NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014 (*republicată*)referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016 Notă
  *) Aprobate prin Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016.
  Notă
  *) Republicate în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015.

  A. Dispoziții generale
  1. Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni (denumite în continuare operațiuni) care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și/sau, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și/sau fondurile publice.1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile care vizează, în principal:– angajamentele legale și angajamentele bugetare*); Notă
  *) Angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau al contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice, conform art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
  Angajamentul bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal, conform art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.– deschiderea și repartizarea de credite bugetare;– modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;– ordonanțarea cheltuielilor;– constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;– concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;– alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  1.3. În funcție de specificul entității publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor categorii de operațiuni.

  2. Entitățile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv2.1. Entitățile publice, în înțelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:– autoritățile publice și autoritățile administrative autonome;– instituțiile publice aparținând administrației publice centrale și locale și instituțiile publice din subordinea acestora;– regiile autonome de interes național sau local;– companiile sau societățile naționale;– societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capitalul majoritar și utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;– agențiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanțări externe rambursabile sau nerambursabile;– Ministerul Finanțelor Publice, pentru operațiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului și a contribuției României la bugetul Uniunii Europene;– autoritățile publice executive ale administrației publice locale, pentru operațiunile de datorie publică și realizarea veniturilor proprii.2.2. Entitățile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale organizează controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcție de modalitățile prevăzute de legislația fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare și pentru reducerea, eșalonarea sau anularea acestora.
  Regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și societățile la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ținând cont de legislația aplicabilă entităților care sunt organizate și funcționează în regim comercial.
  2.3. Instituțiilor publice care administrează patrimoniul public și gestionează fonduri publice le sunt aplicabile cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), precum și listele de verificare, prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice.
  În raport cu specificul entităților publice, conducătorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea și actualizarea cadrului general, precum și detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al entității publice.
  Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată și obligația de a formula propuneri de perfecționare a listelor respective. În funcție de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiții apărute, conducătorii entităților publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel actualizarea acestora.
  2.4. Controlul financiar preventiv asupra operațiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate și constatate ulterior ca necuvenite - atât pentru fonduri interne, cât și pentru cele aferente finanțărilor de la Uniunea Europeană - se organizează, la structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor metodologice specifice.2.5. În toate cazurile în care entitățile publice gestionează fonduri provenite din finanțări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv se integrează și procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanțatoare.

  3. Conținutul controlului financiar preventiv3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public.3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza și certificarea situațiilor financiare și/sau patrimoniale și nici verificarea operațiunilor deja efectuate.3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:
  a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);
  b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);
  c) încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar).
  3.4. Controlul financiar preventiv al operațiunilor se exercită pe baza actelor și/sau a documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.3.5. Operațiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică și financiar-contabilă. La entitățile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică și/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entității publice.3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror acte și/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obținerea vizei de control financiar preventiv pentru operațiuni care au la bază acte și/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere șefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

  B. Controlul financiar preventiv propriu
  4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă. În raport cu natura operațiunilor, conducătorul entității publice poate decide extinderea acestuia și la nivelul altor compartimente de specialitate în care se inițiază, prin acte juridice, sau se constată obligații de plată sau alte obligații de natură patrimonială.4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entității publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde limitele de competență în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă și efectuează operațiunea supusă vizei.4.3. Viza de control financiar preventiv cuprinde următoarele informații: denumirea entității publice; mențiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; identificatorul titularului vizei; semnătura persoanei desemnate cu exercitarea vizei și data acordării vizei (an, lună, zi). Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic.
  În cazul exercitării olografe identificatorul titularului vizei este numărul sigiliului deținut de persoana desemnată.
  În situația înscrisurilor sub formă electronică, viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a persoanei desemnate în acest sens, cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, omologat, emis în condițiile legii de către un furnizor de servicii de certificare autorizat, dacă certificatul electronic nu este expirat, suspendat sau revocat la momentul semnării. În acest caz identificatorul titularului vizei este numele și prenumele conținut de certificatul digital calificat.
  Entitățile publice la care controlul financiar preventiv se exercită și asupra înscrisurilor sub forma electronică, prin aplicarea semnăturii electronice extinse, actualizează normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.
  4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru). Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice.
  Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum și a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competențelor, astfel: în coloanele de la 0 până la 6 și în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă operațiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau combinată.
  Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care datele pentru coloana 7 "Data restituirii operațiunii, numele și prenumele/semnătura" nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind necesară obținerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea asigurării corespondenței cu operațiunea pe care o reprezintă.
  Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
  Entitățile publice la care registrul se completează în formă integral electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.
  4.5. Termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul vizei) se stabilește, prin decizie internă, de conducătorul entității publice în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul general și/sau specific al operațiunilor supuse controlului preventiv.

  5. Procedura de control5.1. Documentele care privesc operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care inițiază operațiunea.5.2. Documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public sunt însoțite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte și/sau documente justificative și, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr. 1b) și, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare.5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primește documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în concordanță cu conținutul acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum și existența actelor justificative specifice operațiunii. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză este obligatorie, dar nu și limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puțin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme metodologice, și se menționează în coloana 8 din registru: "valoarea operațiunii restituite...".5.5. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare și efectuează controlul operațiunii din punctul de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament.5.6. Dacă necesitățile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita și alte acte justificative, precum și avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgență, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operațiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoștință conducătorului entității publice, pentru a dispune măsurile legale.5.7. Dacă în urma verificării de fond operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului și semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.
  Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condițiilor menționate în listele de verificare.
  5.8. Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru.

  6. Refuzul de viză6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 1.5 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în registru.
  La refuzul de viză se anexează și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.
  6.2. Refuzul de viză, însoțit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoștința conducătorului entității publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au inițiat operațiunea.6.3. Cu excepția cazurilor în care refuzul de viză se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament, operațiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entității publice.6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operațiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie internă emis de conducătorul entității publice. O copie de pe actul de decizie internă se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entității publice, precum și, după caz, controlorului delegat.6.5. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entității publice persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, organul ierarhic superior al entității publice asupra operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă și de pe refuzul de viză. Conducătorul organului ierarhic superior are obligația de a lua măsurile legale pentru restabilirea situației de drept.
  De asemenea, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta.

  C. Controlul financiar preventiv delegat
  7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanțelor, Ministerul Finanțelor Publice poate exercita, prin controlori delegați numiți de ministrul finanțelor publice, controlul financiar preventiv la unele entități publice asupra unor operațiuni care pot afecta execuția în condiții de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.7.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, ministrul finanțelor publice numește unul sau mai mulți controlori delegați pentru operațiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operațiuni privind datoria publică și pentru alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor Publice.7.3. Prin excepție de la această regulă, în temeiul art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanțelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat și asupra operațiunilor finanțate sau cofinanțate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori terțiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceștia se derulează un volum ridicat de credite bugetare și/sau de angajament ori părți semnificative din programele aprobate, iar operațiunile presupun un grad ridicat de risc.7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiții de legalitate, economicitate și eficiență, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană și pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanțatoare, ministrul finanțelor publice numește controlori delegați la structurile de implementare, în conformitate cu prevederile legale specifice acestora.

  8. Atribuții ale controlorului delegat8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea unor operațiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegați pot face referire și la regularitatea sau legalitatea unor operațiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acțiuni și/sau inacțiuni administrative care conduc la situații de neregularitate sau nelegalitate.
  Avizele consultative se întocmesc la:– inițiativa controlorului delegat;– solicitarea ministrului finanțelor publice;– solicitarea ordonatorului de credite.
  8.2. Supravegherea execuției bugetare în condiții de echilibru și de prudențialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra operațiunilor privind deschideri de credite, repartizări și retrageri de credite, virări de credite și modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare.8.3. Supravegherea organizării, ținerii, actualizării și raportării evidenței angajamentelor.8.4. Monitorizarea și îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu și prin propuneri de perfecționare a organizării controlului financiar preventiv propriu.8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, pentru operațiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice și există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.

  9. Numirea și mandatul controlorilor delegați9.1. Numirea controlorilor delegați la entitățile publice prevăzute la pct. 7 se face prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea controlorului financiar șef.9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învestește cu competența de a exercita, în numele legii, la entitatea publică la care a fost numit, atribuțiile prevăzute la pct. 8.
  În temeiul art. 12 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul entității publice are obligația de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegați spațiul și dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiții a atribuțiilor, precum și cooperarea personalului din serviciile de specialitate și a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.
  9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operațiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum și limitele valorice peste care acesta se exercită, diferențiate pe instituții publice. Tipurile de operațiuni supuse controlului financiar preventiv delegat și limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic în funcție de evoluția cadrului legislativ și a factorilor de risc specifici anumitor operațiuni.9.4. În cazul absenței temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanțelor publice, precum și a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar șef este împuternicit să desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenței de la post a acestora, atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice și să comunice această situație, în scris, ordonatorului principal de credite.9.5. Controlorul delegat își exercită atribuțiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nicio cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situațiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar șef pe ministrul finanțelor publice.

  10. Condiții specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operațiunilor care se înscriu în condițiile fixate prin ordinul de numire, în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare. Restul operațiunilor prin care se afectează fondurile și/sau patrimoniul public intră în competența exclusivă a controlului financiar preventiv propriu.10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operațiunilor ce intră în competența sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu. Operațiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu se supun controlului financiar preventiv delegat.10.3. În exercitarea atribuțiilor sale de control financiar preventiv asupra operațiunilor la care s-a stabilit competența sa, controlorul delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegați se emit și se actualizează de către Direcția generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
  Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operațiunii, însoțită de toate documentele justificative și informațiile solicitate. În cazuri excepționale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar-șef și pe ordonatorul de credite.
  10.4. Dacă în exercitarea atribuțiilor sale controlorul delegat sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu acordă viza pentru operațiuni care nu întrunesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, acesta îl informează în scris pe conducătorul entității publice pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităților prevăzute la art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 10 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.10.5. Avizul consultativ, solicitat de către conducătorul entității publice controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, nu constituie un act de pronunțare asupra legalității și regularității operațiunilor.

