STANDARD DE PERFORMANȚĂ din 22 decembrie 2021pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2022 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 140 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2022.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare

  Articolul 1
  (1) Prezentul standard reglementează calitatea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale și stabilește indicatorii de performanță.(2) Operatorii de transport și de sistem prestează serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile, în condiții de siguranță, de eficiență și de protecție a mediului.


  Articolul 2
  (1) Prezentul standard se aplică în relațiile dintre operatorul de transport și de sistem, care prestează activitatea de serviciu public, și:
  a) utilizatorii sistemului de transport al gazelor naturale;
  b) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de transport și de sistem în vederea accesului/racordării la sistemul de transport al gazelor naturale;
  c) persoanele fizice sau juridice care solicită informații sau care adresează operatorului de transport și de sistem o solicitare/sesizare/reclamație referitoare la prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale;
  d) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
  (2) Prezentul standard stabilește nivelul indicatorilor de performanță pentru următoarele activități:
  a) înregistrarea și soluționarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor utilizatorilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale;
  b) accesul/contractarea serviciului de transport al gazelor naturale;
  c) racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;
  d) refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de lucrări la infrastructura sistemului de transport al gazelor naturale;
  e) respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale;
  f) întreruperea/limitarea/reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului standard nu se aplică:
  a) în caz de forță majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale;
  b) la apariția unor restricții tehnice parțiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.


  Secţiunea a 2-a Definiții și abrevieri

  Articolul 4
  (1) Abrevierile și termenii utilizați în prezentul standard se definesc după cum urmează:
  a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
  b) FA - furnizor actual de gaze naturale;
  c) FN - furnizor nou de gaze naturale;
  d) IP - indicator de performanță;
  e) OTS - operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale;
  f) PVT - punct virtual de tranzacționare;
  g) ST - sistemul de transport al gazelor naturale;
  h) Acord de interconectare - prevăzut la art. 25^1 alin. (4),art. 25^2 alin. (5),art. 25^3 alin. (8) sau (9) din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;
  i) Codul rețelei - Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;
  j) Convenție - Convenția-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenți punctelor fizice de intrare în/ieșire din Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2013;
  k) indicator de performanță - parametru prin care se stabilește nivelul minim de calitate pentru realizarea activităților prevăzute la art. 2 alin. (2);
  l) întrerupere neplanificată - întreruperea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor rețelei;
  m) întrerupere planificată - întreruperea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor rețelei;
  n) operator de sistem adiacent - operatorul sistemului adiacent SNT, astfel cum este definit în Codul rețelei;
  o) Procedura SFGN - Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019;
  p) serviciu de transport și de sistem al gazelor naturale - totalitate a activităților necesare pentru rezervarea capacității și transportul gazelor naturale prin ST, precum și pentru racordarea, exploatarea, dezvoltarea ST și, după caz, interconectarea cu alte sisteme;
  q) solicitant - orice persoană fizică sau juridică ce depune/transmite o cerere scrisă la OTS;
  r) solicitare - orice cerere scrisă depusă/transmisă la OTS, alta decât pentru prestarea unei activități conexe celei de operare a ST;
  s) utilizator al rețelei (UR) - orice utilizator, astfel cum este definit în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.


  Capitolul II Indicatori de performanță

  Articolul 5

  Pentru activitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanță:
  a) IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale;
  b) IP1 - accesul, contractarea serviciului de transport al gazelor naturale și respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale;
  c) IP2 - accesul la PVT;
  d) IP3 - racordarea la ST;
  e) IP4 - refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST;
  f) IP5 - notificarea limitărilor și/sau a întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale;
  g) IP6 - notificarea limitărilor și/sau a întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale;
  h) IP7 - soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;
  i) IP8 - Tel Verde;
  j) IP9 - realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prevederile prezentului standard.

  IP0 - Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale

  Articolul 6
  (1) Pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor, OTS are obligația să înființeze și să mențină:
  a) un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OTS;
  b) un serviciu permanent de voce și date, respectiv telefon, fax, poștă electronică;
  c) o secțiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.
  (2) OTS are obligația să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de corespondență pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1).


