ORDIN nr. 138 din 17 aprilie 1995 privind aprobarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.)
(actualizat până la data de 29 iulie 2003*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 138/17 aprilie 1995
 • COMISIA NAȚIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 1.949/9 mai 1995
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995
  --------------
  *) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 iulie 2003, cu modificările și completările aduse de ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996; ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997; ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998; ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000; ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001; ORDINUL nr. 2.502 din 10 mai 2001; ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003.
  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,
  ministrul muncii și protecției sociale și președintele Comisiei Naționale pentru Statistica emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.)*), cuprinsă în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura periodic actualizarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) în concordanta cu modificările intervenite în structura forței de muncă și cu cerințele economiei naționale.


  Articolul 3

  Direcțiile de specialitate din Ministerul Muncii și Protecției Sociale și din Comisia Naționala pentru Statistica, precum și unitățile teritoriale ale acestora vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 15 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României.
  -------
  *)Agenții economici, instituțiile și organizațiile interesate în achiziționarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) se pot adresa Editurii Tehnice, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, telefon 222.33.21, fax 222.37.76.
  Ministru de stat,
  ministrul muncii și protecției sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Președintele
  Comisiei Naționale pentru Statistica,
  Alexandru Radocea


  Anexă


  Partea INTAI I. Elemente de metodologie a elaborarii și mod de utilizare
  II. Descrierea grupelor majore
  I. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORARII ȘI MOD DE UTILIZARE
  I.1 . Clasificarea ocupatiilor - parte a sistemului integrat de clasificari și nomenclatoare
  În practica economica se utilizeaza SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICARI, care constituie componentele de baza ale SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocarii, prelucrarii și analizei datelor.
  Ansamblul acestora reprezinta SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICARI ȘI NOMENCLATOARE, care funcționează la nivel macroeconomic.
  Elaborarea noii clasificari a ocupatiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internationale elaborate de Uniunea Europeana (ISCO-88-COM) și ONU (ISCO-88), asigurandu-se transparenta informatiei economico-sociale în domeniul resurselor și utilizarii forței de muncă.
  Lucrarea are un caracter inedit prin aceea ca, pentru prima data în România, s-a realizat o clasificare a ocupatiilor care cuprinde și elemente de descriere pe fiecare treapta a acesteia (grupa majoră, subgrupa majoră, grupa minora și de baza).
  Alinierea la standardele internationale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei românești. Concret, aceasta a insemnat constituirea unor grupe minore și de baza pentru categorii de ocupatii semnificative ca pondere și specific în economia românească, cu asigurarea integrarii în standardele internationale.
  La elaborarea clasificarii s-au avut în vedere urmatoarele principii și criterii:
  - Principiul gruparii unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a facut în concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practica.
  - Principiul omogenitatii maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subimpartire reflectand aspecte din ce în ce mai amanuntite ale criteriului aplicat la subîmpărțirile precedente, ca de exemplu:
  - gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);
  - nivelul competentelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupatiile;
  - gradul de specializare în cadrul aceleiasi activități;
  - felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.
  - Principiul univocității gruparii unităților, care presupune și impune repartizarea fiecarei unități de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat.
  - Principiul actualitatii, al luării în considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv optimizarii și economicitatii folosirii codurilor.
  - Principiul stabilitatii pe o perioadă mai indelungata de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanenta la noile condiții de dezvoltare economico-sociala.
  - Principiul multilateralității folosirii pe diverse structuri organizatorice și activități (strategii guvernamentale, statistica etc.). Posibilitatea utilizarii clasificarii în comparatiile internationale.
  În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPATIILOR este operatia de sistematizare a ocupatiilor (functiilor și meseriilor) populatiei active, în care o ocupatie este clasificata o singură dată.
  OCUPATIA este activitatea utila, aducatoare de venit (în bani sau natura), pe care o desfășoară o persoană în mod obisnuit, intr-o unitate economico-sociala și care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupatia este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscută de societate ca utila pentru sine și semenii săi. Ocupatia unei persoane poate fi exprimata prin: functia sau meseria exercitata de aceasta.
  FUNCTIA este activitatea desfășurată de o persoană intr-o ierarhie functionala de conducere sau execuție. În clasificarea de fața, functiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.
  MESERIA este complexul de cunoștințe obtinute prin scolarizare și prin practica, necesare pentru executarea anumitor operații de transformare și prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.
  Pentru definirea corecta a notiunii de ocupatie și evitarea confuziei, este necesar să se defineasca și notiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi și ocupatie, iar în altele nu.
  Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obtinuta prin studii, iar ocupatia este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de muncă.
  Asa, de exemplu:
  ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐
  │SPECIFICATIE │ PROFESIE │ OCUPATIE │
  ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤
  │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │
  │ Profesia │2. Invatator │2. Invatator │
  │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │
  │ ocupatia │4. Conducator auto │4. Conducator auto │
  ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤
  │ │1. Jurist │1. Senator │
  │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│
  │ difera de │3. Medic │3. Director │
  │ ocupatie │4. Inginer agronom │4. Sef ferma agricola │
  │ │5. Economist │5. Secretar de stat │
  └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘

  Clasificarea ocupatiilor este conceputa pe patru niveluri de clasificare, astfel:
  - nivelul I - Grupe majore;
  - nivelul II - Subgrupe majore;
  - nivelul III - Grupe minore;
  - nivelul IV - Grupe de baza.
  Structurarea clasificarii ocupatiilor pe cele patru nivele s-a facut în raport cu modul de actiune a cerințelor și principiilor de grupare.
  Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupatia sau grupul de ocupatii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activității desfășurate de persoanele cu astfel de ocupatii.
  Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupari conform sistemului, astfel:
  - 10 grupe majore, fiecare grupa majoră dezagregându-se în 9 subgrupe majore;
  - fiecare subgrupa majoră se dezagrega în 9 grupe minore;
  - fiecare grupa minora se dezagrega în 9 grupe de baza.
  CODUL UNEI OCUPATII va fi reprezentat de 6 cifre:
  - prima cifra va reprezenta grupa majoră;
  - a doua cifra va reprezenta subgrupa majoră;
  - a treia cifra va reprezenta grupa minora;
  - a patra cifra va reprezenta grupa de baza;
  - ultimele doua cifre identifica ocupatia în cadrul grupei de baza.
  Asa, de exemplu:
  ┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Grupa majoră - meseriasi lucrători calificati│
  │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare și │
  │Cod│7│ întreținere a masinilor și instalațiilor │
  ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│ Subgrupa majoră- meseriasi și muncitori │
  │ │ │ │ calificati în industria extractiva și │
  │ │ │ │ constructii │
  ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│ │ Grupa minora- mineri și artificieri, taietori│
  │ │ │ │ │ │ și cioplitori în piatra │
  ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│1│ Grupa de baza - mineri și lucrători în │
  │ │ │ │ │ │ cariera │
  ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupatia - miner în subteran │
  └───┴─┴─┴-┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘

  Pentru necesități de cercetare mai analitica, ocupatiile din grupa de baza pot fi detaliate până la nivelul care intereseaza, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obtinerii unor noi grupari.
  I.2 . Necesitatea noii clasificari a ocupatiilor din România
  Clasificari ale ocupatiilor s-au mai facut în tara noastra, având la baza criterii și principii de grupare specifice perioadei istorice și lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:
  - gruparea ocupatiilor după locul de muncă;
  - gruparea ocupatiilor după unitatea economico-sociala;
  - gruparea muncitorilor și personalului operativ din comert și servicii pe ramuri ale economiei naționale și subramuri ale industriei.
  Aceste clasificari au servit pentru a determina latura cantitativa a structurii ocupatiilor, fără a oferi însă, în suficienta măsura, date de analiza privind structura omogen-calitativa a activității persoanelor ocupate.
  În cadrul clasificarilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupari neomogene, cum sunt:
  - ocupatiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii și comert;
  - functii specifice personalului economic și de evidenta care cuprind functii cu nivele de instruire și complexitate a sarcinilor diferite;
  - functii specifice din activitatea de ocrotire a sănătății, asistentei sociale, sportului, care cuprind functii cu diferite niveluri de instruire și grade de specializare și altele.
  Oportunitatea unei noi clasificari a ocupatiilor, valabila pentru toate tarile și în primul rand pentru România, este determinata în principal de:
  a) aparitia de ocupatii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime și a diversificarii din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.);
  b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în tarile care trec la economia de piața, impun noi grupari de ocupatii (conducatori de întreprinderi mari și mici, specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice, manageri etc);
  c) alinierea intregului sistem de clasificari și nomenclatoare la sistemele standard internationale, mai ales la cele din tarile Uniunii Europene, devine necesară cel puțin din urmatoarele considerente:
  - cresterea posibilitatilor de cunoastere, evaluare, comparare și comunicare a indicatorilor de dezvoltare și abordarea lor în mod unitar;
  - asigurarea unor informații corecte și comparabile după aceleasi criterii și principii.
  I.3 . Clasificarea ocupatiilor din România (COR)
  În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România", Ministerului Muncii și Protectiei Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Naționala pentru Statistica, Ministerul Educatiei Naționale și Ministerul Industriei și Comerțului, Clasificarea Ocupatiilor din România, precum și de a a sigura întreținerea la zi a acestui nomenclator.
  Pentru facilitarea comparatiilor internationale, dar și a reflectarii restructurarilor ce țin de trecerea la economia de piața, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificarii ocupatiilor din România cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.
  În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii și Protectiei Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificarii Ocupatiilor din România (COR), care a cuprins și reprezentantii Comisiei Naționale pentru Statistica. Pe parcursul elaborarii primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanță tehnica, din partea unei echipe de experti britanici, în cadrul unui contract de asistența tehnica finanțat de Banca Mondiala.
  Clasificarea Ocupatiilor din România (COR) are la baza principiile de clasificare recunoscute pe plan international și recomandarile corpului de experti britanici ai Uniunii Europene și O.N.U.
  Pentru realizarea clasificarii și descrierea ocupatiilor s-au mai avut în vedere urmatoarele lucrari:
  - Clasificarea internationala standard a ocupatiilor recomandata de UE ISCO-88 (COM);
  - Clasificarea internationala standard a ocupatiilor ISCO (88);
  - Nomenclatorul ocupatiilor utilizat pentru Recensamantul Populatiei și Locuintelor din 1977 și 1992;
  - Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";
  - Dictionnaire des professions - Ofice Național de l'emploi - Bruxelles;
  - Legislatia în vigoare privind denumirea functiilor, meseriilor și stabilirea salariilor;
  - Informațiile culese de la diferiti agenti economici, privind lista ocupatiilor specifice acestora.
  Comparativ cu clasificarile internationale, varianta românească (COR) prezinta urmatoarele grupari:
  ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR
  10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;
  28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;
  116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;
  390 grupe de baza; 372 grupe de baza; 415 grupe de baza.
  Incadrarea ocupatiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut în functie de criteriile de clasificare, astfel:
  1. Nivelul de instruire (școala absolvita)
  Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor:
  ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │ │ NIVEL │
  │ GRUPA MAJORA │DE INSTRUIRE│
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │1. Legiuitori, inalti functionari și conducatori │ - │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │2. Specialisti (cu ocupatii intelectuale și stiintifice)│ 4 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │3. Tehnicieni │ 3 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │4. Functionari │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │5. Lucrători, operatori în comert și asimilati │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │6. Muncitori din agricultura și pescuit │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │7. Muncitori și meseriasi │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │8. Operatori pe instalații, masini și asamblori de │ │
  │ masini, echipamente și alte produse │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │9. Muncitori necalificati │ 1 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │0. Fortele armate │ - │
  └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  *ST
  Ierarhizând nivelurile de pregatire de la 1 la 4, grupa majoră 9 "Muncitori necalificati", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 și 8 sunt considerate la acelasi nivel de instruire 2, iar grupele 2 și 3 corespund unor niveluri de instruire diferentiate 4 și respectiv 3.
  În definițiile a doua grupe majore, "Legislatori, inalti functionari și conducatori" (grupa majoră 1) și la "Fortele armate" (grupa majoră 0), nu se face referire la nivelul de calificare, intrucat în cadrul acestora intervin alte elemente, ținând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica și atribuțiile de conducere, respectiv oblibațiile militare.
  Totusi, subgrupele majore și grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât sa includa ocupatii cu niveluri de pregatire similare.
  2. Nivelul de competența și complexitatea sarcinilor de indeplinit acționează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza din cadrul grupei majore 1.
  3. Gradul de specializare se manifesta în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza ce compun grupele majore 2 și 8.
  4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau masinile și instalatiile cu care se lucreaza sunt criterii de alcatuire a subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de baza ce compun grupele majore 3, 7 și 8.
  Respectand criteriile de clasificare menționate și cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificarii s-au constituit noi grupe minore și grupe de baza ce se considera necesare, specifice activităților ocupationale din tara noastra și care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:
  A. - La grupa majoră 2. - Specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice, grupe noi constituite:
  Grupa minora - cod 215 - Ingineri în industria textila, pielarie și industria
  alimentara, cu doua grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 2151 - Ingineri în industria textila și pielarie;
  Grupa de baza - cod 2152 - Ingineri în industria alimentara.
  Grupa minora - cod 216 - Ingineri în industria lemnului și materialelor de
  constructii (materiale oxidice) cu doua grupe de
  baza:
  Grupa de baza - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;
  Grupa de baza - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de constructii
  (materiale oxidice).
  Ocupatiile specifice acestor activități, după ISCO 88 COM, se clasifica la grupa de baza cod 2149 "Alti arhitecti, ingineri și asimilati".
  Faptul ca numărul ocupatiilor de ingineri din astfel de activități este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.
  Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore și 33 grupe de baza, care cuprind functiile de execuție din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.
  Motivatia introducerii acestora consta în:
  a) faptul ca în cadrul grupei majore 1 (functii de conducere) exista o grupa de baza (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesară introducerea functiilor corespunzătoare, de execuție din acest sector de activitate;
  b) în CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Naționala) exista diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activități specifice, în care lucreaza persoane cu functii de conducere și de execuție;
  c) nevoia de cunoastere a structurii ocupatiilor la un moment dat, precum și de comparare cu perioadele trecute.
  B. - La grupa majoră 3 - Tehnicieni și asimilati, pentru aceleasi motive ca la ocupatiile de ingineri din industriile textila, pielarie, alimentara, lemnului și materiale oxidice (materialelor de constructii) s-au constituit grupe separate și pentru tehnicienii și maistrii care lucreaza în activitățile menționate, astfel:
  Grupa minora - cod 316 - Tehnicieni în industria textila, pielarie și
  industria alimentara, cu doua grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 3161 - Tehnicieni în industria textila și pielarie;
  Grupa de baza - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentara.
  Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului și materialelor
  oxidice (materialelor de constructii), cu doua
  grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;
  Grupa de baza - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.
  C. - La grupa majoră 6 - Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuit.
  Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Gradinari, horticultori și lucrători în
  pepiniere s-au constituit doua grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 6112 - Arboricultori și floricultori;
  Grupa de baza - cod 6115 - Viticultori și pomicultori.
  Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Crescatori de animale și alti lucrători
  neclasificati s-au constituit trei grupe de baza:
  Grupa de baza - cod 6123 - Apicultori și sericicultori;
  Grupa de baza - cod 6124 - Crescatori - ingrijitori de cabaline;
  Grupa de baza - cod 6125 - Crescatori de animale mici.
  Aceste grupe exprima mai pregnant ocupatiile și activitățile specifice față de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins și care sunt eterogene.
  Noile grupe de ocupatii introduse în varianta românească a clasificarii, față de ISCO 88 (COM), au determinat:
  a) cresterea numarului de grupe minore cu 14 grupe și a grupelor de baza cu 43;
  b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.
  Clasificarea în ansamblu și sistemul de codificare "deschis" permit cu usurinta conversia datelor despre ocupatii în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) și ISCO 88, și agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea și întreținerea "la zi" a editiei actuale, pe măsura aparitiei (disparitiei) unor ocupatii.
  I.4 . Modul de utilizare a clasificarii ocupationale din România
  Lucrarea este conceputa ca un instrument necesar, adresandu-se tuturor celor care gestioneaza și prelucreaza informații statistice referitoare la ocupatii, la nivel macro- sau microeconomic, și este destinata, în principal, clasificarii și codificarii corecte a ocupatiilor înregistrate cu privire la populatia ocupata, șomeri, locuri vacante etc.
  Modul în care este conceputa și sistematizata lucrarea faciliteaza identificarea locului și codului fiecarei ocupatii în cadrul clasificarii.
  Prima parte a lucrării explica natura clasificarii ocupatiilor din România, fundamentează conceptele de baza utilizate în realizarea ei, prezinta avantajele utilizarii standardelor internationale pentru asemenea clasificari și schiteaza cateva din principalele utilizari ale acesteia.
  Partea a II-a, principala parte a acestei lucrari, contine clasificarea sistematica a ocupatiilor, precum și o scurta descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.
  Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupatiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificarii și codului corespunzător.
  Indexul alfabetic al ocupatiilor cuprinde totalitatea ocupatiilor din clasificarea sistematica, precum și codul numeric al acestora.
  Pentru a identifica o anumita ocupatie în cadrul Clasificarii Ocupatiilor din România și a stabili grupa de baza, grupa minora, subgrupa majoră și grupa majoră în care se încadrează, se va proceda astfel:
  - dacă este cunoscuta denumirea corecta a ocupatiei se va cauta în indexul alfabetic ocupatia și codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de baza și celelalte diviziuni ale clasificarii;
  - dacă nu este cunoscuta denumirea corecta a ocupatiei se va cauta în indexul alfabetic o ocupatie inrudita a carei denumire corecta este cunoscuta și prin intermediul acesteia se va identifica grupa de baza în care se regaseste ocupatia cautata.
  Descrierile ocupatiilor, în mod obisnuit, constau în titlul ocupatiei insotit de unele informații care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implica.
  Titlul ocupatiei poate fi considerat ca având un cuvant cheie și alaturi, cateva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanica fina, titlu în care inginer este cuvantul cheie, care descrie natura ocupatiei și mecanica fina cuvintele care descriu ocupatia.
  Cuvantul cheie serveste drept ghid pentru grupa majoră în care se va afla ocupatia. În exemplul de mai sus ocupatiile ingineresti se gasesc în grupa majoră 2. În aceasta grupa majoră inginerii sunt inscrisi la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni și ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minora 214 "Arhitecti, ingineri și asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)", iar inginerii mecanici în grupa de baza 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgand lista ocupatiilor din grupa de baza se găsește și ocupatia de inginer mecanica fina, cod 214509.
  O importanța utilizare a acestei clasificari consta în identificarea necesitatilor de calificare prin intermediul informațiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informațiile cu privire la calificarile persoanelor aflate în șomaj sunt codificate și centralizate utilizand clasificarea ocupatiilor din România (COR).
  Prin suprapunerea informațiilor privind ocupatiile anterioare ale somerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprinda meseriile deficitare în vederea recalificarii. Aceasta poate fi facuta prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazeaza clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimiteaza grupele minore de grupele de baza.
  În plus, astfel sistematizata, clasificarea ocupatiilor asociata cu unul din elementele sistemului de clasificari ofera date despre ocupatii cu grade de integrare diferite, astfel:
  - asociata clasificarii activităților economiei naționale (CAEN), asigura date referitoare la structura ocupatiilor pe activități în economia naționala;
  - asociata clasificarii instituțiilor de invatamant pentru absolventii acestora, asigura date referitoare la structura ocupatiilor după nivelul de instruire;
  - asociata clasificarii unităților administrativ-teritoriale ofera date despre structura ocupatiilor în profil teritorial.
  Clasificarea ocupatiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piața muncii, ca de exemplu structura ocupationala a somerilor și orientarea forței de muncă, oferind un plus de cunoastere în domeniile analizate.
  II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJORE
  GRUPA MAJORA 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori și functionari superiori din unitatile economico-sociale și politice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitatile economico-sociale și politice, adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii; contribuie la apararea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariatilor, în raport cu statutele lor; reprezinta voința politica a cetatenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratiei.
  GRUPA MAJORA 2
  Specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice
  Specialistii cu ocupatii intelectuale și stiintifice indeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoștințe de înalt nivel în stiinte fizice, biologice, sociale și umane; intreprind analize și cercetari, elaboreaza concepte, teorii și metode; aplica în practica cunoștințele dobandite sau avizeaza lucrari realizate în domeniul respectiv; predau în invatamant de diverse grade, teoria și practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc și educa persoane handicapate; ofera consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpreteaza opere de arta; sustin comunicari stiintifice și intocmesc rapoarte.
  GRUPA MAJORA 3
  Tehnicieni, maistri și asimilati
  Tehnicienii și asimilatii acestora sunt absolventi ai învățământului liceal, postliceal și de maistri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale și stiintifice, indeplinesc sarcini cu caracter tehnic și inrudite cu cercetarea, din domeniile stiintelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), stiintelor vietii (inclusiv profesiunile medicale), precum și stiintelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, prescolar și învățământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comert, finante, administratie și activități sociale, exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; indeplinesc unele functii cu caracter religios.
  GRUPA MAJORA 4
  Functionari administrativi
  Funcționarii administrativi, având un nivel de pregatire medie și eventual cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrari de birou și secretariat; țin registre de evidenta pentru aprovizionare și transport; realizează lucrari de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, inregistrarea și distribuirea corespondentei; pregatesc și colaționează manuscrise inaintea tiparirii; realizează operațiuni de casa; furnizeaza informații clientilor în legătură cu organizarea de calatorii, s.a.; asigura serviciul în centrale telefonice.
  GRUPA MAJORA 5
  Lucrători operativi în servicii, comert și asimilati
  Lucratorii operativi din servicii, comert și asimilatii acestora organizeaza și ofera diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, presteaza lucrari casnice și asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau institutii; pregatesc și servesc gustari și bauturi, ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura); organizeaza funeralii; protejeaza persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicventa și supraveghează pastrarea ordinii publice; prezinta noi modele vestimentare în cadrul manifestarilor de specialitate sau bunuri de folosință indelungata în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amanuntul.
  GRUPA MAJORA 6
  Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuit
  Agricultorii și lucratorii calificati, în agricultura, silvicultura și pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului, însămânțări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori și arbusti; recolteaza culturi de gradina și flori; culeg fructe de padure; cresc, ingrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana și piele; cresc viermi de matase și albine; intretin și exploateaza paduri și ape; cultiva și recolteaza diferite specii acvatice; depozitează și prelucreaza produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.
  GRUPA MAJORA 7
  Mestesugari și lucrători calificati în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a masinilor și instalațiilor
  Muncitorii clasificati în aceasta grupa executa lucrari manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.
  Majoritatea ocupatiilor din aceasta grupa necesita cunoștințe profesionale care se dobândesc în scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.
  Lucrarile specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrari; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea masinilor-unelte, întreținerea și repararea masinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale pretioase, sticlarie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.
  GRUPA MAJORA 8
  Operatori la instalații și masini și asamblori de masini, echipamente și alte produse
  Operatorii (conducătorii) la instalații, masini și asamblorii conduc și supraveghează masini și instalații industriale și agricole; asambleaza echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificatii stabilite sau procese tehnologice de fabricatie. Calificarea necesară indeplinirii sarcinilor se dobandeste în licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de muncă, în urma cărora se obtin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comanda a masinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricatie; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricatie; cunoasterea modului de functionare și conducere a masinilor mobile și altele.
  GRUPA MAJORA 9
  Muncitori necalificati
  Muncitorii necalificati executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale și, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vanzarea marfurilor pe strada și în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe strada: curatarea, spalarea și calcarea rufelor; asigurarea intretinerii imobilelor de locuit, hotelurilor și altor cladiri; spalarea geamurilor și vitrinelor; livrarea marfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor și bunurilor, colectarea gunoaielor, curatarea strazilor și altor locuri publice; realizarea de lucrari simple în industria miniera, constructii, lucrari publice și în industria prelucratoare; ambalarea manuala, citirea contoarelor, incasarea banilor, manipularea marfurilor și conducerea vehiculelor cu tractiune animala. Executarea activităților de către persoanele clasificate în aceasta grupa majoră nu necesita o pregatire profesionala speciala.
  GRUPA MAJORA 0
  Fortele armate
  Fortele armate cuprind persoanele care, în baza obligațiilor de serviciu sau în virtutea obligației stabilite de legislatia în vigoare, presteaza activități în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula și alte activități din viața civila.
  În aceasta grupa se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviației sau ale altor arme sau servicii, precum și cele recrutate pentru o perioadă reglementara, în vederea indeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.
  Nu se cuprind în aceasta grupa persoanele ocupate în institutii publice cu atributiuni de aparare: vamesii și membrii altor servicii civile inarmate; persoanele temporar chemate pentru indeplinirea unei scurte perioade reglementare de instructie sau exercitiu militar; cadrele militare în rezerva (rezervisti), care nu mai sunt în serviciul militar activ.
  Pentru clasificarea în aceasta grupa nu se fac referiri la nivelul de pregatire profesionala.


  Partea A DOUA III. Structura arborescenta a COR
  IV. Descrierea grupelor de ocupatii - în structura arborescenta - sub raportul competentelor profesionale
  III. STRUCTURA ARBORESCENTA A CLASIFICARII OCUPATIILOR DIN ROMÂNIA
  III. 1. GRUPA MAJORA 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administrației publice, conducatori și functionari superiori din unitatile economico-sociale și politice
  11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI
  PUBLICE
  111 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației
  publice
  1110 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației
  publice
  114 Presedinti și alti functionari superiori din organizații politice,
  profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obstesti
  1141 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile politice
  1142 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile profesionale,
  patronale, sindicale și alte organizații similare
  1143 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile umanitare și
  alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)
  12 CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORATII)
  121 Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și
  asimilati
  1210 Directori generali, directori și asimilati
  122 Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu
  activități de productie și sociale din unități economico-sociale mari
  1221 Conducatori în agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit
  și protectia mediului
  1222 Conducatori în industria extractiva și prelucratoare
  1223 Conducatori în constructii
  1224 Conducatori în comertul cu ridicata și cu amanuntul
  1225 Conducatori în activitatea hoteliera și restaurante
  1226 Conducatori în transporturi posta și telecomunicatii
  1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1228 Conducatori de întreprinderi de prestări servicii pentru populatie
  (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
  1229 Conducatori în alte activități de productie și servicii sociale (sănătate,
  cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)
  123 Alti conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.)
  cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
  1231 Conducatori în servicii de administratie și financiare
  1232 Conducatori în servicii de personal, pregătirea personalului și alte
  relatii de muncă
  1233 Conducatori în activitatea de vanzare și marketing
  1234 Conducatori în servicii de publicitate și relatii publice
  1235 Conducatori în aprovizionare și desfacere
  1236 Conducatori în informatica
  1237 Conducatori în cercetare-dezvoltare, proiectare
  1239 Conducatori în alte activități și servicii nelucrative
  13 CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANTI)
  131 Conducatori (șefi de unități) de unități economico-sociale mici
  1311 Conducatori de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare,
  piscicultura și pescuit
  1312 Conducatori de întreprinderi mici din industria extractiva și prelucratoare
  1313 Conducatori de întreprinderi mici din constructii
  1314 Conducatori de întreprinderi mici din comertul cu ridicata și amanuntul
  1315 Conducatori de întreprinderi mici din activitatea hoteliera și restaurante
  1316 Conducatori de întreprinderi mici din transporturi, posta și
  telecomunicatii
  1317 Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii
  comerciale
  1318 Conducatori de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populatie
  (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
  1319 Conducatori de alte întreprinderi mici
  III. 2. GRUPA MAJORA 2
  Specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice
  21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ȘI INGINERI
  211 Fizicieni, chimisti și asimilati
  2111 Fizicieni și astronomi
  2112 Meteorologi
  2113 Chimisti
  2114 Geologi, geofizicieni
  212 Matematicieni, specialisti statisticieni și asimilati
  2121 Matematicieni și asimilati
  2122 Specialisti statisticieni
  213 Specialisti în informatica
  2131 Analisti, programatori, informaticieni designeri
  2139 Specialisti în informatica neclasificati în grupele de baza anterioare
  214 Arhitecti, ingineri și asimilati (exclusiv ingineri din industria textila,
  pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)
  2141 Arhitecti în urbanistica și amenajarea teritoriului
  2142 Ingineri constructori
  2143 Ingineri energeticieni și electricieni
  2144 Ingineri electronisti în transporturi, posta și telecomunicatii
  2145 Ingineri mecanici
  2146 Ingineri petrochimisti și în chimia industriala
  2147 Ingineri mineri, petrolisti și metalurgisti
  2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi
  2149 Arhitecti, ingineri și asimilati neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  215 Ingineri în industria textila-pielarie și industria alimentara
  2151 Ingineri în industria textila și pielarie
  2152 Ingineri în industria alimentara
  216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria
  celulozei și hartiei și materialelor de constructii (materiale oxidice)
  2161 Ingineri în industria lemnului
  2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de constructii
  (materiale oxidice)
  2163 Ingineri în industria celulozei și hartiei
  22 SPECIALISTI IN BIOLOGIE, AGRONOMIE ȘI STIINTELE VIETII
  221 Specialisti în biologie și agronomie
  2211 Biologi, botanisti, zoologi, ecologi și asimilati
  2212 Bacteriologi, farmacologi și asimilati
  2213 Ingineri agronomi, zootehnisti și silvici
  2214 Ingineri clinici
  222 Medici și asimilati
  2221 Medici medicina generală
  2222 Medici stomatologi
  2223 Medici veterinari
  2224 Farmacisti
  2229 Medici și asimilati neclasificati în grupele de baza anterioare
  23 PROFESORI IN INVATAMANTUL SUPERIOR, SECUNDAR ȘI ASIMILATI
  231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilati
  ocupati în învățământul superior
  2310 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilati
  ocupati în învățământul superior
  232 Profesori în învățământul secundar
  2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri
  2322 Profesori în învățământul gimnazial
  233 Profesori în învățământul primar
  2331 Profesori în învățământul primar
  2332 Profesori în învățământul prescolar
  234 Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor
  2340 Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor
  235 Alti specialisti în invatamant
  2351 Cercetatori în domeniul didactic și pedagogic
  2352 Inspectori în invatamant
  2359 Specialisti în invatamant, neclasificati în grupele de baza anterioare
  24 ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE
  241 Specialisti cu functii administrative și comerciale
  2411 Specialisti în sistemul financiar-bancar
  2412 Specialisti cu probleme de personal și de pregatire profesionala a
  personalului
  2413 Specialiști în logistica
  -----------
  Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2414 Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble
  -----------
  Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2419 Alti specialisti cu functii administrative și comerciale
  242 Juristi
  2421 Avocati
  2422 Magistrați (judecatori, procurori)
  2423 Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității
  ----------
  Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  2429 Juristi neclasificati în grupele de baza anterioare
  243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi și asimilati
  2431 Arhivisti și conservatori ai operelor de arta și monumentelor istorice
  2432 Bibliotecari, documentaristi și asimilati
  244 Specialisti în stiinte economice sociale și umaniste
  2441 Economisti (exclusiv specialisti statisticieni și cei din sistemul
  financiar-bancar)
  2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilati
  2443 Filozofi, istorici și specialisti în stiinte politice
  2444 Lingvisti, traducatori și interpreți
  2445 Psihologi
  2446 Specialisti în activitatea sociala
  2447 Specialiști în relații publice
  ------------
  Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  245 Scriitori și artisti creatori, interpreți și asimilati
  2451 Scriitori, ziaristi și asimilati
  2452 Sculptori, pictori și asimilati
  2453 Compozitori, muzicieni și cantareti
  2454 Coregrafi și dansatori
  2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole
  246 Membri ai clerului
  2460 Membri ai clerului
  247 Specialisti în administratia publică
  2470 Specialisti în administratia publică
  248 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte fizice și chimice
  2481 Cercetatori și asistenti de cercetare în fizica și astronomie
  2482 Cercetatori și asistenti de cercetare în meteorologie
  2483 Cercetatori și asistenti de cercetare în chimie
  2484 Cercetatori și asistenti de cercetare în geologie și geofizica
  249 Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica și statistica
  2491 Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica
  2492 Cercetatori și asistenti de cercetare în statistica
  250 Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica
  2501 Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica
  251 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiinte
  tehnice
  2511 Cercetatori și asistenti de cercetare în arhitectura și urbanism
  2512 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în constructii
  2513 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în energetica
  și electrotehnica
  2514 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  electronică, transporturi și telecomunicatii
  2515 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în mecanica
  2516 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în petrochimie
  și chimie industriala
  2517 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în minerit,
  petrol și metalurgie
  2518 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în geodezie
  252 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  domeniile textile, pielarie, industrie alimentara
  2521 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  textile-pielarie
  2522 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în industria
  alimentara
  253 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniul
  lemnului și materialelor oxidice
  2531 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniul
  lemnului
  2532 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniul
  materialelor oxidice
  254 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  stiintele vietii
  2541 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie și ecologie
  2542 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în anatomie,
  biochimie, biofizica, farmacologie și fiziologie
  2543 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  agricultura, zootehnie și silvicultura
  255 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina
  2551 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina
  2552 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina stomatologica
  2553 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina veterinara
  2559 Cercetatori și asistenti de cercetare în educatie fizica și sport
  256 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar bancar
  2560 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar-bancar
  257 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul stiintelor juridice
  2570 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul stiintelor juridice
  258 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte economice, sociale și
  umaniste
  2581 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul economic
  2582 Cercetatori și asistenti de cercetare în sociologie, antropologie,
  arheologie și geografie
  2583 Cercetatori și asistenti de cercetare în filozofie, istorie și politologie
  2584 Cercetatori și asistenti de cercetare în lingvistica și filologie
  2585 Cercetatori și asistenti de cercetare în psihologie
  III. 3. GRUPA MAJORA 3
  Tehnicieni, maistri și asimilati
  31 TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNICII
  311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din
  industria textila, pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)
  3111 Tehnicieni în fizica și chimie
  3112 Tehnicieni constructori
  3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni
  3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, posta și telecomunicatii
  3115 Tehnicieni și maistri mecanici
  3116 Tehnicieni și maistri petrolisti, petrochimisti și în chimia industriala
  3117 Tehnicieni mineri și metalurgisti
  3118 Desenatori tehnici
  3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilati,
  neclasificati în grupele de baza anterioare
  312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali
  (exploatare întreținere)
  3121 Asistenti, analisti-programatori și asimilati
  3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul
  3123 Tehnicieni-operatori roboti industriali
  313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)
  3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet
  3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și
  telecomunicatii
  3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
  3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice
  314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  3141 Ofiteri mecanici de nave
  3142 Ofiteri de punte și pilotaj nave
  3143 Piloti de avioane și asimilati
  3144 Controlori și navigatori de trafic aerian
  3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
  315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru
  protectia și igiena muncii și controlori de calitate
  3151 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor
  3152 Inspectori pentru protectia și igiena muncii și controlori de calitate
  316 Tehnicieni și maistri în industriile textila, pielarie și alimentara
  3161 Tehnicieni și maistri în industria textila și pielarie
  3162 Tehnicieni și maistri în industria alimentara
  317 Tehnicieni și maistri în industria lemnului, industria sticlei și
  ceramicii, industria celulozei și hartiei și materialelor de constructii
  (materiale oxidice)
  3171 Tehnicieni și maistri în industria lemnului
  3172 Tehnicieni și maistri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de
  constructii (materiale oxidice)
  3173 Tehnicieni și maistri în industria celulozei și hartiei
  32 TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ASIMILATI
  321 Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilati
  3211 Tehnicieni în stiintele vietii și ecologiei
  3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii și
  silviculturii
  3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti și silvici în unități de productie
  322 Tehnicieni și alti lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori
  medicale)
  3221 Asistenti medicali generalisti
  3222 Igienisti
  3223 Asistenti dieteticieni și de nutriție
  3224 Optometricieni și opticieni
  3225 Tehnicieni dentari
  3226 Fizioterapeuti și asimilati
  3227 Asistenti și tehnicieni veterinari
  3228 Asistenti farmacisti și laboranti
  3229 Tehnicieni în medicina moderna, neclasificati în grupele de baza anterioare
  323 Surori medicale, surori puericultoare, moase și laboranti
  3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti
  ------------
  Grupa de bază "3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3231 Surori medicale și laborante
  3232 Moase și surori puericultoare
  33 INVATATORI ȘI ASIMILATI
  331 Invatatori
  3310 Invatatori în învățământul primar
  332 Educatoare
  3320 Educatoare
  333 Instructori-educatori în unități de handicapati
  3330 Instructori-educatori în unități de handicapati
  3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare
  ------------
  Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  334 Alt personal în invatamant
  3340 Personal în invatamant, neclasificat în grupele de baza anterioare
  34 ALTE OCUPATII ASIMILATE TEHNICIENILOR
  341 Agenti în activitatea financiară și comerciala
  3411 Agenti de valori și cambisti (brokeri valori)
  3412 Agenti de asigurări
  3413 Agenti imobiliari
  3414 Agenti de voiaj
  3415 Reprezentanti tehnici și comerciali
  3416 Agenti contractari și achizitii
  3417 Experti în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație
  3419 Agenti în activitatea financiară și comerciala, neclasificati în grupele
  de baza anterioare
  342 Agenti comerciali și mijlocitori de afaceri
  3421 Agenti comerciali
  3422 Agenti concesionari
  3423 Agenti de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și
  reintegrare a somerilor
  3429 Agenti comerciali și de afaceri, neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  343 Alti lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa
  3431 Secretari administrativi și asimilati
  3432 Ocupatii auxiliare în activitatea juridica, comerciala și administrativa
  3433 Contabili
  3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa și asimilati
  344 Inspectori și agenti financiari
  3441 Inspectori de vama și frontiera (vamesi)
  3442 Inspectori de taxe și impozite
  3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale
  3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizații
  3449 Inspectori și agenti financiari, neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  345 Inspectori de politie și detectivi
  3450 Inspectori de politie și detectivi
  346 Asistenti sociali
  3460 Asistenti sociali
  347 Tehnicieni în domeniul creatiei artistice, spectacole și sport
  3471 Designeri, decoratori și alti tehnicieni în domeniul artei
  3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole
  3473 Muzicieni, cantareti, dansatori în localuri publice și asimilati
  3474 Clovni, magicieni, acrobati și asimilati
  3475 Sportivi, antrenori și asimilati
  3476 Tehnicieni în domeniul publicității
  ----------
  Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  348 Personal laic din culte
  3480 Personal laic din culte
  III. 4. GRUPA MAJORA 4
  Functionari administrativi
  41 FUNCTIONARI DE BIROU
  411 Secretari și operatori la masini de scris și de calcul
  4111 Stenografe și dactilografe
  4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilati
  4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date
  4114 Operatori la masini de calcul
  4115 Secretare
  412 Functionari în serviciile de evidența contabilă și financiare
  4121 Registratori ai operațiunilor de evidența contabilă
  4122 Functionari în activități financiare
  413 Functionari în evidenta materialelor, productiei și în transporturi
  4131 Magazineri
  4132 Functionari de programare și urmărire a productiei
  4133 Functionari în transporturi
  414 Functionari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilati
  4141 Bibliotecari și arhivari
  4142 Functionari expeditie și alti agenti postali
  4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilati
  419 Alti functionari de birou
  4190 Alti functionari de birou
  42 FUNCTIONARI IN SERVICII CU PUBLICUL
  421 Casieri, operatori la ghiseu și asimilati
  4211 Casieri, numaratori de bani și vânzători de bilete
  4212 Operatori la ghisee
  4213 Crupieri și asimilati
  4214 Camatari
  4215 Colectori de note de plată, polite și bani cash
  422 Functionari la receptie și de informare a clientelei
  4221 Functionari la agentiile de voiaj
  4222 Functionari la serviciile de informare și receptioneri
  4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
  III. 5. GRUPA MAJORA 5
  Lucrători operativi în servicii, comert și asimilati
  51 LUCRATORI IN SERVICII PERSONALE ȘI DE PROTECTIE
  511 Insotitori de zbor și ghizi
  5111 Insotitori de zbor și stewardese
  5112 Conductori și controlori în transporturi publice
  5113 Ghizi
  512 Administratori și alti lucrători operativi în restaurante cantine,
  pensiuni etc.
