ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,
  având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
  Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Rezerva Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervenţiilor medicale în situaţii în care se realizează un cumul neobişnuit de cazuri şi situaţii de urgenţă colectivă cu impact asupra sănătăţii publice.
  (2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.


  Articolul 4

  Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul "Bunuri şi servicii", având ca sursă de finanţare veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 5

  Produsele şi bunurile cuprinse în Rezervă se achiziţionează, în condiţiile legii, din sumele prevăzute cu această destinaţie.


  Articolul 6

  Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locaţiilor de depozitare, inclusiv în situaţii de calamitate sau de urgenţă, precum şi amplasarea unităţilor depozitare după criterii teritoriale.


  Articolul 7

  (1) Produsele şi bunurile din Rezervă existente în unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, cu completările ulterioare, se scot cu titlu gratuit şi se utilizează pentru completarea necesarului curent de consum al unităţilor respective.
  (2) Produsele şi bunurile din Rezervă care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă şi se transmit unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea necesarului curent de consum.
  (3) Cantităţile produselor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.


  Articolul 10

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 14 iunie 2011.
  Nr. 1.033.


  Anexa 1
  NORME METODOLOGICE
  de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei
  Ministerului Sănătăţii

  Capitolul I Constituirea Rezervei Ministerului Sănătăţii


  Articolul 1

  (1) Constituirea Rezervei Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, se realizează pe baza Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
  (2) Sortimentele de produse şi bunuri, precum şi cantităţile prevăzute în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 2

  Procurarea de produse şi bunuri în Rezervă se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.


  Capitolul II Păstrarea şi utilizarea produselor din Rezervă


  Articolul 3

  Pentru depozitarea şi conservarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii în condiţiile legii.


  Articolul 4

  Spaţiile destinate depozitării produselor şi bunurilor din Rezervă trebuie să fie autorizate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Bucureşti conform dispoziţiilor legale în vigoare şi să prezinte garanţii pentru o bună conservare şi securitate.


  Articolul 5

  (1) În cazul unităţilor depozitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezervă şi care au obligaţia de a asigura depozitarea şi conservarea acestora, depozitarea se face în încăperi separate de încăperile în care sunt păstrate alte produse depozitabile.
  (2) În situaţia în care volumul produselor şi bunurilor din Rezervă este redus şi nu se justifică repartizarea unui spaţiu de depozitare separat, aceste produse şi bunuri pot fi depozitate în acelaşi spaţiu cu alte produse, dar în zone special amenajate, corespunzătoare din punctul de vedere al depozitării, conservării şi manipulării.


  Articolul 6

  (1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri şi alte materiale specifice, unităţile depozitare aplică dispoziţiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitării, manipulării şi transportului.
  (2) Documentaţia legală privind perisabilităţile se întocmeşte de unitatea depozitară.
  (3) Un exemplar al documentaţiei prevăzute la alin. (2) este transmis Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală economică, care o analizează şi o prezintă ministrului sănătăţii spre aprobare.


  Articolul 7

  Unităţile depozitare ale produselor din Rezervă au obligaţia de a asigura păstrarea şi conservarea acestora.


  Capitolul III Scoaterea produselor din Rezervă


  Articolul 8

  (1) Unitatea depozitară are obligaţia de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate a tuturor produselor din Rezervă, transmiţând Ministerului Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală, produsele şi cantităţile din Rezervă al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni.
  (2) Situaţia termenelor de valabilitate a produselor păstrate este transmisă lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.
  (3) Situaţia termenelor de valabilitate pentru produsele păstrate sterile se transmite de unitatea depozitară trimestrial, până la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală.
  (4) Pe baza situaţiilor transmise în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) şi (3) şi având în vedere necesarul transmis de direcţiile de sănătate publică pentru situaţiile care necesită intervenţii medicale ca urmare a producerii unor situaţii speciale, Direcţia asistenţă medicală propune produsele şi bunurile care urmează a fi scoase din Rezervă prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 9

