HOTĂRÂRE nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009 Notă
  Art. II-VI din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 15 iunie 2020, prevăd:
  Articolul II
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Național de Criminologie din subordinea Ministerului Justiției se desființează.
  (2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justiției preia pe bază de protocol de predare-primire patrimoniul, celelalte drepturi și obligații ale institutului prevăzut la alin. (1), personalul și posturile, precum și dosarele profesionale ale personalului angajat. Modalitățile de predare-primire a elementelor patrimoniale și a altor documente se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.
  (3) Protocoalele de predare-primire cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate și drepturile salariale aferente, precum și celelalte drepturi și obligații ale institutului prevăzut la alin. (1). Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Până la data preluării efective a drepturilor și obligațiilor institutului prevăzut la alin. (1), plățile aferente se efectuează din bugetul aparatului propriu al ministerului.
  (5) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului justiției se vor stabili încadrarea și repartizarea personalului preluat în cadrul direcțiilor, serviciilor sau birourilor din aparatul propriu al Ministerului Justiției, cu respectarea procedurii, dispozițiilor legale și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
  Articolul III
  (1) În structura Ministerului Justiției se înființează Direcția economică, prin comasarea Direcției financiar-contabile și Direcției investiții din cadrul Ministerului Justiției, care se desființează.
  (2) Direcția economică va prelua personalul și posturile aferente Direcției financiar-contabile și Direcției investiții. Personalul care a ocupat funcții de conducere în cadrul direcțiilor desființate va fi numit pe funcții de execuție în cadrul noii direcții, urmând ca posturile de conducere ale acesteia să fie ocupate prin concurs, în condițiile legii.
  (3) La numirea în noile funcții a personalului care a ocupat funcții de conducere în cadrul direcțiilor desființate se au în vedere prevederile din actele normative care reglementează statutul categoriei din care funcționarii respectivi fac parte.
  Articolul IV
  Biroul de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiției se desființează, atribuțiile, personalul și posturile aferente fiind preluate de un compartiment nou-înființat în cadrul Direcției resurse umane.
  Articolul V
  Direcția Corpul de control al ministrului va prelua personalul și posturile aferente Corpului de control al ministrului.
  Articolul VI
  (1) Articolul I punctele 8, 11 și 14 și articolele III-V intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiției de stabilire a serviciilor și a birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum și pentru alocarea personalului în direcții, servicii, birouri și compartimente.
  (2) Ordinul ministrului justiției prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Ministerul Justiției, denumit în continuare Ministerul, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.


  Articolul 2

  Ministerul contribuite la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.


  Articolul 3

  În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul cooperează instituțional cu celelalte ministere, cu Administrația Prezidențială și Parlamentul, cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu organizațiile neguvernamentale, cu Ministerul Public (MP) și exercită autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată.


  Capitolul II Funcțiile și atribuțiile principale

  Articolul 4

  În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul are funcțiile și îndeplinește atribuțiile principale prevăzute de prezenta hotărâre sau de alte reglementări.


  Articolul 5

  Ministerul are următoarele funcții principale:
  a) elaborează politicile publice, strategiile și planurile de acțiune în domeniul justiției, al prevenirii și combaterii corupției și formelor grave de criminalitate, inclusiv în concordanță cu obiectivele programului de guvernare;
  (la 16-05-2012, Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )

  b) abrogată;
  (la 16-05-2012, Lit. b) a art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )

  c) reglementează cadrul normativ și instituțional al sistemului judiciar și al înfăptuirii justiției ca serviciu public;
  d) coordonează și controlează aplicarea unitară și respectarea normelor legale privind organizarea și funcționarea instituțiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;
  e) asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar și a înfăptuirii justiției ca serviciu public;
  e^1) asigură resursele financiare necesare administrării justiției ca serviciu public;
  (la 11-05-2016, Lit. e^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )

  f) veghează la respectarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești, prin mijloacele și procedurile puse la dispoziție prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;
  g) reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate și competență specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;
  h) este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, potrivit tratatelor la care România este parte și instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;
  i) coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referință specifice din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 și integrează informațiile solicitate autorităților în virtutea acestei funcții; reprezintă statul și guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.