  5121 Administratori (Intendenti)
  5122 Bucatari
  5123 Ospatari și barmani
  513 Personal de ingrijire și asimilat
  5131 Ingrijitoare de copii
  5132 Infirmiere și ingrijitoare în institutii de ocrotire sociala și sanitara
  5133 Personal specializat pentru îngrijire și supraveghere la domiciliu
  -------------
  Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  5139 Lucrători în serviciu pentru populatie, neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  514 Alti lucrători în servicii pentru populatie
  5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilati
  5142 Valeti, cameriste și insotitori
  5143 Agenti de pompe funebre și imbalsamatori
  5149 Lucrători în servicii pentru populatie, neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  516 Personal de paza și ordine publică
  5161 Pompieri
  5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de inchisoare)
  5169 Personal de paza și ordine publică, neclasificat în grupele de baza
  anterioare
  52 MODELE, MANECHINE ȘI VÂNZĂTORI IN MAGAZINE ȘI PIETE
  521 Manechine și asimilati
  5210 Manechine și asimilati
  522 Vânzători în magazine și piete
  5220 Vânzători în magazine și piete
  III. 6. GRUPA MAJORA 6
  Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuit
  61 AGRICULTORI ȘI LUCRATORI CALIFICATI IN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUIT
  611 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale
  6111 Agricultori și lucrători calificati în culturi de camp și legumicultura
  6112 Arboricultori și floricultori
  6115 Viticultori și pomicultori
  612 Crescatori de animale
  6121 Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru producția de lapte
  și carne
  6122 Crescatori de păsări și fazanieri
  6123 Apicultori și sericicultori
  6124 Crescatori - ingrijitori de cabaline
  6125 Crescatori de animale mici
  6126 Crescători ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive
  -----------
  Grupa de bază "6126 Crescători ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  613 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale și crescatori de
  animale
  6130 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale și crescatori de
  animale
  614 Lucrători forestieri și asimilati
  6141 Lucrători forestieri
  6142 Preparatori mangal
  615 Pescari și vânători
  6151 Lucrători în culturi acvatice
  6152 Pescari în ape interioare și de coasta
  6153 Pescari în mari și oceane
  6154 Vânători
  III. 7. GRUPA MAJORA 7
  Mestesugari și lucrători calificati în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a masinilor și instalațiilor
  71 MESERIASI ȘI MUNCITORI CALIFICATI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA ȘI CONSTRUCTII
  711 Mineri și artificieri, taietori și cioplitori în piatra
  7111 Mineri și lucrători în cariera
  7112 Artificieri
  7113 Spargatori, taietori și cioplitori în piatra
  712 Muncitori constructori și asimilati
  7121 Muncitori constructori care utilizeaza tehnici și materiale traditionale
  7122 Zidari
  7123 Constructori în beton armat și asimilati
  7124 Dulgheri
  7129 Muncitori constructori neclasificati în grupele de baza anterioare
  713 Muncitori constructori la lucrari de finisare
  7131 Constructori de acoperisuri
  7132 Parchetari, linolisti, mozaicari și faiantari
  7133 Ipsosari
  7134 Montatori de izolatii termice și acustice
  7135 Geamgii
  7136 Instalatori și montatori de tevi
  7137 Electricieni în constructii
  714 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade și asimilati
  7141 Zugravi, tapetari, lacuitori și vopsitori
  7143 Curatitori de fatade și cosari
  72 MESERIASI ȘI MUNCITORI CALIFICATI IN METALURGIE, CONSTRUCTII METALICE ȘI
  ASIMILATI
  721 Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii și alti lucrători în constructii
  metalice
  7211 Turnatori, formatori, miezuitori
  7212 Sudori și debitatori autogeni
  7213 Tinichigii-cazangii
  7214 Constructori și montatori de structuri metalice
  7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și
  transportat
  7216 Scafandri și alti lucrători subacvatici
  722 Forjori, matriteri, reglori și asimilati
  7221 Forjori, stantatori și presatori
  7222 Sculeri
  7223 Reglori și reglori conductori de masini unelte
  7224 Lucrători la masini de polizat, rectificat și ascutit
  723 Mecanici, montatori și reparatori de masini și utilaje
  7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule
  7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane
  7233 Mecanici, montatori și reparatori de masini agricole și industriale
  724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și
  electrotehnice
  7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente
  electrice și energetice
  7242 Electronisti montatori și reparatori de aparate și echipamente
  electronice
  7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice și
  telefonice
  7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și
  subterane
  73 MESERIASI ȘI MUNCITORI CALIFICATI IN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE
  ȘI ASIMILATI
  731 Lucrători în mecanica fina și asimilati
  7311 Confectioneri și reparatori de instrumente și aparate de precizie
  7312 Confectioneri și acordori de instrumente muzicale
  7313 Giuvaergii și alti lucrători de precizie în metal și alte materiale
  732 Olari, sticlari și lucrători asimilati
  7321 Olari și formatori în ceramica și materiale abrazive
  7322 Sticlari (suflatori, taietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)
  7323 Gravori pe sticlă
  7324 Pictori, decoratori pe sticlă și ceramica
  733 Lucrători meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn, textile,
  piele și alte materiale
  7331 Lucrători-meseriasi în executarea de produse artizanale din lemn și alte
  materiale
  7332 Lucrători-meseriasi în executarea de produse artizanale din textile, piele
  și materiale similare
  734 Lucrători poligrafi și asimilati
  7341 Zetari și linotipisti
  7342 Stereotipari și galvanotipiști
  7343 Gravori de imprimerie și fotogravori
  7344 Personal de fotografiere și asimilat
  7345 Legatori și lucrători Înrudiți
  7346 Imprimatori pe matase, lemn și textile
  74 MESERIASI ȘI MUNCITORI CALIFICAtI IN INDUSTRIA ALIMENTARA ȘI ALTE MESERII
  ARTIZANALE
  741 Meseriasi și lucrători în industria alimentara
  7411 Macelari și alti lucrători în prelucrarea carnii și peștelui
  7412 Brutari, patiseri și cofetari
  7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate
  7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor
  7415 Degustatori și controlori de calitate de mancaruri și bauturi
  7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun
  742 Meseriasi și lucrători În tratarea și prelucrarea lemnului
  7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului
  7422 Tamplari și lucrători asimilati
  7423 Reglori-montatori masini de prelucrat lemn
  7424 Impletitori de cosuri, confectioneri de perii și asimilati
  743 Lucrători în industria textila și confectii
  7431 Filatori
  7432 Tesatori și tricotori
  7433 Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri și modiste
  7434 Blanari și asimilati
  7435 Mesteri, croitori în textile și piele
  7436 Lucrători în broderie și asimilati
  7437 Tapiteri și asimilati
  744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea incaltamintei
  7441 Tabacari și pielari
  7442 Cizmari și mestesugari
  III. 8. GRUPA MAJORA 8
  Operatori la instalații și masini și asamblori de masini, echipamente și alte produse
  81 OPERATORI LA INSTALATIILE FIXE ȘI LUCRATORI ASIMILATI
  811 Operatori la instalatiile de exploatare miniera și petroliera de extractie
  și preparare a substanțelor minerale utile
  8111 Operatori la instalații și utilaje miniere
  8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor
  8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extractie a titeiului
  812 Operatori la instalatiile de producere și prelucrare a metalului
  8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti și otelari
  8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor
  8123 Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor
  8124 Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor
  813 Operatori la cuptoarele și instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii
  și produselor refractare, abrazive din carbune și grafit
  8131 Operatori la cuptoarele și instalatiile de producere a sticlei și
  produselor din sticlă
  8139 Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii și produselor refractare,
  abrazive din carbune și grafit
  814 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hartiei
  8141 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
  8142 Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie
  8143 Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei
  815 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica
  8151 Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare și
  malaxare chimica
  8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie
  8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimica
  8154 Operatori la instalatiile de distilare și tratamente chimice (cu excepția
  rafinarii petrolului și gazelor)
  8155 Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale
  8159 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati în grupele
  de baza anterioare
  816 Operatori la instalatiile de producere a energiei și tratarea apei
  8161 Operatori la instalatiile de producere a energiei
  8162 Fochisti la masini mobile cu abur și cazane de locomotiva
  8163 Operatori la incineratoare, instala(îi de tratare a apei și asimila(i
  817 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali
  8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboti industriali
  82 OPERATORI LA MASINI, UTILAJE ȘI ASAMBLORI DE MASINI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE
  PRODUSE
  821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale
  8211 Operatori prelucratori la masini unelte
  8212 Operatori la masini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor
  produse minerale
  822 Operatori la instalatiile și utilajele pentru fabricarea produselor
  chimice
  8221 Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor și produselor
  cosmetice
  8222 Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice și explozibililor
  8223 Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor
  8224 Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice
  8229 Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice
  823 Operatori la instalatiile și utilajele pentru fabricarea articolelor din
  cauciuc și mase plastice
  8231 Operatori la instalatiile, utilajele și masinile pentru fabricarea
  produselor din cauciuc
  8232 Operatori la instalatiile, utilajele și masinile pentru fabricarea
  articolelor din materiale plastice
  824 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
  8240 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
  825 Operatori la masinile și utilajele din tipografii și legatorii
  8251 Operatori la masinile și utilajele de imprimat
  8252 Operatori la masinile și utilajele de legat cărți
  8253 Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din
  hartie, carton și materiale similare
  826 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea produselor și
  articolelor din textile, blanuri și piele
  8261 Operatori la utilajele de filatura
  8262 Operatori la masini de tesut și tricotat
  8263 Operatori la masini și utilaje pentru industria confectiilor
  8264 Operatori la utilajele și instalatiile de finisare textila
  8265 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor și pieilor
  8266 Operatori la masini utilaje și instalații din industria incaltamintei
  8269 Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri și
  alte materiale similare
  827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare
  8271 Operatori la masinile și utilajele de prelucrare a carnii și peștelui
  8272 Operatori la masinile și utilajele de fabricare a produselor lactate
  8273 Operatori la masinile de macinat cereale și mirodenii
  8274 Operatori la masinile și utilajele pentru fabricarea painii, pastelor
  fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie și zaharoase
  8275 Operatori la masinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor
  și fabricarea uleiurilor alimentare
  8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zaharului
  8277 Operatori la masinile și utilajele de prelucrare a cafelei și a ceaiului
  8278 Operatori la masinile și instalatiile de fabricare a berii, vinurilor și
  altor bauturi
  8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului și produselor din tutun
  828 Asamblori de masini, echipamente și alte produse
  8281 Montatori în constructii mecanice
  8282 Montatori de masini și echipamente electrotehnice
  8283 Asamblori de echipamente electronice
  8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice
  8285 Asamblori de produse și articole din lemn
  8286 Asamblori de produse și articole din carton, textile și materiale similare
  8287 Montatori de subansamble
  829 Alti operatori la masini și asamblori
  8290 Operatori la masini și asamblori neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  83 CONDUCATORI DE VEHICULE ȘI OPERATORI LA INSTALATII MOBILE
  831 Mecanici de locomotiva și asimilati
  8311 Mecanici de locomotiva
  8312 Franari, acari și agenti de manevra
  832 Conducatori auto
  8321 Conducatori de motociclete
  8322 Soferi de autoturisme și camionete
  8323 Conducatori de autobuze, troleibuze și tramvaie
  8324 Soferi de autocamioane și masini de mare tonaj
  833 Conducatori de masini agricole și alte masini de transportat și ridicat
  8331 Tractoristi și alti conducatori de masini agricole și forestiere
  8332 Conducatori de masini și utilaje terasiere
  8333 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilati
  8334 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate
  834 Marinari, navigatori și asimilati
  8340 Marinari, navigatori și asimilati
  III. 9. GRUPA 9
  Muncitori necalificati
  91 MUNCITORI NECALIFICATI, IN SERVICII ȘI VANZARI
  911 Vânzători ambulanti și asimilati
  9111 Vânzători ambulanti
  9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon
  912 Lustragii și alti prestatori de mici servicii pentru populatie
  9120 Lustragii și alti prestatori de mici servicii pentru populatie
  913 Personal casnic, spalatorese și asimilati
  9131 Menajere
  9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte institutii
  9133 Spalatorese și călcătorese
  914 Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine și geamuri
  9141 Ingrijitori de cladiri
  9142 Spalatori de vehicule, vitrine și geamuri
  915 Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici
  și asimilati
  9151 Personal de manipulare și supraveghere bagaje
  9152 Portari, paznici și asimilati
  9153 Cititori de contoare și incasatori
  916 Muncitori necalificati în servicii publice
  9161 Gunoieri și maturatori
  9162 Muncitori necalificati în servicii publice, neclasificati în grupele de
  baza anterioare
  92 MUNCITORI NECALIFICATI IN AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUIT
  921 Muncitori necalificati în agricultura, silvicultura și pescuit
  9211 Muncitori necalificati în agricultura
  9212 Muncitori necalificati în silvicultura
  9213 Muncitori necalificati în pescuit și vânătoare
  93 MUNCITORI NECALIFICATI IN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE,
  INDUSTRIA PRELUCRATOARE ȘI TRANSPORTURI
  931 Muncitori necalificati în industria miniera, constructii și lucrari
  publice
  9311 Muncitori necalificati în mine și cariere
  9312 Muncitori necalificati la întreținerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
  etc.
  9313 Muncitori necalificati în construcția de locuinte
  932 Muncitori necalificati în industria prelucratoare
  9320 Muncitori necalificati în industria prelucratoare
  933 Muncitori necalificati în transporturi și manipulanti marfuri
  9330 Muncitori necalificati în transporturi și manipulanti marfuri
  III. 10. GRUPA MAJORA 0
  Fortele armate
  01 FORTELE ARMATE
  011 Fortele armate
  0111 Fortele armate
  IV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPATII - IN STRUCTURA ARBORESCENTA - SUB RAPORTUL COMPETENTELOR PROFESIONALE
  IV. 1. GRUPA MAJORA 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administrației publice, conducatori și functionari superiori din unitatile economico-sociale și politice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitatile economico-sociale și politice adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii; contribuie la apararea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariatilor în raport cu statutele lor; reprezinta voința politica a cetatenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratiei.
  Subgrupe majore componente:
  11 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației
  publice
  12 Conducatori de unități economico-sociale mari (corporatii)
  13 Conducatori de unități economico-sociale mici (giranti)
  IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORA 11
  Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației publice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și inaltii conducatori ai administrației publice adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și ordinare; formuleaza, aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii, în baza legii.
  Grupe minore componente:
  111 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației
  publice
  114 Presedinti și alti functionari superiori din organizații politice,
  profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obstesti
  IV. 1.1.1. GRUPA MINORA 111
  Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației publice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și inaltii conducatori ai administrației publice formuleaza, adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii, în baza legii.
  Grupe de baza componente:
  1110 Legislatori, membri ai executivului și inalti conducatori ai administrației
  publice
  1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI
  PUBLICE
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și inaltii conducatori ai administrației publice formuleaza, adopta, modifica și abroga legi constitutionale, organice și legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercita conducerea generală a administrației publice pe intreg teritoriul tarii, în baza legii.
  Ocupatii componente:
  111001 adjunct al procurorului general
  111002 ambasador
  111003 chestor Parlament
  111004 comandant unic aviatie
  111005 comisar general
  111006 comisar general adjunct
  111007 consilier diplomatic
  111008 consilier guvernamental
  111009 consilier și consultant juridic
  111010 consilier institutii publice
  111011 consilier al ministrului
  111012 consul general
  111013 consultant prezidential și guvernamental
  111014 senator
  111015 director institutie publică și asimilati
  111016 director adjunct institutie publică și asimilati
  111017 director de cabinet
  111018 director general institutie publică și asimilati
  111019 consilier economic
  111020 grefier sef (judecatorie, parchet)
  111021 grefier sef de secție (Curte de Apel, tribunal, parchete)
  111022 guvernator
  111023 inspector de stat sef
  111024 inspector sef în administratia publică
  111025 magistrat asistent sef
  111026 ministru și asimilati
  111027 ministru consilier
  111028 ministru de stat
  111029 ministru plenipotentiar
  111030 notar sef
  111031 notar sef adjunct
  111032 prefect
  111033 presedinte Academie
  111034 presedinte Curtea Suprema de Justiție
  111035 presedinte Curte de Apel
  111036 presedinte Curte de conturi
  111037 presedinte de judecatorie
  111038 presedinte Camera Deputatilor
  111039 presedinte de secție (la Curtea Suprema de Justiție, Curte de Apel,
  tribunal)
  111040 presedinte tribunal
  111041 președintele României
  111042 prim grefier
  111043 prim procuror
  111044 prim procuror adjunct
  111045 prim adjunct al procurorului general
  111046 prim-ministru
  111047 primar
  111048 procuror general
  111049 procuror sef de secție
  111050 procuror sef de secție adjunct
  111051 secretar general
  111052 secretar general al guvernului
  111053 secretar Parlament
  111054 secretar de stat și asimilati
  111055 secretar general Academie
  111056 secretar sef notariat
  111057 secretar primarie, prefectura, procuratura
  111058 sef laborator criminalistica
  111059 sef birou institutie publică
  111060 sef cabinet
  111061 sef birou senatorial
  111062 sef departament
  111063 sef protocol de stat
  111064 sef serviciu institutie publică
  111065 subprefect
  111066 viceguvernator
  111067 viceprimar
  111068 deputat
  111069 vicepresedinte (la Curtea Suprema de Justiție, Curtea de Apel, tribunal,
  judecatorie)
  111070 consilier prezidential
  111071 consilier parlamentar
  111072 presedinte Senat
  111073 președinte instituție publică
  -------------
  Ocupația "președinte instituție publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  111074 vicepreședinte instituție publică
  -------------
  Ocupația "vicepreședinte instituție publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  111075 inspector general judecătoresc șef
  -------------
  Ocupația "inspector general judecătoresc șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 1.1.2. GRUPA MINORA 114
  Presedinti și alti functionari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obstesti
  Presedintii și alti functionari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obstesti reprezinta voința politica a cetatenilor; apara drepturile și promovează interesele organizațiilor pe care le conduc, în fața administrației și în relatiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratice; definesc, formuleaza și urmaresc aplicarea politicii organizației pe care o reprezinta (partide politice, sindicate, organizații patronale, asociații profesionale, sportive sau umanitare).
  Grupe de baza componente:
  1141 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile politice
  1142 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile profesionale,
  patronale, sindicale și alte organizații similare
  1143 Conducatori și alti functionari superiori din organizațiile umanitare și
  alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)
  1141 CONDUCATORI ȘI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE POLITICE
  Conducătorii și alti functionari superiori din organizațiile politice definesc politica, statutul și regulamentul intern al organizațiilor, indeplinesc functia de reprezentare a acestora și de coordonare a activității respective.
  Ocupatii componente:
  114101 consilier organizație politica
  114102 presedinte organizație politica
  114103 vicepresedinte organizație politica
  114104 secretar organizație politica
  1142 CONDUCATORI ȘI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILARE
  Conducătorii și inaltii functionari din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare definesc și formuleaza politica, statutul și regulamentele de ordine interioara ale organizațiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizațiilor respective, reprezinta aceste organizații și acționează în numele lor, reprezentandu-le interesele în Parlament și în fața puterii publice.
  Ocupatii componente:
  114201 conducator de asociații, filiale și organizații obstesti
  114202 loctiitor al conducătorului de asociații, filiale organizații obstesti
  114203 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și
  organizațiilor obstesti
  114204 președinte organizație sindicala
  -----------
  Ocupația "președinte organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  114205 vicepreședinte organizație sindicala
  -----------
  Ocupația "vicepreședinte organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  114206 secretar organizație sindicala
  -----------
  Ocupația "secretar organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  114207 delegat sindical național
  ------------
  Ocupația "delegat sindical național" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  114208 președinte asociație naționala cooperatistă
  ------------
  Ocupația "președinte asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114209 vicepreședinte asociație naționala cooperatistă
  ------------
  Ocupația "vicepreședinte asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114210 secretar general asociație naționala cooperatistă
  ------------
  Ocupația "secretar general asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114211 președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste
  ------------
  Ocupația "președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114212 vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste
  ------------
  Ocupația "vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114213 secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste
  ------------
  Ocupația "secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114213 șef departament
  ------------
  Ocupația "șef departament" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1143 CONDUCATORI ȘI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)
  Conducătorii și alti functionari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare definesc și formuleaza politica, statutul, și regulamentul intern al organizațiilor respective, indeplinesc functii de coordonare a aplicarii politicii proprii, precum și de reprezentare a organizațiilor în relatiile cu alte organe și organizații.
  Ocupatii componente:
  114301 conducator de organizații umanitare și asimilati
  114302 secretar al organizațiilor umanitare și asimilati
  IV. 1.2. SUBGRUPA MAJORA 12
  Conducatori de unități economico-sociale mari (corporatii)
  Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau sectiile componente ale acestora, conduse de cel puțin trei cadre de conducere definesc și formuleaza politica economico-sociala a intreprinderii sau a mai multor sectii, pentru care planifica și coordonează desfășurarea activității și indeplinesc functii de reprezentare a întreprinderilor respective.
  Grupe minore componente:
  121 Directori generali, directori de unități economico-sociale mari și asimilati
  122 Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu
  activități de productie și sociale din unități economico-sociale mari
  123 Alti conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.)
  cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
  IV. 1.2.1. GRUPA MINORA 121
  Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și asimilati
  Directorii generali, directorii din unități economico-sociale mari și asimilatii acestora definesc și formuleaza politica economica a intreprinderii, planifica și coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în fața caruia raspund de deciziile luate și de rezultatele obtinute, indeplinind și functii de reprezentare a unităților respective.
  Grupe de baza componente:
  1210 Directori generali, directori și asimilati
  1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ȘI ASIMILATI
  Directorii generali, directorii și asimilatii acestora definesc și formuleaza politica economico-sociala a unităților respective, planifica și coordonează activitatea, apreciaza rezultatele obtinute, raporteaza în fața consiliului de administratie sau a altui organ director și reprezinta unitatea în tranzactiile cu tertii.
  Ocupatii componente:
  121001 comandant și comandant adjunct aviatie
  121002 comandant port, flota
  121003 decan, rector, prorector, prodecan
  121004 director societate comerciala
  121005 director adjunct societate comerciala
  121006 inspector general scolar
  121007 director științific cercetare-dezvoltare și asimilati
  121008 inspector sanitar sef
  121009 medic (farmacist) director și asimilati
  121010 medic (farmacist) director adjunct
  121011 director general societate comerciala
  121012 director general adjunct societate comerciala
  121013 director de program
  121014 director general regie autonoma
  121015 director general adjunct regie autonoma
  121016 director control risc
  ------------
  Ocupația "director control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  121017 director comercial
  -------------
  Ocupația "director comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121018 director vânzări
  -------------
  Ocupația "director vânzări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121019 director/director adjunct, inspector șef și asimilați
  -------------
  Ocupația "director/director adjunct, inspector șef și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121020 director economic
  -------------
  Ocupația "director economic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121021 director magazin
  -------------
  Ocupația "director magazin" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121022 șef corp executori bancari
  -------------
  Ocupația "șef corp executori bancari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 1.2.2. GRUPA MINORA 122
  Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de productie și sociale din unități economico-sociale mari
  Conducătorii de compartimente cu activități de productie și sociale din unitatile economico-sociale mari raspund, planifica și conduc activitatea de productie a bunurilor și prestarilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizeaza recrutarea și formarea personalului, apreciaza randamentul muncii acestuia, reprezinta interesele unității pe care o conduc în relatiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul intreprinderii (institutiei) proprii sau cu tertii.
  Grupe de baza componente:
  1221 Conducatori în agricultura, silvicultura, vânătoare piscicultura, pescuit
  și protectia mediului
  1222 Conducatori în industria extractiva și prelucratoare
  1223 Conducatori în constructii
  1224 Conducatori în comertul cu ridicata și cu amanuntul
  1225 Conducatori în activitatea hoteliera și restaurante
  1226 Conducatori în transporturi, posta și telecomunicatii
  1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1228 Conducatori de întreprinderi de prestări servicii pentru populatie
  (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
  1229 Conducatori în alte activități de productie și servicii sociale (sănătate,
  cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)
  1221 CONDUCATORI IN AGRICULTURA SILVICULTURA, VANATOARE PISCICULTURA, PESCUIT ȘI PROTECTIA MEDIULUI
  Conducătorii din agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit și protectia mediului, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alte cadre de conducere de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de productie a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane, stabilesc modalitatile de execuție a lucrărilor de specialitate, avizeaza recrutarea și formarea profesionala a personalului, reprezinta unitatea pe care o conduc în relatiile cu alte sectoare ale aceleiasi întreprinderi sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  122101 hidrometeorolog sef
  122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vânătoare, piscicultura, pescuit
  122103 inspector general vânătoare
  122104 medic veterinar sef
  122105 sef centru protectia plantelor și mediului
  122106 sef centru reproductia și selecția animalelor
  122107 sef district, centru, ocol silvic
  122108 sef circumscriptie sanitar-veterinar și control al alimentelor
  122109 sef complex zootehnic
  122110 sef fazanerie
  122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)
  122112 sef laborator analize pedologice și asimilati
  122113 sef oficiu cadastru
  122114 sef parchet
  122115 sef pastravarie
  122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola
  122117 sef statie hidrologica, meteorologica și incubație
  122118 sef statie productie, exploatare, întreținere în agricultura
  122119 sef statie vinificație
  122120 sef statie lucrari de irigatie și ameliorare a solului
  122121 inspector veterinar sef
  122122 sef secție mecanizare
  1222 CONDUCATORI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA ȘI PRELUCRATOARE
  Conducătorii din industria extractiva și prelucratoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea de extractie a carbunelui și minereurilor, de productie și distribuție a electricitatii, gazului și apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesionala a personalului; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  122201 inginer sef exploatare nucleara
  122202 inginer sef industria extractiva și prelucratoare
  122203 inginer sef radioprotectie
  122204 inspector sef conservarea energiei
  122205 sef atelier industria extractiva și prelucratoare
  122206 sef sector, industria extractiva și prelucratoare
  122207 sef centru prelucrare
  122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
  122209 sef unități miniere și asimilate
  122210 sef brigada exploatare miniera
  122211 sef serviciu tehnic și componente nucleare
  122212 sef serviciu termo-chimic
  122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa și asimilati
  122214 sef laborator în industria prelucratoare
  122215 sef modul în industria extractiva și prelucratoare
  122216 sef centrala electrica, gaze și apa
  122217 sef secție industrie extractiva și prelucratoare
  122218 sef serviciu industrie extractiva și prelucratoare
  122219 sef birou industrie extractiva și prelucratoare
  122220 sef atelier reparatii capitale
  122221 inspector general industria petrolieră
  ------------
  Ocupația "inspector general industria petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122222 șef formație industria petrolieră/petrochimică
  ------------
  Ocupația "șef formație industria petrolieră/petrochimică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122223 șef instalatie petrolieră
  ------------
  Ocupația "șef instalatie petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122224 șef laborator industria petrolieră
  ------------
  Ocupația "șef laborator industria petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122225 șef stație epurare ape reziduale
  ------------
  Ocupația "șef stație epurare ape reziduale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122226 supervizor geolog și foraj
  ------------
  Ocupația "supervizor geolog și foraj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1223 CONDUCATORI IN CONSTRUCTII
  Conducătorii din constructii, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de productie, exploatare și întreținere în constructii și lucrari publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesionala a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  122301 ajutor sef brigada, în constructii
  122302 inginer sef în constructii
  122303 conducator antrepriza constructii montaj
  122304 sef atelier în constructii
  122305 sef brigada complexa sau specializata
  122306 sef laborator în constructii
  122307 sef lot
  122308 sef santier
  122309 sef sector (secție) drumuri-poduri
  122310 sef secție productie, exploatare, întreținere, reparatii în constructii
  și lucrari publice
  122311 sef serviciu în constructii
  122312 sef birou în constructii
  122313 sef sector exploatare, imbunatatiri funciare
  122314 sef sistem exploatare imbunatatiri funciare
  1224 CONDUCATORI IN COMERTUL CU RIDICATA ȘI CU AMANUNTUL
  Conducătorii din comertul cu ridicata și cu amanuntul, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea comerciala a intreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de marfuri și cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea și formarea profesionala a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezinta organizația proprie în relatiile cu alte sectoare interne sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  122401 președinte cooperativa de consum
  -------------
  Ocupația "presedinte cooperativa de productie, achizitie și desfacere a marfurilor" a fost înlocuită cu ocupația "președinte cooperativa de consum" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122402 sef baza receptie
  122403 sef serviciu comert cu ridicata și amanuntul
  122404 sef birou comert cu ridicata și amanuntul
  122405 vicepreședinte cooperativa de consum
  -------------
  Ocupația "vicepresedinte cooperativa de productie, achizitie și desfacere" a fost înlocuită cu ocupația "vicepreședinte cooperativa de consum" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122406 șef stație PECO
  -------------
  Ocupația "șef stație PECO" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122407 șef departament de mărfuri alimentare/nealimentare
  -------------
  Ocupația "șef departament de mărfuri alimentare/nealimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122408 manager zona
  -------------
  Ocupația "manager zona" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1225 CONDUCATORI IN ACTIVITATEA HOTELIERA ȘI RESTAURANTE
  Conducătorii din activitatea hoteliera și restaurante, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea hoteliera și de alimentatie publică; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare; avizeaza recrutarea și formarea profesionala a personalului din subordine și urmaresc eficienta muncii acestora; reprezinta interesele organizației proprii în relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  122501 responsabil complex hotel-restaurant
  122502 sef complex hotelier
  1226 CONDUCATORI IN TRANSPORTURI, POSTA ȘI TELECOMUNICATII
  Conducătorii din transporturi, posta și telecomunicatii în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea specifică din transporturi, posta și telecomunicatii; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și respectarea normativelor și tarifelor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala și eficienta personalului în subordine; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia și cu tertii.
  Ocupatii componente:
  122601 capitan sef port
  122602 comandant pentru nave maritime
  ------------
  Ocupația "comandant nava" a fost înlocuită cu ocupația "comandant pentru nave maritime" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
  122604 conducator (director și director adjunct) Administratia Filiala Dunarea
  de Jos (AFDJ)
  122605 director zbor
  122606 inginer sef transporturi
  122607 picher sef district
  122608 revizor general siguranța circulației
  122609 sef agentie navala
  122610 sef atelier aeroport
  122611 sef atelier telecomunicatii
  122612 sef atelier transporturi
  122613 sef autobaza
  122614 sef birou aeroport
  122615 sef birou exploatare postala
  122616 sef birou radiotelecomunicatii
  122617 sef birou, serviciu relatii internationale
  122618 sef birou, serviciu transport maritim și fluvial
  122619 sef centrala telefonica
  122620 sef centru control calitate emisie radiofonica
  122621 sef centru control calitate emisie televiziune
  122622 sef centru control local comunicatii
  122623 sef centru dirijare zbor
  122624 sef centru postal și asimilati
  122625 sef centru (secție, sector) radiodifuziune și asimilati
  122626 sef centru (secție, sector) telecomunicatii și asimilati
  122627 sef centru zonal interventii radiorelee
  122628 sef centru zonal de interventii translatare TV
  122629 sef coloana auto
  122630 sef depou
  122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri
  122632 sef divizie cai ferate
  122633 sef formatie comunicatii
  122634 sef formatie operationala telecomunicatii
  122635 sef laborator aeroport
  122636 sef laborator masuratori telecomunicatii
  122637 sef laborator radio-televiziune
  122638 sef laborator telecomunicatii
  122639 sef lot telecomunicatii
  122640 sef port
  122641 sef regulator circulatie cai ferate
  122642 sef retea telecomunicatii
  122643 sef revizie locomotive, automotoare
  122644 sef revizie vagoane
  122645 sef secție (sector) transporturi și asimilati
  122646 sef serviciu, centru, statie, aeroport și asimilati
  122647 sef serviciu control zonal comunicatii
  122648 sef serviciu exploatare postala
  122649 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos
  122650 sef serviciu informare zbor
  122651 sef serviciu statie, tura meteo
  122652 sef serviciu navigatie
  122653 sef serviciu radiotelecomunicatii și asimilati
  122654 sef statie cai ferate
  122655 sef statie comunicatii prin satelit
  122656 sef statie radiorelee
  122657 sef statie teleferic
  122658 sef statie televiziune
  122659 sef studio
  122660 sef agentie pilotaj
  122661 sef cart
  122662 telefonist sef
  122663 telegrafist sef
  122664 sef oficiu zonal posta
  122665 sef oficiu special posta
  122666 diriginte oficiu transporturi și telecomunicatii
  122667 sef turn telecomunicatii
  122668 sef garaj
  122669 comandant instructor
  122670 sef mecanic instructor
  122671 șef mecanic maritim/fluvial
  -------------
  Ocupația "șef mecanic nave maritime" a fost înlocuită cu ocupația "șef mecanic maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122672 șef electrician maritim
  -------------
  Ocupația "șef electrician nave maritime" a fost înlocuită cu ocupația "șef electrician maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122673 sef statie radiotelegrafie (RTG)
  1227 CONDUCATORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALE
  Conducătorii firmelor de intermediere a afacerilor și a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare și gestiune imobiliara, prelucrari informatice, studii de piața, contabilitate, arhitectura, inginerie, curatare a cladirilor, expertize și analize tehnice, publicitate și condiționare (ambalare) a marfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizeaza recrutarea, formarea profesionala și randamentul personalului în subordine; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia și cu tertii; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii.
