ORDIN nr. 665 din 28 noiembrie 2008 (*actualizat*)
privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
(actualizat până la data de 25 noiembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • ----------
  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5), art. 18, art. 21 alin. (8) şi ale art. 54 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală,
  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
  ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la: analiza postului, întocmirea şi gestionarea fişei postului, recrutarea şi selecţionarea personalului, exercitarea tutelei profesionale, definitivarea în profesie, acordarea gradelor profesionale/militare şi înaintarea în gradul următor.
  (2) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător următoarelor categorii de persoane:
  a) poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
  b) cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi veteranilor de război;
  c) funcţionarilor publici din structurile de ordine şi siguranţă publică ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, numai în părţile referitoare la analiza postului;
  d) personalului contractual din structurile de ordine şi siguranţă publică ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, numai în părţile referitoare la analiza postului.


  Articolul 2

  În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos se utilizează cu înţelesul următor:
  a) post - componenta de bază a unei structuri organizatorice, căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi ce revin unei anumite persoane fizice şi pentru care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative stabileşte, potrivit legii, raporturi de serviciu/raporturi de muncă;
  b) funcţie - expresia sintetică şi generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi de serviciu, desfăşurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activităţi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, respectiv rolul - de conducere sau de execuţie - ce revine unei sau unor persoane în structura instituţiei;
  c) funcţii de specialitate - acele funcţii care pentru a putea fi ocupate, potrivit cerinţelor prevăzute în fişa postului, impun existenţa uneia sau mai multor specializări ori calificări profesionale pentru care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative nu poate asigura formarea profesională iniţială sau continuă prin reţeaua proprie de instituţii de învăţământ;
  d) analiza postului - investigaţie sistematică a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a cerinţelor - experienţă, cunoştinţe, abilităţi etc. - necesare ocupantului acestuia;
  e) evaluarea postului - evaluarea complexităţii sarcinilor postului comparativ cu alte posturi; ierarhizarea posturilor în raport cu o serie de criterii considerate relevante, cu scopul de a elabora scara salarială/nivelul salariului sau/şi de a stabili compensaţii financiare ori de altă natură;
  f) recrutarea resurselor umane - activitatea desfăşurată în scopul identificării şi atragerii persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în vigoare, cerinţele de încadrare a unor posturi şi care, după caz, doresc să devină angajaţi ai instituţiei ori să îşi dezvolte cariera profesională în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne; recrutarea poliţiştilor şi cadrelor militare se poate realiza din sursă internă sau din sursă externă;
  ----------
  Lit. f) a art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  f^1) recrutarea din sursă internă - recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deţine aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; activitatea se realizează etapizat, începând cu personalul unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant, cu respectarea corpurilor profesionale/militare, iar în etapa/etapele următoare aceasta se poate extinde la personalul altor unităţi şi, ulterior, la personalul care poate face obiectul trecerii într-un corp profesional/militar superior, iar apoi, după caz, la alte categorii profesionale ale Ministerului Afacerilor Interne;
  ----------
  Lit. f^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  f^2) recrutarea din sursă externă - recrutarea realizată din rândul oricăror categorii de persoane care deţin aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; în cadrul acestei forme de recrutare pot fi identificate, în condiţiile legii, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne;
  ----------
  Lit. f^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  g) selecţionarea resurselor umane - alegerea, în baza prevederilor actelor normative în vigoare şi potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a candidatului care corespunde cel mai bine cerinţelor unui anumit post ori unei categorii de posturi şi activităţi sau, în cazul selecţiei pentru admiterea în instituţiile de învăţământ, a persoanelor care posedă aptitudinile intelectuale, cunoştinţele, motivaţia, potenţialul psiho-fizic şi starea de sănătate necesare dezvoltării unei cariere profesionale în structurile instituţiei;
  h) politica de resurse umane - ghid sectorial de acţiune în care se prevede modalitatea de realizare a unor activităţi de management resurse umane; se elaborează pe fiecare arie majoră a managementului resurselor umane şi vizează recrutarea, selecţionarea, formarea profesională iniţială şi continuă, încadrarea, managementul carierelor, evaluarea performanţelor profesionale individuale, compensarea, disciplina, relaţiile de muncă şi comunicare;
  i) procedura de resurse umane - set algoritmic de activităţi prevăzute în ordine cronologică, care trebuie îndeplinite/sunt propuse pentru realizarea unui obiectiv/unei sarcini/atribuţii; în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative procedurile sunt transpuse în ordine şi instrucţiuni ale ministrului, dispoziţii ale directorului general al Direcţiei generale management resurse umane şi ale şefilor inspectoratelor generale/similare, metodologii etc.;
  j) numire în funcţie - reprezintă manifestarea de voinţă cu caracter unilateral exprimată printr-un act administrativ emis de persoanele cu competenţe în domeniu din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin care sunt stabilite funcţia şi drepturile corespunzătoare exercitării acesteia;
  k) încadrare - starea de fapt cuprinsă între începerea şi încetarea raporturilor de serviciu;
  l) competenţă profesională - capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardele de performanţă stabilite de către instituţie;
  m) competenţe de gestiune a resurselor umane - drepturi conferite de actele normative în vigoare prin care şefii/comandanţii unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative realizează managementul resurselor umane;
  n) standard ocupaţional/standard de pregătire profesională - document ce precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie, respectiv calificare.


  Capitolul II Fişa postului


  Articolul 3

  (1) Fişa postului este rezultatul analizei postului şi reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele şi activităţile de recrutare, selecţionare, încadrare, formare profesională continuă, apreciere/evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, normare a activităţii, precum şi de reproiectare a postului.
  (2) Fişa postului cuprinde elemente de identificare a fiecărui post, cerinţele necesare pentru ocuparea acestuia, descrierea condiţiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a standardelor de performanţă asociate.
  (3) Fişa postului se completează în urma desfăşurării activităţii de analiză a postului, pe baza metodologiei de completare, conform anexei nr. 1.


  Articolul 4

  (1) Fişa postului şefului/comandantului unităţii, precum şi cele ale adjuncţilor/locţiitorilor acestuia se aprobă odată cu regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii respective.
  (2) Fişele celorlalte posturi prevăzute în statul de organizare se întocmesc sau, după caz, se modifică şi/sau se completează în termen de 30 de zile de la înfiinţarea/reorganizarea/restructurarea unităţii, precum şi de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii.
  (3) Ori de câte ori se produc schimbări semnificative în conţinutul sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor posturilor, condiţiilor specifice de muncă sau cerinţelor posturilor, se va proceda la analiza lor şi, după caz, la modificarea ori completarea şi aducerea acestora la cunoştinţa ocupanţilor posturilor, pe bază de semnătură.
  ----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (4) Responsabilitatea întocmirii şi modificării/completării fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivă.
  (5) Fişa postului se anexează la actul administrativ - dispoziţia/ordinul - de numire, care se păstrează în dosarul profesional/de personal, iar câte o copie a acesteia se înmânează titularului postului respectiv şi şefului nemijlocit.
  (6) Fişa postului are caracter nesecret, cu excepţia situaţiilor în care conţine informaţii clasificate potrivit legii.


