HOTĂRÂRE nr. 59 din 23 ianuarie 2003
privind înfiinţarea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 6 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înfiinţarea de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, direcţiile teritoriale de sănătate publică, unităţile sanitare şi alte instituţii subordonate finanţate integral din bugetul de stat a activităţii "Prestări de servicii medicale cu plata, la cererea persoanelor fizice şi juridice", denumita în continuare Activitatea.


  Articolul 2

  (1) Activitatea se desfăşoară în afară activităţilor curente din cadrul programelor de sănătate şi consta în:
  a) prestaţii medico-sanitare pentru persoane fizice sau juridice, potrivit reglementărilor în vigoare;
  b) examene medicale şi psihologice pentru obţinerea de certificate medicale;
  c) consultaţii, tratamente, investigaţii şi alte servicii acordate cu plata;
  d) difuzarea datelor şi a informaţiilor statistice referitoare la sectorul sanitar şi realizarea de lucrări statistice în afară celor cuprinse în programul anual aprobat;
  e) lucrări de cercetare pe baze contractuale.
  (2) Activităţile de laborator prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se realizează în laboratoare acreditate de organele competente, potrivit dispoziţiilor legale.


  Articolul 3

  Activitatea înfiinţată se încadrează la capitolul bugetar "Sănătate".


  Articolul 4

  (1) Finanţarea Activităţii se realizează integral din venituri proprii.
  (2) Veniturile proprii ale Activităţii se constituie din:
  a) încasările obţinute din activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1);
  b) donaţii şi sponsorizări;
  c) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile Activităţii prevăzute la lit. a) şi b).
  (3) Din veniturile proprii prevăzute la alin. (2) se finanţează integral cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea Activităţii.
  (4) În cazul cheltuielilor comune cu activităţile finanţate din bugetul de stat, sumele aferente Activităţii se determina pe bază de chei de repartizare stabilite de consiliul de administraţie al unităţii sanitare respective.


  Articolul 5

  (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Activitate se aproba o dată cu bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.
  (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii.


  Articolul 6

  (1) Execuţia de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.
  (2) Raportarea execuţiei de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 7

  Ministerul Sănătăţii şi Familiei, direcţiile teritoriale de sănătate publică, unităţile sanitare şi alte instituţii subordonate finanţate integral din bugetul de stat pot utiliza personal de specialitate pentru realizarea Activităţii.


  Articolul 8

  În relaţiile contractuale Activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale instituţiei publice care o organizează.


  Articolul 9

  Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect acţiuni ce se desfăşoară în cadrul Activităţii, vor fi derulate în continuare de Activitatea înfiinţată în condiţiile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 ianuarie 2003.
  Nr. 59.
  --------