  Ocupatii componente:
  122701 inginer sef firme de afaceri și alte servicii comerciale
  122702 sef agentie comerciala
  122703 sef expozitii și targuri
  122704 sef vama și asimilati
  1228 CONDUCATORI DE iNTREPRINDERI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC.)
  Conducătorii din intreprinderile de prestări de servicii pentru populatie, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează prestarile de servicii pentru populatie: supraveghere persoane la domiciliu, curățenie și alte prestatii similare; planifica și coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparatii sau altor prestatii; supraveghează utilizarea rationala a resurselor materiale și financiare și urmaresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizeaza recrutarea și formarea profesionala a personalului în subordine și randamentul acestuia; reprezinta organizația proprie în relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  122801 inginer sef întreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii
  și alte servicii pentru populatie
  122802 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii și alte servicii
  pentru populatie
  122803 sef centru reparatii
  122804 sef centru dezinfectie, deratizare și dezinsectie
  1229 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITĂȚI DE PRODUCTIE ȘI SERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURA, INVATAMANT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)
  Conducătorii din alte activități de productie și servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifica și coordonează activitatea din domeniile de sănătate și asistența sociala, invatamant public și particular, activitate recreativa, culturala și sportiva, precum și a instituțiilor și organismelor extrateritoriale.
  Ocupatii componente:
  122901 antrenor federatie sportiva
  122902 asistent medical sef
  122903 biochimist sef secție, laborator
  122904 biolog sef secție, laborator
  122905 chimist sef secție, laborator
  122906 comandant aeroclub
  122907 conducator tabara scolara
  122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura
  122909 coordonator presa
  122910 director în învățământul prescolar, primar, gimnazial, liceal și de
  maistri
  122911 farmacist sef secție, laborator
  122912 farmacist diriginte
  122913 laborant medical sef
  122914 medic sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare sange)
  122915 medic sef secție, laborator
  122916 moasa sefa
  122917 oficiant medical sef
  122918 presedinte federatie sportiva și asimilati
  122919 presedinte complex, club sportiv și asimilati
  122920 psiholog sef secție, laborator
  122921 redactor sef presa
  122922 secretar general agentie presa, edituri
  122923 secretar general redactie
  122924 secretar general federatie sport
  122925 secretar științific invatamant, cercetare
  122926 sef agentie, oficiu turism
  122927 sef atelier presa
  122928 sef birou exploatare-coordonare presa
  122929 sef birou redactie
  122930 sef birou relatii unități presa și asimilati
  122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta
  122932 sef lectorat
  122933 sef oficiu juridic
  122934 sef oficiu, serviciu, secție, redactie și asimilati
  122935 sef serviciu control tehnic presa
  122936 sef unitate balneoclimaterica
  122937 sora medicală sefa
  122938 tehnician sanitar sef
  122939 sef catedra
  122940 sef agentie concursuri hipice
  122941 sef productie film
  122942 sef secție productie film
  122943 sef atelier productie film
  122944 sef oficiu interjudetean difuzare film
  122945 librar-șef
  ------------
  Ocupația "librar-șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  122946 șef atelier decorator
  ------------
  Ocupația "șef atelier decorator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  122947 șef serviciu și asimilați
  -------------
  Ocupația "șef serviciu și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122948 șef atelier și asimilați
  -------------
  Ocupația "șef atelier și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122949 șef secție și asimilați
  -------------
  Ocupația "șef secție și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122950 șef birou și asimilați
  -------------
  Ocupația "șef birou și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122951 șef serviciu reintegrare socială și supraveghere
  -------------
  Ocupația "șef serviciu reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122952 șef unitate elementara de lucru
  -------------
  Ocupația "șef unitate elementara de lucru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123
  Alti conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
  Alti conducatori de compartimente cu activități nelucrative din unitatile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea și formarea personalului din subordine, urmareste randamentul și eficienta acestuia; reprezinta organizația în relatiile cu alti conducatori de organizații, în relatiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu tertii.
  Grupe de baza componente:
  1231 Conducatori în servicii de administratie și financiare
  1232 Conducatori în servicii de personal, pregătirea personalului și alte
  relatii de muncă
  1233 Conducatori în activitatea de vanzare și marketing
  1234 Conducatori în servicii de publicitate și relatii publice
  1235 Conducatori în aprovizionare și desfacere
  1236 Conducatori în informatica
  1237 Conducatori în cercetare-dezvoltare-proiectare
  1239 Conducatori în alte activități și servicii nelucrative
  1231 CONDUCATORI IN SERVICII DE ADMINISTRATIE ȘI FINANCIARE
  Conducătorii din serviciile de administratie și financiare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori, planifica și coordonează activitatea administrativa, evalueaza resursele financiare, stabilesc bugetul și supraveghează operațiunile financiare ale întreprinderilor sau instituțiilor; supraveghează utilizarea rationala a resurselor financiare și efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala și randamentul personalului din subordine; reprezinta organizația în relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  123101 comisar sef divizie garda financiară
  123102 contabil sef
  123103 controlor financiar
  123104 controlor revizor financiar
  123105 procuror sef birou/sef serviciu/secție
  123106 sef agentie CEC
  123107 sef birou, serviciu administrativ
  123108 sef birou, serviciu, secție, circumscriptie financiară
  123109 sef birou, serviciu financiar-contabilitate
  123110 manager financiar
  ------------
  Ocupația "manager financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1232 CONDUCATORI IN SERVICII DE PERSONAL, PREGATIREA PERSONALULUI ȘI ALTE RELATII DE MUNCĂ
  Conducătorii din servicii de personal, pregatire a personalului și alte relatii de muncă, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii planifica și coordonează activitatea de recrutare, formare și promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucratorilor; avizeaza programele de protecție a muncii și reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației și cu tertii.
  Ocupatii componente:
  123201 sef birou calificare și recalificare
  123202 sef birou pensii
  123203 sef birou șomaj
  123204 sef oficiu șomaj
  123205 sef serviciu resurse umane
  123206 sef serviciu evaluarea resurselor de muncă
  123207 manager resurse umane
  ------------
  Ocupația "manager resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123208 șef centru perfecționare
  ------------
  Ocupația "șef centru perfecționare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1233 CONDUCATORI DIN ACTIVITATEA DE VANZARE ȘI MARKETING
  Conducătorii din activitatea de vanzare și marketing, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de comert interior sau exterior și marketing a intreprinderii sau institutiei; fundamentează programele de desfacere a marfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piața; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor și rabatului comercial, condițiile de livrare și metodele de vanzare; supraveghează utilizarea rationala a resurselor umane, materiale și financiare, recrutarea și formarea profesionala a personalului; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației și cu tertii.
  Ocupatii componente:
  123301 sef serviciu marketing
  123302 sef birou marketing
  123303 sef licitație
  123304 director operații-tranzactii
  123305 sef casa compensatie
  123306 sef agentie bursiera
  123307 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)
  ------------
  Ocupația "manager marketing (tarife, contracte, achiziții)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1234 CONDUCATORI IN SERVICII DE PUBLICITATE ȘI RELATII PUBLICE
  Conducătorii din serviciile de publicitate și relatii publice, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau institutii, negociaza contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masa (mass-media) și agentiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităților și publicului și organizeaza campanii de colectare a fondurilor în contul organizațiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmaresc utilizarea rationala a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea și formarea profesionala a personalului în subordine și supraveghează randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  123401 sef agentie reclama publicitara
  123402 sef birou reclama publicitara
  123403 sef serviciu reclama publicitara
  1235 CONDUCATORI IN APROVIZIONARE ȘI DESFACERE
  Conducătorii din activitatea de aprovizionare și desfacere, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de achizitionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime și materialelor; negociaza cu furnizorii asupra preturilor de achizitie și calității materiilor prime și materialelor care fac obiectul contractului; planifica și stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea rationala a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, pregătirea profesionala și randamentul personalului; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației și cu tertii.
  Ocupatii componente:
  123501 sef birou aprovizionare-desfacere
  123502 sef depozit
  123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere
  123504 sef siloz
  123505 sef statie uscare-condiționare cereale
  123506 manager achiziții
  -----------
  Ocupația "manager achiziții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123507 manager farmacii
  -----------
  Ocupația "manager farmacii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123508 manager aprovizionare
  -----------
  Ocupația "manager aprovizionare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123509 manager relații furnizori
  -----------
  Ocupația "manager relații furnizori" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1236 CONDUCATORI IN INFORMATICA
  Conducătorii din informatica coordonează activitatea compartimentelor de informatica din unități (intreprindere, institutie, societate, comerciala etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentelor de calcul, precum și achizitionarea, din exteriorul unității, de programe de calculator; stabilesc modalitatile de prelucrare a datelor la nivelul unității; supraveghează utilizarea eficienta și rationala a resurselor materiale și financiare; se preocupa de recrutarea și pregătirea profesionala și urmaresc eficienta personalului în subordine; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terti.
  În contextul diversitatii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcție, direcție generală, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupatiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare și Functionare al fiecarei organizații.
  Ocupatii componente:
  123601 director centru de calcul
  123602 sef oficiu de calcul
  123603 sef atelier informatica
  123604 sef laborator informatica
  123605 director divizie informatica
  123606 director departament informatica
  1237 CONDUCATORI IN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTARE
  Conducătorii din cercetare-dezvoltare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alti conducatori de direcții și servicii, planifica și coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, institutii, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de productie; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare și supraveghează utilizarea rationala a resurselor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala a personalului și randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu în relatiile cu alte sectoare ale organizației, sau cu tertii.
  Ocupatii componente:
  123701 arhitect sef
  123702 geolog sef
  123703 secretar științific și asimilati
  123704 sef formatie lucrari geologice
  123705 sef formatie cercetare-dezvoltare
  123706 meteorolog sef
  123707 director filiala cercetare-proiectare
  123708 sef atelier editii, multiplicare, expeditie
  123709 sef proiect cercetare-proiectare
  123710 sef secție cercetare-proiectare
  123711 sef atelier cercetare-proiectare
  123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare
  123713 director proiect
  ------------
  Ocupația "director proiect" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123714 șef proiect, program și asimilați
  ------------
  Ocupația "șef proiect, program și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1239 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII NELUCRATIVE
  În aceasta grupa sunt inclusi conducătorii care nu pot fi clasificati în celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alti conducatori.
  Ocupatii componente:
  123901 sef birou organizație politica, obsteasca, umanitara
  123902 sef serviciu organizație politica, obsteasca, umanitara
  123903 inspector de protecție civilă
  -----------
  Ocupația "șef stat major apărare civilă" a fost înlocuită cu ocupația "inspector de protecție civilă" conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  123904 coordonator în protecție și securitate privată
  ------------
  Ocupația "coordonator în protecție și securitate privată" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 1.3. SUBGRUPA MAJORA 13
  Conducatori de unități economico-sociale mici (giranti)
  Conducătorii de unități economico-sociale mici (giranti) coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor (girantilor); asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri și profilul activității, negociaza preturile cu furnizorii și clientii, planifica și centralizeaza utilizarea resurselor materiale, financiare și umane.
  Grupe minore componente:
  131 Conducatori (șefi de unități) de unități economico-sociale mici
  IV. 1.3.1. GRUPA MINORA 131
  Conducatori (șefi de unități) unități economico-sociale mici
  Conducătorii de unități economico-sociale mici coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor; asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni planifica, definesc și infaptuiesc obiectivele economice, urmaresc realizarea sarcinilor zilnice; negociaza preturile cu furnizorii și clientii, supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizeaza recrutarea personalului în subordine pentru desfășurarea sarcinilor specifice.
  Notă: Grupele de baza cuprinse în aceasta subgrupa claseaza functiile respective în cele 9 ramuri de activitate.
  Grupe de baza componente:
  1311 Conducatori de întreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vânătoare,
  piscicultura și pescuit
  1312 Conducatori de întreprinderi mici din industria extractiva și prelucratoare
  1313 Conducatori de întreprinderi mici din constructii
  1314 Conducatori de întreprinderi mici din comertul cu ridicata și amanuntul
  1315 Conducatori de întreprinderi mici din activitatea hoteliera și restaurante
  1316 Conducatori de întreprinderi mici din transporturi, posta și
  telecomunicatii
  1317 Conducatori firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1318 Conducatori de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populatie
  (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
  1319 Conducatori de alte întreprinderi mici
  Sarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de baza sunt, în general, comune și se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCATORI (SEFI DE UNITATI) DE SOCIETATI COMERCIALE ȘI INTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activității.
  1311 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE, PISCICULTURA ȘI PESCUIT
  Ocupatii componente:
  131101 conducator intreprindere mica - patron (girant) agricultura,
  silvicultura, vânătoare, piscicultura și pescuit
  1312 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA ȘI PRELUCRATOARE
  Ocupatii componente:
  131201 conducator intreprindere mica - patron (girant) industrie extractiva și
  prelucratoare
  1313 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCTII
  Ocupatii componente:
  131301 conducator intreprindere mica-patron (girant) în constructii
  1314 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN COMERTUL CU RIDICATA ȘI AMANUNTUL
  Ocupatii componente:
  131401 conducator intreprindere mica patron (girant) în comert
  1315 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN ACTIVITATEA HOTELIERA ȘI RESTAURANTE
  Ocupatii componente:
  131501 conducator intreprindere mica-patron (girant) în activitatea hoteliera
  și restaurante
  131502 patron unitate agrement
  131503 patron unitate alimentatie publică
  1316 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POSTA ȘI TELECOMUNICATII
  Ocupatii componente:
  131601 conducator intreprindere mica-patron (girant) în transporturi și
  comunicatii
  1317 CONDUCATORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALE
  Ocupatii componente:
  131701 conducator firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri și
  alte servicii comerciale
  1318 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC)
  Ocupatii componente:
  131801 conducator intreprindere mica-patron (girant) în prestări servicii
  1319 CONDUCATORI DE ALTE INTREPRINDERI MICI
  Ocupatii componente:
  131901 conducator de intreprindere mica patron (girant) invatamant, sănătate,
  sport, turism, informatica etc.
  IV. 2. GRUPA MAJORA 2
  Specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice
  Specialistii cu ocupatii intelectuale și stiintifice indeplinesc sarcini profesionale care necesita cunoștințe de înalt nivel în stiinte fizice, biologice, sociale și umane; intreprind analize și cercetari, elaboreaza concepte, teorii și metode; aplica în practica cunoștințele dobandite sau avizeaza lucrari realizate în domeniul respectiv; predau în învățământul de diverse grade, teoria și practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc și educa persoane handicapate; ofera consultații în domeniul comercial, juridic și social; creeaza și interpreteaza opere de arta; sustin comunicari stiintifice și intocmesc rapoarte.
  Subgrupe majore componente:
  21 Fizicieni, matematicieni și ingineri
  22 Specialisti în biologie, agronomie și stiintele vietii
  23 Profesori în învățământul superior secundar și asimilati
  24 Alti specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice
  IV. 2.1. SUBGRUPA MAJORA 21
  Fizicieni, matematicieni și ingineri
  Fizicienii, matematicienii și inginerii efectueaza cercetari asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le amelioreaza sau actualizeaza; aplica în practica cunoștințele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei și tehnologiei; avizeaza proiecte de constructii, sistematizare, retele de circulatie rutiera, echipamente, masini, metode de exploatare miniera; efectueaza ridicari topografice și submarine și intocmesc harti; studiaza aspectele tehnologice ale unor materiale, produse și procedee; sustin comunicari stiintifice și intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
  Grupe minore componente:
  211 Fizicieni, chimisti și asimilati
  212 Matematicieni, specialisti statisticieni și asimilati
  213 Specialisti în informatica
  214 Arhitecti, ingineri și asimilati (exclusiv ingineri din industria textila,
  pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)
  215 Ingineri în industria textila, pielarie și alimentara
  216 Ingineri în industria lemnului și materialelor de constructii
  IV. 2.1.1. GRUPA MINORA 211
  Fizicieni, chimisti și asimilati
  Fizicienii, chimistii și specialistii asimilati aplica cunoștințele stiintifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei și geofizicii; aplica cunoștințele dobandite în domeniul prelucrarii industriale, agriculturii, medicinei, navigatiei, explorarii spatiale, exploatarii resurselor de petrol și gaze, altor resurse minerale și apei; în telecomunicatii și alte servicii sau constructii civile; sustin comunicari stiintifice și intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
  Grupe de baza componente:
  2111 Fizicieni și astronomi
  2112 Meteorologi
  2113 Chimisti
  2114 Geologi, geofizicieni
  2111 FIZICIENI ȘI ASTRONOMI
  Fizicienii și astronomii efectueaza experimente, teste și analize asupra structurii și proprietăților materiei în stare solida și a modificarilor posibile în functie de temperatura și presiune; evalueaza rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observa și analizeaza fenomenele ceresti; aplica cunoștințele legate de fizica și astronomie în industrie, medicina și în domeniul militar.
  Ocupatii componente:
  211101 fizician
  2112 METEOROLOGI
  Meteorologii conduc (dirijeaza) cercetarea, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii și metode operationale care se referă la compozitia, structura și dinamica atmosferei; investigheaza directia și viteza deplasarilor aerului, presiunii temperaturii, umiditatii și alte fenomene ca formarea cetei și precipitatiilor, pregatesc detalierea pe termen lung a hartilor meteorologice și prognozelor meteo folosite în aviatie, în marina, agricultura și alte domenii pentru informarea publicului.
  Ocupatii componente:
  211201 meteorolog
  211202 prognozator meteo
  211203 climatolog
  211204 meteorolog aeronautic
  2113 CHIMISTI
  Chimistii efectueaza cercetari aplicative și analize pentru determinarea compozitiei chimice a diferitelor substante, materii și produse naturale, artificiale sau sintetice; intocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătățirii calității materialelor, produselor și procedeelor farmaceutice și industriale.
  Ocupatii componente:
  211301 chimist
  211302 consilier chimist
  211303 expert chimist
  211304 inspector de specialitate chimist
  211305 referent de specialitate chimist
  2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENI
  Geologii, geofizicienii și geografii studiaza compozitia și structura scoartei terestre, analizeaza rocile, mineralele și fosilele pentru determinarea naturii și cronologiei diferitelor formatiuni geologice; studiaza și masoara intensitatea seismelor și a forței gravitationale; studiaza fenomenele optice și acustice din atmosfera; identifica zacaminte de petrol, gaze naturale, panza freatica etc. și stabilesc procedeele de exploatare a acestora.
  Ocupatii componente:
  211401 consilier geolog
  211402 expert geolog
  211403 inspector specialitate geolog
  211404 referent de specialitate geolog
  211405 consilier geofizician
  211406 expert geofizician
  211407 inspector specialitate geofizician
  211408 referent de specialitate geofizician
  211409 consilier hidrogeolog
  211410 expert hidrogeolog
  211411 inspector specialitate hidrogeolog
  211412 referent de specialitate hidrogeolog
  211413 consilier hidrolog
  211414 expert hidrolog
  211415 inspector specialitate hidrolog
  211416 referent de specialitate hidrolog
  211417 consilier pedolog
  211418 expert pedolog
  211419 inspector specialitate pedolog
  211420 referent de specialitate pedolog
  211421 inginer geolog
  -------------
  Ocupația "inginer geolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.1.2. GRUPA MINORA 212
  Matematicieni, specialisti statisticieni și asimilati
  Matematicienii, statisticienii și asimilatii acestora avizeaza aplicarea unor metode și principii matematice, actuariale și statistice; pregatesc și efectueaza culegeri de date statistice, le evalueaza, le organizeaza și le interpreteaza, intocmind rapoarte și comunicari stiintifice.
  Grupe de baza componente:
  2121 Matematicieni și asimilati
  2122 Specialisti statisticieni
  2121 MATEMATICIENI ȘI ASIMILATI
  Matematicienii și asimilatii acestora studiaza și elaboreaza teorii și metode matematice și actuariale, avizeaza utilizarea acestora în stiintele tehnice, agronomie, medicina și alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice în vederea programarii și rezolvarii computerizate a acestor probleme.
  Ocupatii componente:
  212101 consilier matematician
  212102 expert matematician
  212103 inspector specialitate matematician
  212104 referent de specialitate matematician
  212105 consilier actuar
  212106 expert actuar
  212107 inspector specialitate actuar
  212108 referent de specialitate actuar
  2122 SPECIALISTI STATISTICIENI
  Statisticienii proiecteaza și organizeaza anchete și alte culegeri de date statistice, concep chestionarele și celelalte instrumente specifice; evalueaza, prelucreaza, analizeaza și interpreteaza informații statistice și se ocupa de publicarea lor.
  Ocupatii componente:
  212201 consilier statistician
  212202 expert statistician
  212203 inspector specialitate statistician
  212204 referent de specialitate statistician
  IV. 2.1.3. GRUPA MINORA 213
  Specialisti în informatica
  Specialistii în informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza și dezvolta sisteme informatice și programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele și optiunile de informatizare.
  Grupe de baza componente:
  2131 Analisti, programatori, proiectanti sisteme informatice, consultanti în
  informatica
  2139 Specialisti în informatica neclasificati în grupele de baza anterioare
  2131 ANALISTI, PROGRAMATORI, PROIECTANTI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANTI IN INFORMATICA
  Analistii, programatorii, proiectantii de sisteme informatice, consultantii în informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza și dezvolta sisteme informatice, programe și documentația tehnica aferenta; proiecteaza structura bazelor de date; concep și proiecteaza retele de calculatoare; ofera consultații de specialitate utilizatorilor de tehnica de calcul.
  Ocupatii componente:
  213101 analist
  213102 programator
  213103 proiectant sisteme informatice
  213104 consultant în informatica
  2139 SPECIALISTI IN INFORMATICA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Specialistii în informatica neclasificati în grupa de baza anterioara concep, realizează și aplica metode de asigurare a integritatii și securitatii datelor și programelor; instaleaza, intretin și mentin în exploatare echipamente de calcul; gestioneaza retele de calculatoare.
  Ocupatii componente:
  213901 inginer de sistem în informatica
  213902 administrator de retea de calculatoare
  213903 administrator baze de date
  ------------
  Ocupația "administrator baze de date" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  213904 programator de sistem informatic
  -------------
  Ocupația "programator de sistem informatic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  213905 inginer de sistem software
  -------------
  Ocupația "inginer de sistem software" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  213906 manager proiect informatic
  -------------
  Ocupația "manager proiect informatic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.1.4. GRUPA MINORA 214
  Arhitecti, ingineri și asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)
  Arhitectii, inginerii și asimilatii acestora proiecteaza și avizeaza proiecte de constructii, de sistematizare urbana, retele de circulatie rutiera și de amenajare peisagistica; avizeaza și supraveghează lucrarile de constructii civile și industriale, sistemele electrice și electronice, masinile, echipamentul și instalatiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substante; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale și altor substante minerale utile; intocmesc reprezentari grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor și produselor.
  Grupe de baza componente:
  2141 Arhitecti în urbanistica și amenajarea teritoriului
  2142 Ingineri constructori
  2143 Ingineri energeticieni și electricieni
  2144 Ingineri electronisti în transporturi, posta și telecomunicatii
  2145 Ingineri mecanici
  2146 Ingineri petrochimisti și în chimia industriala
  2147 Ingineri minieri, petrolisti și metalurgisti
  2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi
  2149 Arhitecti, ingineri și asimilati neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  2141 ARHITECTI IN URBANISTICA ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
  Arhitectii în urbanistica și amenajarea teritoriului proiecteaza zonele de locuit, comerciale, industriale și cai rutiere; elaboreaza schite și planuri de detaliu pentru constructii și restaurari; identifica și gasesc cele mai bune solutii privind asigurarea calității mediului înconjurător, elaboreaza planuri de amenajare urbanistica și peisagistica, urmaresc în teren realizarea proiectelor de desfășurare a activităților și diverselor reglementari în vigoare.
  Ocupatii componente:
  214101 arhitect cladiri
  214102 conductor arhitect
  214103 arhitect urbanism, peisagistica și amenajarea teritoriului
  214104 arhitect restaurari
  214105 consilier arhitect
  214106 expert arhitect
  214107 inspector specialitate arhitect
  214108 referent de specialitate arhitect
  214109 proiectant arhitect
  2142 INGINERI CONSTRUCTORI
  Inginerii constructori analizeaza și avizeaza proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de indiguire etc. Stabilesc materialele și normele de calitate specifice; organizeaza și conduc santierele de constructii, întreținere și reparatii ale construcțiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de constructii.
  Ocupatii componente:
  214201 inginer constructii civile, industriale și agricole
  214202 subinginer constructii civile, industriale și agricole
  214203 inginer instalații pentru constructii
  214204 inginer cai ferate, drumuri și poduri
  214205 inginer constructii hidrotehnice
  214206 inginer constructor instalații
  214207 proiectant inginer instalații
  214208 proiectant inginer constructii
  214209 consilier inginer constructii
  214210 expert inginer constructii
  214211 inspector specialitate inginer constructii
  214212 referent de specialitate inginer constructii
  214213 conducător de lucrări civile
  -------------
  Ocupația "conducător de lucrări civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2143 INGINERI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENI
  Inginerii energeticieni și electricieni proiecteaza și avizeaza realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie și distribuție a energiei; stabilesc controlul standard și procedeele de asigurare a funcționarii eficiente a motoarelor și echipamentelor, urmarind securitatea sistemelor de distribuție a energiei.
  Ocupatii componente:
  214301 dispecer energetic feroviar
  214302 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale
  214303 dispecer retea distribuție
  214304 dispecer retele de înaltă tensiune
  214305 inginer electroenergetica
  214306 radiochimist
  214307 subinginer electroenergetica
  214308 inginer energetica industriala
  214309 inginer termoenergetica
  214310 proiectant inginer electrotehnic
  214311 proiectant inginer energetician
  214312 inginer retele electrice
  214313 subinginer retele electrice
  214314 inginer hidroenergetica
  214315 inginer centrale nuclearo-electrice
  214316 subinginer centrale termoelectrice
  214317 inginer exploatare instalații nucleare
  -------------
  Ocupația "inginer exploatare instalații nucleare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2144 INGINERI ELECTRONISTI IN TRANSPORTURI, POSTA ȘI TELECOMUNICATII
  Inginerii electronisti, în transporturi, posta și telecomunicatii construiesc sisteme electronice, avizeaza functionarea lor, le asigura întreținerea și repararea, nominalizeaza și conduc producția, instalatiile și sistemele de telecomunicatii, stabilesc controlul standardelor și modalitatilor de functionare eficienta și în siguranța a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.
  Ocupatii componente:
  214401 inginer electromecanic SCB
  214402 inginer automatist
  214403 inginer emisie
  214404 inginer montaj
  214405 inginer navigatie
  214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicatii
  214407 inginer electrotehnist
  214408 inginer imagine
  214409 inginer productie
  214410 inginer sunet
  214411 instructor instalații
  214412 instructor linii
  214413 revizor siguranța circulației feroviare
  214414 subinginer automatist
  214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicatii
  214416 subinginer reglaje subansamble
  214417 inginer de receptie și control aeronave
  214418 proiectant inginer electronist
  214419 proiectant inginer de sisteme și calculatoare
  214420 proiectant inginer electromecanic
  214421 inginer electromecanic
  214422 subinginer electromecanic
  214423 ofițer de punte maritim
  -------------
  Ocupația "ofiter punte" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214424 ofițer mecanic maritim
  -------------
  Ocupația "ofiter mecanic" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer mecanic maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214425 ofițer electrician maritim
  -------------
  Ocupația "ofiter electrician" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer electrician maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214426 capitan secund
  214427 ofițer de punte/mecanic/electrician maritim aspirant
  -------------
  Ocupația "ofiter aspirant" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte/mecanic/electrician maritim aspirant" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214428 capitan de port
  214429 specialist mentenanta electromecanica-automatica echip.industr.
  -------------
  Ocupația "specialist mentenanta electromecanica-automatica echip.industr." a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214430 inginer șef car reportaj
  -------------
  Ocupația "inginer șef car reportaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214431 subinginer șef car reportaj
  -------------
  Ocupația "subinginer șef car reportaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214432 inginer șef schimb emisie
  -------------
  Ocupația "inginer șef schimb emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214433 subinginer iluminat tehnologic
  -------------
  Ocupația "subinginer iluminat tehnologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214434 inspector aeronautic
  -------------
  Ocupația "inspector aeronautic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2145 INGINERI MECANICI
  Inginerii mecanici construiesc masini, mecanisme și instalații industriale, avizeaza functionarea acestora, asigura întreținerea și repararea lor; studiaza anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.
  Ocupatii componente:
  214501 inginer mecanic
  214502 subinginer mecanic
  214503 inginer electromecanic miner
  214504 inginer material rulant cale ferata
  214505 inginer mecanica agricola
  214506 inginer aviatie
  214507 inginer nave
  214508 inginer masini unelte
  214509 inginer mecanica fina
  214510 inginer masini termice
  214511 inginer masini hidraulice și pneumatice
  214512 inginer autovehicule rutiere
  214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
  214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
  214515 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
  214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
  214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
  214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
  214519 inginer mecanic masini instalații miniere
  214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de masini
  214521 subinginer mecanic utilajul și tehnica sudurii
  214522 subinginer mecanic mecanica fina
  214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata
  214524 subinginer mecanic mecanica agricola
  214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
  214526 subinginer mecanic utilaje pentru constructii
  214527 subinginer mecanic avioane și motoare de aviatie
  214528 subinginer mecanic constructii corp de nava
  214529 subinginer mecanic instalații navale de bord
  214530 subinginer mecanic automobile
  214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
  214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție
  214533 consilier inginer mecanic
  214534 expert inginer mecanic
  214535 inspector specialitate inginer mecanic
  214536 referent de specialitate inginer mecanic
  214537 proiectant inginer aeronave
  214538 proiectant inginer mecanic
  214539 subinginer imbunatatiri funciare
  214540 inginer pilot de încercare
  -----------
  Ocupația "inginer pilot de încercare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  214541 subinginer proiectant mecanic
  -----------
  Ocupația "subinginer proiectant mecanic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  214542 specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/omologări oficiale
  -------------
  Ocupația "specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/omologări oficiale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214543 specialist prestații vehicule
  -------------
  Ocupația "specialist prestații vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214544 specialist mentenanta mecanică echipamente industriale
  -------------
  Ocupația "specialist mentenanta mecanică echipamente industriale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice
  -------------
  Ocupația "inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2146 INGINERI PETROCHIMISTI ȘI IN CHIMIA INDUSTRIALA
  Inginerii petrochimisti și în chimia industriala avizeaza procedee aplicabile la scara industriala, pentru producția diferitelor substante și articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmaresc aplicarea și respectarea tehnologiilor de productie, colaboreaza cu inginerii mecanici și automatiștii în asigurarea funcționarii instalațiilor specifice.
  Ocupatii componente:
  214601 inginer petrochimist
  214602 subinginer petrochimist
  214603 proiectant inginer chimist
  214604 consilier inginer chimist
  214605 expert inginer chimist
  214606 inspector de specialitate inginer chimist
  214607 referent de specialitate inginer chimist
  214608 consilier inginer petrochimist
  214609 expert inginer petrochimist
  214610 inspector de specialitate inginer petrochimist
  214611 referent de specialitate petrochimist
  214612 biochimist
  ------------
  Ocupația "biochimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2147 INGINERI MINIERI, PETROLISTI ȘI METALURGISTI
  Inginerii minieri, petrolisti și metalurgisti avizeaza tehnici aplicabile la scara industriala pentru extragerea metalelor din minereu și a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice și alte materiale; solutioneaza problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.
  Ocupatii componente:
  214701 inginer metalurgie extractiva
  214702 inginer minier
  214703 subinginer metalurgist
  214704 subinginer minier
  214705 inginer preparator minier
  214706 consilier inginer metalurg
  214707 expert inginer metalurg
  214708 inspector de specialitate inginer metalurg
  214709 referent de specialitate inginer metalurg
  214710 consilier inginer minier
  214711 expert inginer minier
  214712 inspector de specialitate inginer minier
  214713 referent de specialitate inginer minier
  214714 inginer prelucrari metalurgice
  214715 inginer metalurgie neferoasa
  214716 inginer petrolist
  214717 subinginer petrolist
  214718 consilier inginer petrolist
  214719 expert inginer petrolist
  214720 referent inginer petrolist
  214721 proiectant inginer petrolist
  214722 inginer tehnolog metalurg
  214723 proiectant inginer metalurg
  214724 proiectant inginer în minerit
  214725 inginer mineralurg
  2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ȘI TOPOGRAFI
  Inginerii geodezi, cartografi și topografi aplica metode și tehnici de ridicare topografica pentru determinarea situației exacte a zonelor construite, delimitarea suprafețelor solului și amplasamentelor subterane pentru realizarea și revizuirea reprezentarilor numerice, grafice și fotografice.
  Ocupatii componente:
  214801 cartograf
  214802 inginer geodez
  214803 subinginer geodez
  214804 inginer topograf
  214805 inginer topograf minier
  214806 proiectant inginer geodez
  2149 ARHITECTI, INGINERI ȘI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Arhitectii, inginerii și asimilatii acestora care nu sunt cuprinși în celelalte grupe de baza urmaresc organizarea muncii, cresterea randamentului productiei, acorda consultații și stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectueaza masurari și verificări, studiaza aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricatie.
  Ocupatii componente:
  214901 alti arhitecti, ingineri și asimilati
  214902 conceptor/conceptor CAO
  ------------
  Ocupația "conceptor/conceptor CAO" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214903 specialist încercări componente vehicule
  ------------
  Ocupația "specialist încercări componente vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214904 specialist documentație studii
  ------------
  Ocupația "specialist documentație studii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214905 instructor ameliorare/standardizare post de lucru
  ------------
  Ocupația "instructor ameliorare/standardizare post de lucru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214906 metodist/responsabil afacere
  ------------
  Ocupația "metodist/responsabil afacere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.1.5. GRUPA MINORA 215
  Ingineri în industria textila-pielarie și industria alimentara
  Inginerii din industria textila-pielarie și industria alimentara elaboreaza tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielarie și alimentare; colaboreaza cu inginerii mecanici și alti specialisti de profil la montarea și functionarea instalațiilor și masinilor de prelucrare a acestor produse.
  Grupe de baza componente:
  2151 Ingineri în industria textila și pielarie
  2152 Ingineri în industria alimentara
  2151 INGINERI IN INDUSTRIA TEXTILA ȘI PIELARIE
  Inginerii din industria textila și pielarie elaboreaza și imbunatatesc tehnologii, supraveghează și urmaresc prelucrarea pieilor și blanurilor, fabricatia de fire, tesaturi, tricotaje, confectii (din textile, blanuri, piei) și încălțăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.
  Ocupatii componente:
  215101 inginer confectii piele și inlocuitori
  215102 inginer textile, pielarie
  215103 inginer tricotaje, confectii
  215104 subinginer textile, pielarie
  215105 proiectant inginer textile, pielarie
  215106 consilier inginer textile, pielarie
  215107 expert inginer textile, pielarie
  215108 inspector specialitate inginer textile, pielarie
  215109 referent de specialitate inginer textile, pielarie
  2152 INGINERI IN INDUSTRIA ALIMENTARA
  Inginerii din industria alimentara elaboreaza și imbunatatesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.