  Capitolul III Dispoziţii comune cu privire la ocuparea posturilor vacante


  Articolul 5

  (1) Ocuparea posturilor vacante de execuţie se realizează prin repartiţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor instituţii de învăţământ care au pregătit personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi prin:
  a) promovare;
  b) mutare, în interesul serviciului;
  c) transfer;
  d) rechemare în activitate pe posturi vacante aflate sub incidenţa prevederilor Statutului cadrelor militare;
  e) concurs sau examen, după caz.
  ----------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), posturile vacante pot fi ocupate şi prin:
  a) detaşare, în situaţia posturilor prevăzute a fi ocupate cu poliţişti;
  b) mutare, la cerere.
  ----------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (3) Ocuparea posturilor de conducere vacante pentru care se acordă indemnizaţie de conducere/comandă se realizează prin examen sau concurs, după caz. Nu pot participa la examen/concurs persoanele aflate sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), posturile de conducere vacante pentru care se acordă indemnizaţie de conducere/comandă pot fi ocupate de poliţiştii/cadrele militare numiţi/numite în posturile de conducere/comandă care fac obiectul reorganizării unităţii din care fac parte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, precum şi prin împuternicire, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (5) Fiecare structură va rezerva, potrivit dinamicii de resurse umane proiectate, numărul de posturi necesar repartiţiei absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi ai altor instituţii de învăţământ care au pregătit personal pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 6

  (1) Modalităţile de ocupare a posturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e) se realizează pe baza următoarei proceduri:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  a) se realizează recrutarea şi selecţia din rândul personalului unităţii care poate fi promovat pe postul vacant;
  b) în situaţia în care, după realizarea etapei prevăzute la lit. a), postul nu este ocupat, se realizează recrutarea şi selecţia din rândul personalului unităţii care corespunde cerinţelor postului şi are potenţial de dezvoltare profesională, prin mutare pe postul respectiv;
  c) în situaţia în care, după desfăşurarea etapelor prevăzute la lit. a) şi b), la nivelul unităţii nu au fost identificaţi candidaţi care să corespundă cerinţelor postului şi să aibă prin încadrarea pe acesta potenţial de dezvoltare profesională, recrutarea şi ulterior selecţia se vor face prin promovare/mutare din rândul personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  d) în situaţia în care, după desfăşurarea etapelor prevăzute la lit. a)-c), postul nu a fost ocupat, se extind recrutarea şi ulterior selecţia, prin includerea tuturor categoriilor de personal, la nivelul celorlalte unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, caz în care se organizează concurs/examen;
  e) în situaţia în care, după desfăşurarea etapelor prevăzute la lit. a)-d), postul nu este ocupat, se pot realiza recrutarea şi selecţia din rândul personalului structurilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale care corespunde cerinţelor postului şi poate fi transferat pe postul respectiv;
  e^1) în situaţia în care, după desfăşurarea etapelor prevăzute la lit. a)-e), postul nu este ocupat, recrutarea se poate realiza prin rechemarea în activitate a cadrelor militare în rezervă care corespund cerinţelor postului aflat sub incidenţa prevederilor Statutului cadrelor militare;
  ----------
  Lit. e^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  f) în situaţia în care, după desfăşurarea etapelor prevăzute la lit. a)-e^1), postul nu este ocupat, se organizează concurs/examen, cu recrutare a candidaţilor din sursă externă; în această etapă se pot înscrie la concurs toate categoriile de persoane ce corespund cerinţelor postului, condiţiilor legale şi criteriilor specifice categoriilor de personal cu care este prevăzut postul.
  ----------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), şeful/comandantul unităţii poate stabili ca urmare a analizei în şedinţă de conducere faptul că pentru ocuparea unui anume post vacant se trece direct la etapa prevăzută la alin. (1) lit. b), c), d), e) sau e^1) ori ocuparea postului vacant se poate realiza prin detaşare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (3) Pentru situaţiile în care au fost identificaţi mai mulţi poliţişti/cadre militare cu potenţial de dezvoltare profesională, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), departajarea acestora în vederea promovării/mutării se face prin interviu pe subiecte profesionale.
  (4) În situaţia în care s-a demarat procedura de concurs/examen, postul vacant nu mai poate fi ocupat prin promovare, mutare sau transfer.


  Articolul 6^1

  (1) În vederea ocupării posturilor vacante, în condiţiile legii, prin modalitatea prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a), periodic, la un interval de cel mult 3 luni, structura de resurse umane a unităţii identifică posturile vacante şi asigură publicitatea acestora, cu precizarea principalelor cerinţe de ocupare şi definirea sumară a atribuţiilor posturilor.
  (2) Pentru unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi subordonate acestuia, care nu au structură de resurse umane, procedura prevăzută la alin. (1) se efectuează de către respectivele unităţi.
  ----------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.


  Articolul 7

  (1) În vederea ocupării posturilor vacante se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi a/al şefului/comandantului unităţii, comisia pentru ocuparea postului vacant, cu atribuţii potrivit normelor stabilite prin prezentul ordin.
  (2) În situaţiile în care este necesară organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea postului vacant, se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi a/al şefului/comandantului unităţii, comisia de examen/concurs, cu atribuţii de organizare şi desfăşurare a selecţiei pe baza acestei proceduri şi comisia de rezolvare a contestaţiilor, potrivit normelor stabilite prin prezentul ordin, ocazie cu care comisia pentru ocuparea postului vacant îşi încetează activitatea.


  Articolul 8

  (1) Comisia pentru ocuparea postului vacant este constituită din şeful nemijlocit al structurii în care se află postul vacant, şeful ierarhic al acestuia, precum şi din psihologul de unitate, acolo unde acest post este încadrat.
  (2) Comisia pentru ocuparea postului vacant desfăşoară următoarele activităţi:
  a) identifică personalul care corespunde cerinţelor postului vacant şi are potenţial de dezvoltare profesională prin promovare, respectiv mutare, în ordinea activităţilor stabilită la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);
  b) desfăşoară cu personalul prevăzut la lit. a), pe baza prevederilor din fişa postului, interviul pe subiecte profesionale;
  c) propune, împreună cu compartimentul de resurse umane, data şi probele de concurs pentru ocuparea postului vacant;
  d) înainte de încetarea activităţii, propune componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de rezolvare a contestaţiilor, cu excepţia situaţiei în care se organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante din competenţa conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 9

  Trecerea agenţilor de poliţie, subofiţerilor şi maiştrilor militari în corpul ofiţerilor se face prin concurs de ocupare a posturilor vacante prevăzute cu funcţii de ofiţer, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 63.


  Capitolul IV Recrutarea poliţiştilor şi cadrelor militare


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale cu privire la recrutarea din sursă internă şi recrutarea din sursă externă a poliţiştilor şi cadrelor militare


  Articolul 10

  (1) Recrutarea din sursă internă are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor postului şi sunt încadraţi în unitate sau în alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în vederea ocupării funcţiilor vacante.
  (2) Recrutarea din sursă externă are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice în vederea formării profesionale iniţiale şi continue în profesiile şi ocupaţiile specifice domeniului ordinii şi securităţii publice, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de specialitate vacante care nu au putut fi ocupate prin recrutare din sursă internă. Recrutarea din sursă externă permite înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante a tuturor categoriilor de candidaţi care corespund cerinţelor postului.


  Articolul 11

  În funcţie de particularităţile misiunilor încredinţate, inspectoratele generale/similare pot stabili, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane, criterii specifice de recrutare, cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 12

  Compartimentele de resurse umane cu sarcini de recrutare realizează următoarele activităţi:
  a) identifică şi aplică cele mai eficiente şi eficace metode şi tehnici de publicitate în vederea atragerii potenţialilor candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru ocuparea posturilor care nu s-au încadrat din sursă internă;
  b) prezintă persoanelor interesate oferta de formare a instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau traseul carierei absolvenţilor acestor instituţii;
  c) orientează candidaţii spre instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care corespund în mai mare măsură aptitudinilor acestora; consiliază candidaţii cu privire la potenţialul lor viitor profesional;
  d) verifică existenţa, cu respectarea cerinţelor de formă şi conţinut, a documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare;
  e) solicită efectuarea verificărilor în evidenţa operativă a poliţiei şi a Serviciului Român de Informaţii cu privire la persoana candidatului;
  f) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specifice stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare şi care au depus documentele necesare în perioada destinată activităţilor de înscriere la concurs/examen;
  g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidaţii care participă la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, pe suport hârtie şi pe suport magnetic;
  h) transmit organizatorilor concursului de admitere/comisiei de concurs dosarele de recrutare.


