ORDIN nr. 4.151 din 24 aprilie 2020privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.473/2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 13 mai 2020
  În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010, și prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.473/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dosarul în format electronic se transmite Ministerului Educației și Cercetării (MEC) - Direcția generală relații internaționale și afaceri europene (DGRIAE) de către ISJ/ISMB pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea de învățământ pentru care are acceptul.2. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  Înscrierea în învățământul liceal secundar superior a elevilor străini, absolvenți ai învățământului secundar inferior, în România, se realizează prin eliberarea unei noi aprobări din partea MEC - DGRIAE. MEC transmite aprobările de înscriere la studii atât în format fizic; cât și electronic.
  3. La articolul 16, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru cursul de inițiere de limba română, după caz, pentru învățământul preuniversitar;
  b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe durata învățământului preuniversitar;
  4. Articolul 17 se abrogă.5. La articolul 19, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Pentru absolvenții anului școlar în curs pot fi acceptate doar adeverințe oficiale care țin loc de diplomă și care conțin rezultatele ce vor fi înscrise în viitoarea diplomă.
  6. La articolul 27, literele a), d), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații, în conformitate cu metodologia proprie a acestora;
  ……………………………….......................................…………
  d) lista va fi însoțită de o copie în format electronic a dosarului candidatului, conform art. 26. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil;
  ……………………………….......................................…………
  g) MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic.
  Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, instituțiile de învățământ superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către MEC;

  ……………………………….......................................…………
  i) dosarele în format fizic ale candidaților care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.
  7. La articolul 31, literele a), d), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații, în conformitate cu metodologia proprie a acestora;
  ……………………………….......................................…………
  d) lista va fi însoțită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, conform art. 30. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil;
  ……………………………….......................................…………
  f) MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic, scanate;
  ……………………………….......................................…………
  h) dosarele candidaților care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.
  8. La articolul 35, literele a), d), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care optează candidații, în conformitate cu metodologia proprie a acestora;
  ……………………………….......................................…………
  d) lista va fi însoțită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, conform art. 34. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil;
  ……………………………….......................................…………
  f) MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic, scanate;
  ……………………………….......................................…………
  h) dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.
  9. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 37
  (1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cu acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate de proveniență, respectiv primitoare și cu acordul MEC, prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare la studii.
  10. La articolul 47, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dosarele în format electronic ale candidaților se transmit la MEC în vederea emiterii scrisorii de acceptare în conformitate cu calendarul de admitere stabilit de conducerea universității primitoare. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile de învățământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil.11. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte din integrantă din prezentul ordin.12. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcția generală relații internaționale și afaceri europene, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie

  București, 24 aprilie 2020.
  Nr. 4.151.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la metodologie)
  LISTA
  diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării pentru înscrierea cetățenilor străini la studii universitare de licență


  Anexa nr. 2*)

  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 2 la metodologie)

  -----