  Articolul 6

  Ministerul are următoarele atribuții principale:I. în domeniul planificării strategice și al funcționării sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public:1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competență, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;2. elaborează, coordonează și evaluează aplicarea strategiilor și programelor și asigură promovarea acestora;3. negociază, implementează, monitorizează și evaluează programele internaționale de asistență tehnică și financiară pentru sistemul justiției și pentru prevenirea criminalității și a corupției, indiferent de instituția beneficiară sau care le implementează;4. exercită competențele prevăzute de Constituție și de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar și buna funcționare a justiției ca serviciu public;5. exercită competențele și procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autorității prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată;6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competență și participă la susținerea acestora în Parlament;II. în domeniul reglementării cadrului normativ și al îmbunătățirii acestuia:1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri și de alte acte normative ce interesează domeniul justiției, de documentare și/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora și a strategiilor în domeniul justiției, putând folosi, în condițiile legii, și colaboratori externi - cadre didactice din învățământul superior juridic, cercetători științifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alți specialiști, procedura de selecție, modul de organizare și funcționare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al ministrului justiției;
  (la 15-06-2020, Subpunctul 1. din Punctul II. , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )
  1^1. încheie parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanțate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituții de învățământ superior juridic și juridico-administrativ, cu organizațiile profesionale ale profesiilor juridice, cu institutele de pregătire profesională inițială și continuă ale profesiilor juridice, precum și cu alte entități de interes public din domeniul juridic și juridico-administrativ sau de apărare a drepturilor și libertăților cetățenești, în vederea elaborării și promovării de strategii, studii, documentații sau programe privind politici publice și proiecte legislative;
  (la 15-06-2020, Punctul II. din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )
  1^2. este autorizat, în exclusivitate, să editeze și să publice edițiile oficiale ale codurilor și legilor complexe din domeniul justiției;
  (la 15-06-2020, Punctul II. din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )
  2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susținerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;3. evaluează legislația, în sfera de competență, din punctul de vedere al constituționalității, al tehnicii legislative și al compatibilității cu acquis-ul comunitar și tratatele și convențiile internaționale, ori alte documente juridice cu caracter internațional la care România este parte și propune Guvernului, altor ministere sau autorități soluții de îmbunătățire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;5. participă, de la caz la caz și potrivit sferei sale de competență, în temeiul sarcinilor încredințate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorități publice;
  (la 16-05-2012, Subpct. 5 de la pct. II al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )
  6. analizează și avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituționalității, legalității și tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;7. abrogat;
  (la 11-05-2016, Subpct. 7 de la pct. II al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )
  8. editează buletine informative, culegeri de acte normative și de practică judiciară, precum și alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze și să publice edițiile oficiale ale codurilor și ale altor acte normative complexe;9. distribuie, cu titlu gratuit, codurile și alte acte normative complexe, pe care este autorizat în exclusivitate să le editeze și să le publice în ediții oficiale, instituțiilor publice pentru care Ministerul Justiției are calitatea de ordonator principal de credite, precum și, în limita fondurilor disponibile, instituțiilor cu care cooperează și colaborează instituțional; în limita fondurilor disponibile poate distribui materiale informative către justițiabili.
  (la 08-12-2011, Pct. 9 al pct. II al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011. )
  III. în domeniul internațional, al drepturilor și libertăților cetățenești:1. exercită competențele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, precum și cele prevăzute de tratatele și acordurile internaționale interesând domeniul justiției;2. îndeplinește formalitățile pentru negocierea și semnarea tratatelor internaționale interesând domeniul justiției;3. fundamentează, coordonează și asigură, în domeniile sale de competență, stabilirea și realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;4. sprijină, la solicitarea instituțiilor publice implicate, pregătirea reprezentării României în cadrul procedurilor desfășurate în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele care privesc domeniile sale de competență;
  (la 16-05-2012, Subpct. 4 de la pct. III al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )
  5. participă la Consiliul Justiție și Afaceri Interne și la alte reuniuni internaționale în domeniul de competență;6. formulează propuneri privind cererile de grațiere;7. abrogat;
  (la 16-05-2012, Subpct. 7 de la pct. III al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )
  IV. în domeniul supravegherii executării pedepselor:1. coordonează activitatea sistemului de probațiune și a sistemului penitenciar;
  (la 11-03-2014, Subpct. 1 de la pct. IV al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 137 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014. )
  2. coordonează executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri privative ori neprivative de libertate și asigură condițiile pentru respectarea drepturilor persoanelor față de care s-au dispus astfel de pedepse sau măsuri;
  (la 11-03-2014, Subpct. 2 de la pct. IV al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 137 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014. )
  3. abrogat;
  (la 16-05-2012, Subpct. 3 de la pct. IV al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )
  4. întocmește lucrările pregătitoare și face propuneri în legătură cu cererile de grațiere și comutare a pedepselor;
  V. în domeniul organizării, coordonării și controlului unor profesii și servicii juridice conexe:1. îndeplinește atribuțiile care îi sunt încredințate prin lege cu privire la notarii publici și executorii judecătorești;
  (la 11-05-2016, Subpct. 1 de la pct. V al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )
  2. autorizează operatorii, își exprimă acordul sau dezacordul la împuternicire în cazul agenților și îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară;
  (la 31-05-2021, Punctul 2. din Punctul V. , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 585 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 31 mai 2021 )
  3. autorizează interpreții și traducătorii folosiți în activitatea judiciară;4. coordonează, în condițiile legii, activitatea de autorizare și evidență a experților criminaliști;5. coordonează din punct de vedere administrativ și metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară;6. coordonează activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;7. gestionează Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial și îndeplinește atribuțiile privind verificarea disponibilității de denumire, în condițiile legii;8. exercită atribuțiile prevăzute de lege în materia acordării ajutorului public judiciar, a asistenței judiciare în materie penală și a asistenței juridice în cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie civilă și penală;
  VI. abrogat.
  (la 22-09-2010, Pct. VI al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )
  VII. în domeniul gestionării resurselor:1. exercită atribuțiile ce îi revin privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a personalului propriu și a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al ministrului justiției, precum și privind gestionarea carierei acestora;2. exercită atribuțiile prevăzute de lege în legătură cu funcționarii cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP);3. asigură fondurile necesare, fundamentează și elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie, a instituțiilor publice din sistemul justiției pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite și a unităților subordonate Ministerului; repartizează creditele bugetare ordonatorilor secundari de credite și urmărește modul de utilizare a acestora;4. coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a instanțelor judecătorești, a aparatului propriu și a unităților subordonate Ministerului, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; normele și instrucțiunile sunt obligatorii atât pentru ordonatorii secundari și terțiari direcți de credite, cât și pentru ordonatorii terțiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite; rolul de coordonare și îndrumare a activității economice, de investiții, de achiziții și administrative a instanțelor judecătorești se va realiza în mod similar și la nivelul ordonatorilor secundari de credite față de ordonatorii terțiari de credite subordonați;
  (la 16-05-2012, Subpct. 4 de la pct. VII al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )
  4^1. organizează și conduce contabilitatea, organizează activitatea de control financiar preventiv propriu, asigură salarizarea personalului și centralizarea situațiilor financiare;
  (la 11-05-2016, Subpct. 4^1 de la pct. VII al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )
  5. coordonează activitățile de implementare a proiectelor cu finanțare externă pentru toate domeniile sale de activitate și administrează fondurile provenind din intrări de credite externe și fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;6. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar; implementează strategia și programele guvernamentale de informatizare în unitățile sistemului judiciar; coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic, metodologic și profesional activitatea informatică a instanțelor și unităților subordonate;7. Abrogat.
  (la 08-08-2013, Subpct. 7 de la pct. VII al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013. )
  8. asigură controlul cu privire la tipărirea și circulația timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;9. gestionează, în condițiile legii, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum și din impozitele încasate din onorariile avocaților, ale notarilor publici și ale executorilor judecătorești;10. asigură protecția juridică a patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată;11. asigură accesarea și implementarea proiectelor și a programelor cu finanțare internațională în domeniul său de competență;12. coordonează și îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanțelor judecătorești și a parchetelor, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale.
  (la 14-12-2012, Subpct. 12 de la pct. VII al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012. )
  VII^1. în domeniul auditului public intern:1. organizează și asigură, în condițiile legii, exercitarea activităților de audit public intern la nivelul ministerului;2. asigură exercitarea activității de audit la unitățile subordonate ministerului și instituțiile publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern, în condițiile legii;3. coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic și metodologic activitatea de audit public intern a unităților subordonate și instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;4. coordonează, îndrumă și evaluează activitatea de audit public intern desfășurată în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministrului justiției, prin verificarea respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică, și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză;
  (la 14-07-2023, Subpunctul 4., Punctul VII^1., Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )
  5. abrogat.
  (la 14-07-2023, Subpunctul 5., Punctul VII^1., Articolul 6, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )

  (la 08-08-2013, Pct. VII^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013. )
  VIII. alte atribuții:1. asigură condițiile necesare acordării asistenței medicale personalului din sistemul justiției, potrivit legii;
  (la 16-05-2012, Subpct. 1 de la pct. VIII al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )
  2. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;3. asigură condițiile de odihnă, tratament și de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul justiției; asigură, prin ANP, gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unități hoteliere și alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreținere și reparații;4. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare;4^1. cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin schimbul de informații și de bune practici, în scopul de a facilita urmărirea și identificarea bunurilor rezultate din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile care ar putea face obiectul unei dispoziții de confiscare sau de indisponibilizare. În îndeplinirea atribuțiilor rezultate din Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Ministerul Justiției va coopera, prin schimb de informații, cu instituțiile naționale implicate în procedura de confiscare sau indisponibilizare a bunurilor, cum ar fi: Oficiul Național al Registrului Comerțului, parchetele și instanțele, Ministerul Administrației și Internelor și organele de poliție, Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile publice deconcentrate, Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și orice altă autoritate care ar putea furniza informațiile necesare;
  (la 22-09-2010, Pct. 4^1 de la pct. VIII al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )
  4^2. îndeplinește atribuțiile de coordonator național al ECLI (Identificatorul european de jurisprudență); în exercitarea acestor atribuții, colaborează cu instituții de la nivel european și național care au competențe în domeniu;
  (la 11-05-2016, Subpct. 4^2 de la pct. VIII al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )
  4^3. elaborează strategiile de comunicare, organizează conferințele de presă ale Ministerului și răspunde de asigurarea caracterului coerent și unic al mesajului public al Ministerului;
  (la 15-06-2020, Punctul VIII. din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )
  4^4. îndeplinește atribuțiile privind aplicarea metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, privind stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare.
  (la 12-06-2023, Punctul VIII. din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 541 din 8 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 12 iunie 2023 )
  5. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum și însărcinările încredințate de Guvern sau de primul-ministru.


  Articolul 7

  În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul va adopta o politică de colaborare instituțională cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu CSM, MP, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, precum și cu alte autorități publice, cu asociațiile judecătorilor și procurorilor și cu alte asociații profesionale sau organizații neguvernamentale, prezervând însă obiectivele și politicile sale în domeniul de competență.


  Capitolul III Conducerea Ministerului

  Secţiunea 1 Ministrul justiției

  Articolul 8

  Conducerea și reprezentarea Ministerului se exercită de către ministrul justiției, denumit în continuare ministrul.


  Articolul 9

  Ministrul îndeplinește, în domeniile de competență ale Ministerului, atribuțiile generale prevăzute de lege, în special la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 15-06-2020, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )


  Articolul 10

  Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă și îl angajează în raporturile cu alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu alte autorități, instituții publice și organizații centrale și locale, cu instituțiile Uniunii Europene și cu alte organizații internaționale, precum și cu alte persoane juridice și persoane fizice din țară și din străinătate.


  Articolul 11
  (1) Ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat.(2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a Ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.
  (la 16-01-2017, Alineatul (2) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 )

  (la 16-05-2012, Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )


  Articolul 12

  Ministrul controlează activitatea Ministerului, a tuturor unităților subordonate și verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a acestuia și de unitățile aflate în coordonarea acestuia.


  Articolul 13

  În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul emite ordine și instrucțiuni scrise.


  Articolul 14

  Ministrul este ordonator principal de credite, președinții curților de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar președinții tribunalelor sunt ordonatori terțiari de credite.


  Articolul 14^1

  Ministrul poate sesiza Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare de către procurori.
  (la 15-06-2020, Articolul 14^1 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )


  Articolul 15
  (1) Ministrul poate adresa mesaje publice pe teme generale de justiție, de politică legislativă a statului, constituționale sau de politică generală, din perspectiva funcționării sistemului judiciar ca serviciu public și a asigurării supremației legii și bunei funcționări a statului de drept.(2) Ministrul poate acorda diplome, premii și distincții stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea judiciară, în practicarea unei profesii juridice sau pentru orice altă performanță profesională în domeniul juridic.


  Secţiunea a 2-a

  Secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct și colegiul de conducere al Ministerului
  (la 16-01-2017, Titlul Sectiunii a 2-a din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 )


  Articolul 16

  Ministrul este ajutat în activitatea de conducere și reprezentare a Ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general și de un secretar general adjunct.
  (la 15-06-2020, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )


  Articolul 17
  (1) Secretarii de stat sunt numiți prin decizie a primului-ministru și desfășoară activitățile stabilite prin ordin sau instrucțiune de către ministru, realizând operațiunile care decurg implicit din acestea.
  (la 16-05-2012, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )
  (2) Ministrul poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministru și secretarii de stat, va coordona activitatea celorlalți secretari de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor și instrucțiunilor ministrului și îi va îndruma în realizarea acestora.


