INSTRUCȚIUNI din 22 noiembrie 2019privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 9 decembrie 2019 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. M.217 din 22 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Pentru a deveni personal militar în activitate prin absolvirea studiilor sau a cursurilor de formare a cadrelor militare ori a programelor de instruire a soldaților/gradaților profesioniști, candidații parcurg următoarele etape:
  a) recrutarea;
  b) selecția;
  c) admiterea la studii militare sau cursuri de formare, respectiv repartizarea în posturi de soldați și gradați profesioniști;
  d) formarea profesională inițială.
  (2) Pentru ocuparea locurilor în unitățile de învățământ liceal militar, candidații parcurg următoarele etape:
  a) recrutarea;
  b) selecția;
  c) admiterea.


  Articolul 2

  Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate ori pentru a urma cursurile unităților de învățământ liceal militar se execută de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare birouri informare-recrutare.


  Articolul 3

  Selecția candidaților se desfășoară astfel:
  a) de către centrele zonale de selecție și orientare, pentru candidații la învățământul liceal militar, învățământul postliceal militar pentru formarea inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor, învățământul universitar militar pentru formarea inițială a ofițerilor, la cursurile de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, precum și la programele de instruire destinate formării soldaților și gradaților profesioniști;
  b) de către colegiile naționale militare, prin personalul responsabil - doar pentru elevii acestora din ultimul an de studiu;
  c) de către unitățile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naționale, pentru toți candidații declarați „Admis“ la selecție în centrele zonale de selecție și orientare;
  d) complementar, de către Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu“, Centrul de Medicină Navală și secțiile psihologie operațională Bacău, București și Sibiu, pentru candidații declarați „Admis“ la selecție în centrele zonale de selecție și orientare sau în colegiile naționale militare, după caz, care optează pentru arme sau servicii și specialități militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale;
  e) de către Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“, privind nivelul capacității motrice, pentru candidații care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanță la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“.


  Articolul 4
  (1) La concursurile de admitere organizate în unitățile/instituțiile de învățământ militar, pe locurile alocate Ministerului Apărării Naționale prin Planul de școlarizare, participă numai candidații declarați „Admis/Apt“ la selecție.(2) Candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist declarați „Admis“ la selecție sunt repartizați de către centrul zonal de selecție și orientare desemnat în acest sens, pe unități militare, arme sau servicii și specialități militare, în funcție de nivelul caracteristicilor evaluate, de opțiunile proprii și de necesarul de încadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate în centrele de instruire/unități ale categoriilor de forțe sau ale comandamentelor.(3) Admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor militare se realizează potrivit legislației în vigoare la nivel național și normelor specifice Ministerului Apărării Naționale, elaborate de către Direcția generală management resurse umane.


  Articolul 5
  (1) În baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apărării Naționale, Direcția generală management resurse umane elaborează/stabilește următoarele:
  a) strategiile, politicile și reglementările specifice promovării profesiei militare, recrutării, selecției, admiterii și formării profesionale inițiale a personalului militar;
  b) Planul de școlarizare în unitățile/instituțiile de învățământ militar și structurile militare destinate formării profesionale inițiale și continue;
  c) Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar;
  d) tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele și durata programelor de formare profesională inițială, în condițiile legii, cu excepția programelor de instruire a soldaților/gradaților profesioniști.
  (2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, potrivit domeniilor de responsabilitate, Direcția generală management resurse umane avizează:
  a) normele de organizare și funcționare a birourilor informare-recrutare și a centrelor zonale de selecție și orientare;
  b) metodologiile utilizate în procesul de recrutare și selecție a candidaților, precum și metodologia de repartizare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist;
  c) graficele activităților de recrutare și selecție;
  d) Planul de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist;
  e) planurile de învățământ ale unităților/instituțiilor de învățământ militar;
  f) tematica și bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate;
  g) metodologiile de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate.


  Capitolul II Recrutarea și selecția candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate

  Articolul 6

  Pentru fiecare candidat care îndeplinește condițiile și criteriile de recrutare se întocmește un dosar cu următoarele documente:
  a) cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
  b) copia certificatului de naștere - candidații care optează pentru Institutul Medico-Militar prezintă două exemplare;
  c) copia actului de identitate;
  d) copia actului de identitate al părinților sau tutorilor legali - candidații care sunt minori la data depunerii dosarului de candidat;
  e) fișa de examinare medicală, în original, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 - candidații care nu provin din rândul personalului militar al Ministerului Apărării Naționale;
  f) copia fișei de examinare medicală periodică valabilă, efectuată în ultimele 12 luni, certificată de către medicul unității unde este încadrat/la care este arondată unitatea - candidații care provin din rândul personalului militar al Ministerului Apărării Naționale;
  g) certificat de cazier judiciar, fără înscrisuri, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepția candidaților care nu au împlinit 18 ani;
  h) adeverință din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii al învățământului secundar inferior sau gimnazial - candidații care optează pentru unitățile de învățământ liceal militar;
  i) copia certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/școlii profesionale/școlii de arte și meserii, în cazul în care aceasta este ultima formă de învățământ absolvită - candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în activitate;
  j) copia diplomei de bacalaureat sau adeverința care atestă promovarea de către titular a examenului de bacalaureat ori adeverința/certificatul care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii liceale sau că a absolvit învățământul liceal;
  k) copia actului de studii postliceale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează curs de formare a maiștrilor militari/subofițerilor în activitate - cu excepția candidaților care optează pentru serviciul „muzici militare“;
  l) copia actului de studii care atestă promovarea de către titular a examenului de finalizare a ciclului I și, după caz, a ciclului II de studii universitare, specializarea/programul de studii -candidații care optează pentru cursul de formare a ofițerilor în activitate;
  m) copia certificatului/diplomei de absolvire a învățământului liceal/postliceal/universitar cu licență de specialitate, copia certificatului valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a adeverinței pentru participare la concurs - candidații care optează pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate din serviciul „medical“;
  n) alte copii de atestate/certificate de calificare profesională și/sau adeverințe valabile, necesare exercitării profesiei, prevăzute de legislația aplicabilă - candidații care optează pentru cursul de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, în funcție de specificul locurilor prevăzute în Planul de școlarizare, respectiv pentru programul de instruire a soldaților profesioniști;
  o) copia permisului de conducere - candidații care optează pentru a deveni maistru militar/subofițer în activitate pentru armele „auto“, „geniu“ și „tancuri“ sau soldat și gradat profesionist în arma „auto“ și în specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu“;
  p) copia livretului militar - candidații proveniți din rândul personalului care îndeplinesc serviciul militar în rezervă;
  q) declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, în care menționează că se obligă să lucreze în Ministerul Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară în care va fi repartizat - candidații care optează pentru cursul de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate;
  r) copia contractului/contractelor cu Ministerul Apărării Naționale - candidații care provin din rândul rezerviștilor voluntari, certificat/certificate de structurile de personal ale unităților militare unde sunt încadrați;
  s) fișa „Cumul de puncte“ - candidații la profesia de soldat și gradat profesionist, conform modelului prevăzut de metodologia de repartizare pe funcții a candidaților selecționați pentru posturile de soldat și gradat profesionist, elaborată de Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării;
  t) rezultatul selecției din centrele zonale de selecție și orientare sau din colegiile naționale militare - elevii din ultimul an de învățământ;
  u) rezultatul examinării/evaluării aptitudinale realizate de către structurile prevăzute la art. 3 lit. d) sau e) - candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare ori structuri militare pentru care trebuie efectuate aceste examinări/evaluări;
  v) documentele care dovedesc împrejurările decesului/ producerii invalidității, precum și legătura de cauzalitate cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, eliberate de către structurile/comisiile special stabilite în acest sens - numai pentru candidații prevăzuți la art. 20 alin. (1) și (2);
  w) documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de recrutare suplimentare sau copii ale acestora, după caz - candidații care optează pentru posturile de soldați/gradați profesioniști în activitate în armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se stabilesc criterii suplimentare;
  x) documente eliberate de structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale privind recunoașterea și echivalarea studiilor absolvite, precum și a notelor/mediei obținute în instituții civile de învățământ din străinătate raportate la sistemul de educație din România - candidații care au absolvit studii în străinătate;
  y) adeverința referitoare la vechimea în serviciu și calificativele obținute în acest timp, eliberată de către unitatea militară în care sunt încadrați - candidații care optează pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate și care provin din rândul soldaților/gradaților profesioniști în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale;
  z) documentele doveditoare privind experiența în domeniul studiilor absolvite, eliberate de către foștii angajatori - candidații care optează pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate și care provin din rândul personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile;
  aa) avizul comisiei de selecție - numai pentru maiștrii militari și subofițerii în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale care optează pentru cursurile de formare a ofițerilor în activitate;
  ab) raportul personal prin care solicită participarea la concursul de admitere la cursul de formare a cadrelor militare în activitate, avizat de către comandantul unității militare unde este încadrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 - candidații care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale;
  ac) copia documentului care atestă că solicitantul este sportiv de performanță la una din disciplinele sportive înscrise în Certificatul de Identitate Sportivă al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua“, vizat pe anul în curs de federația națională de specialitate - candidații care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist de sportivi de performanță la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“;
  ad) adeverință în original, eliberată de federația națională de specialitate, din care să reiasă că solicitantul nu este suspendat din activitatea sportivă - candidații care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanță la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“.