  Articolul 7
  (1) În momentul primirii, OTS are obligația să înregistreze cu număr unic fiecare solicitare/sesizare/ reclamație.(2) Solicitările/sesizările/reclamațiile primite de către OTS după încheierea programului de lucru cu publicul se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.(3) OTS are obligația să transmită solicitantului sau UR numărul de înregistrare menționat la alin. (1), astfel:
  a) pe loc, pentru solicitările/sesizările/reclamațiile depuse la biroul specializat;
  b) în termen de maximum două zile lucrătoare, pentru solicitările/sesizările/reclamațiile primite:
  (i) prin poștă electronică;
  (ii) prin fax;
  (iii) prin poștă
  (4) Numărul de înregistrare pentru solicitările/sesizările/ reclamațiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se transmite de către OTS prin una dintre următoarele modalități de comunicare:
  a) prin poștă electronică;
  b) prin fax;
  c) prin poștă.
  (5) În cazul în care solicitantul sau UR specifică o anumită modalitate de comunicare, OTS are obligația să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată.(6) Solicitările/sesizările/reclamațiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de contact ale solicitantului sau ale UR se clasează fără ca OTS să emită răspuns.


  Articolul 8
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 7 alin. (3) se calculează cu formula:
  unde:– N_T0 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a);– N_T2 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b);– N_înreg - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor primite și înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);– N_clasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor primite, înregistrate și clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_0 ≥ 90%.


  Articolul 9

  Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b) OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;
  b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației/solicitării prevăzute la art. 7 alin. (2).

  IP1 - Accesul, contractarea serviciului de transport al gazelor naturale și respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale

  Articolul 10

  Indicatorul general de performanță se referă la următoarele:
  a) accesul și contractarea serviciului de transport al gazelor naturale;
  b) asigurarea presiunii gazelor naturale;
  c) asigurarea calității gazelor naturale;
  d) măsurarea gazelor naturale;
  e) relația dintre UR și OTS.


  Articolul 11
  (1) La cererea scrisă a oricărui solicitant care îndeplinește condițiile încheierii unui contract de transport al gazelor naturale, OTS are obligația să transmită acestuia documentul în cauză, în vederea semnării, sau refuzul de acces la ST; termenul pentru transmiterea contractului/refuzului de acces este prevăzut în Codul rețelei.(2) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_CTR30 - numărul contractelor de transport al gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic de cel prevăzut în Codul rețelei;– N_TCTRST - numărul total de solicitări primite de OTS în vederea contractării serviciului de transport al gazelor naturale.
  (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_1 ≥ 90%.(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere.


  Articolul 12

  OTS are obligația de a respecta, în punctele fizice de predare-preluare, parametrii tehnologici conveniți cu UR/operatorii de sistem adiacent, în conformitate cu prevederile convențiilor/acordurilor de interconectare încheiate cu aceștia.


  Articolul 13
  (1) OTS are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui UR/operator de sistem adiacent cu privire la nerespectarea parametrilor tehnologici aferenți punctelor de predare-preluare în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.(2) OTS are obligația să verifice parametrii tehnologici prevăzuți în anexele la acordurile de interconectare, în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării sesizării/ reclamației.(3) UR/Operatorul de sistem adiacent poate solicita participarea la verificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu prevederile Convenției/Acordului de interconectare.(4) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OTS; în situația în care UR/operatorul de sistem adiacent a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.(5) Atunci când valorile parametrilor tehnologici conveniți nu se înscriu în limitele convenite cu UR/operatorul de sistem adiacent, OTS procedează la restabilirea acestora în termen de maximum 12 ore de la momentul verificării.


  Articolul 14
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 13 alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_Rparametrii10 - numărul sesizărilor/reclamațiilor referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;– N_TRparametrii - numărul total de sesizări/reclamații primite referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți;– N_RCLparametrii - numărul total de sesizări/reclamații clasate referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^2_1 ≥ 95%.(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 13 alin. (2) se calculează cu formula:
  unde:– N_verificareP24 - numărul verificărilor privind valorile parametrilor tehnologici conveniți, la care OTS a dat curs într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la data înregistrării sesizării/reclamației;– N_TverificareP - numărul total de sesizări/reclamații privind nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți.
  (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^3_1 ≥ 95%.


  Articolul 15
  (1) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 12, OTS are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 2.000 lei.(2) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 13 alin. (1), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 11-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației.
  (3) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 13 alin. (2) și/sau alin. (5), OTS are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 500 lei.


  Articolul 16

  OTS are obligația de a respecta, în punctele de predare-preluare, cerințele de calitate a gazelor naturale impuse de Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 17
  (1) OTS are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui UR/operator de sistem adiacent cu privire la calitatea gazelor naturale în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.(2) Răspunsul OTS la sesizările/reclamațiile prevăzute la alin. (1) se elaborează pe baza datelor furnizate de buletinele de analiză cromatografică/analizele cromatografice, precum și de determinările specifice necesare, aferente perioadei ce face obiectul sesizării/reclamației.(3) La cererea UR/operatorului de sistem adiacent, OTS are obligația să transmită acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, buletinele de analiză cromatografică și rezultatele determinărilor specifice aferente zonei de calitate a gazelor naturale și perioadei specificate de UR/operatorul de sistem adiacent.