  Articolul 18
  (1) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct coordonează buna funcționare a compartimentelor administrative ale Ministerului și a activităților cu caracter funcțional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru și conducătorii compartimentelor administrative din Minister și unitățile subordonate. De asemenea, îndeplinesc și celelalte atribuții prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general coordonează Programul național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ și Programul «Cartierul pentru Justiție - complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar
  (la 15-06-2020, Alineatul (3) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )
  (4) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcțiilor sale, este înlocuit de secretarul general adjunct sau ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.
  (la 16-01-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 )


  Articolul 19

  Secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct emit dispoziții și rezoluții scrise.
  (la 16-01-2017, Articolul 19 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 )


  Articolul 20
  (1) Pe lângă ministru funcționează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri și conducătorii compartimentelor administrative.
  (la 16-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 )
  (2) Ministrul poate dispune ca la lucrările colegiului să participe și alte persoane, atunci când, în opinia sa, situația o impune.(3) Colegiul dezbate activitatea Ministerului și politicile acestuia.(4) Convocarea și agenda colegiului sunt stabilite de către ministru, lucrările se conduc de către acesta sau de un secretar de stat desemnat în acest scop.(5) Colegiul are un rol consultativ.(6) Componența și regulamentul de desfășurare a lucrărilor colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.


  Articolul 21
  (1) Pe lângă ministru funcționează Direcția Corpul de control al ministrului, condusă de un inspector-șef și înființată prin reorganizarea Corpului de control al ministrului.(2) Componența și atribuțiile Direcției Corpul de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
  (la 15-06-2020, Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) Notă
  Art. VI din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 15 iunie 2020, prevede:
  Articolul VI
  (1) Articolul I punctele 8, 11 și 14 și articolele III-V intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiției de stabilire a serviciilor și a birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum și pentru alocarea personalului în direcții, servicii, birouri și compartimente.
  (2) Ordinul ministrului justiției prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.


  Capitolul IV Organizarea Ministerului

  Secţiunea 1 Aparatul propriu

  Articolul 22
  (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, și compus din 434 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, denumită în continuare DIPFIE, și Direcției Naționale de Probațiune, denumită în continuare DNP.
  (la 14-07-2023, Alineatul (1), Articolul 22, Sectiunea 1, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )
  (1^1) În contextul demersurilor de pregătire, organizare și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 11 posturi de natură contractuală, pe durată determinată, până la data de 31 august 2019.
  (la 26-06-2018, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 438 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018 )
  (1^2) Pentru elaborarea unor proiecte specifice realizării obiectivelor Ministerului, pe perioada mandatului său, ministrul poate numi, prin ordin, consilieri onorifici în domenii precum domeniul economic, management judiciar, comunicare, politici publice din domeniul justiției, afaceri externe și diplomație.
  (la 15-06-2020, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )
  (1^3) Activitatea consilierilor onorifici prevăzuți la alin. (1^2) este neremunerată.
  (la 15-06-2020, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )
  (2) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.(3) Structura organizatorică la nivel de servicii și birouri, numărul posturilor de conducere, precum și repartizarea personalului pe compartimentele din cadrul ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.
  (la 11-05-2016, Art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )


  Articolul 23
  (1) Compartimentele administrative ale Ministerului sunt direcțiile, serviciile și birourile, precum și alte compartimente organizate potrivit legii.(2) Modalitatea de constituire a acestora se stabilește potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) Organizarea, atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului.
  (la 22-09-2010, Art. 23 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )


  Articolul 24

  Prin ordin sau instrucțiune a ministrului se pot organiza grupuri de lucru temporare și funcționale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de competență ale Ministerului.


  Articolul 24^1

  Abrogat.
  (la 22-09-2010, Art. 24^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )


  Articolul 25

  Direcția instanțelor militare se află în coordonarea metodologică a Ministerului. Numărul de posturi cu care este încadrată aceasta este cuprins în numărul total de posturi al Ministerului Apărării Naționale, iar bugetul necesar funcționării sale este cuprins în bugetul Ministerului Apărării Naționale.


  Articolul 26
  (1) În structura Ministerului funcționează DIPFIE, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din împrumuturi externe, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale DIPFIE se stabilesc prin ordin al ministrului.(3) DIPFIE administrează și gestionează bugetele alocate proiectelor implementate, ține evidența financiar-contabilă, gestionează conturile contabile și întocmește balanța de verificare lunară pe care o înaintează Direcției financiar-contabile pentru a fi integrată în situațiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiției.
  (la 14-12-2012, Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012. )


  Articolul 27

  În structura Ministerului funcționează operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 pentru domeniile «Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex», «Cooperarea și întărirea capacității judiciare» și «Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni nonprivative de libertate» și operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 pentru programul «Justiție», cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. Direcția programe europene asigură coordonarea programării, implementării și monitorizării asistenței financiare nerambursabile preaderare și postaderare acordate de Uniunea Europeană și alte state, având ca beneficiar Ministerul și instituțiile din subordinea sau coordonarea acestuia.
  (la 26-06-2018, Articolul 27 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 438 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018 )


  Articolul 27^1
  (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor privind strategiile de comunicare, la nivelul Ministerului se înființează Compartimentul pentru comunicare.(2) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.(3) Atribuțiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
  (la 15-06-2020, Sectiunea 1 din Capitolul IV a fost completată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) Notă
  Art. VI din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 15 iunie 2020, prevede:
  Articolul VI
  (1) Articolul I punctele 8, 11 și 14 și articolele III-V intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiției de stabilire a serviciilor și a birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum și pentru alocarea personalului în direcții, servicii, birouri și compartimente.
  (2) Ordinul ministrului justiției prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.


  Articolul 27^2
  (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară, la nivelul Ministerului se înființează Compartimentul publicitate mobiliară.(2) Activitatea compartimentului este coordonată direct de către ministrul justiției.(3) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.(4) Atribuțiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
  (la 31-05-2021, Secțiunea 1 din Capitolul IV a fost completată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 585 din 27 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 31 mai 2021 )


  Articolul 27^3
  (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 6 pct. VIII subpct. 4^4 se înființează Unitatea pentru Protecția Victimelor.(2) Numărul de posturi pentru unitatea prevăzută la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului.(3) Unitatea prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:
  a) estimează periodic nivelul resurselor financiare necesare pentru atribuirea voucherelor destinate victimelor infracțiunii și formulează propuneri ordonatorului principal de credite;
  b) elaborează documentele-suport și inițiază procedurile de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de emitere a voucherelor destinate victimelor infracțiunii;
  c) elaborează periodic studii și analize privind eficiența sistemului de compensare a victimelor infracțiunii;
  d) asigură secretariatul Comisiei interinstituționale prevăzute în metodologia de la art. 6 pct. VIII subpct. 4^4 și asigură punerea în aplicare a deciziilor acesteia;
  e) asigură actualizarea periodică a listei entităților publice și private înrolate în procedura de distribuire a voucherelor pentru acoperirea nevoilor urgente;
  f) asigură actualizarea lunară a evidenței voucherelor distribuite în baza informațiilor primite de la unitatea emitentă;
  g) dezvoltă împreună cu unitățile emitente sistemul comun de evidență a voucherelor distribuite victimelor infracțiunii;
  h) distribuie voucherele pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor, în situația în care entitățile publice și private se află în imposibilitatea ducerii la îndeplinire a hotărârii Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor;
  i) constată și aplică contravențiile reglementate prin metodologia de la art. 6 pct. VIII subpct. 4^4, prin persoane împuternicite în acest scop.

