ORDIN nr. 2.007 din 27 iunie 2008privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete**)
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008
  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.
  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.
  În baza prevederilor:– art. 4 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobata cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare, și ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare; și– art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, în componența prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, cuprins în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 03-02-2016, Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 09-04-2019, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 09-04-2019, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )


  Articolul 5^1

  Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, prevăzute în anexa nr. 12.
  (la 17-08-2015, Art. 5^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )


  Articolul 5^2
  (1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde este prevăzut în anexa nr. 13.
  (la 20-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 5^2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )
  (2) Autorizația de funcționare va conține următoarele elemente:
  a) codul autorizației;
  b) elementele de identificare ale unității emitente;
  c) natura activității;
  d) locația în care se va desfășura activitatea pentru unitățile emitente pe suport hârtie, respectiv sediul social declarat de către unitățile emitente pe suport electronic în scopul controlului efectuat de autoritățile competente;
  e) perioada de valabilitate.
  (3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, și va avea următoarea configurație:
  RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanță pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniță, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.
  (la 20-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 5^2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 5^3

  Autorizațiile de funcționare deja emise rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate.
  (la 25-03-2009, Art. 5^3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009. )


  Articolul 5^4

  În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, respectiv în anexa nr. 15 pct. 5 se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.
  (la 20-08-2020, Articolul 5^4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 5^5

  Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță, prevăzute în anexa nr. 14.
  (la 03-02-2016, Art. 5^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )


  Articolul 5^6

  În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 și 2, respectiv în anexa nr. 15 pct. 1-3 se solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific.
  (la 20-08-2020, Articolul 5^6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 5^7

  În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), respectiv în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c) în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv.
  (la 20-08-2020, Articolul 5^7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 5^8

  Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, respectiv în anexa nr. 15 pct. 6, se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.
  (la 20-08-2020, Articolul 5^8 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 5^9

  Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, prevăzute în anexa nr. 15.
  (la 20-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 5^10

  Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde este obligată să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Fondurilor Europene contractul de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, sub sancțiunea retragerii autorizației, îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 15. Dispozițiile pct. 3 din anexa nr. 15 se aplică în mod corespunzător.
  (la 20-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 5^11

  În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 5^10, unitatea emitentă transmite o notificare direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific.
  (la 20-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  (la 20-08-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 416/2007 pentru aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la funcționarea unităților emitente de tichete cadou și de tichete de creșă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.

  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Eugen Teodorovici
  secretar de stat

  București, 27 iunie 2008.
  Nr. 2.007.

  Anexa nr. 1

  COMPONENȚA
  Comisiei pentru autorizarea operatorilor
  economici din domenii cu reglementări specifice
  1. Directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - președinte
  (la 07-03-2018, Punctul 1. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 )
  2. Directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - vicepreședinte
  (la 07-03-2018, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 )
  3. Directorul general al Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru
  (la 30-07-2020, Punctul 3. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.197 din 21 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 30 iulie 2020 )
  4. Directorul general al Direcției generale juridice, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru5. Directorul general al Direcției generale de informații fiscale, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru
  NOTĂ:
  În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui conform prezentului ordin. În acest caz, vicepreședintele care preia atribuțiile președintelui își va delega propriile atribuții înlocuitorului desemnat de acesta.
  În cazuri justificate, la ședințele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați de aceștia.
  -------
  Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.916 din 26 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 29 noiembrie 2013, potrivit art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 2

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din
  domenii cu reglementări specifice


  Anexa nr. 3

  Abrogată.
  (la 03-02-2016, Anexa nr. 3 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )


  Anexa nr. 4

  Abrogată.
  (la 03-02-2016, Anexa nr. 4 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )


  Anexa nr. 5

  Abrogată.
  (la 03-02-2016, Anexa nr. 5 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )


  Anexa nr. 6

  Abrogată.
  (la 23-06-2010, Anexa nr. 6 a fost abrogată de litera a) a art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. )


  Anexa nr. 7

  Abrogată.
  (la 03-02-2016, Anexa nr. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )


  Anexa nr. 8

  Abrogată.
  (la 09-04-2019, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )


  Anexa nr. 9

  Abrogată.
  (la 03-02-2016, Anexa nr. 9 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )


  Anexa nr. 10

  Abrogată.
  (la 09-04-2019, Anexa nr. 10 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 26 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 09 aprilie 2019 )


  Anexa nr. 11

  Abrogată.
  (la 03-02-2016, Anexa nr. 11 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016. )


  Anexa nr. 12

  CRITERII
  referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță


  Anexa nr. 13

  ROMÂNIA
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Comisia pentru autorizarea operatorilor economici
  din domenii cu reglementări specifice
  AUTORIZAȚIE
  Cod .............
  În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor/voucherelor de ............., se autorizează unitatea emitentă ..................., cu sediul social în .................., cod unic de înregistrare ......................, pentru activitatea de emitere și gestionare a tichetelor de ................, realizată în următoarele locații:1. Sediul .......................................................2. Sediul .......................................................
  Președinte,
  .......................
  (semnătura și ștampila)
  Data emiterii ......................
  Valabilă de la data de .............
  până la data de ....................
  ----------
  Anexa nr. 13 a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015, potrivit pct. 12 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 14

  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță


  Anexa nr. 15

  CRITERIILE
  de autorizare a funcționării unităților emitente
  de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde

  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) și (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, având cod CAEN 6612 - „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.
  La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.
  3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichet social, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat prevăzută la pct. 2 se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță și respectiv tichete sociale pentru grădiniță, după caz.
  La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.
  4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:
  a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora;
  b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);
  c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru mese calde. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);
  d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;
  e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde către destinatarii finali prin alimentarea suportului electronic;
  f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde la unitățile afiliate;
  g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru mese calde, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pentru mese calde.
  5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situația în care acestea/ administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.7. Autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani. Unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.8. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.9. În situația prevăzută la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.10. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.11. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător.12. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerul Finanțelor Publice sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.15. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conținut:
  a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
  b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  c) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:
  c1) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și respectiv din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;
  c2) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;

  d) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;
  e) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;
  f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;
  g) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale coordonare inspecție fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A.
  Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;

  h) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Fondurilor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.

  (la 20-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.381 din 17 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 august 2020 )