  Articolul 18
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 17 alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_Rcalitate15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;– N_TRcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale primite;– N_RCLcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale clasate.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^4_1 ≥ 95%.


  Articolul 19
  (1) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 16, OTS are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 2.000 lei.(2) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 17 alin. (1), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației.
  (3) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 17 alin. (3), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației.


  Articolul 20
  (1) OTS are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui UR/operator de sistem adiacent cu privire la măsurarea cantităților de gaze naturale în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.(2) OTS are obligația de a se deplasa la fața locului pentru constatări cu privire la modul de funcționare a sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale în termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației.(3) UR/Operatorul de sistem adiacent poate participa la constatarea prevăzută la alin. (2), în condițiile stabilite prin Convenția/Acordul de interconectare; în cazul în care acesta nu participă la constatare, OTS efectuează constatarea în lipsa acestuia.(4) Rezultatele constatării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OTS; în situația în care UR/operatorul de sistem adiacent a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.(5) În situația în care, în urma constatării prevăzute la alin. (2), UR/operatorul de sistem adiacent dorește verificarea metrologică a sistemului/mijlocului de măsurare, acesta depune/transmite o cerere la OTS, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 21
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 20 alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_Rmăsurare15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale la care s-a răspuns întrun interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;– N_TRmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale primite;– N_RCLmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale clasate.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^5_1 ≥ 95%.(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 20 alin. (2) se calculează cu formula:
  unde:– N_Vmăsurare2 - numărul sistemelor/mijloacelor de măsurare a cantităților de gaze naturale supuse constatării modului de funcționare, într-un interval de timp mai mic de două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizărilor/reclamațiilor;– N_TRmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale primite;– N_RclMĂSURARE - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale clasate.
  (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^6_1 ≥ 95%.


  Articolul 22
  (1) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (1), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației.
  (2) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (2), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 500 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației.


  Articolul 23
  (1) În vederea schimbării efective a furnizorului, OTS are obligația să confirme FN, în maximum o zi lucrătoare, primirea notificării din partea acestuia și să transmită, prin e-mail, numărul cu care a fost înregistrat documentul.(2) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_TN1 - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic de o zi lucrătoare;– N_Nînreg - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite și înregistrate.
  (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^7_1 ≥ 90%.(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 50 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării.
  (5) OTS analizează și transmite, prin e-mail, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor aferente notificării prevăzute la alin. (1), o notificare FN și FA prin care confirmă data de schimbare a furnizorului.(6) Indicatorul specific de performanță aferent mențiunii prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:
  unde:– N_TN3 - numărul total al notificărilor transmise FN și FA într-un interval de timp mai mic de 3 zile lucrătoare;– N_NA - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului analizate.
  (7) Indicatorul prevăzut la alin. (6) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^8_1 ≥ 90%.(8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data primirii documentelor aferente notificării.
  (9) În situațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Procedura SFGN, OTS are obligația ca, în termen de o zi lucrătoare de la primirea și înregistrarea tuturor notificărilor, să transmită tuturor părților implicate un e-mail de sistare a procesului de schimbare a furnizorului.(10) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (9) se calculează cu formula:
  unde:– N_TSF1 - numărul total al notificărilor de sistare a furnizorului transmise într-un interval de timp mai mic de o zi lucrătoare;– N_TNînreg - numărul total al notificărilor primite și înregistrate.
  (11) Indicatorul prevăzut la alin. (10) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^9_1 ≥ 90%.(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării.

  IP2 - Accesul la PVT

  Articolul 24
  (1) La cererea scrisă a oricărui solicitant sau UR privind încheierea unui contract de echilibrare și acces la PVT și a convenției privind accesul la PVT, după caz, OTS are obligația de a răspunde în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia; răspunsul OTS este în conformitate cu prevederile art. 17^4 alin. (6) din Codul rețelei.(2) Indicatorul specific de performanță aferent obligațiilor prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:
  a) N_sol10 - numărul răspunsurilor la solicitările de acces la PVT emise într-un interval de timp mai mic de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces;
  b) N_Tsol - numărul total al cererilor de acces la PVT primite.
  (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_2 ≥ 95%.(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere.