  (1) Scoaterea produselor din Rezervă se poate efectua în următoarele situaţii:
  a) asigurarea produselor necesare pentru intervenţiile medicale necesare în situaţii speciale;
  b) existenţa în stocurile Rezervei a unor cantităţi de produse care au termen de valabilitate care expiră pe parcursul următoarelor 10 luni;
  c) existenţa în stocurile Rezervei a unor cantităţi de produse al căror termen de valabilitate depăşeşte următoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsă datorită progresului terapeutic şi/sau unui rulaj scăzut al stocurilor;
  d) acordarea unor ajutoare umanitare.
  (2) Scoaterea produselor din Rezervă în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, iar scoaterea produselor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 10

  (1) Produsele şi bunurile scoase din Rezervă, aflate la unitatea depozitară, sunt transferate direcţiilor de sănătate publică sau unităţilor sanitare, după caz, la solicitarea scrisă a acestora.
  (2) Produsele transferate pe baza procesului-verbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sănătăţii şi se înregistrează în patrimoniul direcţiilor de sănătate publică sau al unităţilor sanitare, după caz.
  (3) Consumul produselor se înregistrează pe baza documentelor justificative şi pe cheltuiala direcţiilor de sănătate publică sau a unităţii sanitare, după caz.


  Articolul 11

  În cazul unităţilor depozitare care deţin stocuri de produse din Rezervă al căror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în condiţiile legii, la nivelul acestor unităţi.


  Capitolul IV Evidenţa produselor din Rezervă


  Articolul 12

  Evidenţa produselor din Rezervă se organizează astfel:
  a) la nivelul unităţilor depozitare - evidenţa contabilă de gestiune cantitativ-valorică conform legislaţiei în vigoare; acestea întocmesc trimestrial şi anual situaţia stocurilor produselor din Rezervă, cantitativ şi valoric, pe care o transmit Ministerului Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală;
  b) la nivelul Ministerului Sănătăţii se organizează şi se conduce evidenţa analitică pe fiecare categorie de bunuri.


  Articolul 13

  Unităţile depozitare care deţin produse din Rezervă au obligaţia de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.


  Capitolul V Responsabilităţi


  Articolul 14

  Conducătorii unităţilor depozitare care deţin produse şi bunuri din rezervă au următoarele obligaţii:
  a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentelor norme;
  b) de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate ale produselor şi de a o transmite, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală;
  c) de a organiza evidenţa contabilă de gestiune cantitativ-valorică a produselor şi bunurilor din Rezervă;
  d) de a transmite Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală economică documentaţia legală privind perisabilităţile rezultate pe perioada depozitării şi conservării produselor;
  e) de a respecta prevederile cuprinse în ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor şi bunurilor din Rezervă.


  Articolul 15

  Direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a întocmi necesarul de produse şi bunuri, pe unităţi sanitare şi pe judeţ, pentru intervenţiile medicale în situaţii speciale cu implicaţii asupra sănătăţii publice şi de a transmite acest necesar la Ministerul Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală, în termen de cel mult 24 de ore de la apariţia situaţiei de urgenţă, în scopul elaborării ordinului ministrului sănătăţii pentru scoaterea produselor din stocurile Rezervei.


  Articolul 16

  Operaţiunile contabile privind înregistrarea şi raportarea cheltuielilor aferente produselor şi bunurilor din Rezervă, la nivelul Ministerului Sănătăţii şi al unităţilor depozitare, sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii.


  Anexa 2
  NOMENCLATORUL
  de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante,
  insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
           