  Articolul 13

  (1) Dosarele şi tabelele menţionate la art. 12 lit. f) şi g) se transmit instituţiilor de învăţământ la datele stabilite prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane.
  (2) În situaţiile în care recrutarea s-a efectuat în vederea încadrării din sursă externă, dosarele se păstrează la unitatea organizatoare până la încheierea concursului.
  (3) Documentele personale din dosarele candidaţilor respinşi se restituie titularilor, la solicitarea acestora, pe bază de semnătură, după afişarea rezultatelor concursului.


  Secţiunea a 2-a Organizarea şi desfăşurarea recrutării candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru alte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile ministerului


  Articolul 14

  (1) Direcţia generală management resurse umane coordonează şi monitorizează întreaga activitate de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ aflate în structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi comunică la începutul fiecărui an calendaristic inspectoratelor generale/similare şi celorlalte structuri beneficiare cifrele de şcolarizare stabilite pentru fiecare instituţie de învăţământ.
  (2) Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane emite anual dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea recrutării candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 15

  Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ prevăzute la art. 14 alin. (1) se realizează de către unităţile/compartimentele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane.


  Articolul 16

  În vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane din unităţile care efectuează activitatea de recrutare, în perioada stabilită conform dispoziţiei anuale a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane, cererile-tip de înscriere şi rapoartele personale.


  Articolul 17

  Candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:
  a) completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
  b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, în termenul specificat de compartimentele care efectuează recrutarea, documentele necesare potrivit prevederilor anexei nr. 2.


  Articolul 18

  (1) Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.
  (2) Candidaţilor aflaţi în situaţia prevăzută în alin. (1) li se comunică în scris motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale îndepărtării/exmatriculării.


  Articolul 19

  (1) Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative trimit unităţilor care au efectuat recrutarea lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi, restituind totodată dosarele de recrutare în vederea completării cu documentele specifice, în termenul stabilit, după caz.
  (2) Compartimentele de resurse umane efectuează, în volum complet, activităţile de cunoaştere a candidaţilor declaraţi admişi, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaştere, şi completează dosarele de recrutare cu documentele necesare.
  (3) Pentru candidaţii declaraţi admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, dosarele de recrutare completate se trimit instituţiilor de învăţământ în termen de 30 de zile de la data primirii acestora, însoţite de fişele de personal prin care unitatea propune, după caz, înmatricularea/exmatricularea în/din şcoală.
  ------------
  Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 81 din 5 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.
  (4) Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi «admis» în instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent.
  ----------
  Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.


  Secţiunea a 3-a Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţişti şi cadre militare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative


  Articolul 20

  (1) Condiţiile legale de recrutare din sursă externă pentru persoanele care intenţionează să dobândească statutul de poliţist sau cadru militar în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt următoarele:
  a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
  ----------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
  f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
  (2) Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti/cadre militare persoanele care au avut această calitate, dacă:
  a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) La încadrarea ca poliţist sau cadru militar în posturi de specialitate prevăzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale, în măsura în care nu intră în contradicţie cu Statutul poliţistului, respectiv cu Statutul cadrelor militare.
  ----------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), ocuparea posturilor de poliţist sau cadru militar prevăzute cu funcţii didactice universitare se realizează potrivit procedurilor prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (3^2) În situaţia prevăzută la alin. (3^1) poliţistului/cadrului militar i se rezervă funcţia didactică deţinută anterior, în vederea ocupării acesteia de către persoana respectivă la finalizarea duratei mandatului pentru ocuparea funcţiei didactice universitare.
  ----------
  Alin. (3^2) al art. 20 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (4) Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în condiţiile prezentului ordin numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.


  Articolul 21

  (1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale ca poliţist sau militar, sunt următoarele:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
  d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m.
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 63 din 25 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 25 aprilie 2014.
  (1^1) Candidaţii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă «Ordine şi siguranţă publică» al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne şi repartizate de conducerea instituţiei structurilor beneficiare, trebuie să îndeplinească baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihică prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d), precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:
  a) au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de agent de poliţie, respectiv subofiţer sau maistru militar;
  b) au recomandarea şefului nemijlocit şi a şefului cu competenţe de aprobare a evaluării performanţelor profesionale individuale, recomandare care înlocuieşte caracterizarea de la ultimul loc de muncă;
  c) au fost apreciaţi la ultima evaluare anuală realizată cu calificativul de cel puţin «bine», în cazul poliţiştilor, respectiv «foarte bun», în cazul cadrelor militare;
  d) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995
  , cu modificările şi completările ulterioare;
  e) nu se află sub efectul măsurii penale de interzicere a ocupării unei funcţii, exercitării profesiei sau activităţii;
  f) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  g) au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (1^2) Pentru locurile repartizate inspectoratelor generale cu statut militar se pot înscrie exclusiv candidaţii care deţin statutul de maistru militar sau subofiţer, iar pentru locurile repartizate celorlalte inspectorate generale/similare exclusiv candidaţi care deţin statutul de agent de poliţie.
  ----------
  Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (1^3) Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1^1) lit. d), e) şi f), înmatricularea nu se realizează.
  ----------
  Alin. (1^3) al art. 21 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (2) Pentru recrutarea în vederea numirii în posturi de conducere de poliţist şi cadru militar prevăzute cu indemnizaţie de conducere/comandă, precum şi în unele posturi de execuţie prevăzute cu funcţii de poliţist sau cadru militar trebuie îndeplinite şi condiţiile privind studiile, stagiul în funcţie sau în specialitate şi alte criterii necesare ocupării posturilor stabilite prin Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Secţiunea a 4-a Situaţii care restrâng posibilităţile de recrutare în vederea ocupării unei funcţii cu încadrare din sursă internă a poliţiştilor/cadrelor militare


  Articolul 22

  (1) Nu pot fi recrutaţi pentru ocuparea unui post vacant poliţiştii care se găsesc în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
  a) abrogată;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 22 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  b) sunt puşi la dispoziţie ori sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În situaţia în care constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) are loc după numirea în funcţie a poliţiştilor, aceştia sunt eliberaţi din funcţie şi puşi la dispoziţie/suspendaţi, în condiţiile legii.


  Articolul 23

  (1) Nu pot fi recrutate pentru ocuparea unui post vacant cadrele militare din structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care sunt puse la dispoziţie sau sunt suspendate din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Prevederile art. 22 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.


  Secţiunea a 5-a Condiţii de recrutare în vederea rechemării în activitate a cadrelor militare pe timp de pace


  Articolul 24

  (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică acelor persoane care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne.
  (2) Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate, ca urmare a declarării ca «admis» la examenul de ocupare a postului vacant, organizat în condiţiile prezentului ordin, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20, precum şi următoarele criterii:
  a) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
  b) nu au fost trecute în rezervă/nu le-au încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale ori din motive imputabile lor.
  ----------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.


  Articolul 25

  Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, cu excepţia celor prevăzute la art. 24 alin. (1), nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.


  Secţiunea a 6-a Organizarea publicităţii în vederea ocupării posturilor vacante


  Articolul 26

  (1) Anunţurile privind posturile vacante pentru care se organizează concurs se afişează la sediul unităţii organizatoare şi se publică prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a instituţiei organizatoare sau a structurii ierarhic superioare ori, dacă acestea nu există ori nu sunt operaţionale, în presa scrisă.
  (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) va conţine următoarele elemente:
  a) denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;
  b) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile de recrutare;
  c) actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs/examen, data-limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestionează problematica specifică concursului, cu precizarea datelor de contact, precum şi a celorlalte date necesare desfăşurării concursului;
  d) bibliografia şi tematica concursului;
  e) locul, data şi ora desfăşurării concursului.
  (3) În situaţia în care anunţul se publică în presa scrisă, acesta va conţine doar elementele prevăzute la alin. (2) lit. a), data-limită până la care se poate depune dosarul de recrutare în vederea participării la concurs/examen şi datele de contact ale compartimentului care gestionează organizarea concursului.
  (4) Pentru posturile prevăzute în statele de organizare în alternativă - poliţist - funcţionar public/personal contractual sau cadru militar - funcţionar public/personal contractual -, anunţul va prevedea în mod obligatoriu categoria de personal căreia i se adresează.


