HOTĂRÎRE Nr. 345 din 23 iunie 1994
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Sediul consiliului local şi al circumscripţiei financiare din localitatea Faget", judeţul Timiş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 21 iulie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Sediul consiliului local şi al circumscripţiei financiare din localitatea Faget", judeţul Timiş, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa *) la prezenta hotărâre.
  -------------------------- Notă *) Anexa se transmite numai beneficiarului de investiţie.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face astfel:
  (1) pentru valoarea de 903.000 mii lei investiţii, din care 686.000 mii lei construcţii-montaj, finanţarea obiectivului se face de Consiliul local al localităţii Faget, din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii;
  (2) pentru valoarea de 387.000 mii lei investiţii, din care 294.000 mii lei construcţii-montaj, finanţarea obiectivului se face de Ministerul Finanţelor, din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -------------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ----------------------