    Nr.  crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentraţia, ambalajulCantitatea  necesară
    Medicamente
    Antibiotice şi chimioterapice
    1.AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI)pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g3.000
    2.BENZYLPENICILLINUM (DCI)pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i.9.000
    3.CIPROFLOXACINUM (DCI)compr. film. 500 mg15.000
    4.CIPROFLOXACINUM (DCI)sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml1.200
    5.DOXYCYCLINUM (DCI)cps. 100 mg9.000
    6.ERYTHROMYCYNUM (DCI)compr. 200 mg15.000
    7.ERYTHROMYCYNUM (DCI)pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml900
    8.RIFAMPICINUM (DCI)cps. 150 mg3.000
    9.OXACILLINUM (DCI)pulb. inj. flac. 500 mg6.000
    10.PHENOXYMETHYLPENICILLINUMcompr. 500.000 u.i.9.000
    11.PHENOXYMETHYLPENICILLINUMcompr. 1.000.000 u.i.9.000
    12.TETRACICLINUM (DCI)cps. 250 mg6.000
    13.FURAZOLIDONUM (DCI)compr. 100 mg24.000
    14.SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMcompr. 480 mg9.000
    15.SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMsirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml900
    16.SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMsusp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml1.800
    Antiparazitare, antimalarice, antivirale
    17.METRONIDAZOLUM (DCI)drag. 250 mg1.500
    18.MEFLOQUINUM (DCI)compr. 250 mg600
    19.OSELTAMIVIRUM (DCI)cps. 75 mg6.000
    20.OSELTAMIVIRUM (DCI)pulb. pentru susp. orală1.800
    21.ZANAMIVIRUM (DCI)pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X 7 blistere tip Rotadisk x 4 doze + dispozitiv de administrare Diskhaler 12 mg/ml flac 100 ml900
    Glucocorticoizi
    22.HYDROCORTISONUM (DCI)hemisuccinat, pulbere pt. sol. inj. flac.100 mg51.000
    23.METHYLPREDNISOLONUM (DCI)pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg15.000
    Anestezice generale i.v., hipnotice
    24.THIOPENTALUM (DCI)pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg6.000
    25.ETOMIDATUM (DCI)emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml3.000
    26.PROPOFOLUM (DCI)emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml6.000
    27.PROPOFOLUM (DCI)emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml4.500
    28.KETAMINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml9.000
    Analgezice majore
    29.FENTANYLUM (DCI)sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml6.000
    30.MORPHINUM (DCI)sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole de 5 ml6.000
    31.NALOXONUM (DCI)în canamed sunt numai fiole 1 ml cu 0,4 mg  
    32.TRAMADOLUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml3.000
    Anestezice locale
    33.LIDOCAINUM (DCI)sol. inj. 1% fiole 10 ml9.000
    34.LIDOCAINUM (DCI)sol. inj. 2% fiole 5 ml3.000
    35.BUPIVACAINUM (DCI)sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml3.000
    Analgezice şi antipiretice
    36.PARACETAMOLUM (DCI)supoz. 250 mg3.000
    37.PARACETAMOLUM (DCI)suspensie orală flac. 100 ml900
    Neuroleptice si psiholeptice
    38.HALOPERIDOLUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml3.000
    Sedative
    39.DIAZEPAMUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml6.000
    40.MIDAZOLAMUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml3.000
    41.DIAZEPAMUM (DCI)compr. 10 mg3.000
    42.DIAZEPAMUM (DCI)sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x 1 tub x 2,5 ml plus canulă3.000
    Anticonvulsivante
    43.PHENYTOINUM (DCI)sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml3.000
    Simpaticomimetice
    44.EPINEPHRINUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml45.000
    45.NORADRENALINUM (DCI)conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml6.000
    Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice
    46.BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI)sol. inj.10 mg/ml fiole 1 ml3.000
    47.ATROPINUM (DCI)sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml15.000
    48.NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI)sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml15.000
    Curarizante
    49.SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI)sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml9.000
    50.VECURONIUM (DCI)pulb. pt. sol. inj. flac.10 mg6.000
    51.PANCURONII BROMIDUM (DCI)sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml15.000
    Antiinflamatoare
    52.ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI)compr. 500 mg6.000
    53.PARACETAMOLUM (DCI)compr. 500 mg3.000
    Antiaritmice
    54.AMIODARONUM (DCI)sol. inj. 50 mg/ml fiole 3 ml1.500
    55.METOPROLOL (DCI)sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml600
    Antihipertensive
    56.ENALAPRILUM (DCI)sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml600
    Antianginoase
    57.NITROGLYCERINUM (DCI)conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml3.000
    58.NITROGLYCERINUM (DCI)compr. subling. 0,5 mg6.000
    Diuretice
    59.FUROSEMIDUM (DCI)sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml9.000
    60.FUROSEMIDUM (DCI)compr. 40 mg6.000
    61.MANNITOLUM (DCI)sol. perf. 20% flacoane 250 ml3.000
    Anticoagulante şi trombolitice
    62.HEPARINUM (DCI)sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml15.000