  IP3 - Racordarea la ST

  Articolul 25
  (1) La cererea de racordare la ST a oricărui solicitant sau UR, OTS răspunde în termenele prevăzute la art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022, denumit în continuare Regulament.
  (la 01-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022 )
  (2) OTS are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui solicitant sau UR cu privire la racordarea la ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_Nev - numărul notificărilor, ca urmare a evaluării cererii de racordare, emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulament;– N_ATP - numărul avizelor tehnice de principiu emise întrun interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 4 alin. (4) din Regulament;– N_ATR - numărul avizelor tehnice de racordare emise în intervale de timp mai mici decât cele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulament;– N_Tracord -numărul total al cererilor de racordare la ST;– N_Clasat - numărul total al cererilor de racordare clasate.
  (la 01-10-2022, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022 )
  (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_3 ≥ 95%.(5) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 25 alin. (2) se calculează cu formula:
  unde:– N_Rracordare15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST la care OTS a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;– N_TRracordare - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST primite;– N_RCLracordare - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST clasate.
  (6) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^2_3 ≥ 95%.


  Articolul 26
  (1) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 25 alin. (1), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  (la 01-10-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 26 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022 )

  a) o sumă fixă în valoare de 60 lei;
  b) suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de racordare.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care OTS dovedește cu documente justificative că neîndeplinirea obligațiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau UR a documentelor necesare.(3) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (2), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare.


  Articolul 27
  (1) Pentru realizarea unei noi instalații de racordare la ST sau pentru modificarea/reamplasarea uneia existente, OTS are obligația să racordeze toți solicitanții la sistemul de transport, în termen de 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice, conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 01-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022 )
  (2) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_Tir180 - numărul total al instalațiilor de racordare realizate de OTS într-un interval mai mic de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire;– N_Tracord - numărul total al cererilor de racordare la ST;– N_TClasat - numărul total al cererilor de racordare la ST, clasate.
  (la 01-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022 )
  (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^3_3 ≥ 95%.


  Articolul 28
  (1) OTS are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui solicitant sau UR cu privire la eliberarea ATP și ATR, încheierea contractului de racordare și de finanțare, după caz, proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare la ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
  (la 01-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022 )
  (2) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_Racperpiƒ15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind eliberarea ATP și ATR, încheierea contractului de racordare și de finanțare, după caz, proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;– N_TRacperpiƒ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind eliberarea ATP și ATR, încheierea contractului de racordare și de finanțare, după caz, proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare, înregistrate;– N_RCLaperpiƒ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind eliberarea ATP și ATR, încheierea contractului de racordare și de finanțare, după caz, proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare clasate.
  (la 01-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022 )
  (3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^4_3 ≥ 95%.(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare.


  Articolul 29
  (1) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OTS are obligația de a realiza și de a pune în funcțiune aceste obiective în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în cazul în care acestea sunt finanțate de solicitant, în conformitate cu dispozițiile anexei nr. 1 la contractul de racordare prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.
  (la 01-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 88 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022 )
  (2) OTS are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui solicitant sau UD cu privire la proiectarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/ conductei necesar/necesare racordării, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_TPIF180 - numărul total al punerilor în funcțiune a obiectivelor/conductelor, realizate de OTS într-un interval mai mic de 180 de zile;– N_TOCracord - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării;– N_TOCClasat - numărul total al cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/ necesare racordării.
  (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^5_3 ≥ 95%.(5) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:
  unde:– N_R20CPIF - numărul sesizărilor/reclamațiilor cu privire la recepția tehnică și/sau punerea în funcțiune a obiectivului/ conductei necesar/necesare racordării, la care s-a răspuns întrun interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;– N_TCPIF - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor primite cu privire la recepția tehnică și/sau punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.
  (6) Indicatorul prevăzut la alin. (5) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^6_3 ≥ 95%.

  IP4 - Refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST

  Articolul 30

  În situația în care în exercitarea dreptului de uz și de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării și întreținerii sistemului de transport al gazelor naturale sau a unei părți componente a acestuia sunt afectate terenuri și/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, OTS are obligația de a readuce la starea inițială terenurile și/sau bunurile afectate.


  Articolul 31

  OTS are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui solicitant sau UR cu privire la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.


  Articolul 32
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 31 se calculează cu formula:
  unde:– N_Rrefacere15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor la care sa răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;– N_TRrefacere - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor referitoare la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST primite;– N_RCLrefacere - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor referitoare la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST clasate.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_4 ≥ 95%.


  Articolul 33

  Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 31, OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;
  b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației.


