ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 17 iunie 2009
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009  Având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei care creează cadrul accelerării proceselor de absorbţie a fondurilor europene,
  având în vedere faptul că până în prezent nu au fost adoptate sau publicate actele normative care reglementează plăţile către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare,
  având în vedere necesitatea introducerii unor mecanisme care să permită diminuarea blocajului financiar din economie ca urmare a întârzierilor mari la plata obligaţiilor contractuale între contractori şi subcontractori,
  ţinând seama de faptul că nepromovarea ordonanţei de urgenţă ar avea drept consecinţă:
  - menţinerea dezechilibrelor financiare din economie;
  - necorelarea prevederilor legale privind gestionarea fondurilor europene;
  - imposibilitatea efectuării până la data de 30 iunie 2009 a plăţilor directe pe suprafaţă către operatorii economici beneficiari de fonduri UE care nu au deschise conturi la Trezoreria Statului, fapt ce presupune achitarea ulterioară a acestora din bugetul naţional, ca penalităţi aplicate României de către Comisia Europeană,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, litera d) se abrogă.
  2. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Prin trezoreria operativă centrală se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi valută."
  3. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Pentru toate operaţiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum şi prin conturile de valută deschise în evidenţele Băncii Naţionale a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului Băncii Naţionale a României. Comisioanele se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi."
  4. La articolul 5, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(8) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se încasează de unităţile Trezoreriei Statului. Sumele achitate în numerar, cuvenite bugetului de stat, reprezentând taxe, tarife sau alte obligaţii stabilite de instituţii publice, pot fi încasate şi prin casieriile proprii ale instituţiilor publice respective, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice."
  5. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
  "(8^1) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice, precum şi venituri cuvenite altor bugete, cu excepţia celor prevăzute la alin. (8), se încasează prin casieriile proprii ale instituţiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel."
  6. La articolul 5, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
  "(14) Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, cu excepţia persoanelor fizice, pot fi deschise la unităţile Trezoreriei Statului conturi de disponibilităţi pentru gestionarea sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a fondurilor aferente finanţării naţionale, în cazul în care prin reglementări specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel."
  7. La articolul 6, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, şi, proporţional cu gradul de încasare, pentru plata facturilor recunoscute la plată de către contractorul general către subcontractori, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprire prin titluri executorii.
  .........................................................................
  (4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăţi pe bază de bilete la ordin, cu excepţia celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
  8. La articolul 7 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  "a^1) acordarea de împrumuturi pentru refinanţarea deficitului bugetului de stat rezultat ca urmare a executării titlurilor de stat depuse în garanţie de instituţiile de credit la care Ministerul Finanţelor Publice a efectuat plasamente financiare colateralizate;".
  9. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, cu termen de rambursare în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar;".
  10. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o noua literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  "b^1) acordarea de împrumuturi pentru finanţarea deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale;".
  11. La articolul 7, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Naţională a României plus până la maximum 4 puncte procentuale. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabileşte în condiţiile cererii şi ofertei pieţei monetare.
  ..........................................................................
  (5) Rata dobânzii pentru disponibilităţile utilizate, conform alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) lit. a) şi a^1), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de Trezoreria Statului pentru disponibilităţile şi depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în Trezoreria Statului."
  12. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1) cu următorul cuprins:
  "(5^1) Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile acordate, conform alin. (2) lit. b^1) se stabileşte prin convenţie încheiată între părţi."
  13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Dobânzile încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în valută reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operaţiunii, se virează la bugetul Trezoreriei Statului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării."
  14. La articolul 9, alineatele (8)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(8) Dobânzile încasate de Ministerul Finanţelor Publice din fructificarea disponibilităţilor în valută prevăzute la alin. (6) reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel, iar dobânzile încasate din fructificarea disponibilităţilor în valută prevăzute la alin. (7) reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operaţiunii, se virează la bugetul de stat sau după caz la bugetul Trezoreriei Statului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării.
  (9) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile în valută care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi. Dobânzile la disponibilităţile în valută reprezintă cheltuieli ale bugetului Trezoreriei Statului.
  (10) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la alin. (9) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice."
  15. La articolul 9, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
  "(12) Pentru operaţiunile de plăţi în valută dispuse de instituţiile publice din conturile purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria Statului şi pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului se percep comisioane care reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora se virează de instituţiile publice la bugetul Trezoreriei Statului în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii, pe baza situaţiei întocmite şi transmise de Ministerul Finanţelor Publice. Cuantumul acestora se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice."
  16. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14) şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă."
  17. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14), şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României."
  18. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la venituri următoarele:
  a) dobânzi încasate la disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent şi din anii precedenţi;
  b) dobânzi încasate la împrumuturile acordate temporar pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea ori refinanţarea datoriei publice;
  c) dobânzi aferente plasamentelor financiare efectuate din echivalentul în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat;
  d) dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor speciale;
  e) dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului şi din disponibilităţile în valută, prin operaţiuni specifice, la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni;
  f) dobânzi încasate la disponibilităţile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României;
  g) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;
  h) majorări de întârziere pentru neplata creanţelor Trezoreriei Statului şi ale bugetului Trezoreriei Statului;
  i) dobânzi penalizatoare pentru nerestituirea la termen a plasamentelor colateralizate;
  j) comisioane percepute pentru operaţiunile derulate în lei şi în valută prin contul Trezoreriei Statului şi pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului;
  k) sumele rezultate din recuperarea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului;
  l) alte venituri.
  (3) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la cheltuieli următoarele:
  a) dobânzi plătite la disponibilităţile păstrate în conturi la vedere sau sub formă de depozite la Trezoreria Statului;
  b) dobânzi plătite la disponibilităţile în valută;
  c) dobânzi aferente datoriei publice pentru plata dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmark, precum şi pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor externe guvernamentale al căror echivalent în lei a fost plasat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat;
  d) comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului;
  e) comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru operaţiunile derulate prin conturile în valută şi pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;
  f) cheltuieli de funcţionare a unităţilor Trezoreriei Statului, care cuprind: cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea Trezoreriei Statului şi a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poştale, cheltuieli cu transportul şi asigurarea numerarului şi valorilor, paza sediilor şi chirii, cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, cheltuieli de publicitate;
  g) cheltuieli de capital pentru unităţile Trezoreriei Statului;
  h) cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului;
  i) alte cheltuieli."
  19. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile şi plasamentele efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b), b^1) şi c), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare şi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului."
  20. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Termenul de plată al creanţelor Trezoreriei Statului pentru alte operaţiuni, cu excepţia celor rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanţelor bugetare şi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului."


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 75.
  _________