  Ocupatii componente:
  215201 inginer în industria alimentara
  215202 subinginer în industria alimentara
  215203 proiectant inginer produse alimentare
  215204 consilier inginer industria alimentara
  215205 expert inginer industria alimentara
  215206 inspector specialitate inginer industria alimentara
  215207 referent de specialitate inginer industria alimentara
  IV. 2.1.6. GRUPA MINORA 216
  Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hartiei și materialelor de constructii
  Inginerii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hartiei și materialelor de constructii elaboreaza și imbunatatesc tehnologii de fabricatie a mobilei, stratificatelor și furnirelor; elaboreaza retetele de fabricatie a amestecurilor de sticlă și controlează regimurile de ardere în cuptoare; intocmesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor de sticlă și geamuri; elaboreaza retetele maselor ceramice și a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de portelan, faianta și vitros în faze de biscuit și a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricatie a celulozei și hartiei, precum și parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.
  Grupe de baza componente:
  2161 Ingineri în industria lemnului
  2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de constructii
  (materiale oxidice)
  2163 Ingineri în industria celulozei și hartiei
  2161 INGINERI IN INDUSTRIA LEMNULUI
  Inginerii din industria lemnului elaboreaza și imbunatatesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor și furnirelor, proiecteaza și supraveghează executarea de produse finite.
  Ocupatii componente:
  216101 inginer industrializarea lemnului
  216102 subinginer industrializarea lemnului
  216103 consilier inginer industrializarea lemnului
  216104 expert inginer industrializarea lemnului
  216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului
  216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
  2162 INGINERI IN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)
  Inginerii din industria sticlei și ceramicii elaboreaza retete de fabricatie a amestecurilor de sticlă și ceramica, controlează regimul de ardere în cuptoare și stabilesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor finite; elaboreaza tehnologii noi sau le imbunatatesc pe cele existente acestora (piatra, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).
  Ocupatii componente:
  216201 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216202 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216203 inginer materiale de constructii
  216204 subinginer materiale de constructii
  216205 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216206 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216209 proiectant inginer ceramica sticlă
  216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramica)
  2163 INGINERI IN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HARTIEI
  Inginerii din industria celulozei și hartiei stabilesc retetele pentru fabricarea celulozei și hartiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloza și hartie.
  Ocupatii componente:
  216301 subinginer tehnologia celulozei și hartiei
  216302 proiectant inginer celuloza și hartie
  216303 consilier inginer tehnologia celulozei și hartiei
  216304 expert inginer tehnologia celulozei și hartiei
  216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei și hartiei
  216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hartiei
  IV. 2.2. SUBGRUPA MAJORA 22
  Specialisti în biologie, agronomie și stiintele vietii
  Specialistii în biologie, agronomie și stiintele vietii efectueaza cercetari asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le imbunatatesc și le amelioreaza, aplicand cunoștințele stiintifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei și medicinei; aplica cunoștințele dobandite cu prilejul studiilor pe care le efectueaza asupra vietii umane, animale sau vegetale în toate manifestarile sale, inclusiv studii de organe, tesuturi, celule și microorganisme și a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substante; studiaza bolile care afectează plantele, fiintele umane sau animale; își dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; intocmesc și sustin comunicari stiintifice și rapoarte pe teme de specialitate.
  Grupe minore componente:
  221 Specialisti în biologie și agronomie
  222 Medici și asimilati
  IV. 2.2.1. GRUPA MINORA 221
  Specialisti în biologie și agronomie
  Specialistii din biologie și agronomie aplica cunoștințele dobandite la studiul vietii umane, animale și vegetale, în toate manifestarile sale, inclusiv organe, tesuturi celule, microorganisme și la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; își dau avizul în activitățile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; intocmesc și sustin comunicari stiintifice și rapoarte de specialitate.
  Grupe de baza componente:
  2211 Biologi, botanisti, zoologi, ecologi și asimilati
  2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi și asimilati
  2213 Ingineri agronomi, zootehnisti și silvici
  2214 Ingineri clinici
  2211 BIOLOGI, BOTANISTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ȘI ASIMILATI
  Biologii, botaniștii, zoologii, ecologii și asimilatii acestora aplica cunoștințele de specialitate în industrie și medicina și urmaresc ameliorarea speciilor de plante și animale și protectia mediului natural; intocmesc rapoarte și sustin comunicari stiintifice în domeniile proprii de specialitate.
  Ocupatii componente:
  221101 consilier biolog
  221102 expert biolog
  221103 inspector specialitate biolog
  221104 referent de specialitate biolog
  221105 consilier botanist
  221106 expert botanist
  221107 inspector specialitate botanist
  221108 referent de specialitate botanist
  221109 consilier zoolog
  221110 expert zoolog
  221111 inspector specialitate zoolog
  221112 referent de specialitate zoolog
  221113 consilier ecolog
  221114 expert ecolog
  221115 inspector specialitate ecolog
  221116 referent de specialitate ecolog
  221117 inginer ecolog
  221118 biolog
  -----------
  Ocupația "biolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ȘI ASIMILATI
  Bacteriologii, farmacologii și asimilatii acestora aplica cunoștințele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.
  Ocupatii componente:
  221201 consilier bacteriolog
  221202 expert bacteriolog
  221203 inspector specialitate bacteriolog
  221204 referent de specialitate bacteriolog
  221205 consilier biochimist
  221206 expert biochimist
  221207 inspector specialitate biochimist
  221208 referent de specialitate biochimist
  221209 consilier farmacolog
  221210 expert farmacolog
  221211 inspector specialitate farmacolog
  221212 referent de specialitate farmacolog
  221213 consilier microbiolog
  221214 expert microbiolog
  221215 inspector specialitate microbiolog
  221216 referent de specialitate microbiolog
  2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNISTI ȘI SILVICI
  Inginerii agronomi, zootehnisti și silvici supraveghează și îndrumă activitatea din zootehnie și culturile horticole; asigura cresterea suprafețelor impadurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; intocmesc rapoarte și sustin comunicari stiintifice în domeniul de specialitate.
  Ocupatii componente:
  221301 consilier inginer agronom
  221302 expert inginer agronom
  221303 inspector specialitate inginer agronom
  221304 referent de specialitate inginer agronom
  221305 consilier inginer horticol
  221306 expert inginer horticol
  221307 inspector specialitate inginer horticol
  221308 referent de specialitate inginer horticol
  221309 consilier inginer zootehnist
  221310 expert inginer zootehnist
  221311 inspector specialitate inginer zootehnist
  221312 referent de specialitate inginer zootehnist
  221313 subinginer agronom
  221314 subinginer zootehnist
  221315 inginer tehnolog în zootehnie
  221316 proiectant inginer în agricultura
  221317 proiectant inginer în zootehnie
  221318 proiectant inginer în silvicultura
  221319 consilier inginer silvic
  221320 expert inginer silvic
  221321 inspector specialitate inginer silvic
  221322 referent specialitate inginer silvic
  221323 inginer imbunatatiri funciare
  221324 subinginer silvic
  2214 INGINERI CLINICI
  Ocupatii componente:
  221401 inginer clinic
  ------------
  Ocupația "inginer clinic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  IV. 2.2.2. GRUPA MINORA 222
  Medici și asimilati
  Medicii și asimilatii acestora trateaza tulburarile și maladiile care afectează fiintele umane și animalele; avizeaza masurile preventive și curative, intocmesc rapoarte și sustin comunicari cu prilejul manifestarilor stiintifice de specialitate.
  Grupe de baza componente:
  2221 Medici medicina generală
  2222 Medici stomatologi
  2223 Medici veterinari
  2224 Farmacisti
  2229 Medici și asimilati, neclasificati în grupele de baza anterioare
  2221 MEDICI MEDICINA GENERALĂ
  Medicii de medicina generală și pediatrie acorda consultații și trateaza tulburarile și maladiile care afectează fiintele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examineaza pacientii, prescriu și administreaza tratamente medicale sau chirurgicale în functie de natura afectiunilor.
  Ocupatii componente:
  222101 medic medicina generală
  222102 medic rezident
  222103 medic specialist
  -------------
  Ocupația "medic de specialitate" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  222104 consilier medic
  222105 expert medic
  222106 inspector de specialitate medic
  222107 referent de specialitate medic
  222108 medic primar
  -------------
  Ocupația "medic primar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  222109 medic medicina în familie
  -------------
  Ocupația "medic medicina în familie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  2222 MEDICI STOMATOLOGI
  Medicii stomatologi efectueaza cercetari teoretice, acorda consultații și aplica tratamente profilactice și curative în afectiunile dentare și ale cavitatii bucale; intocmesc rapoarte și sustin comunicari stiintifice la reuniunile stiintifice de specialitate.
  Ocupatii componente:
  222201 medic stomatolog
  222202 medic stomatolog rezident
  222203 medic stomatolog de specialitate
  2223 MEDICI VETERINARI
  Medicii veterinari efectueaza cercetari teoretice, examineaza, pun diagnosticul și administreaza tratamente medicale sau chirurgicale și vaccineaza animalele; avizeaza consumul produselor de origine animala; participa la supravegherea epidemiologica și radiologica a sănătății animalelor și a hranei acestora; intocmesc rapoarte și sustin comunicari stiintifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestarilor stiintifice.
  Ocupatii componente:
  222301 epizotolog
  222302 medic veterinar
  2224 FARMACISTI
  Farmacistii aplica cunoștințele de farmacologie la prepararea și eliberarea medicamentelor; prepara medicamentele după prescriptia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifica dozele prescrise, fac recomandari pacientilor referitoare la posologia și riscul de incompatibilitate a unor medicamente; elibereaza medicamente în spitale, vand medicamente în farmacii; țin evidenta medicamentelor toxice, farmacodependente și a stupefiantelor; controlează natura, puritatea și eficacitatea medicamentelor și iau măsuri de control a acestora.
  Ocupatii componente:
  222401 farmacist
  222402 farmacist rezident
  222403 farmacist de specialitate
  2229 MEDICI ȘI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Medicii specializati în alte domenii decat cele nominalizate și asimilatii acestora examineaza pacientii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuala și auditiva a acestora, fac analize și teste de laborator; avizeaza desfășurarea unor activități în condiții igienice; examineaza cadavre și stabilesc cauza și imprejurarile în care s-au produs decesele; coordonează și îndrumă exercitiile de gimnastica medicală prescrise de medici specialisti în vederea recuperării capacității de muncă a pacientilor; fac parte din echipele de asistența, diagnostica, curativa, preventiva și de cercetare medicală, asigura siguranța în exploatarea, întreținerea și manipularea echipamentului medical.
  Ocupatii componente:
  222901 medic igienist
  222902 medic expertiza a capacității de muncă
  222903 medic legist
  222904 profesor de cultura fizica medicală
  222905 kinetoterapeut
  -----------
  Ocupația "kinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  222906 fiziokinetoterapeut
  -----------
  Ocupația "fiziokinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  222907 bioinginer medical
  -----------
  Ocupația "bioinginer medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  222908 asistent medical (studii superioare)
  -----------
  Ocupația "asistent medical (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  222909 fizioterapeut
  -------------
  Ocupația "fizioterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.3. SUBGRUPA MAJORA 23
  Profesori în învățământul superior, secundar și asimilati
  Profesorii din învățământul superior, secundar și asimilatii acestora predau, la diferite niveluri, teoria și practica uneia sau mai multor discipline, studiaza conceptele, teoriile și metodele în cadrul propriei discipline, pe care le imbunatatesc sau completeaza; își pregatesc prelegerile sau lucrarile de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregatesc și educa handicapati; elaboreaza și modifica programe de studii; verifica și avizeaza metode și mijloace pedagogice; participa la luarea deciziilor cu privire la organizarea învățământului și activităților scolare și universitare.
  Grupe minore componente:
  231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilati
  ocupati în învățământul superior
  232 Profesori în învățământul secundar
  233 Profesori în învățământul primar
  234 Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor
  235 Alti specialisti în invatamant
  IV. 2.3.1. GRUPA MINORA 231
  Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilati ocupati în învățământul superior
  Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistenții și asimilatii acestora concep și modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supraveghează studiul individual și sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.
  Grupe de baza componente:
  2310 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti și asimilati
  ocupati în învățământul superior
  2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENTIARI, LECTORI, ASISTENTI ȘI ASIMILATI OCUPATI IN INVATAMANTUL SUPERIOR
  Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistenții și asimilatii acestora concep și modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supraveghează studiul individual și sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.
  Ocupatii componente:
  231001 asistent universitar
  231002 conferentiar universitar
  231003 expert (centre de perfectionare)
  231004 lector universitar
  231005 preparator învățământul universitar
  231006 profesor universitar
  IV. 2.3.2. GRUPA MINORA 232
  Profesori în învățământul secundar
  Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formarii profesionale a elevilor din învățământul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea învățământului secundar și desfășoară alte activități conexe.
  Grupe de baza componente:
  2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri
  2322 Profesori în învățământul gimnazial
  2321 PROFESORI IN INVATAMANTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ȘI DE MAISTRI
  Profesorii din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri; pregatesc cursuri și planuri de predare, testeaza cunoștințele elevilor, le corecteaza temele, îi examineaza și îi noteaza pentru a le aprecia progresele; intocmesc referate privind munca elevilor, consultandu-se în acest sens cu parintii elevilor și cu alte cadre didactice; participa la intalnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor și organizarea activităților în afara programelor scolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)
  Ocupatii componente:
  232101 profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri
  2322 PROFESORI IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL
  Profesorii din învățământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învățământul gimnazial; pregatesc planuri de predare a cursurilor, testeaza și examineaza elevii, le corecteaza temele, îi noteaza pentru a le urmări progresele; fac caracterizari ale elevilor consultandu-se în acest sens cu parintii acestora, precum și cu celelalte cadre didactice; organizeaza activități extrascolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).
  Ocupatii componente:
  232201 profesor în învățământul gimnazial
  IV. 2.3.3. GRUPA MINORA 233
  Profesori în învățământul primar
  Profesorii din învățământul primar și prescolar predau diferite discipline în scolile primare și gradinite și organizeaza activități educative pentru copiii care nu au atins vârsta scolii primare.
  Grupe de baza componente:
  2331 Profesori în învățământul primar
  2332 Profesori în învățământul prescolar
  2331 PROFESORI IN INVATAMANTUL PRIMAR
  Profesorii din învățământul primar predau diferite discipline în institutii de invatamant primar, în cadrul programului de studii impus.
  Ocupatii componente:
  233101 profesor în învățământul primar
  2332 PROFESORI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR
  Profesorii din învățământul prescolar organizeaza jocuri colective și individuale, activități educative, predau limbi straine pentru a ajuta și favoriza dezvoltarea fizica, mentala și sociala a copiilor care nu au atins vârsta scolii primare.
  Ocupatii componente:
  233201 profesor în învățământul prescolar
  IV. 2.3.4. GRUPA MINORA 234
  Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor
  Profesorii specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor supraveghează copii, adolescenti sau adulti handicapati fizic sau mintal, a celor care își insusesc cu dificultate cunoștințele elementare; adapteaza programele scolare diferitelor categorii de handicapati care le sunt incredintati; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevazatorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).
  Grupe de baza componente:
  2340 Profesori specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor
  2340 PROFESORI SPECIALIZATI PENTRU RECUPERAREA ȘI EDUCAREA HANDICAPATILOR
  Profesorii specializati pentru recuperarea și educarea handicapatilor utilizeaza metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau increderea în sine elevilor, ajutandu-i sa descopere metode proprii pentru depășirea handicapului; îi testeaza, îi noteaza și le urmaresc progresele; colaboreaza cu parintii, conducerea scolii, personalul de ingrijire și asistenții sociali în vederea recuperării elevilor handicapati.
  Ocupatii componente:
  234001 defectolog
  234002 logoped
  234003 audiolog
  -------------
  Ocupația "audiolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)
  -------------
  Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.3.5. GRUPA MINORA 235
  Alti specialisti în invatamant
  Specialistii din invatamant, altii decat cei incadrati în grupele anterioare, efectueaza cercetari asupra metodelor și mijloacelor de pregatire scolara, le actualizeaza și le avizeaza, controlează activitatea personalului din invatamant și rezultatele obtinute în aplicarea programelor scolare și, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorari de program.
  Grupe de baza componente:
  2351 Cercetatori în domeniul didactic și pedagogic
  2352 Inspectori în invatamant
  2359 Specialisti în invatamant, neclasificati în grupele de baza anterioare
  2351 CERCETATORI IN DOMENIUL DIDACTIC ȘI PEDAGOGIC
  Cercetatorii din domeniul didactic și pedagogic cerceteaza mijloacele și metodele de predare, le imbunatatesc și avizeaza eventuale restructurari; avizeaza conținutul programelor de curs și metodele de verificare a cunoștințelor.
  Ocupatii componente:
  235101 cercetator în pedagogie
  235102 asistent de cercetare în pedagogie
  2352 INSPECTORI IN INVATAMANT
  Inspectorii din invatamant controlează și examineaza munca personalului didactic, rezultatele obtinute prin aplicarea programelor de studiu și, dacă este cazul, propun reforme și fac recomandari în acest sens factorilor responsabili cu educatia.
  Ocupatii componente:
  235201 consilier invatamant
  235202 expert invatamant
  235203 inspector invatamant
  235204 referent de specialitate în invatamant
  2359 SPECIALISTI IN INVATAMANT NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  În aceasta grupa de baza sunt cuprinși specialistii din invatamant care nu se regăsesc în grupele de baza enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.
  Ocupatii componente:
  235901 secretar institut, facultate
  IV. 2.4. SUBGRUPA MAJORA 24
  Alti specialisti cu ocupatii intelectuale și stiintifice
  Specialistii cu ocupatii intelectuale și stiintifice, altele decat cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectueaza cercetari teoretice și aplicative în domeniul difuzarii informatiei, organizarii și conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei și altor stiinte sociale și artei; practica dreptul, concep, creeaza sau executa opere de arta; imbogatesc sau aplica cunoștințele dobandite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum și al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor și organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase și altele; intocmesc rapoarte de specialitate, sustin comunicari stiintifice și publică lucrari.
  Grupe minore componente:
  241 Specialisti cu functii administrative și comerciale
  242 Juristi
  243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi și asimilati
  244 Specialisti în stiinte economice, sociale și umaniste
  245 Scriitori și artisti creatori, interpreți și asimilati
  246 Membri ai clerului
  247 Specialisti în administratia publică
  248 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte fizice și chimice
  249 Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica și statistica
  250 Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica
  251 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiinte
  tehnice
  252 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniile
  textile, pielarie, industrie alimentara
  253 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniul
  lemnului și materialelor oxidice
  254 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiintele
  vietii
  255 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina
  256 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar bancar
  257 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiintele juridice
  258 Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte economice, sociale și
  umanistice
  IV. 2.4.1. GRUPA MINORA 241
  Specialisti cu functii administrative și comerciale
  Specialistii cu functii administrative și comerciale studiaza, organizeaza și executa operații contabile sau operații legate de politica de personal și orientare profesionala; se consacra activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicarii legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi.
  Grupe de baza componente:
  2411 Specialisti în sistemul financiar-bancar
  2412 Specialisti în probleme de personal și de pregatire profesionala a personalului
  2413 Specialiști în logistica
  -----------
  Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2414 Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble
  -----------
  Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2419 Specialisti cu functii administrative și comerciale, neclasificati în
  grupele de baza anterioare
  2411 SPECIALISTI IN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR
  Specialistii în domeniul financiar-bancar avizeaza operațiuni financiar-bancare, efectueaza operațiuni financiare și contabile; intocmesc și vizeaza state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaratiilor; acorda consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifica lucrarile contabile și intreprind anchete și revizii financiar-contabile.
  Ocupatii componente:
  241101 cenzor
  241102 comisar garda financiară
  241103 consilier financiar-bancar
  241104 controlor tezaur
  241105 expert contabil-verificator
  241106 expert financiar-bancar
  241107 inspector financiar-bancar
  241108 inspector asigurări
  241109 revizor contabil
  241110 referent de specialitate financiar-contabilitate
  241111 comisar principal
  241112 consultant bugetar
  -----------
  Ocupația "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  241113 dealer
  -----------
  Ocupația "dealer" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241114 evaluator
  -----------
  Ocupația "evaluator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241115 analist investiții
  -----------
  Ocupația "analist investiții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241116 manager de fond acțiuni/obligațiuni
  -----------
  Ocupația "manager de fond acțiuni/obligațiuni" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241117 consultant plasamente valori mobiliare
  -----------
  Ocupația "consultant plasamente valori mobiliare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241118 agent capital de risc
  -----------
  Ocupația "agent capital de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241119 administrator de credite
  -----------
  Ocupația "administrator de credite" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241120 specialist control risc
  -----------
  Ocupația "specialist control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241121 specialist evaluare daune
  -----------
  Ocupația "specialist evaluare daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241122 lichidator
  -----------
  Ocupația "lichidator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  241123 administrator judiciar
  -----------
  Ocupația "administrator judiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  241124 executor bancar
  -----------
  Ocupația "executor bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  241125 auditor intern
  ------------
  Ocupația "auditor intern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241126 controlor de gestiune
  ------------
  Ocupația "controlor de gestiune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241127 analist preț de revenire
  ------------
  Ocupația "analist preț de revenire" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2412 SPECIALISTI IN PROBLEME DE PERSONAL ȘI PREGATIRE PROFESIONALA A PERSONALULUI
  Specialistii în probleme de personal și pregatire profesionala a personalului presteaza servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce priveste recrutarea sau formarea profesionala a personalului, analiza locurilor de muncă și orientarea profesionala; intocmesc materiale de informare profesionala și acorda consultații celor interesati în legătură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementara.
  Ocupatii componente:
  241201 consilier forta de muncă și șomaj
  241202 expert forta de muncă și șomaj
  241203 inspector de specialitate forta de muncă și șomaj
  241204 inspector protectia muncii
  241205 instructor pregatire profesionala
  241206 referent de specialitate forta de muncă și șomaj
  241207 expert instructor pregatire profesionala
  241208 consilier orientare privind cariera
  241209 consultant în domeniul forței de muncă
  -----------
  Ocupația "consultant în domeniul forței de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  241210 analist piața muncii
  -----------
  Ocupația "analist piața muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  241211 analist recrutare/integrare salariați
  -----------
  Ocupația "consilier orientare privind cariera" a fost înlocuită cu ocupația "analist recrutare/integrare salariați" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241212 analist sisteme salarizare
  -----------
  Ocupația "analist sisteme salarizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241213 consultant reconversie-mobilitate personal
  -----------
  Ocupația "consultant reconversie-mobilitate personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241214 consultant condiții de muncă
  -----------
  Ocupația "consultant condiții de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241215 specialist sisteme de calificare
  -----------
  Ocupația "specialist sisteme de calificare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241216 specialist resurse umane
  -----------
  Ocupația "specialist resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241217 formator-organizator/conceptor/consultant formare
  -----------
  Ocupația "formator-organizator/conceptor/consultant formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2413 SPECIALIȘTI ÎN LOGISTICĂ
  Specialiștii în logistica stabilesc, lanseaza și urmăresc programele de fabricație; planifica și coordonează inceputurile și transferurile de fabricație; gestionează informațiile de aprovizionare între client și furnizor; inițiază și actualizează documentația tehnica de specialitate care servește ca baza de date la gestionarea pieselor; hotărăște începutul, modificarea și sfârșitul fabricației.
  -----------
  Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241301 logistician gestiune flux
  -----------
  Ocupația "logistician gestiune flux" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241302 programator fabricație/lansator fabricație
  -----------
  Ocupația "programator fabricație/lansator fabricație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241303 documentarist ordonare logistica
  -----------
  Ocupația "documentarist ordonare logistica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2414 SPECIALIȘTI ÎN CUMPĂRĂRI PRODUSE, REPERE, ANSAMBLE ȘI SUBANSAMBLE
  Specialiștii în cumpărări stabilesc listele cu furnizorii potențiali pentru achiziționarea produselor necesare fabricației; negociază prețurile și încheie contractele de cumpărări cu furnizorii; întocmesc documentele administrative pentru cumpărare și urmăresc derularea contractului; urmăresc îmbunătățirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.
  -----------
  Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241401 analist cumpărări
  -----------
  Ocupația "analist cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2419 SPECIALISTI CU FUNCTII ADMINISTRATIVE ȘI COMERCIALE, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Specialistii cu functii administrative și comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacra activităților de analiza și stabilire a volumului de vanzare a unor produse sau servicii și evolutiei în perspectiva a cererii; organizeaza și coordonează campaniile publicitare. Studiaza și avizeaza problemele pe care le ridica crearea și gestiunea unei întreprinderi în plan financiar și juridic, organizatoric și comercial; acorda consultații pe problemele legate de acordarea brevetelor; examineaza cererile, redacteaza rapoartele și motiveaza acordarea/neacordarea brevetelor.
  Ocupatii componente:
  241901 administrator editura
  241902 administrator publicatii
  241903 agent consular
  241904 organizator activitate turism
  241905 atasat diplomatic
  241906 consul
  241907 expert/inspector vamal
  ------------
  Ocupația "controlor vamal (studii superioare)" a fost înlocuită cu ocupația "expert/inspector vamal" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241908 curier diplomatic
  241909 organizator protocol
  241910 organizator relatii
  241911 organizator targuri și expozitii
  241912 prezentator expozitii
  241913 referent relatii externe
  241914 secretar diplomatic
  241915 viceconsul
  241916 corespondent comercial
  241917 secretar economic
  241918 consilier de proprietate industriala autorizat
  ------------
  Ocupația "Consilier de proprietate industriala autorizat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  241919 manager proiect
  ------------
  Ocupația "manager proiect" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal(studii sup.)
  ------------
  Ocupația "ofițer de legătura (vamal)" a fost înlocuită cu ocupația "controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal(studii sup.)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241921 specialist marketing
  ------------
  Ocupația "specialist marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241922 analist servicii client
  ------------
  Ocupația "analist servicii client" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241923 asistent comercial
  ------------
  Ocupația "asistent comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241924 asistent director (studii sup.)
  ------------
  Ocupația "asistent director (studii sup.)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241925 specialist relații sociale
  ------------
  Ocupația "specialist relații sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241926 corespondent securitate - confidențialitate produs
  ------------
  Ocupația "corespondent securitate - confidențialitate produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241927 planificator/specialist plan sinteze
  ------------
  Ocupația "planificator/specialist plan sinteze" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241928 specialist plan progres
  ------------
  Ocupația "specialist plan progres" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241929 specialist strategie industriala
  ------------
  Ocupația "specialist strategie industriala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241930 specialist garanții auto
  ------------
  Ocupația "specialist garanții auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241931 organizator de procese functionale
  ------------
  Ocupația "organizator de procese functionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241932 expert relații externe
  ------------
  Ocupația "expert relații externe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241933 referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)
  ------------
  Ocupația "referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.4.2. GRUPA MINORA 242
  Juristi
  Juristii specialisti în drept efectueaza cercetari asupra problemelor de drept, redacteaza proiecte de acte normative, acorda consultații juridice, pledeaza sau sustin procese în fața instanțelor judecătorești, judeca și pronunță hotărâri judecătorești; reprezinta Ministerul Public și cer aplicarea legii.
  Grupe de baza componente:
  2421 Avocati
  2422 Magistrați (judecatori, procurori)
  2423 Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității
  ----------
  Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  2429 Juristi neclasificati în grupele de baza anterioare
  2421 AVOCATI
  Avocatii acorda asistența juridica persoanelor fizice și juridice în scopul apararii drepturilor și intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept și a justiției.
  Ocupatii componente:
  242101 avocat
  242102 jurisconsult
  242103 consilier juridic
  2422 MAGISTRATI (JUDECATORI, PROCURORI)
  Magistratii pot fi judecatori în cadrul instanțelor judecătorești, inamovibili investiti, prin lege, cu atribuții de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ și alte cauze, sau procurori, aparținând Ministerului Public, insarcinati sa sesizeze instantele judecătorești pentru aplicarea legii în vederea apararii intereselor generale ale societatii; efectueaza sau supraveghează urmarirea penala, sesizeaza instantele de judecată și indeplinesc alte atribuții stabilite de lege.
  Ocupatii componente:
  242201 procuror
  242202 judecator și asimilati
  242203 magistrat asistent
  242204 judecător inspector
  ----------
  Ocupația "judecător inspector" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242205 magistrat consultant
  ----------
  Ocupația "magistrat consultant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2423 SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII, AUDITULUI ȘI EVALUĂRII CONFORMITĂȚII
  Specialiștii în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității realizează standarde profesionale și naționale; proiectează, realizează și dezvolta sistemele de management pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei, securității și sănătății în munca; propun politici și obiective pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei și sănătății profesionale; organizează și efectuează audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor și a sistemelor de management față de reglementările sau standardele stabilite și față de prevederile conducerii organizației.
  Ocupatiile componente:
  242301 specialist în domeniul calității
  242302 manager al sistemelor de management al calității
  242303 auditor în domeniul calității
  242304 manager al sistemelor de management de mediu
  242305 auditor de mediu
  242306 expert/specialist standardizare
  242307 analist de calitate
  ----------
  Ocupația "analist de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242308 analist măsurări metrologice
  ----------
  Ocupația "analist masurari metrologice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242309 analist studiul materialelor
  ----------
  Ocupația "analist studiul materialelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242310 consultant sistem de calitate
  ----------
  Ocupația "consultant sistem de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242311 monitor mediu înconjurător
  ----------
  Ocupația "monitor mediu înconjurător" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242312 inspector pentru conformare ecologica
  ----------
  Ocupația "inspector pentru conformare ecologica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  ----------
  Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  2429 JURISTI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Juristii, altii decat cei clasificati în grupele de baza anterioare, exercita functii juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea imprejurarilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.
  Ocupatii componente:
  242901 expert criminalist
  242902 executor judecătoresc
  242903 inspector justiție
  242904 expert jurist
  242905 consilier de justiție
  242906 referent de specialitate în justiție
  242907 notar
  242908 inspector general judecătoresc
  ----------
  Ocupația "inspector general judecătoresc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242909 inspector general notarial
  ----------
  Ocupația "inspector general notarial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242910 inspector general penitenciare
  ----------
  Ocupația "inspector general penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242911 consilier armonizare legislativă
  ----------
  Ocupația "consilier armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242912 expert armonizare legislativă
  ----------
  Ocupația "expert armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242913 analist armonizare legislativă
  ----------
  Ocupația "analist armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.4.3. GRUPA MINORA 243
  Arhivisti, bibliotecari, documentaristi și asimilati
  Arhivistii, bibliotecarii, documentaristii și specialistii asimilati dezvolta și conserva colectiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii și institutii similare; cerceteaza colectiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza și le ordoneaza; organizeaza colectiile și expozitiile din muzee, galerii și institutii similare.
  Grupe de baza componente:
  2431 Arhivisti și conservatori ai operelor de arta și monumentelor istorice
  2432 Bibliotecari, documentaristi și asimilati
  2431 ARHIVISTI ȘI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTA ȘI MONUMENTELOR ISTORICE
  Arhivistii și conservatorii operelor de arta și monumentelor istorice efectueaza cercetari asupra colectiilor de arta și a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de arta și alte piese sau obiecte și organizeaza expozitii în muzee și galerii; evalueaza obiectele de arhiva, le completeaza, le țin evidenta, le clasifica și le conserva.
  Ocupatii componente:
  243101 arhivist
  243102 conservator opere de arta și monumente istorice
  243103 muzeograf
  243104 restaurator opere de arta și monumente istorice
  243105 conservator arhiva
  243106 restaurator arhiva
  2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARISTI ȘI ASIMILATI
  Bibliotecarii, documentaristii și specialistii asimilati colectioneaza, completeaza și conserva în mod sistematic cărți, periodice și alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selectioneaza lucrari și alte documente în vederea achizitionarii; ofera informații din fondul documentar propriu sau obtinute prin reteaua de schimb între bibliotecari, cercetatori specializati sau alti utilizatori; efectueaza cercetari de biblioteconomie și analizeaza sau modifica serviciile, în functie de necesitatile formulate de utilizatori.
  Ocupatii componente:
  243201 bibliograf
  243202 bibliotecar cu studii superioare
  243203 documentarist
  243204 referent difuzare carte
  243205 lector carte
  243206 bibliotecar arhivist
  -----------
  Ocupația "bibliotecar arhivist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.4.4. GRUPA MINORA 244
  Specialisti în stiinte economice, sociale și umaniste
  Specialistii în stiinte economice, sociale și umaniste efectueaza cercetari teoretice și aplicative; aplica cunoștințele acumulate în filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie și alte stiinte sociale; presteaza servicii cu caracter social în interesul indivizilor și familiilor dintr-o colectivitate; identifica, ofera și aplica solutii în domeniile enuntate; studiaza originea și evolutia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale și colective, asigura traduceri și interpretari din alte limbi.
  Grupe de baza componente:
  2441 Economisti (exclusiv specialisti statisticieni și cei din sistemul
  financiar-bancar)
  2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilati
  2443 Filozofi, istorici și specialisti în stiinte politice
  2444 Lingvisti, traducatori și interpreți
  2445 Psihologi
  2446 Specialisti în activitatea sociala
  2447 Specialiști în relații publice
  ------------
  Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  2441 ECONOMISTI (EXCLUSIV SPECIALIȘTI STATISTICIENI ȘI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)
  Economistii activeaza pe piețele naționale de bunuri, servicii și forta de muncă și rezolva probleme economice vizand producția, costurile acesteia, activitatea umana și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie consultații în acest sens.
  Ocupatii componente:
  244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
  244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
  244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
  244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comert și marketing
  244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relatii economice
  internationale
  244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica
  244107 consultant în management
  244108 tehnician economist
  244109 inginer economist
  ------------
  Ocupația "inginer economist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  244110 inspector de concurenta
  ------------
  Ocupația "inspector de concurenta" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ȘI ASIMILATI
  Sociologii, antropologii și asimilatii acestora efectueaza cercetari asupra structurii sociale, originii și evolutiei umanitatii și relatiei dintre activitatea umana și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetarilor intreprinse; avizeaza aplicarea cunoștințelor acumulate la definirea politicilor economice și sociale, aplicabile anumitor categorii de populatie și regiuni.
  Ocupatii componente:
  244201 sociolog
  244202 geograf
  2443 FILOZOFI, ISTORICI ȘI SPECIALISTI IN STIINTE POLITICE
  Filozofii, istoricii și specialistii în stiinte politice studiaza, interpreteaza și dezvolta concepte și teorii filozofice; evidentiaza cauzele, principiile și semnificatia initiativelor, experientei și existentei umane; consulta și compara surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raporteaza la evenimente anterioare, precum și surse secundare cum ar fi lucrari de arheologie sau antropologie; efectueaza cercetari în domeniul filozofiei politice și prezinta constatarile și concluziile sub forma de publicatii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizații sau persoane interesate.
  Ocupatii componente:
  244301 filozof
  244302 istoric
  244303 istoriograf
  244304 politolog
  2444 LINGVISTI, TRADUCATORI ȘI INTERPREȚI
  Lingvistii, traducatorii și interpreții studiaza relatiile existente între limbile materne, originea și evolutia cuvintelor, gramatica și sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dictionarelor și lucrărilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limbă în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor și terminologiei; elaboreaza metode de utilizare a calculatoarelor și altor instrumente, în vederea cresterii productivitatii și ameliorarii calității traducerilor; interpreteaza texte sau asigura translatia directa cu ocazia conferintelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.
  Ocupatii componente:
  244401 filolog
  244402 interpret
  244403 interpret relatii diplomatice
  244404 referent literar
  244405 secretar literar
  244406 traducator
  244407 translator
  2445 PSIHOLOGI
  Psihologii efectueaza cercetari asupra proceselor mentale, studiaza comportamente umane, individuale și colective și aplica cunoștințele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional, social, educativ; testeaza și determina caracteristicile mentale și aptitudinile și acorda consultații; analizeaza influența ereditatii și factorilor sociali și profesionali asupra mentalitatii și comportamentului indivizilor.
  Ocupatii componente:
  244501 psiholog
  244502 psihopedagog
  244503 specialist poligraf
  -------------
  Ocupația "specialist poligraf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2446 SPECIALISTI IN ACTIVITATEA SOCIALA
  Specialistii în activitatea sociala ofera consultații în probleme sociale și conexe, în scopul unei mai bune valorificari a resurselor și depasirii dificultatilor personale sau sociale; culeg informații necesare acordarii de consultații privind drepturile și oblibațiile asistatilor; analizeaza situația persoanelor asistate și a handicapatilor și propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora.
