HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016
pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale art. 7^1 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Bucureşti, 23 noiembrie 2016.
  Nr. 879.

  Anexă

  NORMA 23/11/2016


  Anexa 1

  la norme
  Programul de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
  *Font 8*
  ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │ Domeniul │ Tema │Total 30 de ore│
  │ │ ├───────────────┤
  │ │ │ Nr. de ore: │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │A. Elemente de │Contracte utilizate în activitatea de transport rutier în regim│ │
  │drept civil │de închiriere, precum şi drepturile şi obligaţiile care decurg │ │
  │ │din acestea │ 1 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Negocierea unui contract cu valabilitate legală în ceea ce │ │
  │ │priveşte condiţiile de transport │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Analiza reclamaţiilor referitoare la daunele produse │ │
  │ │persoanelor sau bagajelor acestora în timpul unui accident │ │
  │ │survenit în cursul transportului sau referitor la daunele │ │
  │ │datorate întârzierii, precum şi efectele acestei reclamaţii │ │
  │ │asupra responsabilităţii sale contractuale │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │B. Elemente de │Condiţii şi formalităţi pentru exercitarea comerţului, │ │
  │drept comercial │obligaţiile generale ale comercianţilor (înmatriculare, │ │
  │ │registre comerciale etc.) şi consecinţele falimentului │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Forme de organizare juridică a operatorilor economici. Condiţii│ │
  │ │de înfiinţare şi funcţionare │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │C. Elemente de │Rolul şi funcţionarea diferitelor instituţii sociale care │ │
  │drept social │intervin în sectorul transportului rutier (ministere, agenţii, │ │
  │ │inspectorate, sindicate, comitete de întreprindere, delegaţi ai│ │
  │ │personalului, inspectori ai muncii etc.) │ 1 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Regulile aplicabile contractelor de muncă referitoare la │ │
  │ │diferitele categorii de lucrători ai transportatorului │ │
  │ │autorizat (forma contractelor, obligaţiile părţilor, condiţiile│ │
  │ │şi durata muncii, concediile plătite, remuneraţia, desfacerea │ │
  │ │contractului) │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Normele aplicabile în materie de pregătire profesională a │ │
  │ │conducătorilor auto care desfăşoară transport în regim de taxi │ │
  │ │şi în regim de închiriere şi a managerilor de transport în │ │
  │ │regim de taxi şi de închiriere │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Specificul mediului şi riscurile exercitării ocupaţiei de │ │
  │ │conducătorul auto în regim de taxi şi regim de închiriere. │ │
  │ │Măsuri de diminuare a riscului practicării acestei profesii şi │ │
  │ │moduri de acţiune în caz de incident │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │D. Elemente de │Impozitarea vehiculelor │ 1 │
  │drept fiscal ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Taxele asupra anumitor vehicule utilizate pentru transportul │ │
  │ │rutier, precum şi taxele de trecere şi taxele de utilizare │ │
  │ │pentru folosirea anumitor infrastructuri │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Alte obligaţii de natură fiscală │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │E. Gestiunea │Dispoziţiile legale şi practicile privind utilizarea cecurilor,│ │
  │comercială şi │a cambiilor, a biletelor la ordin, a cardurilor de credit şi a │ │
  │financiară a │altor mijloace sau metode de plată │ 3 │
  │întreprinderii ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Forme de credit (bancare, documentare, depozite de garantare, │ │
  │ │ipoteci, leasing, de închiriere, factoring etc.); sarcinile şi │ │
  │ │obligaţiile care decurg din acestea │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Bilanţul contabil şi interpretarea lui │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Contul de profit şi pierderi şi interpretarea lui │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii întreprinderii│ │
  │ │pe baza indicatorilor financiari │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Bugetul întreprinderii de transport │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Preţul de cost (costuri fixe, costuri variabile, fonduri de │ │
  │ │exploatare, amortismente etc.). Calculul preţului de cost │ │
  │ │pentru fiecare vehicul, kilometru sau cursă. Formarea tarifului│ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ │Organigrama personalului întreprinderii. Planuri de lucru │ 2 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Principiile marketingului, ale publicităţii şi ale relaţiilor │ │
  │ │publice, inclusiv ale serviciilor de transport în regim de taxi│ │
  │ │şi închiriere, ale promovării vânzărilor şi ale elaborării │ │
  │ │fişierelor de clienţi │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Aplicaţiile electronice utilizate în domeniul transportului │ │
  │ │rutier în regim de taxi şi închiriere │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Tipuri de asigurări proprii transporturilor rutiere (asigurări │ │
  │ │de răspundere, de viaţă, asigurarea bunurilor, a bagajelor), │ │
  │ │precum şi garanţiile şi obligaţiile care decurg din acestea │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Regulile referitoare la facturarea serviciilor de transport │ │
  │ │rutier de persoane în regim de închiriere │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │F. Accesul la │Reglementări privind efectuarea transporturilor rutiere în │ │
  │piaţă │regim de taxi şi în regim de închiriere. Noţiunile şi │ │
  │ │terminologia specifice │ 8 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Documente necesare pentru executarea serviciilor de transport │ │
  │ │rutier în regim de taxi şi în regim de închiriere. Proceduri de│ │
  │ │verificare pentru a asigura prezenţa, atât în întreprindere, │ │
  │ │cât şi la bordul vehiculelor, a documentelor corespunzătoare, │ │
  │ │şi anume a documentelor referitoare la vehicul, la conducătorul│ │
  │ │auto şi la cursă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Organizarea pieţei interne a transporturilor rutiere în regim │ │
  │ │de taxi şi de închiriere. Accesul la piaţa serviciilor de │ │
  │ │transport în regim de taxi şi în regim de închiriere │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Activităţi conexe transportului rutier de persoane în regim de │ │
  │ │taxi şi închiriere │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Elemente care determină calitatea transportului în regim de │ │
  │ │taxi şi de închiriere. Ţinuta conducătorului auto, a │ │
  │ │autoturismului, confortul deplasării, siguranţa rutieră │ │
  │ │ │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │G. Standarde │Tipuri constructive de vehicule şi elementele caracteristice │ │
  │tehnice şi │acestora (caroserie, motor, sisteme de transmisie, sisteme de │ │
  │aspecte ale │frânare etc.). Limitarea poluării chimice şi fonice a mediului │ │
  │operării │urban │ 4 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Omologarea de tip, înmatricularea, agrearea şi inspecţia │ │
  │ │tehnică a vehiculelor │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Mentenanţa vehiculelor şi a echipamentelor acestora. │ │
  │ │Întreţinerea zilnică, predarea şi primirea autovehiculului │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Taximetrul şi lampa taxi │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Staţia de emisie-recepţie │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ │Clienţi cu nevoi speciale. Clienţi dificili │ 4 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Avantajele oferite clientului │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Obligaţii ale transportatorului autorizat, ale taximetristului/│ │
  │ │conducătorului auto şi ale clientului │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Contravenţii şi sancţiuni │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Autorităţi cu atribuţii în domeniul transportului în regim de │ │
  │ │taxi şi închiriere │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │H. Siguranţa │Condiţii pentru conducătorii auto (onorabilitate, permis de │ │
  │rutieră şi │conducere, avize medicale şi psihologice, certificate de │ │
  │securitatea │atestare profesională etc.) │ 4 │
  │transportului ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Măsurile necesare pentru asigurarea faptului că toţi │ │
  │ │conducătorii auto respectă regulile, interdicţiile şi │ │
  │ │restricţiile de circulaţie (limitări de viteză, acordarea │ │
  │ │priorităţii, oprire şi staţionare, folosirea farurilor, │ │
  │ │semnalizarea schimbării direcţiei de mers etc.) │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Sarcinile conducătorilor auto privind respectarea normelor de │ │
  │ │siguranţă referitoare, pe de o parte, la starea vehiculului şi │ │
  │ │a echipamentului său şi, pe de altă parte, la conducerea │ │
  │ │preventivă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ │Elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor de conduită în│ │
  │ │caz de accident şi a procedurilor corespunzătoare pentru a │ │
  │ │evita repetarea accidentelor sau a încălcărilor grave ale │ │
  │ │legislaţiei 2 │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Forme de infracţionalitate cu incidenţă în transportul în regim│ │
  │ │de taxi şi închiriere. Măsuri de prevenire şi modalităţi de │ │
  │ │acţiune în caz de necesitate │ │
  └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