  Articolul 34
  (1) OTS are obligația să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a UR.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care OTS dovedește, cu documente justificative, că neîndeplinirea obligației este rezultatul solicitărilor/acțiunilor unor terți, indiferent dacă aceștia au sau nu relații contractuale cu OTS.(3) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), OTS are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 400 lei.

  IP5 - Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale

  Articolul 35
  (1) În situația în care prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale a fost limitată și/sau întreruptă neplanificat, OTS are obligația să notifice telefonic sau prin poșta electronică fiecare UR afectat, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data și ora preconizate pentru reluarea prestării serviciului.(2) OTS are obligația de a-și organiza activitatea astfel încât, în situația unor limitări și/sau întreruperi neplanificate, reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale să se realizeze cât mai urgent.(3) În situația în care durata limitării/întreruperii neplanificate este mai mare de 24 de ore, OTS are obligația să notifice UR/operatorii de sistem adiacenți afectați, în conformitate cu prevederile Convenției/Acordului de interconectare.


  Articolul 36
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 35 alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_U6 - numărul UR/operatorilor de sistem adiacent afectați, notificați în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii neplanificate;– N_Uafectați - numărul total al UR/operatorilor de sistem adiacent afectați.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_5 ≥ 98%.(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 35 alin. (3) se calculează cu formula:
  unde:– N_U24 - numărul UR/operatorilor de sistem adiacent afectați pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, notificați corespunzător;– N_Uafectați - numărul total al UR/operatorilor de sistem adiacent afectați.
  (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^2_5 ≥ 98%.


  Articolul 37
  (1) Pentru nerespectarea obligațiilor în termenele prevăzute la art. 35 alin. (1), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;
  b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 7-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate.
  (2) Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzut la art. 35 alin. (3), OTS are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 200 lei.

  IP6 - Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale

  Articolul 38
  (1) OTS are dreptul să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare/ reabilitare/reparație/modernizare/exploatare și întreținere.(2) OTS publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1:
  a) limitările și/sau întreruperile planificate prevăzute la alin. (1) până la data de 1 iulie a anului curent, pentru anul gazier următor;
  b) modificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum și justificarea acesteia, cu cel puțin 30 de zile anterior modificării.


  Articolul 39
  (1) În situația în care prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă planificat, OTS are obligația de a notifica UR/operatorii de sistem adiacenți afectați, în scris, cu minimum 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii, cu privire la motivul, data și ora limitării/întreruperii, precum și cu privire la data și ora reluării prestării serviciului.(2) OTS are obligația să reia prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (1).


  Articolul 40
  (1) Indicatorul specific de performanță care stabilește gradul de îndeplinire a obligației prevăzute la art. 39 alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_U5 - numărul UR/operatorilor de sistem adiacent afectați care au fost notificați într-un interval de timp mai mare de 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;– N_Uafectați -– numărul total al UR/operatorilor de sistem adiacent afectați.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_6 ≥ 98%.(3) Indicatorul specific de performanță care stabilește gradul de îndeplinire a obligației prevăzute la art. 39 alin. (2) se calculează cu formula:
  unde:– N_Ureluare - numărul UR/operatorilor de sistem adiacent afectați pentru care prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale a fost reluată la termenul specificat în notificare;– N_Uafectați - numărul total al UR/operatorilor de sistem adiacent afectați.
  (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^2_6 ≥ 98%.


  Articolul 41
  (1) Pentru nerespectarea obligațiilor în termenele prevăzute la art. 39 alin. (1) și/sau alin. (2), OTS are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 200 lei.(2) Compensația prevăzută la alin. (1) nu se plătește în cazul în care OTS prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligațiilor prevăzute la art. 39 nu a fost posibilă din cauza unor acțiuni sau restricții impuse de terți.

  IP7 - Soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard

  Articolul 42
  (1) OTS are obligația de a răspunde oricăror solicitări/sesizări/reclamații privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora.(2) În categoria solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse și cazurile în care în cuprinsul aceleași solicitări/sesizări/reclamații se face referire la două sau mai multe situații tratate distinct în prezentul standard.(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligațiilor OTS prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) și la art. 20 alin. (2)-(5).


  Articolul 43
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 42 alin. (1) se calculează cu formula:
  unde:– N_SSR30 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora;– N_TSSR - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor primite, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard;– N_SSRclasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor clasate, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_7 ≥ 80%.


  Articolul 44

  Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzut la art. 42 alin. (1), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:
  a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;
  b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației.

