HOTĂRÂRE nr. 625 din 24 septembrie 1998 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
(actualizată până la data de 12 ianuarie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRAREA nr. 72 din 23 ianuarie 2003; HOTĂRAREA nr. 2.340 din 14 decembrie 2004; HOTĂRAREA nr. 57 din 19 ianuarie 2006; HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006; HOTĂRAREA nr. 1.105 din 3 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 73/1998, şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., este organismul specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure, în principal:
  a) licenţierea operatorilor de transport rutier şi a operatorilor economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier;
  b) eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale;
  c) certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu;
  d) autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto;
  e) activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă;
  f) eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
  g) punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
  h) eliberarea cartelelor tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007
  privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale;
  i) gestionarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră;
  j) Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră.
  -----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (2) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale A.R.R. sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.
  -------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.
  (4) A.R.R. este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii realizate din prestaţiile de servicii specifice, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 2

  (1) Patrimoniul A.R.R. se constituie prin preluarea în administrare a activului şi a pasivului Oficiului Rutier Central, rezultate din darea de seama contabila încheiată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosinţa Inspectoratului rutier, a căror valoare este prevăzută în anexa nr. 2.
  (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare A.R.R. pe toată durata de existenta a acesteia şi pot fi înstrăinate în condiţiile legii.
  (5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice parcul auto normat al A.R.R. se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (6) Abrogat.
  -----------
  Alin. (6) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (7) Abrogat.
  -----------
  Alin. (7) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 3

  A.R.R. preia toate drepturile şi obligaţiile Oficiului Rutier Central care decurg din activitatea curenta şi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, şi se substituie acestuia în litigiile în curs de judecată.


  Articolul 4

  (1) Conducerea A.R.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri.
  -----------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.105 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010.
  (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general.
  -----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 5

  Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 6

  (1) Personalul preluat de la Oficiul Rutier Central şi de la Inspectoratul rutier din cadrul Ministerului Transporturilor se considera transferat la A.R.R.
  (2) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la A.R.R., precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.
  (3) Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la direcţia generală de muncă şi protecţie socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.
  (5) Abrogat.
  -----------
  Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (6) Abrogat.
  -----------
  Alin. (6) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 7

  (1) A.R.R. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli.
  -----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de Consiliul de conducere al A.R.R. şi se aproba de Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii.
  (3) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.R.R. se reportează în anul următor.
  -----------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (4) A.R.R. poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
  (5) A.R.R. propune modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în lei sau valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.
  -----------
  Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (6) A.R.R. virează lunar o sumă echivalentă cu 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea funcţionării acestuia.
  -----------
  Alin. (6) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 8

  Abrogat.
  -----------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 9

  Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1998 pentru finanţarea Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se virează la Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.


  Articolul 10

  Se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1998, rezultate din aplicarea prevederilor art. 9.


  Articolul 11

  Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimina sintagma "Inspectoratul rutier";
  b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevăzută în anexa nr. 1 se elimina "Inspectoratul rutier";
  c) poziţia nr. 34 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
  "34. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.";
  d) poziţia A1 "Inspectoratul rutier" din anexa nr. 3 se abroga, cu modificarea corespunzătoare a totalului, de la 7 la 2.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile art. 2 alin. 4, ale art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, poziţia nr. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 579/1997 privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale în judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  p. Ministrul finanţelor,
  Dan Radu Ruşanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu


  Anexa 1

  REGULAMENT 24/09/1998


  Anexa 2

  SITUAŢIA
  bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar) ce urmează a fi preluate
  de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Valoarea de inventar
   crt. Bunurile (lei)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     0 1 2
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Mijloace fixe 16.417.298
   2. Obiecte de inventar 1.890.308
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL: 18.107.606
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------------