HOTĂRÂRE nr. 493 din 16 iunie 2000
privind aprobarea Programului pentru conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere, etapa a IV-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 22 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 37 şi ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere aflate în patrimoniul Companiei Naţionale de Metale Preţioase şi Neferoase "Remin" S.A. Baia Mare, Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societăţii Naţionale a Sarii "Salrom" - S.A. Bucureşti, Companiei Naţionale a Uraniului S.A. Bucureşti, Companiei Naţionale a Huilei Petrosani S.A., Companiei Naţionale a Lignitului Oltenia - S.A. Targu Jiu, Societăţii Naţionale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societăţii Comerciale "Miniera Banat" - S.A. Anina, Societăţii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societăţii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societăţii Comerciale "Geasol" - S.A. Craiova, Societăţii Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, Societăţii Comerciale "Transgex" - S.A. Cluj, Societăţii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societăţii Comerciale "Formin" - S.A. Caransebes, nominalizate în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor şi carierelor care se inchid, rămân în gestionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.


  Articolul 3

  (1) Scoaterea din funcţiune şi din activul agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 precum şi valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu completările ulterioare. Sumele obţinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.
  (2) Lucrările de investiţii neterminate şi nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv care se închide, se casează de către agenţii economici prevăzuţi la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu completările ulterioare.
  (3) Mijloacele fixe rămase nevalorificate urmează regimul juridic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea şi valorificarea bunurilor reprezentând dependinţe şi anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 4

  (1) Cheltuielile pentru închiderea definitivă a minelor şi carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare, ecologizare şi conservare, elaborate în acest scop şi avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare şi proiectare, se acoperă din surse proprii şi din alocaţiile bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.
  (2) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor şi carierelor se vor evidenţia în contabilitate în conformitate cu prevederile pct. 95 şi 96 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, cu modificările ulterioare. În contabilitatea de gestiune, cheltuielile efectuate pentru aceste activităţi vor fi evidentiate distinct.
  (3) Gestionarea fondurilor pentru închidere şi reconstrucţie ecologica a suprafeţelor de teren afectate se realizează de Ministerul Industriei şi Comerţului, cu respectarea prevederilor legale.
  (4) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite şi vor fi însoţite de deconturile justificative întocmite de agenţii economici, potrivit anexei nr. 2.
  (5) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau conservare a minelor şi a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situaţiile de lucrări întocmite lunar de agenţii economici.
  (6) Deconturile justificative vor fi verificate şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Pentru minele şi carierele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum şi pentru altele asemenea aprobate prin hotărâri ale Guvernului în vederea conservării şi închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua şi în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiţia încadrării în valoarea totală aprobată.


  Articolul 7

  Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi agenţii economici implicaţi vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Resurse Minerale,
  Sorin Rădulescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1
                   LISTA
        cuprinzând minele şi carierele care se inchid în etapa a IV-a
                                                             - milioane lei -