  11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menționate la pct. 5 și 10 se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit și, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, controlorul delegat comunică, în scris, potrivit anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, intenția de refuz de viză de control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care operațiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din registru. O copie a intenției de refuz de viză se transmite controlorului financiar șef.11.2. În situația în care ordonatorul de credite consideră că operațiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate și regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenției de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operațiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operațiunii sau dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil. Documentația aferentă operațiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.11.3. În situația în care controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acesta acordă viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operațiunii. În cazul în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicită, în scris, controlorului financiar șef constituirea, în condițiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intenției de refuz de viză. Controlorul financiar șef numește prin decizie o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, din care cel puțin unul cu funcție de conducere.
  Controlorul delegat are obligația ca odată cu solicitarea de constituire a comisiei să transmită dosarul complet al operațiunii și argumentele ordonatorului de credite.
  Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, motivația controlorului delegat, prezentată în intenția de refuz de viză, argumentele ordonatorului de credite, precum și alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului.
  Opinia neutră este motivată și formulată în scris, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, și este comunicată în regim de urgență controlorului delegat. Opinia neutră are rol consultativ, iar soluția finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competența exclusivă a controlorului delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligația de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.
  Refuzul de viză se aduce la cunoștință, în scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar documentația aferentă operațiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.
  La refuzul de viză se anexează și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.
  11.4. Termenul pentru pronunțare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operațiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite și pe perioada formulării opiniei neutre.11.5. Cu excepția cazurilor în care refuzul de viză se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament, operațiunile refuzate la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie, prin care ordonatorul dispune efectuarea operațiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit intern și controlorului delegat care consemnează acest fapt în registru.11.6. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entității publice controlorul delegat informează Ministerul Finanțelor Publice asupra operațiunilor refuzate la viză și executate pe răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă și de pe refuzul de viză controlorului financiar șef și organelor de inspecție economico-financiară.
  De asemenea, controlorul delegat informează Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta.

  D. Raportare și informare
  12. Raportări privind controlul financiar preventiv12.1. Entitățile publice care administrează patrimoniul public și/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situația statistică a operațiunilor supuse controlului financiar preventiv și sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 1.8 la prezentele norme metodologice.12.2. Entitățile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terțiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.
  Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special, întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie și centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau, după caz, terțiari de credite din subordinea/coordonarea acestora. Acestea se transmit la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de control financiar preventiv la termenele fixate de acesta pentru situațiile financiare trimestriale și anuale prevăzute de lege.
  12.3. Controlorii delegați întocmesc rapoarte lunare cu privire la situația curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate și situația intențiilor și refuzurilor de viză, avizele consultative, precum și alte aspecte cu privire la derularea operațiunilor financiare, pe care le transmit controlorului financiar șef, conform anexelor nr. 1.8 și 1.9 la prezentele norme metodologice.12.4. Controlorul financiar șef prezintă ministrului finanțelor publice informări cu privire la intențiile și refuzurile de viză pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operațiunilor prin acte de decizie internă, precum și cu privire la aspectele importante ale administrării fondurilor publice rezultate din activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare.


  Anexa nr. 1.1

  la normele metodologice


  CADRUL GENERAL
  al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

  A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare

  Nr.
  crt.
   
   

  Operațiuni supuse
  controlului
  financiar
  preventiv

  Cadrul legal
   
   
   

  Documentele justificative
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cerere pentru
  deschiderea de
  credite bugetare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 69/2010 (34);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordinul ministrului delegat pentru buget
  nr. 501/2013 (102);
  - Ordinul ministrului delegat pentru buget
  nr. 720/2014 (103);
  - aprobări ale Guvernului privind limitele
  lunare de cheltuieli;
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   

  - nota justificativă pentru deschiderea
  creditelor bugetare;
  - nota de fundamentare/situația privind
  obligațiile de plată scadente în perioadă,
  conform prevederilor legale în vigoare;
  - situația disponibilului la sfârșitul
  lunii precedente;
  - solicitările ordonatorilor principali,
  secundari și/sau terțiari, după caz, pentru
  repartizarea de credite bugetare;
  - situația creditelor bugetare deschise și
  neutilizate;
  - bugetul;
  - fișele cu specimenele de semnături pentru
  persoanele abilitate să semneze cererile
  pentru deschiderea de credite bugetare;
  - alte documente specifice din care rezultă
  obligații de plată scadente în perioada
  pentru care se solicită deschiderea de
  credite bugetare.

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Dispoziție bugetară
  privind repartizarea
  creditelor bugetare
  sau borderoul
  centralizator al
  dispozițiilor bugetare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 69/2010 (34);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordinul ministrului delegat pentru
  buget nr. 501/2013 (102);
  - acte de reglementare specifice
  activității ordonatorilor de credite,
  angajamente juridice generatoare de
  obligații de plată pe seama creditelor
  bugetare;
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   

  - solicitările ordonatorilor principali,
  secundari și/sau terțiari, după caz, pentru
  repartizarea de credite bugetare;
  - fundamentarea sumelor înscrise în
  dispozițiile bugetare privind repartizarea
  creditelor bugetare, pentru bugetul propriu
  și bugetele ordonatorilor secundari,
  respectiv terțiari de credite;
  - cererea pentru deschiderea de credite
  bugetare;
  - bugetul;
  - fișele cu specimenele de semnături pentru
  persoanele abilitate să semneze dispozițiile
  bugetare privind repartizarea creditelor
  bugetare;
  - alte documente specifice din care rezultă
  obligații de plată scadente în perioada
  pentru care se face repartizarea.

  3.
   
   
   
   
   

  Document pentru
  modificarea
  repartizării pe
  trimestre a creditelor
  bugetare
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 69/2010 (34);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare a propunerilor pentru
  modificarea repartizării pe trimestre a
  creditelor bugetare;
  - bugetul;
  - alte documente specifice.
   

  4.
   
   
   
   
   

  Document pentru
  efectuarea virărilor
  de credite
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 69/2010 (34);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare pentru efectuarea
  virărilor de credite;
  - bugetul;
  - alte documente specifice.
   
   

  5.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Dispoziție bugetară
  privind retragerea
  creditelor bugetare
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 69/2010 (34);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordinul ministrului delegat pentru
  buget nr. 501/2013 (102);
  - Ordinul ministrului delegat pentru
  buget nr. 720/2014 (103);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare a propunerii pentru
  retragerea creditelor bugetare;
  - bugetul;
  - situația disponibilului de credite
  bugetare deschise, la data solicitării
  vizei;
   
   
   
   

  B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată*1) Notă
  *1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și de
  un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.

  Nr.
  crt.
   
   

  Operațiuni supuse
  controlului
  financiar
  preventiv

  Cadrul legal
   
   
   

  Documentele justificative
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract de achiziție
  publică/sectorială
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Legea nr. 105/2011 (37);
  - Legea nr. 72/2013 (38);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 30/2006 (56);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 66/2011 (61);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);
  - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);
  - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);
  - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);
  - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);
  - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);
  - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);
  - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă și legea de ratificare/hotărârea
  Guvernului de aprobare;
  - alte acte normative specifice.
   
   
   

  - bugetul;
  - strategia anuală de achiziții publice/
  sectoriale;
  - programul anual al achizițiilor publice/
  sectoriale;
  - programul achizițiilor publice/sectoriale
  la nivel de proiect (în cazul proiectelor
  finanțate din fonduri nerambursabile și/sau
  proiecte de cercetare-dezvoltare);
  - strategia de contractare, dacă este cazul;
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă, dacă este cazul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare,
  dacă este cazul;
  - documentația de atribuire completă, așa
  cum a fost publicată în SEAP, clarificări
  la documentația de atribuire, dacă este
  cazul;
  - contestații la documentația de atribuire,
  dacă este cazul, și documentele privind
  soluționarea;
  - anunțul de participare/simplificat/de
  concurs publicate în SEAP/anunțul de
  intenție valabil în mod continuu sau
  invitația de participare, erate,
  clarificări publicate, dacă este cazul;
  - oferta desemnată câștigătoare și
  clarificările aferente ofertei, dacă
  este cazul;
  - actul de numire/desemnare a comisiei
  de evaluare/negociere sau a juriului,
  după caz;
  - procesul-verbal de deschidere a
  ofertelor și dovada transmiterii
  acestuia candidaților (aplicabil
  procedurilor offline, dialog competitiv,
  negociere competitivă, parteneriat pentru
  inovare, procedură simplificată desfășurată
  în mai multe etape);
  - raportul procedurii de atribuire;
  - documentele de soluționare a
  contestațiilor privind rezultatul
  procedurii de atribuire, dacă este cazul;
  - comunicarea privind rezultatul aplicării
  procedurii de atribuire;
  - alte documente specifice.

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract/Decizie/Ordin
  de finanțare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);
  - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);
  - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);
  - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 350/2005 (29);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 321/2006 (31);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 63/1999 (54);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 74/2009 (60);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 49/2015 (64);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.265/2004 (71);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.266/2004 (72);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);
  - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81);
  - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);
  - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);
  - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul ministrului agriculturii și
  dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);
  - alte acte normative specifice.

  - cererea de finanțare;
  - proiectul tehnic și listele de evaluare și
  selecție aferente, întocmite de
  compartimentele de specialitate;
  - bugetul;
  - acordul de parteneriat, încheiat între
  liderul de proiect și partenerii acestuia,
  după caz;
  - acordul de implementare;
  - hotărârea comisiei de evaluare cu privire
  la proiectele selectate;
  - programul, proiectul sau acțiunea în care
  se încadrează solicitarea finanțării;
  - nota de fundamentare și devizul de
  cheltuieli, aprobate de ordonatorul de
  credite finanțator;
  - raportul privind vizita la fața locului;
  - raportul de analiză a conformității
  administrative și a eligibilității
  proiectului;
  - scrisoarea de notificare privind
  raportul de analiză a conformității
  proiectului;
  - raportul de evaluare tehnică și
  financiară;
  - nota de avizare internă a contractelor
  de finanțare/cofinanțare;
  - decizia pentru aprobarea proiectelor
  selectate;
  - fișa de fundamentare a proiectului;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract subsecvent
  acordului-cadru
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Legea nr. 105/2011 (37);
  - Legea nr. 72/2013 (38);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 30/2006 (56);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 66/2011 (61);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);
  - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);
  - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);
  - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);
  - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);
  - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);
  - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);
  - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă și legea de ratificare/hotărârea
  Guvernului de aprobare;
  - alte acte normative specifice.