  Articolul 7
  (1) Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza județului/sectorului municipiului București aflat în responsabilitatea centrului militar, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru candidatul care este încadrat/angajat ori care este înmatriculat într-o unitate/instituție de învățământ din alt județ/sector, dosarul de candidat se poate întocmi de către biroul informare-recrutare din acel județ/sector, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanță la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ pot depune dosarul de candidat la biroul informare-recrutare din sectorul unde își are sediul Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).


  Articolul 8
  (1) Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/instituția sau unitatea de învățământ militar ori structura militară destinată formării profesionale inițiale și continue din rețeaua Ministerului Apărării Naționale. În cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidaților care optează și pentru instituții de învățământ civile ori ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională acreditate din România, pe locurile repartizate Ministerului Apărării Naționale, li se întocmesc două sau mai multe dosare de candidat, după caz. (3) Dosarele de candidat întocmite pentru instituțiile de învățământ civile acreditate ori ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională din România, pe locurile repartizate Ministerului Apărării Naționale, se completează cu documentele solicitate de către instituțiile de învățământ respective.(4) Direcția generală management resurse umane transmite Direcției personal și mobilizare a Statului Major al Apărării precizări privind documentele suplimentare prevăzute la alin. (3).


  Articolul 9
  (1) Cererea de înscriere se asigură de către birourile informare-recrutare.(2) În procesul de recrutare, pe lângă documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat, se utilizează fișa de contact, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5, care stă la baza inițierii procesului de recrutare, a verificării preliminare a îndeplinirii criteriilor de recrutare și a urmăririi rezultatelor ulterioare obținute de către candidat până la intrarea în sistemul militar.(3) Completarea fișelor de contact pentru potențialii candidați care solicită participarea la procesul de recrutare se poate efectua în orice perioadă a anului. După aprobarea graficelor de recrutare și selecție, recrutorii au obligația de a informa toți candidații care au completat fișe de contact despre începerea perioadei de recrutare specifice opțiunilor exprimate.(4) Întocmirea dosarelor de candidat se desfășoară numai în perioadele planificate în acest scop, conform graficului de recrutare și de selecție, corelat cu structura anului școlar/universitar, cu perioadele de desfășurare a concursurilor de admitere/datele de începere a programelor de instruire date publicității, pentru candidații care s-au prezentat la birourile informare-recrutare în perioada destinată înscrierii, prin graficele de recrutare și selecție.(5) Fiecare dosar de candidat este însoțit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat și a verificat conținutul dosarului, precum și de către șeful biroului informare-recrutare, iar filele din dosar sunt numerotate în colțul din dreapta jos.(6) Coperta dosarului de candidat este inscripționată conform modelului prezentat în anexa nr. 6.


  Articolul 10

  Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către personalul recrutor; candidații pot prezenta copii certificate pentru conformitate de către instituțiile care dețin documentul original.


  Articolul 11
  (1) Fișele de contact, dosarele nefinalizate, documentele din dosarele candidaților declarați „Respins“ la selecție, care nu se restituie acestora, se păstrează timp de 3 ani de la data inițierii contactului/finalizării dosarului, în arhiva biroului informare-recrutare.(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare, selecție sau admitere/repartizare, după caz, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, cu excepția cererii de înscriere, a fișei de examinare medicală și a fișei „Cumul de puncte“.


  Articolul 12
  (1) Recrutarea se desfășoară pe baza următoarelor documente:
  a) Planul de școlarizare în unitățile/instituțiile de învățământ militar, denumit în continuare Plan de școlarizare, elaborat anual de către Direcția generală management resurse umane și aprobat de ministrul apărării naționale;
  b) Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar;
  c) Planul de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist în activitate întocmit pe serii de instruire, de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării, pe baza propunerilor categoriilor de forțe, comandamentelor și structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, corelat cu posibilitățile financiare puse la dispoziție prin buget;
  d) graficele de recrutare și selecție.
  (2) Prin Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar se stabilește numărul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmește fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar, astfel încât să se asigure ocuparea tuturor locurilor din Planul de școlarizare.(3) Recrutorii au obligația de a continua întocmirea dosarelor de candidat și după atingerea numărului minim de dosare prevăzut la alin. (2), dacă sunt cereri, în perioada înscrierii.