  Ocupatii componente:
  244601 asistent social nivel superior
  244602 consilier de reintegrare socială și supraveghere
  ------------
  Ocupația "consilier de reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  244603 inspector de reintegrare socială și supraveghere
  ------------
  Ocupația "inspector de reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  2447 SPECIALISTI ÎN RELAȚII PUBLICE
  Specialistii în relatii publice creează și gestioneaza imaginea publică a unor institutii, societăți comerciale, partide și organizații politice, organizații non-guvernamentale etc.; mediaza conflictele și consiliaza negocierile, gestioneaza relatiile organizației cu mass-media în calitate de purtator de cuvant sau functionar în cadrul biroului de presa, redacteaza mesaje scrise și audiovizuale; organizeaza evenimente mediatice (conferinte de presa, expozitii, lansari de bunuri și servicii etc.)
  Ocupatii componente:
  ------------
  Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  244701 specialist în relații publice
  ------------
  Ocupația "specialist în relații publice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  244702 mediator
  ------------
  Ocupația "mediator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  IV. 2.4.5. GRUPA MINORA 245
  Scriitori și artisti creatori, interpreți și asimilati
  Scriitorii, artistii creatori și interpreții concep și creeaza opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciaza operele realizate de autori; sculptează, pictează graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpreteaza roluri în diferite reprezentatii, sau le regizeaza.
  Grupe de baza componente:
  2451 Scriitori, ziaristi și asimilati
  2452 Sculptori, pictori și asimilati
  2453 Compozitori, muzicieni și cantareti
  2454 Coregrafi și dansatori
  2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole
  2451 SCRIITORI, ZIARISTI ȘI ASIMILATI
  Scriitorii, ziaristii și asimilatii acestora creeaza opere literare în vederea publicarii sau reprezentarii în spectacole, apreciaza calitatea acestora și a altor creatii artistice; redacteaza și corecteaza informații, articole, comentarii; intervieveaza personalitati politice în timpul conferintelor de presa și cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul intalnirilor pentru radio și televiziune; concep și redacteaza manuale, brosuri și publicatii analoge.
  Ocupatii componente:
  245101 caricaturist
  245102 comentator publicist
  245103 corector
  245104 corespondent special (tara și strainatate)
  245105 corespondent radio
  245106 corespondent presa
  245107 critic de arta
  245108 editorialist
  245109 fotoreporter
  245110 lector presa/editura
  245111 poet
  245112 publicist comentator
  245113 redactor
  245114 reporter
  245115 reporter operator
  245116 scriitor
  245117 secretar de emisie
  245118 secretar de redactie
  245119 secretar responsabil de agentie
  245120 sef agentie publicitate
  245121 tehnoredactor
  245122 translator emisie
  245123 ziarist
  245124 critic literar
  245125 critic muzical
  245126 comentator radio TV
  -----------
  Ocupația "comentator politic" a fost înlocuită cu ocupația "comentator radio TV" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245127 desenator artistic
  245128 redactor rubrica
  -----------
  Ocupația "redactor rubrica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2452 SCULPTORI, PICTORI ȘI ASIMILATI
  Sculptorii, pictorii și asimilatii acestora creeaza și executa opere de arta prin sculptura, pictura, desen, gravura sau alte tehnici asemanatoare; restaureaza picturile sau alte obiecte de arta degradate sau amenintate cu degradarea.
  Ocupatii componente:
  245201 artist plastic
  245202 desenator film animatie
  245203 grafician
  245204 machetist
  245205 pictor
  245206 pictor scenograf
  245207 sculptor
  245208 sculptor papusi
  245209 restaurator tablouri
  245210 art director
  ------------
  Ocupația "art director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  245211 designer pagini web (studii sup.)
  -----------
  Ocupația "designer pagini web (studii sup.)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245212 designer grafica (studii superioare)
  -----------
  Ocupația "designer grafica (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ȘI CANTARETI
  Compozitorii, muzicienii și cantaretii compun și aranjeaza opere muzicale, dirijeaza execuția sau participa la interpretarea lor; canta ca solisti sau ca membri ai unor formatii; interpreteaza piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; indeplinesc activități conexe în domeniul propriu de activitate.
  Ocupatii componente:
  245301 acompaniator
  245302 artist liric
  245303 concert maestru
  245304 corepetitor
  245305 corist
  245306 dirijor
  245307 ilustrator muzical
  245308 maestru studii canto
  245309 instrumentist
  245310 maestru cor
  245311 referent muzical
  245312 secretar muzical
  245313 sef orchestra
  245314 solist instrumentist
  245315 solist vocal
  245316 sufleur opera
  245317 copiator note muzicale
  245318 specialist instrumente de suflat
  -------------
  Ocupația "specialist instrumente de suflat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245319 artist instrumentist
  -------------
  Ocupația "artist instrumentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245320 solist concertist
  -------------
  Ocupația "solist concertist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245321 dirijor cor
  -------------
  Ocupația "artist instrumentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245322 maestru corepetitor
  -------------
  Ocupația "maestru corepetitor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245323 artist liric opera
  -------------
  Ocupația "artist liric opera" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245324 corist opera
  -------------
  Ocupația "corist opera" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245325 maestru acordor pian clavecin
  -------------
  Ocupația "maestru acordor pian clavecin" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245326 maestru lutier
  -------------
  Ocupația "maestru lutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245327 specialist orga
  -------------
  Ocupația "specialist orga" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245328 regizor muzical
  -------------
  Ocupația "regizor muzical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2454 COREGRAFI ȘI DANSATORI
  Coregrafii și dansatorii concep dansuri pe o tema data sau pe bază de inspiratie; executa dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.
  Ocupatii componente:
  245401 balerin
  245402 coregraf
  245403 maestru studii de balet
  245404 maestru de balet
  245405 solist balet
  245406 maestru dans
  -------------
  Ocupația "maestru dans" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2455 ACTORI ȘI REGIZORI DE FILM, TEATRU ȘI ALTE SPECTACOLE
  Actorii și regizorii de film, teatru și alte spectacole interpreteaza roluri în productiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste productii, aleg actorii potriviti pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore și luminoase.
  Ocupatii componente:
  245501 actor
  245502 actor manuitor de papusi
  245503 artist circ
  245504 consultant artistic
  245505 corector transmisie
  245506 instructor film
  245507 instructor retea cinematografica
  245508 lector scenarii
  245509 intermediarist film de desene animate (studii superioare)
  ------------
  Ocupația "macheur" a fost înlocuită cu ocupația "intermediarist film de desene animate (studii superioare)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245510 stilizator film de desene animate (studii superioare)
  ------------
  Ocupația "peruchier" a fost înlocuită cu ocupația "stilizator film de desene animate (studii superioare)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245511 producător delegat film
  245512 realizator emisiuni RTV
  245513 regizor artistic
  245514 regizor emisie
  245515 regizor studio
  245516 regizor sunet
  245517 regizor tehnic
  245518 secretar sef productie film
  245519 sufleur teatru
  245520 maestru artist circ
  ------------
  Ocupația "maestru artist circ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  245521 producător RTV știri
  ------------
  Ocupația "producător RTV știri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245522 editor RTV știri
  ------------
  Ocupația "editor RTV știri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  245523 director imagine
  ------------
  Ocupația "director imagine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245524 referent de specialitate selecție programe TV
  ------------
  Ocupația "referent de specialitate selecție programe TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245525 copywriter publicitate (studii superioare)
  ------------
  Ocupația "copywriter publicitate (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245526 mediaplanner
  ------------
  Ocupația "mediaplanner" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245527 producător delegat evenimente de marketing
  ------------
  Ocupația "producător delegat evenimente de marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245528 redactor prezentator de televiziune
  ------------
  Ocupația "redactor prezentator de televiziune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245529 animator film de animatie(studii superioare)
  ------------
  Ocupația "animator film de animatie(studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.4.6. GRUPA MINORA 246
  Membri ai clerului
  Membrii clerului sunt angajați în practici de perpetuare a traditiilor și convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere; în acest sens, oficiaza servicii religioase și își asuma diverse functii administrative și sociale în cadrul unor comunitati religioase și acorda consultații spirituale și morale, potrivit religiei profesate.
  Grupe de baza componente:
  2460 Membri ai clerului
  2460 MEMBRI AI CLERULUI
  Membrii clerului propaga traditiile, practicile și credintele religioase, oficiaza servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creatie, rugaciune, ofrande.
  Ocupatii componente:
  246001 arhiepiscop
  246002 arhiereu vicar
  246003 arhondar
  246004 cantor
  246005 capelan
  246006 cardinal
  246007 chevrasames
  246008 cantaret bisericesc
  246009 consilier culte
  246010 conducator arhiepiscopal
  246011 diacon
  246012 episcop
  246013 exarh
  246014 haham
  246015 harmonist
  246016 hatip
  246017 imam
  246018 inspector culte
  246019 majghian
  246020 melamed
  246021 mitropolit
  246022 muezin
  246023 muftiu
  246024 organist
  246025 pastor
  246026 patriarh
  246027 preot
  246028 presedinte culte
  246029 protopop
  246030 provicar
  246031 rabin
  246032 secretar culte
  246033 staret - stareta
  246034 treibar
  246035 vestitor
  246036 vicar
  IV. 2.4.7. GRUPA MINORA 247
  Specialisti în administratia publică
  Specialistii din administratia publică elaboreaza proiecte de acte normative, aplica reglementarile legale în vigoare și supraveghează respectarea acestora, centralizeaza, prelucreaza și analizeaza informații transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaboreaza metodologii, organizeaza instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri și acorda audiente solicitantilor.
  Grupe de baza componente:
  2470 Specialisti în administratia publică
  2470 SPECIALISTI IN ADMINISTRATIA PUBLICA
  Specialistii în administratia publică elaboreaza proiecte de acte normative, aplica legislatia în vigoare, centralizeaza și prelucreaza date și informații culese de aparatul din teritoriu, elaboreaza metodologii, acorda audiente.
  Ocupatii componente:
  247001 consilier administratia publică
  247002 expert administratia publică
  247003 inspector de specialitate administratia publică
  247004 referent de specialitate administratia publică
  247005 consultant administratie publică
  IV. 2.4.8. GRUPA MINORA 248
  Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte fizice și chimice
  Cercetatorii și asistenții de cercetare din domeniul stiintelor fizice și chimice efectueaza cercetari fundamentale și aplicative asupra conceptelor, teoriilor și procedeelor cunoscute, le perfectioneaza sau dezvolta, elaboreaza noi teorii, metode și tehnici.
  Grupe de baza componente:
  2481 Cercetatori și asistenti de cercetare în fizica și astronomie
  2482 Cercetatori și asistenti de cercetare în meteorologie
  2483 Cercetatori și asistenti de cercetare în chimie
  2484 Cercetatori și asistenti de cercetare în geologie și geofizica
  2481 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN FIZICA ȘI ASTRONOMIE
  Cercetatorii și asistenții de cercetare din domeniul fizicii și astronomiei efectueaza studii și cercetari fundamentale și aplicative asupra nucleului și particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăților fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice și proprietăților fizice ale pamantului. Elaboreaza cercetari asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii și spectroscopiei, a stării condensate a materiei.
  Ocupatii componente:
  248101 cercetator în fizica
  248102 asistent de cercetare în fizica
  248103 cercetator în fizica-chimie
  248104 asistent de cercetare în fizica-chimie
  248105 cercetator în fizica tehnologica
  248106 asistent de cercetare în fizica tehnologica
  248107 cercetator în astronomie
  248108 asistent de cercetare în astronomie
  2482 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN METEOROLOGIE
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul meteorologiei efectueaza studii și cercetari asupra factorilor care influențează și determina starea vremii; fac determinari și studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii și umiditatii, formarea și deplasarea norilor și curentilor de aer, radiatiilor solare, pe baza cărora intocmesc harti, prognoze pe termen scurt și lung.
  Ocupatii componente:
  248201 cercetator în meteorologie
  248202 asistent de cercetare în meteorologie
  2483 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN CHIMIE
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în chimie efectueaza cercetari fundamentale și aplicative privind mecanismele de reactie, caracterizarea și determinarea compozitiilor substanțelor naturale și sintetice utilizabile în industrie, agricultura, protectia mediului, medicina, energetica. Elaboreaza procedee și metode pentru identificarea compozitiilor chimice și a caracteristicilor acestora, utilizand tehnici și principii noi.
  Ocupatii componente:
  248301 cercetator în chimie
  248302 asistent de cercetare în chimie
  248303 cercetator în biochimie tehnologica
  248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologica
  248305 cercetator în chimie fizica
  248306 asistent de cercetare în chimie fizica
  2484 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN GEOLOGIE ȘI GEOFIZICA
  Cercetatorii și asistenții de cercetare din geologie și geofizica efectueaza cercetari fundamentale și aplicative pentru descifrarea alcatuirii și evolutiei geologice a teritoriului, punerea în evidenta de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale și ape minerale; elaboreaza metode, procedee și tehnici pentru identificarea zonelor cu substante utile, intocmesc harti.
  Ocupatii componente:
  248401 cercetator în geologie
  248402 asistent de cercetare în geologie
  248403 cercetator în geologie tehnica
  248404 asistent de cercetare în geologie tehnica
  248405 cercetator în geofizica
  248406 asistent de cercetare în geofizica
  248407 cercetator în mineralogia tehnica și experimentala
  248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnica și experimentala
  248409 cercetator în geochimie
  248410 asistent de cercetare în geochimie
  248411 cercetator în geologie petroliera
  248412 asistent de cercetare în geologie petroliera
  IV. 2.4.9. GRUPA MINORA 249
  Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica și statistica
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul matematicii și statisticii efectueaza studii și cercetari fundamentale și aplicative, referitoare la teorii și aplicații ale matematicii și statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice și stiintifice.
  Grupe de baza componente:
  2491 Cercetatori și asistenti de cercetare în matematica
  2492 Cercetatori și asistenti de cercetare în statistica
  2491 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MATEMATICA
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în matematica desfășoară activități de cercetare fundamentala și aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.
  Ocupatii componente:
  249101 cercetator în matematica
  249102 asistent de cercetare în matematica
  249103 cercetator în matematica mecanica
  249104 asistent de cercetare în matematica-mecanica
  249105 cercetator în matematica aplicata
  249106 asistent de cercetare în matematica aplicata
  249107 cercetator în matematica-fizica
  249108 asistent de cercetare în matematica-fizica
  249109 cercetator în matematica informatica
  249110 asistent de cercetare în matematica informatica
  2492 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE STATISTICA
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în statistica desfășoară cercetari fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenta statistica pentru procese stohastice, modele stohastice în medicina, biologie, stiinte sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensionala, teoria fiabilitatii, controlul statistic al calității.
  Ocupatii componente:
  249201 cercetator în statistica
  249202 asistent de cercetare în statistica
  249203 cercetator în demografie
  249204 asistent de cercetare în demografie
  IV. 2.4.10. GRUPA MINORA 250
  Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica
  Cercetatorii și asistenții de cercetare din informatica efectueaza cercetari avansate și aplicative privind sistemele informatice, elaboreaza și dezvolta programe; elaboreaza metode, tehnici, produse informatice și metodologii.
  Grupe de baza componente:
  2501 Cercetatori și asistenti de cercetare în informatica
  2501 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN INFORMATICA
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în informatica efectueaza cercetari avansate și aplicative în domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile și mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme și standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice și organizaționale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice și rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.
  Ocupatii componente:
  250101 cercetator în informatica
  250102 asistent de cercetare în informatica
  IV. 2.4.11. GRUPA MINORA 251
  Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiinte tehnice
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa și de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare și de prelucrare a substanțelor și a materialelor, de manipulare și servire a instalațiilor, utilajelor și aparatelor.
  Grupe de baza componente:
  2511 Cercetatori și asistenti de cercetare în arhitectura și urbanism
  2512 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în constructii
  2513 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în energetica
  și electrotehnica
  2514 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  electronică, transporturi și telecomunicatii
  2515 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în mecanica
  2516 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în petrochimie
  și chimie industriala
  2517 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în minerit,
  petrol și metalurgie
  2518 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în geodezie
  2511 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN ARHITECTURA ȘI URBANISM
  Cercetatorii stiintifici și asistenții de cercetare în arhitectura și urbanism efectueaza cercetari și elaboreaza proiecte referitoare la arhitectura cladirilor de locuit, pentru institutii de cultura, invatamant, cult, institutii publice și de sănătate, amenajari de localități, creeaza design-ul produselor industriale și a bunurilor de consum.
  Ocupatii componente:
  251101 cercetator în arhitectura
  251102 asistent de cercetare în arhitectura
  251103 cercetator în arte plastice-design industrial
  251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial
  251105 cercetator în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda,
  imprimeuri)
  251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi,
  moda, imprimeuri)
  251107 cercetator în arte plastice-sticlă, ceramica, metal
  251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramica, metal
  2512 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN CONSTRUCTII
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în constructii efectueaza studii și lucrari de cercetare-dezvoltare din domeniul construcțiilor civile, industriale, drumuri și poduri; studii și cercetari legate de fizica construcțiilor; sistemele de constructii, metode și tehnici de testare a elementelor de constructii și ale construcțiilor.
  Ocupatii componente:
  251201 cercetator în constructii civile, industriale și agricole
  251202 inginer de cercetare în constructii civile, industriale și agricole
  251203 asistent de cercetare în constructii civile, industriale și agricole
  251204 cercetator în constructii de cai ferate, drumuri și poduri
  251205 inginer de cercetare în constructii de cai ferate, drumuri și poduri
  251206 asistent de cercetare în constructii de cai ferate, drumuri și poduri
  251207 cercetator în constructii hidrotehnice
  251208 inginer de cercetare în constructii hidrotehnice
  251209 asistent de cercetare în constructii hidrotehnice
  251210 inginer de cercetare în ingineria sanitara și protectia mediului
  251211 cercetator în constructii miniere
  251212 inginer de cercetare în constructii miniere
  251213 asistent de cercetare în constructii miniere
  251214 cercetator în instalații
  251215 inginer de cercetare în instalații
  251216 asistent de cercetare în instalații
  2513 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN ENERGETICA ȘI ELECTROTEHNICA
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul energeticii și electrotehnicii desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasa și înaltă tensiune, instrumente de control, precum și tehnologii de obtinere a acestora; elaboreaza tehnologii pentru producerea, transportul și distribuirea energiei electrice, precum și sisteme pentru asigurarea funcționarii și securitatii sistemului energetic.
  Ocupatii componente:
  251301 cercetator în electrotehnica
  251302 inginer de cercetare în electrotehnica
  251303 asistent de cercetare în electrotehnica
  251304 cercetator în electrofizica
  251305 inginer de cercetare în electrofizica
  251306 asistent de cercetare în electrofizica
  251307 cercetator în metrologie
  251308 inginer de cercetare în metrologie
  251309 asistent de cercetare în metrologie
  251310 cercetator în electromecanica
  251311 inginer de cercetare în electromecanica
  251312 asistent de cercetare în electromecanica
  251313 cercetator roboti industriali
  251314 inginer de cercetare roboti industriali
  251315 asistent de cercetare roboti industriali
  251316 cercetator în centrale termoelectrice
  251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
  251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
  251319 cercetator în centrale nuclearo-electrice
  251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice
  251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice
  251322 cercetator în electroenergetica
  251323 inginer de cercetare în electroenergetica
  251324 asistent de cercetare în electroenergetica
  251325 cercetator în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251328 cercetator în energetica industriala
  251329 inginer de cercetare în energetica industriala
  251330 asistent de cercetare în energetica industriala
  2514 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN ELECTRONICA, TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICATII
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul electronicii, transportului și telecomunicatiilor desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice și microelectronice, dispozitive, aparatura electronică și de radiocomunicatii, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaboreaza tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.
  Ocupatii componente:
  251401 cercetator în electronică aplicata
  251402 inginer de cercetare în electronică aplicata
  251403 asistent de cercetare în electronică aplicata
  251404 cercetator în comunicatii
  251405 inginer de cercetare în comunicatii
  251406 asistent de cercetare în comunicatii
  251407 cercetator în microelectronica
  251408 inginer de cercetare în microelectronica
  251409 asistent de cercetare în microelectronica
  251410 cercetator în telecomenzi și electronică în transporturi
  251411 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
  251412 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
  251413 cercetator în calculatoare
  251414 inginer de cercetare în calculatoare
  251415 asistent de cercetare în calculatoare
  251416 cercetator în automatica
  251417 inginer de cercetare în automatica
  251418 asistent de cercetare în automatica
  2515 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MECANICA
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul stiintelor tehnice cu profil mecanic efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece și la cald, pentru obtinerea de piese subansamble și utilaje. Elaboreaza tehnologii și proiecteaza nave, aeronave, masini și sisteme de masini, echipamente, instalații, aparatura, destinate industriei, agriculturii, protectiei mediului, transportului și ambalarii produselor.
  Ocupatii componente:
  251501 cercetator de aeronave
  251502 inginer de cercetare de aeronave
  251503 asistent de cercetare de aeronave
  251504 cercetator în constructii aerospatiale
  251505 inginer de cercetare în constructii aerospatiale
  251506 asistent de cercetare în constructii aerospatiale
  251507 cercetator în sisteme de propulsie
  251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
  251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
  251510 cercetator în echipamente și instalații bord
  251511 inginer de cercetare în echipamente și instalații bord
  251512 asistent de cercetare în echipamente și instalații bord
  251513 cercetator în masini și echipamente termice
  251514 inginer de cercetare în masini și echipamente termice
  251515 asistent de cercetare în masini și echipamente termice
  251516 cercetator în masini hidraulice și pneumatice
  251517 inginer de cercetare în masini hidraulice și pneumatice
  251518 asistent de cercetare în masini hidraulice și pneumatice
  251519 cercetator în echipamente de proces
  251520 inginer de cercetare în echipamente de proces
  251521 asistent de cercetare în echipamente de proces
  251522 cercetator în mecanica fina
  251523 inginer de cercetare în mecanica fina
  251524 asistent de cercetare în mecanica fina
  251525 cercetator în tehnologia construcțiilor de masini
  251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de masini
  251527 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de masini
  251528 cercetator în constructii de masini agricole
  251529 inginer de cercetare în constructii de masini agricole
  251530 asistent de cercetare în constructii de masini agricole
  251531 cercetator în autovehicule rutiere
  251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
  251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
  251534 cercetator în utilaje și instalații portuare
  251535 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare
  251536 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare
  251537 cercetator în utilaje și tehnologia ambalarii
  251538 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalarii
  251539 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalarii
  251540 cercetator în creatia tehnica în construcția de masini
  251541 inginer de cercetare în creatia tehnica în construcția de masini
  251542 asistent de cercetare în creatia tehnica în construcția de masini
  251543 cercetator în masini și instalații mecanice
  251544 inginer de cercetare în masini și instalații mecanice
  251545 asistent de cercetare în masini și instalații mecanice
  251546 cercetator în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea
  produselor petroliere
  251547 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și
  depozitarea produselor petroliere
  251548 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și
  depozitarea produselor petroliere
  251549 cercetator în tehnologie și echipamente neconventionale
  251550 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconventionale
  251551 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconventionale
  2516 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN PETROCHIMIE ȘI CHIMIE INDUSTRIALA
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul petrochimiei și chimiei industriale efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru sinteza și tehnologia de obtinere și prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici și performante noi, utilizabile în industrie, privind extractia metalelor, minereurilor, apei, petrolului și gazelor, medicina, agricultura, protectia mediului, energetica, alimentatiei.
  Ocupatii componente:
  251601 cercetator în tehnologia substanțelor anorganice
  251602 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  251603 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  251604 cercetator în tehnologia substanțelor organice
  251605 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  251606 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  251607 cercetator în petrochimie și carbochimie
  251608 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie
  251609 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie
  251610 cercetator în tehnologia compusilor macromoleculari
  251611 inginer de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari
  251612 asistent de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari
  251613 cercetator în tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei și fibrelor
  251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei și
  fibrelor
  251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei și
  fibrelor
  2517 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MINERIT, PETROL ȘI METALURGIE
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul mineritului, petrolului și metalurgiei, efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind sisteme și procedee de extractie și preparare a carbunilor, substanțelor utile - metale și nemetalifere, continute în minereuri, obtinerea de fonte, oteluri și alte metale, aliaje, cocs și produse carbunoase și refractare.
  Ocupatii componente:
  251701 cercetator în exploatari miniere
  251702 inginer de cercetare în exploatari miniere
  251703 asistent de cercetare în exploatari miniere
  251704 cercetator în prepararea substanțelor minerale utile
  251705 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  251706 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  251707 cercetator în petrol (extractie-prospecțiune)
  251708 inginer de cercetare în petrol (extractie-prospecțiune)
  251709 asistent de cercetare în petrol (extractie-prospecțiune)
  251710 cercetator în topografie miniera
  251711 inginer de cercetare în topografie miniera
  251712 asistent de cercetare în topografie miniera
  251713 cercetator în ingineria proceselor siderurgice
  251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  251716 cercetator în metalurgia neferoasa
  251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasa
  251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasa
  251719 cercetator în turnarea metalelor
  251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor
  251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor
  251722 cercetator în prelucrari plastice și tratamente termice
  251723 inginer de cercetare în prelucrari plastice și tratamente termice
  251724 asistent de cercetare în prelucrari plastice și tratamente termice
  251725 cercetator în stiinta materialelor
  251726 inginer de cercetare în stiinta materialelor
  251727 asistent de cercetare în stiinta materialelor
  251728 cercetator în tehnologii carbochimice
  251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
  251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice
  2518 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN GEODEZIE
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în geodezie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de măsurare a configuratiei pamantului, precum și de redare grafica a acestora; intocmesc harti topografice.
  Ocupatii componente:
  251801 cercetator în geodezie
  251802 inginer de cercetare în geodezie
  251803 asistent de cercetare în geodezie
  251804 cercetator în cadastru
  251805 inginer de cercetare în cadastru
  251806 asistent de cercetare în cadastru
  IV. 2.4.12. GRUPA MINORA 252
  Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniile textile, pielarie, industrie alimentara
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniile textile, pielarie și industrie alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor și fibrelor textile, a pieilor și blanurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obtinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial și alimentar.
  Grupe de baza componente:
  2521 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în textile,
  pielarie
  2522 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în industria
  alimentara
  2521 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN TEXTILE, PIELARIE
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în textile, pielarie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obtinere de tesaturi și tricoturi, de obtinere a pielii și inlocuitorilor, de confectionare a produselor de uz personal, casnic și industrial din tesaturi, tricoturi, piele și inlocuitori din piele.
  Ocupatii componente:
  252101 cercetator în filatura-tesatorie
  252102 inginer de cercetare în filatura-tesatorie
  252103 asistent de cercetare în filatura-tesatorie
  252104 cercetator în tricotaje-confectii textile
  252105 inginer de cercetare în tricotaje-confectii textile
  252106 asistent de cercetare în tricotaje-confectii textile
  252107 cercetator în tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blanurilor
  și inlocuitorilor
  252108 inginer de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii,
  blanurilor și inlocuitorilor
  252109 asistent de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pielii,
  blanurilor și inlocuitorilor
  252110 cercetator în confectii din piele și inlocuitori
  252111 inginer de cercetare în confectii din piele și inlocuitori
  252112 asistent de cercetare în confectii din piele și inlocuitori
  2522 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN INDUSTRIA ALIMENTARA
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în industria alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare și bauturi, cresterea intensiva a pestilor în captivitate; elaboreaza metode și tehnici de control privind calitatea nutritiva a alimentelor.
  Ocupatii componente:
  252201 cercetator în tehnologia prelucrarii produselor agricole
  252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole
  252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole
  252204 cercetator în controlul calității produselor alimentare
  252205 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  252206 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  252207 cercetator în pescuit și acvacultura
  252208 inginer de cercetare în pescuit și acvacultura
  252209 asistent de cercetare în pescuit și acvacultura
  IV. 2.4.13. GRUPA MINORA 253
  Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniul prelucrarii lemnului și materialelor de constructii (materiale oxidice)
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul prelucrarii lemnului și materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, exploatarea și prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor și a oxizilor metalici.
  Grupe de baza componente:
  2531 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniul
  prelucrarii lemnului
  2532 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în domeniul
  materialelor de constructii (materiale oxidice)
  2531 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL PRELUCRARII LEMNULUI
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul prelucrarii lemnului efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, sisteme, procedee și metode de mentinere a fondului forestier, de combatere a daunatorilor; elaboreaza tehnologii și procedee de exploatare și prelucrare a lemnului, pentru obtinerea de mobilier.
  Ocupatii componente:
  253101 cercetator în exploatari forestiere
  253102 inginer de cercetare în exploatari forestiere
  253103 asistent de cercetare în exploatari forestiere
  253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn
  253105 cercetator în prelucrarea lemnului
  253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
  253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
  2532 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicatilor și oxizilor metalici pentru obtinerea de lianti anorganici, produse din sticlă și ceramica.
  Ocupatii componente:
  253201 cercetator în stiinta și ingineria materialelor oxidice
  253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  IV. 2.4.14. GRUPA MINORA 254
  Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în stiintele vietii
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în stiintele vietii efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- și microscopice, structura și functionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular și de organism. Studiaza geneza și evolutia solurilor, fiziologia genetica și patologia plantelor și animalelor.
  Grupe de baza componente:
  2541 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie și ecologie
  2542 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în anatomie,
  biochimie, biofizica, farmacologie și fiziologie
  2543 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenti de cercetare în
  agricultura, zootehnie și silvicultura
  2541 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICA, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ȘI ECOLOGIE
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în biologie efectueaza cercetari fundamentale și aplicative, referitoare la studierea și cunoasterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- și microscopiei, a impactului poluarii asupra organismelor, cunoasterea activității enzimatice în procesele metabolice, a tesuturilor conjunctive și a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, functionarea și protectia ecosistemelor, fauna și flora terestra, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice și stratificate.
  Ocupatii componente:
  254101 cercetator în biologie
  254102 asistent de cercetare în biologie
  254103 cercetator în microbiologie-bacteriologie
  254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
  254105 cercetator în biologie chimie
  254106 asistent de cercetare în biologie chimie
  254107 cercetator în botanica
  254108 asistent de cercetare în botanica
  254109 cercetator în domeniul zoologic
  254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic
  254111 cercetator în ecologie și protectia mediului
  254112 asistent de cercetare în ecologie și protectia mediului
  2542 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICA, FARMACOLOGIE ȘI FIZIOLOGIE
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie și fiziologie efectueaza cercetari teoretice fundamentale și aplicative în domeniul morfologiei, structurii și altor caracteristici ale organismelor vii, precum și sistemelor proprii organismului uman, animal și vegetal, în condiții normale și anormale; studiaza cauzele și evolutia tulburarilor și maladiilor specifice organismelor vii; studiaza efectele medicamentelor și altor substante asupra tesuturilor, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor, experimentându-le pe cele noi; efectueaza cercetari pentru depistarea de noi principii active în diferite plante și stabilesc tehnologii de izolare și extractie a acestora și de preparare a medicamentelor.
  Ocupatii componente:
  254201 cercetator științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
  254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie,
  farmacologie
  2543 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN AGRICULTURA, ZOOTEHNIE ȘI SILVICULTURA
  Cercetatorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în agricultura, zootehnie și silvicultura efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare care se referă la structura și compozitia solului, geneza și evolutia solului, elaborarea de tehnologii și metode de fertilizare, combaterea poluarii și degradării solului. Creeaza genotipuri de cereale și plante, amelioreaza genetic rasele de animale; elaboreaza metode și tehnici de combatere a bolilor și daunatorilor; elaboreaza tehnologii de cultura și tehnologii de control al animalelor.
  Ocupatii componente:
  254301 cercetator în agricultura
  254302 inginer de cercetare în agricultura
  254303 asistent de cercetare în agricultura
  254304 cercetator în pedologie-agrochimie
  254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
  254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
  254307 cercetator în horticultura
  254308 inginer de cercetare în horticultura
  254309 asistent de cercetare în horticultura
  254310 cercetator în agromontanologie
  254311 inginer de cercetare în agromontanologie
  254312 asistent de cercetare în agromontanologie
  254313 cercetator în ingineria genetica
  254314 asistent de cercetare în ingineria genetica
  254315 cercetator în silvicultura
  254316 inginer de cercetare în silvicultura
  254317 asistent de cercetare în silvicultura
  254318 cercetator în zootehnie
  254319 asistent de cercetare în zootehnie
  254320 cercetator în biotehnologie pentru agricultura
  254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultura
  IV. 2.4.15. GRUPA MINORA 255
  Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în medicina efectueaza cercetari fundamentale, de laborator și clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee și metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare și eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaboreaza tehnici și procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.
  Grupe de baza componente:
  2551 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina
  2552 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina stomatologica
  2553 Cercetatori și asistenti de cercetare în medicina veterinara
  2559 Cercetatori și asistenti de cercetare în educatie-fizica și sport
  2551 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în medicina generală efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile și elaboreaza metodele, procedeele și tehnicile de tratament și combatere a bolilor (bronhopulmonare și TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaboreaza cercetari de imunologie, anatomie patologica, fiziopatologie normala și patologica, psihiatrie, neurologie.
  Ocupatii componente:
  255101 cercetator în medicina generală
  255102 asistent de cercetare în medicina generală
  255103 cercetator în medicina traditionala
  255104 asistent de cercetare în medicina traditionala
  255105 cercetator în fiziokinetoterapie
  255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie
  2552 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA STOMATOLOGICA
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în medicina stomatologica efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile stomatologice și elaboreaza tehnici și metode de prevenire, tratament și combatere.
  Ocupatii componente:
  255201 cercetator în medicina stomatologica
  255202 asistent de cercetare în medicina stomatologica
  2553 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA VETERINARA
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în medicina veterinara efectueaza cercetari fundamentale și aplicative în domeniul patologiei și igienei publice sanitar-veterinare. Efectueaza cercetari prin care stabilesc metode și tehnici de diagnostic și tratamente ale bolilor la animale, precum și producerea și administrarea de biopreparate.
  Ocupatii componente:
  255301 cercetator în medicina veterinara
  255302 asistent de cercetare în medicina veterinara
  2559 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN EDUCATIE FIZICA ȘI SPORT
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în educatie fizica și sport efectueaza cercetari privind tehnicile și metodele de formare-perfectionare și evaluare a sporturilor de performanță.
  Ocupatii componente:
  255901 cercetator în educatie fizica și sport
  255902 asistent de cercetare în educatie fizica și sport
  IV. 2.4.16. GRUPA MINORA 256
  Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar-bancar
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectueaza studii și cercetari asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar și control financiar.
  Grupe de baza componente:
  2560 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul financiar-bancar
  2560 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectueaza cercetari privind mecanismul financiar, sistemul bancar și gestionar și al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- și microeconomic.
  Ocupatii componente:
  256001 cercetator în finante-bănci
  256002 asistent de cercetare în finante-bănci
  256003 cercetator în gestiune, contabilitate, control, financiar
  256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiar
  IV. 2.4.17. GRUPA MINORA 257
  Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul stiintelor juridice
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul stiintelor juridice efectueaza cercetari asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituțional, a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor de actionare a fiecareia dintre ele.
  Grupe de baza componente:
  2570 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul stiintelor juridice
  2570 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL STIINTELOR JURIDICE
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul stiintelor juridice efectueaza studii și cercetari asupra mecanismului, a sistemului instituțional a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de actionare; efectueaza studii asupra dreptului civil, penal și comercial-administrativ.
  Ocupatii componente:
  257001 cercetator în domeniul stiintelor juridice
  257002 asistent de cercetare în domeniul stiintelor juridice
  IV. 2.4.18. GRUPA MINORA 258
  Cercetatori și asistenti de cercetare în stiinte economice, sociale și umaniste
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în stiinte economice, sociale și umaniste efectueaza studii și cercetari asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetari asupra factorilor care asigura cresterea economica; elaboreaza studii și cercetari privind dezvoltarea și evolutia societatii, dezvoltarea urbanistica a localitatilor, evolutia alimentatiei, realitatile societatii contemporane.
  Grupe de baza componente:
  2581 Cercetatori și asistenti de cercetare în domeniul economic
  2582 Cercetatori și asistenti de cercetare în sociologie, antropologie,
  arheologie și geografie
  2583 Cercetatori și asistenti de cercetare în filozofie, istorie și politologie
  2584 Cercetatori și asistenti de cercetare în lingvistica și filologie
  2585 Cercetatori și asistenti de cercetare în psihologie
  2581 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL ECONOMIC
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul economic efectueaza cercetari și studii asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, mecanismului economic de piața, modalitatii de formare și utilizare a capitalului, factorilor care asigura cresterea economica, conjuncturii pietii, studiilor economice, rolului și importantei turismului și serviciilor în economie, cailor de colaborare și cooperare eficienta internationala.