  - bugetul;
  - acordul-cadru;
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă, dacă este cazul:
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare,
  dacă este cazul;
  - invitația la reofertare, documentația de
  atribuire completă, clarificări la
  documentația de reofertare, dacă semnarea
  contractului subsecvent s-a făcut cu
  reluarea competiției între operatorii
  economici;
  - oferta desemnată câștigătoare și
  clarificările aferente ofertei, dacă
  semnarea contractului subsecvent s-a făcut
  cu reluarea competiției între operatorii
  economici;
  - nota justificativă privind stabilirea
  ofertei câștigătoare a contractului
  subsecvent/raportul procedurii de
  reofertare dacă semnarea contractului
  subsecvent s-a făcut cu reluarea
  competiției între operatorii economici;
  - documentul privind soluționarea
  contestațiilor, dacă este cazul;
  - fișa obiectivului/proiectului/
  categoriei de investiții, dacă este cazul;
  - lista detaliată pentru alte cheltuieli
  de investiții, dacă este cazul;
  - actul de aprobare a documentației
  tehnico-economice a obiectivului de
  investiții;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract/Comandă de
  achiziție publică/
  sectorială, atribuit/
  atribuită prin
  achiziție directă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (20);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Legea nr. 105/2011 (37);
  - Legea nr. 72/2013 (38);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 30/2006 (56);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 66/2011 (61);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);
  - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);
  - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);
  - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);
  - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);
  - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);
  - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă și legea de ratificare/hotărârea
  Guvernului de aprobare;
  - alte acte normative specifice.

  - bugetul;
  - strategia anuală de achiziții publice/
  sectoriale;
  - programul anual al achizițiilor publice/
  sectoriale;
  - programul achizițiilor publice/sectoriale
  la nivel de proiect (în cazul proiectelor
  finanțate din fonduri nerambursabile și/sau
  proiectelor de cercetare-dezvoltare);
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă, dacă este cazul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare,
  dacă este cazul;
  - documentele privind achiziția, întocmite
  în conformitate cu prevederile legislației
  române și cu reglementările organismelor
  internaționale, dacă este cazul;
  - referatul de necesitate;
  - nota justificativă privind achiziția de
  la un operator economic, pentru situațiile
  în care achiziția nu se realizează prin
  intermediul catalogului electronic;
  - documentul justificativ al achiziției;
  - documentația de atribuire, dacă este
  cazul;
  - notificările transmise operatorilor
  economici ale căror produse/servicii/
  lucrări necesare autorității contractante
  se găsesc pe SEAP, dacă este cazul;
  - dovada transmiterii prin SEAP a
  răspunsului operatorilor economici,
  dacă este cazul;
  - oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/
  transmise prin SEAP de către operatorii
  economici, dacă este cazul;
  - acceptul ofertei ferme a operatorului
  economic de către autoritatea
  contractantă, dacă este cazul;
  - alte documente specifice.
   
   
   

  5.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Act adițional la
  contractul de achiziție
  publică/sectorială
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (20);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Legea nr. 105/2011 (37);
  - Legea nr. 72/2013 (38);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 30/2006 (56);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 66/2011 (61);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);
  - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);
  - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);
  - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);
  - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);
  - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);
  - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);
  - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă și legea de ratificare/hotărârea
  Guvernului de aprobare;
  - alte acte normative specifice.

  - bugetul;
  - documentul din care rezultă
  disponibilitatea creditelor de angajament,
  în cazul în care crește prețul contractului;
  - contractul de achiziție publică/sectorială
  și actele adiționale anterioare, dacă este
  cazul;
  - documentele achiziției inițiale, prin
  care se face dovada prevederilor privind
  posibilitatea de modificare a contractului;
  - documentul de constituire a garanției
  de bună execuție a contractului în
  termenul de valabilitate;
  - nota justificativă care însoțește
  propunerea de act adițional privind
  necesitatea modificării contractului de
  achiziție publică/sectorială;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  6.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Acord de împrumut
  subsidiar/Acord de
  împrumut subsidiar și
  garanție
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/2007 (77);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 2.005/2008 (98);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 138/2009 (99);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 505/2009 (100);
  - acordul de împrumut extern/ contractul
  de finanțare;
  - actul normativ de ratificare a
  acordului de împrumut extern sau a
  contractului de finanțare extern, după
  caz;
  - alte acte normative specifice.

  - fundamentarea propunerii de avizare a
  acordului de împrumut subsidiar;
  - hotărârea Comisiei de autorizare a
  împrumuturilor locale (dacă beneficiarul
  sau garantul este unitate administrativ-
  teritorială);
  - hotărârea Comitetului Interministerial de
  Finanțări, Garanții și Asigurări;
  - acordul de împrumut/contractul de
  finanțare;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Convenție de garanție
  aferentă acordului de
  garanție
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/ 2007 (77);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 1.603/2008 (97);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 2.005/2008 (98);
  - Ordinul ministrului finanțelor
  publice nr. 138/2009 (99);
  - acordul de împrumut extern, încheiat
  între beneficiarul garanției și
  finanțatorul extern;
  - actul normativ de ratificare a
  acordului de garanție/hotărârea
  Guvernului de aprobare a garanției;
  - alte acte normative specifice.

  - fundamentarea propunerii de convenție;
  - hotărârea Comisiei de autorizare a
  împrumuturilor locale (dacă beneficiarul
  sau garantul este unitate administrativ-
  teritorială);
  - avizul (hotărârea) Comitetului
  Interministerial de Finanțări, Garanții și
  Asigurări;
  - nota rezultat al negocierii condițiilor
  de acordare a garanției de stat;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Scrisoare de garanție
  pentru împrumuturi
  externe contractate
  sau garantate de Guvern
  prin Ministerul
  Finanțelor Publice/
  contractate sau
  garantate de unitatea
  administrativ-
  teritorială
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/2007 (77);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 1.603/2008 (97);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 2.005/2008 (98);
  - Ordinul ministrului finanțelor
  publice nr. 138/2009 (99);
  - acordul de împrumut extern;
  - alte acte normative specifice.

  - avizul (hotărârea) Comitetului
  Interministerial de Finanțare, Garanții
  și Asigurări;
  - hotărârea Comisiei de autorizare a
  împrumuturilor locale (dacă beneficiarul
  sau garantul este unitate administrativ-
  teritorială);
  - convenția de garantare;
  - memorandumul privind acordul de principiu
  pentru acordarea garanției statului;
  - nota rezultat al negocierii condițiilor
  de acordare a garanției de stat;
  - alte documente specifice.
   

  9.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Convenție de garantare
  între Ministerul
  Finanțelor Publice/
  unitatea administrativ-
  teritorială, în
  calitate de garant, și
  beneficiarul scrisorii
  de garanție
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/ 2007 (77);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 1.603/2008 (97);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 2.005/2008 (98);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 138/2009 (99);
  - acordul de împrumut extern;
  - alte acte normative specifice.

  - fundamentarea propunerii de convenție;
  - avizul (hotărârea) Comitetului
  Interministerial de Finanțare, Garanții
  și Asigurări;
  - hotărârea Comisiei de autorizare a
  împrumuturilor locale (dacă beneficiarul
  sau garantul este unitate administrativ-
  teritorială;
  - memorandumul privind acordul de principiu
  pentru acordarea garanției statului;
  - nota rezultat al negocierii condițiilor
  de acordare a garanției de stat;
  - alte documente specifice.
   

  10.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Scrisoare de garanție
  pentru împrumutul
  garantat de stat,
  contractat direct de o
  unitate administrativ-
  teritorială
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/ 2007 (77);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 1.603/2008 (97);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 2.005/2008 (98);
  - Ordinul ministrului finanțelor
  publice nr. 138/2009 (99);
  - alte acte normative specifice.

  - avizul (hotărârea) Comitetului
  Interministerial de Finanțări, Garanții și
  Asigurări;
  - hotărârea Comisiei de autorizare a
  împrumuturilor locale (dacă beneficiarul
  sau garantul este unitate administrativ-
  teritorială);
  - memorandumul privind acordul de principiu
  pentru acordarea garanției statului;
  - nota rezultat al negocierii condițiilor
  de acordare a garanției de stat;
  - convenția de garanție, semnată de
  garantat;
  - alte documente specifice.

  11.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Convenție de garanție
  între Ministerul
  Finanțelor Publice, în
  calitate de garant, și
  reprezentantul legal
  al unității
  administrativ-
  teritoriale, în
  calitate de garantat
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/ 2007 (77);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 1.603/2008 (97);
  - Ordinul ministrului economiei și
  finanțelor nr. 2.005/2008 (98);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 138/2009 (99);
  - alte acte normative specifice.

  - fundamentarea propunerii de convenție;
  - hotărârea comisiei de autorizare;
  - avizul (hotărârea) Comitetului
  Interministerial de Finanțări, Garanții și
  Asigurări;
  - hotărârea Comisiei de autorizare a
  împrumuturilor locale (dacă beneficiarul
  sau garantul este unitate administrativ-
  teritorială);
  - memorandumul privind acordul de principiu
  pentru acordarea garanției statului;
  - nota rezultat al negocierii condițiilor
  de acordare a garanției de stat;
  - alte documente specifice.

  12.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract de
  concesionare, cumpărare
  sau de închiriere de
  terenuri, clădiri
  existente, alte bunuri
  imobile sau a
  drepturilor asupra
  acestora, în care
  entitatea publică este
  concesionar,
  cumpărător sau chiriaș
   
   
   

  - Legea nr. 213/1998 (16);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - alte acte normative specifice.

  - programul anual al achizițiilor publice;
  - bugetul;
  - nota de fundamentare a concesionării,
  cumpărării sau închirierii;
  - procedura aprobată de conducătorul
  entității publice, aplicabilă operațiunii
  de concesionare, cumpărare sau de
  închiriere;
  - documente specifice privind derularea
  operațiunii de concesionare, cumpărare sau
  de închiriere, potrivit procedurii aprobate
  de conducător;
  - alte documente specifice.
   

  13.
   
   
   
   
   
   

  Acord pentru schimb de
  experiență sau
  documentare, pe bază
  de reciprocitate, fără
  transfer de valută
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 590/2003 (24);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50);
  - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare a proiectului de
  acord;
  - devizul de cheltuieli aferent acțiunilor
  ce urmează a fi derulate în cadrul
  acordului;
  - alte documente specifice.
   

  14.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Act intern de decizie
  privind organizarea
  acțiunilor de protocol,
  a unor manifestări cu
  caracter cultural-
  științific sau a altor
  acțiuni cu caracter
  specific, inclusiv
  devizul estimativ, pe
  categorii de
  cheltuieli

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50);
  - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);
  - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - alte acte normative specifice.
   

  - nota de fundamentare a acțiunii de
  protocol, a manifestării cu caracter
  cultural-științific sau a acțiunii cu
  caracter specific;
  - bugetul;
  - documentele transmise de parteneri cu
  privire la participarea la acțiune;
  - alte documente specifice.
   