  Articolul 13
  (1) Direcția generală management resurse umane trimite Planul de școlarizare aprobat și Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar la Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării.(2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării comunică integral tuturor birourilor informare-recrutare și centrelor zonale de selecție și orientare numărul de locuri prevăzute în Planul de școlarizare, respectiv în Planul de recrutare pentru posturile de soldat și gradat profesionist.(3) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării transmite o copie a Planului de recrutare pentru posturile de soldat și gradat profesionist la Direcția generală management resurse umane.(4) Planul de școlarizare se publică pe pagina de internet a Direcției generale management resurse umane și se face referire la acesta în următorul număr al Buletinului Informativ al Armatei.(5) Posturile de soldat și gradat profesionist, aprobate pentru încadrare, se publică pe paginile de internet ale Statului Major al Apărării, respectiv Direcției generale management resurse umane și se face referire la aprobarea acestora în următorul număr al Buletinului Informativ al Armatei.(6) Informațiile prevăzute la alin. (4) și (5) sunt preluate și pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale, prin grija Direcției informare și relații publice, la solicitarea structurilor inițiatoare ale acestora.(7) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării trimite fiecărui birou informare-recrutare extras din Planul de recrutare, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b), cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidați, unități/instituții de învățământ militar.


  Articolul 14

  Sursele de proveniență a candidaților la cursurile de formare a cadrelor militare în activitate, pe arme sau servicii și specialități militare, se aprobă de către ministrul apărării naționale, prin Planul de școlarizare.


  Articolul 15
  (1) Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
  a) prezentarea ofertei educaționale/profesionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar;
  b) completarea fișei de contact de către recrutor;
  c) contactarea candidaților aflați în evidența biroului informare-recrutare;
  d) înscrierea candidaților care solicită participarea la procesul de recrutare, în termenele stabilite prin graficele elaborate pentru fiecare categorie de personal/instituție de învățământ în parte;
  e) punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile și consilierea acestuia, ori de câte ori solicită acest lucru;
  f) programarea candidatului pentru susținerea selecției în cadrul centrului zonal de selecție și orientare, precum și informarea acestuia privind desfășurarea activităților la care urmează să participe;
  g) înștiințarea candidatului declarat „Admis“ la selecția desfășurată în cadrul centrului zonal de selecție și orientare și consilierea acestuia de către personalul recrutor privind modalitatea de efectuare a examinării medicale;
  h) programarea candidatului declarat „Apt“ la examinarea medicală, care urmează să susțină examinarea/evaluarea aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, realizate de către structurile prevăzute la art. 3 lit. d);
  i) completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestora;
  j) completarea de către candidat a cererii de înscriere, concomitent cu reverificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare și existenței tuturor documentelor în dosarul de candidat;
  k) informarea candidatului privind graficul-calendar al concursurilor de admitere pentru toate opțiunile și modul în care se poate face reorientarea pe parcursul procesului de recrutare, selecție și admitere/repartizare;
  l) luarea deciziei de către recrutor și consemnarea în fișa de contact.
  (2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) se organizează/desfășoară în scopul asigurării unui flux constant și suficient de mare de candidați cu profil aptitudinal-motivațional adecvat cerințelor instituției militare, de către următoarele structuri:
  a) birourile informare-recrutare;
  b) unitățile/instituțiile de învățământ militar;
  c) statele majore ale categoriilor de forțe și comandamentele;
  d) structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit domeniilor de responsabilitate.
  (3) Activitățile de promovare a profesiei militare se desfășoară de către structurile nominalizate la alin. (2) potrivit campaniei de promovare a profesiei militare, elaborată anual, în perioada aprilie-mai, de către Direcția generală management resurse umane și aprobată de către ministrul apărării naționale, în baza căreia se fundamentează proiectul de buget pentru anul următor.


  Articolul 16

  În funcție de parcurgerea acțiunilor prevăzute la art. 15 alin. (1), candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situații, care se consemnează în fișa de contact:
  a) contactat - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare întrucât nu îndeplinește unul sau mai multe criterii generale și/sau specifice pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de formare inițială și arma/serviciul și specialitatea militară pentru care a optat sau îndeplinește criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/funcții pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de formare inițială și arma/serviciul și specialitatea militară pentru care a optat ori nu a finalizat dosarul, din diferite motive, în termenul stabilit prin graficul de recrutare și selecție;
  b) recrutat - candidatul îndeplinește toate criteriile generale și specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituția de învățământ/programul de formare inițială și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opțiune, și pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.


  Articolul 17

  Un candidat este, de regulă, preluat de către un singur recrutor, care ține legătura cu acesta și îl îndrumă pe tot parcursul procesului de recrutare și selecție.


  Articolul 18

  Candidații înscriși sunt planificați pentru susținerea selecției în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, respectând următoarea procedură:
  a) birourile informare-recrutare transmit situația nominală cu candidații înscriși/contactați, săptămânal, la centrele zonale de selecție și orientare;
  b) centrele zonale de selecție și orientare transmit birourilor informare-recrutare arondate planificarea numerică a candidaților pe serii/perioade/categorii de candidați;
  c) birourile informare-recrutare contactează candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecție și orientare la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;
  d) birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecție și orientare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, tabelele nominale cu candidații care confirmă participarea la selecție;
  e) candidații care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecție, își declară indisponibilitatea temporară din motive obiective, susținute de acte doveditoare, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor, în limitele de timp stabilite de centrul zonal de selecție și orientare;
  f) în cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către centrul zonal de selecție și orientare, completarea locurilor se face de comun acord cu reprezentanții acestuia;
  g) pentru personalul militar în activitate, elevii din instituțiile militare de învățământ și personalul civil din Ministerul Apărării Naționale, birourile informare-recrutare comunică unităților militare în care sunt încadrați data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecție și orientare și îi informează despre documentele și materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la selecție;
  h) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe din care să rezulte că au fost planificați la selecție.


  Articolul 19

  Termenele-limită de înscriere, de încheiere a selecției, a examinărilor medicale și a examinărilor/evaluărilor aptitudinale medicale și/sau evaluărilor psihologice a aptitudinilor speciale, precum și de finalizare a dosarelor de candidat se stabilesc de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării prin graficele de recrutare și selecție, pe categorii de personal/candidați și tipuri de unități/instituții de învățământ militar/programe de formare/instruire, și se comunică Direcției generale management resurse umane, Direcției medicale, Statului Major al Forțelor Navale, Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu“, birourilor informare-recrutare și centrelor zonale de selecție și orientare.


