DECIZIE nr. 1.189 din 17 septembrie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 13 octombrie 2009  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Simona Ricu - procuror
  Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Gabriela Voica în Dosarul nr. 22.551/299/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii Constituţionale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece aceasta este nemotivată.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  Prin Încheierea din 26 martie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 22.551/299/2007, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Gabriela Voica într-o cauză având ca obiect judecarea unei acţiuni în revendicare imobiliară.
  Autorul excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, întrucât nu menţionează niciun motiv prin care să arate în ce constă neconstituţionalitatea textului de lege criticat, subliniind doar contrarietatea acestuia cu prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice şi la preeminenţa legii, art. 21 alin. (2) privind neîngrădirea prin lege a exerciţiului dreptului la acces liber la justiţie, art. 27 alin. (1) referitoare la inviolabilitatea domiciliului şi a reşedinţei, art. 41 alin. (2) privind dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială, art. 44 alin. (2) teza întâi şi alin. (7) referitoare la garantarea şi ocrotirea proprietăţii private şi, respectiv, la obligaţia proprietarului de a respecta sarcinile privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi şi art. 136 privind Proprietatea.
  Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate se impune a fi respinsă, având în vedere aspectul că partea care a invocat-o nu a motivat decât admisibilitatea acesteia, fără a indica, în concret, care este neconcordanţa reglementării criticate cu prevederile constituţionale invocate.
  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituţional, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei îl reprezintă prevederile art. 480 din Codul civil, potrivit cărora: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege."
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu a formulat nicio critică prin prisma căreia să se poată analiza constituţionalitatea textului de lege ce formează obiectul excepţiei. Întrucât nu s-a făcut nicio menţiune din care să rezulte în ce constă contrarietatea dintre textul de lege criticat şi prevederile constituţionale invocate, sesizarea din prezenta cauză nu îndeplineşte exigenţele cuprinse în art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate". Simpla indicare, generică, a unor prevederi din Legea fundamentală nu echivalează cu o motivare.
  Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil, astfel cum a fost formulată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Gabriela Voica în Dosarul nr. 22.551/299/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 septembrie 2009.
  PREŞEDINTELE
  CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Ingrid Alina Tudora
  ----------