REGULAMENT din 16 decembrie 2008
de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 decembrie 2008
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Colegiul Naţional de Afaceri Interne, denumit în continuare Colegiu, este înfiinţat, se organizează şi funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne.
  (2) Activităţile Colegiului sunt finanţate de la bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi prevăzute în bugetul Academiei de Poliţie.
  (3) Baza tehnico-materială necesară funcţionării Colegiului este asigurată de Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", inclusiv din surse provenite din sponsorizări primite cu această destinaţie.


  Articolul 2

  Colegiul are rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru pregătirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea continuă a ofiţerilor de conducere de nivel superior şi a experţilor din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi a altor categorii de personal din ţară şi din străinătate, potrivit art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2008.


  Articolul 3

  Colegiul este o structură fără personalitate juridică şi funcţionează independent de orice interferenţe ideologice sau politice.


  Articolul 4

  Colegiul are ca obiectiv cercetarea fundamentală în domeniul afacerilor interne de pe palierul strategic, din perspectiva atribuţiilor ce revin Ministerului Internelor şi Reformei Administrative privind administraţia publică, ordinea şi siguranţa publică.


  Articolul 5

  Colegiul contribuie cu expertiză specializată la clarificarea conceptuală şi dezvoltarea doctrinei afacerilor interne, la sprijinirea asumării doctrinei la nivel instituţional, a adoptării deciziilor de nivel strategic, precum şi la îndeplinirea misiunilor de către structurile ministerului.


  Articolul 6

  Colegiul desfăşoară activităţi de studii postuniversitare de specializare, organizate prin programe de studii în domeniul afacerilor interne, în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2008.


  Articolul 7

  (1) Conform aprobărilor Senatului universitar al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", sistemul cursurilor organizate este modular, forma învăţământ de zi, iar durata cursurilor este între 3 şi 6 luni. Selectarea cursanţilor se face conform Metodologiei de admitere la Colegiu.
  (2) Planurile de învăţământ se propun de conducerea Colegiului, se validează de Senatul universitar al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", se avizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi se aprobă de ministrul internelor şi reformei administrative.


  Articolul 8

  (1) Cursurile Colegiului se finalizează în urma evaluării cursanţilor, prin susţinerea unei lucrări de absolvire şi a contribuţiilor ştiinţifice a acestora la cercetarea fundamentală în domeniul afacerilor interne.
  (2) Absolvenţilor Colegiului li se acordă diplomă de studii postuniversitare de specializare în domeniul afacerilor interne.


  Articolul 9

  (1) Cursurile Colegiului se pot desfăşura, conform programelor analitice ale disciplinelor şi planificării activităţilor, şi în spaţiile puse la dispoziţie cu facilităţile aferente, de către structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care le administrează.
  (2) Colegiul poate beneficia de sponsorizări destinate unor activităţi de documentare ale cursanţilor, desfăşurate în ţară şi/sau în străinătate.


  Capitolul II Organizarea Colegiului


  Articolul 10

  (1) Colegiul este compus din:
  - conducerea Colegiului;
  - Catedra de pregătire integrată în afaceri interne;
  - Compartimentul de planificare, evidenţă şi secretariat.
  (2) Structurile prevăzute la alin. (2) se înfiinţează, funcţionează, se desfiinţează şi/sau se reorganizează potrivit normelor aplicabile în învăţământul universitar naţional.
  (3) Colegiul face parte din structura Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" şi se subordonează direct rectorului.
  (4) Directorul şi directorul adjunct ai Colegiului fac parte de drept din Senatul universitar al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".


  Articolul 11

  (1) Între compartimente şi conducerea Colegiului se stabilesc relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, iar între Catedra de pregătire integrată în afaceri interne şi Compartimentul planificare, evidenţă şi secretariat, relaţii de cooperare şi coordonare.
  (2) Colegiul cooperează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor de specialitate din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative în vederea stabilirii necesarului de resurse umane cu competenţă decizională strategică, conform dinamicii fenomenelor sociale, identificării şi punerii în aplicare a mutaţiilor ce fac obiectul adoptării planurilor de învăţământ la specificul domeniul programelor formative şi de perfecţionare.
  (3) Colegiul colaborează cu celelalte instituţii similare de perfecţionare în domeniul strategic în vederea efectuării schimburilor de programe de pregătire.
  (4) Colegiul cooperează cu celelalte structuri din componenţa Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" în vederea exploatării ştiinţifice a noutăţilor care apar cu ocazia desfăşurării cursurilor de masterat şi doctorat.


  Articolul 12

  Sistemul informaţional al Colegiului poate furniza elementele necesare fundamentării deciziei la nivelul conducerii Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".


  Capitolul III Atribuţiile colegiului


  Articolul 13

  Colegiul are următoarele atribuţii principale:
  1. asigură, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2008, pregătirea generală şi de specialitate în domeniul afacerilor interne, în beneficiul personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al altor categorii de personal din ţară şi din străinătate;
  2. întocmeşte planurile de învăţământ pentru cursurile care se desfăşoară şi le promovează prin Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în vederea avizării de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi aprobării de către ministrul internelor şi reformei administrative;
  3. organizează atât activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul afacerilor interne, cât şi dezbateri interne sau publice ale rezultatelor acestora;
  4. propune împreună cu Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Direcţiei generale management resurse umane cifra de şcolarizare pentru fiecare curs;
  5. propune Senatului universitar criteriile de selecţie pentru admiterea în Colegiu;
  6. stabileşte standardele pregătirii pe baza cărora se organizează procesul formativ;
  7. stabileşte şi dezvoltă cooperarea în domeniul afacerilor interne, cu parteneri români şi străini, sens în care poate încheia, prin Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", acorduri şi protocoale de colaborare;
  8. stabileşte strategia de marketing a Colegiului;
  9. organizează şi desfăşoară alte activităţi formative potrivit prevederilor legale.


