI PLANTAȚII          

         2.1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII DE LUCRU)            

  2.1.1.      
   

  Extracția și prepararea cărbunilor și minereurilor         
  metalifere și nemetalifere                                 

   
   

  2.1.1.1.    
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru construcția puțurilor 
  miniere și forare minieră.                                 
  Mașini de havat, combine miniere și pluguri de cărbune.    
  Mașini multifuncționale pe șenile.                         

       5-9     
   
   
   

  2.1.1.2.    
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru susținerea abatajelor 
  și pentru tăiere-prelucrare.                               

       3-5     
   

  2.1.1.3.    

  Mașini de încărcat și utilaje pentru rambleiere.           

       4-8     

  2.1.1.4.    
   

  Excavatoare cu rotor și instalații de haldat.              
  Mașini, utilaje și instalații de sfărâmare și măcinare.    

       8-12    
   

  2.1.1.5.    
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru clasare; pentru       
  separare și concentrare (gravimetrică, magnetică,          
  electrostatică).                                           
  Mașini, utilaje și instalații pentru flotație.             

       6-10    
   
   
   

  2.1.1.6.    
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru extragerea și         
  prepararea metalelor prețioase.                            
  Mașini de tabletat și brichetat sare.                      
  Mașini și utilaje pentru brichetarea cărbunilor            

       8-12    
   
   
   

  2.1.1.7.    

  Mașini de ascuțit sfredele și mașini de curățat vagonete.  

       4-8     

  2.1.1.8.    
   

  Alte echipamente tehnologice neregăsite în cadrul          
  clasei 2.1.1.                                              

       4-6     
   

  2.1.2.      
   

  Prospecțiuni geologice și geofizice, foraj și extracția    
  țițeiului și gazelor                                       

   
   

  2.1.2.1.    

  Sondeze                                                    

       7-11    

  2.1.2.2.    
   

  Utilaje și instalații pentru forajul sondelor de țiței și  
  gaze                                                       

       5-9     
   

  2.1.2.3.    
   
   
   
   

  Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii și 
  mese rotative.                                             
  Agregate de cimentare și fisurare.                         
  Mașini, utilaje și instalații pentru extracția țițeiului   
  și gazelor.                                                

       8-12    
   
   
   
   

  2.1.2.4.    
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru carotaj, deviații     
  și perforări                                               

   
       4-8     

  2.1.2.5.    
   

  Alte echipamente tehnologice neregăsite în cadrul          
  clasei 2.1.2.                                              

   
       6-10    

  2.1.3.      
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru metalurgia feroasă,   
  inclusiv laminarea și trefilarea metalelor.                

   
   

  2.1.3.1.    
   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru producția de cocs     
  metalurgic; pentru producția fontei de primă fuziune       
  și a feroaliajelor.                                        
  Mașini, utilaje și instalații pentru producția electrozilor
  de sudură.                                                 
  Mașini, utilaje și instalații pentru acoperirea și         
  protecția suprafeței laminatelor, țevilor și trefilatelor. 

      11-17    
   
   
   
   
   
   

  2.1.3.2.    

  Mașini, utilaje și instalații pentru producția de oțel.    

      12-18    

  2.1.3.3.    
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru producția de laminate.
  Mașini, utilaje și instalații pentru producția barelor,    
  sârmelor și țevilor trase.                                 
  Mașini, utilaje și instalații pentru producția de          
  țevi sudate.                                               

       9-15    
   
   
   
   

  2.1.3.4.    
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în           
  cadrul clasei 2.1.3.                                       

   
       9-15    

  2.1.4.      

  Mașini, utilaje și instalații pentru metalurgia neferoasă  

   

  2.1.4.1.    
   
   
   

  Mașini și instalații pentru reducere, topire, distilare    
  și turnare.                                                
  Cuptoare pentru prerafinare; mașini și instalații pentru   
  convertizoare și rafinare.                                 

      11-17    
   
   
   

  2.1.4.2.    
   

  Mașini și instalații pentru prelucrarea produselor,        
  subproduselor și deșeurilor din metalurgia neferoasă.      

       9-15    
   

  2.1.4.3.    
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.4.                                              

       9-15    
   

  2.1.5.      
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru construcții de mașini 
  și prelucrarea metalului                                   

   
   

  2.1.5.1.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mașini de alezat și frezat orizontale.                     
  Mașini de rabotat cu masă mobilă.                          
  Ciocane de forjă.                                          
  Prese de forjă; prese speciale și specializate;            
  mașini de forjat; mașini de rulat, îndoit și debitat       
  tablă, profile și țevi; mașini auxiliare speciale          
  pentru forjă.                                              
  Mașini și instalații de încălzire pentru forjă.            
  Mașini, utilaje și instalații pentru dezbaterea și         
  curățirea pieselor turnate.                                
  Mașini, utilaje și instalații pentru tratamente termice.   
  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producția   
  de cabluri și conductoare.                                 
  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producția   
  de materiale electroizolante și de pulberi.                
  Mașini, utilaje și instalații specializate de confecționat 
  produse din sârmă (cuie, ace, ținte, etc).                 
  Mașini, utilaje și instalații specializate de confecționat 
  produse din tablă subțire (jucării, ambalaje, etc,).       
  Mașini, utilaje și instalații specializate de confecționat 
  autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane.              
  Mașini specializate pentru confecționat nituri, șuruburi,  
  tirfoane, piulițe și caiele.                               
  Mașini, utilaje și instalații specializate pentru          
  construcția de nave, în afară de:                          

       9-15    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.5.1.1.  

  Linii automate de formare-turnare.                         

      12-18    

  2.1.5.2.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Strunguri:                                                 
  - paralele;                                                
  - frontale și carusel;                                     
  - revolver, automate și semiautomate;                      
  - specializate.                                            
  Mașini de alezat. Mașini de frezat.                        
  Mașini de rabotat cu cuțit mobil (șepinguri) și de         
  mortezat, de prelucrat roți dințate, de filetat,           
  etc. polizoare fixe.                                       
  Mașini de găurit, mașini de debitat metale.                
  Mașini agregat; linii automate și semiautomate; centre     
  de prelucrare a metalului prin așchiere.                   
  Mașini de formare, miezuire și formare de precizie și cu   
  modele ușor fuzibile; mașini de turnat; uscătoare pentru   
  forme și miezuri; mașini, utilaje și instalații pentru     
  elaborarea metalelor și aliajelor.                         
  Mașini, utilaje și instalații pentru vopsire și            
  acoperiri metalice.                                        
  Mașini, utilaje și instalații comune pentru industria      
  electrotehnică.                                            
  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producția   
  de transformatoare.                                        
  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producția   
  de mașini electrice rotative.                              
  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producția   
  de aparataj de înaltă și joasă tensiune, de aparate        
  electrice, telefonice și de măsurare.                      
  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru fabricația  
  de produse electrochimice și surse de iluminat.            
  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru             
  prelucrarea metalului prin procedee speciale               
  (ultrasunete, etc).                                        
  Mașini, utilaje și instalații specializate pentru          
  construcții aeronautice.                                   
  Mașini specializate pentru confecționat armături și        
  fitinguri.                                                 

       8-12    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.5.3.    

  Mașini specializate pentru confecționat arcuri.            

       9-15    

  2.1.5.4.    
   

  Mașini, utilaje și instalații specializate pentru          
  confecționarea ceasurilor.                                 

       6-10    
   

  2.1.5.5.    

  Mașini, utilaje și instalații pentru sudarea metalului.    

       6-10    

  2.1.5.6.    
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producția   
  componentelor produselor și sistemelor electronice         
  (semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio și     
  video, aparate și instrumente electronice de măsurare,     
  calculatoare și  periferice, etc).                         

       5-9     
   
   
   
   

  2.1.5.7.    

  Mașini portabile de polizat, șlefuit, tăiat, găurit, etc.  

       2-4     

  2.1.5.8.    
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.5.                                              

       8-12    
   

  2.1.6.      
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru industria chimică     
  și petrochimică                                            

   
   

  2.1.6.1.    
   

  Mașini, utilaje și instalații de uz general în tehnologia  
  chimică.                                                   

   
   

  2.1.6.1.1.  
   
   
   
   
   
   
   
   

  Decantoare;                                                
  Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre și      
  centrifuge;                                                
  Mașini, utilaje și instalații pentru procese de distilare  
  și rectificare a lichidelor;                               
  Mașini, utilaje și instalații pentru procese de încălzire, 
  răcire și condensare;                                      
  Mașini, utilaje și instalații pentru evaporare, uscare     
  și cristalizare:                                           

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  a) mediu neutru sau ușor coroziv;                          

       9-15    

   

  b) mediu puternic coroziv                                  

       6-10    

  2.1.6.1.2.  
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru procese de separare   
  a sistemelor gazoase;                                      
  Mașini, utilaje și instalații pentru procese de absorbție  
  și extracție;                                              
  Mașini, utilaje și instalații pentru reacții chimice       
  și electrochimice:                                         

   
   
   
   
   
   

   

  a) mediu neutru sau ușor coroziv;                          

       8-12    

   

  b) mediu puternic coroziv.                                 

       5-9     

  2.1.6.2.    
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice industriei         
  chimice anorganice.                                        

   
   

  2.1.6.2.1.  
   
   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru producerea  
  acidului sulfuric și a îngrășămintelor fosfatice, a        
  amoniacului, acidului azotic și a îngrășămintelor azotoase.
  Mașini, utilaje și instalații specifice producerii sodei;  
  Mașini, utilaje și instalații specifice producerii         
  carbidului oxigenului, pulberilor și explozibililor.       
  Alte mașini, utilaje și instalații specifice pentru        
  industria chimică anorganică.                              

       8-12    
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.6.2.2.  
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice producerii clorului
  și a compușilor săi.                                       

       4-8     
   

  2.1.6.3.    
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice industriei chimice 
  organice (exclusiv prelucrarea țițeiului).                 

   
   

  2.1.6.3.1.  
   
   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice producerii fibrelor
  și firelor artificiale.                                    
  Vase pentru coagularea latexului, prese de turnare, mașini 
  automate de ambalare în baloturi și mașini de turnat       
  epruvete de cauciuc.                                       
  Mașini, utilaje și instalații specializate pentru          
  confecționat produse din cauciuc (anvelope, garnituri,     
  tuburi, etc.)                                              

       9-15    
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.6.3.2.  
   
   
   
   
   

  Granulatoare pentru negru de fum.                          
  Reactoare pentru dehidrogenarea butanului; polimerizatoare.
  Mașini, utilaje și instalații specializate pentru          
  confecționat produse din mase plastice.                    
  Mașini, utilaje și instalații specializate pentru          
  producerea medicamentelor.                                 

       8-12    
   
   
   
   
   

  2.1.6.3.3.  
   

  Instalații pentru preparat soluții, în circuit închis, în  
  vase de sticlă și vase de cuart pentru filtrare.           

       2-4     
   

  2.1.6.3.4.  
   

  Alte mașini, utilaje și instalații pentru industria chimică
  organică.                                                  

       9-15    
   

  2.1.6.4.    
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice prelucrării        
  țițeiului, în afară de:                                    

       9-15    
   

  2.1.6.4.1.  
   