  ┌────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬──────────────────────────┐
  │Nr. │Mina/ │ │Data│Codul│Cheltu- │ Din care: │
  │crt.│carie-│ Obiectivul │ince│peri-│ieli ├────────┬────────┬────────┤
  │ │ra │ │ta- │me- │totale │Pentru │Pentru │Conser- │
  │ │ │ │rii │tru- │pentru │elabo- │iinchi- │vare │
  │ │ │ │ │lui │inchi- │rarea │dere │anuală │
  │ │ │ │acti│ │dere │documen-│inclu- │ │
  │ │ │ │vita│ │(7+8+9) │tatie │siv eco-│ │
  │ │ │ │tii │ │ │inclusiv│logizare│ │
  │ │ │ │ │ │ │PT │ │ │
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin S.A. Baia Mare │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 1 │Mina │Dealu Negru │1998│42015│ 5475,20│ 815,00│ 4660,20│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 2 │Mina │Crucea Sud G17,G18 │1998│42017│14133,40│ 525,00│11485,60│ 2122,80│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 3 │Mina │V.Putnei-Prasca │1999│42019│ 9598,70│ 759,90│ 7127,60│ 1711,20│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 4 │Mina │Arsita-botosel │1998│ │ 927,60│ 300,00│ 627,60│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│30134,90│ 2399,90│23901,00│ 3834,00│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Compania Naţionala a Cuprului Aurului şi Fierului Minvest Deva │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ │Mina │Masca - Sectorul │ │ │ │ │ │ │
  │ 5 │ │S-E Put 1-E.M. Iara│1998│37021│ 6896,01│ 591,20│ 6153,37│ 151,44│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│ 6896,01│ 591,20│ 6153,37│ 151,44│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Naţionala a Sarii Salrom S.A. Bucureşti │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ │Mina │Cacica Orizontul │ │ │ │ │ │ │
  │ 6 │ │ I şi II │1993│34015│10254,30│ 900,00│ 9260,70│ 93,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│10254,30│ 900,00│ 9260,70│ 93,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 7 │Mina │Bicazul Ardelean │1998│ │ 1687,50│ 442,00│ 730,70│ 514,80│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 8 │Carier│Glogova │1998│67003│ 6577,70│ 800,00│ 5580,90│ 196,80│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │Mina │Valea Vacii-Valea │ │ │ │ │ │ │
  │ 9 │ │Leucii │1993│ │ 9997,94│ 1500,00│ 7921,00│ 576,94│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 10 │Mina │Puzadra-Lesu │1994│ │ 3871,36│ 825,00│ 2665,00│ 381,36│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 11 │Mina │Ilisova │1992│ │10427,60│ 1830,00│ 8156,00│ 441,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│32562,10│ 5397,00│25053,60│ 2111,50│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Compania Naţionala a Huilei Petrosani │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 12 │Mina │Mesteacan Vest │1998│30006│ 8387,20│ 945,00│ 5161,00│ 2281,20│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 13 │Mina │Barbateni Vest │1998│28002│ 7165,90│ 878,00│ 3080,30│ 3207,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 14 │Mina │Aninoasa Sud │1999│28009│14087,40│ 645,00│ 4548,00│ 8894,40│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 15 │Mina │Livezeni Sud │1998│28011│16989,00│ 1297,20│10647,00│ 5044,80│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 16 │Mina │Paroseni Nord │1997│28002│ 6050,00│ 400,00│ 1894,00│ 3756,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 17 │Mina │Priboi │1998│28009│ 8059,20│ 932,00│ 3454,00│ 3673,20│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 18 │Mina │Victoria │1999│29003│17136,40│ 500,00│15636,80│ 999,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 19 │Mina │Lonea I │1997│28001│ 9263,40│ 553,00│ 7904,00│ 804,40│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 20 │Mina │Valea Arsului │1998│28004│ 7442,70│ 891,00│ 3356,10│ 3195,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 21 │Mina │Lupeni Sud │1997│29005│42413,00│ 1708,00│39781,00│ 924,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 22 │Mina │Lonea 3 │1999│28001│ 4347,00│ 997,00│ 2294,00│ 1056,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 23 │Mina │Petrila 2 │1999│28003│11590,80│ 848,00│ 5254,00│ 5488,80│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 24 │Mina │Petrila Est │1998│28003│12048,40│ 904,00│ 6810,00│ 4334,40│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 25 │Mina │Uricani 5 Est │1999│29004│ 4689,20│ 845,00│ 3105,00│ 739,20│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 26 │Mina │Uricani 5 West │1999│28004│ 7198,20│ 991,00│ 4407,20│ 1800,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 27 │Mina │Carolina │1999│29003│ 5650,20│ 500,00│ 3194,00│ 1956,20│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 28 │Mina │Ileana │1998│29003│21608,00│ 866,00│16350,00│ 4392,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 29 │Mina │Firizoni │1998│29007│ 5977,60│ 752,00│ 5054,00│ 171,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 30 │Mina │Tăia │1999│28001│12517,40│ 977,00│10368,00│ 1172,40│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 31 │Mina │Dalja │1999│28010│60810,70│ 1000│41995,70│17815,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┴────────┴────────┴────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░283431,70 17429,20 194294,10│71708,40│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴──────────────────────────┴────────┤
  │ Compania Naţionala a Lignitului Oltenia S.A. Tg Jiu │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 32 │Mina │Leurda │1998│31009│21694,80│ 1200,00│16777,20│ 3717,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 33 │Mina │Livezile I │1989│31123│ 947,50│ 275,00│ 672,50│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 34 │Mina │Husnicioara III │1998│31170│ 250,20│ 100,00│ 150,20│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 35 │Mina │Livezile II │1992│31180│ 324,20│ 150,00│ 174,20│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 36 │Mina │Zegujani III │1990│31179│ 300,00│ 150,00│ 150,00│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 37 │Mina │Armasesti Vest │1993│31036│ 9541,60│ 600,00│ 8641,60│ 300,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│33058,30│ 2475,00│26565,70│ 4017,60│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Naţionala a Carbunelui S.A. Ploiesti │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 38 │Mina │Lapos Sud │1999│ 3519│ 6513,10│ 800,00│ 3383,90│ 2329,20│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│ 6513,10│ 800,00│ 3383,90│ 2329,20│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Comercială Miniera Banat S.A. Anina │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 39 │Mina │Put David │1998│30002│ 9252,20│ 830,00│ 7377,00│ 1045,20│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 