  Articolul 20
  (1) Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la unitățile/instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, dacă îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare, respectiv au fost declarați „Admis“ la testele de aptitudini/probele eliminatorii.(2) Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot fi înmatriculați, la cerere, fără examen, în instituțiile de învățământ ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare, respectiv au fost declarați „Admis“ la testele de aptitudini/probele eliminatorii.(3) Dosarele candidaților prevăzuți la alin. (1) și (2) evidențiază pe copertă, la rubrica „Mențiuni suplimentare“, situația candidatului, precum și opțiunea pentru instituțiile de învățământ militar preuniversitar/universitar, după caz.(4) Dosarele prevăzute la alin. (3) se înaintează, de către birourile informare-recrutare, în termenele-limită de înscriere prevăzute la art. 19, Direcției generale management resurse umane, pentru avizare.(5) După elaborarea avizului prevăzut la alin. (4), Direcția generală management resurse umane returnează birourilor informare-recrutare dosarele, în vederea planificării candidaților pentru participarea la selecție.(6) Candidații care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi transferați/înscriși fără examen la instituțiile sau unitățile de învățământ militar pot continua parcurgerea etapelor de selecție și admitere, conform normelor în vigoare.(7) Birourile informare-recrutare trimit Direcției generale management resurse umane rezultatele obținute la selecția din centrele zonale de selecție și orientare și la examinarea medicală sau examinarea/evaluarea aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, după caz, în termen de 3 zile de la data finalizării dosarului, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a înștiințării candidaților.(8) Prevederile alin. (1) și (2) referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar.


  Articolul 21
  (1) Urmașii personalului armatei decedat și copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi încadrați, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare, sunt declarați „Admis“ la probele de evaluare psihologică susținute în cadrul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală și există astfel de posturi vacante în unități militare din garnizoanele solicitate.(2) Pentru încadrarea pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, urmașii și copiii prevăzuți la alin. (1) se adresează în scris unității militare în care a fost sau este încadrat, după caz, personalul armatei decedat/încadrat în grad de invaliditate și întocmesc dosarul de candidat în cadrul unității respective. Îndeplinirea criteriilor de recrutare se verifică de către structura de resurse umane a unității militare sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura respectivă a eșalonului superior.(3) Unitățile militare prevăzute la alin. (2) solicită, pe cale ierarhică, Direcției generale management resurse umane planificarea candidaților la evaluarea psihologică în cadrul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală.(4) Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală comunică, pe cale ierarhică, unităților militare solicitante datele la care sunt planificați candidații pentru participarea la evaluarea psihologică, iar unitățile respective anunță candidații să se prezinte pentru susținerea probei de selecție. În condițiile prezentului articol, evaluarea psihologică se poate efectua în tot timpul anului.(5) Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală efectuează evaluarea psihologică utilizând criteriile și metodologia de evaluare psihologică pentru intrarea în sistemul militar și transmite, pe cale ierarhică, unităților militare adeverințele cu rezultatele obținute de candidați, în termen de 5 zile de la data susținerii probei de selecție, în vederea completării dosarului de candidat, respectiv a anunțării candidaților.(6) În situația în care candidații declarați „Admis“ solicită încadrarea în unitatea militară unde s-a întocmit dosarul de candidat, iar în cadrul acesteia există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă inițiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.(7) În cazul în care candidații declarați „Admis“ solicită încadrarea în altă unitate militară sau garnizoană decât unitatea unde s-a întocmit dosarul de candidat sau în această unitate nu există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă solicită, pe cale ierarhică, până la eșalonul/structura în subordinea/coordonarea căruia/căreia se află unitatea militară unde candidații solicită încadrarea, inițierea demersurilor pentru identificarea posturilor vacante pentru care aceștia îndeplinesc criteriile de recrutare și selecție.(8) După identificarea postului vacant, candidatul completează o nouă cerere de înscriere, la sediul unității militare unde s-a întocmit dosarul de candidat. Dosarul de candidat completat cu toate documentele se transmite de îndată unității militare în cadrul căreia se regăsește postul vacant de soldat/gradat profesionist, care inițiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.(9) Încadrarea efectivă are loc la data semnării contractului încheiat conform reglementărilor în vigoare.


  Articolul 22
  (1) Candidații sunt luați în evidența centrelor zonale de selecție și orientare pe baza informațiilor transmise de către birourile informare-recrutare.(2) Centrele zonale de selecție și orientare împreună cu birourile informare-recrutare planifică la selecție candidații recrutați, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite.


  Articolul 23
  (1) Selecția candidaților în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare cuprinde:
  a) evaluarea psihologică;
  b) evaluarea nivelului capacității motrice;
  c) interviul de evaluare finală.
  (2) În activitatea de evaluare psihologică se utilizează criteriile și predictorii psihologici prevăzuți în metodologiile elaborate de către Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală și aprobate prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.(3) Metodologia de evaluare a nivelului capacității motrice a candidaților se elaborează de către structura specializată de educație fizică din Statul Major al Apărării și se aprobă prin dispoziție a șefului Direcției instrucție și doctrină. (4) Interviul de evaluare finală se execută în vederea orientării vocaționale a candidaților.(5) Evaluările prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor.(6) Rezultatele obținute la oricare dintre evaluări nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obținute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecție și orientare.(7) Evaluările prevăzute la alin. (1) se organizează și se desfășoară în conformitate cu reglementările în vigoare din domeniu și cu cele privind organizarea și funcționarea centrelor zonale de selecție și orientare.(8) Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de recrutare și selecție.


  Articolul 24

  În vederea desfășurării evaluărilor prevăzute la art. 23 alin. (1), fiecare candidat trebuie să prezinte o adeverință eliberată de către medicul de familie care să ateste că este apt pentru susținerea de probe sportive și să declare, sub semnătură, în ziua susținerii evaluărilor, că starea psihică și cea fizică îi permit acest lucru.


  Articolul 25
  (1) Evaluarea psihologică a elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ se desfășoară de către psihologii încadrați în aceste instituții, pe baza metodologiilor de specialitate elaborate de către Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală și aprobate prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.(2) Evaluarea nivelului capacității motrice a elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ se execută de către profesorii de educație fizică încadrați în aceste instituții, în cadrul orelor de educație fizică - curriculum diferențiat, potrivit metodologiei prevăzute la art. 23 alin. (3).(3) Candidații proveniți din rândul elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ nu susțin interviul de evaluare finală.


  Articolul 26

  Toți candidații recrutați de un birou informare-recrutare participă la selecție, fără excepție, la același centru zonal de selecție și orientare, conform arondării zonale stabilite prin dispoziție a șefului Direcției personal și mobilizare a Statului Major al Apărării și care nu poate fi modificată, în acest sens, pe parcursul unui an de recrutare și selecție.


