ORDONANTA nr. 35 din 14 iulie 2005
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. III.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "ORDONANTA privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea şi certificarea autenticităţii acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Roman», denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi care deţin omologare comunitara (CE) de tip a întregului vehicul valabilă.
  (4) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele rutiere noi prezentate pentru omologare naţionala de tip a întregului vehicul şi care deţin omologare comunitara (CE) de tip a întregului vehicul valabilă, procedura de omologare naţionala de tip a întregului vehicul cuprinde numai certificarea conformitatii tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeană, pe baza documentaţiei respective privind omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul, existenta sau prezentată la R.A.R. de către fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importator.
  (5) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care au fost înmatriculate ultima data într-un stat membru al Uniunii Europene."
  3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - În sensul prezentei ordonanţe termenii de mai jos au următorul înţeles:
  1. vehicul rutier - un sistem mecanic care circulă pe drumurile publice din România, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări;
  2. vehicul rutier nou - un vehicul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;
  3. vehicul rutier utilizat - un vehicul rutier care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul rutier nou;
  4. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, şi Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002."
  4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Pentru fiecare tip de vehicul rutier omologat de tip, R.A.R. eliberează fabricantului vehiculului, reprezentantului acestuia sau importatorului:
  a) certificatul de omologare naţionala a unui tip de vehicul. În baza omologării naţionale de tip a întregului vehicul, deţinătorul omologării de tip eliberează o copie a certificatului de omologare de tip pe care se va atesta conformitatea vehiculului fabricat cu tipul omologat şi care va însoţi fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat; sau
  b) certificatul de omologare CE a unui tip de vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană. În baza omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, deţinătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate care va însoţi fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat.
  (2) În vederea înmatriculării sau înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, conform prevederilor prezentei ordonanţe.
  (3) Eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor include şi încadrarea de către R.A.R. a vehiculelor rutiere din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul emisiilor poluante ale acestora."
  5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează:
  a) omologarea naţionala de tip a întregului vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifica faptul ca un tip de vehicul rutier îndeplineşte condiţiile tehnice şi administrative aplicabile conform legislaţiei în vigoare;
  b) omologarea individuală a unui vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifica faptul ca un vehicul rutier îndeplineşte individual condiţiile tehnice şi administrative aplicabile conform legislaţiei în vigoare;
  c) omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifica faptul ca un tip de vehicul rutier îndeplineşte condiţiile tehnice şi administrative aplicabile conform legislaţiei în vigoare armonizate cu legislaţia comunitara în domeniu."
  6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Omologarea individuală a unui vehicul rutier se acordă pentru:
  a) vehiculele rutiere noi fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoana juridică sau fizica;
  b) vehiculele rutiere care au fost înmatriculate ultima data în alta ţara, cu excepţia, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5);
  c) vehiculele rutiere care au suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile menţionate în cartea de identitate a vehiculului.
  (2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R. prin reprezentantele judeţene sau a municipiului Bucureşti."
  7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Omologarea naţionala de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoana juridică română.
  (2) La omologarea naţionala de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaşte certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia, emise de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile, şi certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia emise de către autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile.
  (3) Omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană.
  (4) La omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaşte certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia emise de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile."
  8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de către R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonanţe."
  9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Omologarea naţionala de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoana juridică română, dacă vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice şi administrative aplicabile.
  (2) În baza omologării naţionale de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare naţionala de tip.
  (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea comunitara (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice şi administrative aplicabile armonizate cu legislaţia comunitara în domeniu.
  (4) În baza omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare comunitara (CE) de tip.
  (5) Omologarea internationala (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice şi administrative aplicabile.
  (6) În baza omologării internaţionale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare internationala (CEE-ONU) de tip."
  10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Eliberarea certificatelor de omologare internationala (CEE-ONU) pentru vehiculele rutiere în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestora se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin R.A.R. şi, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.
  (2) R.A.R. îndeplineşte în numele Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva."
  11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Pentru menţinerea în circulaţie, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România care au suferit modificări prin care sunt afectate caracteristicile menţionate în cartea de identitate a vehiculului trebuie supuse omologării individuale şi modificării cărţii de identitate a vehiculului.
  (2) La modificările menţionate la alin. (1), în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienta energetica şi protecţia împotriva furturilor şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese şi materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Modificările menţionate la alin. (2) pot fi efectuate numai de operatori economici autorizaţi de R.A.R., conform legislaţiei în vigoare."
  12. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. şi, după caz, de către deţinătorul omologării de tip a întregului vehicul."
  13. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a casării acestuia sau a exportului, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligaţia de a retine cartea de identitate a vehiculului şi de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se va menţiona «Vehicul casat» sau «Vehicul exportat»."
  14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Eliberarea cărţii de identitate se face în următoarele condiţii:
  a) în cazul omologării individuale, precum şi în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat şi corespunde legislaţiei şi reglementărilor aplicabile;
  b) în cazul existenţei unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul valabile, în baza copiei certificatului de omologare naţionala de tip a întregului vehicul;
  c) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul existenţei unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, în baza certificatului de conformitate CE;
  d) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punct de vedere al stării tehnice."
  15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării sau eliberării cărţii de identitate a vehiculului, după caz, care nu pot fi identificate de către R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, astfel cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autorităţile competente, după caz, nu pot obţine eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi nici eliberarea unuia dintre documentele menţionate la art. 13 alin. (5).
