HOTĂRÂRE nr. 956 din 19 august 2009
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Nivelurile prevăzute în anexă pentru impozitul pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.


  Articolul 2

  (1) În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut în anexă, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier internaţional.
  (2) Nivelurile aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene a ratei de schimb dintre euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009.


  Articolul 3

  Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  (1) La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Şeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Vasile Puşcaş
  Bucureşti, 19 august 2009.
  Nr. 956.


  Anexa
  TABLOUL
  cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale,
  alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
  începând cu anul fiscal 2010
  I. Codul fiscal - titlul IX "Impozite şi taxe locale"
  Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se indexează/ajustează anual, în condiţiile art. 292, şi, respectiv, art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7)
  CAPITOLUL II Impozitul şi taxa pe clădiri
  VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art. 251 alin. (3)
  Valoarea impozabilă - lei/mp -
  Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
  A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 806 478
  B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 219 137
  C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 137 123
  D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 82 54
  E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
  F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii
  CAPITOLUL III Impozitul şi taxa pe teren
  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii Art. 258 alin. (2)
  Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi - lei/ha -
  0 I II III IV V
  A 8.921 7.408 6.508 5.640 766 613
  B 7.408 5.600 4.540 3.832 613 460
  C 5.600 3.832 2.874 1.821 460 306
  D 3.832 1.821 1.519 1.060 300 153
  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii - Art. 258 alin. (4) - lei/ha -
  Nr. crt. . Zona . . Categoria . de folosinţă . A B C D
  1. Teren arabil 24 18 16 13
  2. Păşune 18 16 13 11
  3. Fâneaţă 18 16 13 11
  4. Vie 40 30 24 16
  5. Livadă 46 40 30 24
  6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 24 18 16 13
  7. Teren cu ape 13 11 7 x
  8. Drumuri şi căi ferate x x x x
  9. Teren neproductiv x x x x
  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan Art. 258 alin. (6) - lei/ha -
  Nr. crt. . Zona . . Categoria . de folosinţă . A B C D
  1. Teren cu construcţii 27 24 22 19
  2. Teren arabil 43 41 39 36
  3. Păşune 24 22 19 17
  4. Fâneaţă 24 22 19 17
  5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 46 43 41
  5.1. Vie până la intrarea pe rod x x x x
  6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 46 43 41
  6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x x x
  7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie fores- tieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 14 12 10 7
  7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie x x x x
  8. Teren cu apă, altul decât cel cu amena- jări piscicole 5 4 2 1
  8.1. Teren cu amenajări piscicole 29 27 24 22
  9. Drumuri şi căi ferate x x x x
  10. Teren neproductiv x x x x
  CAPITOLUL IV Impozitul pe mijloacele de transport Art. 263 alin. (2)
  Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică - lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta -
  1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv 8
  2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv 18
  3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv 36
  4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv 72
  5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 145
  6. Autobuze, autocare, microbuze 24
  7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
  8. Tractoare înmatriculate 18
  Art. 263 alin. (4) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone*1)
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei pentru vehiculele angajate în opera- ţiunile de tran- sport intern şi internaţional
  Vehicule cu sistem de suspen- sie pneu- matica sau un echiva- lent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspen- sie pneuma tica sau un echiva- lent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
  I. Vehicule cu două axe
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 102 0 127
  2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 102 282 127 352
  3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 282 396 352 495
  4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 396 897 495 1.121
  II. Vehicule cu 3 axe
  1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 102 177 127 221
  2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 177 364 221 454
  3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 364 472 454 589
  4. Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 472 727 589 908
  5. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 727 1.129 908 1.412
  6. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 727 1.129 908 1.412
  III Vehicule cu 4 axe
  1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 472 478 589 598
  2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 478 747 598 933
  3. Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 747 1.185 933 1.481
  4. Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.185 1.758 1.481 2.197
  5. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone 1.185 1.758 1.481 2.197


  ------------
  *1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
  Art. 263 alin. (5) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone*2)
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei pentru vehiculele angajate în opera- ţiunile de tran- sport intern şi internaţional
  Vehicule cu sistem de suspen- sie pneu- matica sau un echiva- lent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspen- sie pneuma tica sau un echiva- lent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
  I. Vehicule cu 2+1 axe
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 46 0 58
  4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 46 105 58 131
  5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 105 246 131 307
  6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 246 318 307 397
  7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 318 573 397 716
  8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 573 1.005 716 1.256
  II. Vehicule cu 2+2 axe
  1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 99 230 123 287
  2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 230 377 287 471
  3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 377 553 471 692
  4. Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 553 668 692 835
  5. Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 668 1.097 835 1.371
  6. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1.097 1.522 1.371 1.902
  7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
  8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
  III Vehicule cu 2+3 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.211 1.686 1.514 2.107
  2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.686 2.291 2.107 2.863
  IV. Vehicule cu 3+2 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.070 1.486 1.338 1.857
  2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.486 2.055 1.857 2.569
  3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 2.055 3.040 2.569 3.800
  V. Vehicule cu 3+3 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 609 737 761 921
  2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 737 1.100 921 1.375
  3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 1.100 1.751 1.375 2.189

