HOTĂRÂRE nr. 26 din 5 octombrie 2010
privind modificarea şi completarea art. 12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 7 octombrie 2010  Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 25 februarie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  -------- Notă *) Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, cu modificările şi completările ulterioare, a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006.
  1. Alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputaţilor. Ele se pot constitui din deputaţi care au candidat în alegeri pe lista aceluiaşi partid politic, a aceleiaşi formaţiuni politice, pe listele unei alianţe politice sau alianţe electorale şi din deputaţi independenţi sau care au devenit independenţi. Deputaţii care reprezintă organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au obţinut mandatul de deputat în conformitate cu art. 62 alin. (2) din Constituţia României, republicată, pot constitui un singur grup parlamentar.
  ..................................................................
  (4) Deputaţii partidelor politice, formaţiunilor politice, alianţelor politice sau ai alianţelor electorale care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup parlamentar, precum şi deputaţii independenţi sau care au devenit independenţi în timpul unei legislaturi se pot reuni în grupuri parlamentare mixte ori se pot afilia altor grupuri parlamentare constituite potrivit alin. (1) sau într-un grup al deputaţilor independenţi, după caz".
  2. Alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Deputaţii care au devenit independenţi în timpul unei legislaturi pot constitui un singur grup parlamentar cu respectarea alin. (6)."
  3. După alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
  "(6) Un grup parlamentar este format din minimum 10 deputaţi.
  (7) În cazul constituirii de noi grupuri parlamentare, acestea sunt prezentate plenului de către liderii lor, la începutul sesiunii parlamentare."
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  Bucureşti, 5 octombrie 2010.
  Nr. 26.
  -------