  IP8 - Tel Verde

  Articolul 45
  (1) OTS are obligația de a asigura funcționarea unui serviciu telefonic de urgență, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 și cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor și a reclamațiilor referitoare la apariția unor defecțiuni sau la acțiunile unor terți de natură a pune în pericol integritatea și funcționarea în condiții de siguranță a ST.(2) OTS are obligația să păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informații:
  a) numărul total de apeluri primite la Tel Verde;
  b) numărul apelurilor cu privire la apariția unor defecțiuni de natură a pune în pericol integritatea și funcționarea în condiții de siguranță a ST, inclusiv a celor referitoare la scăpările de gaze naturale;
  c) numărul apelurilor cu privire la acțiunile unor terți de natură a pune în pericol integritatea și funcționarea în condiții de siguranță a ST;
  d) numărul de apeluri de urgență cu timp de așteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde.
  (3) În cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OTS are obligația de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenție la locul semnalat.(4) OTS are obligația să asigure deplasarea echipei de intervenție prevăzute la alin. (3), la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul primirii apelului, în vederea remedierii defecțiunii.(5) În cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare, dar înainte de robinetul de la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare aparținând OTS, acesta are obligația de a comunica UR/operatorului de sistem adiacent afectat apariția defecțiunii, măsurile luate, precum și durata estimată pentru remediere, în conformitate cu prevederile Convenției/Acordului de interconectare.


  Articolul 46
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d) se calculează cu formula:
  unde:– N_Atimp60 - numărul apelurilor de urgență cu timp de așteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde;– N_Atotal - numărul total de apeluri de urgență primite la Tel Verde.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_8 ≥ 98%.(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 45 alin. (4) se calculează cu formula:
  unde:– N_ASC6 - numărul apelurilor de urgență referitoare la scăpări de gaze naturale, la care deplasarea echipei de intervenție s-a efectuat într-un interval de timp mai mic de 6 ore de la momentul primirii apelului;– N_ASCtotal - numărul total de apeluri de urgență primite referitoare la scăpări de gaze naturale.
  (4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^2_8 ≥ 98%.
  IP9 - Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale


  Articolul 47
  (1) Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OTS la cererea îndreptățită a solicitantului sau a UR, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.(2) Cererea scrisă privind plata compensațiilor poate fi depusă în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligațiile OTS devin scadente.(3) Modalitatea de plată a compensațiilor se stabilește de comun acord între părți.(4) Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensațiile datorate se specifică expres „Contravaloare compensații conform indicatorului de performanță ...“.(5) Plata de către OTS a compensațiilor nu îl exonerează pe acesta de la plata altor daune stabilite de instanța de judecată și/sau de alte reglementări aplicabile.


  Articolul 48

  În cazul în care OTS nu efectuează plata compensațiilor stabilite în prezentul standard, în termenul și în condițiile prevăzute la art. 47, acesta are obligația să plătească solicitantului:
  a) dublul compensațiilor datorate, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 47 alin. (1);
  b) triplul compensațiilor datorate, începând cu a 61-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 47 alin. (1).


  Articolul 49
  (1) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la art. 48 se calculează cu formula:
  unde:– N_comp60 - numărul compensațiilor care au fost plătite în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligațiile OTS devin scadente;– N_comp31 - numărul compensațiilor duble plătite de OTS;– N_comp61 - numărul compensațiilor triple plătite de OTS;– N_TCcomp - numărul total al compensațiilor care trebuie plătite.
  (2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP^1_9 ≥ 90%.


  Capitolul III Modalității de comunicare

  Articolul 50
  (1) La solicitările/sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui solicitant sau UR, OTS are obligația de a analiza aspectele semnalate și de a răspunde în scris cu privire la rezultatul analizei efectuate și la măsurile dispuse.(2) Obligația OTS de a răspunde la solicitări/sesizări/ reclamații se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.(3) OTS are obligația să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una dintre următoarele modalități de comunicare:
  a) prin poștă electronică;
  b) prin fax;
  c) prin poștă;
  d) prin predare sub semnătură, în situația în care răspunsul este ridicat personal de către solicitant sau UR.
  (4) În cazul în care solicitantul sau UR specifică o anumită modalitate de comunicare, OTS are obligația să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată.(5) Data la care OTS transmite răspunsul se consideră:
  a) data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire;
  b) data transmiterii prin poștă, cu confirmare de primire;
  c) data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poștă electronică.


  Articolul 51
  (1) Solicitantul sau UR are dreptul de a se adresa ANRE cu sesizări/reclamații în legătură cu nerespectarea de către OTS a obligațiilor care îi revin în conformitate cu prevederile prezentului standard.(2) Sesizările/reclamațiile menționate la alin. (1) se depun în termen de maximum 90 de zile de la data la care obligațiile OTS, prevăzute de prezentul standard, devin scadente.


