ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 26 noiembrie 1998
privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 noiembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Capitolul 1 Organizarea asistenţei medicale şi psihologice a personalului din transporturi, cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei


  Articolul 1

  Asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigura de către Ministerul Transporturilor prin reţeaua sanitară proprie.


  Articolul 2

  În reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor funcţionează dispensare, policlinici, laboratoare psihologice, centre de medicina preventivă, centre de diagnostic şi tratament, centre de recuperare, spitale şi clinici universitare, care au în planul de învăţământ medicina transporturilor, ca disciplina specifică.


  Articolul 3

  (1) Personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei trebuie să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.
  (2) Se considera a fi apte medical şi psihologic pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei persoanele care îndeplinesc baremurile de sănătate stabilite de Ministerul Transporturilor pentru fiecare funcţie în parte.
  (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin avize de aptitudine medicală şi psihologică, eliberate în urma examinării medicale şi/sau psihologice efectuate în unităţile aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor.
  (4) Avizele de aptitudine medicală se obţin în urma examinarilor clinice de specialitate şi a investigatiilor paraclinice, precum şi a probelor functionale stabilite de Ministerul Transporturilor.
  (5) Avizele de aptitudine medicală şi psihologică sunt obligatorii pentru admiterea la cursurile de pregătire profesională sau de perfecţionare în funcţiile din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei, la angajare sau la schimbarea locului de muncă în astfel de funcţii.
  (6) Funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/sau psihologică se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
  (7) Pentru anumite funcţii din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, este obligatoriu şi controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu.
  (8) Controlul medical şi psihologic periodic este obligatoriu pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, la termenele de revizuire stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 4

  (1) Controlul medical periodic obligatoriu pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se efectuează în cabinetele medicale de specialitate din policlinici, prin investigaţii de laborator, probe functionale specifice şi radiologice-imagistice.
  (2) Controlul psihologic pentru aceste funcţii se realizează în laboratoarele de psihologie - auto, feroviare şi navale - cu aparatura specifică.


  Articolul 5

  (1) Avizele medicale şi psihologice de aptitudine pentru aceste funcţii se validează şi se eliberează de către comisiile medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei din cadrul policlinicilor şi spitalelor din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor.
  (2) Organizarea, funcţionarea şi componenta comisiilor medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 6

  (1) Avizele medicale şi psihologice de aptitudine, obligatorii pentru exercitarea funcţiilor din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, validate şi eliberate de către comisiile de siguranţă a circulatei şi a navigaţiei, prevăzute la art. 5, se comunică în scris persoanelor fizice examinate şi persoanelor juridice angajatoare.
  (2) Persoanele juridice au obligaţia să asigure prezentarea personalului angajat la examinarea periodică şi să respecte recomandările unităţilor sanitare, înscrise în avizele medicale şi psihologice de aptitudine privind menţinerea sau retragerea din funcţie.


  Articolul 7

  Finanţarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.


  Articolul 8

  (1) La recomandarea comisiilor medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei, persoanele declarate inapte, retrase temporar sau cu aviz respectiv pentru siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, vor fi trimise pentru recuperare, prin internare şi tratament în spitale, centre de diagnostic şi tratament, precum şi în centre de recuperare a capacităţii de muncă ale reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor.
  (2) La externarea din unităţile sanitare prevăzute la alin. (1) se vor face recomandări, în scris, personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, pentru prezentarea obligatorie la comisiile medicale şi psihologice de siguranţă a circulaţiei şi a navigaţiei, în vederea reevaluarii aptitudinii medicale şi psihologice.
  (3) Comisiile medicale şi psihologice de siguranţă circulaţiei şi a navigaţiei vor reevalua, valida şi elibera avizul de aptitudine medicală şi psihologică pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei.


  Articolul 9

  În vederea definitivării cercetărilor unor accidente sau evenimente grave în transporturi, la solicitarea poliţiei şi a parchetului, unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Transporturilor sunt autorizate să efectueze expertizarea medicală sau/şi psihologică pentru persoanele care exercită funcţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei.


  Capitolul 2 Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor


  Articolul 10

  (1) Se înfiinţează Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, ca instituţie publică autonomă, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asigurări de sănătate pentru personalul Ministerului Transporturilor, instituţiilor publice din subordine, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum şi al societăţilor comerciale, care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, şi cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionării care au lucrat în transporturi şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor.
  (2) Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 şi funcţionează în mod asemănător cu casele de asigurări sociale de sănătate judeţene, prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.
  (3) Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor pe bază de statut propriu aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.
  (4) Structura organizatorică, componenta organelor de conducere, indemnizaţiile lunare ale membrilor acestora şi atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin statut.
  (5) Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli propriu care se aproba de către ministrul transporturilor.