   

  - coloane de distilare fracționată și generatoare de gaz   
  inert;                                                     
  - vase pentru propan și butan;                             

   
      12-18    
   

  2.1.6.4.2.  
   
   
   

  - agregate pentru tăierea hidraulică a cocsului,           
  regeneratoare de catalizator și umectoare: coloane pentru  
  recuperarea SO(2) din rafinat și coloane de solventare cu  
  bioxid de sulf și cuptoare pentru arderea gudroanelor;     

       7-11    
   
   
   

  2.1.6.5.    
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice producției de săpun,
  detergenți și lumânări.                                    

       8-12    
   

  2.1.6.6.    
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.6.                                              

   
       8-12    

  2.1.7.      
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea materialelor
  de construcții și refractare.                              

   
   

  2.1.7.1.    
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru fasonarea produselor, 
  în afară de:                                               

       9-15    
   

  2.1.7.1.1.  
   
   

  - mașini de fasonat prin presare;                          
  - mașini de fasonat prin laminare;                         
  - vibroprese și traverse pentru blocuri din beton.         

       8-12    
   
   

  2.1.7.2.    
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru uscarea produselor.   
  Mașini, utilaje și instalații pentru maturizarea produselor

      12-18    
   

  2.1.7.3.    
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru arderea produselor,   
  în afară de:                                               

   
      16-24    

  2.1.7.3.1.  
   
   

  - cuptoare electrice pentru elaborarea electro-            
  corindonului și a carburii de siliciu precum și pentru     
  ars email.                                                 

      11-17    
   
   

  2.1.7.4.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru deservirea uscătoriilor
  și cuptoarelor.                                            
  Mașini și instalații specifice pentru producerea cimentului,
  varului și a ipsosului.                                    
  Mașini și instalații specifice fabricării produselor       
  din azbociment.                                            
  Mașini, utilaje și instalații specifice producerii         
  materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat, etc).       
  Mașini și instalații specifice producerii materialelor     
  termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei și pâslei din   
  fibre de sticlă).                                          
  Mașini și instalații specifice producerii garniturilor     
  tehnice de etanșare.                                       
  Mașini și instalații specifice producerii rondelelor,      
  plăcilor izolatoare și dopurilor din plută.                
  Mașini și instalații specifice pentru extragerea și        
  prelucrarea marmurei și a pietrei naturale și artificiale  
  de construcții.                                            
  Mașini, utilaje și instalații specifice pentru ambalarea   
  produselor.                                                
  Mașini și instalații specifice pentru prefabricate din     
  beton, cărămizi silico-calcare și țigle din ciment,        
  în afară de:                                               

      12-18    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.7.4.1.  
   

  - tipare metalice și de beton, încălzitoare;               
  - casete verticale.                                        

       4-6     
   

  2.1.7.4.2.  

  - tipare pentru tuburi din beton.                          

       8-12    

  2.1.7.5.    
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.7.                                              

      12-18    
   

  2.1.8.      
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru silvicultură,         
  exploatarea și prelucrarea lemnului                        

   
   

  2.1.8.1.    
   
   

  Mașini de cojit, despicat, tocat și mărunțit.              
  Strunguri și mașini de copiat,                             
  Ferăstraie, în afară de:                                   

       8-12    
   
   

  2.1.8.1.1.  

  - ferăstraie cu lanț portabile                             

       2-3     

  2.1.8.2.    
   

  Mașini de rindeluit, de frezat, de găurit și dăltuit,      
  în afară de:                                               

   
       8-12    

  2.1.8.2.1.  
   

  - mașini portabile de rindeluit, de frezat, de găurit și   
  dăltuit.                                                   

       2-4     
   

  2.1.8.3.    
   

  Mașini de șlefuit, de lustruit, mașini combinate, mașini   
  agregat, în afară de:                                      

       8-12    
   

  2.1.8.3.1.  

  - mașini portabile de șlefuit și de lustruit.              

       2-4     

  2.1.8.4.    
   
   
   
   

  Mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin tăiere și   
  mașini de curbat; agregate de înnădire și asamblare;       
  prese specifice pentru industria lemnului; mașini, utilaje 
  și instalații pentru preparat și aplicat adezivi și lacuri,
  în afară de:                                               

       8-12    
   
   
   
   

  2.1.8.4.1.  
   

  - mașini portabile de tăiat și de îmbinat prin agrafe, cuie,
  clame.                                                     

       2-4     
   

  2.1.8.5.    
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru uscare, aburire și    
  tratare termică, în afară de:                              

       9-15    
   

  2.1.8.5.1.  

  - mașini și instalații de aburire și fierbere a lemnului.  

       4-6     

  2.1.8.6.    
   

  Mașini, utilaje și instalații specifice liniilor de        
  fabricație pentru prelucrarea lemnului.                    

       9-15    
   

  2.1.8.7.    

  Mașini, utilaje și instalații pentru silvicultură.         

       5-9     

  2.1.8.8.    
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.8.                                              

   
       8-12    

  2.1.9.      
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru industria celulozei   
  și hârtiei                                                 

   
   

  2.1.9.1.    
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru fabricarea celulozei, 
  în afară de:                                               

   
      10-16    

  2.1.9.1.1.  

  - putini din lemn pentru spălare.                          

       5-9     

  2.1.9.2.    
   
   
   
   
   

  Mașini și instalații pentru fabricarea hârtiei, cartonului 
  și mucavalei.                                              
  Mașini și utilaje pentru impregnarea și înnobilarea hârtiei
  și cartoanelor.                                            
  Utilaje pentru exploatarea și balotarea stufului, în afară 
  de:                                                        

       8-12    
   
   
   
   
   

  2.1.9.2.1.  
   

  - tractoare speciale pentru recoltat stuf;                 
  - recoltatoare de stuf.                                    

       5-9     
   

  2.1.9.3.    
   

  Mașini și utilaje pentru confecții din hârtie și prelucrarea
  hârtiei.                                                   

      10-16    
   

  2.1.9.4.    
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.9.                                              

       8-12    
   

  2.1.10.     
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea sticlei,   
  porțelanului și faianței                                   

   
   

  2.1.10.1.   
   
   

  Cuptoare pentru producerea masei de sticlă și tratarea     
  produselor din sticlă; mașini de format și de prelucrat    
  sticlă, în afară de:                                       

      11-17    
   
   

  2.1.10.1.1. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - cuptoare de topire cu oale; de curbat și de securizat    
  geamuri;                                                   
  - mașini de confecționat aparatură de sticlă pentru        
  laborator, mașini de gradat, mașini de spart geamuri       
  armate, de îndreptat tuburi din sticlă, de închis          
  termometre, de spălat cioburi, piese de rondele            
  pentru mașinile de tras geam;                              
  - mașini de format materiale ceramice;                     
  - mașini și instalații de finisat și decorat produse din   
  sticlă și ceramică fină.                                   

   
       9-15    
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.10.2.   
   

  Mașini de ambalat butelii, de spălat și stors pânză de     
  filtru instalații de dozarea barbotinei, etc,              

      11-17    
   

  2.1.10.3.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.10.                                             

       9-15    
   

  2.1.11.     

  Mașini, utilaje și instalații pentru industria textilă     

   

  2.1.11.1.   
   
   
   
   
   

  Mașini pentru prelucrarea primară a fibrelor naturale.     
  Mașini, utilaje și instalații pentru prelucrarea primară   
  a fibrelor de lână și a părului.                           
  Mașini pentru prelucrarea preliminară a deșeurilor din     
  fibre și a zdrențelor.                                     
  Mașini și instalații din filaturile de bumbac.             

       8-14    
   
   
   
   
   

  2.1.11.2.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații din filaturile de mătase     
  naturală.                                                  
  Mașini, utilaje și instalații din filaturile de fibre      
  liberiene și din filaturile de lână.                       
  Mașini și utilaje pentru prepararea firelor.               
  Mașini, utilaje și instalații pentru produs materiale      
  textile nețesute și electropluș.                           
  Mașini pentru pregătire în vederea tratamentelor și        
  finisării.                                                 
  Mașini, aparate și instalații de vopsit și de imprimat     
  materiale textile.                                         

   
       8-12    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.11.3.   
   
   
   
   
   
   

  Mașini și instalații de albit.                             
  Mașini și instalații pentru tratamente umede fară folosire 
  de coloranți.                                              
  Mașini de stors și de uscat materiale textile.             
  Mașini și instalații pentru apretura și finisarea specială 
  a materialelor textile; de controlat, ajustat și împachetat.
  Mașini de țesut.                                           

       8-14    
   
   
   
   
   
   

  2.1.11.4.   

  Mașini de tricotat; de împletit, croșetat și înnodat.      

       6-10    

  2.1.11.5.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.11.                                             

       8-12    
   

  2.1.12.     

  Mașini, utilaje și instalații pentru industria confecțiilor

       8-12    

  2.1.13.     
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru industria pielăriei,  
  blănăriei și încălțămintei                                 

   
   

  2.1.13.1.   
   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru produs talpă          
  artificială.                                               
  Mașini, utilaje și instalații pentru confecții de          
  încălțăminte din piele și din înlocuitori din piele.       
  Mașini, utilaje și instalații pentru confecționarea        
  încălțămintei din cauciuc; pentru confecții de: mănuși,    
  blănărie, marochinărie și articole tehnice din piele.      

       8-12    
   
   
   
   
   
   

  2.1.13.2.   

  Mașini, utilaje și instalații pentru tăbăcării, în afară de:

       8-14    

  2.1.13.2.1. 
   

  - bazine de înmuiat, cenușărit, pretăbăcit, tăbăcit și     
  decolorat.                                                 

      16-24    
   

  2.1.13.2.2. 
   
   
   
   

  - haspele de înmuiat, cenușărit, decalcifiat, semăluire,   
  pielat, tăbăcit și argăsit și butoaie de înmuiat, cenușărit,
  decalcifiat, semăluire, pielat, tăbăcit, vopsit, retanat,  
  uns, vălcuit, etc; agregate elicoidale de cenușărit        
  și tăbăcit.                                                

      12-18    
   
   
   
   

  2.1.13.3.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.13.                                             

       9-15    
   

  2.1.14.     

  Mașini, utilaje și instalații pentru industria alimentară  

   

  2.1.14.1.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru abatoare și producerea
  preparatelor din carne.                                    

       8-14    
   

  2.1.14.2.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru lapte și produse      
  lactate.                                                   

       8-12    
   

  2.1.14.3.   
   
   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea uleiurilor 
  vegetale și a margarinei; panificație și producerea        
  pastelor făinoase și a biscuiților.                        
  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea spirtului, 
  amidonului, glucozei, dextrinei și drojdiei comprimate.    
  Mașini și instalații pentru producerea țuicii, rachiurilor 
  naturale, altor băuturi distilate și gazoase, esențelor    
  și oțetului.                                               

       9-15    
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.14.4.   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru ambalarea produselor  
  alimentare.                                                
  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea conservelor
  de legume și finețe.                                       
  Mașini, utilaje și instalații comune pentru industria      
  alimentară.                                                

       8-12    
   
   
   
   
   

  2.1.14.5.   