  Capitolul IV Conducerea Colegiului


  Articolul 14

  (1) Conducerea Colegiului se asigură de către un director, ajutat de un director adjunct.
  (2) Directorul conduce întreaga activitate a Colegiului şi îl reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu organisme şi instituţii din ţară şi din străinătate, în limitele şi competenţele stabilite şi pe baza mandatului încredinţat.
  (3) Directorul adjunct se subordonează directorului Colegiului şi răspunde în faţa acestuia de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii desfăşurate în cadrul acestuia.


  Articolul 15

  Directorul poate delega unele competenţe directorului adjunct. În absenţa directorului, exercitarea atribuţiilor de comandă este preluată de directorul adjunct, iar în absenţa acestuia, de persoana numită de director în acest scop.


  Articolul 16

  (1) Încadrarea funcţiilor de poliţişti din cadrul Colegiului se face conform Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi actelor normative specifice acestei categorii de personal.
  (2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice se va respecta legislaţia specifică învăţământului universitar.
  (3) Funcţia de director (personal contractual) se ocupă conform legislaţiei specifice categoriei personalului din care face parte.


  Capitolul V Atribuţiile compartimentelor Colegiului


  Articolul 17

  Catedra de pregătire integrată în afaceri interne are următoarele atribuţii principale:
  1. elaborează planurile de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor;
  2. răspunde de calitatea procesului de învăţământ la disciplinele care aparţin catedrei;
  3. verifică suporturile de curs elaborate de membrii catedrei şi destinate procesului de învăţământ, în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiei şi originalitatea textului;
  4. avizează, prin comisia metodică a catedrei, conţinutul cursurilor şi publicaţiilor realizate în cadrul Colegiului;
  5. propune planul anual de editare a cursurilor şi a altor materiale didactice;
  6. aprobă planurile anuale de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice;
  7. evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice;
  8. propune scoaterea la concurs a posturilor didactice din cadrul catedrei, componenţa comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor;
  9. avizează tematica şi bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor;
  10. asigură transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor necesare cursanţilor pentru aplicarea acestora în activitatea practică;
  11. organizează alegerile pentru ocuparea funcţiei de şef de catedră;
  12. numeşte secretarul ştiinţific al catedrei;
  13. organizează manifestări ştiinţifice, academice, de tip seminar, conferinţă, întâlniri de lucru, simpozioane cu participare internă şi internaţională în domeniul de competenţă.


  Articolul 18

  Compartimentul de planificare, evidenţă şi secretariat are următoarele atribuţii principale:
  1. planifică activităţile de pregătire pe programe de curs;
  2. informează şi consiliază personalul didactic şi cursanţii cu privire la participarea la programe internaţionale în domeniul educaţiei şi formării profesionale; iniţiază proiecte pentru aceste programe şi le promovează;
  3. diseminează informaţiile privind calendarul acţiunilor, solicitărilor de propuneri la nivel naţional şi european;
  4. ţine evidenţa cursanţilor străini înscrişi la Colegiu;
  5. pregăteşte festivităţile ocazionate de deschiderea şi închiderea cursurilor;
  6. organizează şi realizează activităţi de statistică referitoare la cursanţii Colegiului;
  7. asigură publicarea în presă a unor materiale care vizează activitatea instituţiei, potrivit competenţelor;
  8. primeşte, înregistrează şi distribuie documentele destinate Colegiului şi pe cele emise de Colegiu;
  9. gestionează lucrările cu termen care au fost distribuite spre soluţionare Colegiului;
  10. întocmeşte, potrivit normelor legale, nomenclatorul arhivistic cuprinzând grupele de dosare şi termenele de păstrare;
  11. gestionează evidenţa inventarelor documentelor intrate în arhivă şi mişcării acestora;
  12. organizează păstrarea şi conservarea arhivei Colegiului;
  13. asigură aprovizionarea cu tipărituri şi acte speciale sau cu regim special pentru cursanţi şi absolvenţi, acte de studii şi alte documente necesare;
  14. organizează înscrierea candidaţilor la Colegiu;
  15. întocmeşte situaţiile candidaţilor admişi, ale celor care au promovat examenele pe discipline de învăţământ şi ale absolvenţilor;
  16. întocmeşte documentele necesare susţinerii examenelor la disciplinele cursului.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 19

  Personalul Colegiului este obligat să cunoască şi să aplice în părţile care îl privesc prevederile prezentului regulament.


  Articolul 20

  Fişele posturilor pentru personalul Colegiului se întocmesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 21

  Cursanţii care nu fac parte din cadrele active ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vor suporta cheltuielile privind şcolarizarea, conform normelor legale în vigoare.


  Articolul 22

  Organigrama Colegiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa
  ORGANIGRAMA
  Colegiului Naţional de Afaceri Interne
                                 ┌────────────────┐
                                 │ DIRECTOR │
                                 └───────┬────────┘
                                 ┌───────┴────────┐
                                 │DIRECTOR ADJUNCT│
                                 └───────┬────────┘
                                         │
                   ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
                   │ │
  ┌────────────────┴────────────────┐ ┌────────────────┴────────────────┐
  │Catedra de pregătire integrată de│ │ Compartimentul de planificare, │
  │ afaceri interne │ │ evidenţă şi secretariat │
  └─────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘

  ----------