HOTĂRÂRE nr. 312 din 8 martie 2006
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 15 martie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) În vederea certificării stagiilor de cotizare şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia, odată cu înmânarea carnetului de muncă, de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul prevăzută la art. 14, pentru fiecare lună, din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care aceştia le-au reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj contribuţia individuală prevăzută la art. 27 din lege şi au plătit contribuţia datorată de angajator prevăzută la art. 26 din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26, precum şi, după caz, următoarele:
  a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade;
  c) dacă se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege.
  (2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) va conţine şi perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum şi data şi motivul încetării acestora.
  (3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se verifică şi se certifică de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe baza declaraţiilor lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj depuse de angajator şi a înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă sau, după caz, doar pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă.
  (4) În situaţia în care nu s-a întocmit carnet de muncă, dovada existenţei unor raporturi de muncă sau de serviciu se efectuează cu alte acte prevăzute de lege.
  (5) În situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul adeverinţei şi conţinutul declaraţiilor lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj depuse de angajator şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă ori se constată că angajatorul nu a depus declaraţia lunară, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
  (6) Modelul adeverinţei, prevăzut în anexa nr. 26, se poate modifica sau completa prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  2. Articolul 19^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19^1. - (1) Prin salariu de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege baza lunară de calcul prevăzută la art. 14 pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare.
  (2) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj la care aceste persoane s-au asigurat, potrivit legii, şi la care s-a calculat şi s-a plătit contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj prevăzută la art. 28 din lege."
  3. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - Prin contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate."


  Articolul II

  Adeverinţele eliberate de angajator, potrivit prevederilor art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.859/2005, aflate în dosarele în curs de soluţionare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţia de şomaj, se verifică şi se certifică conform dispoziţiilor prezentei hotărâri.


  Articolul III

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 8 martie 2006.
  Nr. 312.
  ----------