ORDIN nr. 3.737 din 29 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
  Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile,
  ținând cont de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice, modificat prin Regulamentele nr. 967/2012 și nr. 1.042/2013 ale Consiliului Uniunii Europene,
  în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) și al art. 314 și 315 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 79, 80 și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  În înțelesul prezentului ordin, noțiunile „persoană impozabilă nestabilită“, „stat membru de înregistrare“ și „stat membru de consum“ au sensul definit la art. 314, respectiv la art. 315 din Codul fiscal, după caz.


  Articolul 3
  (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, precum și Direcția generală regională a finanțelor publice București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 și art. 152^5 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș

  București, 29 decembrie 2016.
  Nr. 3.737.

  Anexă

  PROCEDURA
  de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile
  speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune,
  precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314
  și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare