HOTĂRÂRE nr. 44 din 13 februarie 2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 15 februarie 2013
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Secretariatul de Stat pentru Culte se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniul vieții religioase.(3) Secretariatul de Stat pentru Culte are sediul în municipiul București, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sectorul 2.


  Articolul 2

  În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte asigură respectarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale, consacrate de Constituția României, republicată, și de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, precum și de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, în ceea ce privește libertatea conștiinței și a credințelor religioase, și se conduce după principiul fundamental conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome și egale în fața autorităților statului.


  Articolul 3

  Secretariatul de Stat pentru Culte are ca obiectiv general dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile administrației publice centrale și locale și cultele recunoscute de lege, în domeniul social, cultural și educațional, prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de respect și cooperare între cultele recunoscute de lege.


  Articolul 4
  (1) Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuții:1. asigură relațiile statului cu toate cultele și asociațiile religioase din România;2. sprijină toate cultele și asociațiile religioase, potrivit statutelor de organizare și funcționare ale acestora, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării, urmărește ca în relațiile dintre culte și asociații religioase să fie excluse orice forme, mijloace și acțiuni de învrăjbire religioasă;3. participă la soluționarea amiabilă a conflictelor dintre culte și dintre culte și asociații religioase;4. monitorizează aplicarea actelor normative interne și internaționale referitoare la respectarea libertății religioase;5. asigură legătura dintre cultele recunoscute de lege și ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, în vederea respectării libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele și asociațiile religioase și totodată acordă asistență cultelor și asociațiilor religioase, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care acestea le supun autorităților administrației publice locale;6. analizează cererile de înființare de noi culte, întocmește documentațiile cerute de lege și face propuneri Guvernului în vederea recunoașterii acestora;7. acordă aviz consultativ în vederea obținerii calității de asociație religioasă;8. propune Guvernului recunoașterea statutului de utilitate publică pentru organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul vieții religioase, cu respectarea normelor legale;9. eliberează avizul necesar acordării vizei de lungă ședere pentru activități religioase sau prelungirii dreptului de ședere temporară pentru activități religioase străinilor care urmează să desfășoare sau desfășoară astfel de activități pe teritoriul României;10. ține evidența și efectuează plata contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute de lege, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;11. colaborează cu sistemul educațional și ia act de planurile de învățământ și programele analitice pentru predarea religiei, elaborate de cultele recunoscute de lege;12. sprijină cultele recunoscute în organizarea și desfășurarea activităților de asistență religioasă și socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii și în alte instituții, precum și în familii care se confruntă cu nevoi speciale;13. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidență, păstrare, conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile, aflate în proprietatea sau în folosința cultelor, în condițiile legii;14. ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe funcții de conducere, precum și a personalului clerical și laic din cadrul cultelor recunoscute de lege, inclusiv din învățământul teologic neintegrat în învățământul public, în vederea alocării sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului cultelor, potrivit legii;15. ține evidența unităților de cult ale cultelor recunoscute care solicită sprijin pentru salarizarea personalului clerical;16. inițiază acțiuni de relații externe cu instituții de stat similare din alte țări și organizații internaționale neguvernamentale care se ocupă de garantarea și respectarea libertății religioase, precum și a celorlalte drepturi fundamentale ale omului și participă la manifestările organizate de acestea;17. elaborează studii și sinteze documentare referitoare la viața religioasă din România, precum și despre activitatea cultelor și organizațiilor religioase din alte țări; organizează dezbateri, cu participarea specialiștilor români și străini, privind teoria și practica laică și ecleziastică în acest domeniu;18. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor necesare salarizării personalului clerical și neclerical, potrivit legii;19. acordă sprijin financiar, în condițiile legii, pentru:
  a) construirea, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și repararea lăcașurilor de cult care aparțin cultelor recunoscute de lege;
  b) restaurarea și conservarea lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice și care aparțin cultelor recunoscute de lege;
  c) restaurarea și conservarea bunurilor din patrimoniul cultural național mobil ale cultelor recunoscute de lege;
  d) completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri;
  e) amenajarea și întreținerea muzeelor deținute ori pe care le administrează unitățile de cult;
  f) achiziționarea de imobile necesare desfășurării activităților unităților de cult și de asistență socială și medicală susținute de acestea;
  g) sprijinirea activităților de asistență socială și medicală organizate de cultele recunoscute de lege în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni și alte forme de asistență;
  h) susținerea unor acțiuni cu caracter intern și internațional realizate de cultele recunoscute de lege;
  i) construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
  j) construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
  k) construirea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute de lege;
  20. controlează modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat, potrivit destinației stabilite și cu respectarea prevederilor legale;21. sprijină cultele, la cerere, în organizarea evidenței contabile, statistice, în concordanță cu legislația de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu instituțiile de sinteză.
  (2) Secretariatul de Stat pentru Culte îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, precum și însărcinări date de prim-ministru.


  Articolul 5

  Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează proiecte de acte normative din domeniul vieții religioase și avizează proiecte de acte normative elaborate de ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu implicații în viața cultelor și asociațiilor religioase.


  Articolul 6
  (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un secretar de stat numit prin decizie a prim-ministrului.(2) Secretarul de stat are calitatea de ordonator terțiar de credite.(3) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale secretarul de stat emite ordine, avize și instrucțiuni.


  Articolul 7

  Personalul necesar desfășurării activității Secretariatului de Stat pentru Culte este alcătuit din funcționari publici și personal contractual, care sunt numiți, respectiv angajați, cu respectarea dispozițiilor legale, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 10 alin. (1).


  Articolul 8

  Finanțarea activității Secretariatului de Stat pentru Culte se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 9

  Preluarea patrimoniului aferent atribuțiilor în domeniul cultelor se face printr-un protocol de predare-preluare, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Culturii și Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 10
  (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 34, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia.
  (la 06-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 807 din 4 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 06 noiembrie 2019 )
  (2) Structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Culte este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Statul de funcții, structura organizatorică detaliată și regulamentul de organizare și funcționare propriu se aprobă prin ordin al secretarului de stat.


  Articolul 11

  Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
  Notă
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 807 din 4 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 895 din 6 noiembrie 2019, prevede că:

  Articolul II

  Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru, ministrul
  dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru învățământ
  superior, cercetare științifică și
  dezvoltare tehnologică,
  Tudor Prisecaru,
  secretar de stat

  București, 13 februarie 2013.
  Nr. 44.

  Anexă

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Secretariatului de Stat pentru Culte

  Numărul maxim de posturi: 34, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia
  (la 06-11-2019, Anexa a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 807 din 4 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 06 noiembrie 2019 )