    63.ACENOCOUMAROLUM (DCI)compr. 2 mg6.000
    64.ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute900
    Inhibitori ai secreţiei gastrice
    65.OMEPRAZOLUM (DCI)pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg9.000
    66.OMEPRAZOLUM (DCI)compr. film. gastrorezist. 40 mg9.000
    Antiemetice
    67.METOCLOPRAMIDUM (DCI)sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml9.000
    Bronhodilatatoare
    68.SALBUTAMOLUM (DCI)aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză, flac. 10 ml3.000
    69.AMINOPHYLLINUM (DCI)sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml300
    Substanţe vasoactive
    70.DOPAMINUM (DCI)conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml15.000
    71.DOBUTAMINUM (DCI)sol. perf. 250 mg/50 ml, fiole 50 ml5.000
    Antitoxice şi antidoturi
    72.TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI)flac. 1,2 mg1.000
    73.DMPSliof. pt. sol. inj. i.v. flac. adm. i.v.100
    74.DIMERCAPROL 5%tub unguent100
        flac. colir100
    75.DIMERCAPROL 10%flac. adm. i.v.100
    76.PENICILLAMINUM (DCI)compr. film. 250 mg200
    77.ATROPINUM (DCI)fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m.15.000
    78.PRALIDOXIMEfiole adm. i.v. şi i.m.500
    79.OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI)fiole adm. i.v. şi i.m.500
    80.HI-6fiole adm. i.v.200
    81.HYDROXOCOBALAMINUM (DCI)pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v.1.000
    82.DICOBALT - EDTAfiole adm. i.v.4.000
    83.AMYL NITRITEfiole adm. i.v.1.000
    84.SODIUM NITRITE 3%fiole adm. i.v.1.000
    85.4-DMAP-HCL 5%fiole adm. i.v.100
    86.Na-THIOSULPHATEfiole adm. i.v.2.000
    87.NALOXONUM (DCI)sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m.500
    88.NALMEFENEfiole adm. i.v.500
    Substanţe cu acţiune asupra echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic
    89.NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI)sol. perf. 8,4% flac. 250 ml4.500
    90.NATRII CHLORIDUM (DCI)sol. perf. 0,9% flac. 500 ml30.000
    91.Soluţie Ringersol. perf. flac. 500 ml30.000
    92.Soluţie Ringer lactatsol. perf. flac. 500 ml12.000
    93.Soluţii coloidalesol. perf. flac. 500 ml12.000
    94.SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂpulbere comb. săruri plic 15 g51.000
    Insuline umane cu acţiune rapidă
    95.INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01sol/susp. inj. 100 U.I./ml flac. 10 ml900
      sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04    
      sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05    
      sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06    
    Produse utilizate în dermatologie
    96.COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%)tub 40 g1.800
    Solvenţi pentru diluţii
    97.APĂ DISTILATĂsol. inj. fiole 10 ml18.000
    98.NATRII CHLORIDUM (DCI)sol. inj. 0,9% fiole 10 ml150.000
    Produse iodoterapice
    99.KALIUM IODIDUM (DCI)compr. 65 mg2.500.000
    Seruri terapeutice (DCI)
    100.SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRATsol. inj. fiole51
    101.SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRATsol. inj. fiole99
    102.SER ANTIBOTULINIC TIP Asol. inj., fiole99
    103.SER ANTIBOTULINIC TIP Bsol. inj., fiole99
    104.SER ANTIBOTULINIC TIP Esol. inj., fiole99
    105.SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRATsol. fiole99
    106.SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRATsol. inj. fiole51
    107.SER ANTIVIPERINICsol. inj. fiole51
    108.SER ANTICĂRBUNOSsol. inj. fiole18
    Vaccinuri
    109.VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)susp. inj. doze9.000
    110.VACCIN TIFOIDIC INACTIVATsusp. inj. doze900
    111.VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANEliofilizat şi solvent doze900
    112.VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIANdoze4.500
    113.VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT)tip adult doze9.000
    114.VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + Cpulb. liof./solv. doze180
    115.VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICATdoze9.000
    Dezinfectante/Antiseptice pentru unităţi sanitare
    116.SĂPUN DEZINFECTANTbuc.9.000
    117.SĂPUN DEZINFECTANTl, soluţie în ambalaj de 100 ml600
    118.DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECAREl, soluţie hidroalcoolică 60% alcool, în ambalaj de 100 sau 250 ml9.000
    119.DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA PIELII INTACTEl, în amb. a 1.000 ml2.100
    120.DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICEl9.000
    121.DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICEl900
    122.DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICEl sau kg5.100
    123.DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICEl sau kg5.100
    124.DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI) CLORIGENEcompr.1.800.000
    125.DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)compr.600.000
    Insecticide
    126.UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI, CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG" SAU "ULV"l, soluţie9.000
    127.SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂl, soluţie300
    Dispozitive medicale
    128.MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi Lbuc.90.000