  Articolul 27

  Sumele necesare publicării anunţurilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare care deservesc unităţile în care se organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante.


  Secţiunea a 7-a Angajamente încheiate de către personalul care urmează cursuri de formare iniţială sau de pregătire continuă


  Articolul 28

  (1) Candidaţii admişi în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ori cei pregătiţi pentru nevoile ministerului în instituţii de învăţământ din ţară sau din străinătate, pentru care ministerul suportă cheltuieli aferente şcolarizării, sunt obligaţi să încheie angajamente până cel mai târziu la data începerii cursurilor.
  (2) Angajamentele prevăzute la alin. (1) se completează la instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau, după caz, la structurile de resurse umane din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care au efectuat recrutarea şi se introduc în dosarul personal.
  (3) Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 10 ani pentru persoanele care urmează cursurile de formare profesională iniţială organizate de instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru a deveni poliţişti sau cadre militare, precum şi pentru cele care sunt pregătite pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  (4) Personalul care urmează în ţară sau în străinătate programe de formare profesională continuă finanţate din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau care primeşte în această perioadă drepturi salariale şi/sau alte drepturi materiale şi băneşti pentru participarea la astfel de programe este obligat să se angajeze în scris, înainte de începerea cursurilor, că va lucra în cadrul acestei instituţii la finalizarea studiilor pe o perioadă stabilită în funcţie de durata cursurilor, după cum urmează:
  a) între 8 şi 27 de zile - 1 an;
  b) între 28 şi 60 de zile - 2 ani;
  c) între 61 şi 90 de zile - 3 ani;
  d) 91 de zile sau mai mult - cel puţin 5 ani.
  (5) În situaţia în care personalul beneficiază de mai multe programe de pregătire continuă într-un an calendaristic, durata ultimului angajament se calculează prin cumularea duratelor angajamentelor anterioare cu durata corespunzătoare numărului de zile de şcolarizare corespunzătoare ultimului curs la care participă.
  (6) La stabilirea duratei angajamentului se ia în calcul numai numărul total de zile de pregătire desfăşurate cu scoatere din activitate.


  Articolul 29

  Elevii/studenţii/persoanele care se pregătesc pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi sunt îndepărtaţi ori întrerup din motive imputabile lor frecventarea cursurilor sau nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate sunt obligaţi să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pe timpul şcolarizării/desfăşurării cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.


  Capitolul V Selecţionarea poliţiştilor şi cadrelor militare


  Secţiunea 1 Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative


  Articolul 30

  (1) Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se face potrivit metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, elaborată de Direcţia generală management resurse umane, metodologiei specifice întocmite de inspectoratul general beneficiar, precum şi pe baza reglementărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
  (2) Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei elaborate de această instituţie, cu acordul inspectoratelor generale beneficiare şi cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.


  Secţiunea a 2-a Selecţionarea prin concurs în vederea ocupării posturilor de execuţie vacante


  Articolul 31

  Concursurile se organizează numai pentru ocuparea posturilor vacante finanţate.


  Articolul 32

  (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se organizează de unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în ale căror state de organizare sunt prevăzute acestea.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru unele funcţii concursurile se pot organiza, în baza ordinului ministrului internelor şi reformei administrative, de către eşaloanele superioare, cu respectarea normelor din prezentul ordin cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
  (3) În scopul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, ale căror componenţă numerică, atribuţii şi competenţe sunt stabilite în anexa nr. 2.


  Articolul 33

  La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.


  Articolul 34

  (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante constau în desfăşurarea, în ordine, a următoarelor probe:
  a) test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;
  b) interviu pe subiecte profesionale.
  (2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului vacant, concursul poate consta, în afara probelor prevăzute la alin. (1), şi în susţinerea a cel puţin uneia dintre următoarele probe:
  a) probă practică de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post;
  b) evaluarea performanţei fizice.
  (3) Pentru situaţiile în care se utilizează şi proba/probele prevăzută/prevăzute la alin. (2), aceasta/acestea se desfăşoară înaintea celor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 35

  (1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
  (2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00, cu excepţia probei fizice, la care notarea şi promovarea se fac potrivit reglementărilor interne specifice în domeniu. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".
  (3) Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.
  (4) La proba a doua de concurs şi, după caz, la următoarele se prezintă numai candidaţii declaraţi "admis" la proba desfăşurată anterior.
  (5) Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis" la toate probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare.
  (6) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, este declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare notă la proba scrisă. În cazul în care concursul a constat şi în probe dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (2), departajarea se va realiza în funcţie de notele obţinute la proba practică de evaluare a aptitudinilor, iar dacă şi în această situaţie se constată egalitate, la proba de evaluare a performanţei fizice.
  (7) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală şi aceeaşi notă la proba scrisă, respectiv, dacă s-au desfăşurat probele prevăzute la art. 34 alin. (2), la proba practică de evaluare a aptitudinilor şi, ulterior, dacă este cazul, la proba de evaluare a performanţei fizice, departajarea între aceştia se va realiza pe baza notei la licenţă, în cazul posturilor prevăzute cu funcţii de ofiţer, şi a notei la bacalaureat, în cazul posturilor prevăzute cu funcţii de agent/maistru militar/subofiţer.
  (8) Desfăşurarea probelor de concurs se planifică în zilele lucrătoare la minimum 48 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore între ele.


  Articolul 36

  (1) Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante se întocmeşte un dosar al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Dosarele de concurs se păstrează timp de 2 ani la compartimentul de resurse umane din unitatea care a organizat concursul, iar apoi se arhivează, în condiţiile legii.


  Articolul 37

  După încheierea concursului, pentru candidaţii admişi se introduc în dosarele personale lucrările scrise în original, precum şi câte o copie a procesului-verbal de concurs.


  Articolul 38

  (1) Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi "admis" la concurs se înaintează, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea concursului, la eşalonul care are competenţe de emitere a ordinului/dispoziţiei de încadrare în muncă şi de acordare a gradului profesional/militar, respectiv, după caz, a ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie, potrivit normelor de competenţă stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
  (1^1) Structurile prevăzute la alin. (1) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de concurs, precum şi a celor de recrutare şi emit sau, după caz, propun emiterea actului administrativ.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 38 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (1^2) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate în condiţiile alin. (1), se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, întreaga documentaţie se restituie unităţii organizatoare, motivat corespunzător, în vederea verificării aspectelor semnalate şi/sau, după caz, sesizării instanţei de contencios administrativ.
  ----------
  Alin. (1^2) al art. 38 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (2) Ordinul/Dispoziţia de încadrare, acolo unde este cazul, precum şi de numire în funcţie se emite potrivit normelor de competenţă stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Candidatul declarat «admis» la concurs va fi înştiinţat în scris cu privire la emiterea ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie.
  ----------
  Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (3) Câştigătorul concursului are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării cu privire la emiterea ordinului/dispoziţiei de numire.
  (4) În cazul în care câştigătorul concursului nu se prezintă la post, în condiţiile alin. (3), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc în funcţie de nota finală, dacă a fost declarat "admis" la fiecare dintre probe.
  (5) Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs, cu respectarea normelor stabilite în prezentul ordin.


  Articolul 39

  Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.