  Ocupatii componente:
  258101 cercetator economist în management
  258102 asistent de cercetare economist în management
  258103 cercetator economist în economia mediului
  258104 asistent de cercetare economist în economia mediului
  258105 cercetator economist în economia generală
  258106 asistent de cercetare economist în economia generală
  258107 cercetator economist în economie agro-alimentara
  258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentara
  258109 cercetator economist în marketing
  258110 asistent de cercetare economist în marketing
  258111 cercetator economist în relatii economice internationale
  258112 asistent de cercetare economist în relatii economice internationale
  258113 cercetator economist în gestiunea economica
  258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economica
  2582 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ȘI GEOGRAFIE
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei și geografiei efectueaza studii referitoare la evolutia și dezvoltarea societatii, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaboreaza studii și cercetari privind antropologia, antropologia social-demografica și culturala, mutatiile produse, identificarea surselor arheologice, evolutia locuirii umane, civilizatia geto-traco-daco-română; organizarea spatiului geografic, dinamica și structura componentelor mediului geografic, influența proceselor de restructurare a societatii.
  Ocupatii componente:
  258201 cercetator în sociologie
  258202 asistent de cercetare în sociologie
  258203 cercetator în antropologie
  258204 asistent de cercetare în antropologie
  258205 cercetator în geografie
  258206 asistent de cercetare în geografie
  258207 cercetator în asistența sociala
  258208 asistent de cercetare în asistența sociala
  258209 cercetator în arheologie
  258210 asistent de cercetare în arheologie
  258211 cercetator în etnologie
  258212 asistent de cercetare în etnologie
  2583 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN FILOZOFIE, ISTORIE ȘI POLITOLOGIE
  Cercetatorii și asistenții de cercetare din filozofie, istorie și politologie efectueaza studii și cercetari referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii și logicii, rolul minoritatilor naționale, mentalitatile în relația limbaj-societate, cunoasterea trecutului și prezentului ariei europene în care traieste poporul român, istoria românilor în context european.
  Ocupatii componente:
  258301 cercetator în filozofie
  258302 asistent de cercetare în filozofie
  258303 cercetator în istorie
  258304 asistent de cercetare în istorie
  258305 cercetator în stiintele politice
  258306 asistent de cercetare în stiintele politice
  2584 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN LINGVISTICA ȘI FILOLOGIE
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în lingvistica și filologie efectueaza studii și cercetari referitoare la limba română, lingvistica romanica legata de limba română, studiul graiurilor și dialectelor românești, structura sonora a limbii române, fonetica experimentala și acustica, folclor și obiceiuri populare, elaboreaza atlase lingvistice pe regiuni.
  Ocupatii componente:
  258401 cercetator în lingvistica
  258402 asistent de cercetare în lingvistica
  258403 cercetator în filologie
  258404 asistent de cercetare în filologie
  2585 CERCETATORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE IN PSIHOLOGIE
  Cercetatorii și asistenții de cercetare în psihologie efectueaza studii și cercetari fundamentale referitoare la psihologia personalitatii și creativitatii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalitatile de investigare psihologica în activitatea nervoasa la om, calitatea vietii sub aspectul economic, social, cultural.
  Ocupatii componente:
  258501 cercetator în psihologie
  258502 asistent de cercetare în psihologie
  258503 cercetator în psihopedagogie speciala
  258504 asistent de cercetare în psihopedagogie speciala
  IV. 3. GRUPA MAJORA 3
  Tehnicieni, maistri și asimilati
  Tehnicienii și asimilatii acestora sunt absolventi ai învățământului liceal, postliceal și de maistri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale și stiintifice, indeplinesc sarcini cu caracter tehnic și inrudite cu cercetarea, din domeniile stiintelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), stiintelor vietii (inclusiv profesiunile medicale), precum și stiintelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, prescolar și învățământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comert, finante, administratie și activități sociale; exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; indeplinesc unele functii cu caracter religios.
  Subgrupe majore componente:
  31 Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii
  32 Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilati
  33 Invatatori și asimilati
  34 Alte ocupatii asimilate tehnicienilor
  IV. 3.1. SUBGRUPA MAJORA 31
  Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii
  Tehnicienii din domeniul fizicii și tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic în domeniul informaticii și ingineriei; acționează și verifica aparate și sisteme optice, electronice sau inrudite; piloteaza avioane și conduc nave, efectueaza inspecții pentru verificarea conformitatii cu normele de securitate specifice construcțiilor, instalațiilor sau procedeelor de fabricatie.
  Grupe minore componente:
  311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din
  industria textila, pielarie, alimentara, lemn și materiale de constructii)
  312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali
  (exploatare-întreținere)
  313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare-întreținere)
  314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru
  protectia și igiena muncii și controlori de calitate
  316 Tehnicieni și maistri în industriile textila, pielarie și alimentara
  317 Tehnicieni și maistri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii,
  industria celulozei și hartiei și materialelor de constructii (materiale
  oxidice)
  IV. 3.1.1. GRUPA MINORA 311
  Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industriile textila, pielarie, alimentara, lemnului și materialelor de constructii)
  Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic și evalueaza eficienta economica a proceselor de productie.
  Grupe de baza componente:
  3111 Tehnicieni în fizica și chimie
  3112 Tehnicieni constructori
  3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni
  3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, posta și telecomunicatii
  3115 Tehnicieni și maistri mecanici
  3116 Tehnicieni și maistri petrolisti, petrochimisti și în chimia industriala
  3117 Tehnicieni minieri și metalurgisti
  3118 Desenatori tehnici
  3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilati,
  neclasificati în grupele de baza anterioare
  3111 TEHNICIENI IN FIZICA ȘI CHIMIE
  Tehnicienii din fizica și chimie culeg esantioane și pregatesc instalatiile și aparatura necesară în vederea experimentelor, incercarilor și analizelor și le asigura execuția; fac estimari de cantitati și costuri de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizeaza întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.
  Ocupatii componente:
  311102 tehnician chimist
  311101 laborant chimist
  311103 laborant determinari fizico-mecanice
  311104 tehnician determinari fizico-mecanice
  311105 laborant determinari geologice și geotehnice
  311106 laborant tehnica nucleara
  311107 tehnician meteorolog
  311108 tehnician geolog
  311109 tehnician hidrometru
  311110 prospector - prospectii geologice, geofizice
  311111 tehnician hidrolog
  311112 tehnician hidrogeolog
  311113 laborant operator centrale termice
  ------------
  Ocupația "laborant operator centrale termice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  311114 metrolog
  ------------
  Ocupația "metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  311115 tehnician metrolog
  ------------
  Ocupația "tehnician metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  311116 asistent fizică și chimie
  ------------
  Ocupația "asistent fizică și chimie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI
  Tehnicienii constructori efectueaza pe teren și în laboratoare încercări asupra solurilor și materialelor de constructii; contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuintelor și altor lucrari, evaluare lucrari și pregatire de meseriasi; reprezinta arhitectii și inginerii civili pe santierele de constructii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificatiile din planuri și schite, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor și schitelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizeaza întreținerea și reparatiile utilajelor.
  Ocupatii componente:
  311201 maistru constructii civile, industriale și agricole
  311202 maistru normator
  311203 tehnician constructor
  311204 tehnician hidroamelioratii
  311205 tehnician hidrotehnic
  311206 tehnician topometrist
  311207 tehnician proiectant în constructii
  311208 maistru instalator în constructii
  311209 tehnician instalații în constructii
  311210 diriginte șantier
  ------------
  Ocupația "diriginte șantier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENI
  Tehnicienii energeticieni și electricieni indeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, functionare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigura functionarea aparatelor și instalațiilor; testeaza prototipurile; concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare; asigura controlul tehnic al instalațiilor; intretin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționarii conform specificatiilor și reglementarilor.
  Ocupatii componente:
  311301 dispecer gestiune uraniu
  311302 maistru electromecanic
  311303 maistru energetician/electrician
  311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician
  311305 tehnician electromecanic
  311306 tehnician energetician/electrician
  311307 tehnician proiectant energetician/electrician
  311308 maistru electrician în constructii
  311309 tehnician mentenanta electromecanica-automatica echip.ind.
  ------------
  Ocupația "tehnician mentenanta electromecanica-automatica echip.ind." a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3114 TEHNICIENI IN ELECTRONICA, TRANSPORTURI, POSTA ȘI TELECOMUNICATII
  Tehnicienii din electronică, transporturi, posta și telecomunicatii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică și telecomunicatii legate de conceptie, fabricatie, montare, instalare, utilizare, întreținere și reparare de materiale electronice și sisteme electronice și electromecanice din telecomunicatii; asigura functionarea aparatelor electronice și de telecomunicatii sau incearca prototipuri; concep și realizează circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare fabricatiei și instalarii de materiale electronice și telecomunicatii; asigura controlul tehnic al fabricarii, utilizarii, intretinerii și repararii aparatelor electronice și sistemelor de telecomunicatii și buna lor functionare.
  Ocupatii componente:
  311401 maistru aviatie
  311402 maistru electronică, transporturi, posta și telecomunicatii
  311403 sef formatie sisteme radiante (antene)
  311404 tehnician aviatie
  311405 tehnician constructii telefonice
  311406 tehnician electronică, transporturi, posta și telecomunicatii
  311407 tehnician radiolocatii
  311408 tehnician turn parasutism
  311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicatii
  311410 inspector exploatare postala
  3115 TEHNICIENI ȘI MAISTRI MECANICI
  Tehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de constructii masini: conceptie, construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparatii masini, motoare și instalații mecanice; asigura functionarea masinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep și asambleaza masini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimeaza cantitatile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricatiei; asigura controlul tehnic al fabricatiei, al utilizarii intretinerii și reparatiei masinilor, motoarelor și instalațiilor; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupati cu curatarea, vopsirea și repararea navelor maritime.
  Ocupatii componente:
  311501 maistru cazangerie
  311502 maistru instalații navale
  311503 maistru întreținere și reparatii masini unelte, utilitati, service,
  prototipuri
  311504 maistru lacatus, constructii metalice
  311505 maistru lacatus mecanic
  311506 tehnician proiectant mecanic
  311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor
  311508 maistru mecanic
  311509 maistru mecanic auto
  311510 maistru mecanica agricola
  311511 maistru mecanica fina
  311512 maistru montaj
  311513 maistru prelucrari mecanice
  311514 maistru sculer matriter
  311515 maistru sudura
  311516 tehnician constructii navale
  311517 tehnician instalații bord (avion)
  311518 tehnician masini și utilaje
  311519 tehnician mecanic
  311520 tehnician prelucrari mecanice
  311521 tehnician sudura
  311522 tehnician tehnolog mecanic
  311523 maistru mecanic masini și utilaje pentru constructii
  311525 tehnician încercări componente vehicule
  -------------
  Ocupația "tehnician încercări componente vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311526 tehnician documentație studii
  -------------
  Ocupația "tehnician documentație studii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311527 tehnician prestații vehicule
  -------------
  Ocupația "tehnician prestații vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311528 tehnician reglementări/omologări oficiale
  -------------
  Ocupația "tehnician reglementări/omologări oficiale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311529 tehnician/responsabil afacere, metode implementare
  -------------
  Ocupația "tehnician mentenanta mecanică echipamente industriale" a fost înlocuită cu ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode implementare" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311530 tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje
  -------------
  Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311531 tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare
  -------------
  Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311532 tehnician/responsabil afacere, metode logistica
  -------------
  Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode logistica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311533 tehnician/responsabil afacere, metode org. și măsurarea muncii
  -------------
  Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode org. și măsurarea muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3116 TEHNICIENI, MAISTRI PETROLISTI, PETROCHIMISTI ȘI DIN CHIMIA INDUSTRIALA
  Tehnicienii și maistrii petrolisti, petrochimisti și din chimia industriala indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: conceptie, montaj, utilizare, întreținere, reparatii de instalații și experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimeaza cantitatile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricarii sau montarii instalațiilor.
  Ocupatii componente:
  311601 decontaminator
  311602 laborant apa și apa grea
  311603 laborant control dozimetrie
  311604 laborant petrolist/industrie chimica
  311605 maistru petrolist/industrie chimica
  311606 laborant apa potabila
  311607 tehnician petrolist chimie industriala
  311608 laborant petrochimist
  -------------
  Ocupația "laborant apa potabilă" a fost înlocuită cu ocupația "laborant petrochimist" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3117 TEHNICIENI MINIERI ȘI METALURGISTI
  Tehnicienii minieri și tehnicienii metalurgisti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorarii metodelor de extractie a substanțelor minerale solide, petrolului și gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor și materialelor destinate extractiei de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăților metalelor și noilor aliaje și participa la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice și topografice, precum și a celor de tratament, rafinare și purificare a mineralelor și metalelor; estimeaza cantitatile și costurile de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor.
  Ocupatii componente:
  311701 laborant structura macroscopica și microscopica
  311702 maistru metalurgie
  311703 maistru minier
  311704 maistru presator metale
  311705 maistru termotehnist
  311706 tehnician metalurgie
  311707 tehnician minier
  311708 tehnician proiectant minier
  311709 tehnician proiectant metalurg
  311710 tehnician mineralurg
  311711 maistru mineralurg
  3118 DESENATORI TEHNICI
  Desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schitelor și specificatiilor stabilite de ingineri și proiectanti, în vederea fabricarii, instalarii și montarii masinilor și echipamentelor sau în vederea construcției, transformarii, intretinerii și repararii locuintelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulatie și a altor lucrari; utilizeaza aparatura de desen asistată de calculator pentru crearea, modificarea și producerea de copii și reprezentari grafice; utilizeaza instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice și pentru realizarea și revizuirea hartilor topografice și hidrografice; realizează și revizuiesc ilustratii, brosuri și manuale tehnice care trateaza probleme de montaj, instalare, functionare, întreținere și reparare a masinilor și a altor instalații și produse; copiaza desene și tablouri pe placi sensibile din piatra și metal.
  Ocupatii componente:
  311801 desenator tehnic
  311802 trasator
  311803 desenator
  311804 topograf
  311805 trasator naval-desenator
  311806 trasator optic
  311807 tehnician proiectant
  ------------
  Ocupația "tehnician proiectant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3119 TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ȘI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și asimilatii acestora, altii decat cei cuprinși în grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea și producția, utilizarea eficace, sigura și economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operațiilor și controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimarii costurilor și stabilirii cantităților necesare realizării proiectelor arhitectonice și de constructii.
  Ocupatii componente:
  311901 maistru tipograf
  311902 paginator tipograf
  311903 tehnician normare, salarizare, organizare
  311904 tehnician pret de cost
  311905 tehnician programare, lansare, urmarirea productiei
  311906 tehnician preț revenire
  ------------
  Ocupația "tehnician preț revenire" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311907 tehnician gestiune salariala
  ------------
  Ocupația "tehnician gestiune salariala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311908 tehnician gestiunea producției
  ------------
  Ocupația "tehnician gestiunea producției" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311909 tehnician gestiune stoc
  ------------
  Ocupația "tehnician gestiune stoc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.1.2. GRUPA MINORA 312
  Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboti industriali (exploatare întreținere)
  Operatorii și tehnicienii de echipamente de calcul și roboti industriali asigura functionarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente; executa lucrari de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor de calcul; pun în functiune roboti industriali, îi reprogramează pentru a îndeplini operații speciale și le comanda functionarea.
  Grupe de baza componente:
  3121 Programatori ajutori
  3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul
  3123 Tehnicieni, operatori roboti industriali
  3121 PROGRAMATORI AJUTORI
  Programatorii ajutori codifica, testeaza și intretin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul și sisteme de operare; utilizeaza instrumente specifice care-i ajuta în realizarea sarcinilor.
  Ocupatii componente:
  312101 programator ajutor
  312102 analist ajutor
  3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL
  Tehnicienii și operatorii la echipamente de calcul asigura functionarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor; gestioneaza resursele de calcul pentru a satisface cerințele utilizatorilor; manipuleaza suporti magnetici și asigura imprimarea situațiilor de iesire în condiții de calitate.
  Ocupatii componente:
  312201 operator calculator electronic și retele
  312202 sef tura exploatare în centre sau oficii de calcul
  312203 tehnician echipamente de calcul și retele
  312204 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
  ------------
  Ocupația "operator în domeniul proiectării asistate pe calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  312205 administrator sistem documentar
  ------------
  Ocupația "administrator sistem documentar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOTI INDUSTRIALI
  Tehnicienii operatori la robotii industriali pun în functiune, reprogramează, reprogrameaza, supraveghează buna functionare a robotilor industriali, le asigura întreținerea și reglajele simple.
  Ocupatii componente:
  312301 maistru-operator la roboti industriali
  312302 tehnician-operator la roboti industriali
  IV. 3.1.3. GRUPA MINORA 313
  Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)
  Tehnicienii de echipamente optice și electronice executa fotografii, manipuleaza și regleaza camerele cinematografice și alte aparate destinate înregistrării și montarii de imagini sau sunet; asigura functionarea, întreținerea și repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit și receptioneaza semnale radio.
  Grupe de baza componente:
  3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet
  3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și
  telecomunicatii
  3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
  3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice
  3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE INREGISTRARE IMAGINE ȘI SUNET
  Tehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine și sunet executa fotografii, utilizeaza și regleaza camere cinematografice și alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montarii și mixarii imaginilor cu sunetul; executa fotografii în scopuri publicitare, stiintifice, industriale sau comerciale.
  Ocupatii componente:
  313101 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet
  313102 acustician cinematografic
  313103 controlor și recondiționer filme
  313104 electrician iluminare filmare
  313105 etaloner
  313106 fotograf
  313107 laborant foto
  313108 maistru aparate video și sunet
  313109 masinist mecanic traweling
  313110 mecanic camera filmare
  313111 montor imagine
  313112 montor negative și de pregatire a peliculei
  313113 montor pozitive
  313114 operator camera diafilm, diapozitive
  313115 operator emisie-receptie
  313116 operator productie RTV
  313117 preparator filmare
  313118 proiectionist
  313119 retusor foto
  313120 senzitometrist
  313121 stantator de filme
  313122 operator prelucrare pelicula
  313123 operator truka
  313124 editor imagine
  -----------
  Ocupația "editor imagine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313125 tehnician iluminat tehnologic
  -----------
  Ocupația "tehnician iluminat tehnologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ȘI TELECOMUNICATII
  Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune și telecomunicatii asigura functionarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio și televiziune și telecomunicatii terestre sau la bordul navelor și avioanelor; asigura reglarea și functionarea sistemelor emitatoare și a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio și de televiziune; asigura reglarea și functionarea sistemelor de radiocomunicatie, servicii difuzate prin satelit și sisteme multiplexor și aparate de proiectie; asigura monitorizarea video a cailor de acces.
  Ocupatii componente:
  313201 controlor emisii RTV
  313202 maistru materiale emisie RTV și telecomunicatii
  313203 montor emisie
  -----------
  Ocupația "montator montaj emisie" a fost înlocuită cu ocupația "montor emisie" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313204 operator imagine
  313205 operator radio-radioficare
  313206 operator sunet
  313207 tehnician radioelectronist
  313208 tehnician CATV
  ------------
  Ocupația "tehnician CATV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  313209 operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatura de control
  -----------
  Ocupația "operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatura de control" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  313210 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații
  -----------
  Ocupația "tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  313211 pilonist antenist
  ------------
  Ocupația "pilonist antenist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  313212 cameraman
  ------------
  Ocupația "cameraman" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313213 tehnician de echipamente TV
  ------------
  Ocupația "tehnician de echipamente TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313214 tehnician rețele de telecomunicații
  ------------
  Ocupația "tehnician rețele de telecomunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313215 operator rețele de telecomunicații
  ------------
  Ocupația "operator rețele de telecomunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE
  Tehnicienii de aparate electro-medicale asigura functionarea și reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea și tratarea afectiunilor, pentru radiografii, radioscopii.
  Ocupatii componente:
  313301 maistru aparate electro-medicale
  313302 tehnician aparate electro-medicale
  3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ȘI ELECTRONICE
  Tehnicienii pentru alte aparate optice și electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de baza din grupa minora 313 se clasifica în grupa 3139.
  IV. 3.1.4. GRUPA MINORA 314
  Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  Tehnicienii de nave maritime, fluviale și aeriene asigura comanda și pilotarea avioanelor și navelor maritime, supravegherea și functionarea motoarelor și instalațiilor mecanice, electrice și electronice.
  Grupe de baza componente:
  3141 Ofiteri mecanici de nave
  3142 Ofiteri de punte și pilotaj nave
  3143 Piloti de avioane și asimilati
  3144 Controlori și navigatori de trafic aerian
  3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
  3141 OFITERI MECANICI DE NAVE
  Ofiterii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice și electronice și a masinilor de bord; participa la conducerea și repararea acestor aparate și masini sau exercita functiuni similare de întreținere a navelor în porturi; asigura și supraveghează aprovizionarea cu carburant și alte materiale necesare salii de masini; țin registrul de operații.
  Ocupatii componente:
  314101 ofițer ajutor fluvial/portuar
  -----------
  Ocupația "ofiter mecanic" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer ajutor fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314102 ofiter RTG
  314103 ofițer electrician fluvial/portuar
  -----------
  Ocupația "ofiter electrician" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer electrician fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314104 ajutor ofiter mecanic fluvial
  3142 OFITERI DE PUNTE ȘI PILOTAJ NAVE
  Ofiterii de punte și pilotaj de nave asigura comanda și navigarea vapoarelor și ambarcatiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigatie interioara; manevreaza navele la intrare sau iesire din port, la traversarea canalelor, stramtorilor și altor pasaje care impun cunoștințe deosebite de navigatie; supraveghează securitatea pasagerilor, a incarcarii și descarcarii cargourilor, precum și respectarea reglementarilor și normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a intretinerii și repararii navelor; asigura aprovizionarea navelor și recrutarea membrilor echipajului și intocmesc registrul de operații.
  Ocupatii componente:
  314201 căpitan fluvial
  -------------
  Ocupația "capitan nava maritima și fluviala" a fost înlocuită cu ocupația "căpitan fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314202 capitan port
  314203 ofiter intendent
  314204 ofiter port
  314205 ofițer de punte fluvial/portuar
  -------------
  Ocupația "ofiter punte" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314206 pilot de Dunăre maritima
  -------------
  Ocupația "pilot fluvial" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de Dunăre maritima" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314207 șef echipaj maritim/fluvial
  -------------
  Ocupația "sef echipaj" a fost înlocuită cu ocupația "șef echipaj maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314208 pilot de mare larga, pilot de port maritim
  -------------
  Ocupația "pilot maritim" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de mare larga, pilot de port maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314209 dragor maritim/fluvial
  -------------
  Ocupația "dragor" a fost înlocuită cu ocupația "dragor maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314210 pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant
  ------------
  Ocupația "aspirant" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3143 PILOTI DE AVIOANE ȘI ASIMILATI
  Pilotii de avioane și asimilatii acestora piloteaza avioanele de transport al pasagerilor sau marfurilor, verifica și asigura functionarea corecta a aparatelor mecanice, electrice și electronice de bord; studiaza și stabilesc planul de zbor; identifica și rezolva problemele tehnice care apar în functionarea avioanelor.
  Ocupatii componente:
  314301 comandant detasament zbor
  314302 comandant însoțitor de bord
  314303 copilot
  314304 inspector pilotaj
  314305 mecanic navigant aviatie
  314306 pilot aeronave
  314307 pilot comandant avion
  ------------
  Ocupația "pilot comandant" a fost înlocuită cu ocupația "pilot comandant avion" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314308 pilot incercare
  314309 pilot receptie și control aeronave
  314310 parasutist receptie și control
  314311 parasutist incercator
  314312 pilot parasutism incercator
  3144 CONTROLORI ȘI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN
  Controlorii și navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spatiul aerian și pe sol, cu ajutorul aparaturii radio și de comunicatii, radarului și sistemelor de semnalizare luminoasa; aproba și dirijeaza decolarea și aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre condițiile meteorologice.
  Ocupatii componente:
  314401 controlor dirijare nonradar
  314402 controlor sol
  314403 controlor trafic aviatia civila
  314404 dispecer sol
  314405 navigator dirijare radar
  314406 navigator aviatia civila
  314407 navigator dirijare nonradar
  314408 navigator dirijare zbor
  314409 navigator instructor dirijare radar și nonradar
  314410 navigator sol
  314411 operator radar
  314412 operator radiotelecomunicatii aeronautice
  3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI AERIAN
  Tehnicienii pentru siguranța traficului aerian indeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în functiune a aparaturii electronice și electromecanice, utilizate în sistemele de navigatie aeriana și încercarea de prototipuri; contribuie la conceptia și punerea în functiune a circuitelor de legătură pentru navigatia aeriana și sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificatii tehnice și comenzi pentru controlul circulației aeriene și pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de functionare a navelor situate la sol, la întreținerea și repararea acestora, verificarea aplicarii normelor și recomandarilor tehnice specifice.
  Ocupatii componente:
  314501 agent salvare aeroportuara și instalații de stins incendii
  314502 masinist agregate aerodrom
  314503 operator instalații control antiterorist, antideturnare
  314504 operator radio-navigant aviatie
  314505 operator radio-navigant instructor aviatie
  314506 tehnician securitate aeriana
  314507 operator de handling
  -------------
  Ocupația "operator de handling" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314508 inspector siguranța operațională
  -------------
  Ocupația "inspector siguranța operațională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.1.5. GRUPA MINORA 315
  Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru protectia și igiena muncii și controlori de calitate
  Inspectorii pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor, pentru protectia și igiena muncii și controlorii de calitate controlează aplicarea reglementarilor în vigoare și a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protectia sănătății muncitorilor și mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricatie a bunurilor și serviciilor produse, utilizate sau puse în vanzare; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor și acorda consultații în acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspecteaza intreprinderile industriale în legătură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricatie a bunurilor produse, utilizate sau puse în vanzare.
  Grupe de baza componente:
  3151 Inspectori pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor
  3152 Inspectori pentru protectia și igiena muncii și controlori de calitate
  3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLADIRILOR IMPOTRIVA INCENDIILOR
  Inspectorii pentru asigurarea cladirilor împotriva incendiilor inspecteaza imobilele, instalatiile industriale, hotelurile și alte constructii noi sau existente, pentru a se asigura ca indeplinesc condițiile prevăzute de normele și reglementarile referitoare la constructii, urbanism și amenajarea teritoriului; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza și stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultații cu privire la instalatiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere și materialele utilizate pentru constructiile de locuinte, în vederea reducerii riscurilor de incendii.
  Ocupatii componente:
  315101 inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor
  ------------
  Ocupația "tehnician PSI" a fost înlocuită cu ocupația "inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor" conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  ------------
  Ocupația "inspector protecție civilă" a fost anulată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  3152 INSPECTORI PENTRU PROTECTIA ȘI IGIENA MUNCII ȘI CONTROLORI DE CALITATE
  Inspectorii pentru protectia și igiena muncii și controlorii de calitate instruiesc reprezentantii întreprinderilor în vederea aplicarii normelor și reglementarilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii și mediului de muncă; inspecteaza locurile de muncă pentru a se asigura ca mediul de muncă, masinile și echipamentul corespund normelor și reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra condițiilor de muncă și riscurilor de accidente; verifica respectarea normelor de securitate a muncii; inspecteaza locurile de productie, prelucrare, depozitare și vanzare a produselor, pentru a se asigura ca sunt respectate normele și reglementarile specifice; verifica produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificatiile de calitate ale producătorului; informeaza publicul și reprezentantii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor și reglementarilor referitoare la igiena și salubritate, puritatea produselor și marfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice și altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizeaza, intretin și repara mijloace de transport, despre masurile și reglementarile în vigoare referitoare la condițiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele respective; inspecteaza intreprinderile pentru a se asigura ca acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deseuri și reziduuri periculoase.
  Ocupatii componente:
  315201 controlor calitate
  315202 inspector ISCIR
  315203 inspector protecție sociala
  315204 operator control nedistructiv
  315205 probator hidraulic piese turnate
  315206 tehnician protectia muncii
  315207 tehnician condiții de muncă și securitate
  -------------
  Ocupația "tehnician condiții de muncă și securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie
  2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  315208 tehnician asigurarea calității
  -------------
  Ocupația "tehnician asigurarea calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  315209 tehnician analist de calitate
  -------------
  Ocupația "tehnician analist de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  315210 tehnician cotator calitate
  -------------
  Ocupația "tehnician cotator calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.1.6. GRUPA MINORA 316
  Tehnicieni și maistri în industriile textila, pielarie și alimentara
  Tehnicienii din industriile textila, pielarie și alimentara își desfășoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielarie și a produselor alimentare, precum și la aplicarea normelor de muncă și alte sarcini privind organizarea muncii.
  Grupe de baza componente:
  3161 Tehnicieni și maistri în industriile textila și pielarie
  3162 Tehnicieni și maistri în industria alimentara
  3161 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIILE TEXTILA ȘI PIELARIE
  Tehnicienii din industriile textila și pielarie, în subordinea directa a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, tesaturilor, tricotajelor și incaltamintei; urmaresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.
  Ocupatii componente:
  316101 maistru în industriile textila, pielarie
  316102 tehnician în industria confectiilor din piele și inlocuitori
  316103 tehnician în industria confectiilor și tricotajelor
  316104 tehnician în industria incaltamintei
  316105 tehnician în industria pielariei
  316106 tehnician în industria textila
  316107 tehnician proiectant textile, pielarie
  316108 laborant în industriile textila, pielarie
  316109 șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte
  -------------
  Ocupația "șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3162 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIA ALIMENTARA
  Tehnicienii din industria alimentara și frigului, în subordinea directa a inginerilor, executa sarcini privind tehnologia de fabricatie, aplicarea și respectarea normelor de muncă; efectueaza analize de laborator privind calitatile nutritive ale materiilor prime folosite și ale produselor finite.
  Ocupatii componente:
  316201 maistru frigotehnist
  316202 tehnician frigotehnist
  316203 tehnician în industria alimentara
  316204 tehnician laborant analize produse alimentare
  316205 tehnician în industria alimentara extractiva
  316206 tehnician în industria alimentara fermentativa
  316207 tehnician în industria carnii, laptelui și conservelor
  316208 tehnician în morarit și panificatie
  316209 tehnician proiectant în industria alimentara
  316210 maistru industria alimentara
  IV. 3.1.7. GRUPA MINORA 317
  Tehnicieni și maistri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hartiei și materialelor de constructii (materiale oxidice)
  Tehnicienii și maistrii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hartiei și materialelor de constructii (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreținere și reparare a masinilor și instalațiilor specifice; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei și produselor derivate din celuloza și hartie, a materialelor de constructii.
  Grupe de baza componente:
  3171 Tehnicieni și maistri în industria lemnului
  3172 Tehnicieni și maistri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de
  constructii (materiale oxidice)
  3173 Tehnicieni și maistri în industria celulozei și hartiei
  3171 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIA LEMNULUI
  Tehnicienii și maistrii din industria lemnului executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreținere și reparare a masinilor și instalațiilor specifice; executa analize de laborator, de testare și incercare a diferitelor esente de lemn sau inlocuitori de material lemnos.
  Ocupatii componente:
  317101 tehnician în industrializarea lemnului
  317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
  317103 maistru în industrializarea lemnului
  3172 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIA STICLEI ȘI CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)
  Tehnicienii și maistrii din industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de constructii (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricatie a materialelor cu aceasta destinatie; intretin și repara instalatiile aferente, efectueaza analize de laborator privind testarea rezistentei și proprietățile materialelor respective; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului și prefabricatelor din beton.
  Ocupatii componente:
  317201 tehnician industria sticlei și ceramicii
  317202 maistru industria sticlei și ceramicii
  317203 tehnician industria materialelor de constructii
  317204 maistru industria materialelor de constructii
  317205 tehnician proiectant industria materialelor de constructii
  3173 TEHNICIENI ȘI MAISTRI IN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HARTIEI
  Tehnicienii și maistrii din industria celulozei și hartiei, în subordinea inginerilor de specialitate, executa sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei și hartiei și produselor derivate din celuloza și hartie.
  Ocupatii componente:
  317301 tehnician în industria celulozei și hartiei
  317302 maistru în industria celulozei și hartiei
  IV. 3.2. SUBGRUPA MAJORA 32
  Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilati
  Tehnicienii din stiintele vietii, sănătate și asimilatii acestora indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării și aplicarii conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice stiintelor vietii, inclusiv din agricultura, silvicultura, medicina, medicina veterinara, farmacie și alte discipline inrudite; acorda ingrijiri medicale.
  Grupe minore componente:
  321 Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilati
  322 Tehnicieni și alti lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori
  medicale)
  323 Surori medicale, surori puericultoare, moase și laboranti
  IV. 3.2.1. GRUPA MINORA 321
  Tehnicieni în stiintele vietii, ocrotirea sănătății și asimilati
  Tehnicienii din stiintele vietii, sănătate și asimilatii acestora executa lucrari cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativa a stiintelor vietii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor și metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau productiei din industria medicamentelor.
  Grupe de baza componente:
  3211 Tehnicieni în stiintele vietii și ecologiei
  3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii și
  silviculturii
  3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti și silvici în unități de productie
  3211 TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII ȘI ECOLOGIEI
  Tehnicienii din stiintele vietii și ecologiei pregatesc instalatiile și aparatele pentru experiente, încercări și analize; recolteaza și prepara probele supuse experimentarii: celule, tesuturi, părți de plante, organe; participa sau conduc experimente, încercări sau analize; efectueaza citiri pe aparate de măsurare a poluarii aerului, apei și efectueaza diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizeaza date și estimeaza cantitatile și costurile de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizeaza întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare cercetarilor; utilizeaza cunoștințele teoretice și practice acumulate pentru identificarea și rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesionala.
  Ocupatii componente:
  321101 tehnician în bacteriologie
  321102 tehnician în biochimie
  321103 tehnician în hematologie
  321104 tehnician în serologie
  321105 tehnician în biologie
  321106 tehnician protectia mediului (tehnician ecolog)
  321107 evaluator și auditor de mediu
  ------------
  Ocupația "evaluator și auditor de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  3212 TEHNICIENI IN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII
  Tehnicienii agronomi și silvici din centrele experimentale indeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie și silvicultura; pregatesc instalatiile și aparatele necesare experientelor, incercarilor și analizelor; recolteaza și pregatesc materiale pentru experimentari: celule, tesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizeaza calitatea, puritatea sau indicii de germinatie a esantioanelor de seminte; centralizeaza date sau estimeaza cantitati și costuri de materiale și forta de muncă necesare realizării proiectelor; organizeaza întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.
  Ocupatii componente:
  321201 tehnician agronom-cercetare
  321202 tehnician zootehnist-cercetare
  321203 tehnician silvic-cercetare
  321204 tehnician pedolog
  3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNISTI ȘI SILVICI IN UNITATI DE PRODUCTIE
  Tehnicienii din activitatea de productie agricola și silvica acorda asistența tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultații tehnice privind metodele de ameliorare a calității produselor și de crestere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizeaza date și estimeaza costurile materiale și de forta de muncă necesare realizării lucrărilor; organizeaza demonstratii, țin conferinte și distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptarii unor metode de muncă îmbunătățite; utilizeaza cunoștințele teoretice și practice acumulate, pentru identificarea și rezolvarea problemelor care apar în timpul activității.
  Ocupatii componente:
  321301 agent agricol
  321302 brigadier silvic
  321303 padurar
  321304 tehnician agronom-exploatare
  321305 tehnician zootehnist-exploatare
  321306 tehnician silvic-exploatare
  IV. 3.2.2. GRUPA MINORA 322
  Tehnicieni și alti lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)
  Tehnicienii și alti lucrători din medicina, în subordinea medicilor și în limitele pregatirii, indeplinesc sarcini de diagnosticare și asistența în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cat și curativ; acorda consultații privind masurile care trebuie intreprinse pentru ameliorarea igienei și salubritatii; stabilesc și aplica metode nutritive și regimuri alimentare; examineaza pacienti și prescriu tratamente în functie de afectiunile sau infirmitatile constatate.
