ORDIN nr. 519 din 4 martie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Școlilor din Orașul Petrila, Unitatea de Producție I Școli Petrila, județul Hunedoara
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 17 aprilie 2024
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 149.693 din 8.02.2024 al Direcției generale păduri și strategii în silvicultură,
  în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 333 din 16.11.2023 și ținând cont de Decizia finală a etapei de încadrare nr. 66 din 19.10.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara,
  în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Școlilor din Orașul Petrila, Unitatea de Producție I Școli Petrila, județul Hunedoara, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 2

  Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin Școlilor din Orașul Petrila, care răspund de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Dan-Ștefan Chiru,
  secretar de stat

  București, 4 martie 2024.
  Nr. 519.
  ----