  (2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obţine eliberarea unuia dintre documentele menţionate la art. 13 alin. (5) şi nici eliberarea/modificarea cărţii de identitate a vehiculului."
  16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) La înmatriculare în România, deţinătorii vehiculelor rutiere, cu excepţia celor noi, vor face dovada efectuării de către R.A.R. a certificării autenticităţii acestora.
  (2) Certificarea autenticităţii unui vehicul rutier consta, după caz, în:
  a) atestarea faptului ca principalele sale elemente de identificare sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;
  b) atestarea identităţii vehiculului în raport cu datele menţionate în cartea de identitate a acestuia;
  c) atestarea faptului ca vehiculul nu figurează la data efectuării certificării autenticităţii ca dat în urmărire pe plan intern sau internaţional conform bazelor de date aflate la dispoziţia autorităţilor competente din România;
  d) atestarea faptului ca formularul-tip al documentului care confirma înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).
  (3) Activitatea de certificare a autenticităţii se efectuează prin metode nedistructive de către specialiştii R.A.R., în laboratoare organizate în spaţiile proprii sau în spaţii aparţinând unor operatori economici.
  (4) Certificarea autenticităţii se efectuează pentru:
  a) vehiculele rutiere utilizate supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;
  b) vehiculele rutiere înmatriculate în România şi care îşi schimba deţinătorul;
  c) vehiculele rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5).
  (5) Pentru vehiculele care corespund din punct de vedere al certificării autenticităţii, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate sau o nota de identificare, după caz.
  (6) Pentru vehiculele care nu corespund din punct de vedere al certificării autenticităţii, R.A.R. eliberează o nota de constatare.
  (7) Sunt exceptate de la certificarea autenticităţii autovehiculele destinate competiţiilor sportive şi vehiculele istorice.
  (8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier sau nota de identificare a acestuia, după caz, este valabil/valabilă timp de 60 de zile de la data eliberării acestora."
  17. Articolul 13^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanţe, R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate şi înregistrate în România, precum şi la bazele de date privind vehiculele date în urmărire pe plan intern şi internaţional aflate la dispoziţia autorităţilor competente din România, pe bază de protocol încheiat între autorităţi."
  18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu deţine carte de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonanţe, după caz;
  b) menţinerea în circulaţie a unui vehicul care a suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile menţionate în cartea de identitate a vehiculului, fără ca modificarea sa fi fost menţionată în aceasta;
  c) nerespectarea cerinţelor precizate la art. 9 alin. (2) şi (3) referitoare la efectuarea modificărilor la vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate.
  (2) Se sancţionează cu amendă:
  a) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) fapta prevăzută la alin. (1) lit. a);
  b) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
  (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se constata şi se sancţionează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (4) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se constata şi se sancţionează de către personalul Inspectoratului General al Poliţiei împuternicit în acest scop de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  (5) Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, îndeplineşte următoarele atribuţii în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe:
  a) acorda omologarea naţionala de tip a întregului vehicul;
  b) acorda omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  c) acorda omologarea naţionala de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia;
  d) acorda omologarea comunitara (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  e) acorda omologarea internationala (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia;
  f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
  g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  h) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naţionale de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia;
  i) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  j) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaţionale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia;
  k) verifica la deţinătorul omologării de tip conformitatea producţiei şi ia măsurile necesare pentru menţinerea acesteia pe toată durata de fabricaţie a tipului respectiv de vehicul;
  l) impune deţinătorului omologării de tip menţionat la lit. k) remedierea defectiunilor de fabricaţie constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelaşi tip şi care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei ori protecţia mediului;
  m) supraveghează pe piaţa conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere, sistemelor, echipamentelor, componentelor şi entitatilor tehnice ale acestora introduse pe piaţa;
  n) supraveghează pe piaţa conformitatea materialelor de exploatare introduse pe piaţa;
  o) acorda omologarea individuală a unui vehicul rutier;
  p) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării individuale a unui vehicul;
  r) eliberează cartea de identitate a vehiculului;
  s) asigura modificarea cărţii de identitate a vehiculelor care au suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
  t) asigura eliberarea duplicatului la cartea de identitate a vehiculului;
  u) efectuează operaţiunile impuse la certificarea autenticităţii vehiculelor şi eliberează certificatul de autenticitate, nota de identificare sau nota de constatare, după caz.
  (2) În funcţie de neconformităţile constatate, R.A.R. poate impune deţinătorilor omologării de tip măsuri privind sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului de vehicule neconforme, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulaţie a vehiculelor neconforme cu tipul omologat.
  (3) Cheltuielile datorate retragerii din circulaţie, remedierii neconformitatilor şi repunerii în circulaţie a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suporta de către deţinătorul omologării de tip."
  20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate ale deţinătorilor, R.A.R. este obligat sa elibereze o noua carte de identitate a vehiculului.
  (2) Pentru situaţii speciale, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate aproba eliberarea cărţilor de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an."
  21. Articolul 16^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16^1. - (1) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de identitate, cu avizul autorităţii competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, după caz.
  (2) De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de identitate în cazul refuzului de predare a cărţii de identitate constatat de executorul judecătoresc cu ocazia executării silite."
  22. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 17^1. - (1) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se stabilesc:
  a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;
  b) categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea naţionala de tip a întregului vehicul şi categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea comunitara de tip (CE) a întregului vehicul;
  c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;
  d) procedura de acordare a omologării de tip a vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia;
  e) procedura de acordare a omologării individuale a vehiculului;
  f) procedura de certificare a autenticităţii vehiculelor;
  g) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;
  h) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi entitatile tehnice ale acestuia;
  i) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării individuale a vehiculului.
  (2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se stabilesc instrucţiunile privind cartea de identitate a vehiculului.
  (3) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abroga Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, şi Instrucţiunile ministrului de interne, ale ministrului finanţelor şi ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.
  (4) Ordinele prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este nevoie."


  Articolul II

  În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va actualiza Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Reglementările privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 36/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 11 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul III

  Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.


  Articolul IV

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 35.
  ---------