  Articolul 27

  Procesul de selecție în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare se încheie cu declararea candidatului în una dintre următoarele situații:
  a) „Admis“ - dacă îndeplinește baremele/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
  b) „Respins“ - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/ aplicate;
  c) „Neprezentat“ - dacă până la încheierea perioadei de selecție pentru categoria de candidați din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecție și orientare la care a fost planificat/replanificat;
  d) „Eliminat“ - dacă, indiferent de rezultatele obținute, candidatul încalcă prevederile legale pe timpul activității de selecție, caz în care nu mai poate participa la susținerea evaluărilor în cursul aceluiași an de selecție;
  e) „Retras“ - dacă, pe timpul activității de selecție, candidatul se retrage din motive personale, neprecizate, caz în care nu mai poate participa la susținerea evaluărilor în cursul aceluiași an de selecție.


  Articolul 28

  Candidații declarați „Admis“ la selecție sunt consiliați de către personalul centrelor zonale de selecție și orientare în vederea planificării și efectuării examinării medicale.


  Articolul 29
  (1) Examinarea medicală a candidaților pentru unitățile de învățământ liceal militar, precum și a celor care nu provin din rândul personalului militar din cadrul Ministerului Apărării Naționale se efectuează în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naționale, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naționale.(2) Centrele militare transmit unităților sanitare menționate la alin. (1), de două ori pe săptămână, situația cu candidații declarați „Admis“ la selecția în centrele zonale de selecție și orientare, în vederea efectuării examinării medicale.(3) Fișa de examinare medicală se asigură, la prezentarea candidatului pentru examinare, de către unitățile sanitare militare la care este arondat centrul militar care întocmește dosarul de candidat.(4) Fișa de examinare medicală se completează în prima parte de către unitatea sanitară militară la care este arondat centrul militar unde candidatul își întocmește dosarul, pe baza adeverinței eliberate de către medicul de familie, iar partea a doua cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale. (5) Unitățile sanitare militare trimit documentele la centrele militare la care candidații își întocmesc dosarul, prin serviciul specializat de transport al corespondenței clasificate, astfel:
  a) fișele de examinare medicală ale celor declarați „Apt“, în vederea introducerii acestora în dosarul de candidat, imediat după finalizarea examinării medicale;
  b) tabelele cu candidații declarați „Inapt“ și cu cei care au formulat contestații, după expirarea termenului legal de depunere a contestațiilor.


  Articolul 30
  (1) Examinarea medicală a candidaților se efectuează o singură dată și este valabilă pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fișei de examinare medicală, eliberată în condițiile prevăzute la art. 29 alin. (3). (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații pentru profesia de soldat/gradat profesionist pot fi examinați medical de două ori pe parcursul unui an de recrutare, în situația în care timpul scurs de la efectuarea examinării medicale până la data începerii repartizării acestora depășește 6 luni calendaristice.(3) Examinarea medicală a candidaților care provin din rândul elevilor colegiilor liceale militare se efectuează în perioada noiembrie-decembrie, ca examinare medicală periodică, prin grija unităților de învățământ liceal militar, conform dispozițiilor șefului Direcției medicale. Fișa de examinare medicală periodică întocmită cu această ocazie este valabilă pentru dosarul de candidat, dacă până la recrutare nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unității sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie.(4) Pentru maiștrii militari, subofițerii și soldații și gradații profesioniști din Ministerul Apărării Naționale, la întocmirea dosarului de candidat, este valabilă fișa de examinare medicală periodică în vigoare, efectuată în ultimele 12 luni, certificată de către medicul unității sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie; în funcție de specificul locului de muncă, medicul de medicina muncii poate recomanda investigații suplimentare; în cazul în care au intervenit modificări ale stării de sănătate se efectuează o nouă vizită medicală.


  Articolul 31
  (1) După ce au fost declarați „Apt“ la examinarea medicală prevăzută la art. 30, următoarele categorii de candidați efectuează examinarea/evaluarea aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, astfel:
  a) candidații la programele de formare inițială în cadrul cărora se desfășoară activități aeronautice militare, precum și candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitatea militară „forțe pentru operații speciale“, la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu“;
  b) candidații pentru profesia de ofițer sau maistru militar în Forțele Navale, indiferent de arma și specialitatea militară, precum și candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitatea militară „scafandri“ sau cei care vor fi îmbarcați la Centrul de Medicină Navală;
  c) candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale prin grija secțiilor psihologie operațională Bacău, București și Sibiu, la instituțiile militare de învățământ/centrele zonale de selecție și orientare, după caz.
  (2) Candidații care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ ca soldați/gradați profesioniști efectuează evaluarea psihologică în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și evaluarea nivelului capacității motrice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua“ sau în locații care permit susținerea acesteia, corespunzător disciplinei sportive.(3) Candidații declarați „Apt“/„Admis“ obțin avizul scris al instituțiilor care efectuează examinările/evaluările prevăzute la alin. (1) și (2).


  Articolul 32
  (1) Documentele rezultate în urma finalizării selecției efectuate în centrele zonale de selecție și orientare sau, după caz, la colegiile naționale militare, precum și în cadrul structurilor militare specificate la art. 31 alin. (1) și (2) se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor.(2) Perioadele de desfășurare și modalitatea de planificare a candidaților pentru efectuarea examinărilor/evaluărilor aptitudinale medicale și/sau evaluărilor psihologice a aptitudinilor speciale se stabilesc de către centrele militare zonale împreună cu structurile militare specificate la art. 31 alin. (1) și (2).(3) Structurile militare specificate la art. 31 alin. (1) și (2) transmit rezultatele/avizele menționate la art. 31 alin. (3) la birourile informare-recrutare care au solicitat evaluările, în termen de două zile de la finalizare.(4) Examinarea/Evaluarea aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale ale candidaților care provin din rândul elevilor unităților de învățământ liceal militar se efectuează în luna ianuarie, prin grija unităților de învățământ liceal militar.


