HOTĂRÂRE nr. 385 din 28 aprilie 2005
pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Se aprobă Calendarul de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Anexele nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Zsolt Nagy
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 28 aprilie 2005.
  Nr. 385.


  Anexa 1

                               CALENDARUL
                  pentru acordarea ajutorului financiar în vederea
               stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2005
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Etapa Activitatea Termenul/Intervalul
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Depunerea cererilor la comisiile din unităţile şi Până la 30 aprilie 2005
       instituţiile de învăţământ
    2. Evaluarea cererilor de către comisiile din Până la 5 mai 2005
       unităţile şi instituţiile de învăţământ
    3. Centralizarea cererilor la Comisia Centrală, Până la 10 mai 2005
       prin intermediul portalului dedicat
    4. Afişarea pe Internet a listei de cereri eligibile Până la 11 mai 2005
    5. Afişarea pe Internet a listei de beneficiari 1 iunie 2005
       pentru anul 2005
    6. Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei 2 iunie 2005
       de beneficiari din respectiva unitate
    7. Depunerea contestaţiilor 3-4 iunie 2005
    8. Rezolvarea contestaţiilor 5-7 iunie 2005
    9. Publicarea listei după contestaţii 9 iunie 2005
   10. Eliberarea bonurilor valorice 10 - 23 iunie 2005
   11. Achiziţionarea de calculatoare în termen de 30 11 iunie - 30 iulie 2005
       de zile de la primirea bonului valoric
   12. Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe 12 iunie - 5 iulie 2005
       procesele-verbale de predare-primire de
       către beneficiarii elevi şi studenţi
   13. Depunerea de către agenţii economici a 12 iunie - 10 iulie 2005
       bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi
       şi de pe procesele-verbale de predare-primire
       spre decontare la comisia judeţeană sau a
       municipiului Bucureşti, respectiv la comisiile
       din instituţiile de învăţământ superior;
       înregistrarea agenţilor economici pe portalul
       dedicat
   14. Afişarea şi actualizarea listei cu agenţii 1 - 17 iulie 2005
       economici înregistraţi, împreună cu numărul
       de cereri primite
   15. Decontarea către agenţii economici 11 - 27 iulie 2005
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2

  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  -------------------------------------


  Anexa 3

  (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  -------------------------------------
                                MODELUL
                   listei beneficiarilor ajutorului financiar în
                 vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
             care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

  ──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
       Beneficiarul (părinte, tutore - în cazul minorilor) │Minorul pentru care
  Nr. │ s-a solicitat
  crt. │ ajutorul
       ─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────
        Numele Prenumele Judeţul Localitatea Adresa │ Numele Prenumele
  ──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────
   1. │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────
   2. │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────
   3. │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────
   4. │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────

  -----------