  Secţiunea a 3-a Ocuparea funcţiilor de conducere vacante


  Articolul 40

  (1) Posturile de conducere vacante se ocupă prin examen sau concurs, după caz.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţiştii şi cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberaţi din funcţia de conducere pot ocupa fără examen sau concurs, după caz, cu acordul lor, un post de conducere vacant prevăzut cu un coeficient de ierarhizare al funcţiei egal sau inferior celei deţinute. În această situaţie, numirea în noua funcţie se realizează ulterior mutării în interesul serviciului a celor în cauză.
  ----------
  Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (2^1) Poliţiştii şi cadrele militare care nu au putut ocupa posturi de conducere vacante în condiţiile alin. (2) pot fi numiţi, cu acordul lor, în funcţii de execuţie fără parcurgerea procedurii de ocupare a posturilor vacante de execuţie prevăzute la art. 6, în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute în fişa postului. În această situaţie, numirea în noua funcţie se realizează ulterior mutării în interesul serviciului a celor în cauză.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 40 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (3) Prevederile art. 32 referitoare la unităţile cu drept de organizare a concursurilor, precum şi la constituirea şi atribuţiile comisiilor de concurs şi ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 41

  (1) Examenul, respectiv concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă într-un interviu pe subiecte profesionale, desfăşurat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat "admis" candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.
  (3) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
  (4) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
  (5) Prevederile anexei nr. 2 referitoare la dosarul de concurs se aplică în mod corespunzător.


  Secţiunea a 4-a Trecerea poliţiştilor/cadrelor militare într-un corp profesional/militar superior


  Articolul 42

  Agenţii de poliţie/maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
  a) sunt declaraţi "apt" din punct de vedere medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor;
  b) studiile superioare absolvite corespund cerinţelor postului;
  c) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  d) nu sunt puşi la dispoziţie în situaţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul VI Perioada de stagiu/probă şi definitivarea în profesie/funcţie. Exercitarea tutelei profesionale în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative


  Secţiunea 1 Perioada de stagiu şi probă aplicabilă poliţiştilor


  Articolul 43

  (1) Perioada de stagiu/probă este, potrivit dispoziţiilor legale specifice, etapa carierei profesionale a poliţistului cuprinsă între numirea în funcţie şi definitivarea în profesie, pentru fiecare corp profesional în parte.
  (2) Prevederile referitoare la perioada de stagiu/probă cuprinse în prezentul capitol, precum şi în anexele nr. 3 şi 4 fac referire în mod exclusiv la perioada stabilită, potrivit actelor normative în vigoare, pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursă externă, precum şi pentru agenţii de poliţie care trec în corpul ofiţerilor de poliţie.
  (3) Pe timpul perioadei de stagiu/probă poliţistului nu i se poate modifica raportul de serviciu prin mutare, detaşare, delegare sau transfer, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pe timpul perioadei de stagiu/probă raporturile de serviciu ale poliţiştilor pot fi modificate prin mutare, la cerere sau în interesul serviciului, în cadrul aceleiaşi unităţi sau între unităţi, respectiv prin detaşare sau delegare, numai cu respectarea profilului de activitate al acestora.
  ----------
  Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (4^1) În situaţia în care poliţistului aflat în perioada de stagiu/probă i se refuză acordarea avizului sau autorizaţiei speciale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzută în fişa postului, i se poate modifica raportul de serviciu prin mutare, cu schimbarea profilului de activitate.
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (5) Perioada de stagiu/probă se întrerupe în situaţia suspendării raportului de serviciu al poliţistului, în condiţiile legii.
  (6) Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu/probă a poliţistului.
  (7) Încadrarea în funcţii de execuţie a poliţiştilor care intră sub incidenţa art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se face, pe perioada de probă, pe coeficientul de ierarhizare minim al funcţiilor prevăzute cu gradul profesional deţinut de aceştia, în raport cu eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 44

  În condiţiile stabilite prin actuala reglementare, perioada de stagiu/probă a poliţiştilor se poate suprapune perioadei de tutelă profesională.


  Secţiunea a 2-a Exercitarea tutelei profesionale


  Articolul 45

  Tutela profesională reprezintă activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socioprofesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în cadrul perioadei de stagiu/probă/stagiu de practică, după caz.


  Articolul 46

  Tutela profesională se exercită asupra următoarelor categorii de persoane:
  a) absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în funcţii de poliţişti sau cadre militare;
  b) poliţiştii şi cadrele militare încadrate din sursă externă în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  c) poliţiştii şi cadrele militare care s-au mutat/au fost transferaţi de la o altă armă/un alt inspectorat general, dacă li s-a schimbat, prin aceasta, şi profilul de activitate;
  d) agenţii de poliţie care au trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, precum şi maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care au trecut în corpul ofiţerilor.


  Articolul 47

  (1) Tutore profesional poate fi lucrătorul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative selecţionat de către conducerea unităţii pentru a îndeplini atribuţii de tutelă, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
  a) are experienţă de cel puţin 2 ani în specialitatea/profilul/domeniul în care îşi desfăşoară activitatea persoana pentru care se exercită tutela profesională;
  b) a fost apreciat cu calificativul de cel puţin "bun" în ultimul an;
  c) are, de regulă, vechime de cel puţin un an în unitatea în cadrul căreia va fi numit tutore profesional;
  d) este, de regulă, mai mare cu cel puţin un grad profesional/militar faţă de persoana tutelată.
  (2) Nu pot fi tutori profesionali în condiţiile prezentului ordin:
  a) rudele şi afinii până la gradul al IV-lea inclusiv;
  b) şefii/comandanţii unităţilor;
  c) persoanele care, deşi îndeplinesc criteriile prevăzute la alin. (1), se află în perioada de tutelă profesională.
  (3) Îndeplinirea atribuţiilor de tutore este o îndatorire de serviciu.
  (4) Tutorele profesional, persoanele tutelate şi perioada tutelei profesionale, pentru fiecare caz în parte, se stabilesc prin dispoziţia/ordinul de zi pe unitate.


  Articolul 48

  (1) Intervalul de timp pentru care se exercită tutela profesională este următorul:
  a) durata fiecărei perioade de practică în unităţi operative, pentru elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru cei care se pregătesc pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  b) 6 luni din momentul prezentării la serviciu, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ, personalul încadrat din sursă externă şi pentru maiştrii militari sau subofiţerii care au trecut în corpul ofiţerilor;
  c) 3 luni pentru personalul care a dobândit o nouă specializare în cadrul unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau a fost mutat de la o altă armă/transferat, dacă astfel şi-a schimbat profilul de activitate.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţiştii beneficiază de tutelă profesională pe întreaga perioadă de stagiu/probă stabilită potrivit Statutului poliţistului. În acest caz, perioada de stagiu, respectiv de probă curge începând cu data primei numiri în funcţie, iar examenul de evaluare desfăşurat la finalul acesteia este echivalat cu examenul de definitivare în profesie.


  Articolul 49

  (1) Tutorele poate tutela profesional cel mult două persoane în acelaşi timp.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), un tutore poate tutela mai mult de două persoane în următoarele situaţii:
  a) pe timpul perioadei de practică a elevilor/studenţilor;
  b) când în unitate nu sunt posibilităţi pentru asigurarea numărului de tutori care corespund criteriilor de la art. 47 alin. (1).


  Articolul 50

  (1) Tutorele profesional are cu privire la integrarea socioprofesională a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv la integrarea în activitatea practică a elevilor/studenţilor următoarele atribuţii principale:
  a) îndrumarea persoanei tutelate în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei aplicabile structurii din care face parte;
  b) explicarea modului de desfăşurare a activităţilor de serviciu;
  c) instruirea şi desfăşurarea activităţilor practice de întocmire a lucrărilor şi documentelor de serviciu;
  d) desfăşurarea activităţilor de serviciu cu rol demonstrativ;
  e) îndrumarea şi verificarea persoanei tutelate profesional în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite;
  f) monitorizarea activităţii profesionale şi a conduitei persoanei tutelate şi luarea măsurilor de îmbunătăţire a pregătirii acesteia;
  g) întocmirea raportului final cu privire la activitatea de integrare socioprofesională/integrare practică a persoanei tutelate.
  (2) În situaţia în care la nivelul unităţii nu există posibilitatea numirii unui tutore profesional care să aibă aceeaşi specializare sau profesie cu cea necesară ocupantului postului pentru care se exercită tutela ori, cel puţin, care să lucreze în acelaşi domeniu de activitate, tutorele profesional desemnat va îndeplini atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f), întreaga activitate orientându-se pe creşterea gradului de aplicabilitate la nevoile instituţiei a cunoştinţelor profesionale ale persoanei tutelate.