  Articolul 33
  (1) Birourile informare-recrutare și unitățile/instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă categorie de personal/unitate/instituție de învățământ militar/program de formare/instruire, armă sau serviciu și specialitate militară, ca urmare a rezultatelor obținute pe parcursul procesului de selecție și la concursul/examenul de admitere, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție stabilite pentru noua opțiune și dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/ programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere.(2) Reorientarea/Schimbarea opțiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare și admitere se face prin completarea și introducerea în dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ștampila structurii în care a avut loc schimbarea opțiunii, precum și anularea precedentei cereri de înscriere.(3) Reorientarea/Schimbarea opțiunii candidatului are loc astfel:
  a) la biroul informare-recrutare - pe toată perioada destinată înscrierii candidaților stabilită prin graficele de recrutare;
  b) la biroul informare-recrutare - în afara perioadelor destinate înscrierii candidaților stabilite prin graficele de recrutare, în funcție de rezultatul obținut la selecție;
  c) la unitatea/instituția de învățământ militar, după afișarea rezultatelor concursului/examenului de admitere;
  d) la biroul informare-recrutare după susținerea concursului de admitere, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituție de învățământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere.
  (4) Noua opțiune a candidatului exprimată în cererea de înscriere trebuie să se regăsească pe adeverința eliberată de centrul zonal de selecție și orientare la care a fost declarat „Admis“ și pe coperta dosarului de candidat.


  Articolul 34

  Personalul militar în activitate, elevii din unitățile militare de învățământ și personalul civil din structurile Ministerului Apărării Naționale participă la selecție și la concursurile de admitere prin grija unităților militare de care aparțin și sunt considerați ca fiind în misiune.


  Articolul 35
  (1) După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților declarați „Admis“ la selecție și, după caz, declarați „Apt“/„Admis“ în urma efectuării examinării/evaluării aptitudinale medicale și/sau evaluării psihologice a aptitudinilor speciale sunt trimise de către birourile informare-recrutare la unitățile/ instituțiile de învățământ militar care organizează concursul/ examenul de admitere sau la centrul zonal de selecție și orientare care execută activitatea de repartizare pe centre de instruire/unități de instrucție a candidaților pentru posturile de soldat/gradat profesionist, potrivit termenelor stabilite prin graficele de recrutare. (2) Candidaților declarați „Admis“ sau „Respins“ la selecția desfășurată în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final, detaliat pe categorii de personal, arme sau servicii și specialități militare pentru care candidatul este eligibil.(3) Dosarele candidaților declarați „Neprezentat“, „Respins“ sau „Neadmis“ la concursul de admitere se transmit, după caz, altor unități/instituții militare de învățământ, conform opțiunilor exprimate în cererea de înscriere sau la birourile informare-recrutare.


  Articolul 36

  Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile privind selecția se analizează de către structurile de specialitate, pe baza unei metodologii aprobate prin dispoziție a șefului Direcției personal și mobilizare a Statului Major al Apărării, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel național și specifice Ministerului Apărării Naționale.


  Articolul 37

  Centrele zonale de selecție și orientare pot asigura cazarea gratuită a candidaților, la solicitarea acestora, în limita posibilităților.


  Articolul 38
  (1) Centrele zonale de selecție și orientare trimit zilnic birourilor informare-recrutare rezultatele obținute de către candidați în urma susținerii selecției.(2) Birourile informare-recrutare operează în fișa de contact și în baza de date rezultatele obținute de către candidați în procesul de selecție și admitere/repartizare, inclusiv schimbarea opțiunii lor, după susținerea concursurilor de admitere.


  Capitolul III Formarea profesională inițială a personalului militar în activitate

  Articolul 39

  Formarea profesională inițială a ofițerilor în activitate se realizează prin următoarele căi:
  a) parcurgerea și finalizarea studiilor universitare militare de licență, organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ superior militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale;
  b) parcurgerea și finalizarea cursului de formare a ofițerilor în activitate, organizat și desfășurat în unități/instituții de învățământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale inițiale și continue, numai pentru armele, serviciile și specialitățile militare pentru care rețeaua de învățământ a Ministerului Apărării Naționale nu are posibilități de formare;
  c) parcurgerea și finalizarea studiilor universitare de licență organizate și desfășurate în instituții de învățământ superior cu care Ministerul Apărării Naționale are încheiate acorduri/ contracte de parteneriat, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale.


  Articolul 40

  Studiile universitare de licență, prevăzute la art. 39, se organizează astfel:
  a) învățământ cu frecvență cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licență, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent;
  b) învățământ cu frecvență cu durata de 4 ani, corespunzător unui număr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent/aspirant;
  c) învățământ cu frecvență cu durata de 5-6 ani, corespunzător unui număr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent și a brevetului de ofițer, la sfârșitul anului al IV-lea, și a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.


  Articolul 41

  Planurile de învățământ ale studiilor universitare de licență se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:
  a) pregătire universitară, potrivit standardelor naționale și specifice;
  b) pregătire militară generală și tactică, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;
  c) pregătire militară de specialitate pentru inițierea în domeniul armei sau al serviciului și specialității militare;
  d) stagii de practică în unități militare.


  Articolul 42

  Studiile universitare de licență asigură:
  a) însușirea cunoștințelor științifice fundamentale specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază și inițierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei sau al serviciului și specialității militare;
  b) formarea competențelor de comandă și de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;
  c) formarea competențelor inițiale de specialist militar, capabil să sintetizeze și să interpreteze informațiile la dispoziție, să rezolve problemele de bază și să evalueze rezultatele;
  d) formarea competențelor de comunicare, inclusiv într-o limbă străină, și de utilizare a tehnologiilor informatice;
  e) formarea competențelor de educator și de instructor, în spiritul normelor și valorilor militare, naționale și universale;
  f) formarea ca bun cetățean care să cunoască și să respecte valorile societății.


  Articolul 43

  Durata cursului de formare a ofițerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcție de arma/serviciul și specialitatea militară.


  Articolul 44

  Formarea profesională inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate se realizează prin următoarele căi:
  a) parcurgerea și finalizarea studiilor postliceale militare, organizate și desfășurate în unitățile de învățământ militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale;
  b) parcurgerea și finalizarea cursului de formare a maiștrilor militari, respectiv a subofițerilor în activitate, organizat și desfășurat în unități de învățământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale inițiale și continue, numai pentru armele, serviciile și specialitățile militare pentru care rețeaua de învățământ a Ministerului Apărării Naționale nu are posibilități de formare.


  Articolul 45
  (1) Învățământul postliceal militar asigură:
  a) însușirea cunoștințelor teoretice și metodologice necesare îndeplinirii atribuțiilor funcțiilor de luptător, de specialist militar și de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă și similare acestora;
  b) formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoștințe psihopedagogice și metodice necesare exercitării atribuțiilor de instructor;
  c) formarea deprinderilor și abilităților necesare exploatării, reparării, întreținerii, verificării și menținerii în stare operațională a armamentului și tehnicii din dotare;
  d) formarea capacității de adaptare la schimbările tehnologice, organizaționale și doctrinare din sistemul militar;
  e) formarea competențelor de comunicare într-o limbă străină, precum și a abilităților de utilizare a mijloacelor informatice;
  f) dezvoltarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice calificării profesionale.
  (2) Planurile de învățământ se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:
  a) pregătire postliceală și de specialitate, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară, precum și pentru specializarea postliceală;
  b) pregătire militară generală, metodică și tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;
  c) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă.
  (3) Învățământul postliceal militar pentru formarea maiștrilor militari în activitate are durata de 2 ani, iar cel pentru formarea subofițerilor în activitate are durata de 1 an și se finalizează cu examen de certificare a competențelor profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent, a brevetului de maistru militar sau subofițer, confirmarea în armă și numirea într-o funcție corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naționale și opțiunile individuale.