  Mașini, utilaje și instalații pentru morărit.              

      13-21    

  2.1.14.6.   

  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea zahărului. 

      14-22    

  2.1.14.7.   
   
   
   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea produselor 
  zaharoase.                                                 
  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea vinului.   
  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea berii.     
  Mașini, utilaje și instalații pentru prelucrarea tutunului 
  și a produselor din tutun.                                 

      12-18    
   
   
   
   
   

  2.1.14.8.   

  Inventar gospodăresc din industria alimentară.             

       6-10    

  2.1.14.9.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.14.                                             

       9-15    
   

  2.1.15.     

  Mașini, utilaje și instalații pentru industria poligrafică 

       8-14    

  2.1.16.     

  Mașini de forță și utilaje energetice                      

   

  2.1.16.1.   

  Mașini generatoare, în afară de:                           

      22-34    

  2.1.16.1.1. 
   
   

  - instalații de preparare a prafului de cărbune, instalații
  de tratare a apei de alimentare, instalații de captare și  
  evacuare a zgurei și cenușii;                              

      16-24    
   
   

  2.1.16.1.2. 

  - generatoare de energie electrică                         

   

  2.1.16.1.2.1.
   

  - generatoare de curent continuu, de curent                
  alternativ; generatoare de frecvență                       

      12-18    
   

  2.1.16.1.2.2.

  - grupuri electrogene staționare                           

       9-15    

  2.1.16.1.2.3.
   

  - grupuri electrogene mobile, grupuri de sudură            
  mobile                                                    

       6-10    
   

  2.1.16.2.   

  Mașini motrice                                             

   

  2.1.16.2.1. 
   

  - motoare electrice de curent continuu și de curent        
  alternativ;                                                

      12-18    
   

  2.1.16.2.2. 

  - turbine cu abur, turbine cu gaze;                        

      12-22    

  2.1.16.2.3. 

  - turbine hidraulice;                                      

      12-22    

  2.1.16.2.4. 

  - motoare cu ardere internă, cu piston, stabile;           

       6-10    

  2.1.16.2.5. 

  - motoare eoliene                                          

      16-24    

  2.1.16.3.   
   

  Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare   
  și compensatoare.                                          

   
   

  2.1.16.3.1. 

  - transformatoare și autotransformatoare, în afară de:     

      16-24    

  2.1.16.3.1.1.

  - transformatoare și autotransformatoare de sudură.        

       8-12    

  2.1.16.3.1.2.

  - aparate de sudură electrică portabile.                   

       4-6     

  2.1.16.3.2. 
   

  - instalații de redresare;                                 
  - instalații de convertizoare, în afară de:                

      12-18    
   

  2.1.16.3.2.1.

  - roboți de pornire mobili                                 

       4-8     

  2.1.16.3.3. 
   

  - baterii de acumulatoare; instalații de compensare a      
  puterii reactive;                                          

       8-12    
   

  2.1.16.3.4. 

  - baterii de acumulatoare pentru telecomunicații,          

       5-9     

  2.1.16.4.   

  Compresoare și pompe de vid                                

   

  2.1.16.4.1. 

  - compresoare cu piston, stabile.                          

       8-12    

  2.1.16.4.2. 

  - compresoare cu piston, mobile.                           

       4-8     

  2.1.16.4.3. 
   

  - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative,  
  rotative cu inel de lichid și centrifuge, stabile.         

       9-15    
   

  2.1.16.4.4. 
   

  - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative,  
  rotative cu inel de lichid și centrifuge, mobile.          

       4-8     
   

  2.1.16.4.5. 

  - pompe de vid.                                            

       8-12    

  2.1.16.5.   
   
   

  Aparataje pentru stații electrice și posturi de            
  transformare.                                              
  Echipamente pentru centrale termice, electrice și nucleare.

       8-12    
   
   

  2.1.16.6.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 12.1.16.                                            

      12-18    
   

  2.1.17.     
   

  Mașini, utilaje și instalații comune care funcționează     
  independent                                                

   
   

  2.1.17.1.   

  Pompe și aparate pentru vehicularea lichidelor             

   

  2.1.17.1.1. 

  - pompe centrifuge, în afară de:                           

       8-12    

  2.1.17.1.1.1.

  - pentru lichide slab corozive;                            

       5-9     

  2.1.17.1.1.2.

  - pentru lichide cu acțiune corozivă sau abrazivă          

       4-6     

  2.1.17.1.1.3.

  - pentru țiței.                                            

       3-5     

  2.1.17.1.2. 
   
   
   

  - pompe axiale;                                            
  - pompe de injecție;                                       
  - pompe cu roți dințate;                                   
  - aparate și dispozitive pentru vehicularea lichidelor.    

       8-12    
   
   
   

  2.1.17.1.3. 

  - pompe cu piston:                                         

   

  2.1.17.1.3.1.

  - pentru lichide necorozive;                               

       6-10    

  2.1.17.1.3.2.

  - pentru lichide cu acțiune abrazivă și corozivă;          

       4-8     

  2.1.17.1.3.3.

  - pentru extracția țițeiului.                              

       2-4     

  2.1.17.1.4. 
   

  - pompe cu pistonașe, pompe cu membrană și pompe           
  elicoidale, în afară de:                                   

       6-10    
   

  2.1.17.1.4.1.
   

  - pompe de adâncime cu cavități progresive pentru          
  extracția țițeiului.                                       

       2-4     
   

  2.1.17.2.   
   
   
   
   
   
   
   

  Mașini și utilaje comune pentru prelucrarea mecanică a     
  pământurilor, minereurilor și a altor materii prime;       
  Concasoare, delaioare și dezintegratoare;                  
  Ciururi și site;                                           
  Alte mașini și utilaje (roți desecatoare, grătare de       
  separare, clasoare);                                       
  Mașini de echilibrat;                                      
  Mori, în afară de:                                         

       6-10    
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.17.2.1. 

  - morile din industria cimentului.                         

      12-18    

  2.1.17.3.   
   

  Ventilatoare, aeroterme și microcentrale termice murale sau
  de pardoseli, în afară de:                                 

       6-10    
   

  2.1.17.3.1. 

  - aparate de climatizare.                                  

       4-6     

  2.1.17.4.   
   

  Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri, buncăre,      
  butelii industriale, etc.) încadrate în fluxul tehnologic: 

   
   

   

  a) mediu neutru sau ușor coroziv;                          

      16-24    

   

  b) mediu puternic coroziv.                                 

       9-15    

  2.1.17.5.   

  Amestecătoare și omogenizatoare                            

   

   

  a) mediu neutru sau ușor coroziv;                          

      12-18    

   

  b) mediu puternic coroziv;                                 

       8-12    

  2.1.17.6.   

  Mașini și instalații pentru industria frigului.            

       9-15    

  2.1.17.7.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.17.                                             

       8-12    
   

  2.1.18.     

  Utilaje specifice producției de electrozi din grafit.      

      12-18    

  2.1.19.     
   

  Unelte, dispozitive, instrumente și truse de scule         
  specializate folosite în industrie.                        

       2-4     
   

  2.1.20.     

  Mașini și utilaje pentru construcții                       

   

  2.1.20.1.   
   
   
   

  Mașini și utilaje pentru săparea și pregătirea terenului.  
  Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, săpătoare  
  de șanțuri, săpătoare de gropi și scarificatoare.          
  Excavatoare sub 150 kW, în afară de:                       

       4-8     
   
   
   

  2.1.20.1.1. 

  - excavatoare de peste 150 kW.                             

       6-10    

  2.1.20.2.   
   
   
   
   
   

  Mașini și utilaje pentru lucrări de fundații, lucrări în   
  stâncă și pentru tuneluri;                                 
  Instalații de forat la secțiune plină;                     
  Berbeci mecanici și extractoare de piloți;                 
  Utilaje pentru executarea lucrărilor sub apă și mașini     
  de forat și turnat piloți, în afară de:                    

       4-8     
   
   
   
   
   

  2.1.20.2.1. 

  - sonete.                                                  

       6-10    

  2.1.20.2.2. 

  - ciocane pneumatice.                                      

       2-4     

  2.1.20.2.3. 

  - scuturi.                                                 

       3-5     

  2.1.20.3.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru prepararea, transportul
  și punerea în operă a betonului și mortarului, în afară de:

       6-10    
   

  2.1.20.3.1  
   

  - betoniere și malaxoare, autobetoniere, pompe și          
  autopompe de beton;                                        

       4-8     
   

  2.1.20.3.2. 

  - centrale de beton;                                       

       6-10    

  2.1.20.3.3. 
   

  - vibratoare de interior și de exterior pentru compactarea 
  betonului,                                                 

       3-5     
   

  2.1.20.4.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru lucrări de zidărie,   
  tencuieli, finisaje, izolații și instalații, în afară de:  

       4-8     
   

  2.1.20.4.1  
   

  - unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice,        
  hidraulice);                                               

       2-4     
   

  2.1.20.5.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru lucrări hidrotehnice, 
  în afară de:                                               

   
      12-18    

  2.1.20.5.1. 

  - dragi;                                                   

      12-18    

  2.1.20.5.2. 

  - greifere plutitoare;                                     

       9-15    

  2.1.20.5.3. 

  - elevatoare,                                              

       4-8     

  2.1.20.6.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru construcții și        
  reparații de drumuri, în afară de:                         

       6-10    
   

  2.1.20.6.1. 
   
   

  - compactoare tractate și autopropulsate vibratoare și     
  mixte, mașini de tăiat asfalt, plăci vibratoare și maiuri  
  mecanice.                                                  

       3-5     
   
   

  2.1.20.7.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru construcții și        
  reparații de căi ferate, în afară de:                      

       6-10    
   

  2.1.20.7.1  

  - ciocane de burat prin vibrare;                           

       3-5     

  2.1.20.7.2. 

  - mașini de burat;                                         

       5-9     

  2.1.20.7.3. 

  - utilaje pentru îndreptat și îndoit șine;                 

       6-10    

  2.1.20.7.4. 

  - mașini pentru montarea și sudarea șinei;                 

       6-10    

  2.1.20.7.5. 
   

  - mașini pentru pozarea căii, utilaje de măsurat și        
  verificat cale și mașini de rectificat rosturi.            

       6-10    
   

  2.1.20.8.   

  Mașini pentru executarea armăturilor pentru beton.         

       4-8     

  2.1.20.9.   
   

  Mașini și utilaje pentru lucrări de conducte magistrale și 
  linii de transport electrice.                              

       4-8     
   

  2.1.20.10.  

  Unelte, dispozitive și instrumente folosite în construcții.

       2-4     

  2.1.20.11.  
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.20.                                             

       6-10    
   

  2.1.21.     

  Mașini, utilaje și instalații pentru agricultură           

   

  2.1.21.1.   

  Mașini și utilaje pentru lucrarea solului.                 

   

  2.1.21.1.1. 
   
   

  - tractoare agricole;                                      
  - mașini pentru administrarea îngrășămintelor, aparate și  
  dispozitive pentru tratarea culturilor (stropit, prăfuit). 

       4-8     
   
   

  2.1.21.1.2. 
   