  Grupe de baza componente:
  3221 Asistenti medicali generalisti
  3222 Igienisti
  3223 Asistenti dieteticieni și de nutriție
  3224 Optometricieni și opticieni
  3225 Tehnicieni dentari
  3226 Fizioterapeuti și asimilati
  3227 Asistenti și tehnicieni veterinari
  3228 Asistenti farmacisti și laboranti
  3229 Tehnicieni în medicina moderna, neclasificati în grupele de baza anterioare
  3221 ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI
  Asistenții medicali generalisti indeplinesc sarcini, în limitele pregatirii de nivel mediu, acorda în subordinea medicilor, consultații medicale pentru diagnosticare și tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); executa interventii chirurgicale simple; acorda consultații de specialitate - în colectivitati și individual - cu privire la igiena, regim alimentar și intreprind alte măsuri medicale preventive.
  Ocupatii componente:
  322101 asistent medical generalist
  322102 autopsier
  322103 oficiant medical
  322104 tehnician sanitar
  322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA
  ------------
  Ocupația "asistent medical consiliere HIV/SIDA" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  3222 IGIENISTI
  Igieniștii inspecteaza și acorda consultații cu privire la problemele și masurile preventive și curative legate de igiena mediului; acționează în vederea ameliorarii și prevenirii poluarii apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează măsuri preventive și corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curatare a locurilor publice sau de lupta împotriva substanțelor nocive și focarelor de microbi; organizeaza conferinte și demonstratii, difuzeaza materiale documentare și de popularizare a practicilor și masurilor igienice; centralizeaza date și estimeaza cantitatile și costurile de materiale și forta de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.
  Ocupatii componente:
  322201 igienist
  322202 inspector sanitar
  3223 ASISTENTI DIETETICIENI ȘI DE NUTRITIE
  Asistenții dieteticieni și de nutriție stabilesc și experimenteaza retete dietetice și de regim alimentar; organizeaza și supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienti spitalizati, muncitori ocupati în sectoarele deosebite sau individuale; participa la executarea programelor educative pe teme de nutriție și readaptare alimentara; contribuie, prin consultații dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriție care apar în colectivitati; se documenteaza asupra progresului înregistrat de cunoștințele din domeniul de specialitate și cele conexe; organizeaza conferinte și sustin expozeuri pe teme de regimuri alimentare și nutriție.
  Ocupatii componente:
  322301 asistent de nutriție
  322302 dietetician
  3224 OPTOMETRICIENI ȘI OPTICIENI
  Optometricienii și opticienii examineaza pacientii cu acuitate vizuala deficitara, prescriu și monteaza ochelari și lentile de contact, acorda consultații cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corectie a vederii.
  Ocupatii componente:
  322401 optician medical
  322402 optometrist
  ------------
  Ocupația "optometrician" a fost înlocuită cu ocupația "optometrist" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3225 TEHNICIENI DENTARI
  Tehnicienii dentari acorda consultații individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentatie și la alte precautii referitoare la dentitie; efectueaza examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectueaza medicul stomatolog); efectueaza operații de detartrare, obturatii, lucrari de protezare; pregatesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum și pacientii înainte de examinare și tratament.
  Ocupatii componente:
  322501 tehnician dentar
  3226 FIZIOTERAPEUTI ȘI ASIMILATI
  Fizioterapeuții și asimilatii acestora trateaza afectiunile locomotorii, musculare, circulatorii și neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecțiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul clientilor sau pacientilor pentru ameliorarea circulației sanguine, redarea sau stimularea activității nervoase sau pentru obtinerea altor efecte terapeutice.
  Ocupatii componente:
  322601 instructor educatie - fizica
  322602 maseur
  322603 asistent medical fizioterapie
  322604 ergoterapeut
  -----------
  Ocupația "ergoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3227 ASISTENTI ȘI TEHNICIENI VETERINARI
  Asistenții și tehnicienii veterinari acorda consultații individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afectiunile și leziunile acestora; examineaza animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situații, se adreseaza medicului veterinar; trateaza animalele bolnave sau ranite, în cazul afectiunilor simple, obisnuite; pregatesc instrumentele și materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregatesc animalele pentru examen sau tratament și, dacă este cazul, le supraveghează și asista în timpul fatarilor.
  Ocupatii componente:
  322701 agent veterinar
  322702 asistent veterinar
  322703 autopsier la ecarisaj
  322704 tehnician veterinar
  3228 ASISTENTI FARMACISTI ȘI LABORANTI
  Asistenții farmacisti și laborantii din farmacii, sub indrumarea și supravegherea farmacistilor, prepara și elibereaza în farmacii, spitale și dispensare, medicamente, lotiuni și mixturi; fac recomandari scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curatarea, reconditionarea aparaturii și recipientelor utilizate pentru prepararea și eliberarea medicamentelor și preparatelor farmaceutice.
  Ocupatii componente:
  322801 asistent farmacist
  322802 laborant farmacie
  3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Tehnicienii de medicina moderna (altii decat cei clasificati în grupele de baza descrise anterior ca facand parte din grupa minora 322) practica homeopatia și alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferintelor și dezechilibrelor fizice și mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; trateaza defecte de pronuntie, corecteaza tulburarile vizuale oculo-motorii.
  Ocupatii componente:
  322901 instructor ergoterapie
  322902 instructor logoped
  322903 tehnician homeopat
  322904 instructor de educatie sanitara
  322905 bioenergetician
  322906 inforenergetician radiestezist
  -------------
  Ocupația "inforenergetician radiestezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  322907 terapeut în terapii complementare
  -------------
  Ocupația "terapeut în terapii complementare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
  --------------
  Ocupația "asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)
  --------------
  Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323
  Surori medicale, surori puericultoare, moase și laboranti
  Surorile medicale, moasele și laborantele îi asista pe medici, în aplicarea masurilor preventive și curative și fac fața urgentelor în absenta acestora; ofera ingrijiri și sfaturi bolnavilor, ranitilor, handicapatilor fizici și mental, precum și altor persoane a caror stare necesita ingrijiri de aceasta natura; ajuta la nasterea copiilor și instruiesc mamele cu privire la ingrijirea sugarilor și copiilor mici; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitarii diagnosticarii și tratamentului bolnavilor.
  Grupe de baza componente:
  3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti
  ------------
  Grupa de bază "3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3231 Surori medicale și laborante
  3232 Moase și surori puericultoare
  3230 TEHNICIENI PROTEZIȘTI - ORTEZIȘTI
  Tehnicienii protezisti - ortezisti identifica, concep, fabrica, adapteaza și monteaza orice tip de proteze și orteze pacientilor cu deficiente functionale. Protezele (aparatele care înlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de sustinere a trunchiului sau a membrului cu deficiente) sunt realizate din diferite materiale: piele, oțel, lemn, aliaje ușoare, materiale plastice etc.
  ------------
  Grupa de bază "3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  323001 tehnician protezist-ortezist
  ------------
  Ocupația "tehnician protezist-ortezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3231 SURORI MEDICALE ȘI LABORANTE
  Surorile medicale și laborantele acorda ingrijiri, tratamente și sfaturi medicale bolnavilor, ranitilor, handicapatilor și altor persoane care necesita ingrijiri; administreaza medicamente, aplica pansamente și alte forme de tratament, sub indrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor în caz de urgenta; ajuta la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregătirea necesară integrarii sociale a handicapatilor mentali sau fizic; ofera ingrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitarii diagnosticarii și tratamentului bolnavului.
  Ocupatii componente:
  323101 laborant în ocrotirea sănătății
  323102 sora medicală
  3232 MOASE ȘI SURORI PUERICULTOARE
  Moasele și surorile puericultoare ajuta la nasterea copiilor, ofera ingrijiri prenatale și postnatale; instruiesc mamele cu privire la ingrijirea copiilor mici și nou-nascutilor.
  Ocupatii componente:
  323201 moasa
  323202 asistența puericultoare
  IV. 3.3. SUBGRUPA MAJORA 33
  Invatatori și asimilati
  Invatatorii și asimilatii acestora pregatesc programele de instruire și organizeaza cursuri pentru toate disciplinele de grad prescolar și scolar; pregatesc și organizeaza activități destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultatilor fizice și sociale ale copiilor; adapteaza programele scolare pentru grupurile de handicapati fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregatesc și organizeaza cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.
  Grupe minore componente:
  331 Invatatori
  332 Educatoare
  333 Instructori-educatori în unități de handicapati
  334 Alt personal în invatamant
  IV. 3.3.1. GRUPA MINORA 331
  Invatatori
  Invatatorii din învățământul primar predau diferite discipline, pregatesc programe de instruire, organizeaza activități educative pentru elevii din primul grad scolar.
  Grupe de baza componente:
  3310 Invatatori în învățământul primar
  3310 INVATATORI IN INVATAMANTUL PRIMAR
  Invatatorii din învățământul primar pregatesc programe de instruire și predare a disciplinelor din primul grad scolar - cititul, scrisul și aritmetica; corecteaza temele și evalueaza progresele realizate de copii; organizeaza activități extrascolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase și alte locuri din incinta scolii.
  Ocupatii componente:
  331001 invatator
  331002 institutor
  IV. 3.3.2. GRUPA MINORA 332
  Educatoare
  Educatoarele din învățământul prescolar pregatesc și organizeaza activități destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultatilor fizice, mentale și sociale ale copiilor aflati sub vârsta scolara.
  Grupe de baza componente:
  3320 Educatoare
  3320 EDUCATOARE
  Educatoarele din învățământul prescolar organizeaza jocuri colective și individuale și activități educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala și sociala a copiilor; promovează dezvoltarea exprimarii orale prin povestiri, cantece și conversatie libera; observa copiii pentru a le evalua progresele și le supraveghează evolutia.
  Ocupatii componente:
  332001 educatoare
  332002 educator-puericultor
  IV. 3.3.3. GRUPA MINORA 333
  Instructori-educatori în unități de handicapati
  Instructorii-educatori din unitatile de handicapati predau și adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapati mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.
  Grupe de baza componente:
  3330 Instructori-educatori în unități de handicapati
  3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare
  ------------
  Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI IN UNITATI DE HANDICAPATI
  Instructorii-educatori din unitatile de handicapati concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapati, pregatesc lectii și activități în functie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmaresc progresele înregistrate.
  Ocupatii componente:
  333001 educator în unități de handicapati
  333002 instructor - educator în unități de handicapati
  333003 pedagog de recuperare
  -----------
  Ocupația "pedagog de recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  3331 INSTRUCTORI - EDUCATORI ÎN CENTRELE DE REEDUCARE ȘI PENITENCIARE
  Instructorii - educatori în centrele de reeducare și penitenciare prin activitatea pe care o desfășoară pregătesc minorii și ținerii pentru reabilitarea și reintegrarea socială, prin formarea unei atitudini corecte față de societate și regulile de conviețuire socială contribuie la dobândirea de către aceștia a deprinderilor intelectuale și sociale care, după eliberare, să le permită un comportament constructiv, autonom și responsabil.
  ------------
  Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  333101 instructor educator pentru activități de resocializare
  ------------
  Ocupația "instructor educator pentru activități de resocializare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.3.4. GRUPA MINORA 334
  Alt personal în invatamant
  Alt personal din invatamant se ocupa cu invatarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., indeplinind și alte activități cum ar fi cea de secretariat.
  Grupe de baza componente:
  3340 Personal în invatamant, neclasificat în grupele de baza anterioare
  3340 PERSONAL IN INVATAMANT NECLASIFICAT IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Alt personal din invatamant preda cunoștințe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor masini, prin explicarea manipularii comenzilor, insotirea elevilor în iesiri de antrenament, efectuarea de demonstratii și prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor masini.
  Ocupatii componente:
  334001 instructor scolar-auto
  334002 laborant în invatamant
  334003 maistru instructor
  334004 pedagog scolar
  334005 secretar școala
  334006 sef atelier școala
  334007 pilot instructor aeronava
  334008 instructor parasutism
  334009 mecanic navigant instructor
  334010 mediator școlar
  ------------
  Ocupația "mediator școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4. SUBGRUPA MAJORA 34
  Alte ocupatii asimilate tehnicienilor
  Personalul cuprins în aceasta subgrupa majoră realizează activități specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrarii întreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administratie publică, vama, turism, fiscal, plasarea forței de muncă, eliberarea de autorizații, polite, asistența sociala, spectacole, sport și religie.
  Grupe minore componente:
  341 Agenti în activitatea financiară și comerciala
  342 Agenti comerciali și mijlocitori de afaceri
  343 Alti lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa
  344 Inspectori și agenti financiari
  345 Inspectori de politie și detectivi
  346 Asistenti sociali
  347 Tehnicieni în domeniul creatiei artistice, spectacole și sport
  348 Personal laic din culte
  IV. 3.4.1. GRUPA MINORA 341
  Agenti în activitatea financiară și comerciala
  Agentii din activitatea financiară și comerciala cumpara și vand titluri de valoare, plaseaza polite de asigurare, vand marfuri, materiale și instalații tehnice în contul producătorilor; estimeaza valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietăți și coordonează vanzarea la licitație a acestora; furnizeaza servicii de voiaj.
  Grupe de baza componente:
  3411 Agenti de valori și cambisti (brokeri valori)
  3412 Agenti de asigurări
  3413 Agenti imobiliari
  3414 Agenti de voiaj
  3415 Reprezentanti tehnici și comerciali
  3416 Agenti contractari și achizitii
  3417 Experti în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație
  3419 Agenti în activitatea financiară și comerciala, neclasificati în grupele
  de baza anterioare
  3411 AGENTI DE VALORI ȘI CAMBISTI (BROKERI VALORI)
  Agentii de valori și cambiștii cumpara și vand titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și devize straine în contul propriei societăți, sau în contul clientilor, pe bază de comision.
  Ocupatii componente:
  341101 cambist (broker valori)
  341102 agent de schimb
  3412 AGENTI DE ASIGURARI
  Agentii de asigurări acorda consultații în domeniul asigurarilor și plaseaza clientilor polite de asigurare pe viața pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritima și alte forme de asigurare.
  Ocupatii componente:
  341201 agent de asigurare
  3413 AGENTI IMOBILIARI
  Agentii imobiliari se ocupa de vanzari, cumparari, locatii și închirieri de bunuri imobiliare în contul clientilor, pe bază de comision.
  Ocupatii componente:
  341301 agent imobiliar (broker imobiliar)
  3414 AGENTI DE VOIAJ
  Agentii de voiaj pregatesc itinerariile turistice, rezerva camere la hotel pentru clienti și organizeaza excursii pentru turisti sau oameni de afaceri.
  Ocupatii componente:
  341401 agent de voiaj
  3415 REPREZENTANTI TEHNICI ȘI COMERCIALI
  Reprezentantii tehnici și comerciali se ocupa cu vanzari en gros de bunuri diverse, în special, instalații și echipamente tehnologice și serviciile corespunzătoare acestora, furnizeaza informații specializate asupra caracteristicilor și funcționarii instalațiilor și fac demonstratii privind modul de utilizare a acestora.
  Ocupatii componente:
  341501 reprezentant tehnic și comercial
  341502 reprezentant comercial
  ------------
  Ocupația "reprezentant comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  341503 reprezentant medical
  ------------
  Ocupația "reprezentant medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3416 AGENTI CONTRACTARI ȘI ACHIZITII
  Agentii de contractari și achizitii se ocupa cu negocierea și incheierea de contracte pentru cumpararea de materiale, materii prime și produse, în contul unităților industriale, comerciale, administrației publice și al altor institutii.
  Ocupatii componente:
  341601 agent contractari și achizitii (broker marfuri)
  341602 receptioner contractari-achizitii
  341603 administrator cumpărări
  ------------
  Ocupația "administrator cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3417 EXPERTI IN EVALUAREA BUNURILOR ȘI VÂNZĂTORI LA LICITATIE
  Expertii în evaluarea bunurilor și vânzătorii la licitație evalueaza bunuri imobiliare, marfuri sau diverse obiecte; estimeaza daunele ce pot fi acoperite prin polite de asigurare; coordonează vanzarea la licitație a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor și altor obiecte.
  Ocupatii componente:
  341701 estimator licitatii
  341702 evaluator asigurări
  3419 AGENTI IN ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI COMERCIALA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Aceasta grupa de baza cuprinde agenti în activitatea financiară și comerciala care nu au fost clasificati în grupa minora 341.
  Ocupatii componente:
  341901 intermediar în activitatea financiară și comerciala (broker)
  341902 referent comerț exterior
  -------------
  Ocupația "referent comerț exterior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  341903 operator vânzări prin telefon
  -------------
  Ocupația "operator vânzări prin telefon" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  341904 agent vânzări
  -------------
  Ocupația "agent vânzări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4.2. GRUPA MINORA 342
  Agenti comerciali și mijlocitori de afaceri
  Agentii comerciali și mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumparatorii cu vânzătorii, cumpara și vand marfuri, în general, în vrac; indeplinesc formalitatile de declarare vamala; se asigura ca formalitatile de asigurare și licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzător; informeaza solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospecteaza piața muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrari particulare; furnizeaza diverse alte servicii întreprinderilor.
  Grupe de baza componente:
  3421 Agenti comerciali
  3422 Agenti concesionari
  3423 Agenti de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și
  reintegrare a somerilor
  3429 Agenti comerciali și de afaceri, neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  3421 AGENTI COMERCIALI
  Agentii comerciali pun în legătură cumparatorii cu vânzătorii de marfuri, cumpara și vand marfuri, în general, în vrac, se ocupa cu rezervarea spatiilor de depozitare și fixarea taxelor de consignație.
  Ocupatii componente:
  342101 agent comercial
  3422 AGENTI CONCESIONARI
  Agentii concesionari indeplinesc formalitatile de declarare vamala și vamuirea exporturilor și importurilor; se asigura ca formalitatile de asigurare și licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzător; semneaza și elibereaza note de avizare.
  Ocupatii componente:
  342201 declarant vamal
  342202 agent tranzit
  342203 agent maritim
  3423 AGENTI DE INCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORTEI DE MUNCĂ ȘI REINTEGRARE A SOMERILOR
  Agentii de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a somerilor informeaza solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospecteaza piața muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor și altor institutii.
  Ocupatii componente:
  342301 agent repartizare a forței de muncă
  342302 agent informare privind cariera
  342303 agent evidenta și plata a ajutorului de șomaj
  342304 inspector (referent) resurse umane
  342305 agent ocupare
  -----------
  Ocupația "agent ocupare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  342306 analist resurse umane
  ------------
  Ocupația "analist resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342307 tehnician mobilitate personal
  ------------
  Ocupația "tehnician mobilitate personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342308 tehnician reconversie personal
  ------------
  Ocupația "tehnician reconversie personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342309 instructor/preparator formare
  ------------
  Ocupația "instructor/preparator formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342310 tehnician calificare gestiune competente
  ------------
  Ocupația "tehnician calificare gestiune competente" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342311 tehnician resurse umane
  ------------
  Ocupația "tehnician resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3429 AGENTI COMERCIALI ȘI DE AFACERI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Aceasta grupa cuprinde agentii comerciali care nu au fost clasificati în grupa minora 342. Se clasifica aici agentii care se ocupa cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spatii publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informații privind acordarea de credite și alte informații comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentatii artistice, spectacole, manifestari sportive, publicarea cartilor, inregistrarea discurilor muzicale și vanzarea lor.
  Ocupatii componente:
  342901 agent reclama publicitara
  342902 agent literar
  342903 impresar muzical
  342904 impresar teatru
  342905 manager sportiv
  342906 asistent în relații publice și comunicare(studii medii)
  -------------
  Ocupația "asistent în relații publice și comunicare(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342907 agent servicii client
  -------------
  Ocupația "agent servicii client" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4.3. GRUPA MINORA 343
  Alti lucrători cu studii medii în gestiunea economica și administrativa
  Funcționarii din gestiunea economica și administrativa și asimilatii acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; examineaza și fac rezumatul proceselor verbale și documentelor juridice; țin evidenta completa a operațiilor financiare; centralizeaza, prelucreaza și prezinta datele matematice, statistice sau actuariale.
  Grupe de baza componente:
  3431 Secretari administrativi și asimilati
  3432 Ocupatii auxiliare în activitatea juridica, comerciala și administrativa
  3433 Contabili
  3434 Statisticieni în gestiunea economica, administrativa și asimilati
  3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ȘI ASIMILATI
  Secretarii administrativi și asimilatii acestora asista seful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; redacteaza scrisori cu caracter comercial și raspund la scrisorile primite.
  Ocupatii componente:
  343101 secretar administrativ
  343102 secretar-asistent director
  -----------
  Ocupația "secretar-asistent director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  343103 asistent manager
  -----------
  Ocupația "asistent manager" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  343104 asistent de cabinet
  -----------
  Ocupația "asistent de cabinet" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3432 OCUPATII AUXILIARE IN ACTIVITATEA JURIDICA, COMERCIALA ȘI ADMINISTRATIVA
  Membrii ocupatiilor auxiliare din activitatea juridica, comerciala și administrativa își desfășoară activitatea în subordinea directorilor de societăți, girantilor, juristilor și altor specialisti cu functii administrative și comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite și alte operații financiare.
  Ocupatii componente:
  343201 agent procedural
  343202 conducator carte funciara
  343203 grefier
  343204 secretar notariat
  343205 tehnician criminalist
  343206 functionar în activități comerciale, administrative și prețuri
  343207 executor judecătoresc (tribunal, judecatorie)
  343208 arhivar notariat
  343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)
  343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)
  343211 grefier statistician
  -----------
  Ocupația "grefier statistician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  343212 grefier documentarist
  -----------
  Ocupația "grefier documentarist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  343213 secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice
  -----------
  Ocupația "secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3433 CONTABILI
  Contabilii țin evidența contabilă a operațiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilitatii; verifica calitatea și tipodimensiunile materiilor prime și materialelor, exactitatea documentelor și operațiilor contabile referitoare la încasări și varsaminte și a altor operații financiare; intocmesc state financiare și evidente contabile pentru o perioadă determinata de timp.
  Ocupatii componente:
  343301 calculator devize
  343302 contabil
  343303 tehnician merceolog
  343304 planificator
  343305 revizor gestiune
  343306 contabil bugetar
  -----------
  Ocupația "contabil bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  343307 secretar economic
  -----------
  Ocupația "secretar economic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3434 STATISTICIENI IN GESTIUNEA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA ȘI ASIMILATI
  Statisticienii din gestiunea economica și administrativa și asimilatii acestora centralizeaza și prezinta datele statistice sau actuariale.
  Ocupatii componente:
  343401 referent statistician
  343402 statistician
  343403 statistician medical
  343404 registrator medical
  343405 actuarist
  343406 tehnician planificare/urmărire sinteze
  -----------
  Ocupația "tehnician planificare/urmărire sinteze" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4.4. GRUPA MINORA 344
  Inspectori și agenti financiari
  Inspectorii și agentii financiari aplica reglementarile în vigoare în limitele frontierelor naționale, percep impozite, furnizeaza servicii sociale; acorda permise, licente sau autorizații de calatorie, de export sau import de marfuri, de înființare a unei societăți, de construire a imobilelor și de exercitare a altor activități sau examineaza cererile pentru acordare de permise, licente sau autorizații.
  Grupe de baza componente:
  3441 Inspectori de vama și frontiera (vamesi)
  3442 Inspectori de taxe și impozite
  3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale
  3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizații
  3449 Inspectori și agenti financiari, neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  3441 INSPECTORI DE VAMA ȘI FRONTIERA (VAMESI)
  Inspectorii de vama și frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor și apelor de coasta pentru a împiedica intrarea/ieșirea ilegala în/din tara a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de marfuri sau devize; controlează documentele de calatorie și bagajele persoanelor care trec frontierele tarii; controlează documentele de transport și incarcatura vehiculelor pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu normele și reglementarile naționale privind tranzitul, importul și exportul de marfuri.
  Ocupatii componente:
  344101 controlor vamal, controlor pt. datoria vamală(studii medii)
  -----------
  Ocupația "controlor vamal" a fost înlocuită cu ocupația "controlor vamal, controlor pt. datoria vamală(studii medii)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  344102 revizor vamal
  344103 referent TIR și tranzite (studii medii)
  -----------
  Ocupația "referent TIR și tranzite (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  344104 referent vamal(studii medii)
  -----------
  Ocupația "referent vamal(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3442 INSPECTORI DE TAXE ȘI IMPOZITE
  Inspectorii de taxe și impozite examineaza declaratiile de venituri și alte documente pentru determinarea tipului și nivelului de impozit, a drepturilor și obligațiilor pe care persoanele fizice sau societățile le au de platit.
  Ocupatii componente:
  344201 inspector taxe și impozite
  344202 operator rol
  344203 perceptor
  3443 INSPECTORI DE PENSII ȘI ASIGURARI SOCIALE
  Inspectorii de pensii și asigurări sociale informeaza persoanele, organizațiile sau intreprinderile, asupra interpretarii corecte a legilor, normelor și reglementarilor naționale referitoare la acordarea de pensii și asigurări sociale, calculul cotizatiilor, drepturilor și obligațiilor solicitantilor; examineaza cererile și alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale și asistența sociala la care au dreptul persoanele solicitante.
  Ocupatii componente:
  344301 inspector de pensii, asigurări sociale și asistența sociala
  344302 referent de pensii, asigurări sociale și asistența sociala
  3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENTE SAU AUTORIZATII
  Inspectorii pentru acordarea de permise, licente sau autorizații, examineaza cererile de permise sau licente pentru exportul sau importul de marfuri, construirea de case sau alte cladiri, înființarea unei societăți, obtinerea de pasapoarte; supun cazurile excepționale sau dificile cadrelor de conducere din administratia publică, pentru elucidare.
  Ocupatii componente:
  344401 inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizații
  3449 INSPECTORI ȘI AGENTI FINANCIARI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Alti inspectori și agenti financiari se ocupa cu inspectarea întreprinderilor și amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura ca greutatile și masurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementarilor referitoare la prețuri și salarii.
  Ocupatii componente:
  344901 inspector metrolog
  344902 inspector prețuri
  344903 inspector salarii
  344904 comisar
  IV. 3.4.5. GRUPA MINORA 345
  Inspectori de politie și detectivi
  Inspectorii de politie și detectivii ancheteaza crimele și delictele comise și circumstantele în care s-au produs acestea, în vederea identificarii vinovatilor; centralizeaza informațiile referitoare la persoane și întreprinderi în scopul impiedicarii comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine și alte locuri publice, acționează în judecata, sau dacă este cazul, procedeaza la arestari.
  Grupe de baza componente:
  3450 Inspectori de politie și detectivi
  3450 INSPECTORI DE POLITIE ȘI DETECTIVI
  Inspectorii de politie și detectivii ancheteaza crimele și delictele comise, circumstantele în care s-au produs acestea în vederea identificarii vinovatilor; ancheteaza furturile de marfuri, bani sau informații, din întreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele și circumstantele presupuse a fi delictuale în vederea obtinerii probelor și identificarii vinovatilor; ancheteaza comportamentele suspecte din întreprinderi și locuri publice; acționează în judecata, sau dacă este cazul, procedeaza la arestari.
  Ocupatii componente:
  345001 inspector de politie
  345002 detectiv
  345003 anchetator politie
  345004 detectiv particular
  IV. 3.4.6. GRUPA MINORA 346
  Asistenti sociali
  Asistenții sociali acorda ajutor indivizilor și familiilor cu probleme personale și sociale; initiaza acțiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacității de integrare sociala a acestora.
  Grupe de baza componente:
  3460 Asistenti sociali
  3460 ASISTENTI SOCIALI
  Asistenții sociali acorda consultații asupra problematicii sociale; initiaza acțiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental în scopul ameliorarii capacității de integrare sociala a acestora.
  Ocupatii componente:
  346001 asistent social nivel mediu
  346002 pedagog social
  ------------
  Ocupația "pedagog social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  346003 lucrator social
  ------------
  Ocupația "lucrator social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  IV. 3.4.7. GRUPA MINORA 347
  Tehnicieni în domeniul creatiei artistice, spectacole și sport
  Tehnicienii în domeniul creatiei artistice, spectacolelor și sportului desfășoară activitate de conceptie în domeniul productiei industriale și comerciale și realizează decoratiuni interioare; prezinta programele la radio, televiziune și spectacole; canta sau danseaza în localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobatie; participa la competitii sportive.
  Grupe de baza componente:
  3471 Designeri, decoratori și alti tehnicieni în domeniul artei
  3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole
  3473 Muzicieni, cantareti, dansatori în localuri publice și asimilati
  3474 Clovni, magicieni, acrobati și asimilati
  3475 Sportivi, antrenori și asimilati
  3476 Tehnicieni în domeniul publicității
  ----------
  Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3471 DESIGNERI, DECORATORI ȘI ALTI TEHNICIENI IN DOMENIUL ARTEI
  Designerii, decoratorii și desenatorii artistici creeaza modele vestimentare și accesorii pentru acestea; realizează decoratiuni interioare; concep și executa decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor și expozițiilor.
  Ocupatii componente:
  347101 butafor
  347102 decorator interioare
  347103 desenator artistic
  347104 designer industrial
  347105 grafician industrial
  347106 lucrator în ateliere de modele
  347107 costumier
  347108 manuitor, montator decor
  347109 tehnician machetist
  347110 tehnician reclame (decorator)
  347111 pictor creator costume
  347112 modelier confectii
  347113 maestru lumini
  347114 maestru sunet
  347115 decorator vitrine
  347116 designer vestimentar
  347117 documentarist
  347118 traducator
  347119 caricaturist
  347120 corector
  347121 tehnoredactor
  347122 secretar redactie
  347123 organizator de producție
  -----------
  Ocupația "organizator de producție" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347124 asistent regizor artistic
  -----------
  Ocupația "asistent regizor artistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347125 pictor decor
  -----------
  Ocupația "pictor decor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347126 reporter
  -----------
  Ocupația "reporter " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347127 designer grafica (studii medii)
  -----------
  Ocupația "designer grafica (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347128 machior spectacole
  ------------
  Ocupația "machior spectacole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347129 peruchier
  ------------
  Ocupația "peruchier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347130 secretar emisie
  ------------
  Ocupația "secretar emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347131 animator film de animatie (studii medii)
  -----------
  Ocupația "animator film de animatie (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347132 intermediarist film de desene animate (studii medii)
  -----------
  Ocupația "intermediarist film de desene animate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347133 stilizator film de desene animate(studii medii)
  -----------
  Ocupația "stilizator film de desene animate(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ȘI SPECTACOLE
  Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio și în spectacole prezinta buletinele de stiri, realizează interviuri și fac diverse anunturi sau prezentari la radio, televiziune, teatre, etc.
  Ocupatii componente:
  347201 prezentator (crainic) radio
  347202 prezentator (crainic) televiziune
  3473 MUZICIENI, CANTARETI, DANSATORI IN LOCALURI PUBLICE ȘI ASIMILATI
  Muzicienii, cantaretii, dansatorii în localurile publice și asimilatii acestora canta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpreteaza melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; executa dansuri ca solisti sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.
  Ocupatii componente:
  347301 cantaret
  347302 dansator
  347303 muzician
  347304 diskjokey
  3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBATI ȘI ASIMILATI
  Clovnii, magicienii, acrobatii și asimilatii acestora executa numere comice, de iluzionism și prestidigitatie, ședințe de hipnotism; executa numere de acrobatie, gimnastica și jonglerie; dreseaza animale și executa cu ele diverse numere de circ.
  Ocupatii componente:
  347401 acrobat
  347402 clovn
  347403 magician
  347404 hipnotizator
  347405 trapezist
  347406 cascador
  347407 figurant
  347408 dresor
  3475 SPORTIVI, ANTRENORI ȘI ASIMILATI
  Sportivii, antrenorii și asimilatii acestora participa la competitii sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează și stabilesc reguli privitoare la desfășurarea competitiilor sportive.
  Ocupatii componente:
  347501 antrenor
  347502 instructor sportiv
  347503 secretar federatie
  347504 fotbalist profesionist
  347505 sportiv profesionist alte discipline sportive
  347506 antrenor de fotbal profesionist
  347507 instructor arte martiale
  347508 monitor schi
  ------------
  Ocupația "monitor schi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  347509 jucator de rugby
  ------------
  Ocupația "jucator de rugby" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347510 animator sportiv
  ------------
  Ocupația "animator sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347511 antrenor coordonator
  ------------
  Ocupația "antrenor coordonator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347512 arbitru judecător sportiv
  ------------
  Ocupația "arbitru judecător sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347513 preparator sportiv
  ------------
  Ocupația "preparator sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347514 impresar sportiv
  ------------
  Ocupația "impresar sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347515 oficial sportiv acreditat
  ------------
  Ocupația "oficial sportiv acreditat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3476 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL PUBLICITĂȚII
  Tehnicienii în domeniul publicității se ocupa de realizarea strategiei de creație, întocmesc planurile media și urmăresc implementarea lor, cumpăra în condiții favorabile spații media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, întocmesc bugetul, analizează competitorii, pastraza relația cu clienții.
  ----------
  Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347601 art director publicitate (studii medii)
  ----------
  Ocupația "art director publicitate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347602 copywriter publicitate (studii medii)
  ----------
  Ocupația "copywriter publicitate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4.8. GRUPA MINORA 348
  Personal laic din culte
  Personalul laic al cultelor participa la servicii religioase; își consacra viața rugaciunii sau meditatiei; predica și propaga invataturile specifice religiei practicate.
  Grupe de baza componente:
  3480 Personal laic din culte
  3480 PERSONAL LAIC DIN CULTE
  Personalul laic din culte indeplineste functii cu caracter religios: participa la servicii religioase; își consacra viața rugaciunii sau meditatiei; predica și propaga invataturile specifice religiei practicate.
  Ocupatii componente:
  348001 calugar
  348002 calugarita
  348003 predicator
  IV. 4. GRUPA MAJORA 4
  Functionari administrativi
  Funcționarii administrativi, având un nivel de pregatire medie și, eventual, cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrari de birou și secretariat; țin registre de evidenta pentru aprovizionare și transport; realizează lucrari de birou în biblioteci; clasifica documente; realizează trierea, inregistrarea și distribuirea corespondentei; pregatesc și colaționează manuscrise inaintea tiparirii; realizează operațiuni de casa; furnizeaza informații clientilor în legătură cu organizarea de calatorii s.a; asigura serviciul în centrale telefonice.
  Subgrupe majore componente:
  41 Functionari de birou
  42 Functionari în servicii cu publicul
  IV. 4.1. SUBGRUPA MAJORA 41
  Functionari de birou
  Funcționarii de birou înregistrează, ordoneaza, stocheaza și realizează prelucrarea informațiilor; executa lucrari de birou și secretariat; înregistrează și prelucreaza date contabile, statistice, financiare și clasifica documente; realizează trierea, inregistrarea și distribuirea corespondentei; pregatesc și colaționează manuscrise inaintea tiparirii.
  Grupe minore componente:
  411 Secretari și operatori la masini de scris și de calcul
  412 Functionari în serviciile de evidența contabilă și financiare
  413 Functionari în evidenta materialelor, productiei și în transporturi
  414 Functionari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilati
  419 Alti functionari de birou
  IV. 4.1.1. GRUPA MINORA 411
  Secretari și operatori la masini de scris și de calcul
  Secretarii și operatorii la masini de scris și de calcul noteaza prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hartie, pe masini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date în masini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; opereaza cu masini contabile sau de calculat; pregatesc și transcriu corespondenta și documentele, respectand dispozitiile interne.
  Grupe de baza componente:
  4111 Stenografe și dactilografe
  4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilati
  4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date
  4114 Operatori la masini de calcul
  4115 Secretare
  4111 STENOGRAFE ȘI DACTILOGRAFE
  Stenografele și dactilografele noteaza, prin stenografie și dactilografie, texte scrise sau orale și, cu ajutorul unei masini de scris, le transcriu pe hartie; executa lucrari de birou de importanța limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.
  Ocupatii componente:
  411101 dactilografa
  411102 stenodactilografa
  4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ȘI ASIMILATI
  Operatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondentei, formularelor comerciale sau altor documente pe masini de prelucrare a textelor; pregatesc, realizează punerea în pagina și prezentarea de texte; modifica și ordoneaza textele dactilografiate; expediaza și receptioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau masini similare.
  Ocupatii componente:
  411201 referent transmitere
  411202 telefaxist
  411203 teletipist
  411204 telexist
  4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE
  Operatorii introducere date realizează introducerea și prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestioneaza suportii magnetici; raspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.