   
   

  15.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Act intern de decizie
  privind deplasarea în
  străinătate, inclusiv
  devizul estimativ de
  cheltuieli
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 248/2005 (28);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);
  - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.860/ 2006 (73);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare a deplasării în
  străinătate;
  - bugetul;
  - documente, invitații și comunicări scrise
  de la partenerul extern, privitoare la
  acțiune și condițiile efectuării deplasării
  în străinătate;
  - nota-mandat privind deplasarea;
  - memorandumul, după caz;
  - oferte pentru cazare și/sau transport,
  după caz;
  - alte documente specifice.

  16.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Act intern de decizie
  privind delegarea sau
  detașarea în țară a
  personalului, inclusiv
  devizul estimativ de
  cheltuieli
   
   
   

  - Legea nr. 188/1999 (17);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 53/2003 (22);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.860/2006 (73);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare a delegării/
  detașării;
  - bugetul;
  - acceptul scris al persoanei detașate,
  dacă este cazul;
  - alte documente specifice.
   
   
   

  17.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Act administrativ
  (ordin, act intern de
  decizie)/contract
  individual de muncă
  privind angajarea sau
  promovarea/avansarea
  personalului,
  exercitarea cu caracter
  temporar a unei funcții
  de conducere, acordarea
  altor drepturi
  salariale
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 188/1999 (17);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 53/2003 (22);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea-cadru nr. 153/2017 (36);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 (47);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78);
  - Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82);
  - Ordinul ministrului muncii și
  solidarității sociale nr. 64/2003 (95);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   

  - nota de fundamentare și dosarul angajării/
  avansării/promovării personalului;
  - bugetul;
  - statul de funcții aprobat;
  - contractul colectiv de muncă, dacă este
  cazul;
  - propunerea pentru acordarea altor drepturi
  salariale;
  - anunțul organizării concursului, dacă
  este cazul;
  - actul administrativ privind constituirea
  comisiei de concurs/soluționare a
  contestațiilor, dacă este cazul;
  - procesul-verbal încheiat de comisia de
  concurs/soluționare a contestațiilor, dacă
  este cazul;
  - alte documente specifice.

  18.
   
   
   
   

  Contract de comodat în
  care entitatea publică
  are calitatea de
  comodatar
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare;
  - referatul de necesitate;
  - devizul cheltuielilor ce urmează a fi
  suportate de comodatar;
  - alte documente specifice.

  19.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Convenție pentru
  acordarea de
  împrumuturi, conform
  art. 69 din Legea
  nr. 500/2002
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - actul normativ de înființare a unor
  instituții publice/activități finanțate
  integral din venituri proprii;
  - alte acte normative specifice.
   
   
   

  - actul de înființare a instituției publice/
  activității finanțate integral din venituri
  proprii;
  - solicitarea instituției publice interesate
  pentru acordarea împrumutului;
  - nota de fundamentare privind acordarea
  împrumutului;
  - programul privind realizarea veniturilor
  proprii care să asigure rambursarea
  împrumutului;
  - graficul de rambursare a împrumutului;
  - alte documente specifice.

  20.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Angajament legal
  (contract/acord/
  convenție de finanțare,
  contract de subvenție,
  convenție de împrumut
  etc.) pentru acordarea
  de ajutoare de stat/
  de minimis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 77/2014 (62);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/2007 (74);
  - actul normativ de instituire a schemei
  de ajutor de stat/de minimis;
  - actul normativ/administrativ de
  aprobare a acordării ajutoarelor de
  stat/de minimis;
  - reglementări comunitare în domeniul
  ajutorului de stat/de minimis
  (regulamente, linii directoare,
  orientări comunitare, instrucțiuni și
  comunicări ale Comisiei), specifice
  fiecărui tip de ajutor de stat/de
  minimis;
  - acte normative specifice.

  - bugetul schemei de ajutor de stat/de
  minimis, defalcat pe fiecare an de
  implementare a schemei și pe surse de
  finanțare;
  - documentele prevăzute în actele normative/
  administrative de aprobare a acordării
  ajutoarelor de stat/de minimis;
  - cerere pentru finanțare, însoțită de
  documentele justificative prevăzute în
  actul normativ/administrativ;
  - documentele justificative pentru
  fundamentarea planului de afaceri, dacă
  este cazul;
  - planul de investiții și studiul tehnico-
  economic, dacă este cazul;
  - indicatorii de eficiență aferenți
  proiectului de investiții, dacă este cazul;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   

  C. Ordonanțarea cheltuielilor

  Nr.
  crt.
   
   

  Operațiuni supuse
  controlului
  financiar
  preventiv

  Cadrul legal
   
   
   

  Documentele justificative
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  privind achiziția
  publică/sectorială,
  concesiunea de lucrări
  sau servicii
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 82/1991 (12);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 72/2013 (38);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 100/2016 (42);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 66/2011 (61);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);
  - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);
  - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);
  - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);
  - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);
  - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - alte acte normative specifice.

  - contractul/contractul subsecvent de
  achiziție publică/sectorială, sau comanda,
  contractul de concesiune de lucrări sau
  servicii;
  - documentul de constituire a garanției de
  bună execuție, dacă este cazul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare,
  dacă este cazul;
  - angajamentul bugetar/bugetul;
  - factura însoțită de documente care atestă
  livrarea produselor/prestarea serviciilor/
  executarea lucrărilor;
  - documentul de constituire a comisiei de
  recepție;
  - documentele privind recepția;
  - documentele de transport, vămuire, dacă
  este cazul;
  - evidența avansurilor acordate și deduse,
  dacă este cazul;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  pentru avansuri
  acordate în cadrul
  contractului de
  achiziție publică/
  sectorială/de
  concesiune de lucrări
  sau servicii
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 66/2011 (61);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);
  - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);
  - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   

  - contractul de achiziție publică/
  sectorială/ contractul de concesiune de
  lucrări sau servicii;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare,
  dacă este cazul;
  - angajamentul bugetar;
  - avizul de plată;
  - nota de aprobare a cheltuielilor
  eligibile;
  - solicitarea de acordare a avansului;
  - factura;
  - documentul prin care se constituie
  garanția legală de returnare a avansului;
  - nota de fundamentare/autorizare;
  - documentul de constituire a garanției de
  bună execuție, dacă este cazul;
  - evidența avansurilor acordate și deduse,
  dacă este cazul;
  - alte documente specifice.

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  privind prefinanțări,
  plăți intermediare,
  plăți finale în cadrul
  contractelor/
  deciziilor/ ordinelor
  de finanțare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);
  - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);
  - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);
  - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 105/2011 (37);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 63/1999 (54);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 74/2009 (60);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);
  - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - alte acte normative specifice.

  - contractul/decizia/ordinul de finanțare;
  - angajamentul bugetar/bugetul;
  - cererea de plată/rambursare privind
  prefinanțări, plăți intermediare, plăți
  finale;
  - nota de autorizare a plății/rambursării;
  - notificarea privind depunerea cererii
  de plată;
  - avizul de plată/rambursare;
  - nota de aprobare a cheltuielilor
  eligibile;
  - decontul privind prefinanțarea acordată,
  dacă este cazul;
  - documentația justificativă specifică care
  rezultă din actul normativ ce reglementează
  operațiunea și/sau domeniul respectiv;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   

  4.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordin de plată în
  valută pentru achitarea
  la extern a ratelor de
  capital, a dobânzilor,
  a comisioanelor și a
  altor costuri provenite
  din împrumuturi externe
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 312/2004 (25);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - legile bugetare anuale;
  - legea de ratificare a împrumutului;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/ 2007 (77);
  - alte acte normative specifice.
   

  - notificarea de plată emisă de finanțatorul
  extern;
  - bugetul/angajamentul bugetar;
  - adresa de confirmare a obligației de plată
  din partea beneficiarului final al
  creditului extern sau ordinul de plată/
  extrasul de cont atestând virarea
  echivalentului în lei a obligației de plată
  la extern în contul entității publice;
  - nota de fundamentare;
  - angajamentul legal;
  - alte documente specifice.

  5.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  privind virarea către
  bancă a contravalorii
  în lei a valutei
  disponibilizate pentru
  achitarea la extern a
  obligațiilor de plată
  rezultate din
  împrumuturile externe
  contractate direct sau
  garantate de stat
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 312/2004 (25);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - legea de ratificare a împrumutului;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/ 2007 (77);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - acordul de împrumut;
  - alte acte normative specifice.

  - notificarea de plată emisă de finanțatorul
  extern;
  - bugetul;
  - confirmarea băncii privind operațiunea
  de schimb valutar;
  - confirmarea băncii privind operațiunea de
  plată la extern;
  - ordinul de plată în valută;
  - nota de fundamentare privind sursele
  interne de acoperire a datoriei față de
  bancă;
  - nota de lichidare;
  - alte documente specifice.

  6.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  sau ordonanțare a
  transferului valutar
  pentru plăți care se
  efectuează din
  conturile speciale ale
  împrumuturilor externe
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - legea de ratificare a acordului de
  împrumut;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007(58);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/ 2007 (77);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   

  - nota de fundamentare;
  - acordul de împrumut extern/acordul
  subsidiar de împrumut;
  - angajamentul bugetar/bugetul;
  - contractul/comanda de achiziții publice/
  sectoriale;
  - facturile emise de furnizori, cu
  certificarea de către beneficiar a
  efectuării operațiunii pentru care se
  solicită plata;
  - documentele de transport, vămuire;
  - documentele justificative care atestă
  livrarea produselor/prestarea serviciilor/
  executarea lucrărilor și recepția;
  - alte documente specifice.

  7.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  pentru acreditiv simplu
  sau documentar în
  cadrul unui contract
  extern finanțat
  printr-un împrumut
  extern
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - legile de ratificare a acordurilor de
  împrumut;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - nota de fundamentare;
  - contractul extern;
  - angajamentul bugetar;
  - acreditivul simplu sau documentar
  transmis/emis de banca depozitară a
  contului special;
  - documentele justificative de transport,
  vămuire, dacă este cazul;
  - documentele justificative care atestă
  livrarea produselor/prestarea serviciilor/
  executarea lucrărilor ori recepția, dacă
  este cazul;
  - acordul de împrumut extern/acordul
  subsidiar de împrumut;
  - alte documente specifice.

  8.
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  pentru cotizații,
  respectiv contribuții,
  taxe etc. la diverse
  organisme
  internaționale
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - legile de ratificare;
  - Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 (45);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - alte acte normative specifice.

