ORDIN nr. 1.182 din 16 octombrie 2020privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 3 noiembrie 2020
  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 12.328 din 5.10.2020,
  ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 88.875 din 13.10.2020,
  în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 septembrie 2019, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, punctele 4 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:4. beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderea căreia i se acordă ajutor de minimis de către administratorul schemei de minimis în cadrul măsurilor de antreprenoriat sau măsurilor de ocupare care vizează subvenționarea locurilor de muncă la angajatorii existenți finanțate în cadrul proiectelor finanțate prin POCU, axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității», obiectivul specific 5.1 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC»;
  (...)8. întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică și care este constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, sau conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Obiectivul prezentei scheme îl constituie:
  a) sprijinul pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori prin subvenționarea locurilor de muncă;
  b) sprijinul pentru susținerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.
  3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare finanțate în cadrul obiectivului specific 5.1 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC». Măsurile de ocupare menționate presupun:
  a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori;
  b) acordarea de subvenții (microgranturi) persoanelor din grupul-țintă pentru înființarea de afaceri.
  4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, definite în Ghidul solicitantului - Condiții specifice, pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 5, obiectivul specific 5.1, sunt:
  a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, prin subvenționarea locurilor de muncă;
  b) susținerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenții (microgranturi) persoanelor din grupul-țintă pentru înființarea de afaceri.
  5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, precum și conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și care îndeplinesc următoarele condiții:
  6. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă din fonduri comunitare și naționale. (2) Acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, prin subvenționarea locurilor de muncă, se face în limita a 2.250 lei/lună/angajat pentru o perioadă de maximum 12 luni.(3) Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri va fi condiționată de înființarea firmei. Valoarea maximă a subvenției acordate unui firme nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro.
  7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Atribuțiile Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU), sunt:
  a) elaborează Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, însoțit de schema de ajutor de minimis, și lansează apelul de propuneri de proiecte pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, după avizarea schemei de ajutor de minimis de către Consiliul Concurenței și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  b) verifică, din punctul de vedere al conformității cu prevederile legale și procedurale aplicabile, modalitatea selectării administratorilor schemelor de minimis de către grupurile de acțiune locală și contractează cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile.
  Selectarea administratorilor schemelor de minimis trebuie realizată de către grupurile de acțiune locală pe baza unei proceduri competitive, transparente, nediscriminatorii și suficient mediatizate, care constă în evaluarea fișelor de proiect aferente apelurilor de propuneri de proiecte lansate de grupurile de acțiune locală, precum și pe baza ghidurilor solicitantului, aceste documente de accesare a finanțărilor aferente strategiilor de dezvoltare locală fiind elaborate de fiecare grup de acțiune locală în conformitate cu prevederile următoarelor documente: 1. Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare a Programului operațional Capital uman;2. orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - etapa a III-a a mecanismului DLRC; 3. Ghidul pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală;4. Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020;5. Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC;

  c) poate delega atribuțiile privind verificarea modalității selectării administratorilor schemelor de minimis de către grupurile de acțiune locală și contractarea cererilor de finanțare aferente apelului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, precum și implementarea schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru POCU;
  d) recuperează valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condițiilor de acordare. Această atribuție poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;
  e) păstrează evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
  8. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Atribuțiile administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:
  a) identifică potențialii beneficiari de ajutor de minimis - întreprinderi existente în vederea subvenționării locurilor de muncă;
  b) identifică potențialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanțate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori», cu respectarea prevederilor legale naționale și comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesar a fi depuse în cadrul procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației, termenul de depunere și soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante. În selectarea planurilor de afaceri, administratorul schemei de minimis va respecta următoarele condiții si principii: 1. nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 alin. (2);2. vor fi aplicate principii și criterii de tratament egal, nediscriminare, transparență, echidistanță și obiectivitate, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;3. vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;4. nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, planuri identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planul de management și marketing, precum și bugetul detaliat;5. planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului;
  c) are obligația verificării respectării criteriilor de eligibilitate și de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și transmite documentele justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
  d) după primirea validării de la furnizor, semnează cu beneficiarii de ajutor de minimis contractele de subvenție, în baza cărora acordă ajutorul de minimis;
  e) realizează plata sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate și cu normele legale aplicabile;
  f) are obligația de a raporta furnizorului de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;
  g) are obligația de a monitoriza ajutorul de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenție;
  h) are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: menținerea locurilor de muncă pentru care s-a primit subvenția pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenției/continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni;
  i) are obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
  9. La articolul 12, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Drepturile și obligațiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:
  a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru subvenționarea locurilor de muncă/implementarea planului de afaceri selectat, în condițiile respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis;
  b) pentru a beneficia de ajutor de minimis pentru subvenționarea locurilor de muncă, beneficiarul ajutorului de minimis (angajatorul existent) are obligația de a menține locurile de muncă pentru care a primit subvenția pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenției;
  c) pentru a beneficia de ajutor de minimis care constă în acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni;
  d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;
  e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui, după caz, parțial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;
  f) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.
  (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
  a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  b) în cazul subvenționării locurilor de muncă, nerespectarea obligației de a menține locurile de muncă pentru care a primit subvenția pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenției;
  c) în cazul acordării de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri, nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri și/sau menținerii locurilor de muncă nou-create pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni.
  10. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14

  Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este următoarea:

   
  Categorie MySMISSubcategorie MySMISSubcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
  Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimisCheltuieli cu subvenții/burse/ premii/ajutoareSubvenții acordate angajatorilorSubvenții acordate angajatorilor (inclusiv pentru întreprinderile sociale de inserție) pentru încadrarea în muncă
  Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)Subvenții (microgranturi) pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat), pentru realizarea activităților prevăzute în planul de afaceri pentru care s-a decis acordarea ajutorului de minimis
  11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la 30.06.2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile aferente să fie efectuate până la 31.12.2023.
  12. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 14.545.720,89 euro, echivalent în lei, din care 12.363.862,75 euro contribuția UE din Fondul Social European și 2.181.858,13 euro contribuția națională.13. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 534 de întreprinderi.
  14. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18

  Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obținerea următoarelor efecte și beneficii:
  a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, prin subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor din comunitățile marginalizate;
  b) susținerea antreprenoriatului din rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înființarea de start-up-uri).
  15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform dispozițiilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman, aferentă POCU 2014-2020.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș

  București, 16 octombrie 2020.
  Nr. 1.182.
  -----