ORDIN nr. 1.602/946/2020pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.602 din 21 septembrie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 946 din 7 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 septembrie 2020
  Având în vedere:– titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;– Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;– Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;– Referatul de aprobare nr. 8.561 din 21 septembrie 2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.517 din 7 septembrie 2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 23^1, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
  (...)(7) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4^1), (5) și (6^1) se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de izolare.
  2. La articolul 23^1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În situația în care data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării primei probe care confirmă boala infectocontagioasă, pentru această perioadă certificatul de concediu medical se acordă de medicul de familie, în baza documentului eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde informații referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii infectocontagioase și data internării persoanei bolnave. (4^2) Pentru perioada internării în unitatea sanitară prevăzută la alin. (2) și (4), precum și pentru perioada prevăzută la alin. (4^1) se vor acorda certificate de concediu medical «inițial3. La articolul 23^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în scopul constatării și menținerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde informații referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta își desfășoară activitatea, precum și recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea perioadei pentru care se dispune această măsură.4. La articolul 64, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) După remedierea cauzelor înscrise în comunicarea prevăzută la alin. (9) care au condus la respingerea plății totale/parțiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o nouă cerere potrivit alin. (2), în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării. Cererea de recuperare se depune după depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate.5. La articolul 64, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de către instituțiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate nu se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau pentru incapacitate temporară de muncă pentru care s-a instituit măsura carantinei/izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, și care au fost suportate integral de către aceste instituții.6. La anexa nr. 1, nota marcată cu *) se modifică și va avea următorul cuprins:
  *) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizație 09 sau 91, după caz.
  7. În anexa nr. 9 - Cerere-tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate, la punctul 3 litera A, subpunctul 4) se modifică și va avea următorul cuprins:

  4) [ ] Îngrijire copil bolnav până la împlinirea vârstei de 7 ani sau pentru îngrijirea copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani/copilului cu afecțiuni grave în vârstă de până la 16 ani

  - Certificat de naștere copil (copie)
  - Certificat persoană cu handicap (copie)
  - Declarație pe propria răspundere care atestă că celălalt părinte sau susținător legal nu execută concomitent dreptul

  CNP [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  8. Anexa nr. 10 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Pentru persoanele asigurate aflate în situațiile prevăzute la art. 23^1 alin. (4^1) și (6^1) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, certificatele de concediu medical se acordă, potrivit legii, de către medicii de familie, pe baza documentelor eliberate de direcțiile de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan


  ANEXĂ

  (Anexa nr. 10 la norme)
  Cerere depusă pentru situațiile de la art. 64 alin. (10) din normele
  aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

  Perioada de raportare
  Luna ............ An .....................
  Unitatea
  ........................................................

  Str. ...................................... nr. .....,
  bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul .................
  Codul fiscal ...............................
  Contul .......................................
  Trezoreria/Banca ........................
  Nr. ......../................
  Către Casa de Asigurări de Sănătate ................................

  Unitatea ............................., cod fiscal .................., cu sediul în localitatea .........................., str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..................., cont ......................, deschis la Trezoreria/Banca ......................, vă rugăm a ne vira suma plătită asiguraților salariați care se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de ................. lei, din care:– J1 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, din care:– J1.1 ........................ lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării;– J2 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, din care:– J2.2 ......................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină;– J2.3 ......................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de muncă sau tratament balnear;– J3 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru maternitate;– J4 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;– J5 ........................... lei, reprezentând indemnizații de risc maternal.
  La prezenta cerere depunem un număr de ........... certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.
  Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus și pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizații sociale de sănătate.
  Anexă: Centralizator*) privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................
  *) În cazul cererilor depuse potrivit art. 64 alin. (10) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii.

  Director,
  (Administrator)
  ..........................
  Director economic,
  ............................

  -----