  Articolul 46

  Durata cursului de formare a maiștrilor militari, respectiv a subofițerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care se pregătesc cursanții.


  Articolul 47

  Formarea profesională inițială a soldaților și a gradaților profesioniști se realizează prin parcurgerea și finalizarea programelor de formare, desfășurate în instituții de formare profesională inițială și continuă, specifice armelor, serviciilor și specialităților militare, în centrele de instruire/unitățile de instrucție sau în unitățile/structurile militare din subordinea statelor majore ale categoriilor de forțe sau a comandamentelor, potrivit legii și actelor normative specifice subsecvente.


  Articolul 48
  (1) Planificarea, organizarea și desfășurarea programelor prevăzute la art. 47 se realizează conform competențelor stabilite la nivelul Ministerului Apărării Naționale.(2) Programele prevăzute la art. 47 au durata de 2-5 luni, în funcție de pregătirea militară anterioară a candidaților și de specificul armei sau serviciului și specialității militare, se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, și repartizarea în prima funcție și cuprind următoarele module:
  a) modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală și tactică, în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecției individuale, ducerii luptei și mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;
  b) modulul perfecționării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate, specifică armelor sau serviciilor și specialităților militare.


  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 49

  Anul de recrutare și selecție începe la 1 octombrie și se termină la data de 30 septembrie a anului următor.


  Articolul 50
  (1) După încheierea fiecărei perioade de recrutare, Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării transmite Direcției generale management resurse umane, în format electronic, situația cu rezultatele activităților de recrutare și selecție, pe categorii de candidați, unități/instituții de învățământ militar, arme sau servicii și specialități militare, respectiv surse de proveniență a candidaților.(2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării trimite Direcției generale management resurse umane, până la data de 30 noiembrie, câte un exemplar din dările de seamă anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare și de recrutare a candidaților, elaborate de birourile informare-recrutare, și din dările de seamă anuale privind activitatea de selecție a candidaților, elaborate de centrele zonale de selecție și orientare.


  Articolul 51

  Normele metodologice privind elaborarea Planului de școlarizare se stabilesc prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.


  Articolul 52

  Corespondența dintre armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează curs de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate de instituțiile de învățământ civile, precum și atestatele/certificatele de calificare profesională și/sau adeverințele valabile, necesare exercitării profesiei, prevăzute de legislația aplicabilă, se stabilește prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.


  Articolul 53

  Cadrele militare care au absolvit studii militare organizate în alte state sau în instituții de învățământ acreditate din România, din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale, trimise la studii de către Ministerul Apărării Naționale, și au încheiat un contract în acest sens și ale căror cheltuieli de întreținere pe timpul studiilor au fost suportate de Ministerul Apărării Naționale se bucură de toate drepturile, ca și absolvenții instituțiilor de învățământ militare de același nivel.


  Articolul 54

  Fundamentarea anuală a necesarului de resurse bugetare se realizează prin Concepția campaniei de promovare a profesiei militare, transmisă structurilor implicate de către Direcția generală management resurse umane, și se asigură prin programele majore care au în compunere/coordonare structurile nominalizate la art. 15 alin. (2).


  Articolul 55

  În vederea asigurării cu personal militar propriu, Direcția generală de informații a apărării desfășoară activități specifice de recrutare și selecție, potrivit normelor aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naționale.


  Articolul 56

  Activitățile, criteriile și cerințele specifice de recrutare și selecție în vederea asigurării cu personal militar a structurilor subordonate Comandamentului forțelor pentru operații speciale se stabilesc prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcției generale management resurse umane.


  Articolul 57

  Normele privind organizarea și funcționarea birourilor informare-recrutare, respectiv a centrelor zonale de selecție și orientare sunt aprobate prin dispoziții ale șefului Statului Major al Apărării.


  Articolul 58

  Metodologia privind evaluarea nivelului capacității motrice a candidaților care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați ca soldați/gradați profesioniști la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ se elaborează de către această structură și se aprobă prin dispoziție a secretarului general.


  Articolul 59

  Toate trimiterile din alte acte normative specifice aplicabile în Ministerul Apărării Naționale la Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recrutarea, selecția, admiterea/repartizarea și formarea profesională inițială a personalului militar se aplică pentru prezentul ordin.


  Articolul 60

  Evidența informatizată a candidaților la profesia militară se realizează cu ajutorul unei aplicații informatice specifice privind recrutarea, selecția și admiterea/repartizarea, de către structurile cu responsabilități în domeniu.


  Articolul 61

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.


  Anexa nr. 1

  la Instrucțiuni

  - Model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  Biroul informare-recrutare ….
  Denumirea și ștampila structurii la care
  candidatul și-a modificat opțiunea: …..
  CERERE DE ÎNSCRIERE

  Subsemnatul(a)^1 , ................(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului)........................, născut(ă) în anul …., luna ......., ziua .......,
  în localitatea ................, județul/sectorul ...., de cetățenie^2 ............., naționalitate ............., starea civilă ..........., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr ......, eliberat(ă) de ............ la data de ................, cu domiciliul în județul/sectorul ….., localitatea ............., str. ..................... nr. …., bl. ….., sc. …., et. …., ap. .., telefon ...................., cod numeric personal: , având următoarele studii: ................................................................................................,
  (ultima formă de învățământ absolvită: denumirea, localitatea și anul absolvirii)
  ocupația actuală: …........................(funcția/ocupația și locul de muncă/instituția de învățământ)......................., situația militară: ...................,
  DA |_| NU |_| Dacă da:
  Unitatea militară: …..
  Perioada: .........
  Arma/Serviciul și specialitatea: ..................... Gradul: ........
  fiul/fiica lui …................(numele și prenumele tatălui candidatului)..............., născut în anul …...., luna …......, ziua …......, în localitatea .......................,
  județul/sectorul ............, de cetățenie …........., naționalitate …............., profesia de bază ........….., ocupația actuală .............., locul de muncă ...........….., cu domiciliul în județul/sectorul ........, localitatea ...…........, str. ............ nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., legitimat cu B.I./C.I. seria ….., nr. ….., eliberat(ă) de ............... la data de ...............................,
  și al/a …..................(numele și prenumele mamei candidatului).........................., născută în anul…., luna …., ziua ......., în localitatea …...................….,
  județul/sectorul, de cetățenie …............., naționalitate .........….., profesia de bază …........….., ocupația actuală ……, locul de muncă ….........…, cu domiciliul în județul/sectorul ……, localitatea …............, str. ....…… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., legitimată cu B.I./C.I. seria …., nr. ….., eliberat(ă) de ….. la data de ….., căsătorit/ă cu ...................(numele și prenumele soției/soțului candidatului).................,
  născut/ă în anul .…., luna .........…., ziua ….........., în localitatea …............, județul/sectorul …...., de cetățenie .............…., naționalitate ................, profesia de bază ….., ocupația actuală …., locul de muncă …......, cu domiciliul în județul/sectorul …., localitatea …......, str. ….. nr. …., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .…., nr. …., eliberat(ă) de …................. la data de …......................,
  solicit să particip la concursul de admitere (prima opțiune): 1. …...........................................…..(categoria de personal).......................................................................
  …....................................(unitatea/instituția de învățământ militar/programul de formare/instruire, arma/serviciul și specialitatea militară)............................................. ;