  Articolul 11

  Fondul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor se formează din:
  a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice, în procente egale;
  b) subvenţii de la bugetul de stat;
  c) alte venituri realizate din donaţii, sponsorizări etc.


  Articolul 12

  Fondul de asigurări de sănătate, în procentele stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, pentru persoanele fizice şi juridice, care se virează la Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, se compune din:
  a) contribuţia persoanelor juridice prevăzute la art. 10 alin. (1);
  b) contribuţia personalului în activitate şi a persoanelor pensionate din unităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), a membrilor de familie ai acestora, precum şi a altor categorii stabilite de adunarea reprezentanţilor, prevăzută la art. 16 alin. (1);
  c) contribuţia pentru persoanele care desfăşoară sau au desfăşurat activităţi de transport şi care fac parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor social potrivit legii;
  d) contribuţiile suportate de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b), care se afla în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani.


  Articolul 13

  Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor poate încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, ţinând seama de economicitatea şi de calitatea serviciilor oferite, precum şi de interesul manifestat de asiguraţi.


  Articolul 14

  (1) Prin furnizori de servicii medicale şi psihologice în domeniul transporturilor se înţelege: spitalele, policlinicile, centrele de diagnostic şi tratament, dispensarele, centrele de recuperare medicale, laboratoarele psihologice, serviciile de ambulanta proprii, aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor, şi alte structuri sanitare stabilite potrivit dispoziţiilor legale.
  (2) Instituţiile sanitare prevăzute la alin. (1) sunt singurele competente în luarea deciziilor privind situaţia medicală a persoanelor cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi a celuilalt personal implicat în activitatea de transporturi.
  (3) Pentru serviciile medicale care nu pot fi asigurate prin reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) pot încheia contracte, în afară Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, şi cu casele de asigurări de sănătate judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, din afară reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor. În acest scop, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor va încheia anual un protocol cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.


  Articolul 15

  Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor poate avea oficii de asigurări de sănătate proprii, la nivelul unor oraşe sau municipii unde funcţionează formaţiuni medicale aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor.


  Articolul 16

  (1) Organele de conducere ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor sunt:
  a) adunarea reprezentanţilor;
  b) consiliul de administraţie.
  (2) Dispoziţiile Legii nr. 145/1997 privind competenţa şi atribuţiile organelor de conducere prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu este altfel reglementat.
  (3) Numirea membrilor în adunarea reprezentanţilor şi în consiliul de administraţie ale Casei Asigurărilor Sociale de Sănătate a Transporturilor se face prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea asiguraţilor şi a angajatorilor.


  Articolul 17

  (1) În cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor funcţionează un serviciu medical format din 5 medici, condus de un medic-şef.
  (2) La oficiile de asigurări de sănătate organizate potrivit prevederilor art. 15, serviciul medical este format din 3 medici, condus de un medic-şef.


  Articolul 18

  Acreditarea personalului medical şi a instituţiilor furnizoare de servicii medicale din subordinea Ministerului Transporturilor se realizează de către comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din România şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, în componenta paritara.


  Articolul 19

  Controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 10 alin. (1) de către furnizorii de servicii medicale se efectuează potrivit legii, cu participarea în comisiile de control a reprezentanţilor Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor.


  Articolul 20

  Pentru serviciile oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 14 alin. (3), Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control distincte din care vor face parte reprezentanţi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi, respectiv, ai Colegiului Medicilor din România.


  Articolul 21

  În situaţia în care se ajunge la un arbitraj între Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi Colegiul Medicilor din România, ca urmare a unor neintelegeri rezultate din activităţile Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, Comisia centrala de arbitraj va fi formată din 2 arbitri desemnaţi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi de Colegiul Medicilor din România.


  Articolul 22

  (1) Pentru susţinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judeţene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor va vărsa cota prevăzută de dispoziţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 din încasările lunare în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  (2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate pentru funcţionarea structurilor necesare.


  Articolul 23

  Colectarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate în procentele stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 10 alin. (1) se evidenţiază în contul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor. Administrarea fondurilor colectate se va face potrivit prevederilor Legii nr. 145/1997.


  Articolul 24

  În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, prevederile acesteia se completează cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.


  Articolul 25

  Până la data de 1 ianuarie 1999, atribuţiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor se îndeplinesc de către Direcţia generală medicală şi asistenţa socială din cadrul Ministerului Transporturilor, cu personal de specialitate delegat de la persoanele juridice prevăzute la art. 10 alin. (1), stabilit prin ordin al ministrului transporturilor, pe baza propunerilor unităţilor din sistemul transporturilor.


  Articolul 26

  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, se modifica în mod corespunzător dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ───────────────-
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul sănătăţii,
  Hadju Gabor
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  ───────────────-