   
   
   

  - utilaje și instalații pentru irigații;                   
  - mașini pentru recoltat, treierat, curățat, sortat și     
  tratat semințe, adunat și balotat fân și paie;             
  - mașini și echipamente pentru lucrarea și cultivarea      
  pământului, în afară de:                                   

       8-12    
   
   
   
   

  2.1.21.1.2.1.

  - grape, netezitoare și nivelatoare;                       

       5-9     

  2.1.21.2.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mașini, instalații și utilaje pentru zootehnie.            
  Mașini, instalații și utilaje pentru prepararea hranei     
  animalelor.                                                
  Mașini, instalații și utilaje pentru adăpatul, distribuirea
  hranei animalelor și evacuarea gunoiului.                  
  Mașini, instalații și utilaje pentru recoltarea            
  produselor animale.                                        
  Mașini, instalații și utilaje pentru apicultura.           
  Mașini, instalații și utilaje pentru incubații și          
  pentru avicultura.                                         
  Mașini, instalații și utilaje pentru dezinfecție veterinară.

       8-12    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.21.3.   
   

  Mașini, instalații și utilaje pentru legumicultura,        
  viticultură și pomicultură.                                

       8-12    
   

  2.1.21.4.   

  Mașini, instalații și utilaje pentru producerea biogazului.

      12-20    

  2.1.21.5.   

  Unelte, dispozitive și instrumente folosite în agricultură.

       2-4     

  2.1.21.6.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.21.                                             

       6-10    
   

  2.1.22.     
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru transporturi și       
  telecomunicații                                            

   
   

  2.1.22.1.   

  Mașini, utilaje și instalații pentru transport feroviar.   

   

  2.1.22.1.1. 
   

  - mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța liniilor,
  locomotivelor și vagoanelor;                               

       8-12    
   

  2.1.22.1.2. 
   
   
   
   
   

  - instalații speciale pentru siguranța circulației și      
  mărirea capacității de exploatare în stații, triaje și linii
  curente CF (instalații pentru controlul poziției macazurilor
  instalații de comandă centralizată a circulației, de       
  semnalizare automată a liniilor);                          
  - instalații de telecomunicații pentru căi ferate.         

      16-24    
   
   
   
   
   

  2.1.22.1.3. 
   
   

  - mașini, utilaje și instalații folosite în sistemul       
  comercial;                                                 
  - utilaje pentru impregnarea și ignifugarea lemnului.      

   
      11-17    
   

  2.1.22.2.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța mijloacelor
  de transport rutier.                                       

       9-15    
   

  2.1.22.3.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru mentenanța navelor,   
  întreținerea căilor navigabile și a lacurilor.             

   
   

  2.1.22.3.1. 

  - bărci pentru scafandri, din metal;                       

       8-14    

  2.1.22.3.2. 

  - pompe de aer pentru scafandri;                           

       4-6     

  2.1.22.3.3. 
   

  - pontoane maritime și fluviale;                           
  - docuri plutitoare; docuri uscate;                        

      20-30    
   

  2.1.22.3.4. 
   
   

  - mașini, utilaje și instalații pentru întreținerea căilor 
  navigabile și a lacurilor;                                 
  - instalații pentru întreținerea și repararea navelor.     

      16-24    
   
   

  2.1.22.3.5. 
   

  - uzine electrice plutitoare; nave pentru stins incendii;  
  dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale.      

      16-24    
   

  2.1.22.4.   
   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru exploatarea,          
  mentenanța, protecția și servirea aeronavelor și a         
  traficului aerian.                                         

       8-12    
   
   

  2.1.22.5.   
   

  Mașini, utilaj e și instalații pentru poștă, presă și      
  telecomunicații (telefonie, telegrafie), în afară de:      

       9-15    
   

  2.1.22.5.1. 
   

  - centrale automate (telefonice și telegrafice), analogice 
  de oficiu;                                                 

      12-18    
   

  2.1.22.5.2. 
   

  - centrale automate (telefonice și telegrafice)            
  analogice pentru instituții.                               

       8-12    
   

  2.1.22.5.3. 
   

  - echipamente digitale de telecomunicații și instalații    
  aferente (electroalimentare, climatizare).                 

       5-9     
   

  2.1.22.6.   
   
   

  Mașini, aparate și instalații pentru radio, televiziune și 
  telecomunicații prin sateliți, telefonie mobilă, în afară  
  de:                                                        

       5-9     
   
   

  2.1.22.6.1. 
   
   

  - stații de emisie, emițătoare, translatoare și excitatoare,
  radiorelee;                                                
  - antene;                                                  

       9-15    
   
   

  2.1.22.6.2. 
   
   
   

  - stații radio, radiotelefoane mobile, rame de radiorelee  
  mobile;                                                    
  - receptoare profesionale de trafic de bandă largă;        
  - echipamente pentru telecomunicații prin sateliți;        

       8-12    
   
   
   

  2.1.22.6.3. 
   
   

  - transformatoare de fider pentru monitoare de control     
  video și audio;                                            
  - monitoare de control video și audio;                     

       4-8     
   
   

  2.1.22.6.4. 

  - receptoare telefonie mobilă.                             

       2-4     

  2.1.22.7.   
   

  Echipamente, utilaje și aparate pentru studiouri de radio și
  televiziune, în afară de:                                  

       4-8     
   

  2.1.22.7.1. 
   

  - echipamente auxiliare pentru controlul și monitorizarea  
  semnalelor.                                                

       9-15    
   

  2.1.22.8.   
   

  Unelte, dispozitive și instrumente pentru transporturi și  
  telecomunicații.                                           

       3-5     
   

  2.1.22.9.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.22.                                             

       8-12    
   

  2.1.23.     

  Mașini, utilaje și instalații pentru circulația mărfurilor 

   

  2.1.23.1.   

  Mașini pentru pregătirea alimentelor.                      

       5-9     

  2.1.23.2.   
   
   
   
   

  Mașini de spălat vesela și tacâmuri.                       
  Dulapuri pentru uscat și încălzit vesela și tacâmuri.      
  Mașini, utilaje și instalații pentru conservarea și        
  desfacerea preparatelor alimentare și a băuturilor.        
  Linii de autoservire pentru alimentația publică.           

       8-12    
   
   
   
   

  2.1.23.3.   
   

  Mașini și utilaje pentru prepararea mâncărurilor, în afară 
  de:                                                        

       6-10    
   

  2.1.23.3.1. 

  - marmite.                                                 

       5-9     

  2.1.23.4.   
   
   

  Automate și semiautomate comerciale.                       
  Jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de  
  biliard, etc.                                              

       5-9     
   
   

  2.1.23.5.   
   

  Unelte, dispozitive, instrumente pentru circulația         
  mărfurilor, conteinere și transconteinere.                 

       4-8     
   

  2.1.23.6    
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.23.                                             

       5-9     
   

  2.1.24.     
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru gospodăria comunală   
  și spălătorii.                                             

   
   

  2.1.24.1.   

  Mașini pentru spălătorii și curățătorii chimice.           

       6-10    

  2.1.24.2.   
   

  Mașini, utilaje și instalații de salubritate și îngrijirea 
  spațiilor verzi.                                           

       6-10    
   

  2.1.24.3.   
   

  Mașini, echipamente și instalații pentru stins incendii,   
  în afară de:                                               

       8-12    
   

  2.1.24.3.1. 

  - centrale de avertizare și semnalizare.                   

      12-18    

  2.1.24.4.   
   
   

  Utilaje și instalații pentru alimentarea cu apă, pentru    
  tratarea apelor de alimentare și epurarea apelor uzate,    
  în afară de:                                               

      19-29    
   
   

  2.1.24.4.1. 

  - aparate de clorinare.                                    

       5-9     

  2.1.24.4.2. 

  - poduri racloare.                                         

      24-36    

  2.1.24.5.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru tratarea deșeurilor   
  menajere.                                                  

   
       8-12    

  2.1.24.6.   
   

  Recipiente pentru depozitarea deșeurilor menajere,         
  în afară de:                                               

       6-10    
   

  2.1.24.6.1. 

  - rampe ecologice.                                         

       4-6     

  2.1.24.7.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.24.                                             

      12-18    
   

  2.1.25.     

  Mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății.  

   

  2.1.25.1.   
   
   
   
   
   
   

  Aparate și instrumente pentru oftalmologie, pentru oto-rino-
  laringologie.                                              
  Aparate și instrumente pentru stomatologie.                
  Aparate și instalații pentru fizioterapie.                 
  Aparate și instalații de laborator pentru analize medicale.
  Utilaje, instalații și aparate pentru ocrotire sănătății   
  (sterilizare, dezinfecții, dezinsecții)                    

       8-12    
   
   
   
   
   
   

  2.1.25.2.   
   

  Aparate și instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie,
  pentru narcoză și reanimare, în afară de:                  

       8-12    
   

  2.1.25.2.1. 
   

  - aparate de înaltă tehnologie;                            
  - aparate pentru măsurarea presiunii arteriale.            

       4-8     
   

  2.1.25.3.   
   

  Aparate, instrumente, utilaje și instalații pentru         
  radiologie.                                                

       9-15    
   

  2.1.25.4.   
   

  Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul    
  clasei 2.1.25.                                             

       8-12    
   

  2.1.26.     

  Alte mașini, utilaje și instalații.                        

   

  2.1.26.1.   
   

  Mașini, aparate și instalații pentru producerea de filme și
  proiecție cinematografică, în afară de:                    

       8-12    
   

  2.1.26.1.1  
   

  - lămpi fulger electronice, proiectoare și cutii de        
  distribuție.                                               

       4-8     
   

  2.1.26.2.   
   

  Mașini, utilaje și instalații fotografice; utilaje pentru  
  scene de teatru, cluburi și cinematografe, în afară de:    

       9-15    
   

  2.1.26.2.1. 

  - cortine, scene;                                          

      12-18    

  2.1.26.2.2. 

  - scene metalice demontabile.                              

       6-10    

  2.1.26.3.   

  Instrumente muzicale și automate muzicale, în afară de:    

       8-12    

  2.1.26.3.1. 

  - orgă clasică cu comandă electrică.                       

      40-60    

  2.1.26.4.   
   

  Mașini, utilaje și instalații pentru producerea de discuri 
  fonografice.                                               

       6-10    
   

  2.1.26.5.   
   
   

  Mașini și utilaje pentru hidrometrie.                      
  Mașini și echipamente pentru saloane de frizerie, coafură  
  și cosmetică, în afară de:                                 

       9-15    
   
   

  2.1.26.5.1  

  - unelte și instrumente de frizerie, cosmetică și coafură. 

       4-8     

  2.1.27.     

  Accesorii de producție.                                    

       4-8     

  2.1.28.     
   

  Alte echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații
  de lucru) neregăsite în cadrul subgrupei 2.1.              

       8-12    
   

                 2.2. APARATE ȘI INSTALAȚII DE MĂSURARE, CONTROL ȘI REGLARE.              

  2.2.1.      
   

  Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor           
  geometrice, mecanice și acustice.                          

   
   

  2.2.1.1.    
   
   
   

  Aparate, instrumente și instalații pentru măsurarea        
  mărimilor geometrice.                                      
  Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor mecanice  
  și acustice, în afară de:                                  

       8-12    
   
   
   

  2.2.1.1.1.  