    129.MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8buc.60.000
    130.MĂŞTI CHIRURGICALEbuc.30.000
    131.MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUTbuc.120.000
    132.MĂŞTI FP2 TIPbuc.3.000
    133.CALOTE CHIRURGICALEbuc.30.000
    134.HALATE CHIRURGICALEbuc.30.000
    135.CÂMPURI CHIRURGICALE STERILEbuc.9.000
    136.INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile pentru a se putea efectua 5.000 de intervenţii chirurgicale abdominale şi 2.500 de intervenţii ortopedice    
    137.FEŞI - 10/10 cmbuc.15.000
      - 10/15 cmbuc.15.000
      - 10/20 cmbuc.15.000
    138.FEŞI TIFON CU ALCOOL ISOPROPILICbuc.600.000
    139.TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN AMBALAJ INDIVIDUALbuc.9.000
    140.COMPRESE STERILE - 10/10 cmbuc.30.000
      - 20/20 cmbuc.30.000
    141.PANSAMENT INDIVIDUAL STERILbuc.15.000
    142.TIFONbuc.9.000
    143.MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL    
      - ace cu firbuc.  
      - ace de 3 mărimi diferitebuc.  
      - fire neresorbabilebuc.8.100
      - fire resorbabilebuc.900
    144.DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR AERIENE (împachetate steril, cu excepţia laringoscoapelor şi a baloanelor de ventilaţie)    
      - sonde de intubaţie orotraheală mărimi de la Ch 2,5 la Ch 8,5buc.9.000
      - fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală (adult şi pediatric)buc.9.000
      - pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4buc.3.000
      - sonde de aspiraţie pentru sondele IOT mărimi de la Ch6 la Ch18buc.27.000
      - laringoscop cu 5 lame curbe şi 2 lame drepte, cu bateriibuc.150
      - pense Magill uz adulţibuc.150
      - pense Magill uz pediatricbuc.150
      - baloane de ventilaţie adulţi, cu set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigenbuc.300
      - baloane de ventilaţie uz pediatric, cu set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigenbuc.150
      - sonde nasogastrice mărimi de la Ch6 la Ch 21buc.6.000
      - măşti pentru administrare noninvazivă a oxigenului adulţibuc.6.000
      - măşti pentru administrare noninvazivă a oxigenului, uz pediatricbuc.2.100
      - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi administrare a oxigenului, plus husa de transport 5 litribuc.900
      - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi administrare a oxigenului, plus husa de transport 10 litribuc.600
    145.DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI    
      - gulere cervicale adulţi cu minim 3 mărimi reglabilebuc.1.500
      - gulere cervicale pediatrice, cu minim 3 mărimi reglabilebuc.300
      - kit atele vacuum, cu minim 3 atele mărimi diferite, pompă şi kit reparaţiebuc.150
      - saltele vacuum cu pompă şi kit reparaţiebuc.60
      - targă lopată cu chingibuc.60
      - feşi gipsate 10 cmbuc.6.000
      - feşi gipsate 15 cmbuc.9.000
      - feşi gipsate 20 cmbuc.9.000
      - vată hidrofilăpachete 500 g15.000
      - leucoplastrole 5 cm9.000
    146.PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE    
      - perfuzoare şi transfuzoarebuc.12.000
      - transfuzoarebuc.3.000
    147.SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC    
      - seringi de insulină de 1 mlbuc.900
      - seringi de 5 mlbuc.30.000
      - seringi de 10 mlbuc.30.000
      - seringi de 20 mlbuc.15.000
      - seringi de 50 mlbuc.3.600
      - robineţi 3 căibuc.3.600
      - prelungitor pentru seringile de 50 ml pentru utilizare cu seringa automatăbuc.3.600
      - vacutainere cu kituri de recoltarebuc.9.000
      - canulă de acces venos periferic, cu valvă unidirecţională pentru administrarea medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G, 22G, 24Gbuc.30.000
      - cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, adulţibuc.420
      - cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, uz pediatricbuc.30
    148.DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR    
      - sonde urinare Foley mărime 8CHbuc.300
      - sonde urinare Foley mărime 10CHbuc.300
      - sonde urinare Foley mărime 14CHbuc.3.000
      - sonde urinare Foley mărime 16CHbuc.1.800
      - sonde urinare Foley mărime 18CHbuc.1.800
      - pungi urinarebuc.6.000
    149.KIT DRENAJ TORACICbuc.900
    150.KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALEbuc.3.000
    151.KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente de dimensiuni diferite şi câte o pătură pentru arşi)buc.60
    152.ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ, MĂRIMI DIFERITEset300
    153.CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITEperechi300
    154.FOLII IZOTERMEbuc.3.000
    155.MATERIALE OSTEOSINTEZĂbuc.1.800
    156.TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCĂ TIP RUCSACbuc.1.500
    Materiale curăţenie şi depozitare deşeuri contaminate/necontaminate
    157.CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICEbuc.3.000
    158.SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE   3.000
    159.CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/ TĂIETOAREbuc.3.000
    160.SACI CADAVREbuc.6.000
    Alte materiale specifice
    161.FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICAREbuc.15.000
    162.ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 llitri500