  (la 12-06-2023, Sectiunea 1 din Capitolul IV a fost completată de Punctul 2, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 541 din 8 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 12 iunie 2023 )


  Articolul 27^4
  (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor privind verificarea respectării prelucrării și tranzacționării datelor cu caracter personal, la nivelul Ministerului Justiției se înființează Compartimentul pentru protecția datelor cu caracter personal.(2) Activitatea compartimentului este coordonată direct de către ministrul justiției.(3) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului justiției, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiției.(4) Atribuțiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
  (la 14-07-2023, Sectiunea 1, Capitolul IV a fost completată de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )


  Articolul 28

  Abrogat.
  (la 08-08-2013, Art. 28 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013. )


  Articolul 28^1
  (1) În cadrul Ministerului funcționează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza și de a aviza documentațiile tehnico-economice elaborate de proiectanți de specialitate, finanțate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparținând aparatului propriu al Ministerului, unităților subordonate acestuia, cu excepția Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și instituțiilor publice din sistemul justiției finanțate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.
  (la 26-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 28^1 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul 16, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 756 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016 )
  (2) Componența și atribuțiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului.
  (la 16-05-2012, Art. 28^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )


  Articolul 29

  Personalul Ministerului are obligația să urmeze programele de pregătire profesională continuă și este evaluat profesional în condițiile legilor speciale.


  Articolul 30

  Instituțiile publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înființează și se organizează potrivit legii.


  Secţiunea a 2-a Unitățile subordonate și cele aflate în coordonarea Ministerului

  Articolul 31

  Unitățile aflate în subordinea Ministerului sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 32

  Institutul Național de Expertize Criminalistice, instituție publică cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare.


  Articolul 33
  (1) Administrația Națională a Penitenciarelor, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului.(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.(3) Repartizarea posturilor prevăzute pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și pentru unitățile sale subordonate pe categorii, grade profesionale și coeficienți de ierarhizare se face prin ordin al ministrului.


  Articolul 34
  (1) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" funcționează în subordinea ministerului ca unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri proprii. Spitalul poate primi și sume de la bugetul de stat, în condițiile legii.
  (la 08-09-2014, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 745 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014. )
  (2) Pentru acordarea asistenței medicale ambulatorii și stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice și tratamentului ambulatoriu, în subordinea ministerului funcționează Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri proprii. Centrul poate primi și sume de la bugetul de stat, în condițiile legii.
  (la 08-09-2014, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 745 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014. )
  (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" și ale Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din activitățile ce se desfășoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum și modul de utilizare pe destinații de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului.(4) Regulamentele de organizare și funcționare și structurile organizatorice ale Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» și Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului justiției.
  (la 11-05-2016, Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )


  Articolul 35
  (1) DNP, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în cadrul Ministerului Justiției.(2) Activitatea DNP este coordonată direct de către ministrul justiției.(3) Serviciile de probațiune, aflate în subordinea DNP, funcționează în fiecare municipiu reședință de județ și în municipiul București. Prin decizie a directorului general al Direcției Naționale de Probațiune pot fi înființate sedii secundare ale serviciilor de probațiune.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de probațiune se aprobă prin ordin al ministrului justiției.
  (la 11-03-2014, Art. 35 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 137 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014. )


  Articolul 36
  (1) Oficiul Național al Registrului Comerțului funcționează în subordinea Ministerului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Structura organizatorică și modul de funcționare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului.


  Articolul 36^1
  (1) Autoritatea Națională pentru Cetățenie funcționează în subordinea Ministerului Justiției, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010.(2) Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale pentru Cetățenie se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.
  (la 08-12-2011, Art. 36^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011. )


  Articolul 36^2

  Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate funcționează în subordinea Ministerului Justiției, în temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
  (la 19-05-2016, Art. 36^2 a fost introdus de pct. 1 al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 358 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016. )


  Articolul 36^3

  Abrogat.
  (la 15-06-2020, Articolul 36^3 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )


  Secţiunea a 3-a Măsuri de reorganizare a Ministerului

  Articolul 37

  Structura organizatorică a Ministerului se reduce cu 60 de posturi vacante, care se repartizează sistemului instanțelor judecătorești.


  Articolul 38
  (1) Structura organizatorică a Ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, intră în vigoare la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3).(2) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va fi emis în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va stabili noua structură a serviciilor și birourilor Ministerului și realocarea personalului în cadrul noilor direcții generale, direcții, servicii și birouri sau compartimente asimilate.(4) Până la data emiterii ordinului prevăzut la art. 22 alin. (3), Ministerul și personalul acestuia vor funcționa potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare.(5) Ministrul poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului potrivit prezentei hotărâri.


  Articolul 39

  Ministerul participă la procesul de coordonare și îndrumare a activității de statistică judiciară a instanțelor judecătorești, prin compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului.
  (la 15-06-2020, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )


  Articolul 40

  În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul va înainta Guvernului un memorandum cu privire la măsurile de reorganizare și transformare a Direcției cetățenie în considerarea sarcinilor estimate ca urmare a aplicării în timp a noilor reglementări în materie.