  -----------
  *2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE , aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
  Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote
  Masa totală maximă autorizată Impozit - lei -
  a) Până la 1 tonă inclusiv 8
  b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29
  c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45
  d) Peste 5 tone 55
  Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apă
  1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18
  2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48
  3. Bărci cu motor 181
  4. Nave de sport şi agrement*) Între 0 şi 964
  5. Scutere de apă 181
  6. Remorchere şi împingătoare: x
  a) până la 500 CP inclusiv 482
  b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 783
  c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.205
  d) peste 4.000 CP 1.928
  7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 157
  8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x
  a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 157
  b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv 241
  c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 422

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CAPITOLUL V │
  │ Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
  │ Art. 267 alin. (1) │ │
  │ Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism │ │
  │ în mediul urban │ │
  │ │ - lei - │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism│ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ a) până la 150 mp inclusiv │ 4-5 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ b) între 151 şi 250 mp inclusiv │ 5-6 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ c) între 251 şi 500 mp inclusiv │ 6-8 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ d) între 501 şi 750 mp inclusiv │ 8-10 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv │ 10-12 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ f) peste 1.000 mp │ 12 + 0,01 lei/mp │
  │ │ pentru fiecare mp │
  │ │ care depăşeşte │
  │ │ 1.000 mp │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 267 alin. (4) │Între 0 şi 7 lei │
  │Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje │inclusiv pentru │
  │sau excavări │fiecare mp afectat │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 267 alin. (7) │ │
  │Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire │Între 0 şi 7 lei │
  │pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, │inclusiv pentru │
  │situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi │fiecare mp de │
  │pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, │suprafaţă ocupată │
  │a firmelor şi reclamelor │de construcţie │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 267 alin. (11) │ │
  │Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind │Între 0 şi 11 lei │
  │lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele │inclusiv pentru │
  │publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie │fiecare racord │
  │electrică, telefonie şi televiziune prin cablu │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 267 alin. (12) │ │
  │Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de │ Între 0 şi 13 lei │
  │către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, │ inclusiv │
  │de către primari sau de structurile de specialitate din │ │
  │cadrul consiliului judeţean │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 267 alin. (13) │ │
  │Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură │ Între 0 şi 8 lei │
  │stradală şi adresă │ inclusiv │
  ├────────────────────────────────────┬───────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 268 alin. (1) │ 1. în mediul rural│Între 0 şi 13 lei │
  │Taxa pentru eliberarea unei │ │ inclusiv │
  │autorizaţii pentru desfăşurarea ├───────────────────┼─────────────────────┤
  │unei activităţi economice │ 2. în mediul urban│Între 0 şi 69 lei │
  │ │ │ inclusiv │
  ├────────────────────────────────────┴───────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 268 alin. (2) │Între 0 şi 17 lei │
  │Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare │ inclusiv │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 268 alin. (3) │ │
  │Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe │ Între 0 şi 28 lei │
  │planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, │ inclusiv pentru │
  │deţinute de consiliile locale │ fiecare mp sau │
  │ │ fracţiune de mp │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 268 alin. (4) │ │
  │Taxa pentru eliberarea certificatului de producător │Între 0 şi 69 lei │
  │ │ inclusiv │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
  │Art. 268 alin. (5) │ │
  │Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei │Între 0 şi 3.615 lei │
  │privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică │ inclusiv │
  └────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
  CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
  Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: -lei/mp sau fracţiune de mp -
  a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică Între 0 şi 28 inclusiv
  b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate Între 0 şi 20 inclusiv
  CAPITOLUL VII Impozitul pe spectacole
  Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: - lei/mp -
  a) în cazul videotecilor Între 0 şi 2 inclusiv
  b) în cazul discotecilor Între 0 şi 3 inclusiv
  CAPITOLUL XIII Sancţiuni
  Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
  Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d)cu amendă de la 240 lei la 600 lei
  Art. 294 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei.
  Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
  Art. 294 alin. (6) (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregis- trarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei.     II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
      cu modificările ulterioare
  Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
  Nr. crt. Extras din norma juridică - lei-
  CAPITOLUL I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
  1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 2
  2. Eliberarea certificatului de producător Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
  3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x
  - pentru animale sub 2 ani 2
  - pentru animale peste 2 ani 2
  4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: x
  - pentru animale sub 2 ani 2
  - pentru animale peste 2 ani 4
  5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernu- lui nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2
  7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
  8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului 13
  9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2
  10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2
  11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2
  12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2
  CAPITOLUL II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
  1. Acte de identitate: x
  a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români 4
  b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 5
  d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3
  4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2
  Nr. crt. Extras din norma juridică - lei-
  CAPITOLUL III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
  1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: x
  a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 5
  b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv 24
  e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 72
  3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
  1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: x
  a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 52
  b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
  c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 125
  2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 8
  3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 357
  CAPITOLUL IV^1 Taxă pentru furnizare date
  1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 4
  CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere*3) 13


  ------------
  *3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.
  --------------