  - bascule romane pod pentru autovehicule și vagoane.       

      12-18    

  2.2.1.1.2.  

  - aparate de cântărit și marcat.                           

       4-6     

  2.2.1.1.3.  

  - dozatoare, debitmetre, contoare pentru lichide și gaze.  

       4-8     

  2.2.1.2.    
   
   

  Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor      
  geometrice, mecanice și acustice neregăsite în cadrul      
  clasei 2.2.1.                                              

       8-12    
   
   

  2.2.2.      
   

  Aparate și instalații pentru măsurarea timpului,           
  frecvenței și mărimilor cinematice.                        

   
   

  2.2.2.1.    
   
   
   

  Aparate și instalații etalon mecanice și electromecanice   
  pentru măsurarea timpului; cronografe și calculografe;     
  ceasornice de semnalizare; instalații pentru verificarea   
  cronometrelor; etaloane de frecvență.                      

       9-15    
   
   
   

  2.2.2.2.    
   
   

  Punți de măsurat, comparatoare și analizoare de frecvență; 
  instalații pentru verificarea frecvențmetrelor și aparate  
  de măsurat deviația de frecvență, în afară de:             

       8-12    
   
   

  2.2.2.2.1.  

  - aparate portabile.                                       

       4-6     

  2.2.2.3.    
   
   

  Alte aparate și instalații pentru măsurarea timpului,      
  frecvenței și mărimilor cinematice neregăsite în           
  cadrul clasei 2.2.2.                                       

       8-12    
   
   

  2.2.3.      
   

  Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor           
  electrice, electromagnetice și radiometrice.               

   
   

  2.2.3.1.    

  Elemente Waston; aparate portabile.                        

       4-6     

  2.2.3.2.    
   
   

  Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor      
  electrice, electromagnetice și radiometrice neregăsite în  
  cadrul clasei 2.2.3.                                       

       8-12    
   
   

  2.2.4.      
   

  Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor termice   
  și fotometrice.                                            

   
   

  2.2.4.1.    
   
   

  Termometre de sticlă și de cuarț; bimetalice și            
  manometrice; termometre cu rezistență și termocupluri.     
  Lămpi etalon de temperatură, de culoare și luxmetre.       

       4-6     
   
   

  2.2.4.2.    

  Contoare pentru apă caldă și energie termică.              

       4-8     

  2.2.4.3.    
   

  Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor      
  termice și fotometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.4.  

       8-12    
   

  2.2.5.      
   
   
   

  Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor analitice 
  (de materiale, de structură și de compoziție); aparate     
  și instalații pentru încercarea materialelor, elementelor  
  și a produselor.                                           

   
   
   
   

  2.2.5.1.    
   
   

  Prese hidraulice, platforme seismice pentru încercări,     
  echipamente pentru încercări electrice de mare putere și   
  înaltă tensiune.                                           

      24-36    
   
   

  2.2.5.2.    
   
   
   
   

  Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor      
  analitice (de materiale, de structură și de compoziție);   
  aparate și instalații pentru încercarea materialelor,      
  elementelor și a produselor neregăsite în cadrul           
  clasei 2.2.5.                                              

       8-12    
   
   
   
   

  2.2.6.      

  Utilaje și accesorii de laborator                          

   

  2.2.6.1.    

  Utilaje și accesorii de laborator executate din sticlă.    

       4-6     

  2.2.6.2.    
   

  Alte utilaje și accesorii de laborator neregăsite în       
  cadrul clasei 2.2.6.                                       

       8-12    
   

  2.2.7.      

  Aparate și instalații pentru cercetare științifică.        

       4-6     

  2.2.8.      
   

  Instalații pentru comanda și reglarea automată a           
  proceselor tehnologice, pentru semnalizare și telemăsurare.

       8-12    
   

  2.2.9.      
   

  Calculatoare electronice și echipamente periferice.        
  Mașini și aparate de casă, control și facturat.           

       2-4     
   

  2.2.10.     
   

  Alte aparate și instalații de măsurare, control și reglare 
  neregăsite în cadrul subgrupei 2.2.                        

       8-12    
   

                   2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT                                             

  2.3.1.      

  Mijloace de transport feroviare.                           

   

  2.3.1.1.    
   
   
   
   
   

  Locomotive, locotractoare și automotoare de ecartament     
  normal.                                                    
  Vagoane de marfa și de călători, de ecartament normal.     
  Locomotive, locotractoare și automotoare de ecartament     
  îngust sau larg.                                           
  Vagoane de marfa și de călători, de ecartament îngust.     

      12-18    
   
   
   
   
   

  2.3.1.2.    
   
   

  Locomotive și locotractoare pentru transport minier.       
  Vagonete de ecartament îngust, pentru transport minier     
  subteran.                                                  

       6-10    
   
   

  2.3.1.3.    
   

  Patruciclete și triciclete pe linie și vagonete de         
  ecartament normal sau îngust.                              

      12-18    
   

  2.3.1.4.    
   

  Alte mijloace de transport feroviar neregăsite în cadrul   
  clasei 2.3.1.                                              

       9-15    
   

  2.3.2.      

  Mijloace de transport auto                                 

   

  2.3.2.1.    

  Mijloace de transport pentru persoane.                     

   

  2.3.2.1.1.  

  - autoturisme, în afară de:                                

       4-6     

  2.3.2.1.1.1.

  - taxiuri;                                                 

       3-5     

  2.3.2.1.2.  

  - microbuze;                                               

       4-8     

  2.3.2.1.3.  

  - autobuze, în afară de:                                   

       5-9     

  2.3.2.1.3.1.

  - autobuze pentru transportul urban;                       

       4-8     

  2.3.2.1.4.  

  - motociclete și biciclete.                                

       3-5     

  2.3.2.2.    

  Mijloace de transport auto, pentru mărfuri.               

   

  2.3.2.2.1.  
   
   

  - autocamioane și autocamionete cu platformă fixă,         
  autofurgonete, autofurgoane și autodube de capacitate      
  până la 4,5t exclusiv.                                     

       4-6     
   
   

  2.3.2.2.2.  
   

  - autocamioane, autodube și autofurgoane cu                
  platformă fixă, cu capacitatea de și peste 4,5 t;          

       4-8     
   

  2.3.2.2.3.  
   
   

  - autocamioane cu platformă basculantă și dumpere;         
  - autocisterne;                                            
  - autoizoterme și autofrigorifere.                         

       4-6     
   
   

  2.3.2.2.4.  

  - autotractoare și autotractoare cu șa.                    

       4-8     

  2.3.2.2.5.  

  - tractoare pe roți și pe șenile.                          

       4-6     

  2.3.2.2.6.  
   
   
   
   
   

  - remorci cu platformă fixă sau basculantă și remorci      
  monoaxe.                                                   
  - remorci: cisterne, izoterme și frigorifice.              
  - semiremorci auto: platformă, furgon, cisterne,           
  izoterme și frigorifice; port transcontainere.             
  - remorci și semiremorci auto cu destinație specifică.     

       4-6     
   
   
   
   
   

  2.3.2.2.7.  
   

  - remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini grele       
  (trailere).                                                

       5-9     
   

  2.3.2.2.8.  

  - motociclete și triciclete pentru transportul de mărfuri. 

       3-5     

  2.3.2.2.9.  

  - autovehicule cu destinație specială:                     

   

  2.3.2.2.9.1.
   

  - autoturnuri, autotelescoape, autoateliere și             
  autodepanatoare,                                           

       4-8     
   

  2.3.2.2.9.2.
   
   

  - autovehicule pentru transportul materialelor             
  pulverulente;                                              
  - autovehicule cu troliu pentru bușteni.                   

       4-6     
   
   

  2.3.2.2.9.3.

  - alte autovehicule cu destinație specială                 

       5-9     

  2.3.2.3.    
   

  Alte mijloace de transport auto neregăsite în cadrul clasei
  2.3.2.                                                     

       4-8     
   

  2.3.3.      

  Mijloace de transport naval                                

   

  2.3.3.1.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nave maritime de călători, de cursă lungă și costiere.     
  Nave maritime mixte de călători și mărfuri.                
  Nave maritime pentru mărfuri de masă în vrac               
  (mineraliere) și pentru produse petroliere (petroliere).   
  Remorchere maritime de linie pentru transport.             
  Nave maritime tehnice și speciale.                         
  Remorchere maritime portuare.                              
  Nave maritime depozit; tancuri: de buncheraj, de apă       
  potabile și mixte.                                         
  Iahturi maritime.                                          
  Nave fluviale pentru transport de călători.                
  Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de mărfuri    
  diferite.                                                  
  Bacuri, mahoane și barcaze fluviale pentru mărfuri uscate; 
  ceamuri fluviale cu corp metalic, fără propulsie,          
  pentru stuf.                                               
  Bacuri, mahoane și viviere fluviale pentru producție și    
  transportat pește.                                         
  Pontoane de leasă, cu două flotoare metalice și platformă  
  din lemn.                                                  
  Nave fluviale de trecere (bacuri de trecere fluviale,      
  cu sau fără propulsie, pentru vehicule și călători;        
  poduri plutitoare fluviale, pe cablu).                     
  Nave fluviale tehnice și speciale; auxiliare și            
  de servitute.                                              
  Nave fluviale, iahturi și șalupe de agrement.              

      16-24    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.3.3.2.    

  Mahoane maritime, în afară de:                             

      16-24    

  2.3.3.2.1.  

  - din lemn.                                                

       9-15    

  2.3.3.3.    

  Nave maritime de pescuit, în afară de:                     

      16-24    

  2.3.3.3.1.  

  - pescadoare cu corp din lemn.                             

       9-15    

  2.3.3.3.2.  
   
   

  - pescadoare cu corp metalic.                              
  - cutere cu corp din lemn, pentru producție și transportat 
  pește.                                                     

      14-22    
   
   

  2.3.3.4.    

  Doc plutitor.                                              

      16-24    

  2.3.3.5.    
   
   
   
   

  Șalupe maritime pentru călători.                           
  Șalupe maritime.                                           
  Nave fluviale fără propulsie pentru transport de mărfuri   
  diferite (șlepuri, ceamuri, platine, barje, tancuri).      
  Remorchere și împingătoare fluviale cu elice.              

      14-22    
   
   
   
   

  2.3.3.6.    

  Pilotine maritime.                                         

      12-18    

  2.3.3.7.    
   

  Ambarcații maritime auxiliare, bărci maritime și ambarcații
  maritime sportive și de agrement:                          

   
   

  2.3.3.7.1.  

  - cu corp din lemn.                                        

       9-15    

  2.3.3.7.2.  

  - cu corp din metal.                                       

      14-22    

  2.3.3.8.    
   
   
   

  Ambarcații fluviale de agrement (bărci de agrement,        
  canoe de agrement, giguri, sandoline și hidrobiciclete).   
  Ambarcații fluviale și de pescuit (mahoane de taliene,     
  bărci viviere, bărci de furajat, pramuri și năvodnice).    

       8-14    
   
   
   

  2.3.3.9.    
   

  Ambarcații fluviale auxiliare de deservire generală și     
  sportive, în afară de:                                     

       8-14    
   

  2.3.3.9.1.  

  - cu corp metalic.                                         

      12-18    

  2.3.3.10.   