40 │Mina │Put IV Anina │1998│30006│15017,60│ 724,00│11362,00│ 2931,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 41 │Mina │Put V Uteris │1997│30002│17643,00│ 830,00│15059,00│ 1754,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│41912,80│ 2384,00│33798,00│ 5730,80│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Comerciala Geolex S.A. Miercurea-Ciuc │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 42 │Mina │Putna- Creanga │1991│ │ 1310,00│ 300,00│ 1010,00│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 43 │Mina │Hanzkert │1991│ │ 659,20│ 200,00│ 459,20│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 44 │Mina │Arcus Sud │1993│31133│ 280,10│ 50,00│ 230,10│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 45 │Mina │Madaras │1998│ │ 1651,30│ 330,00│ 1321,30│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│ 3900,60│ 880,00│ 3020,60│ 0,00│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Comercială Geomold S.A. Campulung Moldovenesc │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 46 │Mina │Dornisoara-Colibita│1991│41108│ 2998,70│ 600,00│ 2278,70│ 120,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 47 │Mina │Dealu Rusului- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │extindere │1998│39034│ 1252,60│ 350,00│ 902,60│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 48 │Mina │Arseneasca-Leustean│1998│ │ 1037,70│ 225,00│ 812,70│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 49 │Mina │Slatioara-Greben │1994│ │ 891,80│ 250,00│ 641,80│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 50 │Mina │Carligaturi Valea │1998│ │ 778,60│ 300,00│ 478,60│ 0,00│
  │ │ │Putnei │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 51 │Mina │Valea Putnei-Prasca│1998│42065│ 2553,40│ 500,00│ 2053,40│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 52 │Mina │Pojorata-Izvorul │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Giumalaului │1998│42063│ 1116,50│ 450,00│ 666,50│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 53 │Mina │Pârâul Carstii- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Izvoras │1998│42059│ 447,50│ 252,00│ 195,50│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 54 │Mina │Holdita- Pârâul │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Casei │1992│86010│ 1218,20│ 350,00│ 868,20│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│12295,00│ 3277,00│ 8898,00│ 120,00│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Comercială Geasol S.A. Craiova │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 55 │Mina │V.Cernei-Pârâul │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Bucium │1990│ │ 807,60│ 238,40│ 569.20│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 56 │Mina │Jidostita G III-G │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │IV │1991│ │ 302,30│ 70,00│ 232,30│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 57 │Mina │Costesti │1994│ │ 669,00│ 229,90│ 439,10│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 58 │Mina │Mraconia │1990│ │ 667,10│ 229,70│ 437,40│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 59 │Mina │Balba │1998│ │ 167,60│ 68,30│ 99,30│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│ 2613,60│ 836,30│ 1777,30│ 0,00│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Comercială Minexfor S.A. Deva │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 60 │Mina │Coranda-Hondol │1997│41009│ 3318,20│ 292,90│ 1413,70│ 1611,60│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│ 3318,20│ 292,90│ 1413,70│ 1611,60│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Comercială Transgex S.A.Cluj │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 61 │Mina │Rebra-Guset │1993│41061│ 1815,20│ 467,50│ 1347,70│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 62 │Mina │Tirlisua │1993│ │ 1039,20│ 340,00│ 363,20│ 336,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 63 │Mina │Voivozi Nord │1995│31025│ 1587,70│ 400,00│ 1187,70│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│ 4442,10│ 1207,50│ 2898,60│ 336,00│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Comercială Cuart S.A. Baia Mare │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 64 │Mina │Toroioaga-Tiganu │1998│41150│ 746,30│ 201,50│ 544,80│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 65 │Mina │Macarlau │1997│41075│ 3016,30│ 831,30│ 2140,60│ 44,40│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 66 │Mina │Catarama-Ivascoaia │1997│41019│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │42033│ 2637,40│ 453,10│ 2131,50│ 52,80│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total │░░░░│░░░░░│ 6400,00│ 1485,90│ 4816,90│ 97,20│
  ├────┴──────┴───────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │ Societatea Comercială Formin S.A. Caransebes │
  ├────┬──────┬───────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ 67 │Mina │V.Recica-Berzasca │1998│ 4129│ 517,60│ 201,60│ 316,00│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 68 │Mina │Tilva Mica-Nicolae │1999│ │ 698,80│ 231,70│ 467,10│ 0,00│
  ├────┼──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │░░░░│░░░░░░│ Total s │░░░░│░░░░░│ 1216,40│ 433,30│ 783,10│ 0,00│
  ├────┴──────┼───────────────────┼────┴─────┴────────┼────────┼────────┼────────┤
  │Nr. │ │ │ │ │ │
  │total │ │ │ │ │ │
  │uni 68 │ TOTAL │ 478949,11│40789,20│346018,57 92141,34
  │tati │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────┴────────┴────────┘


  Anexa 2
      MINISTERUL INDUSTRIEI
      ŞI COMERŢULUI
                                  DECONT
             al cheltuielilor realizate pentru închiderea minelor, aprobate
         prin Hotărârea Guvernului nr. ......../2000 pentru deschiderea finanţării
                           pe luna ........./anul .....
      II. Inchideri,
          din care:
      II. Conservari
   
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuielile totale apro- bate pentru închidere pe anul .... Creditele deschise pe peri- oada pre- cedenta Plăţile efectua- te pe perioada prece- denta, potrivit situa- tiei de lucrări Programul pe luna curenta pentru care se solicita deschi- dere de credite Diferenţa de acordat (4+5-6)
  0 1 2 3 4 5 6
  1. I
  2. II
  3. TOTAL:
        Director general, Director economic,
      .................... .....................
                                Vizat
           Verificat realitatea şi exactitatea datelor din decont
            conform procesului-verbal de constatare nr. ..........
                  Direcţia generală a finanţelor publice
                     şi controlului financiar de stat
                           Director general,
                         .....................

  ──────────────