  - acordul, convenția sau protocolul privind
  aderarea la organismul internațional, actul
  normativ care aprobă aderarea;
  - angajamentul bugetar/bugetul;
  - avizul de plată transmis de organismul
  internațional;
  - alte documente specifice.
   

  9.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  pentru ajutoare de
  stat/de minimis, scheme
  de plăți, subvenții,
  transferuri, rente
  viagere agricole sau
  alte plăți din fonduri
  publice, acordate
  operatorilor economici
  sau altor beneficiari
  legali
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 247/2005 (27);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/ 1999(48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 (51);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 77/2014 (62);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.470/ 2007 (77);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - actul normativ/administrativ de
  instituire/aprobare a schemei de ajutor
  de stat/de minimis sau schemei de plăți;
  - reglementări comunitare în domeniul
  ajutorului de stat/de minimis
  (regulamente, linii directoare,
  instrucțiuni și comunicări ale Comisiei
  etc.);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare/nota de lichidare;
  - angajamentul legal, dacă este cazul;
  - angajamentul bugetar/bugetul;
  - bugetul schemei de ajutoare/de plăți,
  defalcat pe ani de implementare și pe
  surse de finanțare;
  - cererea de plată/de decontare/de
  eliberare a sumei;
  - documentația specifică potrivit actului
  normativ/administrativ care reglementează
  operațiunea și/sau domeniul respectiv;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  10.
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată
  privind redevențe,
  chirii sau alte
  cheltuieli legate de
  concesionare sau
  închiriere
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21)
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/ 2002 (94);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare;
  - contractul de concesionare sau de
  închiriere;
  - angajamentul bugetar/bugetul;
  - documentele justificative emise de
  concedent sau, după caz, de proprietarul
  bunului închiriat;
  - alte documente specifice.

  11.
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată/
  Dispoziție de plată
  către casierie privind
  avansuri sau sume
  cuvenite titularului
  de decont, care se
  acordă prin casierie
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Decretul nr. 209/1976 (44);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.860/ 2006 (73);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare;
  - documentul specific prin care s-a aprobat
  acțiunea și devizul acesteia;
  - decontul justificativ al cheltuielilor,
  dacă este cazul;
  - alte documente specifice.
   
   

  12.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ordonanțare de plată a
  salariilor, a altor
  drepturi salariale
  acordate personalului,
  precum și a
  obligațiilor fiscale
  aferente acestora
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 188/1999 (17);
  - Legea nr. 76/2002 (19);
  - Legea nr. 346/2002 (20);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 53/2003 (22);
  - Legea nr. 95/2006 (32);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 69/2010 (34);
  - Legea nr. 263/2010 (35);
  - Legea-cadru nr. 153/2017 (36);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 48/2005 (55);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 166/2006 (96);
  - alte acte normative specifice.

  - centralizatorul lunar al statelor de
  salarii;
  - statele de salarii;
  - bugetul /angajamentul bugetar;
  - situația privind repartizarea pe luni a
  cheltuielilor de personal aprobate;
  - situația privind monitorizarea
  cheltuielilor de personal finanțate de la
  buget, pe luna anterioară;
  - actul de decizie internă privind aprobarea
  acordării sporurilor, orelor suplimentare,
  premiilor, altor drepturi salariale, dacă
  este cazul;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   

  D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice

  Nr.
  crt.
   
   

  Operațiuni supuse
  controlului
  financiar
  preventiv

  Cadrul legal
   
   
   

  Documentele justificative
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract de concesiune
  de bunuri proprietate
  publică (entitatea
  publică este concedent)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 213/1998 (16);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 54/2006 (57);
  - Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - studiul de oportunitate, dacă este cazul;
  - documentul de aprobare a studiului de
  oportunitate;
  - hotărârea de aprobare a concesiunii;
  - caietul de sarcini, dacă este cazul;
  - documentația de atribuire;
  - documentul de aprobare a documentației
  de atribuire;
  - clarificările privind documentația și
  răspunsul la acestea, dacă este cazul;
  - nota justificativă privind alegerea
  procedurii de atribuire, dacă este cazul;
  - anunțul de licitație/negocierii directe;
  - documentul de constituire a comisiei de
  evaluare;
  - procesele-verbale întocmite de comisia de
  evaluare;
  - raportul comisiei de evaluare privind
  stabilirea ofertei câștigătoare;
  - informarea ofertanților cu privire la
  rezultatul aplicării procedurii;
  - documentul de soluționare a
  contestațiilor, dacă este cazul;
  - oferta câștigătoare;
  - alte documente specifice.

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract de închiriere
  a bunurilor proprietate
  publică (entitatea
  publică este titular
  al dreptului de
  proprietate/
  administrare)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 213/1998 (16);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 215/2001 (18);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Norme/proceduri/regulamente interne
  privind închirierea bunurilor proprietate
  publică, aprobate de entitățile publice;
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   

  - nota de fundamentare/referatul de
  oportunitate;
  - titlul de proprietate/hotărârea de
  aprobare a dreptului de administrare;
  - hotărârea de aprobare a închirierii
  bunurilor proprietate publică;
  - documentația de atribuire;
  - anunțul de licitație publicat;
  - documentul de constituire/numire a
  comisiei de evaluare;
  - raportul comisiei de evaluare privind
  stabilirea ofertei câștigătoare;
  - informarea ofertanților cu privire la
  rezultatul aplicării procedurii;
  - documentul de soluționare a
  contestațiilor, dacă este cazul;
  - oferta câștigătoare;
  - alte documente specifice.

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract de concesiune
  de lucrări sau servicii
  (entitatea publică
  este concedent)*2)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 213/1998 (16);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 100/2016 (42);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92).
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - bugetul;
  - strategia de contractare sau nota
  justificativă/studiul de fundamentare
  privind selectarea procedurii, după caz;
  - documentația de atribuire completă și,
  dacă este cazul, clarificările la
  documentație;
  - documentul de soluționare a contestațiilor
  privind documentația de atribuire, dacă este
  cazul;
  - anunțul de concesionare/invitația de
  concesionare/anunțul de concesiune
  simplificat/ anunțul de intenție/invitația
  de participare publicate în SEAP, și, dacă
  este cazul, erate, clarificări publicate;
  - actul de numire/desemnare a comisiei de
  evaluare/negociere/coordonare și supervizare
  - oferta desemnată câștigătoare și, dacă
  este cazul, clarificările aferente ofertei;
  - raportul procedurii de atribuire;
  - comunicarea privind rezultatul aplicării
  procedurii de atribuire;
  - documentul de soluționare a contestațiilor
  privind rezultatul procedurii, dacă este
  cazul;
  - alte documente specifice.

  4.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Act adițional la
  contractul de
  concesiune de lucrări
  sau servicii
  (entitatea publică
  este concedent)*2)
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 213/1998 (16);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 100/2016 (42);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92).
   
   
   
   
   

  - bugetul;
  - documentul din care rezultă
  disponibilitatea creditelor de angajament,
  în cazul creșterii prețului contractului;
  - contractul de concesiune și, dacă este
  cazul, actele adiționale anterioare;
  - documentele inițiale ale concesiunii;
  - documentul de constituire a garanției de
  bună execuție;
  - nota justificativă;
  - alte documente specifice.

  5.
   
   
   
   
   
   

  Proces-verbal de
  predare-preluare având
  ca obiect transmiterea
  bunului fără plată
   
   
   

  - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   

  - referatul de disponibilizare;
  - adresele de informare a instituțiilor
  publice care ar putea avea nevoie de
  bunurile disponibilizate;
  - adresele instituțiilor publice care
  solicită bunul disponibil;
  - alte documente specifice.

  6.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Contract de vânzare-
  cumpărare a bunurilor
  disponibilizate
  (entitatea publică are
  calitatea de vânzător)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - referatul de disponibilizare;
  - decizia de numire a comisiei de evaluare
  a bunurilor;
  - raportul de evaluare a bunurilor
  disponibilizate ce urmează a fi vândute;
  - decizia de numire a comisiei de licitație;
  - anunțul de vânzare publicat/afișat;
  - documentația licitației publice deschise
  cu strigare;
  - lista cu ofertanții acceptați;
  - documentele de participare la licitație
  ale celor admiși;
  - procesul-verbal/procesele-verbale de
  constatare ale comisiei, dacă este cazul;
  - procesul-verbal de adjudecare a
  licitației;
  - documentul de soluționare a
  contestațiilor, dacă este cazul;
  - alte documente specifice.
  Notă
  *2 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.

  E. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv

  Nr.
  crt.
   
   

  Operațiuni supuse
  controlului
  financiar
  preventiv

  Cadrul legal
   
   
   

  Documentele justificative
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Strategie de
  contractare pentru
  achiziția publică/
  sectorială
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - alte acte normative specifice.

  - bugetul;
  - strategia anuală a achizițiilor publice/
  sectoriale;
  - programul achizițiilor publice/sectoriale
  la nivel de proiect (în cazul proiectelor
  finanțate din fonduri nerambursabile și/sau
  proiectelor de cercetare-dezvoltare);
  - referatele de necesitate;
  - alte acte specifice privind documentarea
  și fundamentarea deciziilor din etapa de
  planificare/pregătire a achiziției publice/
  sectoriale.
   
   
   

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Strategie de
  contractare pentru
  concesiunea de lucrări
  sau servicii
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 213/1998 (16);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 100/2016 (42);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);
  - alte acte normative specifice.
   

  - bugetul;
  - actul de desemnare a comisiei de
  coordonare și supervizare pentru pregătirea
  și planificarea contractului;
  - studiul de fundamentare a deciziei de
  concesionare/referatul de necesitate și
  oportunitate;
  - modelul financiar, dacă este cazul;
  - alte documente specifice.

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Model de acord-cadru
  de achiziție publică/
  sectorială inclus în
  documentația de
  atribuire
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2006 (90);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - strategia anuală de achiziții publice/
  sectoriale;
  - programul anual al achizițiilor publice/
  sectoriale;
  - programul achizițiilor publice/sectoriale
  la nivel de proiect (în cazul proiectelor
  finanțate din fonduri nerambursabile și/sau
  proiectelor de cercetare-dezvoltare);
  - strategia de contractare/nota
  justificativă privind selectarea procedurii
  de achiziție;
  - nota privind calculul valorii estimate
  minime și maxime, în cazul în care nu este
  necesară întocmirea unei strategii de
  contractare;
  - fișa obiectivului/proiectului/categoriei
  de investiții, dacă este cazul;
  - lista detaliată pentru alte cheltuieli de
  investiții, dacă este cazul;
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă, dacă este cazul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare,
  dacă este cazul;
  - actul de aprobare a documentației tehnico-
  economice a obiectivului de investiții,
  dacă este cazul;
  - documentația de atribuire;
  - anunțul de intenție, dacă este cazul;
  - anunțul de participare/simplificat/de
  concurs, anunțul de intenție valabil în mod
  continuu sau invitația de participare;
  - alte documente specifice.