  Articolul 52
  (1) În vederea îmbunătățirii calității serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, OTS are obligația să desfășoare activități de monitorizare anuală a gradului de satisfacție a solicitanților și a UR, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puțin cu privire la următoarele criterii:
  a) calitatea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea UR în capacitatea OTS de a opera ST în condiții de siguranță;
  b) atitudinea și competența personalului OTS cu care solicitantul sau UR vine în contact;
  c) accesibilitatea informațiilor privind serviciul prestat de OTS;
  d) promptitudinea în soluționarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamațiilor;
  e) modul de soluționare a solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor;
  f) satisfacerea cerințelor solicitanților și UR.
  (2) În urma desfășurării activităților prevăzute la alin. (1) OTS raportează anual ANRE:
  a) numărul de respondenți;
  b) criteriile avute în vedere;
  c) interpretarea rezultatelor;
  d) planul de măsuri necesare pentru acțiunile corective.


  Capitolul IV Evidențe și raportări

  Articolul 53
  (1) Pentru fiecare an gazier, OTS are obligația să țină evidența:
  a) solicitărilor privind racordarea la ST, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;
  b) solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor primite, precum și a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator specific de performanță a serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale;
  c) limitărilor și/sau întreruperilor planificate și neplanificate în prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) OTS are obligația să publice pe pagina proprie de internet și să actualizeze zilnic evidența prevăzută la alin. (1) lit. c).


  Articolul 54
  (1) OTS are obligația de a transmite ANRE, până în data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele:
  a) raportul privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a serviciului de transport al gazelor naturale, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;
  b) bilanțul compensațiilor plătite, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4;
  c) numărul total al cererilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale și durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T_m, exprimată în zile, se calculează cu formula:
  unde:– N_Si - numărul cererilor procesate în intervalul de timp t_i;– t_i - durata de procesare a cererii, exprimată în zile;– N_St - numărul total de cereri primite.

  d) numărul total al solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor primite, defalcate pe fiecare indicator specific de performanță a serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale și durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T_m, exprimată în zile, se calculează cu formula:
  unde:– N_Ri - numărul solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor procesate în intervalul de timp t_i;– t_i - durata de procesare a reclamațiilor, sesizărilor și solicitărilor, exprimată în zile;– N_Rt - numărul total al reclamațiilor, sesizărilor și solicitărilor primite;

  e) informațiile prevăzute la art. 52 alin. (2);
  f) evidența prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a);
  g) evidența prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. c), în format fișier EXCEL.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OTS sau de către persoana/persoanele împuternicită(e) să reprezinte legal OTS.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al OTS sau de către persoana/persoanele împuternicită(e) să reprezinte legal OTS.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit, în original, la ANRE; documentele prevăzute la alin. (1) se transmit și în format electronic editabil, prin e-mail, la adresa smgn@anre.ro.


  Articolul 55
  (1) OTS are obligația să publice pe pagina proprie de internet, până în data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 54 alin. (1) lit. a).(2) OTS are obligația să mențină pe pagina proprie de internet evidența prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. c) și raportul prevăzut la art. 54 alin. (1) lit. a), pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.


  Articolul 56

  OTS are obligația să mențină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanță din prezentul standard, pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.


  Articolul 57

  Costurile generate de plata compensațiilor nu sunt considerate costuri justificate și nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale.


  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 58

  În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OTS are obligația să publice conținutul acestuia, însoțit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet.


  Articolul 59

  Nerespectarea prevederilor prezentului standard constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 194 pct. 16 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 60

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul standard.


  Anexa nr. 1

  la standard
  Evidența limitărilor și/sau întreruperilor planificate și neplanificate

  Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale
  Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
  Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului
  Anul gazier pentru care se realizează raportarea

  Nr. crt.Tip limitare/ întrerupereDenumire lucrare/ motiv limitare și/sau întrerupereLocația limitării/întreruperiiPunct de ieșire/intrare afectatUR/operator de sistem adiacent afectatPerioada planificată de execuție a lucrării^2Data și ora limitării/ întreruperiiData și ora reluării prestării serviciuluiObservații
  SirutaLocalitateJudețCoordonate GPS^1 începutCoordonate GPS^1 sfârșitPuncte de ieșire din SNTPuncte de intrare în SNT
  X1Y1X2Y2LimitareÎntrerupereLimitareÎntrerupereDataOraDataOra
  neplanificatăplanificatăCodDenumireCodDenumireCodDenumireCodDenumire

  ^1 Coordonate GPS în sistem STEREO 70.
  ^ 2 Se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate.
  Reprezentant legal al OTS (numele și prenumele):
  Semnătura:


  Anexa nr. 2

  la standard
  Evidența solicitărilor privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

  Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale
  Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
  Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului
  Anul pentru care se realizează raportarea

  Nr. crt.SolicitantSIRUTALocalitate aparținătoareJudețSolicitare racordareSoluționare racordare
  NumărDataMod de soluționare a avizului tehnic/refuzNumărData
  1.
  2.