  Bărci pescărești.                                          

       6-10    

  2.3.3.11.   
   

  Alte mijloace de transport naval neregăsite în cadrul      
  clasei 2.3.3.                                              

      12-18    
   

  2.3.4.      

  Mijloce de transport aerian.                               

   

  2.3.4.1.    

  Avioane pentru transport de călători, mărfuri și mixte.    

      14-22    

  2.3.4.2.    
   
   

  Avioane pentru destinație specială: împrăștierea           
  îngrășămintelor chimice, insectofungicidelor la lucrări    
  agrosilvice, sanitare.                                     

       4-8     
   
   

  2.3.4.3.    
   
   

  Elicoptere pentru transport de călători, mărfuri sau       
  destinație specială (împrăștierea îngrășămintelor,         
  montaj, etc).                                              

       4-8     
   
   

  2.3.4.4.    
   

  Alte mijloace de transport aerian neregăsite în cadrul     
  clasei  2.3.4.                                             

       8-12    
   

  2.3.5.      

  Mijloace specifice pentru transportul urban de călători.   

   

  2.3.5.1.    

  Mijloace de transport electric urban pe șine.              

      11-17    

  2.3.5.2.    
   

  Mijloace de transport electric urban, pe pneuri            
  (troleibuze).                                              

   
       6-10    

  2.3.5.3.    
   

  Alte mijloace specifice pentru transportul urban de        
  călători neregăsite în cadrul clasei 2.3.5.                

       8-12    
   

  2.3.6.      

  Utilaje și instalații de transportat și ridicat            

   

  2.3.6.1.    
   

  Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc).               
  Macarale diverse și speciale, în afară de:                 

       6-10    
   

  2.3.6.1.1.  

  - macarale plutitoare.                                     

      16-24    

  2.3.6.1.2.  

  - macarale feroviare și macarale transcontainer.           

      12-18    

  2.3.6.2.    
   

  Macarale rotitoare; macarale rulante cu platformă și       
  poduri rulante, în afară de:                               

       9-15    
   

  2.3.6.2.1.  
   

  - macarale rotitoare staționare, fixe, cu coloană,         
  macarale turn cu acționare electrică.                      

       8-12    
   

  2.3.6.2.2.  

  - macarale mobile pe pneuri și șenile, automacarale.       

       6-10    

  2.3.6.3.    

  Ascensoare:                                                

   

  2.3.6.3.1.  
   

  - de materiale și persoane pentru lucrări de construcții;  
  de mărfuri.                                                

       5-9     
   

  2.3.6.3.2.  

  - de persoane pentru clădiri.                              

       8-12    

  2.3.6.3.3.  

  - de materiale și persoane pentru lucrări miniere          

      12-18    

  2.3.6.4.    
   

  Transportoare și instalații de transport pneumatic,        
  în afară de:                                               

   
       8-12    

  2.3.6.4.1.  
   
   
   
   

  - transportoare cu bandă și plăci; cu lanț (cablu), cu     
  ghiare, cu role, suspendate și cu lanțuri de tracțiune,    
  portante; transportare cu cupe și sisteme de               
  transportoare utilizate în industrie pentru operații       
  de prelucrare, asamblare și montaj.                        

       7-11    
   
   
   
   

  2.3.6.4.2.  

  - transportoare cu bandă mobile.                           

       5-9     

  2.3.6.4.3.  

  - transportoare elicoidale și cu raclete.                  

       3-5     

  2.3.6.4.4.  

  - jgheaburi și topogane; instalații de transport hidraulic.

       8-14    

  2.3.6.5.    

  Elevatoare, escalatoare și alimentatoare.                  

       8-12    

  2.3.6.6.    

  Încărcătoare, împingătoare și basculatoare, în afară de:   

       6-10    

  2.3.6.6.1.  

  - încărcătoare frontale cu o cupă.                         

       4-8     

  2.3.6.7.    

  Plăci turnante pentru întoarcerea locomotivelor.           

      16-24    

  2.3.6.8.    
   
   

  Alte utilaje, instalații și echipamente de transportat     
  și de ridicat, neregăsite în cadrul clasei 2.3.6.,         
  în afară de:                                               

       8-12    
   
   

  2.3.6.8.1.  

  - electro și motostivuitoare.                              

       4-8     

  2.3.7.      

  Mijloace de transport cu tracțiune animală.                

       4-6     

                 2.4. ANIMALE ȘI PLANTAȚII.                                               

  2.4.1.      

  Animale.                                                   

   

  2.4.1.1.    
   

  Cai de reproducere și de muncă.                            
  Măgari și catâri.                                          

       8-12    
   

  2.4.1.2.    
   

  Boi și bivoli de muncă; vaci de lapte și tauri pentru      
  reproducere.                                               

       5-9     
   

  2.4.1.3.    

  Oi, capre și porci pentru reproducere.                     

       4-6     

  2.4.1.4.    

  Păsări de reproducere.                                     

       2-4     

  2.4.1.5.    

  Câini de pază și vânătoare                                 

       4-8     

  2.4.1.6.    

  Alte animale necuprinse în cadrul clasei 2.4.1.            

       4-6     

  2.4.2.      

  Plantații.                                                 

   

  2.4.2.1.    
   

  Plantații de meri, peri, pruni, gutui, duzi, migdali,      
  castani                                                    

   
      16-24    

  2.4.2.2.    

  Plantații de cireși, vișini, piersici, aluni și caiși      

       9-15    

  2.4.2.3.    

  Plantații de nuci                                          

      24-36    

  2.4.2.4.    

  Plantații de agriși, coacăzi și trandafiri de dulceață     

       6-10    

  2.4.2.5.    
   

  Plantații de zmeură și alți arbuști și subarbuști (muri,   
  căpșuni etc).                                              

       4-6     
   

  2.4.2.6.    

  Plantații de viță de vie:                                  

   

  2.4.2.6.1.  

  - vii altoite (nobile) și portaltoi vie.                   

      16-24    

  2.4.2.6.2.  

  - vii indigene, vii hibride, producători direcți.          

      12-18    

  2.4.2.7.    

  Plantații de hamei.                                        

      13-21    

  2.4.2.8.    

  Plantații de protecție și de consolidare a terenurilor:    

   

  2.4.2.8.1.  

  - foioase și rășinoase.                                    

      50-70    

  2.4.2.8.2.  

  - plopi, salcâmi și sălcii.                                

      24-36    

  2.4.2.9.    

  Răchitării.                                                

       5-9     

  2.4.2.10.   

  Alte plantații neregăsite în cadrul clasei 2.4.2.          

      16-24    

  2.5.         Alte instalații tehnice, mijloace de transport, animale          20-30    
                și plantații neregăsite în cadrul grupei 2.                               

            GRUPA 3. MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, SISTEME DE PROTECȚIE A                 
               VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE                      

  3.1.        

  Mobilier.                                                  

   

  3.1.1.      
   

  Mobilier (inclusiv mobilierul comercial și hotelier), în   
  afară de:                                                  

       9-15    
   

  3.1.1.1.    
   

  - mobilier comercial de prezentare din lemn și plastic     
  cu structură metalică ușoară.                             

       3-5     
   

  3.1.2.      

  Firme, panouri și reclame luminoase.                       

       2-4     

  3.1.3.      
   

  Tablouri, gravuri, decorațiuni interioare, în afara celor  
  înregistrate în patrimoniul cultural național.             

       8-12    
   

  3.1.4.      
   

  Inventar gospodăresc: tacâmuri din metale prețioase,       
  covoare, oglinzi, candelabre, etc.                         

       8-12    
   

  3.1.5.      
   
   

  Aparate electrocasnice; aparate radio-receptoare,          
  televizoare, aparatură video, mașini de spălat rufe, mașini
  de spălat vase, frigidere, aspiratoare de praf, etc.       

       4-6     
   
   

  3.1.6.      

  Alt mobilier neregăsit în cadrul grupei 3.1.               

       6-10    

                3.2. Aparatură birotică                                                    

  3.2.1.      
   
   
   

  Mașini de scris, de francat, aparate de dictat și reprodus,
  aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat și       
  multiplicat, aparate de proiecție, aparate de citit        
  microfilme etc.                                            

       4-6     
   
   
   

  3.2.2.      
   
   

  Aparate de telecomunicații pentru birou: aparate           
  telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalații de  
  comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc.        

       3-5     
   
   

  3.2.3.      

  Mașini de numărat și identificat bani.                     

       2-4     

  3.2.4.      

  Altă aparatură birotică neregăsită în cadrul subgrupei 3.2.

       3-5     

  3.3.        

  Sisteme de protecție a valorilor umane și materiale        

   

  3.3.1.      
   
   

  Echipamente de protecție mecanică - grilaje, grătare, uși  
  blindate, uși de securitate, ferestre și panouri de        
  securitate (antiefracție, antivandal, antiglonț).          

      16-24    
   
   

  3.3.2.      
   

  Unități de depozitare valori și purtători de date          
  (case de  bani, seifuri, dulapuri ignifuge etc).           

      16-24    
   

  3.3.3.      

  Automate bancare, bancomate.                               

       8-12    

  3.3.4.      
   

  Sisteme de protecție la incendiu (elemente de detecție și  
  de acționare, centrale de semnalizare și acționare etc).   

      12-18    
   

  3.3.5.      
   

  Sisteme pentru identificare și controlul accesului,        
  supraveghere și alarmă la efracție.                        

       8-12    
   

  3.3.6.      
   

  Alte sisteme de protecție a valorilor umane și materiale   
  neregăsite în cadrul subgrupei 3.3.                        

      12-18    
   

  3.4.        
   

  Alte active corporale neregăsite în cele specificate la    
  grupa 3.                                                   

       8-15    
   


  ANEXĂ

  la catalogul privind duratele normale de
  funcționare și clasificarea mijloacelor fixe
  DICȚIONAR
  de corespondență dintre codul de clasificare și duratele
  normale de funcționare conform Hotărârii
  Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificației și a
  duratelor normale de funcționare a
  mijloacelor fixe și respectiv noua clasificare
  și duratele normale de funcționare a imobilizărilor corporale.

  Clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe conform HG 964/1998

  Noua clasificare și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

  Codul de clasificare

  Durata normală de funcționare (ani)

  Codul de clasificare

  Durata normală de funcționare (ani)

  1

  2

  3

  4

  GRUPA 1: CONSTRUCȚII

  GRUPA 1: CONSTRUCȚII

  1.1. Construcții industriale

  1.1. Construcții industriale

  1.1.1.

  50

  1.1.1.

  40-60

  1.1.1.1.

  40

  1.1.1.1.

  28-42

  1.1.1.2.

  35

  1.1.1.2.

  24-36

   

   

  1.1.2.

  16-24

  1.1.2.

  10

  1.1.2.1.

  8-12

  1.1.3.

  50

  1.1.3.

  40-60

   

   

  1.1.3.1.

  32-48

   

   

  1.1.3.2.

  24-36

  1.1.4.

  40

  1.1.4.

  32-48

  1.1.4.1.

  30

  1.1.4.1.

  24-36

  1.1.5.

  30

  1.1.5.

   

   

   

  1.1.5.1.

  24-36

   

   

  1.1.5.2.

  16-24

  1.1.6.