  Ocupatii componente:
  411301 operator introducere, validare și prelucrare date
  411302 grafician calculator
  -----------
  Ocupația "grafician calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  411303 designer pagini WEB
  -----------
  Ocupația "designer pagini WEB" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  411304 operator tehnica poligraf
  -----------
  Ocupația "operator tehnica poligraf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  4114 OPERATORI LA MASINI DE CALCUL
  Operatorii la masini de calcul realizează operații financiare sau contabile cu ajutorul masinilor de calcul electrice sau manuale.
  Ocupatii componente:
  411401 operator masina contabilizat
  411402 operator masina de calculat
  4115 SECRETARE
  Secretarele realizează colationarea și transcrierea corespondentei, proceselor verbale și rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selectioneaza și expediaza corespondente și alte documente.
  Ocupatii componente:
  411501 secretara
  411502 secretara dactilografa
  411503 secretara prelucrare texte
  IV. 4.1.2. GRUPA MINORA 412
  Functionari în serviciile de evidența contabilă și financiară
  Funcționarii din serviciile de evidența contabilă și financiară realizează operații financiare și contabile; calculeaza salariile; realizează operațiuni de casa și plati în numerar; culeg, colaționează date contabile; financiare și alte date numerice; realizează operațiuni financiare la bănci sau institutii financiare.
  Grupe de baza componente:
  4121 Registratori ai operațiunilor de evidența contabilă
  4122 Functionari în activități financiare
  4121 REGISTRATORI AI OPERAȚIUNILOR DE EVIDENTA CONTABILA
  Registratorii operațiunilor de evidența contabilă efectueaza operații de inscriere în registrele financiare și contabile; calculeaza salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează tinerea unei case și consemneaza manipularile curente, în numerar, într-un registru.
  Ocupatii componente:
  412101 pontator
  4122 FUNCTIONARI IN ACTIVITĂȚI FINANCIARE
  Funcționarii în activități financiare pregatesc documentele financiare și calculeaza dobanzile, comisioanele etc; țin un registru de obligații, acțiuni și alte valori cumparate sau vandute în contul clientilor sau patronului.
  Ocupatii componente:
  412201 calculator pret cost
  412202 functionar economic
  412203 operator devize
  412204 sef secție inventar
  412205 agent bursa
  -------------
  Ocupația "agent bursa" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  412206 contabil financiar bancar
  -------------
  Ocupația "contabil financiar bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  IV. 4.1.3. GRUPA MINORA 413
  Functionari în evidenta materialelor, productiei și în transporturi
  Funcționarii în evidenta materialelor, productiei și în transporturi înregistrează marfurile produse și introduse în stoc, precum și marfurile comandate și expediate; înregistrează receptia, introducerea în stoc și distribuirea materiilor și materialelor destinate productiei; calculeaza cantitatile de materii și materiale necesare la anumite date și colaboreaza la stabilirea și controlul necesitatilor de productie; țin registrul de evidenta a transportului de pasageri și de marfuri și coordonează orarele de circulatie ale acestora.
  Grupe de baza componente:
  4131 Magazineri
  4132 Functionari de programare și urmărire a productiei
  4133 Functionari în transporturi
  4131 MAGAZINERI
  Magazinerii organizeaza și controlează receptia și expeditia de marfuri și țin evidenta, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea marfurilor și evalueaza necesarul pentru reinnoirea stocurilor; receptioneaza, inmagazineaza și elibereaza utilajele, piesele de schimb și alte articole; cantaresc marfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier și alte articole depuse în stoc.
  Ocupatii componente:
  413101 gestionar depozit
  413102 magaziner
  413103 operator siloz (silozar)
  413104 primitor-distribuitor materiale și scule
  413105 recuziter
  413106 sortator produse
  413107 trezorier
  413108 gestionar custode sala
  413109 pivnicer
  413110 primitor - distribuitor benzina și motorina
  -------------
  Ocupația "primitor - distribuitor benzina și motorina" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  413111 lucrator gestionar
  -------------
  Ocupația "lucrator gestionar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  413112 șef raion/adjunct șef raion de mărfuri alimentare/nealimentare
  -------------
  Ocupația "șef raion/adjunct șef raion de mărfuri alimentare/nealimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  4132 FUNCTIONARI DE PROGRAMARE ȘI URMARIRE A PRODUCTIEI
  Funcționarii de programare și urmărire a productiei stabilesc cantitatea și calitatea materiilor și materialelor necesare pentru realizarea unui program de productie; stabilesc necesitatile de productie în functie de comenzile facute de clienti și de capacitatea de productie; controlează stocurile și organizeaza livrarile.
  Ocupatii componente:
  413201 dispecer
  413202 facturist
  413203 lansator produse
  413204 programator productie
  4133 FUNCTIONARI IN TRANSPORTURI
  Funcționarii din transporturi țin registre de evidenta și coordonează orarele transportului de pasageri și marfuri; dirijeaza mersul trenurilor pe un sector al retelei feroviare și țin evidente corespunzătoare; dirijeaza și controlează manipularea marfurilor intr-o gara de triaj; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele și repartizarea soferilor și vehiculelor, încărcarea și descarcarea vehiculelor și stocarea marfurilor în tranzit; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport aerian și intocmesc listele de pasageri și evidenta marfurilor și a corespondentei.
  Ocupatii componente:
  413301 agent transporturi
  413302 functionar informații
  413303 controlor trafic
  413304 impiegat auto
  413305 impiegat informații aviatie
  413306 impiegat registru miscare
  413307 însoțitor vagoane
  413308 inspector RNR (Registrul Naval Roman)
  413309 inspector exploatare trafic
  413310 instructor depou
  413311 instructor revizie vagoane
  413312 instructor statie
  413313 operator circulatie miscare
  413314 operator comercial
  413315 operator dana
  413316 operator programare
  413317 picher
  413318 reditionar
  413319 revizor tehnic vagoane
  ------------
  Ocupația "revizor tehnic" a fost înlocuită cu ocupația "revizor tehnic vagoane" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  413320 scriitor vagoane
  413321 sef agentie colectare și expeditie marfuri
  413322 sef autogara
  413323 avizier cai ferate
  413324 sef halta
  413325 sef statie taxare
  413326 sef tura la comanda personalului de tren
  413327 sef tura pregătirea personalului la vagon restaurant și de dormit
  413328 sef tura revizie vagoane
  413329 veghetor încărcare-descarcare
  413330 verificator documente expeditie
  413331 expeditor internațional
  -------------
  Ocupația "expeditor internațional" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 4.1.4. GRUPA MINORA 414
  Functionari în biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilati
  Funcționarii din biblioteca, arhiva, corespondenta și asimilatii acestora țin registre de prețuri de achizitie și restituire a cartilor; claseaza și arhiveaza documente; înregistrează, triaza și distribuie corespondenta la birourile de posta și în cadrul întreprinderilor; colaționează și corecteaza erorile de tipar.
  Grupe de baza componente:
  4141 Bibliotecari și arhivari
  4142 Functionari expeditie și alti agenti postali
  4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilati
  4141 BIBLIOTECARI ȘI ARHIVARI
  Bibliotecarii și arhivarii țin registrele și fisierele unei biblioteci referitoare la achizitionarea, prețul și restituirea de cărți și alte publicatii; triaza și claseaza acte și documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate.
  Ocupatii componente:
  414101 arhivar
  414102 secretar platou
  414103 bibliotecar studii medii
  414104 discotecar
  414105 filmotecar
  414106 fonotecar
  414107 fototecar
  414108 functionar documentare
  414109 manuitor carte
  414110 restaurator arhiva
  414111 conservator arhiva
  414112 restaurator opere de arta și monumente istorice
  414113 conservator opere de arta și monumente istorice
  414114 regizor culise
  414115 regizor scena
  4142 FUNCTIONARI EXPEDITIE ȘI ALTI AGENTI POSTALI
  Curierii și alti agenti postali indeplinesc activități specifice în birouri publice de posta; triaza, înregistrează și distribuie corespondenta la adrese particulare sau întreprinderi.
  Ocupatii componente:
  414201 agent postal
  414202 cartator postal
  414203 cartator presa
  414204 cartator telegrame
  414205 diriginte posta
  414206 factor postal
  414207 inspector telegrame
  414208 oficiant posta telegrame
  414209 oficiant presa
  414210 prelucrator presa scrisa
  414211 responsabil tura expeditie
  414212 sef vagon postal
  4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ȘI ASIMILATI
  Codificatorii, corectorii de tipar și asimilatii acestora realizează codificarea informațiilor și clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrarii datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corecteaza erorile și scriu pe textul destinat tiparului semnele convenționale codurilor tipografice; triaza formulare și aplica numere de ordine; triaza documente în vederea clasarii lor sau asambleaza paginile documentelor copiate.
  Ocupatii componente:
  414301 codificator
  414302 corector editura presa
  414303 corector-revizor poligrafie
  IV. 4.1.5. GRUPA MINORA 419
  Alti functionari de birou
  Alti functionari de birou țin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese și numerele de telefon ale intreprinderii; țin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.
  Grupe de baza componente:
  4190 Alti functionari de birou
  4190 ALTI FUNCTIONARI DE BIROU
  Alti functionari de birou țin diverse registre de evidenta a personalului unei întreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese și numerele de telefon ale intreprinderii; țin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.
  Ocupatii componente:
  419001 functionar administrativ
  -----------
  Ocupația "inspector aparare civila" a fost anulată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  419003 inspector documente secrete
  419004 delegat sindical de întreprindere
  ------------
  Ocupația "delegat sindical de întreprindere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  IV. 4.2. SUBGRUPA MAJORA 42
  Functionari în servicii cu publicul
  Funcționarii în serviciile cu publicul efectueaza operații de casa, intr-o banca sau birou de posta, agentie de pariuri sau intr-o casa de jocuri; trateaza direct cu clientii în legătură cu organizarea de calatorii; furnizeaza informații clientilor; asigura serviciul unei centrale telefonice.
  Grupe minore componente:
  421 Casieri, operatori la ghiseu și asimilati
  422 Functionari la receptie și de informare a clientelei
  IV. 4.2.1. GRUPA MINORA 421
  Casieri, operatori la ghiseu și asimilati
  Casierii, operatorii la ghiseu și asimilatii acestora încasează sumele platite de clienti pentru marfuri sau servicii; trateaza cu clientii băncilor sau birourilor de posta în cadrul operațiilor de casa sau serviciilor postale; încasează pariurile în timpul manifestatiilor sportive și platesc sumele ce revin castigatorilor; dirijeaza jocurile de noroc; trateaza cu clientela și asigura împrumuturi banesti pentru obiectele amanetate; încasează creante sau alte varsaminte.
  Grupe de baza componente:
  4211 Casieri, numaratori de bani și vânzători de bilete
  4212 Operatori la ghisee
  4213 Crupieri și asimilati
  4214 Camatari
  4215 Colectori de note de plată, polite și bani cash
  4211 CASIERI, NUMARATORI DE BANI ȘI VÂNZĂTORI DE BILETE
  Casierii, numaratorii de bani și vânzătorii de bilete încasează și verifica plățile în numerar, prin cecuri sau cărți de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; intocmesc monetarul și elibereaza chitante; vand bilete și încasează sumele corespunzătoare; efectueaza plati în numerar, în bănci, pe bază de cărți de credit; țin contabilitatea și verifica concordanta cu soldul de casa; încasează numerar în contul unei întreprinderi și verifica concordanta cu listele de vanzari și alte documente și pregatesc fondurile pentru depunerea în banca; platesc salariile personalului intreprinderii.
  Ocupatii componente:
  421101 casier
  421102 casier tezaur
  421103 casier valuta
  421104 manuitor valori (presa, posta)
  421105 numarator bani
  421106 taxator
  421107 verificator bani
  421108 verificator valori
  421109 vânzător bilete
  421110 casier trezorier
  421111 șef casierie centrala
  -------------
  Ocupația "șef casierie centrala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  421112 șef supraveghere case
  -------------
  Ocupația "șef supraveghere case" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  4212 OPERATORI LA GHISEE
  Operatorii la ghisee încasează bani sau cecuri de la clienti și efectueaza plati către clienti; achita facturi și efectueaza viramente în contul clientilor; realizează operații de schimb monetar, la cererea clientilor; înregistrează toate operațiile efectuate și verifica concordanta cu soldurile de casa; efectueaza plata facturilor, primirea corespondentei, vanzarea de timbre postale și alte servicii de ghiseu într-un birou de posta.
  Ocupatii componente:
  421201 operator ghiseu banca
  421202 operator ghiseu birouri de schimb
  421203 administrator cont
  ------------
  Ocupația "administrator cont" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  421204 referent operații între sedii
  ------------
  Ocupația "referent operații între sedii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  4213 CRUPIERI ȘI ASIMILATI
  Crupierii și asimilatii acestora evalueaza riscurile și probabilitatile în vederea acceptarii sau refuzarii de pariuri, în timpul manifestarilor sportive sau a altor competitii, încasează mizele pariurilor și platesc sumele ce revin castigatorilor sau dirijeaza jocurile de noroc în casele de jocuri.
  Ocupatii componente:
  421301 crupier
  421302 schimbator fise - changeur (cazino)
  421303 supraveghetor jocuri (cazino)
  421304 sef de masa (cazino)
  421305 cap de masa (cazino)
  4214 CAMATARI
  Cămătarii estimeaza valoarea obiectelor amanetate, calculeaza dobânda și platesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vanzarea acestor obiecte.
  Ocupatii componente:
  421401 amanetar
  421402 camatar
  4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATA, POLITE ȘI BANI CASH
  Colectorii de note de plată, polite și bani cash realizează încasări de la adresele clientilor, procedeaza la urmărire în cazul în care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita și încasează contribuții pentru opere de binefacere etc.
  Ocupatii componente:
  421501 agent fiscal
  IV. 4.2.2. GRUPA MINORA 422
  Functionari la receptie și de informare a clientelei
  Funcționarii la receptie și de informare a clientelei stabilesc itinerarii și asigura rezervarea de locuri pentru transport și cazare pentru clienti; furnizeaza informații solicitate de clienti; realizează programari în contul clientilor cu diverse institutii cum sunt: spitale, cabinete medicale și dentare; asigura servicii telefonice.
  Grupe de baza componente:
  4221 Functionari la agentiile de voiaj
  4222 Functionari la serviciile de informare și receptioneri
  4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
  4221 FUNCTIONARI LA AGENTIILE DE VOIAJ
  Funcționarii la agentiile de voiaj furnizeaza informații clientilor în legătură cu itinerarul și modul de transport și realizează rezervarile necesare; distribuie bilete, bonuri și alte documente și, dacă este nevoie, obtin vize; realizează facturi și încasează sumele datorate.
  Ocupatii componente:
  422101 agent transporturi externe
  422102 agent transporturi interne
  422103 agent turism
  422104 functionar agentie voiaj
  4222 FUNCTIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE ȘI RECEPTIONERI
  Funcționarii la serviciile de informare și receptionerii furnizeaza informații și realizează programari pentru spitale, cabinete medicale și dentare; realizează rezervari și inscrieri în contul clientilor pentru hotel, țin registrele de evidenta și prezinta note clientilor în momentul plecarii acestora; distribuie pliante, brosuri și formulare de informare a clientilor.
  Ocupatii componente:
  422201 impiegat informații
  422202 receptioner
  422203 sef receptie hotel
  422204 responsabil cazare
  422205 concierge
  ------------
  Ocupația "concierge" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  422206 funcționar informații clienți
  -----------
  Ocupația "funcționar informații clienți" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)
  Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legătură telefonica între apelant și apelat; realizează comunicatii cu exteriorul și transmiterea apelurilor la distanta; înregistrează taxele de apel; raspund la cereri telefonice de informare și înregistrează mesaje.
  Ocupatii componente:
  422301 oficiant telefoane
  422302 oficiant telegraf
  422303 radiotelegrafist
  422304 telefonist
  422305 telefonist instructor
  422306 telegrafist (teleimprimatorist)
  IV. 5. GRUPA MAJORA 5
  Lucrători operativi în servicii, comert și asimilati
  Lucratorii operativi din servicii, comert și asimilatii acestora organizeaza și ofera diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, presteaza lucrari casnice și asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau în institutii; pregatesc și servesc gustari și bauturi, ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura); organizeaza funeralii; protejeaza persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicventa și supraveghează pastrarea ordinii publice; prezinta noi modele vestimentare în cadrul manifestarilor de specialitate sau bunuri de folosință indelungata în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amanuntul.
  Subgrupe majore componente:
  51 Lucrători în servicii personale și de protecție
  52 Modele, manechine și vânzători în magazine și piele
  IV. 5.1. SUBGRUPA MAJORA 51
  Lucrători în servicii personale și de protecție
  Lucratorii din serviciile personale și de protecție organizeaza și ofera servicii pasagerilor în timpul zborului, gestioneaza și vand bunuri de consum alimentar la bordul avionului, presteaza activități menajere, supraveghează copii și ofera servicii necalificate pentru ingrijirea bolnavilor la domiciliu sau în institutii specializate; ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura și pedichiura), de imbalsamare, organizeaza funeralii, protejeaza persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicventa și supraveghează pastrarea ordinii publice.
  Grupe minore componente:
  511 Insotitori de zbor și ghizi
  512 Administratori și alti lucrători operativi în restaurante, cantine,
  pensiuni etc.
  513 Personal de ingrijire și asimilat
  514 Alti lucrători în servicii pentru populatie
  516 Personal de paza și ordine publică
  IV. 5.1.1. GRUPA MINORA 511
  Insotitori de zbor și ghizi
  Insotitorii de zbor și stewardesele asigura confortul și securitatea pasagerilor cărora le furnizeaza informații legate de calatorie și le servesc mici gustari și bauturi răcoritoare; însoțesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj, excursii sau excursii turistice și ofera explicatii pe traseu asupra punctelor de interes turistic.
  Grupe de baza componente:
  5111 Insotitori de zbor și stewardese
  5112 Conductori și controlori în transporturi publice
  5113 Ghizi
  5111 INSOTITORI DE ZBOR ȘI STEWARDESE
  Insotitorii de zbor și stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supraveghează fixarea centurilor de siguranță și respectarea interdictiilor legate de fumat, explica utilizarea dispozitivelor de securitate și ofera informații utile; servesc gustari gata preparate și bauturi, asigura asistența medicală minora și intreprind masurile impuse în caz de urgenta și accident; însoțesc pasagerii în aeroport, de la și până la avion.
  Ocupatii componente:
  511101 însoțitor de bord
  511102 stewardesa
  5112 CONDUCTORI ȘI CONTROLORI IN TRANSPORTURI PUBLICE
  Conductorii și controlorii din transporturile publice controlează sau elibereaza bilete, încasează banii pentru bilete, asigura serviciile din vagoanele de dormit, ofera informații utile calatorilor, supraveghează respectarea regulilor de securitate, intreprind masurile impuse în caz de urgenta și accident.
  Ocupatii componente:
  511201 conductor tren
  511202 revizor bilete
  511203 controlor bilete
  5113 GHIZI
  Ghizii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbari, le asigura confortul și oferă explicații asupra punctelor de interes turistic; organizează cursuri de inițiere și perfecționare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turiști în timpul sejurului, supraveghează copiii aflați în stațiune, organizează activități de agrement sau acțiuni turistice pentru turistii români și străini
  -----------
  Descrierea grupei 5113 "Ghizi" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  Ocupatii componente:
  511301 conducator grup turistic
  511302 ghid galerii arta
  511303 ghid montan
  511304 ghid turism intern
  511305 ghid-interpret
  511306 organizator activitate turism (studii medii)
  511307 animator socio-educativ
  511307 ghid supraveghetor
  511308 ghid sportiv
  ------------
  Ocupația "ghid sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  511309 ghid supraveghetor
  ------------
  Ocupația "ghid supraveghetor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  511310 animator centre de vacanta
  -----------
  Ocupația "animator centre de vacanta" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  511311 ranger
  -----------
  Ocupația "ranger" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  511312 custode pentru arii protejate
  -----------
  Ocupația "custode pentru arii protejate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 5.1.2. GRUPA MINORA 512
  Administratori și alti lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.
  Administratorii și lucratorii operativi din restaurante organizeaza și conduc activitatea personalului de serviciu, supraveghează ordinea în institutii, verifica cumpararea, depozitarea și distribuirea materialelor și accesoriilor necesare, pregatesc alimente, servesc gustari și bauturi, supraveghează muncitorii din subordine.
  Grupe de baza componente:
  5121 Administratori (Intendenti)
  5122 Bucatari
  5123 Ospatari și barmani
  5121 ADMINISTRATORI (INTENDENTI)
  Administratorii (intendenții) recruteaza, instruiesc, concediaza, organizeaza și distribuie materiale și accesoriile necesare, supraveghează curatenia și ordinea în hoteluri, cluburi, întreprinderi și institutii.
  Ocupatii componente:
  512101 administrator
  512102 administrator piete și targuri
  512103 cabanier
  512104 gospodar
  512105 intendent
  512106 sef cantina
  512107 ingrijitor vila
  512108 administrator hotel
  512109 sef restaurant
  512110 sef sala restaurant
  512111 dispecer pentru servire în camera (hotel)
  512112 administrator imobile
  ------------
  Ocupația "administrator imobile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  512113 administrator pensiune turistica
  ------------
  Ocupația "administrator pensiune turistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  5122 BUCATARI
  Bucatarii stabilesc meniuri, pregatesc alimente, organizeaza și coordonează munca în bucatarie.
  Ocupatii componente:
  512201 bucatar
  512202 maistru în arta culinara
  512203 bucatar sef
  512204 tehnolog alimentație publică
  ------------
  Ocupația "tehnolog alimentație publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  5123 OSPATARI ȘI BARMANI
  Ospatarii și barmanii servesc gustari și bauturi, sfătuiesc clientii în alegerea vinurilor, servesc la bar bauturi alcoolice și nealcoolice.
  Ocupatii componente:
  512301 barman
  512302 ospatar (chelner)
  512303 ajutor ospatar
  512304 somelier
  ------------
  Ocupația "somelier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 5.1.3. GRUPA MINORA 513
  Personal de ingrijire și asimilat
  Personalul de ingrijire și asimilatii acestuia ofera ingrijiri copiilor, supraveghează copiii scolari, presteaza servicii pe lângă cadrele medicale din spitale sau alte institutii de profil, ingrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialistii veterinari, farmacistii și alti specialisti în exercitarea profesiei.
  Grupe de baza componente:
  5131 Ingrijitoare de copii
  5132 Infirmiere și ingrijitoare în institutii de ocrotire sociala și sanitara
  5133 Personal specializat pentru îngrijire și supraveghere la domiciliu
  -------------
  Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  5139 Lucrători în serviciu pentru populatie neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  5131 INGRIJITOARE DE COPII
  Ingrijitoarele de copii supraveghează toaleta, hranirea și joaca acestora, îi insoteste la școala sau în activitățile recreative.
  Ocupatii componente:
  513101 ingrijitoare de copii
  513102 guvernanta
  513103 asistent maternal
  -------------
  Ocupația "asistent maternal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  5132 INFIRMIERE ȘI INGRIJITOARE IN INSTITUTII DE OCROTIRE SOCIALA ȘI SANITARA
  Infirmierele și ingrijitoarele din instituțiile de ocrotire sociala și sanitara își desfășoară activitatea în preajma medicilor, asistentilor medicali, moaselor și dentistilor și se ocupa, în principal, de pregătirea pacientilor în vederea examinarii sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregătirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentistilor, hranirea pacientilor imobilizati la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregătirea și aplicarea aparatului gipsat; supraveghează starea de igiena a spatiilor balneare și de tratament.
  Ocupatii componente:
  513201 baies
  513202 brancardier
  513203 gipsar
  513204 infirmiera
  513205 ingrijitoare la unități de ocrotire sociala și sanitara
  513206 lacar
  513207 namolar
  5133 PERSONAL SPECIALIZAT PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI SUPRAVEGHERE LA DOMICILIU
  -------------
  Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  Ingrijitoarea la domiciliu ofera servicii de ingrijire personala la domiciliul bolnavilor dependenti, care nu se pot autoservi (infirmi, batrani).
  Ocupatii componente:
  513301 ingrijitoare batrani la domiciliu
  513302 baby sitter
  513303 ingrijitoare bolnavi la domiciliu
  513304 asistent personal al persoanei cu handicap grav
  -------------
  Ocupația "asistent personal al persoanei cu handicap grav" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  5139 LUCRATORI IN SERVICIU PENTRU POPULATIE NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Personalul de ingrijire și asimilat acestuia care nu se regaseste în subgrupa 513, presteaza activități de calificare simpla pe lângă specialisti de nivel intermediar.
  Ocupatii componente:
  513901 ingrijitor farmacii, cabinete veterinare
  513902 mediator sanitar
  ------------
  Ocupația "menajera" a fost înlocuită cu ocupația "mediator sanitar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 5.1.4. GRUPA MINORA 514
  Alti lucrători în servicii pentru populatie
  Lucratorii din serviciile directe către populatie indeplinesc sarcini care vizeaza supravegherea și ingrijirea garderobei, servicii de igiena personala (frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, masaj); imbalsamare și funeralii.
  Grupe de baza componente:
  5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilati
  5142 Valeti, cameriste și insotitori
  5143 Agenti de pompe funebre și imbalsamatori
  5149 Lucrători în servicii pentru populatie neclasificati în grupele de baza
  anterioare
  5141 COAFORI, FRIZERI, COSMETICIENI ȘI ASIMILATI
  Coaforii, frizerii, cosmeticienii și asimilatii acestora executa tunsori, ondulatii, tratamente cosmetice, machiaj, curatat unghii la maini și la picioare și alte servicii destinate clientilor.
  Ocupatii componente:
  514101 coafor
  514102 cosmetician
  514103 frizer
  514104 manichiurist
  514105 pedichiurist
  514106 maseur de întreținere și relaxare
  ------------
  Ocupația "maseur de întreținere și relaxare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  514107 machior
  ------------
  Ocupația "machior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  5142 VALETI, CAMERISTE ȘI INSOTITORI
  Valetii, cameristele și insotitorii acompaniaza și fac diferite servicii patronilor lor; ingrijesc garderoba și obiectele personale ale acestora, le citesc sau îi servesc în calitate de partener în activități sportive.
  Ocupatii componente:
  514201 camerista hotel
  514202 însoțitor
  514203 liftier
  514204 valet
  514205 guvernanta la hotel
  ------------
  Ocupația "guvernanta la hotel" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  5143 AGENTI DE POMPE FUNEBRE ȘI IMBALSAMATORI
  Agentii de pompe funebre și îmbălsămătorii organizeaza, conduc și rezolva sarcini legate de funeralii, imbalsamare, inhumare sau incinerare.
  Ocupatii componente:
  514301 antreprenor servicii funerare
  514302 decorator servicii funerare
  514303 îmbălsămător
  5149 LUCRATORI IN SERVICII PENTRU POPULATIE NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Lucratorii din serviciile pentru populatie care nu se regăsesc în grupele de baza anterioare, primesc clientii în restaurante, baruri și cabarete de noapte unde le organizeaza petrecerea agreabila a timpului; se deplaseaza la locurile infectate sau infestate unde acționează cu substante dezinfectante, dezinsectante și deratizante pentru eradicarea acestor focare.
  Ocupatii componente:
  514901 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
  514902 astrolog
  514903 gazda club
  514904 organizator prestări servicii
  514905 salvator la strand
  514906 salvator montan
  ------------
  Ocupația "salvator montan" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  514907 agent de curățenie clădiri și mijloace de transport
  ------------
  Ocupația "agent de curățenie clădiri și mijloace de transport" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  514908 agent ecolog
  ------------
  Ocupația "agent ecolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  514909 raportor ecolog
  ------------
  Ocupația "raportor ecolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  514910 intretinator de textile-piele
  ------------
  Ocupația "intretinator de textile-piele" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 5.1.6. GRUPA MINORA 516
  Personal de paza și ordine publică
  Personalul de paza și ordine publică asigura protectia persoanelor și bunurilor contra riscurilor de incendii și alte riscuri, urmaresc respectarea legii și menținerea ordinii, aplica legea și reglementarile legale.
  Grupele de baza componente:
  5161 Pompieri
  5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de inchisoare)
  5169 Personal de paza și ordine publică, neclasificat în grupele de baza
  anterioare
  5161 POMPIERI
  Pompierii previn și combat producerea și extinderea incendiilor, salveaza persoane, bunuri și marfuri în timpul și după stingerea incendiilor și accidentelor grave, produse în locuinte, întreprinderi, avioane cazute sau defectate.
  Ocupatii componente:
  516101 șef serviciu pompieri
  ------------
  Ocupația "pompier" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  516102 șef formație intervenție, salvare și prim ajutor
  ------------
  Ocupația "șef formație pompieri" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  516103 sef tura pompieri
  516104 servant pompier
  516105 șef grupa pompieri
  ------------
  Ocupația "șef grupa pompieri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  516106 cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
  ------------
  Ocupația "cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  516107 expert în siguranța la foc
  ------------
  Ocupația "expert în siguranța la foc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  516108 pompier specialist
  ------------
  Ocupația "pompier specialist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  5163 LUCRATORI IN PENITENCIARE (GARDIENI DE INCHISOARE)
  Lucratorii din penitenciare supraveghează detinutii în inchisoare sau case de reeducare și mentin disciplina; percheziționează detinutii la sosire și le depozitează obiectele de valoare, îi însoțesc la celula; executa ronduri periodice în cladire și supraveghează detinutii în timpul activității, meselor, plimbărilor și inspecteaza diferitele sectoare pentru a preveni evadarile.
  Ocupatii componente:
  516301 gardian de inchisoare
  516302 educator în penitenciare
  5169 PERSONAL DE PAZA ȘI ORDINE PUBLICA, NECLASIFICAT IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE
  Personalul de paza și ordine publică care nu se regaseste în grupele de baza anterioare din grupa minora 516, indeplineste sarcini care vizeaza, în principal, patrularea în cladiri și incinte pentru a preveni intrarea ilegala în aceste locuri, furturile, actele de violenta și, la nevoie, recurg la forta pentru a preveni asemenea acte și pentru a intimida pe eventualii agresori.
  Ocupatii componente:
  516901 agent de paza, control acces, ordine și intervenție
  ------------
  Ocupația "agent paza și ordine" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  516902 agent de însoțire și gardare persoane fizice și valori
  ------------
  Ocupația "agent garda corp" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  516903 agent paza în incinte (hoteluri, magazine etc.)
  516904 gardian public
  516905 gardian feroviar
  -----------
  Ocupația "gardian feroviar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  516906 șef formație paza și ordine
  -----------
  Ocupația "șef formație paza și ordine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  IV. 5.2. SUBGRUPA MAJORA 52
  Modele, manechine și vânzători în magazine și piete
  Modelele, vânzătorii și prezentatorii indeplinesc de regula urmatoarele sarcini: pozeaza ca modele pentru creatii artistice sau publicitare și pentru prezentarea de produse; vand marfuri în comertul cu ridicata și amanuntul și efectueaza probe demonstrative cu privire la functionarea sau calitatea produselor.
  Grupe minore componente:
  521 Manechine și asimilati
  522 Vânzători în magazine și piete
  IV. 5.2.1. GRUPA MINORA 521
  Manechine și asimilati
  Manechinele și alte modele imbraca și prezinta articole vestimentare și alte accesorii pentru a le prezenta clientilor în saloane de creatie, magazine sau cu prilejul unor manifestari special organizate - parada modei -, pozeaza ca modele pentru creatii artistice, fotografii, sculpturi și filme publicitare.
  Grupe de baza componente:
  5210 Manechine și asimilati
  5210 MANECHINE ȘI ASIMILATI
  Manechinele și alte modele imbraca și prezinta articole vestimentare și alte accesorii în scopul vanzarii acestora sau pozeaza ca modele pentru publicitate sau pentru creatii artistice.
  Ocupatii componente:
  521001 manechin
  521002 model-atelier artistic și publicitate
  521003 prezentator moda
  IV. 5.2.2. GRUPA MINORA 522
  Vânzători în magazine și piete
  Vânzătorii din magazine și piete vand marfuri - cu ridicata și amanuntul iar în cazul aparaturii, prezinta și probeaza calitatea și modul de functionare.
  Grupe de baza componente:
  5220 Vânzători în magazine și piete
  5220 VÂNZĂTORI IN MAGAZINE ȘI PIETE
  Vânzătorii din magazine și piete vand clientilor marfuri - în comertul cu ridicata și amanuntul - și probeaza calitatea marfurilor și modul de functionare a aparaturii expuse spre vanzare.
  Ocupatii componente:
  522001 anticar
  522002 bufetier
  522003 librar
  522004 vânzător
  522005 lucrator controlor final
  ------------
  Ocupația "lucrator controlor final" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  522006 lucrator comercial
  ------------
  Ocupația "lucrator comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 6. GRUPA MAJORA 6
  Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuit
  Agricultorii și lucratorii calificati în agricultura, silvicultura și pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului, însămânțări, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori și arbusti; recolteaza culturi de gradina și flori; culeg fructe de padure; cresc, ingrijesc, valorifica animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blana și piele; cresc viermi de matase și albine; intretin și exploateaza paduri și ape; cultiva și recolteaza diferite specii acvatice; depozitează și prelucreaza produse apicole; valorifica produse către organisme specializate sau cumpărători.
  Subgrupe majore componente:
  61 Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuit
  IV. 6.1. SUBGRUPA MAJORA 61
  Agricultori și lucrători calificati în agricultura, silvicultura și pescuit
  Agricultorii și lucratorii calificati în agricultura, silvicultura și pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului; insamanteaza, planteaza, aplica tratamente fitosanitare prin pulverizare de substante insecticide și pesticide; fertilizeaza și recolteaza culturile de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori și arbusti; recolteaza legume și flori; culeg fructe de padure și plante medicinale; cresc, ingrijesc sau vaneaza animale pentru carne, lapte, blana, piele; cultiva și recolteaza diferite specii acvatice; depozitează și prelucreaza produse agricole și le valorifica către organisme de comercializare sau la cumpărători.
  Grupe minore componente:
  611 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale
  612 Crescatori de animale
  613 Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale și crescatori de
  animale
  614 Lucrători forestieri și asimilati
  615 Pescari și vânători
  IV. 6.1.1. GRUPA MINORA 611
  Agricultori și lucrători calificati în culturi vegetale
  Agricultorii și lucratorii calificati în culturi vegetale planifica și executa lucrarile necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbusti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale și vitei-de-vie.
  Grupe de baza componente:
  6111 Agricultori și lucrători calificati în culturi de camp și legumicultura
  6112 Arboricultori și floricultori
  6115 Viticultori și pomicultori
  6111 AGRICULTORI ȘI LUCRATORI CALIFICATI IN CULTURI DE CAMP ȘI LEGUMICULTURA
  Agricultorii și lucratorii calificati în culturi de camp și legumicultura realizează lucrari agricole de pregatire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea și recoltarea culturilor de camp: grau, orez, sfecla, trestie-de-zahar etc. sau legumelor: cartofi, varza etc. stabilesc suprafața culturilor și asigura aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte s.a.
  Ocupatii componente:
  611101 agricultor
  611102 gradinar
  611103 legumicultor
  611104 lucrator calificat în culturi de camp și legumicultura
  6112 ARBORICULTORI ȘI FLORICULTORI
  Arboricultorii și floricultorii realizează lucrari agricole de: pregatire a pamantului, însămânțare, plantare și întreținere de arbori și arbusti, cultivare a plantelor pentru flori și recoltare a produselor din pepiniere, bulbi și samanta; cultiva flori, arbori, arbusti și alte plante ornamentale pentru parcuri sau gradini publice și plante medicinale.
  Ocupatii componente:
  611201 arboricultor
  611202 ciupercar
  611203 florar-decorator
  611204 floricultor
  611205 peisagist floricultor
  611206 lucrator calificat în floricultura și arboricultura
  6115 VITICULTORI ȘI POMICULTORI
  Viticultorii și pomicultorii realizează lucrari de pregatire a solului; asigura semintele și ingrasamintele necesare; stabilesc varietatile pomicole și viticole de cultivat, le planteaza, intretin și recolteaza; se ocupa cu depozitarea și prelucrarea produselor pomicole și viticole.
  Ocupatii componente:
  611501 pomicultor
  611502 viticultor
  IV. 6.1.2. GRUPA MINORA 612
  Crescatori de animale
  Crescatorii de animale se ocupa cu cresterea și ingrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor și altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de matase etc., obtinerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora și comercializarea lor.
  Grupe de baza componente:
  6121 Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru producția de lapte
  și carne