  Articolul 41
  (1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la o evaluare a capacității administrative și profesionale a aparatului Ministerului, cu excepția demnitarilor și consilierilor, potrivit criteriilor și procedurilor stabilite prin ordin al ministrului, cu respectarea legilor speciale care guvernează regimul juridic al angajaților.(2) În funcție de rezultatele evaluării și de prevederile legale speciale care guvernează regimul juridic al angajaților Ministerului, se vor înainta Guvernului propunerile ministrului pentru optimizarea activității Ministerului, creșterea standardelor și performanțelor profesionale ale personalului.


  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 42

  Ministerul dispune de un parc auto propriu, precum și de un parc auto pentru activitățile specifice, stabilit potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 43

  Datele de la care vor începe să funcționeze instanțele judecătorești care vor fi înființate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și localitățile în care acestea își vor desfășura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul conform al CSM.


  Articolul 44

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 45

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 12 alin. (2) și a anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3), dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Cătălin Marian Predoiu
  p. Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mariana Nedelcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

  București, 27 mai 2009.
  Nr. 652.

  Anexa nr. 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Justiției

  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (la 14-07-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )


  Anexa nr. 2

  INSTITUȚIILE PUBLICE
  din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat,
  pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite

  A. Curțile de apel, circumscripțiile acestora și localitățile de reședință*)
  *) Ordonator secundar de credite.

  Nr.
  crt.

  Curtea de apel

  Tribunalele cuprinse
  în circumscripția
  curții de apel

  Localitatea de reședință

  1.

  Curtea de Apel Alba Iulia

  Alba
  Sibiu
  Hunedoara

  Municipiul Alba Iulia

  2.

  Curtea de Apel Pitești

  Argeș
  Vâlcea

  Municipiul Pitești

  3.

  Curtea de Apel Bacău

  Bacău
  Neamț

  Municipiul Bacău

  4.

  Curtea de Apel Oradea

  Bihor
  Satu Mare

  Municipiul Oradea

  5.

  Curtea de Apel Suceava

  Suceava
  Botoșani

  Municipiul Suceava

  6.

  Curtea de Apel Brașov

  Brașov
  Covasna

  Municipiul Brașov

  7.

  Curtea de Apel București

  București
  Călărași
  Giurgiu
  Ialomița
  Ilfov
  Teleorman

  Municipiul București

  8.

  Curtea de Apel Cluj-Napoca

  Cluj
  Bistrița-Năsăud
  Maramureș
  Sălaj

  Municipiul Cluj-Napoca

  9.

  Curtea de Apel Constanța

  Constanța
  Tulcea

  Municipiul Constanța

  10.

  Curtea de Apel Craiova

  Dolj
  Gorj
  Mehedinți
  Olt

  Municipiul Craiova

  11.

  Curtea de Apel Galați

  Galați
  Brăila
  Vrancea

  Municipiul Galați

  12.

  Curtea de Apel Iași

  Iași
  Vaslui

  Municipiul Iași

  13.

  Curtea de Apel Târgu Mureș

  Mureș
  Harghita

  Municipiul Târgu Mureș

  14.

  Curtea de Apel Ploiești

  Prahova
  Buzău
  Dâmbovița

  Municipiul Ploiești

  15.

  Curtea de Apel Timișoara

  Timiș
  Arad
  Caraș-Severin

  Municipiul Timișoara

  B. Tribunalele și localitățile de reședință ale acestora**)
  **) Ordonator terțiar de credite.

  Județul

  Tribunalul

  Localitatea de reședință

  Alba

  Alba

  Municipiul Alba Iulia

  Arad

  Arad

  Municipiul Arad

  Argeș

  Argeș

  Municipiul Pitești

  Bacău

  Bacău

  Municipiul Bacău

  Bihor

  Bihor

  Municipiul Oradea

  Bistrița-Năsăud

  Bistrița-Năsăud

  Municipiul Bistrița

  Botoșani

  Botoșani

  Municipiul Botoșani

  Brașov

  Brașov

  Municipiul Brașov

  Brăila

  Brăila

  Municipiul Brăila

  Buzău

  Buzău

  Municipiul Buzău

  Caraș-Severin

  Caraș-Severin

  Municipiul Reșița

  Călărași

  Călărași

  Municipiul Călărași

  Cluj

  Cluj

  Municipiul Cluj-Napoca

  Constanța

  Constanța

  Municipiul Constanța

  Covasna

  Covasna

  Municipiul Sfântu Gheorghe

  Dâmbovița

  Dâmbovița

  Municipiul Târgoviște

  Dolj

  Dolj

  Municipiul Craiova

  Galați

  Galați

  Municipiul Galați

  Giurgiu

  Giurgiu

  Municipiul Giurgiu

  Gorj

  Gorj

  Municipiul Târgu Jiu

  Harghita

  Harghita

  Municipiul Miercurea-Ciuc

  Hunedoara

  Hunedoara

  Municipiul Deva

  Ialomița

  Ialomița

  Municipiul Slobozia

  Iași

  Iași

  Municipiul Iași

  Ilfov

  Ilfov

  Orașul Buftea

  Maramureș

  Maramureș

  Municipiul Baia Mare

  Mehedinți

  Mehedinți

  Municipiul Drobeta-Turnu Severin

  Mureș

  Mureș

  Municipiul Târgu Mureș

  Neamț

  Neamț

  Municipiul Piatra-Neamț

  Olt

  Olt

  Municipiul Slatina

  Prahova

  Prahova

  Municipiul Ploiești

  Satu Mare

  Satu Mare

  Municipiul Satu Mare

  Sălaj

  Sălaj

  Municipiul Zalău

  Sibiu

  Sibiu

  Municipiul Sibiu

  Suceava

  Suceava

  Municipiul Suceava

  Teleorman

  Teleorman

  Municipiul Alexandria

  Timiș

  Timiș

  Municipiul Timișoara

  Tulcea

  Tulcea

  Municipiul Tulcea

  Vaslui

  Vaslui

  Municipiul Vaslui

  Vâlcea

  Vâlcea

  Municipiul Râmnicu Vâlcea

  Vrancea

  Vrancea

  Municipiul Focșani

  București

  București

  Municipiul București

  C. Tribunalele specializate și localitățile de reședință ale acestora***)
  ***) Nu sunt ordonatori de credite.

  Tribunalul specializat

  Localitatea de reședință

  1.

  Tribunalul Comercial Mureș

  Municipiul Târgu Mureș

  2.