  Articolul 51

  Cu prilejul întocmirii evaluării de serviciu anuale, tutorii profesionali vor fi evaluaţi şi pentru perioada de timp cât au avut această calitate. Constatările şi concluziile se vor consemna sintetic în formularul de evaluare a activităţii anuale.


  Articolul 52

  Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi personalul încadrat din sursă externă se evaluează la sfârşitul perioadei în care au beneficiat de tutelă profesională. Concluziile vor fi avute în vedere şi la evaluarea anuală a activităţii acestora.


  Articolul 53

  (1) Organizarea şi desfăşurarea programului de tutelă profesională pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursă externă şi agenţii de poliţie/maiştrii militari/subofiţerii care trec în corpul ofiţerilor se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 3.
  (2) Organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesie a poliţiştilor, la finalizarea perioadei de probă, precum şi de evaluare a cadrelor militare la finalizarea perioadei de tutelă profesională la debutul în profesie se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 54

  Inspectoratele generale/similare, potrivit competenţelor, vor aplica absolvenţilor şi personalului încadrat din sursă externă la 2 ani de la absolvire/numirea în prima funcţie un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregătire de bază şi integrare socioprofesională. Cu această ocazie vor fi chestionaţi şi şefii/comandanţii direcţi ai acestora, precum şi personalul care a îndeplinit atribuţii de tutelă profesională, iar concluziile vor fi trimise, spre valorificare, instituţiilor de învăţământ şi Direcţiei generale management resurse umane.


  Articolul 55

  (1) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de tutore profesional, conducerea unităţii poate recompensa tutorele profesional pe timpul şi la sfârşitul perioadei de tutelă prin cel puţin una dintre următoarele modalităţi:
  a) acordarea, trimestrial, de sume băneşti din fondul de premiere aflat la dispoziţie, conform prevederilor legale;
  b) acordarea cu prioritate a soldei de merit/salariului de merit;
  c) acordarea altor recompense prevăzute de reglementările legale.
  (2) Pentru neajunsuri în exercitarea atribuţiilor de tutelă profesională, tutorele poate fi sancţionat disciplinar, conform prevederilor legale.


  Articolul 56

  (1) În vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de exercitare a tutelei profesionale, şefii/comandanţii unităţilor vor stabili atribuţii specifice personalului din compartimentele de resurse umane.
  (2) Fişele posturilor personalului care îndeplineşte atribuţii de tutelă profesională, precum şi ale celui cu responsabilităţi privind organizarea activităţilor de tutelă profesională se actualizează ori de câte ori este nevoie, în condiţiile prezentului ordin.


  Secţiunea a 3-a Definitivarea în profesie a poliţiştilor


  Articolul 57

  (1) Absolvenţii cu diplomă sau licenţă ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor sau ai altor instituţii de învăţământ care formează personal pentru nevoile structurilor poliţieneşti, la forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt încadraţi ca debutanţi, în funcţii prevăzute cu gradul profesional de subinspector de poliţie pentru ofiţeri, respectiv agent de poliţie, potrivit nivelului studiilor şi specializării lor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 81 din 5 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Ofiţerii de poliţie debutanţi sunt încadraţi pe o perioadă de stagiu de un an în cazul absolvirii studiilor universitare, iar agenţii de poliţie debutanţi, pe o perioadă de stagiu de 6 luni.


  Articolul 58

  Perioada de probă a persoanelor încadrate din sursă externă este de un an pentru ofiţerii de poliţie care au absolvit studii universitare cu diplomă sau licenţă, respectiv de 6 luni pentru agenţii de poliţie.


  Articolul 59

  (1) La expirarea perioadei de stagiu/probă, poliţiştii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi definitivaţi în profesie:
  a) să fie apreciaţi cu calificativul "corespunzător", acordat în urma evaluării activităţii lor în perioada de stagiu, respectiv în perioada de probă;
  b) să promoveze examenul de definitivare organizat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.
  (2) La expirarea perioadei de stagiu/probă, poliţiştii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt definitivaţi în profesie, în corpul din care fac parte, prin dispoziţie/ordin de personal.
  (3) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), poliţistul este destituit din poliţie, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.


  Articolul 60

  Încadrarea poliţiştilor pe perioada de stagiu/probă şi definitivarea în profesie se fac conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.


  Secţiunea a 4-a Evaluarea activităţii cadrelor militare debutante în profesie la încheierea perioadei în care au beneficiat de tutelă profesională


  Articolul 61

  (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au beneficiat la absolvirea instituţiilor de învăţământ/încadrarea din sursă externă de o perioadă de tutelă profesională cu durata de 6 luni sunt evaluaţi la încheierea acestei perioade prin examen organizat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.
  (2) Poliţiştii şi cadrele militare care au beneficiat de tutelă profesională pe o perioadă de 3 luni, în condiţiile art. 46 lit. c), sunt evaluaţi la încheierea acestei perioade pe baza testelor lunare aplicate şi a referatului tutorelui, întocmit potrivit prevederilor din anexa nr. 4.
  (3) Situaţia cadrelor militare prevăzute la alin. (1) care au obţinut calificativul "necorespunzător" la examenul organizat la încheierea perioadei de tutelă profesională va fi prezentată pe cale ierarhică conducerii unităţii pentru a se dispune declanşarea procedurii disciplinare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului privind regimul disciplinar al personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Capitolul VII Acordarea gradelor profesionale şi a gradelor militare. Avansarea/înaintarea în gradul următor


  Secţiunea 1 Acordarea gradelor profesionale/militare absolvenţilor care nu promovează examenul de licenţă/de specialitate/diplomă


  Articolul 62

  (1) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea ofiţerilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - poliţişti şi cadre militare, care nu promovează examenul de licenţă din prima sesiune organizată în anul absolvirii, li se acordă gradul profesional de agent de poliţie, respectiv gradul militar de sergent major, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
  (2) Absolvenţilor Facultăţii de Pompieri care nu promovează examenul de licenţă din prima sesiune organizată în anul absolvirii li se prelungeşte stagiul minim în vederea acordării gradului de locotenent cu perioada de până la promovarea examenului de licenţă.


  Articolul 63

  Absolvenţilor prevăzuţi la art. 62 alin. (1), după promovarea examenului de licenţă, li se acordă primul grad de ofiţer.


  Articolul 64

  Absolvenţii şcolilor de agenţi de poliţie sau ai şcolilor militare de subofiţeri, care nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune organizată în anul absolvirii, nu dobândesc grade profesionale/militare şi nu sunt repartizaţi în vreo unitate a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 65

  Absolvenţii prevăzuţi la art. 62 beneficiază, potrivit normelor specifice, o singură dată de concediu de studii pentru pregătirea şi susţinerea examenului de licenţă.


  Articolul 66

  Absolvenţii prevăzuţi la art. 62 şi 63 care au încetat raporturile de serviciu sau au fost trecuţi în rezervă din motive imputabile lor, înainte de expirarea termenului prevăzut în angajamentele scrise, încheiate după admiterea lor în instituţiile de învăţământ respective, vor fi obligaţi la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului în cauză.