  4.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Model de contract de
  achiziție publică/
  sectorială inclus în
  documentația de
  atribuire
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Legea nr. 105/2011 (37);
  - Legea nr. 72/2013 (38);
  - Legea nr. 227/2015 (39);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 30/2006 (56);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 66/2011 (61);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);
  - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);
  - Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);
  - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);
  - Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);
  - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă și legea de ratificare/hotărârea
  Guvernului de aprobare;
  - alte acte normative specifice.

  - bugetul;
  - strategia anuală de achiziții publice/
  sectoriale;
  - programul anual al achizițiilor publice/
  sectoriale;
  - programul achizițiilor publice/sectoriale
  la nivel de proiect (în cazul proiectelor
  finanțate din fonduri nerambursabile și/sau
  proiectelor de cercetare-dezvoltare);
  - strategia de contractare/nota
  justificativă privind selectarea procedurii
  de achiziție;
  - nota privind calculul valorii estimate,
  în cazul în care nu este necesară
  întocmirea unei strategii de contractare;
  - fișa obiectivului/proiectului/categoriei
  de investiții, dacă este cazul;
  - lista detaliată pentru alte cheltuieli
  de investiții, dacă este cazul;
  - actul de aprobare a documentației
  tehnico-economice a obiectivului de
  investiții, dacă este cazul;
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă, dacă este cazul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare;
  - documentația de atribuire;
  - anunțul de intenție, dacă este cazul;
  - anunțul de participare/simplificat/de
  concurs, anunțul de intenție valabil în mod
  continuu sau invitația de participare;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   

  5.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Model de contract de
  concesiune de lucrări
  sau servicii inclus în
  documentația de
  atribuire (entitatea
  publică este concedent)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 213/1998 (16);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 100/2016 (42);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - bugetul;
  - strategia de contractare; sau
  - nota justificativă/studiul de fundamentare
  privind selectarea procedurii de achiziție;
  - nota privind calculul valorii estimate,
  dacă este cazul;
  - fișa obiectivului/proiectului/categoriei
  de investiții, dacă este cazul;
  - lista detaliată pentru alte cheltuieli de
  investiții, dacă este cazul;
  - actul de aprobare a documentației tehnico-
  economice a obiectivului de investiții,
  dacă este cazul;
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă, dacă este cazul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare;
  - documentația de atribuire;
  - anunțul de intenție, dacă este cazul;
  - anunțul de concesionare;
  - alte documente specifice.

  6.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Acord-cadru de
  achiziție publică/
  sectorială
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - strategia anuală de achiziții publice/
  sectoriale;
  - programul anual al achizițiilor publice/
  sectoriale;
  - programul achizițiilor publice/sectoriale
  la nivel de proiect (în cazul proiectelor
  finanțate din fonduri nerambursabile și/sau
  proiectelor de cercetare-dezvoltare);
  - strategia de contractare/nota
  justificativă privind selectarea procedurii
  de achiziție;
  - nota privind calculul valorii estimate
  minime și maxime, în cazul în care nu este
  necesară întocmirea unei strategii de
  contractare;
  - fișa obiectivului/proiectului/categoriei
  de investiții, dacă este cazul;
  - lista detaliată pentru alte cheltuieli de
  investiții, dacă este cazul;
  - acordul sau convenția de finanțare
  externă, dacă este cazul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare,
  dacă este cazul;
  - actul de aprobare a documentației tehnico-
  economice a obiectivului de investiții, dacă
  este cazul;
  - documentația de atribuire completă, așa
  cum a fost publicată în SEAP, clarificări/
  erate la documentația de atribuire, dacă
  este cazul;
  - actul de numire/desemnare a comisiei de
  evaluare/negociere sau a juriului;
  - contestații la documentația de atribuire,
  dacă este cazul, și documentele privind
  soluționarea;
  - anunțul de participare/simplificat/de
  concurs, publicate în SEAP/anunțul de
  intenție valabil în mod continuu sau
  invitația de participare, erate,
  clarificări publicate, dacă este cazul;
  - oferta/ofertele desemnată/desemnate
  câștigătoare și clarificările aferente
  ofertei/ ofertelor, dacă este cazul;
  - raportul procedurii de atribuire;
  - comunicările către ofertanți a
  rezultatului aplicării procedurii;
  - documentul privind soluționarea
  contestațiilor privind rezultatul
  procedurii de atribuire, dacă este cazul;
  - alte documente specifice.

  7.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Act adițional la
  acordul-cadru de
  achiziție publică/
  sectorială
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 346/2004 (26);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41);
  - Legea nr. 101/2016 (43);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - Ordinul președintelui Agenției
  Naționale pentru Achiziții Publice
  nr. 281/2016 (105);
  - alte acte normative specifice.

  - acordul-cadru de achiziție publică/
  sectorială și actele adiționale anterioare,
  dacă este cazul;
  - documentele achiziției inițiale, prin
  care se face dovada prevederilor privind
  posibilitatea de modificare a acordului-
  cadru;
  - nota justificativă care însoțește
  propunerea de act adițional privind
  necesitatea modificării acordului-cadru;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   

  8.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Document de actualizare
  a valorii obiectivului/
  proiectului de
  investiții și a
  lucrărilor de
  intervenții, în funcție
  de evoluția indicilor
  de prețuri
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - programul de investiții publice, dacă
  este cazul;
  - actul de aprobare a documentației tehnico-
  economice a obiectivului/proiectului de
  investiții sau a documentației de avizare a
  lucrărilor de intervenții;
  - fișa obiectivului/proiectului de
  investiții, dacă este cazul;
  - devizul general al obiectivului/
  proiectului de investiții sau al lucrărilor
  de intervenții;
  - angajamentele legale încheiate;
  - situația plăților efectuate conform
  evidențelor contabile până la data
  actualizării;
  - situația restului de executat la data
  actualizării;
  - baza de date statistice a Institutului
  Național de Statistică;
  - nota de calcul al actualizării;
  - alte documente specifice.

  9.
   
   
   
   
   
   
   

  Proces-verbal de
  scoatere din funcțiune
  a mijlocului fix/de
  declasare a unor
  bunuri materiale
   
   
   

  - Legea nr. 15/1994 (13);
  - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 (49);
  - Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 2.634/2015 (104);
  - alte acte normative specifice.

  - nota privind starea tehnică a mijlocului
  fix propus a fi scos din funcțiune;
  - actul constatator al avariei;
  - devizul estimativ al reparației capitale;
  - nota justificativă privind descrierea
  degradării bunurilor materiale;
  - alte acte justificative.
   

  10.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Decont privind
  cheltuielile ocazionate
  de organizarea
  acțiunilor de protocol,
  a manifestărilor cu
  caracter cultural-
  științific sau a altor
  acțiuni cu caracter
  specific
   

  - Legea nr. 82/1991 (12);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Decretul nr. 209/1976 (44);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50);
  - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - alte acte normative specifice.

  - actul intern de decizie privind
  organizarea acțiunii de protocol, a
  manifestării cu caracter cultural-științific
  sau a acțiunii cu caracter specific;
  - documente specifice diferitelor categorii
  de cheltuieli;
  - alte documente specifice.
   
   
   

  11.
   
   
   
   
   

  Decont de cheltuieli
  privind deplasarea în
  străinătate pentru
  îndeplinirea unor
  misiuni cu caracter
  temporar

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Decretul nr. 209/1976 (44);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);
  - alte acte normative specifice.

  - actul intern de decizie privind deplasarea
  în străinătate;
  - documente specifice diferitelor categorii
  de cheltuieli;
  - alte documente specifice.
   

  12.
   
   
   
   
   
   
   

  Decont de cheltuieli
  privind justificarea
  avansului acordat
  pentru deplasări în
  țară și/sau pentru
  achiziții prin
  cumpărare directă
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Decretul nr. 209/1976 (44);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Hotărârea Guvernului
  nr. 1.860/ 2006 (73);
  - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);
  - alte acte normative specifice.

  - actul intern de decizie privind deplasarea
  în țară sau, după caz, referatul aprobat
  privind achiziția directă;
  - documente justificative specifice
  diferitelor categorii de cheltuieli;
  - alte documente specifice.
   
   

  13.
   
   
   
   

  Contract de
  sponsorizare în care
  entitatea publică
  este beneficiar al
  sponsorizării

  - Legea nr. 32/1994 (14);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare a contractului de
  sponsorizare;
  - documentația specifică privind derularea
  operațiunii de sponsorizare;
  - alte documente specifice.

  14.
   
   
   
   

  Act de donație, în
  care entitatea publică
  are calitatea de
  donatar
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 287/2009 (33);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - alte acte normative specifice.

  - nota de fundamentare a actului de donație;
  - documentația specifică privind derularea
  operațiunii de donație;
  - alte documente specifice.
   

  15.
   
   
   
   
   

  Dispoziție de încasare
  către casierie
   
   
   
   

  - Legea nr. 82/1991 (12);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Decretul nr. 209/1976 (44);
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - alte acte normative specifice.

  - decontul de cheltuieli prezentat de
  titularul de avans;
  - decizia de imputare;
  - alte acte din care rezultă obligații de
  plată în sarcina unor persoane;
  - alte documente specifice.

  16.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cerere de prefinanțare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);
  - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);
  - Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4);
  - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5);
  - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6);
  - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);
  - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8);
  - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9);
  - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);
  - Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 105/2011 (37);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 63/1999 (54);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 74/2009 (60);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 49/2015 (64);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);
  - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);
  - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul ministrului agriculturii și
  dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);
  - alte acte normative specifice.

  - bugetul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare;
  - prognoza fluxului de prefinanțare;
  - copie extras cont disponibil din fonduri
  europene;
  - copie extras cont trezorerie;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  17.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cerere de fonduri
  europene
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);
  - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);
  - Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4);
  - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5);
  - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6);
  - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);
  - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8);
  - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9);
  - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);
  - Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11);
  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea nr. 105/2011 (37);
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 63/1999 (54);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2009 (59);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 74/2009 (60);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 40/2015 (63);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 49/2015 (64);
  - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);
  - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);
  - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);
  - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);
  - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);
  - Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 1.792/2002 (94);
  - Ordinul ministrului agriculturii și
  dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);
  - alte acte normative specifice.

