HOTĂRÂRE nr. 244 din 26 februarie 2004
pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 8 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (6) lit. a) şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intră sub incidenţa art. 1 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Pentru imobilele afectate funcţionării unor misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentanţe ale organizaţiilor internaţionale acreditate în România, titularul nudei proprietăţi este îndreptăţit la 30% din chiria lunară încasată de locatorul imobilului pentru restul duratei contractului de închiriere în vigoare la data emiterii deciziei de retrocedare, dar nu mai mult de 5 ani de la această dată.
  (2) Plata cotei de chirie prevăzute la alin. (1) se face de către locator în termen de 5 zile de la data încăsării chiriei de la locatar.
  (3) În cazul în care contractul de închiriere încetează înainte de expirarea duratei sale, titularul nudei proprietăţi este îndreptăţit la întreaga chirie lunară pe care locatarul o datora fostului locator până la expirarea duratei prevăzute de lege. În acest caz titularul nudei proprietăţi va încheia contractul de închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data încetării contractului de închiriere precedent. În situaţia în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligaţia de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni.


  Articolul 3

  Se aprobă cuantumul chiriilor lunare maxime aferente imobilelor care intră sub incidenţa art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 şi 3 titularul nudei proprietăţi va încheia contractul de închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei de retrocedare, după caz. În situaţia în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligaţia de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni.


  Articolul 5

  Pe durata menţinerii afectaţiunii imobilului, titularul nudei proprietăţi poate renunţa la plata chiriei sau poate diminua chiria stabilită potrivit prevederilor prezentei hotărâri în schimbul unor prestaţii corelative.


  Articolul 6

  Ordonatorii de credite asigură plata obligaţiilor ce decurg din contractele de închiriere încheiate potrivit art. 4 din fondurile publice cu această destinaţie, prevăzute în bugetele aprobate, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Răzvan Theodorescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 26 februarie 2004.
  Nr. 244.


  Anexa 1
    CHIRIILE LUNARE  aferente imobilelor care intră sub incidenţa art. 1 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de  urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care  au aparţinut cultelor religioase din România
    Nr. crt.Afectaţiunea imobiluluiLei/m2 de suprafaţă construită desfăşuratăLei/m2 de suprafaţă a terenului aferent (inclusiv terenul de sub construcţie)
    1.Unităţi şi instituţii de învăţământ de stat (grădiniţe, şcoli, licee, şcoli profesionale, instituţii de învăţământ superior etc.)5.000 lei/m21.000 lei/m2
    2.Unităţi de cercetare de drept public acreditate, care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional10.000 lei/m21.500 lei/m2
    3.Unităţi din domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale (creşe, dispensare medicale, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, policlinici, unităţi de asistenţă medico-sociale etc.)5.000 lei/m21.000 lei/m2
    4.Aşezăminte social-culturale (sedii ale unor asociaţii şi fundaţii declarate de interes public, sedii ale sindicatelor înregistrate legal, case parohiale, case de cultură, centre de plasament, unităţi de asistenţă socială din sistemul public etc.)5.000 lei/m22.000 lei/m2
    5.Sedii ale partidelor politice legal înregistrate15.000 lei/m25.000 lei/m2


  Anexa 2
                         CHIRIILE LUNARE MAXIME
          aferente imobilelor care intră sub incidenţa art. 4 alin.
           (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000
             privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
                aparţinut cultelor religioase din România
    Nr. crt.Categoria de utilizatoriLei/m2 de suprafaţă construită desfăşuratăLei/m2 de suprafaţă a terenului aferent (inclusiv terenul de sub construcţie)
    1.Şcoli, grădiniţe (unităţi de învăţământ din sistemul de stat)6.000 lei/m21.500 lei/m2
    2.Spitale (unităţi sanitare din sistemul public, unităţi de asistenţă medico-sociale)6.000 lei/m22.000 lei/m2
    3.Centre de plasament, unităţi de asistenţă socială din sistemul public2.000 lei/m21.000 lei/m2

  --------