  10

  1.1.6.

   

   

   

  1.1.6.1.

  8-12

   

   

  1.1.6.2.

  24-36

  1.1.7.

  40

  1.1.7.

  24-36

  1.1.8.

  30

  1.1.8.

  20-30

  1.1.9.

  30

  1.1.9.

  24-36

  1.1.10.

  40

  1.1.10.

  25-35

  1.1.11.

  25

  1.1.11.

  20-30

  1.1.12.

  30

  1.1.12.

  24-36

  1.1.13.

  15

  1.1.13.

  12-48

  1.1.14.

  30

  1.1.14.

  28-42

  1.1.15.

  10

  1.1.15.

  8-12

   

   

  1.1.16.

  12-18

   

   

  1.1.17.

  24-36

  1.2. Construcții agricole

  1.2. Construcții agricole

  1.2.1.

  30

  1.2.1.

  24-36

  1.2.2.

  10

  1.2.2.

  8-12

  1.2.3.

  20

  1.2.3.

  16-24

  1.2.4.

  30

  1.2.4.

  24-36

  1.2.5.

  35

  1.2.5.

  28-42

  1.2.6.

  30

  1.2.6.

  20-30

  1.2.7.

  25

  1.2.7.

  20-30

  1.2.8.

  30

  1.2.8.

  24-36

  1.2.9.

  40

  1.2.9.

  32-48

  1.2.10.

   

  1.2.10.

   

  1.2.10.1.

  30

  1.2.10.1.

  16-24

  1.2.10.2.

  5

  1.2.10.2.

  2-4

   

   

  1.2.11.

  16-24

  1.3. Construcții pentru transporturi și telecomunicații

  1.3. Construcții pentru transporturi poștă și telecomunicații

  1.3.1.

  40

  1.3.1.

  32-48

   

   

  1.3.1.1.

  16-24

  1.3.2.

   

  1.3.2.

   

  1.3.2.1.

  50

  1.3.2.1.

  40-60

  1.3.2.2.

  40

  1.3.2.2.

  32-48

  1.3.2.3.

  35

  1.3.2.3.

  28-42

  1.3.2.4.

  20

  1.3.2.4.

  12-18

  1.3.3.

  30

  1.3.3.

  24-36

  1.3.4.

   

  1.3.4.

   

  1.3.4.1.

  30

  1.3.4.1.

  24-36

  1.3.4.2.

  25

  1.3.4.2.

  20-30

  1.3.4.3.

  15

  1.3.4.3.

  12-18

  1.3.5.

  30

  1.3.5.

  24-36

  1.3.6.

  5

  1.3.6.

  4-6

  1.3.7.

   

  1.3.7.

   

  1.3.7.1.

  20

  1.3.7.1.

  16-24

  1.3.7.2.

  25

  1.3.7.2.

  20-30

  1.3.7.3.

  35

  1.3.7.3.

  28-42

  1.3.7.4.

  30

  1.3.7.4.

  24-36

  1.3.8.

  40

  1.3.8.

  32-48

  1.3.9.

  50

  1.3.9.

  40-60

  1.3.10.

   

  1.3.10.

   

  1.3.10.1.

  15

  1.3.10.1.

  12-18

  1.3.10.2.

  40

  1.3.10.2.

  32-48

  1.3.11.

  50

  1.3.11.

  40-60

  1.3.12.

  30

  1.3.12.

  24-36

  1.3.13.

   

  1.3.13.

   

  1.3.13.1.

  15

  1.3.13.1.

  12-18

  1.3.13.2.

  30

  1.3.13.2.

  24-36

  1.3.14.

   

  1.3.14.

   

  1.3.14.1.

  25

  1.3.14.1.

  20-30

  1.3.14.2.

  12

  1.3.14.2.

  9-15

  1.3.15.

  5

  1.3.15.

  4-6

  1.3.16.

  30

  1.3.16.

  24-36

  1.3.17.

   

  1.3.17.

   

  1.3.17.1.

  10

  1.3.17.1.

  8-12

  1.3.17.2.

  40

  1.3.17.2.

  32-48

  1.3.18.

  50

  1.3.18.

  40-60

  1.3.19.

  45

  1.3.19.

  36-54

  1.3.20.

  12

  1.3.20.

  9-15

  1.3.21.

  20

  1.3.21.

  16-24

  1.3.21.1.

  10

  1.3.21.1.

  8-12

  1.3.22.

  20

  1.3.22.

  9-15

  1.3.23.

  20

   

   

  1.3.24.

  5

  1.3.23.

  4-6

  1.3.25.

  10

  1.3.24.

  8-12

   

   

  1.3.25.

  20-30

  1.4. Construcții hidrotehnice

  1.4. Construcții hidrotehnice

  1.4.1.

  60

  1.4.1.

  40-60

  1.4.2.

   

  1.4.2.

   

  1.4.2.1.

  20

  1.4.2.1.

  16-24

  1.4.2.2.

  30

  1.4.2.2.

  24-36

  1.4.3.

  50

  1.3.11

  40-60

   

   

  1.4.3.

  40-60

  1.4.4.

  33

  1.4.4.

  24-36

  1.4.5.

  40

  1.4.5.

  32-48

  1.4.5.1.

  10

  1.4.5.1.

  8-12

  1.4.6.

  60

  1.4.6.

  40-60

   

   

  1.4.7.

  24-36

  1.5. Construcții pentru afaceri, comerț, depozitare

  1.5. Construcții pentru afaceri, comerț, depozitare

  1.5.1.

  50

  1.5.1.

  40-60

  1.5.2.

  40

  1.5.2.

  32-48

  1.5.3.

  30

  1.5.3.

  24-36

  1.5.4.

  25

  1.5.4.

  20-30

  1.5.5.

  25

  1.5.5.

  20-30

  1.5.13

  20-30

  1.5.6.

  30

  1.5.6.

  20-30

  1.5.7.

  30

  1.5.7.

  20-30

   

   

  1.5.7.1.

  32-48

  1.5.8.

  25

  1.5.8.

  20-30

  1.5.9.

  25

  1.5.9.

  20-30

  1.5.10.

  30

  1.5.10.

  24-36

  1.5.11.

  25

  1.5.11.

  20-30

  1.5.12.

  10

  1.5.12.

  8-12

  1.5.13.

  30

  1.5.13.

  20-30

   

   

  1.5.14.

  16-24

  1.6. Construcții de locuințe și social-culturale

  1.6. Construcții de locuințe și social-culturale

  1.6.1.

  50

  1.6.1.

  40-60

  1.6.1.1.

  40

  1.6.1.1.

  32-48

  1.6.2.

  50

  1.6.2.

  40-60

  1.6.2.1.

  35

  1.6.2.1.

  28-42

  1.6.3.

   

  1.6.3.

   

  1.6.3.1.

  15

  1.6.3.1.

  8-12

  1.6.3.2.

  25

  1.6.3.2.

  20-30

  1.6.4.

  50

  1.6.4.

  40-60

  1.6.5.

  40

  1.6.5.

  24-36

  1.6.5.1.

  30

  1.6.5.

  24-36

  1.6.6.

  15

  1.6.6.

  6-10

   

   

  1.6.7.

  9-15

   

   

  1.6.8.

  20-30

  1.7. Construcții pentru transportul energiei electrice

  1.7. Construcții pentru transportul energiei electrice

  1.7.1.

   

  1.7.1.

   

  1.7.1.1.

  12

  1.7.1.1.

  9-15

  1.7.1.2.

  40

  1.7.1.2.

  32-48

  1.7.1.3.

  20

  1.7.1.3.

  12-18

  1.7.2.

   

  1.7.2.

   

  1.7.2.1.

  12

  1.7.2.1.

  9-15

  1.7.2.2.

  20

  1.7.2.2.

  9-15

  1.7.2.3.

  30

  1.7.2.3.

  24-36

   

   

  1.7.3.

  16-24

  1.8. Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare

  1.8. Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare

  1.8.1.

  40

  1.8.1.

  24-36

  1.8.2.

  30

  1.8.2.

  24-36

  1.8.3.

  50

  1.8.3.

  32-48

  1.8.4.

  40

  1.8.4.

  32-48

  1.8.5.

  50

  1.8.5.

  32-48

  1.8.6.

  30

  1.8.6.

  24-36

  1.8.7.

  40

  1.8.7.

  32-48

   

   

  1.8.7.1.

  12-18

  1.8.8.

  40

  1.8.8.

  24-36

  1.8.9.

  30

  1.8.9.

  32-48

  1.8.10.

  20

  1.8.10.

  16-24

   

   

  1.8.10.1.

  24-36

  1.8.11.

  50

  1.8.11.

  40-60

  1.8.12.

  40

  1.8.12.

  32-48

  1.8.12.1.

  20

  1.8.12.1.

  16-24

  1.8.13.

  40

  1.8.13.

  32-48

  1.8.14.

  10

  1.8.14.

  8-12

   

   

  1.8.15.

  24-36

  1.9. Construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare

  1.9. Construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare

  1.9.1.

  25

  1.9.1.

  20-30

   

   

  1.9.1.1.

  40-60

  1.9.2.

   

  1.9.2.

   

  1.9.2.1.

  25

  1.9.2.1.

  20-30

  1.9.2.2.

  20

  1.9.2.2.

  16-24

  1.9.3.

  15

  1.9.3.

  12-18

   

   

  1.9.4.

  16-24

   

   

  1.10. Alte construcții neregăsite în cadrul grupei 1.

  24-36

   

   

  GRUPA 2. INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE ȘI PLANTAȚII

  GRUPA 2. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII DE LUCRU)

  2.1. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

  2.1. Extracția și prepararea cărbunilor și minereurilor metalifere și nemetalifere.

  2.1.1. Extracția și prepararea cărbunilor și minereurilor metalifere și nemetalifere.

  2.1.1.

  7

  2.1.1.1.

  5-9

  2.1.2.

  4

  2.1.1.2.

  3-5

  2.1.3.

  6

  2.1.1.3.

  4-8

  2.1.4.

  10

  2.1.1.4.

  8-12

  2.1.5.

  10

  2.1.1.5.

  6-10

  2.1.6.

  10

  2.1.1.6.

  8-12

  2.1.7.

  8

  2.1.1.7.

  4-8

   

   

  2.1.1.8.

  4-6

  2.2. Prospecțiuni geologice și geofizice, foraj și extracția țițeiului și gazelor.

  2.1.2. Prospecțiuni geologice și geofizice, foraj și extracția țițeiului și gazelor.

  2.2.1.

  9

  2.1.2.1.

  7-11

  2.2.2.

  7

  2.1.2.2.

  5-9

  2.2.3.

  10

  2.1.2.3.

  8-12

  2.2.4.

  6

  2.1.2.4.

  4-8

   

   

  2.1.2.5.

  6-10

  2.3. Mașini, utilaje și instalații pentru metalurgia feroasă, inclusiv laminarea și trefilarea metalelor

  2.1.3. Mașini, utilaje și instalații pentru metalurgia feroasă, inclusiv laminarea și trefilarea metalelor

  2.3.1.

  14

  2.1.3.1.

  11-17

  2.3.2.

  15

  2.1.3.2.

  12-18

  2.3.3.