  - bugetul;
  - contractul/decizia/ordinul de finanțare;
  - nota justificativă;
  - declarația de cheltuieli;
  - cash-flow-ul sumelor previzionate;
  - raportarea financiară;
  - raportul asupra progresului înregistrat;
  - situația cofinanțării de la bugetul de
  stat;
  - reconcilierea bancară;
  - copie extras cont trezorerie;
  - alte documente specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  18.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cerere de tragere și
  cerere de alimentare a
  contului special în
  cadrul împrumuturilor
  externe
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Legea nr. 500/2002 (21);
  - Legea nr. 273/2006 (30);
  - Legea de ratificare a acordului de
  împrumut extern;
  - legile bugetare anuale;
  - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);
  - Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 64/2007 (58);
  - Procedura finanțatorului extern cu
  privire la tragerile din împrumut;
  - alte acte normative specifice.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - nota de fundamentare/nota de prezentare;
  - situațiile/rapoartele de cheltuieli,
  documentele necesare în vederea efectuării
  tragerii, conform prevederilor acordurilor
  de împrumut și/sau acordurilor subsidiare;
  - contractele interne sau externe,
  facturile, ordinele de plată prin care s-au
  efectuat plăți în cadrul procedurilor de
  refinanțare, dacă este cazul;
  - certificatul de conformitate, dacă este
  cazul;
  - notificarea privind intrarea în
  efectivitate a împrumutului, emisă de
  finanțator;
  - acordul de împrumut/contractul de
  finanțare/refinanțare și amendamentele
  convenite;
  - acordul subsidiar, dacă este cazul;
  - bugetul, dacă este cazul;
  - alte documente specifice.

  F. Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

  Cod A.1

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare

  1.2.
   

  - Nota de fundamentare/Situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă,
  conform prevederilor legale în vigoare

  1.3.

  - Situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente

  1.4.
   

  - Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru
  repartizarea de credite bugetare

  1.5.

  - Situația creditelor bugetare deschise și neutilizate

  1.6.

  - Bugetul

  1.7.
   

  - Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile
  pentru deschiderea de credite bugetare

  1.8.
   

  - Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada
  pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare

  3.

  Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la:

  3.1.

  - Beneficiarul deschiderii de credite bugetare

  3.2.

  - Conturile de trezorerie

  3.3.

  - Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare

  3.4.
   

  - Corespondența dintre suma solicitată la nivel de capitol și detalierea pe
  subdiviziuni ale clasificației bugetare

  3.5.

  - Celelalte rubrici prevăzute de formular

  4.

  Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în:

  4.1.
   

  - Creditele bugetare repartizate pe an și trimestre, detaliate conform clasificației
  bugetare

  4.2.
   

  - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita
  diminuată conform prevederilor legale

  4.3.

  - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (când este cazul)

  4.4.

  - Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare

  5.
   

  Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ținând cont
  de:

  5.1.

  - Creditele bugetare deschise și neutilizate

  5.2.
   

  - Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită
  deschiderea de credite bugetare

  6.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  6.1.
   
   
   

  - Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului
  de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificației bugetare,
  precum și existența temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea
  de credite bugetare

  6.2.

  - Stabilirea sumelor solicitate în funcție de creditele deschise și neutilizate

  6.3.
   
   
   

  - Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari
  și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va
  înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită
  deschiderea de credite bugetare

  6.4.

  - Respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor

  6.5.
   

  - Concordanța semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu
  cele existente în fișele cu specimene de semnături

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE
  SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIȚIILOR BUGETARE

  Cod A.2

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.
   

  - Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru
  repartizarea de credite bugetare

  1.2.
   
   

  - Fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea
  creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari,
  respectiv terțiari de credite

  1.3.

  - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare

  1.4.

  - Bugetul

  1.5.
   

  - Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze
  dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare

  1.6.
   

  - Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada
  pentru care se face repartizarea

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare

  3.
   

  Completarea corectă a dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare
  cu privire la:

  3.1.

  - Beneficiarul creditelor repartizate

  3.2.

  - Conturile de trezorerie

  3.3.

  - Suma repartizată

  3.4.

  - Celelalte rubrici prevăzute de formular

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.
   
   

  - Încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate
  ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre și
  detaliate conform clasificației bugetare

  4.2.
   
   

  - Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea de
  credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de
  credite deschise anterior

  4.3.
   
   
   

  - Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari și
  terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va
  înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea
  de credite

  4.4.
   
   

  - Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de
  credite bugetare, nivelul dispoziției bugetare privind retragerea creditelor
  bugetare (când este cazul) și în solicitări/fundamentări/justificări

  4.5.
   

  - Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor
  bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături

  NOTĂ:
  În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziție bugetară, cât și pentru borderoul centralizator în cauză.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII
  PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE

  Cod A.3

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.
   

  - Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a
  creditelor bugetare

  1.2.

  - Bugetul

  1.3.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare

  3.

  Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în:

  3.1.

  - Creditele bugetare repartizate pe an și detaliate conform clasificației bugetare

  3.2.

  - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.
   

  - Dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice
  sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz

  4.2.
   

  - Sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat și dacă sunt respectate
  prevederile Legii nr. 69/2010, când este cazul

  4.3.
   

  - Concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și
  sarcini noi sau reprogramate

  4.4.
   

  - Existența și pertinența justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse
  în documentul de modificare

  4.5.

  - Respectarea angajamentelor anterioare
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE

  Cod A.4

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite

  1.2.

  - Bugetul

  1.3.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Documentul pentru efectuarea virărilor de credite

  3.

  Încadrarea sumei prevăzute a se vira în:

  3.1.

  - Creditele repartizate pe an/trimestre și detaliate conform clasificației bugetare

  3.2.

  - Nivelul rezultat din nota de fundamentare

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.
   

  - Să nu contravină legii privind finanțele publice, legii responsabilității
  fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare

  4.2.
   

  - Să fie în concordanță cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau
  reprogramate

  4.3.

  - Să asigure respectarea angajamentelor anterioare

  4.4.
   
   
   
   

  - Existența de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele
  anului bugetar, a capitolului, programului și/sau subdiviziunii clasificației
  bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului,
  programului și/sau subdiviziunii clasificației bugetare la care se suplimentează
  prevederile bugetare

  4.5.

  - Să fie efectuate în intervalul de timp prevăzut de lege
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE

  Cod A.5

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare

  1.2.

  - Bugetul

  1.3.

  - Situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei

  1.4.
   

  - Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze
  dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare

  1.5.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare

  3.
   

  Completarea corectă a dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu
  privire la:

  3.1.
   
   

  - Rubricile aferente instituției publice care retrage creditele bugetare/instituției
  publice căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv conturilor aferente și
  unităților Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise

  3.2.

  - Suma care se retrage

  3.3.

  - Corespondența dintre suma care se retrage și detalierea de pe versoul formularului

  3.4.

  - Celelalte rubrici prevăzute de formular

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.

  - Existența creditelor bugetare deschise și neutilizate

  4.2.

  - Retragerea de credite bugetare este temeinic justificată

  4.3.
   

  - Încadrarea operațiunii de retragere în termenul legal și în nivelul rezultat din
  nota de fundamentare

  4.4.

  - Să asigure respectarea angajamentelor anterioare

  4.5.
   

  - Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind retragerea creditelor
  bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

  Cod B.1

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Bugetul

  1.2.

  - Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale

  1.3.

  - Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale

  1.4.
   
   

  - Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul
  proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de
  cercetare-dezvoltare)

  1.5.

  - Strategia de contractare, dacă este cazul

  1.6.

  - Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul

  1.7.

  - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul

  1.8.
   

  - Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări
  la documentația de atribuire, dacă este cazul

  1.9.
   

  - Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind
  soluționarea

  1.10.
   
   

  - Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție
  valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate,
  dacă este cazul

  1.11.

  - Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul

  1.12.
   

  - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după
  caz

  1.13.
   
   
   

  - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia
  candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere
  competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai
  multe etape)

  1.14.

  - Raportul procedurii de atribuire

  1.15.
   

  - Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de
  atribuire, dacă este cazul

  1.16.

  - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire

  1.17.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Contractul de achiziție publică/sectorială

  2.3.
   
   

  - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament,
  Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul
  bugetar individual/global

  3.

  Valoarea contractului să se încadreze în:

  3.1.

  - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz

  3.2.

  - Nivelul angajamentului bugetar

  3.3.

  - Valoarea ofertei câștigătoare

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.
   
   
   

  - Să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul
  anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor
  publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri
  nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)

  4.2.
   
   
   
   

  - Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în:
  a) Strategia de contractare, dacă este cazul, și
  b) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau Programul achizițiilor
  publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească
  strategia de contractare, potrivit prevederilor legale

  4.3.
   
   

  - Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate
  eligibile, potrivit contractului/ ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului
  sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator

  4.4.
   
   
   
   

  - Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire
  cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada
  de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul
  procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității
  contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată

  4.5.
   

  - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de
  participare

  4.6.
   
   

  - Să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a
  contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația
  în materia achizițiilor publice

  4.7.
   
   

  - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate
  conform pct. 4.4 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile
  autorității contractante

  4.8.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Contractul de achiziție publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi
  referitoare la:
  a) părțile și datele de identificare a acestora;
  b) obiectul contractului;
  c) prețul/costul contractului;
  d) durata;
  e) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului;
  f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor
  legale;
  g) modalitățile și condițiile de plată;
  h) acordarea de avans în condițiile legii;
  i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;
  j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul.
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANȚARE

  Cod B.2

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Cererea de finanțare

  1.2.
   

  - Proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de
  compartimentele de specialitate

  1.3.

  - Bugetul

  1.4.
   

  - Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia,
  după caz

  1.5.

  - Acordul de implementare

  1.6.

  - Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate

  1.7.

  - Programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării

  1.8.
   

  - Nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite
  finanțator

  1.9.

  - Raportul privind vizita la fața locului

  1.10.

  - Raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului

  1.11.

  - Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului

  1.12.

  - Raportul de evaluare tehnică și financiară

  1.13.

  - Nota de avizare internă a contractelor de finanțare/cofinanțare

  1.14.

  - Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate

  1.15.

  - Fișa de fundamentare a proiectului

  1.16.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare

  2.3.
   
   

  - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament,
  Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul
  bugetar individual/global

  3.

  Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanțare în:

  3.1.

  - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz

  3.2.

  - Nivelul angajamentului bugetar

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.

  - Să fie în cadrul programului de finanțare

  4.2.
   

  - Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanțat, detaliată pe surse de
  finanțare

  4.3.

  - Să prevadă eligibilitatea și rambursarea cheltuielilor care se finanțează

  4.4.

  - Să prevadă acordarea prefinanțării, cu respectarea legii

  4.5.

  - Să prevadă reglementări privind TVA

  4.6.
   

  - Suma din contractul/decizia/ordinul de finanțare să fie conformă cu cea din
  bugetul detaliat al proiectului

  4.7.
   

  - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în
  conformitate cu prevederile programului operațional

  4.8.
   

  - Să prevadă actualizarea finanțării în perioada de implementare a proiectului, cu
  respectarea legii

  4.9.

  - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor

  4.10.

  - Să cuprindă datele de identificare a părților contractante

  4.11.
   

  - Să prevadă calitatea Curții de Conturi a României de a exercita control financiar,
  conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005

  4.12.
   

  - Să fie însoțit de toate celelalte documente impuse de legislația în vigoare, în
  faza de angajare
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU

  Cod B.3

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Bugetul

  1.2.

  - Acordul-cadru

  1.3.

  - Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul

  1.4.

  - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul

  1.5.
   
   

  - Invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la
  documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu
  reluarea competiției între operatorii economici

  1.6.
   

  - Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea
  contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici

  1.7.
   
   

  - Nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului
  subsecvent/raportul procedurii de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent
  s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici

  1.8.

  - Documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul

  1.9.

  - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul

  1.10.

  - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul

  1.11.

  - Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții

  1.12.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Contractul subsecvent acordului-cadru

  2.3.
   
   

  - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament,
  Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul
  bugetar individual/global

  3.

  Încadrarea valorii contractului subsecvent în:

  3.1.

  - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz

  3.2.

  - Nivelul angajamentului bugetar

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.
   

  - Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat
  acordul-cadru cu autoritatea contractantă

  4.2.
   
   
   
   
   
   

  - Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în
  acordul-cadru/documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările
  aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul
  reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare
  în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările și modificările aduse
  acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul
  autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată

  4.3.

  - Prețurile unitare să nu depășească valorile stabilite în acordul-cadru

  4.4.
   
   

  - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate
  eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordul
  sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator

  4.5.
   

  - Respectarea condițiilor de reluare a competiției din acordul-cadru, în cazul în
  care acordul-cadru prevede reluarea competiției cu operatorii economici semnatari

  4.6.
   

  - Semnarea contractului subsecvent se află în perioada de valabilitate a
  acordului-cadru

  4.7.
   

  - Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificări substanțiale termenilor și
  condițiilor stabilite în acordul-cadru

  4.8.
   
   

  - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate
  conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile
  autorității contractante

  4.9.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Documentele contractului subsecvent să precizeze:
  a) părțile și datele de identificare a acestora;
  b) obiectul contractului subsecvent;
  c) durata;
  d) termenele de livrare/prestare/executare a activităților ce fac obiectul
  contractului subsecvent;
  e) prețul/costul contractului subsecvent;
  f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor
  legale;
  g) modalitățile și condițiile de plată;
  h) acordarea de avans în condițiile legii;
  i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;
  j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul;
  k) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor
  care fac obiectul achiziției.
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ,
  ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ

  Cod B.4

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Bugetul

  1.2.

  - Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale

  1.3.

  - Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale

  1.4.
   
   

  - Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul
  proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de
  cercetare-dezvoltare)

  1.5.

  - Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul

  1.6.

  - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul

  1.7.
   

  - Documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile
  legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul

  1.8.

  - Referatul de necesitate

  1.9.
   

  - Nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile
  în care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic

  1.10.

  - Documentul justificativ al achiziției

  1.11.

  - Documentația de atribuire, dacă este cazul

  1.12.
   

  - Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări
  necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul

  1.13.
   

  - Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este
  cazul

  1.14.
   

  - Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii
  economici, dacă este cazul

  1.15.
   

  - Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă,
  dacă este cazul

  1.16.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială

  2.3.
   
   

  - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament,
  Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul
  bugetar individual/global

  3.

  Încadrarea valorii contractului/comenzii în:

  3.1.

  - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz

  3.2.

  - Nivelul angajamentului bugetar

  3.3.

  - Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.
   

  - Includerea în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în anexa la
  programul anual al achizițiilor publice/sectoriale

  4.2.
   

  - Documentul justificativ al achiziției demonstrează respectarea pașilor stabiliți
  prin procedurile interne, dacă este cazul și a pragurilor valorice prevăzute de lege

  4.3.
   
   
   

  - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate
  eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordul
  sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator, dacă este
  cazul

  4.4.
   

  - Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă
  existente, dacă este cazul

  4.5.
   
   
   

  - În situația întocmirii unui contract prin achiziție directă, condițiile
  contractuale trebuie să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare
  unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute
  de legislația în materia achizițiilor publice

  4.6.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  - Documentele contractului să precizeze:
  a) părțile și datele de identificare a acestora;
  b) durata și termenele de livrare/prestare/executare a
  produselor/serviciilor/lucrărilor;
  c) prețul/costul contractului;
  d) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor
  legale;
  e) modalitățile și condițiile de plată;
  f) acordarea de avans în condițiile legii;
  g) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;
  h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul;
  i) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor
  care fac obiectul achiziției;
  j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul
  contractului și care să respecte legea;
  k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul
  apariției de prevederi contradictorii.
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

  Cod B.5

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Bugetul

  1.2.
   

  - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în
  care crește prețul contractului

  1.3.
   

  - Contractul de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă
  este cazul

  1.4.
   

  - Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind
  posibilitatea de modificare a contractului

  1.5.
   

  - Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul
  de valabilitate

  1.6.
   

  - Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea
  modificării contractului de achiziție publică/sectorială

  1.7.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Actul adițional la contractul de achiziție publică/sectorială

  2.3.
   
   

  - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament,
  Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul
  bugetar individual/global, după caz

  3.

  Încadrarea valorii actului adițional în:

  3.1.

  - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz

  3.2.

  - Nivelul angajamentului bugetar

  3.3.
   

  - Nivelul maxim prevăzut de reglementările legale, din prețul inițial al
  contractului, cumulând și creșterile din actele adiționale anterioare

  4.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  4.1.
   
   
   

  - Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de
  valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma
  unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de
  revizuire a prețului sau orice alte opțiuni

  4.2.
   

  - Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară
  organizarea unei noi proceduri de atribuire

  4.3.
   
   
   

  - Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele și natura eventualelor
  modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și
  să nu introducă modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al
  contractului de achiziție publică/sectorială

  4.4.
   
   
   
   
   

  - În situația în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de
  atribuire, nu este permisă modificarea prețului contractului de achiziție
  publică/sectorială în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei
  modificări să depășească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de
  participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte
  proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului respectiv

  4.5.
   
   
   

  - Prelungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de
  servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent și a cărui durată
  normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea
  prevederilor legale

  4.6.

  - Să nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificări
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR ȘI GARANȚIE

  Cod B.6

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative:

  1.1.

  - Fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar

  1.2.
   

  - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau
  garantul este unitate administrativ-teritorială)

  1.3.

  - Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  1.4.

  - Acordul de împrumut/contractul de finanțare

  1.5.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar și garanție

  2.3.
   

  - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul
  Ministerului Finanțelor Publice

  2.4.

  - Persoanele autorizate din partea subîmprumutatului

  3.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  3.1.
   

  - Încadrarea obiectului acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut
  subsidiar și garanție în prevederile acordului de împrumut

  3.2.
   

  - Concordanța termenilor acordului de împrumut subsidiar cu cei din acordul de
  împrumut

  3.3.

  - Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

  3.4.
   

  - Sistemul informațional dintre Ministerul Finanțelor Publice și ordonatorii
  principali de credite

  3.5.
   

  - Obligațiile și drepturile ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu
  prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul

  3.6.

  - Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONVENȚIE DE GARANȚIE AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANȚIE

  Cod B.7

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Fundamentarea propunerii de convenție

  1.2.
   

  - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau
  garantul este unitate administrativ-teritorială)

  1.3.

  -Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  1.4.

  - Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat

  1.5.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.

  - Convenția de garanție aferentă acordului de garanție

  2.3.
   

  - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul
  Ministerului Finanțelor Publice

  2.4.

  - Persoanele autorizate din partea garantului

  3.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  3.1.
   

  - Încadrarea obiectului convenției în prevederile acordului de împrumut extern,
  acordului de garanție sau prevederilor hotărârii Guvernului, după caz

  3.2.
   

  - Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență de către garantat, a
  obligațiilor asumate prin contractul de împrumut

  3.3.
   

  - Concordanța termenilor convenției cu cei din acordul de împrumut extern, acordul
  de garanție sau cu prevederile hotărârii Guvernului, după caz

  3.4.

  - Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

  3.5.
   

  - Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta
  împrumutului

  3.6.
   

  - Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și
  alte costuri ale împrumutului

  3.7.

  - Clauzele acordului, legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE
  SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/CONTRACTATE
  SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

  Cod B.8

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  1.2.
   

  - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau
  garantul este unitate administrativ-teritorială)

  1.3.

  - Convenția de garanție, semnată de garantat

  1.4.

  - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului

  1.5.

  - Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat

  1.6.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.
   
   

  - Scrisoarea de garanție pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de
  Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice/contractate sau garantate de unitatea
  administrativ-teritorială

  2.3.
   

  - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul
  Ministerului Finanțelor Publice

  3.

  Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

  3.1.

  - Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern

  3.2.
   

  - Concordanța între proiectul scrisorii de garanție și proiectul convenției de
  garantare

  3.3.

  - Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

  3.4.
   

  - Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta
  contractului

  3.5.
   

  - Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și
  alte costuri ale împrumutului

  3.6.

  - Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului
  Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONVENȚIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/UNITATEA
  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ȘI BENEFICIARUL
  SCRISORII DE GARANȚIE

  Cod B.9

  Nr.
  crt.

   
  Obiectivele verificării

  1.

  Existența documentelor justificative

  1.1.

  - Fundamentarea propunerii de convenție

  1.2.

  - Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

  1.3.
   

  - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau
  garantul este unitate administrativ-teritorială)

  1.4.

  - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului

  1.5.

  - Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat

  1.6.

  - Alte documente specifice*3)

  2.
   
   
   

  Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului
  juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor,
  aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne,
  după caz, pentru:

  2.1.

  - Documentele justificative de la pct. 1

  2.2.