  Tribunalul Comercial Argeș

  Municipiul Pitești

  3.

  Tribunalul Comercial Cluj

  Municipiul Cluj-Napoca

  4.

  Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

  Municipiul Brașov

  D. Judecătoriile și localitățile de reședință ale acestora***)
  ***) Nu sunt ordonatori de credite.

  Județul

  Judecătoria

  Localitatea de reședință

  Alba
  Arad
  Argeș
  Bacău
  Bihor
  Bistrița-Năsăud


  Botoșani  Brașov  Brăila


  Buzău  Caraș-Severin  Călărași


  Cluj
  Constanța  Covasna


  Dâmbovița
  Dolj
  Galați  Giurgiu

  Gorj  Harghita  Hunedoara

  Ialomița


  Iași  Ilfov

  Maramureș
  Mehedinți

  Mureș
  Neamț  Olt  Prahova
  Satu Mare


  Sălaj


  Sibiu
  Suceava


  Teleorman
  Timiș
  Tulcea


  Vaslui


  Vâlcea
  Vrancea


  București  Alba Iulia
  Câmpeni
  Aiud
  Blaj
  Sebeș
  Arad
  Ineu
  Lipova
  Gurahonț
  Chișineu-Criș
  Pitești
  Câmpulung
  Curtea de Argeș
  Costești
  Topoloveni
  Bacău
  Onești
  Moinești
  Podu Turcului
  Buhuși
  Oradea
  Beiuș
  Marghita
  Aleșd
  Salonta
  Bistrița
  Năsăud
  Beclean
  Botoșani
  Dorohoi
  Săveni
  Darabani
  Brașov
  Făgăraș
  Rupea
  Zărnești
  Brăila
  Făurei
  Însurăței
  Buzău
  Râmnicu Sărat
  Pătârlagele
  Pogoanele
  Reșița
  Caransebeș
  Oravița
  Moldova Nouă
  Călărași
  Oltenița
  Lehliu-Gară
  Cluj-Napoca
  Turda
  Dej
  Huedin
  Gherla
  Constanța
  Medgidia
  Hârșova
  Mangalia
  Sfântu Gheorghe
  Târgu Secuiesc
  Întorsura Buzăului
  Târgoviște
  Găești
  Pucioasa
  Răcari
  Moreni
  Craiova
  Băilești
  Filiași
  Segarcea
  Calafat
  Galați
  Tecuci
  Târgu Bujor
  Liești
  Giurgiu
  Bolintin-Vale
  Târgu Jiu
  Târgu Cărbunești
  Novaci
  Motru
  Miercurea-Ciuc
  Odorheiu Secuiesc
  Toplița
  Gheorgheni
  Deva
  Hunedoara
  Petroșani
  Orăștie
  Brad
  Hațeg
  Slobozia
  Urziceni
  Fetești
  Iași
  Pașcani
  Hârlău
  Răducăneni
  Buftea
  Cornetu
  Baia Mare
  Sighetu Marmației
  Vișeu de Sus
  Târgu Lăpuș
  Dragomirești
  Drobeta-Turnu
  Severin
  Strehaia
  Orșova
  Vânju Mare
  Baia de Aramă
  Târgu Mureș
  Sighișoara
  Reghin
  Târnăveni
  Luduș
  Piatra-Neamț
  Roman
  Târgu-Neamț
  Bicaz
  Slatina
  Caracal
  Corabia
  Balș
  Ploiești
  Câmpina
  Vălenii de Munte
  Mizil
  Sinaia
  Satu Mare
  Carei
  Negrești-Oaș
  Zalău
  Șimleu Silvaniei
  Jibou
  Sibiu
  Mediaș
  Agnita
  Avrig
  Săliște
  Suceava
  Câmpulung
  Moldovenesc
  Rădăuți
  Fălticeni
  Vatra Dornei
  Gura Humorului
  Alexandria
  Roșiori de Vede
  Turnu Măgurele
  Videle
  Zimnicea
  Timișoara
  Lugoj
  Deta
  Sânnicolau Mare
  Făget
  Tulcea
  Babadag
  Măcin
  Vaslui
  Bârlad
  Huși
  Râmnicu Vâlcea
  Drăgășani
  Horezu
  Brezoi
  Bălcești
  Focșani
  Panciu
  Adjud
  Judecătoria
  Sectorului 1
  Judecătoria
  Sectorului 2
  Judecătoria
  Sectorului 3
  Judecătoria
  Sectorului 4
  Judecătoria
  Sectorului 5
  Judecătoria
  Sectorului 6

  Municipiul Alba Iulia
  Orașul Câmpeni
  Municipiul Aiud
  Municipiul Blaj
  Municipiul Sebeș
  Municipiul Arad
  Orașul Ineu
  Orașul Lipova
  Comuna Gurahonț
  Orașul Chișineu-Criș
  Municipiul Pitești
  Municipiul Câmpulung
  Municipiul Curtea de Argeș
  Orașul Costești
  Orașul Topoloveni
  Municipiul Bacău
  Municipiul Onești
  Municipiul Moinești
  Comuna Podu Turcului
  Orașul Buhuși
  Municipiul Oradea
  Municipiul Beiuș
  Municipiul Marghita
  Orașul Aleșd
  Municipiul Salonta
  Municipiul Bistrița
  Orașul Năsăud
  Orașul Beclean
  Municipiul Botoșani
  Municipiul Dorohoi
  Orașul Săveni
  Orașul Darabani
  Municipiul Brașov
  Municipiul Făgăraș
  Orașul Rupea
  Orașul Zărnești
  Municipiul Brăila
  Orașul Făurei
  Orașul Însurăței
  Municipiul Buzău
  Municipiul Râmnicu Sărat
  Orașul Pătârlagele
  Orașul Pogoanele
  Municipiul Reșița
  Municipiul Caransebeș
  Orașul Oravița
  Orașul Moldova Nouă
  Municipiul Călărași
  Municipiul Oltenița
  Orașul Lehliu-Gară
  Municipiul Cluj-Napoca
  Municipiul Turda
  Municipiul Dej
  Orașul Huedin
  Municipiul Gherla
  Municipiul Constanța
  Municipiul Medgidia
  Orașul Hârșova
  Municipiul Mangalia
  Municipiul Sfântu Gheorghe
  Municipiul Târgu Secuiesc
  Orașul Întorsura Buzăului
  Municipiul Târgoviște
  Orașul Găești
  Orașul Pucioasa
  Orașul Răcari
  Municipiul Moreni
  Municipiul Craiova
  Municipiul Băilești
  Orașul Filiași
  Orașul Segarcea
  Municipiul Calafat
  Municipiul Galați
  Municipiul Tecuci
  Orașul Târgu Bujor
  Comuna Liești
  Municipiul Giurgiu
  Orașul Bolintin-Vale
  Municipiul Târgu Jiu
  Orașul Târgu Cărbunești
  Orașul Novaci
  Municipiul Motru
  Municipiul Miercurea-Ciuc
  Municipiul Odorheiu Secuiesc
  Municipiul Toplița
  Municipiul Gheorgheni
  Municipiul Deva
  Municipiul Hunedoara
  Municipiul Petroșani
  Municipiul Orăștie
  Municipiul Brad
  Orașul Hațeg
  Municipiul Slobozia
  Municipiul Urziceni
  Municipiul Fetești
  Municipiul Iași
  Municipiul Pașcani
  Orașul Hârlău
  Comuna Răducăneni
  Orașul Buftea
  Comuna Cornetu
  Municipiul Baia Mare
  Municipiul Sighetu Marmației
  Orașul Vișeu de Sus
  Orașul Târgu Lăpuș
  Orașul Dragomirești