  Anexa 2

  la norme
  Modelul certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere
  (culoare galben Pantone 102 sau cât mai apropiată de aceasta,
  format finit 290 x 145 mm, hârtie din celuloză de 100 g/mp
  sau mai mult, cu elemente de siguranţă)
  *Font 8*

  ┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Matca │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
  │ │ │(denumirea autorităţii │ │AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ│ │
  │CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ A │ │publice centrale pentru│ │ ARR │ │
  │MANAGERULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI│ │transporturi) │ └──────────────────────────┘ │
  │ ŞI ÎNCHIRIERE │ └───────────────────────┘ │
  │ │ │
  │ Nr.______________ │ │
  │ │ CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ A MANAGERULUI DE │
  │ Nume ................................ │ TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎNCHIRIERE │
  │ │ │
  │ Prenume ............................. │ NR. ______________ │
  │ │ │
  │ CNP ................................. │ Prezentul certificat atestă faptul că __________________, │
  │ │ │
  │ Data eliberării ..................... │ născut (ă) la data de ______ în localitatea ____________, │
  │ │ │
  │ Valabil de la ....................... │ judeţ ___________, a promovat examenul privind competenţa │
  │ │ │
  │ până la ............................. │ profesională a managerului de transport în regim de taxi │
  │ │ │
  │ Sunt de acord ca datele cu caracter │ şi închiriere desfăşurat în localitatea ________________, │
  │ personal să fie prelucrate şi să │ │
  │ intre în baza de date a Autorităţii │ în data de _________________ . │
  │ Rutiere Române ARR, care se obligă să │ │
  │ respecte drepturile prevăzute în │ Certificatul reprezintă dovada competenţei profesionale │
  │ Legea nr. 677/2001. │ │
  │ │ a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere │
  │ Semnătura titularului ................ │ │
  │ │ a titularului, prevăzută de Legea nr. 38/2003 privind │
  │ │ │
  │ │ transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, │
  │ │ │
  │ │ cu modificările şi completările ulterioare. │
  │ │ │
  │ │ Valabil de la __________, până la _____________, │
  │ │ │
  │ │ │
  │ │ AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR │
  │ │ DIRECTOR GENERAL │
  │ │ │
  └─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

  ----