  12

  2.1.3.3.

  9-15

   

   

  2.1.3.4.

  9-15

  2.4. Mașini, utilaje și instalații pentru metalurgia neferoasă

  2.1.4. Mașini, utilaje și instalații pentru metalurgia neferoasă

  2.4.1.

  14

  2.1.4.1.

  11-17

  2.4.2.

  12

  2.1.4.2.

  9-15

   

   

  2.1.4.3.

  9-15

  2.5. Mașini, utilaje și instalații pentru construcții de mașini și prelucrarea metalului.

  2.1.5. Mașini, utilaje și instalații pentru construcții de mașini și prelucrarea metalului.

  2.5.1.

  12

  2.1.5.1.

  9-15

   

   

  2.1.5.2.

  8-12

  2.5.1.1.

  15

  2.1.5.1.1.

  12-18

  2.5.2.

  10

  2.1.5.2.

  8-12

  2.5.3.

  14

  2.1.5.3.

  9-15

  2.5.4.

  8

  2.1.5.4.

  6-10

  2.5.5.

  8

  2.1.5.5.

  6-10

  2.5.6.

  7

  2.1.5.6.

  5-9

  2.5.7.

  3

  2.1.5.7.

  2-4

   

   

  2.1.5.8.

  8-12

  2.6. Mașini, utilaje și instalații pentru industria chimică și petrochimică.

  2.1.6. Mașini, utilaje și instalații pentru industria chimică și petrochimică.

  2.6.1.

   

  2.1.6.1.

   

  2.6.1.1.a.

  12

  2.1.6.1.1.a.

  9-15

  2.6.1.1.b.

  8

  2.1.6.1.1.b.

  6-10

  2.6.1.2.a.

  10

  2.1.6.1.2.a.

  8-12

  2.6.1.2.b.

  7

  2.1.6.1.2.b.

  5-9

  2.6.2.

   

  2.1.6.2.

   

  2.6.2.1.

  10

  2.1.6.2.1.

  8-12

  2.6.2.2.

  8

  2.1.6.2.2.

  4-8

  2.6.3.

   

  2.1.6.3.

   

  2.6.3.1.

  12

  2.1.6.3.1.

  9-15

  2.6.3.2.

  10

  2.1.6.3.2.

  8-12

  2.6.3.3.

  3

  2.1.6.3.3.

  2-4

  2.6.3.4.

  12

  2.1.6.3.4.

  9-15

  2.6.4.

  12

  2.1.6.4.

  9-15

  2.6.4.1.

  15

  2.1.6.4.1.

  12-18

  2.6.4.2.

  9

  2.1.6.4.2.

  7-11

  2.6.5.

  10

  2.1.6.5.

  8-12

   

   

  2.1.6.6.

  8-12

  2.7. Mașini, utilaje și instalații pentru producerea materialelor de construcții și refractare.

  2.1.7. Mașini, utilaje și instalații pentru producerea materialelor de construcții și refractare.

  2.7.1.

  12

  2.1.7.1.

  9-15

  2.7.1.1.

  10

  2.1.7.1.1.

  8-12

  2.7.2.

  15

  2.1.7.2.

  12-18

  2.7.3.

  20

  2.1.7.3.

  16-24

  2.7.3.1.

  14

  2.1.7.3.1.

  11-17

  2.7.4.

  15

  2.1.7.4.

  12-18

  2.7.4.1.

  5

  2.1.7.4.1.

  4-6

  2.7.4.2.

  10

  2.1.7.4.2.

  8-12

   

   

  2.1.7.5.

  12-18

  2.8. Mașini, utilaje și instalații pentru silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului.

  2.1.8. Mașini, utilaje și instalații pentru silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului.

  2.8.1.

  10

  2.1.8.1.

  8-12

  2.8.1.1.

  2

  2.1.8.1.1.

  2-3

  2.8.2.

  10

  2.1.8.2.

  8-12

  2.8.2.1.

  3

  2.1.8.2.1.

  2-4

  2.8.3.

  10

  2.1.8.3.

  8-12

  2.8.3.1.

  3

  2.1.8.3.1.

  2-4

  2.8.4.

  10

  2.1.8.4.

  8-12

  2.8.4.1.

  3

  2.1.8.4.1.

  2-4

  2.8.5.

  12

  2.1.8.5.

  9-15

  2.8.5.1.

  2

  2.1.8.5.1.

  4-6

  2.8.6.

  12

  2.1.8.6.

  9-15

  2.8.7.

  7

  2.1.8.7.

  5-9

   

   

  2.1.8.8.

  8-12

  2.9. Mașini, utilaje și instalații pentru industria celulozei și hârtiei.

  2.1.9. Mașini, utilaje și instalații pentru industria celulozei și hârtiei.

  2.9.1.

  13

  2.1.9.1.

  10-16

  2.9.1.1.

  7

  2.1.9.1.1.

  5-9

  2.9.2.

  10

  2.1.9.2.

  8-12

  2.9.2.1.

  7

  2.1.9.2.1.

  5-9

  2.9.3.

  13

  2.1.9.3.

  10-16

   

   

  2.1.9.4.

  8-12

  2.10. Mașini, utilaje și instalații pentru producerea sticlei, porțelanului și faianței.

  2.1.10. Mașini, utilaje și instalații pentru producerea sticlei, porțelanului și faianței.

  2.10.1.

  14

  2.1.10.1.

  11-17

  2.10.1.1.

  12

  2.1.10.1.1.

  9-15

  2.10.2.

  14

  2.1.10.2.

  11-17

   

   

  2.1.10.3.

  9-15

  2.11. Mașini, utilaje și instalații pentru industria textilă

  2.1.11. Mașini, utilaje și instalații pentru industria textilă

  2.11.1.

  11

  2.1.11.1.

  8-14

  2.11.2.

  10

  2.1.11.2.

  8-12

  2.11.3.

  11

  2.1.11.3.

  8-14

  2.11.4.

  8

  2.1.11.4.

  6-10

   

   

  2.1.11.5.

  8-12

  2.12. Mașini, utilaje și instalații pentru industria confecțiilor.

  10

  2.1.12. Mașini, utilaje și instalații pentru industria confecțiilor.

  8-12

  2.13. Mașini, utilaje și instalații pentru industria pielăriei, blănăriei și încălțămintei.

  2.1.13. Mașini, utilaje și instalații pentru industria pielăriei, blănăriei și încălțămintei.

  2.13.1.

  10

  2.1.13.1.

  8-12

  2.13.2.

  11

  2.1.13.2.

  8-14

  2.13.2.1.

  20

  2.1.13.2.1.

  16-24

  2.13.2.2.

  15

  2.1.13.2.2.

  12-18

   

   

  2.1.13.3.

  9-15

  2.14. Mașini, utilaje și instalații pentru industria alimentară

  2.1.14. Mașini, utilaje și instalații pentru industria alimentară

  2.14.1.

  11

  2.1.14.1.

  8-14

  2.14.2.

  10

  2.1.14.2.

  8-12

  2.14.3.

  12

  2.1.14.3.

  9-15

  2.14.4.

  10

  2.1.14.4.

  8-12

  2.14.5.

  17

  2.1.14.5.

  13-21

  2.14.6.

  18

  2.1.14.6.

  14-22

  2.14.7.

  15

  2.1.14.7.

  12-18

  2.14.8.

  10

  2.1.14.8.

  6-10

   

   

  2.1.14.9.

  9-15

  2.15. Mașini, utilaje și instalații pentru industria poligrafică.

  11

  2.1.15. Mașini, utilaje și instalații pentru industria poligrafică.

  8-14

  2.16. Mașini de forță și utilaje energetice

  2.1.16. Mașini de forță și utilaje energetice

  2.16.1.

  28

  2.1.16.1.

  22-34

  2.16.1.1.

  20

  2.1.16.1.1.

  16-24

   

  2.1.16.1.2.1.

  12-18

  2.16.1.2.

   

  2.1.16.1.2.

   

  2.16.1.2.1.

  12

  2.1.16.1.2.2.

  9-15

  2.16.1.2.2.

  8

  2.1.16.1.2.3.

  6-10

  2.16.1.3.

  20

  2.1.16.1.1.

  16-24

  2.16.2.

   

  2.1.16.2.

   

  2.16.2.1.

  15

  2.1.16.2.1.

  12-18

  2.16.2.2.

  20

  2.1.16.2.2.

  12-22

  2.16.2.3.

  22

  2.1.16.2.3.

  12-22

  2.16.2.4.

  11

  2.1.16.2.4.

  6-10

  2.16.2.5.

  20

  2.1.16.2.5.

  16-24

  2.16.3.

   

  2.1.16.3.

   

  2.16.3.1.

  20

  2.1.16.3.1.

  16-24

  2.16.3.1.1.

  12

  2.1.16.3.1.1.

  8-12

   

   

  2.1.16.1.2.

  4-6

  2.16.3.2.

  20

  2.1.16.3.2.

  12-18

   

   

  2.1.16.3.2.1.

  4-8

  2.16.3.3.

  14

  2.1.16.3.3.

  8-12

  2.16.3.4.

  10

  2.1.16.3.4.

  5-9

  2.16.4.

   

  2.1.16.4.

   

  2.16.4.1.

  12

  2.1.16.4.1.

  8-12

  2.16.4.2.

  8

  2.1.16.4.2.

  4-8

  2.16.4.3.

  12

  2.1.16.4.3.

  9-15

   

  2.1.16.4.4.

  4-8

  2.16.4.4.

  12

  2.1.16.4.5.

  8-12

  2.16.5.

  14

  2.1.16.5.

  8-12

   

   

  2.1.16.6.

  12-18

  2.17. Mașini, utilaje și instalații comune care funcționează independent

  2.1.17. Mașini, utilaje și instalații comune care funcționează independent

  2.17.1.

   

  2.1.17.1.

   

  2.17.1.1.

   

  2.1.17.1.1.

  8-12

  2.17.1.1.1.

  8

  2.1.17.1.1.1.

  5-9

  2.17.1.1.2.

  6

  2.1.17.1.1.2.

  4-6

  2.17.1.1.3.

  4

  2.1.17.1.1.3.

  3-5

  2.17.1.2.

  10

  2.1.17.1.2.

  8-12

  2.17.1.3.

   

  2.1.17.1.3.

   

  2.17.1.3.1.

  8

  2.1.17.1.3.1.

  6-10

  2.17.1.3.2.

  6

  2.1.17.1.3.2.

  4-8

  2.17.1.3.3.

  3

  2.1.17.1.3.3.

  2-4

  2.17.1.4.

  8

  2.1.17.1.4.

  6-10

   

   

  2.1.17.1.4.1.

  2-4

  2.17.2.

   

  2.1.17.2.

  6-10

  2.17.2.1.

  12

  2.1.17.2.

  6-10

  2.17.2.2.

  10

  2.1.17.2.

  6-10

  2.17.2.2.1.

  20

  2.1.17.2.1.

  12-18

  2.17.3.

  8

  2.1.17.3.

  6-10

  2.1.17.3.1.

  4-6

  2.17.4.a.

  20

  2.1.17.4.a.

  16-24

  2.17.4.b.

  12

  2.1.17.4.b.

  9-15

  2.17.5.a.

  15