  Alte opțiuni: 2. ….......................................................…............................................................................................................................3. ….......................................................…............................................................................................................................4. ….......................................................…............................................................................................................................5. ….......................................................…............................................................................................................................6. ….......................................................…............................................................................................................................7. ….......................................................…............................................................................................................................8. ….......................................................…............................................................................................................................
  Declar pe propria răspundere că:
  a) accept investigarea activității mele trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naționale;
  b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;
  c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție/am fost condamnat(ă) pentru săvârșirea infracțiunii ……, fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă) conform ……..;
  d) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituția de învățământ militar, voi renunța la această calitate;
  e) nu fac parte din organizații aflate în afara legii;
  f) nu aparțin unor culte sau secte religioase interzise de lege;
  g) orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea/evaluarea aptitudinală medicală, până la concursul de admitere în instituția de învățământ militar, o voi sesiza unității sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunța unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecințele legale;
  h) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecție, ca urmare a stării de graviditate/maternitate;
  i) la dobândirea calității de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord să renunț la gradul dobândit anterior și deținut ca rezervist (numai pentru candidatul/candidata care dorește să devină soldat/gradat profesionist);
  j) în cazul în care nu sunt posturi disponibile sau nu voi fi selecționat(ă) pentru un post în județul în care domiciliez, sunt de acord să fiu repartizat(ă) într-o unitate militară dintr-un alt județ (numai pentru candidatul/candidata care dorește să devină soldat/gradat profesionist);
  k) nu sunt asociat unic și nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situații, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar, în programul de formare sau de instruire, voi renunța la această calitate;
  l) în cazul în care voi fi declarat(ă) „Admis“ la examenul de admitere într-o instituție de învățământ universitar sau postliceal militar pentru formarea ofițerilor sau maiștrilor militari în activitate, îmi voi da demisia din calitatea de soldat și gradat profesionist;
  m) AM/NU AM parcurs, total sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat. Pentru situația în care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituția de învățământ superior militar la care am fost admis, voi face dovada achitării, integral sau parțial, a contravalorii serviciilor de școlarizare universitară de care am beneficiat anterior;
  n) AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura și conținutul semnificației lor);
  o) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

  Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinților/reprezentanților legali și/sau soției/soțului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere: …...
  În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea și semnez contractul cu Ministerul Apărării Naționale, de care am luat cunoștință.
  Declar că îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situația în care acestea nu corespund realității, voi suporta consecințele legale.
  Semnătura părintelui^3:
  Tatăl/Mama (reprezentantul legal):
  ……...................................................
  Data …….........................
  Semnătura candidatului:
  ……...................................................
  Data …….........................
  ^1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica și numele anterior.
  ^2 Se trec toate cetățeniile deținute.
  ^3 Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinți/reprezentanții legali pentru candidații care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția elevilor claselor a XII-a din colegiile naționale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera militară și declară că îndeplinește criteriile prevăzute la lit. a), e) și f) din prezenta cerere de înscriere.


  Anexa nr. 2*)

  la Instrucțiuni
  *) Anexa nr. 2 la Instrucțiuni este reprodusă în facsimil.

  - Model -
  FIȘA DE EXAMINARE MEDICALĂ-TIP MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  la angajare/pentru admiterea în instituții militare de învățământ


  Anexa nr. 3

  la Instrucțiuni

  - Model -
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere

  Subsemnatul(a), ...................(numele și prenumele cu inițiala tatălui)..................., declar că, în situația în care voi fi admis(ă)
  la cursul de formare a ofițerilor/maiștrilor militari/subofițerilor în activitate, după absolvirea acestuia și acordarea gradului de ofițer/maistru militar/subofițer, mă oblig să îmi desfășor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).
  Data .............. Semnătura .................


  Anexa nr. 4

  la Instrucțiuni

  - Model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  U.M. ...............................................
  (unitatea militară din care provine)
  ................................................................
  (gradul, numele și prenumele cu inițiala tatălui)
  RAPORT PERSONAL^1)

  Raportez:
  Vă rog să fiți de acord cu participarea la concursul de admitere la ...................^2) pe unul dintre locurile scoase la concurs.
  Totodată, vă rog să dispuneți măsurile pe care le considerați necesare în vederea eliberării unei adeverințe referitoare la vechimea în serviciu și calificativele obținute în acest timp.
  Menționez că adeverința îmi este necesară în vederea participării la concursul de admitere la forma de pregătire menționată mai sus.

  Data .............. Semnătura .................
  ^1) Raportul se întocmește de către toți candidații care provin din rândul personalului militar din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
  ^2) Cursul de formare/Instituția militară de învățământ și sesiunea la care participă la concurs.


  Anexa nr. 5*)

  la Instrucțiuni

  *) Anexa nr. 5 la Instrucțiuni este reprodusă în facsimil.
  - Model -
  FIȘĂ DE CONTACT


  Anexa nr. 6

  la Instrucțiuni

  - Model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  Centrul Militar Zonal/Județean/al Sectorului ..........
  Biroul informare-recrutare
  DOSAR DE CANDIDAT

  .............................(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului/candidatei).........................
  pentru .......................(categoria de candidați/personal)...................
  Prima opțiune:
  .........................(unitatea/instituția de învățământ militar/programul de formare/instruire)......................
  .................................(arma sau serviciul și specialitatea militară sau specializarea)..............................

  MENȚIUNI SUPLIMENTARE:
  (celelalte opțiuni ale candidatului/candidatei, situații speciale etc.)
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  ..................................................................
  ..................................................................

  ----