  Reprezentant legal al OTS (numele și prenumele):
  Semnătura:


  Anexa nr. 3

  la standard
  Raport privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a serviciului de transport al gazelor naturale

  Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale
  Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
  Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului
  Anul pentru care se realizează raportarea


  Nr. crt.

  Indicator general de performanță

  Indicator specific de performanță

  Condiția de realizare a performanței, în %

  Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului

  Valoare termen

  Grad de îndeplinire a condiției de performanță %

  1.

  IP0

  IP^1_0

  90%

  N_T0

  N_T2

  N_înreg

  N_clasate

  2.

  IP1

  IP^1_1

  90%

  N_CTR30

  N_TCTRST

  IP^2_1

  95%

  N_Rparametrii10

  N_TRparametrii

  N_RCLparametrii

  IP^3_1

  95%

  N_verificareP24

  N_TverificareP

  IP^4_1

  95%

  N_Rcalitate15

  N_TRcalitate

  N_RCLcalitate

  IP^5_1

  95%

  N_Rmăsurare15

  N_TRmăsurare

  N_RCLmăsurare

  IP^6_1

  95%

  N_Vmăsurare2

  N_TRmăsurare

  N_RCLmăsurare

  IP^7_1

  90%

  N_TN1

  N_Nînreg

  IP^8_1

  90%

  N_TN3

  N_NA

  IP^9_1

  90%

  N_TSF1

  N_TNînreg

  3.

  IP2

  IP^1_2

  95%

  N_sol10

  N_Tsol

  4.

  IP3

  IP^1_3

  95%

  N_Nev

  N_ATP

  N_ATR

  N_Clasat

  N_Tracord

  IP^2_3

  95%

  N_Rracordare15

  N_TRracordare

  N_RCLracordare

  IP^3_3

  95%

  N_Tir180

  N_Tracord

  N_TClasat

  IP^4_3

  95%

  N_Rperpif15

  N_TRperpif

  N_RCLperpif

  IP^5_3

  95%

  N_TPIF180

  N_TOCracord

  N_TOCClasat

  IP^6_3

  95%

  N_R20CPIF

  N_TCPIF

  5.

  IP4

  IP^1_4

  95%

  N_Rrefacere15

  N_TRrefacere

  N_RCLrefacere

  6.

  IP5

  IP^1_5

  98%

  N_U6

  N_Uafectați

  IP^2_5

  98%

  N_U24

  N_Uafectați

  7.

  IP6

  IP^1_6

  98%

  N_U5

  N_Uafectați

  IP^2_6

  98%

  N_Ureluare

  N_Uafectați

  8.

  IP7

  IP^1_7

  80%

  N_SSR30

  N_TSSR

  N_SSRclasate

  9.

  IP8

  IP^1_8

  98%

  N_Atimp60

  N_Atotal

  IP^2_8

  98%

  N_ASC6

  N_ASCtotal

  10.

  IP9

  IP^1_9

  90%

  N_comp60

  N_comp31

  N_comp61

  N_TCcomp

  Reprezentant legal al OTS (numele și prenumele):
  Semnătura:


  Anexa nr. 4

  la standard
  Bilanțul compensațiilor plătite

  Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale
  Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale
  Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului
  Anul pentru care se realizează raportarea

  Nr. crt.Indicator general de performanțăNumărul cererilor privind plata compensațiilorCuantumul total al compensațiilor achitate (lei)
  1.IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale

  2. IP1 - accesul, contractarea serviciului de transport al gazelor naturale și respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale

  3.IP2 - accesul la PVT

  4.IP3 - racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

  5.IP4 - refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele sistemului de transport al gazelor naturale

  6.IP5 - notificarea limitărilor și/sau a întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale

  7.IP6 - notificarea limitărilor și/sau a întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale

  8.IP7 - soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în standardul de performanță

  9.IP9 - realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale


  Reprezentant legal al OTS (numele și prenumele):
  Semnătura:

  ----