  Municipiul Drobeta-Turnu Severin
  Orașul Strehaia
  Municipiul Orșova
  Orașul Vânju Mare
  Orașul Baia de Aramă
  Municipiul Târgu Mureș
  Municipiul Sighișoara
  Municipiul Reghin
  Municipiul Târnăveni
  Orașul Luduș
  Municipiul Piatra-Neamț
  Municipiul Roman
  Orașul Târgu-Neamț
  Orașul Bicaz
  Municipiul Slatina
  Municipiul Caracal
  Orașul Corabia
  Orașul Balș
  Municipiul Ploiești
  Municipiul Câmpina
  Orașul Vălenii de Munte
  Orașul Mizil
  Orașul Sinaia
  Municipiul Satu Mare
  Municipiul Carei
  Orașul Negrești-Oaș
  Municipiul Zalău
  Orașul Șimleu Silvaniei
  Orașul Jibou
  Municipiul Sibiu
  Municipiul Mediaș
  Orașul Agnita
  Orașul Avrig
  Orașul Săliște
  Municipiul Suceava

  Municipiul Câmpulung Moldovenesc
  Municipiul Rădăuți
  Municipiul Fălticeni
  Municipiul Vatra Dornei
  Orașul Gura Humorului
  Municipiul Alexandria
  Municipiul Roșiori de Vede
  Municipiul Turnu Măgurele
  Orașul Videle
  Orașul Zimnicea
  Municipiul Timișoara
  Municipiul Lugoj
  Orașul Deta
  Orașul Sânnicolau Mare
  Orașul Făget
  Municipiul Tulcea
  Orașul Babadag
  Orașul Măcin
  Municipiul Vaslui
  Municipiul Bârlad
  Municipiul Huși
  Municipiul Râmnicu Vâlcea
  Municipiul Drăgășani
  Orașul Horezu
  Orașul Brezoi
  Orașul Bălcești
  Municipiul Focșani
  Orașul Panciu
  Municipiul Adjud

  Municipiul București

  Municipiul București

  Municipiul București

  Municipiul București

  Municipiul București

  Municipiul București

  (la 16-05-2012, Litera D a anexei nr. 2 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )

  NOTĂ:
  Unitățile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 15.005 de posturi.
  (la 14-07-2023, Nota din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 )
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 938 din 5 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 9 noiembrie 2020:
  Articolul II
  Din cele 225 de posturi de grefier suplimentate potrivit prezentei hotărâri, un număr de 25 de posturi va fi alocat exclusiv completurilor specializate în achiziții publice care soluționează cereri ce corespund tipurilor de acțiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, în special celor care pun în discuție fonduri europene, astfel:
  a) 15 posturi de grefier pentru Curtea de Apel București;
  b) 10 posturi de grefier pentru Tribunalul București.
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023 prevede:

  Articolul II
  Cele 8 posturi suplimentate pentru instanțele judecătorești, potrivit prezentei hotărâri, sunt alocate astfel:
  a) câte un post de funcționar public - auditor intern, pentru: Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel București, Curtea de Apel Constanța, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Ploiești și Curtea de Apel Târgu Mureș;
  b) un post de personal contractual pentru Curtea de Apel București.


  Anexa nr. 3

  UNITĂȚILE
  subordonate Ministerului Justiției  Numărul maxim
  de posturi

  I. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat


  A. Institutul Național de Expertize Criminalistice:
  a) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București
  b) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj
  c) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași
  d) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Timișoara
  e) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov;
  f) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova

  70

  B. Administrația Națională a Penitenciarelor și unităților subordonate:
  a) 33 de penitenciare
  b) un penitenciar pentru femei
  c) două penitenciare pentru minori și tineri
  d) două centre de reeducare pentru minori
  e) Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
  f) Centrul de formare și specializare a ofițerilor din administrația penitenciară
  g) Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații
  h) Subunitatea de acces, pază și escortare deținuți transferați
  i) 6 penitenciare-spital*1)
  j) Centrul de pregătire Sovata
  k) Complexul "Flamingo" din Eforie Sud

  16.041

  II. Instituții publice finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri proprii
  și care pot primi sume de la bugetul de stat, în condițiile legii:


  Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu"

  219

  Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu

  80

  III. Unități finanțate integral de la bugetul de stat:


  1. Oficiul Național al Registrului Comerțului
  - 42 de oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale

  1.886

  2. Autoritatea Națională pentru Cetățenie

  107

  3. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

  60 de posturi,
  inclusiv directorul general
  și directorul general adjunct

  4. Abrogată.


  *1) finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri proprii. Acestea pot primi și sume de la bugetul de stat, în condițiile legii.
  (la 12-01-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 12 ianuarie 2023 )