LEGE nr. 232 din 6 iulie 2007
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 24 ianuarie 2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 şi III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 2 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2. - Prezenta ordonanţă se aplică funcţionarilor publici numiţi în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată."
  2. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Indemnizaţia de instalare este egală cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localităţilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publică."
  3. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare beneficiază de drepturile şi au obligaţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată."
  4. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici se realizează şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Economiei şi Finanţelor, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii publice."
  5. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Pentru funcţionarii publici şi posturile corespunzătoare funcţiilor publice specifice preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor de la Ministerul Integrării Europene, în condiţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează salariile de bază şi celelalte drepturi salariale acordate până la data de 31 decembrie 2006.
  (2) Salariile de bază ale funcţionarilor publici prevăzuţi la alin. (1) se majorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care intră în vigoare legea de aprobare a prezentei ordonanţe cu 7% faţă de nivelul din luna decembrie 2006 şi cu 11% începând cu data de 1 octombrie 2007 faţă de nivelul din luna septembrie 2007."
  6. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 43. - (1) Funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacante sau temporar vacante pot fi ocupate în condiţiile art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată."
  7. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - (1) În mod excepţional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici nu se înscriu candidaţi care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc această condiţie."
  8. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 45. - În anul 2007, promovarea funcţionarilor publici în grad profesional se face, în condiţiile legii, în limita funcţiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcţiilor publice, pe baza normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  9. La articolul 46, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Ordonatorii principali de credite vor comunică trimestrial Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Ministerului Economiei şi Finanţelor situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii."
  10. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - Prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, precum şi cu dispoziţiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 6 iulie 2007.
  Nr. 232.
  ----