  Anexa 3
  CANTITĂŢILE DE PRODUSE ŞI BUNURI
  aflate în păstrarea Companiei Naţionale
  "Unifarm" - S.A. Bucureşti care nu sunt cuprinse
  în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri,
  dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi
  alte materiale specifice aprobat prin ordin, care
  se scot din Rezerva Ministerului Sănătăţii cu titlu
  gratuit şi se transmit unor unităţi sanitare cu paturi
  din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea
  necesarului curent de consum
  Nr. crt. Denumirea produsului U.M. Canti- tate
  1. Metoprolol cutii x 100 compr. de 50 mg 100
  2. Taver cutii x 50 compr. de 200 mg 200
  3. Hemosfere microporoase polizaharidice buc. 2.000
  4. Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 18G x 20 CM buc. 90
  5. Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 14G x 20 CM buc. 10
  6. Cateter arteră radială cod AKS 2205 22G x 5 CM buc. 45
  7. Cateter artera pulmonară cod AKS 1812 18G x 12 CM buc. 80
  8. Cateter artera pulmonară cod AKS 2005 20G x 5 CM buc. 21
  9. Cateter artera pulmonară cod AKS 2008 20G x 8 CM buc. 74
  10. Rezerve cutter liniar de 55 mm cod TCR55 cutii x 12 rezerve 4
  11. Rezerve cutter liniar de 75 mm cod TCR75 cutii x 12 rezerve 2
  12. Ligaclipuri medium/large cod LT300, 6 clipuri/cartuş cutii x 18 cartuşe 3

  --------