  Secţiunea a 2-a Acordarea gradelor profesionale poliţiştilor


  Articolul 67

  (1) Gradele profesionale se acordă poliţiştilor cu respectarea condiţiilor legale, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective aprobat de ministrul internelor şi reformei administrative, după cum urmează:
  a) cu ocazia zilei armei din care fac parte, precum şi a Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie;
  b) la absolvirea instituţiilor de învăţământ din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi a altor instituţii în care au fost pregătiţi pentru nevoile ministerului;
  c) la încadrarea din sursă externă;
  d) la trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie;
  e) la pensionare;
  f) post-mortem.
  (1^1) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) vor fi propuşi în vederea acordării gradelor profesionale următoare doar poliţiştii care sunt încadraţi la data avansării în funcţii prevăzute cu grade profesionale superioare celor pe care le deţin.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (2) Personalului încadrat în poliţie din sursă externă, în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitate, potrivit anexei nr. 5.
  (3) Agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie li se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia celor care au o vechime anterioară în specialitatea studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform anexei nr. 5.
  (4) Pentru merite excepţionale, poliţiştii pot fi avansaţi în gradul profesional următor, înainte de îndeplinirea stagiului minim, în tot cursul anului, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) au îndeplinit jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deţin;
  b) sunt apreciaţi în această perioadă cu calificativul de cel puţin "bine";
  ---------
  Lit. b) a alin. (4) al art. 67 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 aprilie 2014.
  c) funcţiile pe care sunt încadraţi sunt prevăzute cu grade profesionale superioare celui deţinut;
  d) au absolvit studiile sau/şi cursurile prevăzute de lege.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţii temeinic justificate, apreciate ca atare de către persoanele prevăzute la art. 15 din Legea nr. 360/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, poliţiştii pot fi avansaţi în gradul profesional următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d).
  ----------
  Alin. (5) al art. 67 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.


  Secţiunea a 3-a Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate


  Articolul 68

  Gradele militare pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în activitate se acordă, cu îndeplinirea condiţiilor legale, după cum urmează:
  a) cu ocazia zilelor armelor;
  b) la absolvirea instituţiilor de învăţământ, în condiţiile legii;
  c) la încadrarea din sursă externă;
  d) la trecerea subofiţerilor/maiştrilor militari în corpul ofiţerilor;
  e) la pensionare;
  f) post-mortem.


  Articolul 69

  Înaintarea în grad, potrivit legii, a cadrelor militare în activitate se face după cum urmează:
  a) la termen, anual, de regulă la data de 1 august;
  b) înainte de termen, anual, de ziua armei şi la data de 1 decembrie;
  c) în mod excepţional, în tot cursul anului.


  Secţiunea a 4-a Acordarea gradului profesional de chestor de poliţie


  Articolul 70

  (1) În vederea acordării gradului profesional de chestor de poliţie candidaţii trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop.
  (2) Pot participa la examen comisarii-şefi care îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) au împlinit cel puţin jumătate din stagiul minim în gradul profesional deţinut;
  ----------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 70 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  b) au fost evaluaţi în perioada prevăzută la lit. a) cu calificativul de cel puţin "bine";
  ----------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 70 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  c) ocupă posturi prevăzute cu grade profesionale de cel puţin chestor de poliţie.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) comisarii-şefi de poliţie care se află în situaţia prevăzută la art. 67 alin. (5).
  ----------
  Alin. (3) al art. 70 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (4) Comisarii-şefi care deţin titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzătoare cerinţei postului sunt exceptaţi de la obligativitatea susţinerii examenului prevăzut la alin. (1).


  Articolul 71

  (1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, precum şi cei care sunt exceptaţi de la examen sunt propuşi ierarhic, de către şefii inspectoratelor generale din care provin şi de şeful Direcţiei generale management resurse umane pentru cei din unităţile aparatului central şi cele subordonate acestuia.
  (2) Propunerile se înaintează Direcţiei generale management resurse umane.
  ----------
  Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (3) Fiecare propunere va fi consemnată într-o notă de fundamentare care va avea anexată fişa de personal.
  (4) Direcţia generală management resurse umane centralizează propunerile înaintate potrivit prevederilor alin. (1), certifică îndeplinirea condiţiilor legale şi prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidaţilor pentru participarea la examen, însoţită de notele de fundamentare şi fişele de personal ale acestora.
  ----------
  Alin. (4) al art. 71 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.
  (5) După finalizarea examenului, Direcţia generală management resurse umane prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidaţilor pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie şi proiectul documentaţiei care urmează să fie transmisă Preşedintelui României.
  ----------
  Alin. (5) al art. 71 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.


  Articolul 72

  Numirea comisiei, a subcomisiilor pe probe, locul şi perioada de desfăşurare a examenului se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, la propunerea şefului Direcţiei generale management resurse umane.


  Secţiunea a 5-a Acordarea gradului de general de brigadă cu o stea


  Articolul 73

  (1) În vederea acordării gradului de general de brigadă cu o stea candidaţii trebuie să promoveze examenul prevăzut în acest scop.
  (2) Prin examen se realizează evaluarea cunoştinţelor, capacităţilor şi abilităţilor candidaţilor în domeniul managementului eficient al structurilor militare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 74

  (1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea sunt propuşi de şefii comandamentelor de armă/inspectoratelor generale - similare - din care provin şi de şeful Direcţiei generale management resurse umane pentru cei din unităţile aparatului central şi cele subordonate acestuia.
  (2) Candidaţii propuşi pentru a participa la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea vor fi selecţionaţi din rândul coloneilor, respectiv comandorilor, care au o vechime în grad de cel puţin 2 ani, sunt încadraţi cu cel puţin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au şi au fost apreciaţi cu calificativul de cel puţin "foarte bun" în ultimii 5 ani de activitate.
  (3) Propunerile se fac în condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (3).
  (4) Prevederile art. 71 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
  (5) Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte, după consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea şi o supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.


  Articolul 75

  Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.


  Secţiunea a 6-a Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă şi în retragere


  Articolul 76

  Gradul de general de brigadă/general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă - pentru cei din arma marină - se poate acorda, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative, cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, coloneilor/comandorilor în retragere, care, în afara condiţiilor prevăzute de Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ şi următoarele criterii:
  a) să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor militare ori civile de învăţământ superior;
  b) să aibă o vechime ca militar, respectiv poliţist de cel puţin 30 de ani şi un stagiu de ofiţer în activitate de minimum 7 ani în gradul de colonel/comisar-şef de poliţie, comandor;
  c) să fi fost încadrat cel puţin 4 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadă/chestor de poliţie, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă sau superioare şi să fi fost evaluaţi în această perioadă cu calificativul de cel puţin "bun";
  d) participă activ la activităţile Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi se bucură de prestigiu şi apreciere în rândul membrilor asociaţiei;
  e) nu au fost trecuţi în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
  f) nu au suferit condamnări şi nu au făcut parte din fostele organe de securitate în misiuni de poliţie politică.


  Articolul 77

  (1) Generalii în retragere pot fi avansaţi în gradul următor dacă în timpul activităţii au fost încadraţi cel puţin 2 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad cel puţin egal cu gradul propus.
  (2) Propunerile pentru acordarea onorifică a gradului de general de brigadă sau înaintarea în gradul următor de general se fac de către comandanţii unităţilor prin inspectoratele generale/comandamentele de armă şi/sau Consiliul executiv al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, după caz.
  (3) Unităţile menţionate la alin. (2) transmit propunerile cu cei care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 76 la Direcţia generală management resurse umane.
  ----------
  Alin. (3) al art. 77 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.


  Articolul 78

  (1) Gradele de ofiţeri în rezervă/retragere, cu excepţia celor prevăzute la art. 77 alin. (1), se acordă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unităţile care au în evidenţă astfel de cadre, respectiv Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi filialele acesteia de la domiciliul rezerviştilor propozabili a fi înaintaţi în gradul următor, în baza avizului favorabil al unităţilor din care au făcut parte, cât şi al conducerii comandamentelor de armă/similare.
  (2) Cadrele militare în rezervă/retragere propuse pentru înaintarea în gradul următor trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Inspectoratele generale/similare, precum şi Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne centralizează propunerile formulate de către unităţile prevăzute la alin. (1) şi le transmit Direcţiei generale management resurse umane.
  ----------
  Alin. (3) al art. 78 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.


  Articolul 79

  (1) Pentru acordarea gradului de sublocotenent, subofiţerii în rezervă/retragere în afara criteriilor prevăzute de Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă parte din Consiliul executiv al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau din birourile executive ale filialelor şi să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat ori ai şcolilor echivalente, cu diplomă.
  (2) Nu fac obiectul acordării de grade sau înaintării în gradul următor cadrele militare trecute în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, cele care au fost condamnate, chiar dacă a intervenit amnistia, graţierea sau reabilitarea, pentru orice faptă penală, precum şi cele împotriva cărora s-a dispus începerea urmăririi penale.


  Secţiunea a 7-a Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a veteranilor de război


  Articolul 80

  Cadrele militare în retragere, veterani de război, pot fi înaintate în grad, în mod excepţional, cu prilejul Zilei veteranilor de război - 29 aprilie, prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative sau decret prezidenţial, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
  A. Pentru înaintarea în gradul următor a generalilor:
  a) să fi îndeplinit funcţii de comandanţi de mari unităţi, comandanţi de arme, şefi de mari unităţi centrale;
  b) să ocupe funcţii de conducere în Asociaţia Veteranilor de Război.
  B. Pentru înaintarea în gradul următor a ofiţerilor:
  a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front minimum două luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizările în spitale de campanie, sau să fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;
  b) să fi absolvit studii liceale sau echivalente;
  c) să fi absolvit cursurile unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervă;
  d) ofiţerii proveniţi din corpul subofiţerilor, absolvenţi de studii liceale - echivalente - pot fi înaintaţi în grad până la gradul de locotenent-colonel, iar cei cu studii superioare, până în gradul de colonel. Această condiţie se exceptează în cazul înaintărilor în grad prin ordine generale.
  C. Pentru înaintarea în gradul următor a subofiţerilor:
  a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front ori să fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;
  b) să aibă studii generale;
  c) să aibă o vechime în ultimul grad de cel puţin 2 ani.
  D. Pentru acordarea gradului de sublocotenent în retragere:
  a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front minimum două luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizările în spitale de campanie, ori să fi îndeplinit misiuni în situaţii operative;
  b) să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în gradul de maistru militar principal sau plutonier adjutant şef;
  c) să participe la activităţile Asociaţiei Veteranilor de Război/filialelor acesteia.
  E. Pentru acordarea gradului de general de brigadă în retragere:
  a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front cu grad de ofiţer minimum 3 luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizările în spitale de campanie, inclusiv cel puţin 4 luni stagiu în executarea unor misiuni specifice în situaţii operative. Fac excepţie veteranii de război decoraţi cu Ordinul "Mihai Viteazul";
  b) să aibă studii superioare, militare sau civile. Fac excepţie veteranii decoraţi cu unul dintre ordinele: "Mihai Viteazul", "Steaua României" sau "Coroana României". În cazul celor cu studii superioare civile, se impune a fi absolvenţi ai unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervă;
  c) să fi fost decoraţi cu ordine de război pentru fapte de arme ori să fi fost citaţi prin ordine de zi pe marea unitate sau armată;
  d) să aibă o vechime în gradul de colonel de cel puţin 5 ani;
  e) participă la activităţile Asociaţiei Veteranilor de Război/filialelor acesteia şi se bucură de prestigiu şi apreciere în rândul veteranilor de război;
  f) să nu fi suferit condamnări şi să nu fi făcut parte din fostele organe de securitate, în misiuni de poliţie politică.


  Articolul 81

  (1) Veteranii de război care au vârsta peste 85 de ani pot fi avansaţi în gradul următor, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent sau general în retragere, prin derogare de la criteriile prevăzute la art. 80 dacă se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
  a) fac parte din organele de conducere ale asociaţiei/filialelor;
  b) au o contribuţie deosebită la organizarea şi funcţionarea asociaţiei/filialei din care fac parte;
  c) au fost victime ale regimului totalitar - arestaţi, condamnaţi, persecutaţi, îndepărtaţi abuziv din rândul cadrelor active;
  d) s-au remarcat pe front prin fapte de arme deosebite;
  e) au fost răniţi în timpul acţiunilor de luptă pe front.
  ----------
  Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 63 din 25 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 25 aprilie 2014.
  (2) La avansarea în grad în condiţiile alin. (1) au prioritate cei decoraţi cu ordine şi medalii de război, cei care au fost răniţi, invalizii, marii mutilaţi, voluntarii de război şi veteranii victime ale regimului totalitar, precum şi veteranii cu vârstă înaintată.


  Articolul 82

  Propunerile pentru acordarea gradului de general şi înaintarea în gradul următor a generalilor în retragere, veterani de război, se fac în limita numărului stabilit de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.


  Capitolul VIII Dispoziţii finale


  Articolul 83

  Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane este abilitat să emită dispoziţii referitoare la procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane, prevăzute în anexa nr. 6.


  Articolul 84

  Imprimatele tipizate pentru activitatea de resurse umane prevăzute prin prezentul ordin se asigură de către inspectoratele generale/similare pentru unităţile subordonate, iar pentru unităţile din aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi cele subordonate nemijlocit acestora, de către Direcţia generală management resurse umane.


  Articolul 85

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 86

  Şefii/comandanţii de la toate eşaloanele răspund de managementul resurselor umane din subordine.


  Articolul 87

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 28 noiembrie 2008.
  Nr. 665.


  Anexa 1

  METODOLOGIE 28/11/2008


  Anexa 2

  METODOLOGIE 28/11/2008


  Anexa 3

  METODOLOGIE 28/11/2008


  Anexa 4

  METODOLOGIE 28/11/2008


  Anexa 5

  STAGIILE ÎN SPECIALITATE
  pentru acordarea gradelor profesionale personalului
  încadrat din sursă externă ca poliţist

  Articolul 1

  Stagiile în specialitate pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat din sursă externă ca ofiţeri de poliţie sunt următoarele:
  a) la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliţie;
  b) la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;
  c) la un stagiu între 8 şi 10 ani - inspector principal de poliţie;
  d) la un stagiu între 11 şi 14 ani - subcomisar de poliţie;
  e) la un stagiu între 15 şi 18 ani - comisar de poliţie;
  f) la un stagiu de peste 18 ani - comisar-şef de poliţie.


  Articolul 2

  Stagiile în specialitate pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat din sursă externă ca agenţi de poliţie sunt următoarele:
  a) la un stagiu de până la 5 ani - agent de poliţie;
  b) la un stagiu între 5 şi 10 ani - agent principal de poliţie;
  c) la un stagiu între 11 şi 15 ani - agent şef adjunct de poliţie;
  d) la un stagiu de peste 15 ani - agent şef de poliţie.


  Anexa 6

  PROCEDURILE ŞI FORMULARELE
  utilizate în activitatea de management resurse umane a
  Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  pentru care directorul general al Direcţiei generale management
  resurse umane este abilitat să emită dispoziţii

  Articolul 1

  Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane este abilitat să emită proceduri aplicabile poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu privire la:
  a) întocmirea Notei de cunoaştere;
  b) evaluarea poliţiştilor, cadrelor militare, elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi echivalarea evaluărilor obţinute cu ocazia efectuării de misiuni în străinătate;
  c) mutarea poliţiştilor şi cadrelor militare;
  d) evidenţa nominală şi statistică a personalului în activitate şi în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 2

  Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane este abilitat să stabilească formulare aplicabile poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu privire la:
  a) cererea de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru încadrare din sursă externă;
  b) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
  c) curriculum vitae;
  d) tabelul cu rudele candidatului;
  e) lista cu acte şi documente constitutive ale dosarului de recrutare pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  f) angajamentele cu perioadele minime pentru care semnatarii se obligă să-şi desfăşoare activitatea în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  g) evaluarea personalului;
  h) documentele de evidenţă a personalului în activitate şi în rezervă din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
  i) fişa de lichidare.
  -----------------